Kieli

BX 3-SCT

Alkuperäiset ohjeet

Tämän käyttöohjeen tiedot

Tästä käyttöohjeesta

 • Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen tuotteen käyttämistä. Se on turvallisen työnteon ja tuotteen ongelmattoman käsittelyn perusedellytys.
 • Noudata tässä käyttöohjeessa annettuja ja tuotteessa olevia turvallisuus- ja varoitushuomautuksia.
 • Säilytä käyttöohje aina tuotteen yhteydessä, ja anna tuote toiselle henkilölle aina käyttöohjeen kanssa.

Merkkien selitykset

Varoitushuomautukset

Varoitushuomautukset varoittavat tuotteen käyttöön liittyvistä vaaroista. Seuraavia varoitustekstejä käytetään:
VAKAVA VAARA
VAKAVA VAARA !
 • Varoittaa uhkaavasta vaaratilanteesta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai jopa kuolema.
VAARA
VAARA !
 • Varoittaa mahdollisesta vaarasta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai kuolema.
VAROITUS
HUOMIO !
 • Varoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, josta voi seurata loukkaantuminen tai aineellinen vahinko.

Symbolit dokumentaatiossa

Tässä dokumentaatiossa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Lue käyttöohje ennen käyttämistä
Image alternative Toimintaohjeita ja muuta hyödyllistä tietoa
Image alternative Kierrätyskelpoisten materiaalien käsittely
Image alternative Älä hävitä sähkölaitteita ja akkuja tavallisen sekajätteen mukana

Symbolit kuvissa

Kuvissa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Nämä numerot viittaavat vastaavaan kuvaan tämän käyttöohjeen alussa
Image alternative Numerointi kertoo työvaiheiden järjestyksen kuvissa ja saattaa poiketa numeroinnista tekstissä
Image alternative Kohtanumeroita käytetään kuvassa Yleiskuva , ja ne viittaavat kuvatekstien numerointiin kappaleessa Tuoteyhteenveto
Image alternative Tämän merkin tarkoitus on kiinnittää erityinen huomiosi tuotteen käyttöön ja käsittelyyn.

Tuotekohtaiset symbolit

Symbolit tuotteessa

Tuotteessa voidaan käyttää seuraavia symboleita:
Image alternative Yleinen ohjesymboli
Image alternative Käytä suojalaseja
Image alternative Käytä kuulosuojaimia
Image alternative Käytä suojakypärää
Image alternative Tasavirta
Image alternative Tämä laite tukee iOS- ja Android-alustojen kanssa yhteensopivaa NFC-teknologiaa.
Image alternative Käytettävien Hilti -litiumioniakkujen tyyppisarja. Ota kappaleessa Tarkoituksenmukainen käyttö annetut tiedot huomioon.
Image alternative Älä koskaan käytä akkua lyöntityökaluna.
Image alternative Älä päästä akkua putoamaan. Älä käytä akkua, johon on kohdistunut isku tai joka on muutoin vaurioitunut.
Image alternative Jos tuotteessa on tämä, kyseinen tarkastuslaitos on sertifioinut tuotteen Yhdysvaltojen ja Kanadan markkinoille niillä voimassa olevien standardien mukaisesti.

Tuotetiedot

Image alternative -tuotteet on tarkoitettu ammattikäyttöön, ja niitä saa käyttää, huoltaa tai korjata vain valtuutettu, koulutettu henkilö. Käyttäjän pitää olla hyvin perillä käyttöön liittyvistä vaaroista. Tuote ja sen varusteet saattavat aiheuttaa vaaratilanteita, jos kokemattomat henkilöt käyttävät tuotetta ohjeiden vastaisesti tai muutoin asiattomasti.
Tyyppimerkinnän ja sarjanumeron löydät tyyppikilvestä.
 • Kirjoita sarjanumero oheiseen taulukkoon. Tuotteen tiedot tarvitaan, jos esität kysymyksiä myynti- tai huoltoedustajallemme.
  Tuotetiedot
  Tyyppi:
  BX 3-SCT
  Sukupolvi:
  02
  Sarjanumero:

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Image alternative
Valmistaja vakuuttaa, että tässä kuvattu tuote täyttää sitä koskevien voimassa olevien lakien ja standardien vaatimukset. Kuva vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on tämän dokumentaation lopussa.
Tekninen dokumentaatio löytyy tästä:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Turvallisuus

Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvallisuusohjeet

Image alternative VAARA! Lue kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet. Turvallisuus- ja käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet huolellisesti vastaisen varalle.
Työpaikan turvallisuus
 • Pidä työskentelyalue siistinä ja hyvin valaistuna. Työpaikan epäjärjestys ja valaisemattomat työalueet voivat johtaa tapaturmiin.
 • Älä käytä sähkötyökalua räjähdysalttiissa ympäristössä, jossa on syttyvää nestettä, kaasua tai pölyä. Sähkötyökalut synnyttävät kipinöitä, jotka saattavat sytyttää pölyn tai höyryt.
 • Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua käyttäessäsi. Voit menettää laitteen hallinnan huomiosi suuntautuessa muualle.
Sähköturvallisuus
 • Vältä koskettamasta maadotettuihin pintoihin kuten putkiin, pattereihin, liesiin ja jääkaappeihin. Sähköiskun vaara kasvaa, jos kehosi maadottuu.
 • Älä aseta sähkötyökalua alttiiksi sateelle tai kosteudelle. Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään lisää sähköiskun vaaraa.
Henkilöturvallisuus
 • Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja noudata tervettä järkeä sähkötyökalua käyttäessäsi. Älä käytä sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Sähkötyökalua käytettäessä hetkellinenkin varomattomuus saattaa aiheuttaa vakavia vammoja.
 • Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita ja aina suojalaseja. Henkilökohtaiset suojavarusteet, kuten hengityssuojain, luistamattomat turvajalkineet, kypärä ja kuulosuojaimet, pienentävät oikein käytettyinä loukkaantumisriskiä sähkötyökalun käyttötilanteesta riippuen.
 • Varo tahatonta käynnistämistä. Varmista, että sähkötyökalu on kytketty pois päältä, ennen kuin liität siihen akun, otat sen käteesi tai kannat sitä. Jos kannat sähkötyökalua sormi käyttökytkimellä tai liität pistokkeen pistorasiaan käyttökytkimen ollessa käyntiasennossa, altistat itsesi onnettomuuksille.
 • Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvitaltat, ennen kuin käynnistät sähkötyökalun. Työkalu tai avain, joka sijaitsee laitteen pyörivässä osassa, saattaa johtaa loukkaantumiseen.
 • Vältä vaikeita työskentelyasentoja. Varmista aina tukeva seisoma-asento ja tasapaino. Siten voit paremmin hallita sähkötyökalua odottamattomissa tilanteissa.
 • Käytä työhösi soveltuvia vaatteita. Älä käytä löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet loitolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet, korut ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
 • Jos pölynpoisto- ja keräilylaitteita voidaan asentaa, sinun on tarkastettava, että ne on liitetty oikein ja että niitä käytetään oikealla tavalla. Pölynpoistovarustuksen käyttö vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
Sähkötyökalun käyttö ja käsittely
 • Älä ylikuormita laitetta. Käytä kyseiseen työhön tarkoitettua sähkötyökalua. Sopivaa sähkötyökalua käyttäen työskentelet paremmin ja varmemmin tehoalueella, jolle sähkötyökalu on tarkoitettu.
 • Älä käytä sähkötyökalua, jonka käyttökytkin ei toimi. Sähkötyökalu, jota ei enää voida käynnistää ja pysäyttää käyttökytkimellä, on vaarallinen ja se täytyy korjata.
 • Irrota akku, ennen kuin muutat laitteen asetuksia tai vaihdat lisävarusteosia, tai kun lopetat laitteen käyttämisen. Tämä turvatoimenpide estää sähkötyökalun tahattoman käynnistysriskin.
 • Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun niitä ei käytetä. Älä anna toisten henkilöiden käyttää sähkötyökalua, elleivät he ole perehtyneet sen käyttöön ja lukeneet käyttöohjeita . Sähkötyökalut ovat vaarallisia, jos niitä käyttävät kokemattomat henkilöt.
 • Hoida sähkötyökalujasi huolellisesti. Tarkasta, että liikkuvat osat toimivat moitteettomasti eivätkä ole puristuksissa, ja tarkasta myös, ettei sähkötyökalussa ole murtuneita tai vaurioituneita osia, jotka saattaisivat haitata sen toimintaa. Korjauta vaurioituneet osat ennen työkalun käyttämistä. Usein loukkaantumisten ja tapaturmien syynä on sähkötyökalujen laiminlyöty huolto.
 • Pidä terät terävinä ja puhtaina. Huolella hoidetut terät, joiden leikkausreunat ovat teräviä, eivät jumitu herkästi, ja niillä työnteko on kevyempää.
 • Käytä sähkötyökalua, lisävarusteita ja tarvikkeita, teriä jne. niiden käyttöohjeiden mukaisesti. Ota tällöin työolosuhteet ja suoritettava työtehtävä huomioon. Sähkötyökalun käyttö muuhun kuin sille tarkoitettuun käyttöön saattaa johtaa vaarallisiin tilanteisiin.
Akkukäyttöisen sähkötyökalun käyttö ja käsittely
 • Lataa akku vain valmistajan suosittamalla laturilla. Jos laturi on tarkoitettu vain tietyn akkumallin lataamiseen, palovaara on olemassa, jos laturia käytetään muiden akkujen lataamiseen.
 • Käytä ainoastaan juuri kyseiseen sähkötyökaluun tarkoitettua akkua. Jonkun muun akun käyttö saattaa johtaa loukkaantumiseen ja tulipaloon.
 • Pidä irrallinen akku loitolla metalliesineistä, kuten paperinliittimistä, kolikoista, avaimista, nauloista, ruuveista tai muista pienistä metalliesineistä, jotka voivat oikosulkea akun liittimet. Akun liittimien välinen oikosulku saattaa aiheuttaa palovammoja tai johtaa tulipaloon.
 • Väärästä käytöstä johtuen saattaa akusta vuotaa nestettä, jota ei saa koskettaa. Vältä kosketusta sen kanssa. Akusta vuotava neste saattaa aiheuttaa ärsytystä ja palovammoja. Huuhtele kosketuskohta vedellä. Jos nestettä pääsee silmiin, tarvitaan lisäksi lääkärin apua.
Huolto
 • Anna koulutettujen ammattihenkilöiden korjata sähkötyökalusi ja hyväksy korjauksiin vain alkuperäisiä varaosia. Siten varmistat, että sähkötyökalu säilyy turvallisena.

