Kieli

DX 6

Alkuperäiset ohjeet

Dokumentaation tiedot

Tästä dokumentaatiosta

 • Lue ehdottomasti tämä dokumentaatio ennen tuotteen käyttöönottoa. Se on turvallisen työnteon ja tuotteen ongelmattoman käsittelyn perusedellytys.
 • Noudata tässä dokumentaatiossa ja tuotteessa olevia turvallisuus- ja varoitushuomautuksia.
 • Säilytä käyttöohje aina tuotteen yhteydessä ja varmista, että käyttöohje on mukana, kun luovutat tuotteen toiselle henkilölle.

Merkkien selitykset

Varoitushuomautukset

Varoitushuomautukset varoittavat tuotteen käyttöön liittyvistä vaaroista. Seuraavia varoitustekstejä käytetään:
VAKAVA VAARA
VAKAVA VAARA !
 • Varoittaa uhkaavasta vaaratilanteesta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai jopa kuolema.
VAARA
VAARA !
 • Varoittaa mahdollisesta vaarasta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai kuolema.
VAROITUS
HUOMIO !
 • Varoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, josta voi seurata loukkaantuminen tai aineellinen vahinko.

Symbolit käyttöohjeessa

Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Noudata käyttöohjetta
Image alternative Toimintaohjeita ja muuta hyödyllistä tietoa
Image alternative Kierrätyskelpoisten materiaalien käsittely
Image alternative Älä hävitä sähkölaitteita ja akkuja tavallisen sekajätteen mukana

Symbolit kuvissa

Kuvissa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Nämä numerot viittaavat vastaavaan kuvaan tämän käyttöohjeen alussa.
Image alternative Numerointi kertoo työvaiheiden järjestyksen kuvissa ja saattaa poiketa numeroinnista tekstissä.
Image alternative Kohtanumeroita käytetään kuvassa Yleiskuva , ja ne viittaavat kuvatekstien numerointiin kappaleessa Tuoteyhteenveto .
Image alternative Tämän merkin tarkoitus on kiinnittää erityinen huomiosi tuotteen käyttöön ja käsittelyyn.

Tuotekohtaiset symbolit

Symbolit

Lisäksi käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Jos tuotteessa on tämä, kyseinen tarkastuslaitos on sertifioinut tuotteen Yhdysvaltojen ja Kanadan markkinoille niillä voimassa olevien standardien mukaisesti.

Ohjesymbolit

Tuotteessa käytetään seuraavia kieltosymboleita:
Image alternative Huomio! Noudata ohjeita.
Image alternative Käytä päänsuojaa
Image alternative Käytä suojalaseja
Image alternative Käytä kuulosuojaimia

Näyttöviestit

Näytössä voidaan näyttää seuraavat viestit:
Image alternative Tämä symboli näyttää akun lataustilan. Kun akku on tyhjä, huollon symboli ilmestyy.
Image alternative Huollon symboli näyttää, että huolto ajankohtainen. Se ilmestyy näyttöön 5 vuoden tai 30 000 laukaisun jälkeen tai jos akku on tyhjä. Suosituksemme: Käänny Hilti -huollon puoleen.
Image alternative Laukaisulaskuri näyttää, milloin laitteen seuraava huolto on ajankohtainen. Yksi merkki tarkoittaa 500 laukaisua. Merkkejä on yhteensä 5, mikä merkitsee 2 500 laukaisua.
Image alternative Tämä symboli näyttää, onko Bluetooth kytketty päälle. Jos symbolia ei ole näytössä, Bluetooth on kytketty pois päältä.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Image alternative
Valmistaja vakuuttaa, että tässä kuvattu tuote täyttää sitä koskevien voimassa olevien lakien ja standardien vaatimukset.
Tekninen dokumentaatio löytyy tästä:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Tuotetiedot

Image alternative -tuotteet on tarkoitettu ammattikäyttöön, ja niitä saa käyttää, huoltaa tai korjata vain valtuutettu, koulutettu henkilö. Käyttäjän pitää olla hyvin perillä käyttöön liittyvistä vaaroista. Tuote ja sen varusteet saattavat aiheuttaa vaaratilanteita, jos kokemattomat henkilöt käyttävät tuotetta ohjeiden vastaisesti tai muutoin asiattomasti.
Tyyppimerkinnän ja sarjanumeron löydät tyyppikilvestä.
 • Kirjoita sarjanumero oheiseen taulukkoon. Tuotteen tiedot tarvitaan, jos esität kysymyksiä myynti- tai huoltoedustajallemme.
  Tuotetiedot
  Naulain
  DX 6
  Sukupolvi
  01
  Sarjanumero

