Kuinka monta työkalua rakennusyrityksesi tarvitsee?

Miten tulla toimeen vähemmällä vuonna 2019

tools for your tool park

Kaluston supistaminen tuottavuuden lisäämiseksi vaikuttaa käsitteenä järjenvastaiselta. Eikö suurempi työkalumäärä kuitenkin auta työntekijöitä löytämään helpommin oikeat työkalut kulloiseenkin työhön? 

Vaikka tämä vaikuttaa loogiselta, suuren kaluston omistavat rakennusyritykset ovat usein huomattavasti tehottomampia kuin ne, joissa on suppeampi, hyvin ylläpidetty kalusto. Suuret kalustot voivat lisätä jätettä, työnseisauksia ja kustannuksia, joten niiden vaikutus rakennustyömaan tuottavuuteen on täysin päinvastainen.

Lean-ajattelu

Liike-elämässä ajatus ”Tehdä enemmän vähemmällä” on peräisin lean-ajattelusta. Kyseessä on menetelmä, jonka tavoitteena on parantaa organisaatiota ja arvoa poistamalla hukkaa. Sen jälkeen, kun tutkijat James P. Womack ja Daniel T. Jones lanseerasivat termin kuuluisassa Toyotan toimitusketjua käsittelevässä tutkimuksessaan, käsite ”lean” on kehittynyt eri lähestymistapojen kautta liiketoimintaprosessien kehittämisen menetelmäksi. 

Lean-ajattelun seitsemän perusperiaatetta ovat:

  • Kokonaisuuden optimointi: Yritysten on ymmärrettävä, kuinka organisaation erilliset osat integroituvat ja kuinka yrityksen arvoketju muodostuu. Tehokkuus ja tuottavuus on näin ollen otettava huomioon liiketoiminnan kaikilla osa-alueilla.  
  • Hukan eliminointi: Lean-ajattelussa hukka ei välttämättä tarkoita liikakäyttöä, vaan jotain, joka ei tuota arvoa asiakkaalle. Tämä voi tarkoittaa toimintoja, prosesseja tai tuotteita - kaikkea, mihin on sijoitettu rahaa vähäisillä tuotoilla.  
  • Tiedon luominen: Yritystoiminnan alussa harvat ymmärtävät, miten kaikki toimii. Yrityksen kasvaessa tietoa on siirrettävä kaikille yhtiössä. Tämä tapahtuu jakamisen, koulutuksen ja dokumentoitujen prosessien avulla. 
  • Laadun luominen järjestelmään: Tämä periaate liittyy prosessien standardisointiin ja automatisointiin, jotta liiketoiminnasta tulee mahdollisimman virheetön. Selkeät toimintatavat ja automatisoidut prosessit, silloin kun ne ovat mahdollisia, vähentävät inhimillisiä virheitä ja lisäävät tehokkuutta.
  • Paineen vähentäminen: Kun tie tukkeutuu liikenteestä, autot eivät pääse liikkumaan eikä kukaan pääse eteenpäin - mutta jos tie on puoliksi täynnä, liikenne virtaa helposti. Lean-ajattelun mukaan työntekijöihin kohdistuvaa työmäärää tai painetta vähentämällä työt sujuvat tehokkaammin ja yritykset voivat tuottaa nopeasti arvoa asiakkaille. 
  • Sitoutumisen lykkääminen: Tämä periaate tulkitaan helposti väärin, koska se edellyttää päätösten tekemistä viimeisellä mahdollisella hetkellä. Toisin kuin viime hetken ajattelussa, tämän konseptin tarkoituksena on antaa yrityksille mahdollisuus tehdä päätöksiä sen pohjalta, mitä asiakkaat todella haluavat.
  • Ihmisten kunnioittaminen: Lean-ympäristössä tarvitaan innokasta ja sitoutunutta henkilökuntaa varmistamaan yrityksen kasvu ja tuottavuus. Pohjimmiltaan tämä tarkoittaa työntekijöiden kunnioittamista ja turvallisen työympäristön luomista, jossa työntekijöiden on helppo työskennellä.   