Kiinnitystyökaluja koskevat turvallisuusohjeet

 • Toimi aina sen olettamuksen mukaan, että sähkötyökalussa on kiinnikkeitä. Kiinnitystyökalun huolimaton käsittely voi johtaa kiinnikkeen ampumiseen, mistä voi aiheutua loukkaantumisia.
 • Älä suuntaa sähkötyökalua itseäsi tai muita henkilöitä kohti. Yllättävän tai tahattoman laukaisun seurauksena kiinnike saattaa aiheuttaa vammoja.
 • Älä käytä sähkötyökalua, ennen kuin se on tukevasti vasten työkappaletta. Jos sähkötyökalu ei ole työkappaletta vasten, kiinnike saattaa kimmota kiinnityskohdasta.
 • Irrota sähkötyökalu verkkovirrasta tai irrota sähkötyökalun akku, jos kiinnike juuttuu sähkötyökaluun. Jos kiinnitystyökalu saa jännitteen, se saattaa laueta juuttuneen kiinnikkeen irrottamisen yhteydessä.
 • Ole varovainen, kun irrotat juuttunutta kiinnikettä. Järjestelmässä saattaa olla jännitys, ja kiinnike saattaa tulla ulos voimalla, kun yrität poistaa juuttumisen syytä.
 • Sähköjohtoja kiinnittäessäsi varmista, ettei johdoissa ole jännitettä. Pidä kiinnitystyökalusta kiinni vain sen eristetyistä kahvapinnoista. Käytä vain kiinnikkeitä, jotka on tarkoitettu sähköjohtojen kiinnittämiseen. Tarkasta, etteivät kiinnikkeet ole vaurioittaneet sähköjohtojen eristystä. Sähköjohdon eristystä vaurioittanut kiinnike voi antaa sähköiskun ja aiheuttaa tulipalon syttymisvaaran.

