5 keinoa vähentää tapaturmia rakennustyömailla

Vähennä työmaatapaturmien määrää

Joka vuosi Euroopassa rakennustyömaiden työntekijät kärsivät tapaturmista, heikosta työterveydestä ja kuolemaan johtavista onnettomuuksista rakennusalalla työskentelemisen seurauksena - 20% kaikista kuolemaan johtaneista työtapaturmista Euroopassa sattuu rakennusalalla. HSE:n mukaan pelkästään Isossa-Britanniassa sattui vuosina 2017-2018 kuolemaan johtamattomia tapaturmia noin 550 000 työntekijälle. Lukemat ovat musertavia, ja vaikka onnettomuuksia ei voida kokonaan estää, niiden riskiä voidaan vähentää, mikä puolestaan voi parantaa työmaan tuottavuutta. 

Tämä onnistuu, kun pureudutaan kunnolla työterveyteen- ja turvallisuuteen liittyvien ongelmien perimmäisiin syihin ja otetaan käyttöön käytännölliset ja tehokkaat toimenpiteet riskien hallitsemiseksi ja työntekijöiden turvaamiseksi.   

1. Käytä työkaluja, jotka edustavat viimeisintä tekniikkaa ja ovat jatkuvasti huollettuja.

Huolletut, viimeisintä tekniikkaa edustavat työkalut ovat yksi helpoimmista keinoista vähentää tapaturmien määrää rakennustyömaalla. Turvallisten työkalujen valinta (jotka sopivat käsillä olevaan työhön) ja niiden säännöllinen huolto ei tarkoita pelkästään pienempää onnettomuusriskiä vaan myös lisääntynyttä tehokkuutta. Turvalliset, huolletut työkalut nimittäin parantavat tuottavuutta, kun työntekijöiden ei tarvitse pelätä, että he joutuvat käyttämään viallisia tai vaarallisia laitteita. Yleinen ammattivaiva rakennusalalla on käsiin kohdistuva tärinä (HAVS), joka syntyy, kun työntekijät altistuvat voimakkaalle tärinälle käyttäessään tehokkaita, kädessä pidettäviä laitteita toistuvasti ja pidemmän ajan. Loogisesti voisi olettaa, että valitsemalla alhaisimman tärinäarvon työkalun tärinälle altistuminen voitaisiin välttää. Näin ei kuitenkaan ole. Kun otetaan huomioon työkalun tehokkuus, työntekijä voi usein tuntea vähäisempää tärinää korkeamman tärinäarvon työkalulla, koska tehtävään työhön menee paljon vähemmän aikaa. Näin ollen turvallisin työkalu ei ole aina ilmeisin vaihtoehto. Tämä on vain yksi esimerkki siitä, kuinka turvallisten työkalujen huolellinen valinta voi paitsi vähentää onnettomuuksien riskiä myös parantaa tuottavuutta.  

Ei kuitenkaan riitä, että työkalut ovat turvallisia. Ne on pidettävä jatkuvasti hyvässä kunnossa ja huollettuina. Tätä varten voidaan ottaa käyttöön digitaalinen kaluston hallintajärjestelmä, jonka avulla voit seurata työkalujasi ja tarkistaa, että sertifikaatit ovat ajan tasalla. Tapaturman sattuessa hallintajärjestelmä auttaa löytämään sekä työkalun että sitä käyttäneen työntekijän. Jos työkalu rikkoutuu, on hyvä varmistaa turvallisten varaosien saatavuus ja rikkoutuneen työkalun nopea korjausmahdollisuus tehokkaan työkalupalvelun avulla. Näin työntekijöiden tyytyväisyys kasvaa heidän tuntiessaan olonsa turvallisiksi ja arvostetuiksi samalla kun työtapaturmien riski vähenee oleellisesti.  

2. Pidä rakennustyömaat puhtaina ja siisteinä

HSE:n tilastojen mukaan 31 % alan tapaturmista vuosina 2017/18 olivat kaatumisia, liukastumisia ja putoamisia. Vaikka liukastumisia ja kaatumisia sattuu siisteimmilläkin työmailla, niitä voidaan ennaltaehkäistä ja vähentää tietyillä turvallisuustoimenpiteillä, siirtämällä maassa lojuvat irralliset kaapelit, johdot ja roskat pois työskentelyalueelta. Vaikka tämä saattaa tuntua aikaa vievältä, sillä ennaltaehkäistään työntekijöiden loukkaantumisia. Rakennusteollisuudessa yleinen, mutta myös aliarvioitu ongelma on rakennuspölyn hengittäminen porauksen, piikkauksen, leikkaamisen, hionnan ja sahaamisen aikana, jolloin sisään hengitetty pöly voi aiheuttaa hengityselinsairauksia tai pahimmassa tapauksessa syöpää.  

Vaikka työntekijöitä ei voi pakottaa käyttämään hengityssuojaimia, voit turvallisesti poistaa haitallisen pölyn ja roskat imurin ja työkaluun liitettävän pölynpoistojärjestelmän avulla. Se säästää työmaan siivoamiseen menevää aikaa ja varmistaa, että työkohde on siisti ja puhdas seuraavaa päivää varten, mutta vähentää lisäksi hengitettävän pölyn määrää. Koska pölyn hengittäminen voi aiheuttaa hengitystiesairauksia (usein vuosien kuluttua ensimmäisestä altistumisesta), asianmukaiset turvallisuustoimenpiteet ovat välttämättömät työntekijöiden suojelemiseksi koko heidän elinikänsä, ei pelkästään heidän työmaalla olonsa ajan.  