Turvallisuus

Panosnaulaimien turvallisuusohjeet

 • Älä koskaan tee naulaimeen minkäänlaisia muutoksia.
 • Käytä aina yhteensopivia naulaimia, varustusosia (pohjalevyt, pultinohjaimet, lippaat, männät ja lisävarusteet) ja kulutusosia (kiinnityselementit ja panokset).
 • Tarkasta naulaimen ja lisävarusteiden mahdolliset vauriot.
 • Liikkuvien osien on toimittava moitteettomasti, ja ne eivät saa takerrella. Noudata tässä käyttöohjeessa annettuja puhdistamisen ja öljyämisen ohjeita.
 • Kaikkien osien pitää olla oikein asennettuina, jotta naulain voi toimia moitteettomasti. Vaurioituneet osat on korjattava tai vaihdettava asianmukaisesti Hilti -huollossa, ellei käyttöohjeessa muita ohjeita anneta.
 • Käytä vain Hilti DX -panoksia tai muita soveltuvia minimiturvallisuusvaatimukset täyttäviä panoksia.
 • Käytä naulainta vain sen määritetyn käyttötarkoituksen mukaisiin töihin.
 • Älä kiinnitä kiinnityselementtejä soveltumattomaan alusmateriaaliin, esimerkiksi liian ohueen, liian kovaan tai liian hauraaseen materiaaliin. Kiinnittäminen näihin materiaaleihin voi rikkoa kiinnityselementin tai irrottaa materiaalista sirpaleita, tai kiinnityselementti voi mennä kokonaan materiaalin läpi. Soveltumattomia materiaaleja ovat esimerkiksi:
 • Teräksen hitsaussaumat, valurauta, lasi, marmori, muovi, pronssi, messinki, kupari, eristemateriaalit, ontto tiili, keraaminen tiili, ohuet pellit (< 4 mm) ja kaasubetoni.
 • Ota Hilti n kiinnitystekniikan käsikirja tai vastaava paikallisesti julkaistu Hilti n kiinnitystekniikkaopas huomioon. Lisäksi noudata aina kiinnitettävän kiinnityselementin käyttöohjetta.
Vaatimukset ennen käyttöä
 • Saat käyttää tai huoltaa tätä naulainta vain, jos sinut on valtuutettu ja mahdollisiin vaaroihin perehdytetty.
 • Käytön aikana käytä henkilökohtaista suojavarustustasi.
 • Käytä soveltuvia suojalaseja ja suojakypärää.
 • Käytä suojakäsineitä. Naulain voi käytön aikana kuumentua.
 • Käytä kuulosuojaimia. Panoksen laukeamisen ääni voi vahingoittaa kuuloa.
 • Käytä pitäväpohjaisia jalkineita.
Työpisteen turvallisuus
 • Pidä työskentelyalue hyvässä järjestyksessä. Varmista, ettei työskentelyalueella ole esineitä, joihin saattaisit loukata itsesi. Työskentelyalueen epäjärjestys voi aiheuttaa onnettomuuksia.
 • Varmista työskentelyalueen hyvä valaistus, ja suljetuissa tiloissa varmista lisäksi riittävä tuuletus.
Henkilöturvallisuus
 • Älä koskaan paina naulainta kättäsi tai muuta kehonosaa vasten! Älä koskaan suuntaa naulainta muita henkilöitä kohti!
 • Älä koskaan paina naulainta kädellä lippaasta tai pultinohjaimesta, männästä tai männänohjaimesta tai naulaimeen asetetusta kiinnityselementistä. Naulaimen painaminen kädellä saattaa saada naulaimen laukaisuvalmiiksi, myös vaikka pultinohjainta ei olisikaan kiinnitetty. Silloin aiheuttaisit vaaran itsellesi tai muille henkilöille.
 • Kaikkien lähellä olevien henkilöiden on käytettävä kuulosuojaimia, suojalaseja ja suojakypärää.
 • Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja noudata tervettä järkeä naulainta käyttäessäsi. Älä käytä naulainta, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Keskeytä työnteko, jos tunnet kipua tai olet huonovointinen. Hetkellinenkin varomattomuus naulainta käytettäessä saattaa aiheuttaa vakavia vammoja.
 • Vältä hankalia työskentelyasentoja. Varmista, että seisot tukevalla alustalla ja säilytät aina tasapainosi.
 • Pidä naulainta käyttäessäsi käsivartesi hiukan koukistettuina; älä käytä naulainta kädet suorina.
 • Varmista, ettei työskentelyalueella ole muita henkilöitä, erityisesti pidä lapset poissa työskentelyalueelta.
Kiinnitystyökalujen käyttö ja hoito
 • Älä käytä naulainta muihin töihin kuin mihin se on tarkoitettu, vaan käytä sitä aina käyttötarkoituksen mukaisiin töihin, ja varmista, että se on moitteettomassa kunnossa.
 • Älä käytä naulainta paikoissa, joissa on tulipalo- tai räjähdysvaara.
 • Varmista ennen kiinnityselementtien ampumista, ettei kukaan ole kiinnityskohdan takana. Läpi menevä kiinnityselementti aiheuttaa vaaran!
 • Varmista, ettet koskaan suuntaa naulaimen suuta itseäsi tai muita henkilöitä kohti.
 • Pidä naulaimesta aina kiinni vain käsikahvoista.
 • Pidä kahvapinnat kuivina, puhtaina, öljyttöminä ja rasvattomina.
 • Vedä liipaisimesta vain, kun naulain on kunnolla ja kohtisuoraan kiinnityspintaa vasten painettuna.
 • Ennen työskentelyä tarkasta valittu energia-asetus.
 • Kiinnitä kokeeksi kiinnityselementtejä kiinnityspintaan.
 • Aseta naulain aina sileälle, tasaiselle ja vapaalle pinnalle, joka on tukevasti kiinni alusmateriaalissa.
 • Pidä naulain aina suorassa kulmassa alusmateriaalia vasten. Siten vähennät kiinnityselementin vinoon kiinnittymisen vaaraa.
 • Älä kiinnitä kiinnityselementtiä materiaalissa valmiina olevaan reikään, ellei Hilti tätä tapaa suosita (esimerkiksi DX-Kwik).
 • Älä kiinnitä käytettyjä kiinnityselementtejä ‒ loukkaantumisvaara! Käytä uusia kiinnityselementtejä.
 • Riittämättömän syvään tunkeutunutta kiinnityselementtiä ei saa uudelleen laukaisemalla yrittää kiinnittää syvempään! Kiinnityselementti saattaisi murtua.
 • Noudata tarvittavia kiinnityselementtien reuna- ja välietäisyyksiä (ks. kappale Vähimmäisetäisyydet).
 • Älä koskaan jätä ladattua naulainta valvomatta.
 • Tyhjennä naulain (panokset ja kiinnityselementit) aina ennen puhdistus-, huolto- ja kunnossapitotöitä ja töiden keskeytyessä sekä naulaimen varastointia varten.
 • Kuljeta ja varastoi naulain aina sille tarkoitetussa Hilti -laukussa.
 • Säilytä ei-käytössä oleva naulain tyhjennettynä kuivassa, lukitussa paikassa ja lasten ulottumattomissa.
 • Ennen kiinnittämistä tarkasta, onko kiinnityskohdassa materiaalin sisällä sähköjohtoja, vesiputkia tai kaasuputkia.
 • Yksityiskohtaista tietoa saat hankkimalla Hilti n kiinnitystekniikan käsikirjan tai vastaavan paikallisesti julkaistun Hilti n kiinnitystekniikkaoppaan Hilti  Store -liikkeestä.
Lämpöön liittyvät turvallisuustoimenpiteet
 • Älä ylitä kappaleessa Tekniset tiedot annettua suositeltua suurinta käyttönopeutta.
 • Jos naulain on ylikuumentunut tai panoskampa muuttanut muotoaan tai sulanut, irrota panoskampa ja anna naulaimen jäähtyä.
 • Älä pura naulainta, jos se on kuuma. Anna naulaimen jäähtyä.
Panosten räjähdysvaara
 • Käytä vain panoksia, jotka on soveltuvat tähän naulaimeen tai ovat tähän naulaimeen hyväksyttyjä.
 • Poista panoskampa, kun pidät tauon, lopetat työskentelyn tai kuljetat naulainta.
 • Älä yritä irrottaa kiinnityselementtejä ja/tai panoksia kammasta tai naulaimesta väkivalloin.
 • Varastoi käyttämättömät panokset panosnaulainten panosten varastointiohjeiden mukaisesti (esimerkiksi kuivassa, lämpötila välillä 5 °C ja 25 °C) ja lukitussa tilassa.
 • Älä jätä käyttämättömiä tai osittain käytettyjä panoskampoja lojumaan minnekään. Kerää käytetyt panoskammat ja varastoi panoskammat soveltuvassa paikassa.
 • Noudata kaikkia panosten käyttöturvallisuustiedotteessa annettuja turvallisuus-, käsittely- ja varastointiohjeita.