Turvallisuusohjeet

Yleisiä turvallisuusohjeita Image alternative VAARA! Lue kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet. Turvallisuus- ja käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet huolellisesti vastaisen varalle.
Käyttäjälle asetettavat vaatimukset
 • Saat käyttää tai huoltaa tätä laitetta vain, jos sinut on siihen oikeutettu ja perehdytetty.
Henkilökohtainen suojavarustus
 • Käytä suojalaseja ja suojakypärää ja varmista, että myös muut lähellä olevat henkilöt käyttävät niitä.
 • Käytä kuulosuojaimia.
 • Voimakas melu voi vaurioittaa kuuloasi.
Henkilöturvallisuus
 • Noudata käyttöohjeessa annettuja käyttöä, huoltoa ja kunnossapitoa koskevia ohjeita.
 • Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja noudata tervettä järkeä suora-asennuslaitetta käyttäessäsi. Älä käytä laitetta, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Keskeytä työnteko, jos tunnet kipua tai olet huonovointinen. Hetkellinenkin varomattomuus laitetta käytettäessä saattaa aiheuttaa vakavia vammoja.
 • Vältä hankalia työskentelyasentoja. Varmista, että seisot tukevalla alustalla ja säilytät aina tasapainosi.
 • Pidä työssäsi rentouttavia taukoja, joiden aikana tee sormivoimisteluliikkeitä varmistaaksesi sormiesi hyvän verenkierron.
 • Käytä pitäväpohjaisia jalkineita.
 • Pidä laitetta käyttäessäsi käsivartesi hiukan koukistettuina (älä käytä laitetta kädet suorana).
 • Varmista, ettei työskentelyalueella ole muita henkilöitä, erityisesti pidä lapset poissa työskentelyalueelta.
 • Putoamaan pääsevät työkalut ja/tai lisävarusteet aiheuttavat loukkaantumisvaaran. Ennen työn aloittamista tarkasta, että asennettu lisävaruste on kunnolla kiinnitetty.
Kiinnitystyökalujen käyttö ja hoito Image alternative VAARA! Läpi menevän kiinnityselementin aiheuttama vaara! Varmista ennen kiinnityselementtien ampumista, ettei kukaan ole kiinnityskohdan takana tai alapuolella.
 • Käytä työtehtävään sopivaa laitetta. Älä käytä laitetta muihin töihin kuin mihin se on tarkoitettu, vaan käytä sitä aina käyttötarkoituksen mukaisiin töihin, ja varmista, että se on moitteettomassa kunnossa.
 • Älä koskaan jätä ladattua laitetta ilman valvontaa.
 • Kuljeta ja varastoi laite lukitussa laukussa.
 • Kytke laite aina ennen puhdistus-, huolto- ja ylläpitotöitä, naulanohjaimen vaihtamista, töiden keskeytyessä ja laitteen varastointia varten pois päältä.
 • Säilytä ei-käytössä oleva laite tyhjennettynä kuivassa ja lukitussa paikassa lasten ulottumattomissa.
 • Tarkasta laitteen ja lisävarusteiden mahdolliset vauriot. Tarkasta, että liikkuvat osat toimivat moitteettomasti eivätkä ota kiinni mihinkään ja että osat ovat kunnossa.
 • Laitteen kaikkien osien pitää olla kunnolla asennettuna ja moitteettomassa toimintakunnossa, jotta laite voi toimia kunnolla. Vaurioituneet osat on korjattava tai vaihdettava asianmukaisesti Hilti -huollossa, ellei käyttöohjeessa muita ohjeita anneta.
 • Tarkasta ennen työn aloittamista esimerkiksi metallinilmaisimella, onko työskentelyalueella rakenteiden sisälle asennettuja sähkö-, kaasu- tai vesijohtoja. Laitteen ulkopinnan metalliosiin saattaa johtua jännite, jos vahingossa osut sähköjohtoon.
 • Älä kiinnitä kiinnityselementtejä soveltumattomiin materiaaleihin.
 • Soveltumattomia materiaaleja ovat lasi, marmori, muovi, pronssi, messinki, kupari, eristemateriaalit, ontot tiilet, keraamiset tiilet, ohuet pellit (< 4 mm) ja kaasubetoni. Kiinnittäminen näihin materiaaleihin voi rikkoa kiinnityselementin, irrottaa materiaalista sirpaleita tai kiinnityselementti voi mennä kokonaan materiaalin läpi.
 • Laukaise laite vain, kun se on kohtisuoraan kiinnityspintaa vasten painettuna.
 • Pidä naulain laukaistaessa aina suorassa kulmassa kiinnityspintaan nähden, jotta vältät kiinnityselementin vinoon ohjautumisen.
 • Pidä käsikahvat kuivina, puhtaina, öljyttöminä ja rasvattomina.
 • Älä koskaan päästä laitetta putoamaan.
 • Älä käytä laitetta paikoissa, joissa on tulipalo- tai räjähdysvaara, ellei sitä erikseen ole hyväksytty tällaisissa olosuhteissa käytettäväksi.
Työpaikka
 • Pidä työskentelyalue hyvässä järjestyksessä. Varmista, ettei työskentelyalueella ole esineitä, joihin saattaisit loukata itsesi.
 • Työskentelyalueen epäjärjestys lisää onnettomuusriskiä.
 • Varmista työpaikan hyvä valaistus ja tuuletus.
Mekaaniset turvallisuustoimenpiteet
 • Älä tee laitteeseen minkäänlaisia muutoksia, etenkään sen mäntään.
 • Käytä vain kiinnityselementtejä, jotka on tarkoitettu tähän laitteeseen.
Lämpöön liittyvät turvallisuustoimenpiteet
 • Älä ylitä suositeltua suurinta sallittua käyttönopeutta (ks. kappale Tekniset tiedot).
 • Anna kuumentuneen laitteen jäähtyä.
 • Älä pura laitetta, jos se on kuuma. Tarvittaessa anna laitteen jäähtyä.

Akkujen käyttö ja hoito

 • Ota litiumioniakkujen kuljettamisesta, varastoinnista ja käyttämisestä annetut erityisohjeet huomioon.
 • Suojaa akut korkeilta lämpötiloilta, suoralta auringonpaisteelta ja avotulelta.
 • Akkuja ei saa avata, puristaa, kuumentaa lämpötilaan yli 80 °C (176 °F) tai polttaa.
 • Älä käytä tai lataa akkua, joka on saanut iskun, joka on pudonnut yli metrin korkeudelta tai joka on muulla tavoin vaurioitunut. Tällaisessa tapauksessa ota aina yhteys Hilti  -huoltoon .
 • Jos akku on liian kuuma koskea, se saattaa olla vaurioitunut. Laita akku palovaarattomaan paikkaan ja riittävän etäälle syttyvistä materiaaleista. Anna akun jäähtyä. Jos akku vielä tunnin kuluttuakin on liian kuuma koskea, akku on vaurioitunut. Ota yhteys Hilti -huoltoon .