 

lean-ajattelu

Todellisen lean-ajattelun omaksumiseksi yrityksessä näitä periaatteita tulisi noudattaa ja soveltaa kaikkialla organisaatiossa. Tähän ei päästä yhdessä yössä. Lean-työskentely edellyttää pitkäaikaista työkulttuurin muutosta, mikä vie aikaa ja vaatii todellista panostusta. Lean-työskentelyn tuomilla hyödyillä voi kuitenkin olla erittäin positiivinen vaikutus yrityksen kasvuun ja tuottavuuteen. 

Rakennustyömaan optimoinnissa jotkut näistä periaatteista voivat myös auttaa miettimään, miten voisimme lisätä tehokkuutta järjestämällä prosessit uudelleen ja vähentämällä turhaa kalustoa.

Miksi liian suuri työkalusto luo tehottomuutta

Työkalujen liikavarastoon liittyy useita ongelmia.  

Ensinnäkin suuren työkalumäärän huoltamiseen kuluu enemmän aikaa ja rahaa, sillä suurempia varastoja on hoidettava tarkemmin. Jos samoja laitteita on useita, on todennäköistä, että joitakin työkaluja käytetään vain harvoin. Lean-ajattelun kannalta ylivarasto merkitsee hukkaa - sillä investointien tuotto sinulle tai asiakkaillesi on vähäinen. 

Hukasta puhuttaessa on tärkeää erottaa toisistaan suuri työkalusto, joka on kertynyt ajan myötä, ja kalusto, jonka yritys on luonut investoimalla huomattavan pääoman Uusiin työkaluihin investoitaessa jälkimmäisen kohdalla on tärkeää ottaa huomioon kunkin laitteen tuottama arvo suhteessa sen käyttötiheyteen. 

Ajan mittaan kerätyssä työkalustossa ylivarastointia ilmenee usein silloin, kun hankitaan uusia työkaluja eikä vanhoja työkaluja samalla poisteta käytöstä. Kaksoiskappaleiden pitäminen varastossa voi aiheuttaa ongelmia huoltojen ajankohdan seuraamisessa, mikä lisää ylläpitoon tarvittavia investointeja. Jos yritys käyttää manuaalista kalustonhallintajärjestelmää, kuten Excel-laskentataulukkoa, huoltojen seuraaminen voi olla erityisen vaikeaa.

Vailla selkeää tietoa työkalujen kunnosta työntekijät joutuvat usein käyttämään tehottomia, huoltamista kaipaavia työkaluja. Tämä heikentää tuottavuutta ja lisää työnseisauksia - ja myös tapaturmien riskejä. 

Lean-kaluston hyödyt

Vähentämällä työkalujen määrää voit lisätä työmaan tuottavuutta monin tavoin. Kun työkaluvalikoima on pienempi, työntekijöiden on helpompi saada käyttöönsä tarvitsemansa erityistyökalut, kun vanhojen tai viallisten laitteiden etsimiseen ei tarvitse kuluttaa aikaa.  

Suppeampi kalusto karsii myös hankintaan, huoltoon ja korjauksiin menevää aikaa ja kustannuksia, vähentäen turhaa käyttöä ja varaston tarkastukseen käytettäviä työtunteja. Leanin avulla työkalustot voidaan myös järjestää tehokkaammin - esimerkiksi rakennustiimeittäin - mikä säästää aikaa ja kustannuksia. 

Hallinnollisesti pienempi kalusto lyhentää ja tehostaa tarkastusprosessia ja nopeuttaa hankintoja ja työkalujen vuokrausta koskevaa päätöksentekoa.  

Pienempi kalusto tehostaa organisaation toimintaa säästämällä aikaa ja vähentämällä taloudellisia investointeja. Lisäksi se vähentää suuren, hajallaan sijaitsevan kaluston hallintaan liittyvää työstressiä. 

Hiltin asiantuntijat ovat auttaneet tuhansia asiakkaitamme virtaviivaistamaan kalustonsa ja optimoimaan kalustonhallintansa. Tunnistamalla yrityksesi tuottamattomat alueet ja koko työkaluston piilevät kustannukset, voimme auttaa sinua tekemään muutoksia, jotka parantavat tuottavuutta ja vähentävät samalla kustannuksia. Oletko valmis aloittamaan?

Jaa