Kuvaus

Tuotekuva (naulain)

Image alternative
 1. Kiinnitystehon säätörengas
 2. Ohjainholkki
 3. Männän pakokaasupalautin
 4. Mäntä
 5. Männänrenkaat
 6. Säätimen «Kiinnitystehon säätörengas» lukituksen vapautuspainike
 7. Kotelo
 8. Panoskuilu (poisto)
 9. Käyttöpainike näytössä
 10. Panoskuilu (syöttö)
 11. Liipaisin
 12. Jäähdytysilmaraot
 13. Lisävarusteiden kiinnityskohta
 14. Kahvapinnat

Tuotekuva (naulanohjaimet)

Image alternative
 1. Naulanohjaimen lukituksen vapautuspainike
 2. Tyynyrengas
 3. Lippaan lukitus
 4. Lippaan lukituksen vapautuspainike
 5. Naulatunnistin ja lataustarveilmaisin (punainen)
 6. Naulanohjaimen vaihdettava putki

Käyttöelementit naulaimessa

Naulaimessa on seuraavat käyttöelementit:
Image alternative Säätimen «Kiinnitystehon säätörengas» lukituksen vapautuspainike
Tämä painike vapauttaa säätimen «Kiinnitystehon säätörengas» lukituksen, ja sitä käytetään myös männän pakokaasupalauttimen irrottamiseen.
Image alternative
Image alternative
Naulanohjaimen lukituksen vapautuspainike (A)
Tällä painikkeella vapautetaan naulanohjaimen (yksittäisnaulain ja lipas) lukitus naulanohjaimen vaihtamista tai naulaimen puhdistamista varten.
Lippaan lukituksen vapautuspainike (B)
Tämän painikkeen painaminen vapauttaa lippaan lukituksen kiinnityselementtien paikalleen työntämistä varten.

Tarkoituksenmukainen käyttö

Kuvattu tuote on naulain, joka on tarkoitettu naulojen, tappien ja kiinnityselementtien kiinnittämiseen betoniin, teräkseen ja kalkkikiveen.

Tuotetta saa käyttää vain naulaimeen soveltuvan varustuksen kanssa. Pultinohjaimien, mäntien ja kiinnityselementtien pitää sopia toisiinsa.
Tässä tuotteessa saa käyttää vain Hilti n varaosia, lisävarusteita ja tarvikkeita, ja tätä tuotetta saa käyttää vain Hilti n valmistamia panoksia ja kiinnityselementtejä käyttäen tai muita soveltuvia panoksia ja kiinnityselementtejä käyttäen.

Bluetooth®

Bluetooth ® -tekstimerkki ja kuvamerkit (logot) ovat Bluetooth SIG, Inc. -yhtiön rekisteröityjä tuotemerkkejä ja omaisuutta. Hilti Aktiengesellschaft käyttää näitä tekstimerkkejä/kuvamerkkejä lisenssillä.
Bluetooth on langaton tiedonsiirtotekniikka, jonka avulla kaksi lähietäisyydellä olevaa Bluetooth-kelpoista laitetta voi kommunikoida keskenään.
Tässä tuotteessa on Bluetooth Low Energy -moduuli. Moduulin avulla matkapuhelin ja Hilti Gateway -yhdyskäytävä kommunikoivat ja siirtävät tietoa keskenään. Moduulia käytetään tuotteen tilan tarkastamiseen sekä asetusten ja tietojen siirtämiseen; käytön aikana voidaan välittää yksityiskohtatietoja kuten vastaanottavan päätelaitteen sijainti, käytön kesto, sovellusten kokonaislukumäärä, jakson aikaisten sovellusten lukumäärä ja tiedonsiirron aikaleima.
Lisätietoja tarjolla olevista toiminnoista löydät vastaavasta Hilti -sovelluksesta (App).

Tiedonsiirto Bluetoothilla

Tiedonsiirron lähetysjakso voi vaihdella riippuen tuotteen käytettävissä olevasta energialähteestä. Signaalin kantama voi suuresti vaihdella riippuen ulkoisista tekijöistä mukaan lukien käytettävä vastaanottolaite. Suljetut tilat ja metallisten esteiden (esimerkiksi seinät, hyllyt, laukut jne.) vaikutus voivat merkittävästi lyhentää Bluetooth-yhteyden toimintamatkaa. Ympäristöstä riippuen saatetaan tarvita useampia lähetysjaksoja, ennen kuin tuote tunnistetaan.
Jos tuotetta ei tunnisteta, tarkasta seuraavat:
Onko etäisyys mobiilipäätelaitteeseen liian suuri?
→ Pienennä mobiilipäätelaitteen ja tuotteen välistä etäisyyttä.

Sovelluksen asennus ja asetukset

Liitettävyyden Connectivity-toimintojen käyttämiseksi sinun pitää ensin asentaa vastaava Hilti -sovellus.
(1.) Lataa sovellus sovelluskaupasta (Apple App Store, Google Play Store).
Sovelluskauppaan tarvitaan käyttäjätili.
(2.) Kun ensimmäisen kerran käynnistät sovelluksen, kirjaudu tilillesi tai rekisteröidy.
(3.) Mobiilipäätelaitteesi näyttö näyttää kaikki muut vaiheet, jotka tarvitaan tuotteen ja mobiilipäätelaitteen toisiinsa yhdistämiseen.
Noudata lisäksi kaikkia sovelluksen käyttöön liittyviä huomautuksia ja ohjeita. Siten saat paremmin käsityksen yhteyden muodostamisesta ja siihen liittyvistä toiminnoista.

Sovelluksen tiedot

Lisätietoja sovelluksen hankkimisesta, lataamisesta ja käynnistämisestä saat skannaamalla laukussa olevan QR-koodin.

Panosvaatimukset

VAARA
Yllättävä räjähdys aiheuttaa loukkaantumisvaaran! Jos käytetään panoksia, jotka eivät täytä minimiturvallisuusvaatimuksia, palamatta jääneestä ruudista voi syntyä kertymiä. Niiden seurauksena voi olla yllättävä räjähdys ja käyttäjän tai lähellä olevien henkilöiden vakavia vammoja.
 • Käytä vain panoksia, jotka täyttävät paikallisten lakimääräysten minimivaatimukset!
 • Noudata huoltovälejä ja puhdistuta naulain säännöllisin välein Hilti-Service -huollossa!
Käytä vain tässä taulukossa lueteltuja Hilti DX -panoksia tai muita soveltuvia minimiturvallisuusvaatimukset täyttäviä panoksia:
 • EU- ja EFTA-maissa panosten pitää olla CE-vaatimustenmukaisia, ja niissä on oltava CE-merkki.
 • Britanniassa panosten pitää olla UKCA-vaatimustenmukaisia, ja niissä on oltava UKCA-merkki.
 • Yhdysvalloissa panosten pitää täyttää ANSI A10.3-2020 -vaatimukset.
 • Euroopan ulkopuolisissa C.I.P.-maissa panoksilla pitää olla C.I.P.-hyväksyntä käytettävässä DX-naulaimessa käyttämistä varten.
 • Muissa maissa panosten pitää olla läpäissyt standardin EN 16264 mukainen jäännösmäärätesti, ja panoksilla pitää olla valmistajan vastaava selvitys.
Panokset
Tilausnimi
Väri
Voimakkuus
DX 6 -panos
titaani-harmaa
Vahva
DX 6 -panos
Musta
Erittäin vahva