Kuvaus

Tuoteyhteenveto

Image alternative
 1. Naulanohjain
 2. Naulanohjaimen lukitus
 3. Jäähdytysilmaraot
 4. Vyökoukku
 5. Laukaisin
 6. Käsikahva
 7. Vapautuspainikkeet joissa lisätoimintona lataustilan näytön aktivointi
 8. Litiumioniakku
 9. Tilanäyttö
 10. Käyttökytkin

Tarkoituksenmukainen käyttö

Tuote on käsiohjattava akkukäyttöinen naulain. Se on tarkoitettu kiinnityselementtien kiinnittämiseen betoniin. Käytä vain hyväksyttyjä kiinnityselementtejä yhdessä niille määrätyn naulanohjaimen kanssa.

VAROITUS

Väärin arvioitu betonin lujuus Jos käytetään vääränlaista naulanohjainta tai vääräntyyppistä kiinnityselementtiä, kiinnityselementti voi kiinnittyä huonolaatuisesti, minkä seurauksena betonin lujuus saatetaan arvioida väärin.

 • Käytä aina oikeanlaista naulanohjainta!

 • Käytä aina oikeantyyppistä kiinnityselementtiä!

Naulain, akku ja kiinnityselementit muodostavat yhden teknisen kokonaisuuden. Käytä erityisesti tälle laitteelle valmistettuja Hilti -kiinnityselementtejä ja Hilti n suosittelemia latureita ja akkuja. Vain näitä ohjeita noudattamalla pätevät Hilti n antamat kiinnitys- ja käyttösuositukset.
 • Naulainta saa käyttää vain käsiohjauksessa.
 • Virheellinen käyttö on suljettava pois. Virheelliseksi käytöksi luetaan laukaiseminen ilman, että -elementti on asetettu naulanohjaimeen.
 • Käytä tämän tuotteen yhteydessä vain B 22 -sarjan Hilti -litiumioniakkuja.

 • Käytä näiden akkujen lataamiseen vain latureita, jotka Hilti on hyväksynyt. Lisätietoja saat Hilti Store -liikkeestä ja osoitteesta: www.hilti.group

Tilanäyttö

Tilanäyttö kertoo tiedon naulaimen tilasta.
Tila
Merkitys
Pois päältä
Naulain on kytketty pois päältä
LED palaa vihreänä.
Naulain on kytketty päälle ja laukaisuvalmis
LED vilkkuu 3 sekunnin välein vihreänä.
Naulain on valmiustilassa, laitteen kärjen painaminen kytkee naulaimen päälle
LED vilkkuu jatkuvasti vihreänä.
Naulain on liian kuuma tai akku on heikko, ks. Häiriötilannetaulukko
LED vilkkuu punaisena.
Laitteen häiriö, ks. Häiriötilannetaulukko
LED palaa punaisena.
Laitteen häiriö, ks. Häiriötilannetaulukko
LED vilkkuu keltaisena.
Vie laite Hilti -huoltoon.

Akun lataustilan näyttö

Kun painat akun lukituksen jotakin vapautuspainiketta, näyttö näyttää akun lataustilan.
Lataustilan tarkastaminen laukaisemisen aikana tai heti laukaisemisen jälkeen ei anna luotettavaa tulosta.
Tila
Merkitys
Kaikki neljä LED-merkkivaloa palavat vihreinä.
Lataustila on 75 % ... 100 %.
Kolme LED-merkkivaloa palaa vihreänä.
Lataustila on 50 % ... 75 %.
Kaksi LED-merkkivaloa palaa vihreänä.
Lataustila on 25 % ... 50 %.
Yksi LED-merkkivalo palaa vihreänä.
Lataustila on 10 % ... 25 %.
Yksi LED-merkkivalo vilkkuu vihreänä.
Lataustila on alle 10 %.

Toimituksen sisältö

Naulain BX 3-SCT, käyttöohje.
Muita tälle tuotteelle hyväksyttyjä järjestelmätuotteita löydät Hilti Store -liikkeestä tai nettiosoitteesta: www.hilti.group

Tekniset tiedot

Naulain

Paino EPTA Procedure 01 mukaan sisältäen akun B22⁄2.6
4,0 kg
Naulanohjain
X‑FG B3‑SCT 02
Kiinnityselementti
 • X‑M6‑8‑52 DP7 SCT B3
 • X‑M6‑8‑62 DP7 SCT B3
 • X‑M6‑8‑87 DP7 SCT B3
Kiinnityselementin pituus
52 mm / 62 mm / 87 mm
Kiinnityselementtien halkaisija
6 mm
Painomatka
12 mm
Painamisvoima
50 N … 70 N
Käyttölämpötila (ympäristön lämpötila)
−15 ℃ … 50 ℃
Kiinnityselementin käyttölämpötila
−10 ℃ … 50 ℃
Suositeltu suurin käyttönopeus
650/h
Nimellisjännite
21,6 V
Taajuus
2 400 MHz … 2 483,5 MHz
Säteen max. lähetysteho
−11,9 dBm

Akku

Akkutoimintajännite
21,6 V
Ympäristön lämpötila käytettäessä
−17 ℃ … 60 ℃
Varastointilämpötila
−20 ℃ … 40 ℃
Akun lämpötila lataamisen alkaessa
−10 ℃ … 45 ℃