3. Tarjoa työntekijöille työturvallisuuskoulutusta ja -ohjeita

Vaarojen ennaltaehkäisy työmaalla edellyttää muutakin kuin työmaan siisteydestä huolehtimista. Työntekijöiden on oltava jatkuvasti tietoisia ympäröivistä turvallisuusriskeistä ja siitä, kuinka tapaturmat voidaan välttää. Työnantajana velvollisuutesi on tarjota työntekijöille työterveyteen- ja turvallisuuteen liittyvää tietoa, jotta he viihtyisivät työssään ja tuntisivat itsensä arvostetuiksi.  

Seikka, johon työntekijät tarvitsevat erityisesti koulutusta, on oikea toiminta hätä- ja tapaturmatilanteessa sekä yleiset varotoimenpiteet työmaalla. Työntekijät tarvitsevat koulutusta käytännön toimenpiteistä vähentää terveyden ja turvallisuuden haitta- ja vaaratekijöitä, kuten pöly, tärinä ja takapotku, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa tai johtaa vammoihin.

4. Korkealla työskentely ja työntekijöiden sertifikaattien varmistaminen

The Work at Height Regulations -asetus (korkealla työskentelyä koskeva asetus) julkaistiin Britanniassa vuonna 2005 korkealta putoamisen aiheuttamien vakavien vammojen ja kuolemantapausten estämiseksi. Sikäli kuin mahdollista, korkealla paikalla työskentelyä tulisi luonnollisesti kokonaan välttää. Rakennustyömaalla työntekijät joutuvat kuitenkin usein työskentelemään korkealla, mutta onneksi on keinoja, joilla nämä eräät vaarallisimmista työtehtävistä saadaan turvallisemmiksi yksilön kannalta.

Korkealla työskentelyssä työntekijöiden on noudatettava monia määräyksiä. Yksi niistä, LOLER (Nosto- ja nostolaitteita koskevat määräykset) vuodelta 1998, velvoittaa työnantajia tarjoamaan käyttötarkoitukseen sopivia, tehtävää varten soveltuvia, asianmukaisesti merkittyjä ja vaatimuksenmukaisuuden täyttäviä turvatarkastettuja nostolaitteita. Siinä todetaan myös, että nostotoimenpiteiden suunnittelu ja valvonta on toteutettava asianmukaisesti. Tämä voi olla hankalaa, jos työmaalla ei ole asianmukaista järjestelmää, jolla säädösten noudattaminen ja kaikkien sertifikaattien ajantasaisuus voidaan varmistaa. Tällaisessa tilanteessa kalustonhallintajärjestelmä olisi erittäin hyödyllinen. Sen avulla voitaisiin varmistaa, että nostolaitteita koskevat tiedot ovat helposti saatavilla ja niitä olisi tarpeen tullen helpompi päivittää. Koska korkealta putoaminen aiheuttaa usein vakavia vammoja tai menehtymisen, tämä on eräs tärkeimmistä keinoista estää tilanteiden syntyminen.  

5. Vähennä johtokoneiden käyttöä

Kuten aiemmin todettiin, työmailla sattuu paljon liukastumisia ja kaatumisia. Ne ovat kuitenkin yksi helpoimmin ennaltaehkäisevistä tapaturmista. Tämä johtuu korkealaatuisten akkutyökalujen lisääntymisestä, mikä ei ainoastaan vähennä johtojen käsittelyyn kuluvaa aikaa, vaan vähentää myös liukastumisen ja kaatumisen riskiä.  

Akkutyökalun käyttö on erittäin helppo keino vähentää tapaturmariskiä työmaalla, sillä jos suurin osa työkaluista olisi johdottomia, sitä vähäisempi työntekijän kaatumisriski olisi. Lisäksi ne parantavat tuottavuutta ja liikkuvuutta - työntekijöille sattuu todennäköisesti vähemmän tapaturmia johdottomia työkaluja käyttäessään. Työturvallisuuspäällikön on varmistettava, että työntekijöille tarjottu työskentelypaikka on määräystenmukainen ja turvallinen. Asianmukaiset turvatoimenpiteet tulisi ehdottomasti ottaa käyttöön jo ennakoivasti sen sijaan, että tapahtumaan reagoidaan vasta, kun se on ohi. Näiden viiden keinon avulla voit paremmin ennakoida, millaisia vaaratilanteita työntekijät mahdollisesti joutuvat kohtaamaan ja suunnitella, miten tapaturmat voidaan parhaiten välttää. Oikeat työkalut, suunnitelmat ja järjestelmät on vain tärkeä ensimmäinen toimenpide riskien ehkäisyssä. 

Parantaaksesi tietämystäsi ja saadaksesi lisätietoa onnistuneesta työterveys- ja työturvallisuusstrategiasta, lataa 2019 Construction Site Safety Guide -rakennustyömaan turvallisuusopas. Tästä oppaasta löydät yksityiskohtaiset kuvaukset tärkeimmistä säädöksistä sekä siitä, miten työterveys- ja turvallisuustoimenpiteet voidaan toteuttaa menestyksekkäästi työmaalla ja viime kädessä, kuinka varmistetaan, että rakennusliiketoimintasi on täysin määräystenmukainen.  

Jaa