Minimietäisyydet ja reunaetäisyydet

Kiinnitystöissä sinun on noudatettava minimietäisyyksiä. Ne voivat vaihdella tuotekohtaisesti.
Noudata ohjeita, jotka on annettu käytettävän kiinnityselementin käyttöohjeessa, Hilti n kiinnitystekniikan käsikirjassa tai vastaavassa paikallisesti julkaistussa Hilti n kiinnitystekniikkaoppaassa.
Kiinnitys betoniin tai teräkseen
Kuvaus
Betoni
Teräs
minimireunaetäisyys alusmateriaalin reunasta kiinnityselementtiin
≥ 70 mm
≥ 15 mm
kiinnityselementtien minimivälietäisyys
≥ 80 mm
≥ 20 mm
alusmateriaalin minimipaksuus
≥ 100 mm
Noudata kiinnityselementin käyttöohjeessa annettuja ohjeita!

Tietoja käyttökohteista

Lisätietoja käyttökohteista löydät Hilti -tuotesivulta.

Tekniset tiedot


DX 6-F8
DX 6-F10
DX 6-MX
Paino
3,37 kg
3,38 kg
3,63 kg
Pituus (naulain)
475 mm
475 mm
485 mm
Pituus (kiinnityselementti)
13 mm … 72 mm
13 mm … 72 mm
13 mm … 72 mm
Suositeltu suurin käyttönopeus
700 Laukaisua/h
700 Laukaisua/h
700 Laukaisua/h
Tarvittava painamisvoima
174 N … 200 N
174 N … 200 N
174 N … 200 N
Painomatka
19 mm
19 mm
19 mm
Ympäristön lämpötila (varastointi ja käyttö)
−15 ℃ … 50 ℃
−15 ℃ … 50 ℃
−15 ℃ … 50 ℃

DX 6 IE-L
DX 6 IE-XL
Paino
3,43 kg
3,48 kg
Pituus (naulain)
547 mm
607 mm
Pituus (kiinnityselementti)
20 mm … 140 mm
20 mm … 200 mm
Suositeltu suurin käyttönopeus
700 Laukaisua/h
700 Laukaisua/h
Tarvittava painamisvoima
174 N … 200 N
174 N … 200 N
Painomatka
19 mm
19 mm
Ympäristön lämpötila (varastointi ja käyttö)
−15 ℃ … 50 ℃
−15 ℃ … 50 ℃

Bluetooth

Taajuus
2 400 MHz … 2 483,5 MHz
Säteen max. lähetysteho
−27,2 dBm

Melutiedot ja tärinäarvot

Tässä esitetyt meluarvot on määritetty seuraavia edellytyksiä noudattaen:
Melupäästötietojen edellytykset
Panos
Kaliiperi 6.8/11 musta
Tehoasetus
6
Käyttökohde
Kiinnitys 24 mm puu betoniin (C40) käyttäen X-P47 P8
Melutiedot standardin EN 15895 mukaan
Äänitehotaso (LWA)
106 ±2 dB
Melupäästön äänenpainetaso (LpA)
103 ±2 dB
Melupäästön huippuäänenpainetaso (LpCpeak)
134 ±2 dB
Melutiedot standardin EN 2006/42/EG mukaan
Tärinäarvo
< 2,5 m/s²

Työkohteen valmistelu

Naulaimen kokoaminen

Image alternative
 1. Varmista, ettei naulaimessa ole panoskampaa.
 2. Aseta nuolimerkinnät kohdakkain ja laita männän pakokaasupalautin koteloon.
 3. Ohjaa naulanohjain tai lipas keskitettynä männän pakokaasupalauttimeen.
 4. Aseta mäntä paikalleen.
 5. Aseta tyynyrengas naulanohjaimeen tai lippaaseen.
 6. Ohjaa naulanohjain tai lipas keskitettynä ja kanttaamatta männän pakokaasupalauttimeen.
 7. Kierrä naulanohjainta tai lipasta myötäpäivään, kunnes se lukittuu.
  • Naulanohjain tai lipas on lukittu.

Putoamissuoja

VAARA
Loukkaantumisvaara työkalun ja/tai lisävarusteen putoamisvaaran vuoksi!
 • Käytä vain tuotteellesi suositeltua Hilti -työkaluliinaa.
 • Aina ennen käyttöä tarkasta työkaluliinan kiinnityspisteen mahdolliset vauriot.
Noudata maassasi voimassa olevia korkealla tehtävien töiden määräyksiä ja ohjeita.
Käytä tämän tuotteen putoamissuojana ainoastaan Hilti -työkaluliinaa #2261971.
  Image alternative
 • Kiinnitä työkaluliina lenkistään tuotteeseen kuvan mukaisesti. Tarkasta kunnollinen kiinnitys.
 • Kiinnitä karbiinikoukku kantavaan rakenteeseen. Tarkasta, että karbiinikoukku on kunnolla kiinni.
  Noudata Hilti -työkaluliinan käyttöohjetta.

Telinekoukku (lisävaruste)

Image alternative
Naulaimeen voidaan kiinnittää Hilti -telinekoukku (lisävaruste) naulaimen ripustamiseksi hetkellisesti telineeseen tai työkaluvyöhön. Noudata lisävarusteen kiinnittämisessä sen mukana toimitettua kiinnitysohjetta.
Kiinnitysohjeen kopio on tämän käyttöohjeen lopussa.
Naulain on lisäksi varmistettava Hilti -työkaluliinalla.

Käyttö

VAARA
Vahingossa laukaiseminen aiheuttaa loukkaantumisvaaran! Ladattu naulain on mahdollista milloin tahansa saattaa laukaisuvalmiiksi. Vahingossa laukeaminen voi aiheuttaa vaaran sinulle ja muille henkilöille.
 • Tyhjennä naulain (panokset ja kiinnityselementit) aina, kun keskeytät naulaimen käytön.
 • Aina ennen kaikkia huolto-, puhdistus- ja varustelutöitä varmista, ettei naulaimessa ole panoksia eikä kiinnityselementtejä.
VAARA
Kuumien pintojen aiheuttama vaara! Käytön myötä naulain voi kuumentua.
 • Käytä suojakäsineitä.
Jos panoskampaa paikalleen asetettaessa tuntuu tavallista suurempi vastus, tarkasta että panoskampa on tämän naulaimen kanssa yhteensopiva.
Noudata tässä käyttöohjeessa annettuja ja tuotteessa olevia turvallisuus- ja varoitushuomautuksia.
Turvallisen käytön ohjeita
Esimerkkikuva
Kuvaus
Image alternative Älä koskaan paina naulainta mitään kehonosaa vasten!
Naulaimen painaminen kehonosaa (esimerkiksi kättä) vasten voi saattaa naulaimen laukaisuvalmiiksi. Tällöin on olemassa vaara, että naulan tai kiinnityselementin pystyy ampumaan myös kehonosaan.
Image alternative Älä koskaan vedä kädellä lipasta tai naulanohjainta taaksepäin!
Lippaan vetäminen kädellä taaksepäin voi saada naulaimen laukaisuvalmiiksi. Tällöin on olemassa vaara, että naulan tai kiinnityselementin pystyy ampumaan myös kehonosaan.