Melutiedot ja tärinäarvot

Tässä käyttöohjeessa annetut äänenpaine- ja tärinäarvot on mitattu standardoitujen mittausmenetelmien mukaisesti, ja näitä arvoja voidaan käyttää sähkötyökalujen vertailussa. Ne soveltuvat myös altistumisten tilapäiseen arviointiin. Annetut arvot koskevat sähkötyökalun pääasiallisia käyttötarkoituksia. Jos sähkötyökalua kuitenkin käytetään muihin tarkoituksiin, poikkeavia työkaluja tai teriä käyttäen tai puutteellisesti huollettuna, arvot voivat poiketa tässä ilmoitetuista. Tämä saattaa merkittävästi lisätä altistumista koko työskentelyajan aikana. Altistumisia tarkasti arvioitaessa on otettava huomioon myös ne ajat, jolloin laite on kytketty pois päältä tai jolloin laite on päällä, mutta sillä ei tehdä varsinaista työtä. Tämä saattaa merkittävästi vähentää altistumista koko työskentelyajan aikana. Käyttäjän suojaamiseksi melun ja/tai tärinän vaikutukselta ryhdy tarpeellisiin turvatoimenpiteisiin kuten: Sähkötyökalun ja siihen kiinnitettävien työkalujen huolto, käsien lämpimänä pitäminen, työtehtävien organisointi.
Melu- ja tärinäarvot (mitattu standardia EN 60745‑2‑16 soveltaen)
Tyypillinen A-painotettu äänitehotaso LWA (kiinnitettäessä nauloja betoniin)
96 dB
Tyypillinen A-painotettu melupäästön äänenpainetaso LpA (kiinnitettäessä nauloja betoniin)
85 dB
Ilmoitetun melutason epävarmuus, K
3 dB
Yhden akselin suuntaiset (z-suunta) tärinäkokonaisarvot
Tärinäarvo (kiinnitettäessä nauloja betoniin) käytettäessä akkua B22 2.6 (a h)
6,3 m/s²
Epävarmuus, K
1,5 m/s²

Telinetyöt

Akun kiinnitys

VAARA
Loukkaantumisvaara akun oikosulun tai putoamisen seurauksena!
 • Ennen akun paikalleen laittamista varmista, ettei akun liittimissä akussa ja tuotteessa ole vieraita esineitä.
 • Varmista, että akku aina lukittuu kunnolla paikalleen.
 1. Lataa akku täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.
 2. Työnnä akku tuotteeseen siten, että akku kuultavasti lukittuu paikalleen.
 3. Tarkasta, että akku on kunnolla kiinni.

Akun irrotus

 1. Paina akun lukituksen vapautuspainikkeita.
 2. Vedä akku irti laitteesta.

Akun lataus

 1. Ennen lataamista lue laturin käyttöohje.
 2. Varmista, että liittimet akussa ja laturissa ovat puhtaat ja kuivat.
 3. Lataa akku hyväksytyllä laturilla.

Naulanohjaimen irrotus

 1. Kytke naulain pois päältä.
 2. Irrota akku.
 3. Poista kiinnityselementti naulanohjaimesta.
 4. Työnnä naulanohjaimen lukitsin nuolen suuntaan vasteeseen saakka.
  • Naulanohjain vapautuu.
 5. Irrota naulanohjain.

Naulanohjaimen kiinnitys

 1. Kytke naulain pois päältä.
 2. Irrota akku.
 3. Työnnä naulanohjaimen lukitsin nuolen suuntaan vasteeseen saakka ja pidä tässä asennossa.
 4. Työnnä naulanohjain laitteen kärkeen siten, että sen lukittumisen kuulee.
 5. Vapauta naulanohjaimen lukitsin.
  • Naulanohjaimen lukitsin ponnahtaa keskiasentoon.
 6. Tarkasta naulanohjaimesta vetämällä, että se on kunnolla kiinni.

Putoamissuoja

VAARA
Loukkaantumisvaara työkalun ja/tai lisävarusteen putoamisvaaran vuoksi!
 • Käytä vain tuotteellesi suositeltua Hilti -työkaluliinaa.
 • Aina ennen käyttöä tarkasta työkaluliinan kiinnityspisteen mahdolliset vauriot.
 • Älä kiinnitä työkaluliinaa vyökoukkuun. Älä käytä vyökoukkua tuotteen nostamiseen.
Noudata maassasi voimassa olevia korkealla tehtävien töiden määräyksiä ja ohjeita.
Käytä tämän tuotteen putoamissuojana ainoastaan Hilti -työkaluliinaa #2261971.
  Image alternative
 • Kiinnitä työkaluliina lenkistään tuotteeseen kuvan mukaisesti. Tarkasta kunnollinen kiinnitys.
 • Kiinnitä karbiinikoukku kantavaan rakenteeseen. Tarkasta, että karbiinikoukku on kunnolla kiinni.
  Noudata Hilti -työkaluliinan käyttöohjetta.