Panoskamman lataaminen

Image alternative
 • Työnnä panoskampa kapea pää edellä alhaaltapäin naulaimen kahvaan, kunnes panoskampa on kokonaan naulaimen sisällä.
  Jos laitat naulaimeen osittain käytetyn panoskamman:
  Vedä kokonaan sisään työnnettyä panoskampaa kädellä ylöspäin naulaimesta, kunnes panospesässä on käyttämätön panos.

Yksittäisnaulaimen lataaminen

Image alternative
 • Työnnä kiinnityselementti pultinohjaimeen edestäpäin siten, että kiinnityselementin aluslevy tarttuu pultinohjaimeen.

Lipasnaulaimen lataaminen

Voit kiinnittää kiinnityselementtejä, kunnes lipas on tyhjä. Kun lippaassa ei enää ole kiinnityselementtejä, lipasnaulainta ei enää voi täysin painaa kiinnityspintaa vasten.
 • Alkaen siitä, kun lippaassa on jäljellä vielä kolme kiinnityselementtiä → Kymmenen kiinnityselementin kampa voidaan ladata naulaimeen.
 • Alkaen siitä, kun lippaassa on jäljellä vielä kaksi kiinnityselementtiä → Lataustarveilmaisin (punainen) ilmestyy näkyviin naulatunnistimessa.
Image alternative
 1. Avaa lipas painamalla lippaan lukituksen vapautuspainiketta.
 2. Laita kymmenen panoksen kampa lippaaseen.

Kiinnitystehon säätö

Valitse tehoasetus aina työtehtävän mukaisesti. Ellet kokemusperäisesti tiedä sopivaa kiinnitystehoa, aloita aina pienimmällä tehoasetuksella.
Image alternative
 1. Paina säätimen «Kiinnitystehon säätörengas» lukituksen vapautuspainiketta ja pidä se painettuna.
 2. Kierrä säädin «Kiinnitystehon säätörengas» haluamasi tehoasetuksen asentoon.
  Tehoasetusvaihtoehdot:
  • 1 = Pienin energia
  • 8 = Suurin energia
 3. Tarkasta, että kiinnitys on tehty kiinnityselementin käyttöohjeen mukaisesti oikein.

Kiinnityselementtien kiinnittäminen

Image alternative
 1. Aseta naulain haluttuun kohtaan.
 2. Pidä naulain suorassa kiinnityspintaa vasten ja paina sitä kohtisuorassa.
 3. Kiinnitä kiinnityselementti painamalla laukaisinta.

Yksittäisnaulaimen tyhjentäminen

 1. Vedä panoskampa ylöspäin irti naulaimesta.
 2. Vedä kiinnityselementti pois naulaimesta.

Lipasnaulaimen tyhjentäminen

 1. Vedä panoskampa ylöspäin irti naulaimesta.
 2. Vedä lippaan lukitsinta alaspäin ja poista naulakampa.

Puhdistustarpeen näytön nollaus

Puhdistustarpeen näytössä on 5 palkkia. Kukin palkki tarkoittaa 500 laukaisua.
Puhdistustarpeen näytön tehtävä on ilmaista oikea puhdistusväli käytettäessä seuraavia panoksia:
 • DX 6 -panos titaani-harmaa
 • DX 6 -panos musta
 • Paina käyttöpainiketta näytössä 10‒12 sekunnin ajan.
  • Puhdistustarpeen näyttö on nollattu.

Toiminta häiriötilanteissa

VAARA
Räjähdysvaara! Panosten väärä käsittely voi laukaista panokset.
 • Älä yritä poistaa panoksia naulaimesta tai panoskammasta väkivalloin.
VAARA
Kuumien pintojen aiheuttama vaara! Käytön myötä naulain voi kuumentua.
 • Käytä suojakäsineitä.

Naulain takertelee eikä palaudu

VAKAVA VAARA
Varmistamaton naulain aiheuttaa loukkaantumisvaaran! Jos naulain takertelee painettuna, naulain voi olla ladattuna ja varmistamatta. Naulaimen vahingossa laukeaminen voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen.
 • Varmista aina, ettei naulain ole itseäsi tai ketään muuta kohti suunnattuna.
 1. Paina naulainta vähintään 10 sekunnin ajan alustaa vasten ja laukaise naulain uudelleen.
 2. Nosta naulain pois kiinnityspinnalta.
  • Image alternative Varmista, ettet suuntaa laitetta itseäsi tai muita henkilöitä kohti!
 3. Yritä vetää pultinohjain kädellä takaisin lähtöasentoon.
  • Image alternative Älä pidä kättäsi liipaisimella äläkä koske naulaimeen suuaukon edestä!
 4. Vedä panoskampa heti pois naulaimesta.
  • Image alternative Jos saa panoskampaa ei saa irrotettua:
   • Anna naulaimen valvottuna jäähtyä turvallisessa paikassa.
   • Varmista aina, ettei naulain ole itseäsi tai ketään muuta kohti suunnattuna.
   • Ota yhteys Hilti -huoltoon.
 5. Huolla laite.

Panos ei syty naulaimen lämpötilan ollessa yli käyttölämpötilan

Varmista aina, ettei naulain ole itseäsi tai ketään muuta kohti suunnattuna!
 1. Paina naulainta vähintään 10 sekunnin ajan alustaa vasten ja laukaise naulain uudelleen.
 2. Jos panos ei vieläkään syty, odota 10 sekuntia ja nosta naulain alusmateriaalin pinnalta.
 3. Vedä panoskampa heti pois naulaimesta.
  • Jos saa panoskampaa ei saa irrotettua:
   • Anna naulaimen valvottuna jäähtyä turvallisessa paikassa.
   • Ota yhteys Hilti -huoltoon.
 4. Huolla laite.
 5. Vie panos turvalliseen säilytyspaikkaan.
 6. Hävitä ei-syttyneet panokset.
  • Noudata paikallisia hävitysmääräyksiä.
 7. Anna naulaimen jäähtyä ja jatka työtäsi uutta panoskampaa käyttäen.

Panos ei syty naulaimen ollessa käyttölämmin

 1. Keskeytä työnteko heti.
 2. Tyhjennä naulain (panokset ja kiinnityselementit) ja pura naulain.
 3. Tarkasta, että pultinohjaimen, männän ja kiinnityselementtien oikea yhdistelmä on valittu.
 4. Tarkasta tyynyrenkaan, männän ja pultinohjaimen kuluneisuus; tarvittaessa vaihda osat.
 5. Puhdista ja öljyä naulain.
  • Jos ongelma edellä kuvattujen toimenpiteiden jälkeenkin on edelleen olemassa, naulaimen käyttämistä ei saa jatkaa.
  • Tarkastuta ja tarvittaessa korjauta naulain Hilti -huollossa.
  Laitteen rakenteen ja toimintatavan vuoksi tietyt osat likaantuvat ja kuluvat ajan myötä.
  Huolla laite säännöllisin välein. Naulainta tiheästi käytettäessä tarkasta mäntä ja tyynyrengas päivittäin ja viimeistään 2 500 ‒ 3 000 laukaisun välein. Se vastaa naulaimen normaalia puhdistusväliä. Huolto- ja puhdistusvälit perustuvat laitteen tyypilliseen käyttöön.
  Laukaisulaskuri näyttää tehtyjen laukaisujen lukumäärän puhdistustarpeen näytön edellisen nollaamisen jälkeen. Yksi palkki tarkoittaa 500 laukaisua.
  Teetä 30 000 laukaisun jälkeen laitteen huolto Hilti -huollossa.

Hoito ja kunnossapito

Naulaimen hoito

Käytä puhdistamiseen vain Hilti n naulaimen mukana toimittamia puhdistustarvikkeita tai vastaavan laatuisia materiaaleja. Älä käytä puhdistamiseen ruiskuttavia puhdistuslaitteita, paineilmaa, korkeapainepesuria, liuotinaineita tai vettä.
VAROITUS
Naulaimen vaurioitumisvaara! Vierasesineet voivat juuttua naulaimeen ja vaurioittaa sitä, kun naulain laukaistaan.
 • Estä vierasesineiden pääsy naulaimen sisään.
 • Puhdista naulaimen ulkopinnat kevyesti kostutetulla kankaalla säännöllisin välein.

Kunnossapito

VAARA
Vaaralliset aineet DX-koneisiin kertyvä lika sisältää aineita, jotka saattavat vaarantaa terveytesi.
 • Puhdistaessasi älä hengitä pölyä tai likaa.
 • Varo, ettei tätä pölyä tai likaa pääse elintarvikkeisiin.
 • Pese kädet panosnaulaimen puhdistamisen jälkeen.
 • Puhdista naulain ja käytä Hilti -spraytä käyttöohjeen mukaisesti. Siten vältät toimintahäiriöt.
 1. Tarkasta säännöllisin välein naulaimen kaikkien ulkoisten osien mahdolliset vauriot.
 2. Tarkasta säännöllisin välein kaikkien käyttöelementtien kunto ja toiminta.
 3. Käytä naulaimessa vain soveltuvia panoksia ja suositeltua tehoasetusta.
  • Väärin valitut panokset tai liian suuri tehoasetus voivat aiheuttaa naulaimen osien ennenaikaisia vaurioita.

Laitteen huolto

Huolla laite, jos jokin seuraavista tilanteista ilmenee:
 1. Kiinnitystehossa esiintyy poikkeamia (havaittavissa kiinnityselementtien erisuuruisista tunkeutumissyvyyksistä).
 2. Panosten virheellisiä laukeamisia esiintyy (panos ei syty).
 3. Laitteen käyttömukavuus heikentyy selvästi.
  • Tarvittava painamisvoima kasvaa selvästi.
  • Laukaisuvastus suurenee.
  • Säätimen «Kiinnitystehon säätörengas» käyttäminen vaikeaa.
  • Panoskamman irrottaminen on vaikeaa.
 4. Laukaisulaskuri näyttää, että laitteen huolto on tarpeen.

Naulaimen purkaminen

VAARA
Vahingossa laukaiseminen aiheuttaa loukkaantumisvaaran! Ladattu naulain on mahdollista milloin tahansa saattaa laukaisuvalmiiksi. Vahingossa laukeaminen voi aiheuttaa vaaran sinulle ja muille henkilöille.
 • Tyhjennä naulain (panokset ja kiinnityselementit) aina, kun keskeytät naulaimen käytön.
 • Aina ennen kaikkia huolto-, puhdistus- ja varustelutöitä varmista, ettei naulaimessa ole panoksia eikä kiinnityselementtejä.
Image alternative
 1. Paina pultinohjaimen vapautuspainiketta ja pidä se painettuna.
 2. Kierrä pultinohjain vasteeseen saakka vastapäivään.
 3. Vedä pultinohjain ja mäntä irti.
 4. Vedä mäntä irti pultinohjaimesta.
 5. Irrota tyynyrengas taivuttamalla pultinohjaimesta.
 6. Paina säätimen «Kiinnitystehon säätörengas» lukituksen vapautuspainiketta ja pidä se painettuna.
 7. Kierrä säädin «Kiinnitystehon säätörengas» vastapäivään irrotusasentoon saakka.
 8. Vedä männän pakokaasupalautin kotelosta.

Männän ja tyynyrenkaan tarkastus

Image alternative
VAARA
Loukkaantumisvaara! Viallinen tyynyrengas, mäntä tai tukilevy lisää virheellisten toimintojen vaaraa.
 • Tarkasta tyynyrenkaan ja männän kuluneisuus, ja vaihde ne, jos niissä on vaurioita.
 • Älä tee mäntään minkäänlaisia muutoksia.
 • Älä yritä itse korjata viallista mäntää esimerkiksi sen kärkeä hiomalla.
 1. Mäntä on vaihdettava seuraavissa tapauksissa:
  • Mäntä on murtunut.
  • Mäntä pahoin kulunut (esimerkiksi männän kärjen kehäkohouma murtunut yli 90° matkalta).
  • Männänrenkaat ovat irronneet tai puuttuvat.
  • Mäntä on taipunut (tarkasta pyörittämällä tasaisella pinnalla).
 2. Tyynyrengas on vaihdettava seuraavissa tapauksissa:
  • Tyynyrenkaan metallirengas on murtunut tai irronnut.
  • Tyynyrengas ei enää pysy kiinni naulanohjaimessa.
  • Metallirenkaan alla näkyy selvästi pistemäistä kumin irtoamista.

Naulaimen puhdistus ja öljyäminen

Käytä vain Hilti -spraytä. Muiden voiteluaineiden käyttö voi johtaa toimintahäiriöihin tai vaurioittaa naulainta.
Image alternative
 1. Tyhjennä naulain (panokset ja kiinnityselementit) ja pura naulain.
 2. Puhdista männänrenkaat laitteen mukana toimitetulla litteällä harjalla siten, että männänrenkaat liikkuvat vapaasti.
 3. Puhdista naulanohjaimen lukitsin litteällä harjalla.
 4. Öljyä naulanohjaimen lukitsin ja pyyhi lukitsin sitten kankaalla kevyesti.
 5. Puhdista männän pakokaasupalauttimen sisäpinta laitteen mukana toimitetulla suurella pyöreällä harjalla.
 6. Öljyä männän pakokaasupalauttimen lukitsimen sisäpinta.
 7. Puhdista männän pakokaasupalauttimen takapää ja tapit litteällä harjalla.
 8. Öljyä tapit ja pyyhi tapit sitten kevyesti kankaalla.
 9. Puhdista kartiomainen panospesä laitteen mukana toimitetulla kartiomaisella harjalla.
 10. Puhdista panoskuilu laitteen mukana toimitetulla puikolla.