Käyttö

Naulaimen kytkeminen päälle

Image alternative
VAARA
Loukkaantumisvaara! Naulaimen painaminen kehonosaa vasten saattaa aiheuttaa vakavan loukkaantumisen, jos naulain vahingossa laukeaa.
 • Älä koskaan paina naulainta kättäsi tai muuta kehonosaa vasten.
VAARA
Loukkaantumisvaara! Naulanohjaimen vetäminen kädellä taaksepäin saattaa saada laitteen laukaisuvalmiiksi. Tällöin pystyy ampumaan myös ruumiinosaan.
 • Älä koskaan vedä naulanohjainta kädellä taaksepäin.
 • Paina käyttökytkintä.
  • Jousielementin jännittymisen voi kuulla, ja tilan merkkivalo palaa vihreänä.
  Kylmyys laskee akun tehoa.
  Jos akun teho on heikentynyt, jousielementin jännittyminen kestää kauemmin kuin täyteen ladatulla akulla.
  Jos käytät akkua, jonka teho on heikentynyt, naulain kytkeytyy pois päältä ennen kuin akun kennot ehtivät vaurioitua.

Naulaimen kytkeminen pois päältä

 • Paina käyttökytkintä.
  • Jousielementin jännityksen poistumisen voi kuulla, ja tilan merkkivalo sammuu.

Laukaiseminen

Image alternative
VAARA
Loukkaantumisvaara syynä väärä käsittely ja/tai sirpaloituva materiaali!
 • Vaara: naulan ampuminen käteen! Käytä tuotetta aina kaksin käsin! Pidä tuotteesta aina toisellakin kädellä kiinni kuvien mukaisesti.
 • Älä koskaan paina naulainta kättäsi tai muuta kehonosaa vasten! Silloin naulaimen laukeaminen vahingossa voisi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen.
 • Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita ja aina suojalaseja ja suojakäsineitä. Myös muiden työskentelyalueella olevien henkilöiden on käytettävä suojalaseja ja suojakypärää. Kiinnittämisen yhteydessä kiinnitysalustasta sinkoutuvat materiaalikappaleet tai naulanohjaimen alueella olleet vierasesineet voivat aiheuttaa loukkaantumisia tai silmävammoja.
 • Älä koskaan yritä poistaa laitteen toimintahäiriötä ampumalla useamman kerran!
VAROITUS
Loukkaantumisvaara ja naulaimen vaurioitumisvaara!
 • Älä koskaan yritä kiinnittää samaa kiinnityselementtiä toisen kerran laukaisemalla! Se voi johtaa elementin murtumiseen ja juuttumiseen.
 • Käytä tämän laitteen yhteydessä vain hyväksyttyjä Hilti -lisävarusteita. Jos laitteessa käytetään soveltumattomia materiaaleja ja tarvikkeita, seurauksena voi olla loukkaantumisia ja naulaimen vaurioituminen.
 1. Kytke naulain päälle.
 2. Kiinnitä kiinnityselementti.
 3. Aseta naulain suoraan kulmaan kiinnitysalustaa vasten ja paina naulanohjain vasteeseen saakka.
 4. Laukaise naulain painamalla laukaisinta.
  Jokaisen kiinnittämisen jälkeen tarkasta tarkastusmitalla naulasta, että kiinnityssyvyyden säätö on oikea.
 5. Nosta naulain kokonaan pois kiinnityspinnalta laukaisemisen jälkeen.
  • Jos naulanohjain on yli kuuden sekunnin ajan kiinnityspintaa vasten painettuna ilman että naulainta laukaistaan, naulain kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Naulaimen voi kytkeä uudelleen päälle käyttökytkintä painamalla.
   Älä koskaan yritä kiinnittää samaa kiinnityselementtiä toisen kerran laukaisemalla!
  • Naulain kytkeytyy automaattisesti pois päältä, jos sitä ei käytetä kuuteen minuuttiin.

Hoito ja kunnossapito

Huolto, hoito ja kunnossapito

VAARA
Loukkaantumisvaara jos akku paikallaan !
 • Irrota akku aina ennen hoito- ja kunnostustöitä!
Laitteen hoito
 • Kytke naulain pois päältä.
 • Irrota akku.
 • Poista kiinnityselementti naulanohjaimesta.
 • Poista pinttynyt lika varovasti.
 • Puhdista jäähdytysilmaraot varovasti kuivalla harjalla.
 • Käytä kotelon puhdistamiseen vain kevyesti kostutettua kangasta. Älä käytä silikonia sisältäviä hoitoaineita, sillä ne voivat vaurioittaa muoviosia.
Litiumioniakkujen hoito
 • Pidä akku puhtaana, öljyttömänä ja rasvattomana.
 • Käytä kotelon puhdistamiseen vain kevyesti kostutettua kangasta. Älä käytä silikonia sisältäviä hoitoaineita, sillä ne voivat vaurioittaa muoviosia.
 • Varo, ettei kosteutta pääse tunkeutumaan sisään.
Kunnossapito
 • Tarkasta säännöllisin välein kaikkien näkyvien osien mahdolliset vauriot ja käyttöelementtien moitteeton toiminta.
 • Jos havaitset vaurioita ja / tai toteat toimintahäiriöitä, älä käytä tuotetta. Korjauta heti Hilti -huollossa.
 • Hoito- ja kunnostustöiden jälkeen kiinnitä kaikki suojalaitteet ja tarkasta niiden toiminta.
Käyttöturvallisuuden varmistamiseksi käytä vain alkuperäisiä varaosia ja käyttömateriaaleja. Tälle tuotteelle hyväksyttyjä varaosia, kulutusmateriaaleja ja lisävarusteita löydät Hilti Store -liikkeestä tai osoitteesta: www.hilti.group .