Naulaimen lopullinen tarkastus

 1. Tarkasta laitteen huolto- ja kunnossapitotöiden jälkeen, että kaikki suojavarusteet on asennettu oikein ja että ne toimivat moitteettomasti.
 2. Nollaa puhdistustarpeen näyttö.

Naulainongelmat

Image alternative Varmista ennen häiriön syyn poistamisen aloittamista, että naulaimessa ei ole panoksia. Jos panoksia ei saa poistettua, ota yhteys Hilti -huoltoon.
Häiriöissä, joita ei ole kuvattu tässä taulukossa tai joita et itse pysty poistamaan, ota yhteys Hilti -huoltoon.
Häiriö
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Image alternative
Mäntä kiinni alusmateriaalissa
Kiinnityselementti liian lyhyt.
 • Käytä pitempää kiinnityselementtiä.
Elementissä ei pyöreää kantaosaa
 • Käytä puuhun kiinnittämiseen tarkoitettuja kiinnityselementtejä, joissa on pyöreä kantaosa.
Liian suuri kiinnitysteho.
 • Pienennä kiinnitystehoa säätimellä «Kiinnitystehon säätörengas».
Tarvittava painamisvoima kasvaa
Palojäämien kertyminen.
 • Huolla laite.
 • Puhdista panospesä.
 • Laita uusi panoskampa paikalleen.
Laukaisuvastus suurenee
Palojäämien kertyminen.
 • Ota yhteys Hilti -huoltoon.
Säätimen «Kiinnitystehon säätörengas» säätäminen vaikeaa
Palojäämien kertyminen.
 • Huolla laite.
 • Puhdista panospesä.
 • Laita uusi panoskampa paikalleen.
Image alternative
Kiinnityselementti ei kiinnity riittävän syvään
Männän asentovirhe lipasnaulaimessa (mäntä ei laukaistaessa ole perusasennossa)
Kiinnitysteho liian pieni
 • Suurenna kiinnitystehoa säätimellä «Kiinnitystehon säätörengas».
 • Käytä erikoisvoimakkaita panoksia.
Liian suuren kiinnitystehon aiheuttama männän kova isku.
 • Pienennä kiinnitystehoa säätimellä «Kiinnitystehon säätörengas».
Image alternative
Mäntä takertelee männän pakokaasupalauttimessa
Mäntä vaurioitunut.
 • Vaihda mäntä.
Räjähdysainejäämiä männän pakokaasupalauttimen sisällä.
 • Tarkasta mäntä ja tyynyrengas, tarvittaessa vaihda.
 • Hakeudu Hilti -huoltoon, jos ongelma edelleen on olemassa.
Palojäämien kertyminen.
 • Huolla laite.
 • Puhdista panospesä.
 • Laita uusi panoskampa paikalleen.
Image alternative
Männän pakokaasupalautin on jumittunut. Naulain ei palaudu.
Palojäämien kertyminen.
 • Huolla laite.
 • Puhdista panospesä.
 • Laita uusi panoskampa paikalleen.
Lian tai betonisirpaleen aiheuttama jumittuminen.
 • Jos vika on edelleen olemassa, ota yhteys Hilti -huoltoon.
Image alternative
Laukaisu tyhjänä: Laite on lauennut, mutta kiinnityselementtiä ei ole kiinnitetty
Männän asentovirhe lipasnaulaimessa (mäntä ei laukaistaessa ole perusasennossa)
Liian suuren kiinnitystehon aiheuttama männän kova isku.
 • Pienennä kiinnitystehoa säätimellä «Kiinnitystehon säätörengas».
Image alternative
Naulain ei laukea
Naulainta ei painettu kunnolla pintaa vasten.
 • Paina naulain kunnolla pintaa vasten.
Lipasta ei ole ladattu.
 • Lataa lipas.
Muovijäämiä lippaassa.
 • Avaa lipas, poista naulakampa ja muovijäämät.
Männän asentovirhe lipasnaulaimessa (mäntä ei laukaistaessa ole perusasennossa)
Naulat lippaassa väärässä asennossa.
 • Lataa naulain uudelleen.
Naulanohjain ei kunnolla lukittunut paikalleen.
Liian suuren kiinnitystehon aiheuttama männän kova isku.
 • Pienennä kiinnitystehoa säätimellä «Kiinnitystehon säätörengas».
Image alternative
Mäntä takertelee naulanohjaimessa
Mäntä ja/tai tyynyrengas vaurioitunut.
 • Irrota lipas, tarkasta mäntä ja tyynyrengas ja tarvittaessa vaihda.
Muovijäämiä lippaassa.
 • Avaa lipas, poista naulakampa ja muovijäämät.
Liian suuri kiinnitysteho
 • Pienennä kiinnitystehoa säätimellä «Kiinnitystehon säätörengas».
Mäntä taipunut, koska laukaistu ilman kiinnityselementtiä
 • Vältä tyhjänä laukaisemista.
 • Tarkasta männän suoruus ja tarvittaessa vaihda.
Image alternative
Lippaan naulanohjain takertelee
Lipas vaurioitunut.
 • Vaihda lipas.

Kiinnityselementtiongelmat

Häiriö
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Image alternative
Kiinnityssyvyys vaihtelee
Männän väärä asento
 • Poista panoskampa ja huolla laite.
 • Tarkasta mäntä ja tyynyrengas, tarvittaessa vaihda.
Naulain on pahoin likaantunut.
 • Puhdista naulain.
 • Tarvittaessa tarkastuta naulain Hilti -huollossa.
Liian suuren kiinnitystehon aiheuttama männän kova isku.
 • Pienennä kiinnitystehoa säätimellä «Kiinnitystehon säätörengas».
Image alternative
Kiinnityselementti vääntyy
Kova alusmateriaali (teräs, betoni).
 • Suurenna kiinnitystehoa säätimellä «Kiinnitystehon säätörengas».
 • Käytä lyhempiä nauloja.
 • Käytä nauloja, joiden käyttökuormitusraja on suurempi.
 • Jos betoni: Käytä DX-Kwik-nauloja (esiporaus) → ks. 'Kiinnitysteknologian käsikirja'.
Betonissa kova lisäaine ja/tai suuri määrä lisäainetta.
 • Käytä DX-Kwik-nauloja (esiporaus).
Betonirauta aivan betonin pinnassa.
 • Kiinnitä toiseen kohtaan.
Image alternative
Kiinnityselementti jää koholle
Väärä kiinnityselementti.
 • Sovita kiinnityselementin pituus rakenteen paksuuteen.
Väärä tehoasetus.
 • Muuta naulaimen tehoasetusta.
Betonissa kova lisäaine ja/tai suuri määrä lisäainetta.
 • Käytä DX-Kwik-nauloja (esiporaus).
Betonirauta aivan betonin pinnassa.
 • Kiinnitä toiseen kohtaan.
Kova alusmateriaali (teräs, betoni).
 • Suurenna kiinnitystehoa säätimellä «Kiinnitystehon säätörengas».
 • Käytä lyhempiä nauloja.
 • Käytä nauloja, joiden käyttökuormitusraja on suurempi.
 • Jos betoni: Käytä DX-Kwik-nauloja (esiporaus) → ks. 'Kiinnitysteknologian käsikirja'.
Image alternative
Betoni lohkeaa
Betonissa kova lisäaine ja/tai suuri määrä lisäainetta.
 • Käytä DX-Kwik-nauloja (esiporaus).
Image alternative
Kiinnityselementin kanta vaurioitunut
Liian suuri kiinnitysteho.
 • Pienennä kiinnitystehoa säätimellä «Kiinnitystehon säätörengas».
Asennettu väärä mäntä.
 • Varmista männän ja kiinnityselementin oikea yhdistelmä.
Mäntä vaurioitunut.
 • Vaihda mäntä.
Image alternative
Naula ei tunkeudu riittävän syvään
Kiinnitysteho liian pieni
 • Suurenna kiinnitystehoa säätimellä «Kiinnitystehon säätörengas».
 • Käytä erikoisvoimakkaita panoksia.
Käyttökuormitusraja ylitetty (erittäin kova alusmateriaali).
 • Käytä nauloja, joiden käyttökuormitusraja on suurempi.
Soveltumaton laite.
 • Käytä tehokkaampaa laitetta kuten DX 76 (PTR).
Image alternative
Kiinnityselementti ei pysy alusmateriaalissa
Ohut teräsalusmateriaali (4-5 mm)
 • Käytä toista tehoasetusta.
 • Käytä ohuelle teräsalusmateriaalille tarkoitettuja nauloja.
Image alternative
Kiinnityselementti murtuu
(murtuma)
Kiinnitysteho liian pieni
 • Suurenna kiinnitystehoa säätimellä «Kiinnitystehon säätörengas».
 • Käytä erikoisvoimakkaita panoksia.
Käyttökuormitusraja ylitetty (erittäin kova alusmateriaali).
 • Käytä tehokkaampaa laitetta kuten DX 76 (PTR) ja sille soveltuvia kiinnityselementtejä.
Image alternative
Kiinnityselementti murtuu
(muoto muuttunut)
Kiinnitysteho liian pieni
 • Suurenna kiinnitystehoa säätimellä «Kiinnitystehon säätörengas».
 • Käytä erikoisvoimakkaita panoksia.
Käyttökuormitusraja ylitetty (erittäin kova alusmateriaali).
 • Käytä tehokkaampaa laitetta kuten DX 76 (PTR) ja sille soveltuvia kiinnityselementtejä.
Liian suuri kiinnitysteho.
 • Pienennä kiinnitystehoa säätimellä «Kiinnitystehon säätörengas».
Image alternative
Naulan kanta työntyy kiinnitettävän materiaalin läpi
Liian suuri kiinnitysteho
 • Pienennä kiinnitystehoa tehon säätörenkaalla.
 • Käytä heikompia panoksia (titaani-harmaa).

Panoksiin liittyvät ongelmat

Häiriö
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Image alternative
Panoskampa ei liiku
Panoskampa vaurioitunut.
 • Vaihda panoskampa.
Naulain on pahoin likaantunut.
 • Puhdista naulain.
 • Tarvittaessa tarkastuta naulain Hilti -huollossa.
Naulain vaurioitunut.
 • Ota yhteys Hilti -huoltoon.
Käytetään väärää panoskampaa
 • Käytä vain tälle naulaimelle tarkoitettua panoskampaa.
Image alternative
Panoskamman irrottaminen on vaikeaa.
Naulain ylikuumentunut.
 • Anna naulaimen jäähtyä jatkuvasti valvottuna.
 • Poista sitten panoskampa varovasti naulaimesta.
Palojäämien kertyminen.
 • Huolla laite.
 • Puhdista panospesä.
 • Laita uusi panoskampa paikalleen.
Image alternative
Panos ei syty
Huono panos.
 • Vedä panoskampaa yhden panoksen verran.
Naulain likaantunut.
 • Huolla laite.
Image alternative
Panoskampa sulaa
Naulainta on laukaistaessa painettu pintaa vasten liian kauan.
 • Poista panoskampa ja laita tilalle uusi panoskampa.
 • Paina lyhemmän aikaa ennen naulaimen laukaisemista.
Liian tiheä käyttö (naulain on liian kuuma).
 • Keskeytä työnteko heti.
 • Poista panoskampa ja anna naulaimen jäähtyä.
 • Älä ylitä suositeltua suurinta sallittua käyttönopeutta (ks. kappale Tekniset tiedot).
Image alternative
Panos irtoaa panoskammasta
Liian tiheä käyttö (naulain on liian kuuma).
 • Keskeytä työnteko heti.
 • Poista panoskampa ja anna naulaimen jäähtyä.
 • Älä ylitä suositeltua suurinta sallittua käyttönopeutta (ks. kappale Tekniset tiedot).

Hävittäminen

Image alternative Hilti -työkalut, -koneet ja -laitteet on pääosin valmistettu kierrätyskelpoisista materiaaleista. Kierrätyksen edellytys on materiaalien asianmukainen lajittelu. Useissa maissa Hilti ottaa vanhat koneet ja laitteet vastaan kierrätystä ja hävitystä varten. Lisätietoja saat Hilti -huollosta tai -edustajalta.

Valmistajan myöntämä takuu

 • Jos sinulla on takuuehtoihin liittyviä kysymyksiä, ota yhteys paikalliseen Hilti -edustajaan.

C.I.P.-tarkastustodistus

EU- ja EFTA-maiden ulkopuolisia C.I.P.-jäsenvaltioita koskien: Hilti DX 6 on tyyppihyväksytty ja tarkastettu. Tästä todisteena laitteessa on neliönmuotoinen PTB:n hyväksyntämerkintä ja siinä hyväksyntänumero S 1035. Siten Hilti vakuuttaa laitteen vastaavan tyyppihyväksyntää.

Lisätietoja

Kiinan RoHS (vaarallisten aineiden käytön rajoittamisen direktiivi)
Image alternative
Tämä taulukko koskee Kiinaa.
Taiwan RoHS (vaarallisten aineiden käytön rajoittamisen direktiivi)
Image alternative
Tämä taulukko koskee Taiwania.
Venäjä RoHS (vaarallisten aineiden käytön rajoittamisen direktiivi)
Image alternative
Tämä taulukko koskee Venäjää.