Akkukäyttöisten laitteiden kuljetus ja varastointi

Kuljetus
 • Kytke naulain pois päältä.
 • VAROITUS
  Käynnistyminen vahingossa kuljetuksen aikana !
 • Kuljeta tuotteesi aina akku irrotettuna!
 • Irrota akku.
 • Poista kiinnityselementti naulanohjaimesta.
 • Älä koskaan kuljeta akkuja irrallaan muiden tavaroiden joukossa.
 • Pitemmän kuljetuksen jälkeen tarkasta laitteen ja akkujen mahdolliset vauriot ennen käyttöä.
Varastointi
  VAARA
  Viallinen tai vuotava akku voi aiheuttaa vaurioita !
 • Varastoi tuotteesi aina akku irrotettuna!
 • Varastoi laite ja akut viileässä ja kuivassa paikassa.
 • Älä koskaan varastoi akkuja auringonpaisteessa, lämmönlähteen lähellä tai ikkunan vieressä.
 • Varastoi laite ja akut lasten ja asiattomien henkilöiden ulottumattomissa.
 • Pitemmän varastoinnin jälkeen tarkasta laitteen ja akkujen mahdolliset vauriot ennen käyttöä.

Apua häiriötilanteisiin

Häiriöissä, joita ei ole kuvattu tässä taulukossa tai joita et itse pysty poistamaan, ota yhteys Hilti -huoltoon.
Häiriö
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Jousielementti ei jännity; tilanäyttö ei näytä mitään.
Akku tyhjä.
 • Vaihda akku.
Akku ei kunnolla paikallaan.
Jousielementti ei jännity, tilanäyttö vilkkuu vihreänä ja lataustilan 1 LED-merkkivalo vilkkuu.
Akku tyhjä.
 • Vaihda akku.
Akun lämpötila liian alhainen.
 • Anna akun lämmitä hitaasti huoneenlämpötilaan.
Jousielementti ei jännity, tilanäyttö vilkkuu vihreänä ja lataustilan 4 LED-merkkivaloa vilkkuvat.
Naulaimen ylikuumentuminen.
 • Anna naulaimen jäähtyä.
Jousielementti ei jännity ja tilanäyttö vilkkuu punaisena.
Naulanohjain ei kunnolla paikallaan.
Jousielementti ei jännity ja tilanäyttö palaa punaisena.
Laitteen vika
Elementti kiinnitetty vinoon.
Laitetta on painettu käsikahvalla liian voimakkaasti.
 • Paina laitetta kevyemmin kiinnityspintaa vasten.
Laitetta on painettu vinosti kohdistusakselin suhteen.
 • Paina laite suorassa kulmassa tai laitteen taustapuolen tartuntapinnan avulla kiinnityspintaa vasten.

Hävittäminen

VAARA
Määräystenvastaisten hävittäminen aiheuttaa loukkaantumisvaaran! Ulos vuotavat kaasut tai nesteet vaarantavat terveyden.
 • Älä lähetä vaurioituneita akkuja!
 • Peitä liitännät sähköä johtamattomalla materiaalilla oikosulkujen välttämiseksi.
 • Hävitä akut siten, etteivät ne voi joutua lasten käsiin.
 • Hävitä akku viemällä se Hilti Store -liikkeeseen tai käänny vastuullisen jätteenkäsittely-yrityksen puoleen.
Image alternative Hilti -tuotteet on pääosin valmistettu kierrätyskelpoisista materiaaleista. Kierrätyksen edellytys on materiaalien asianmukainen lajittelu. Useissa maissa Hilti ottaa vanhat koneet ja laitteet vastaan kierrätystä ja hävitystä varten. Lisätietoja saat Hilti -huollosta tai -edustajalta.
Image alternative
 • Älä hävitä sähkötyökaluja, elektronisia laitteita ja akkuja tavallisen sekajätteen mukana!

Valmistajan myöntämä takuu

 • Jos sinulla on takuuehtoihin liittyviä kysymyksiä, ota yhteys paikalliseen Hilti -edustajaan.

Lisätietoja

Image alternative
Lisätietoa käytöstä, tekniikasta, ympäristöstä ja kierrätyksestä saat seuraavan linkin kautta: qr.hilti.com/manual/?id=2338836&id=2338838
Sama linkki on myös QR-koodina dokumentaation lopussa.