Access Agreement

Ennen kuin siirryt Hiltin verkkosivustoon, pyydämme sinua tutustumaan tähän sopimukseen, jossa on esitetty sivuston pääsy- ja käyttöehdot. Jos alat käyttää verkkosivustoa, sinun katsotaan hyväksyneen tämä sopimus sekä se, että se sitoo sinua.

Vastuuvapautuslauseke

Jos käytät tätä Hiltin verkkosivustoa, sinun katsotaan hyväksyneen seuraavat periaatteet.

Kaikki tässä sivustossa esitetyt tiedot ja laskelmat (piirustukset mukaan lukien) perustuvat Hiltin teknisissä ohjeissa sekä käyttö-, säätö- ja asennusoppaissa esitettyihin periaatteisiin, kaavoihin ja turvallisuusnäkökohtiin. Kaikki mainituissa asiakirjoissa esitetyt arvot perustuvat keskiarvoihin, jotka on saatu tuotekohtaisissa testeissä. Materiaaleissa esiintyvän vaihtelun vuoksi laitteiden suorituskyvyn ja toiminnan määrittely tietyssä yksittäisessä asennuskohteessa edellyttää asennuspaikkakohtaista testausta.

Jos käyttäjä millään tavoin muokkaa näitä tietoja tai laskelmia (taikka piirustuksia), seurauksena voi olla, että jokin sovellus ei vastaa Hiltin soveltamia tai lain edellyttämiä turvallisuusmääräyksiä. Sen vuoksi käyttäjä sitoutuu vapauttamaan Hiltin kaikista vastuista, joita tällaisista muutoksista johtuvista vaateista voi aiheutua.

Verkkosivusto on suunniteltu siten, että syötettyjen tietojen perusteella saadaan tietyn tyyppisiä tuloksia. Asiakas ja/tai projektivastaava vastaa siitä, että tulokset tarkistetaan ennen niiden soveltamista käytäntöön ja että niiden sopivuus asiakkaan käyttötarkoitukseen varmistetaan.

Verkkosivuston sisältämät tiedot ja käyttäjille tarkoitetut ohjelmat ovat ainoastaan apuvälineitä, joiden virheettömyyttä tai laskelmien oikeellisuutta tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen ei taata.

Hilti ei vastaa mistään välittömistä, välillisistä, satunnaisista tai epäsuorista vahingoista, menetyksistä tai kuluista, joita saattaa syntyä verkkosivuston sisältämien tietojen tai käyttäjille tarkoitettujen ohjelmien käytön yhteydessä tai seurauksena käyttötarkoituksesta riippumatta.

TÄMÄN VERKKOSIVUSTON SISÄLTÄMÄT TIEDOT ON ESITETTY SELLAISENAAN ILMAN MITÄÄN NIIHIN LIITTYVIÄ NIMENOMAISIA TAI OLETETTUJA TAKUITA. HILTI TORJUU PÄTEMÄTTÖMINÄ KAIKKI TAKUUT, MUKAAN LUKIEN TAKUUT AINEISTON MYYNTIKELPOISUUDESTA TAI SOPIVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN. HILTI EI TAKAA, ETTÄ VERKKOSIVUSTON TOIMINNOT OVAT KÄYTETTÄVISSÄ KESKEYTYKSETTÄ TAI ETTÄ NE OLISIVAT VIRHEETTÖMIÄ TAI ETTÄ PUUTTEET KORJATAAN TAI ETTÄ SIVUSTO TAI PALVELIN EI SISÄLLÄ VIRUKSIA TAI MUUTA VAHINGOLLISTA KOODIA. HILTI EI TAKAA SIVUSTOSSA ESITETYN AINEISTON OIKEELLISUUTTA, VIRHEETTÖMYYTTÄ LUOTETTAVUUTTA TAI MUITA VASTAAVIA OMINAISUUKSIA.

Pääsy ja tietojen käyttö

Saat käyttää Hiltin tarjoamia tietoja ainoastaan lainmukaisiin tarkoituksiin. Pääsy Hiltin muihin tietojärjestelmiin tai yritykset tunkeutua niihin tai niiden sisältämiin tietoihin on kielletty syystä riippumatta. Samalla sitoudut olemaan käyttämättä tämän verkkosivuston sisältämiä tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin lainmukaiseen liiketoimintaan.
.


Tavaramerkit ja tekijänoikeudet

Tässä verkkosivustossa esiintyy Hiltin tavaramerkki ja tuotemerkkejä. Hilti pidättää kaikki tämän sivuston sisältämät aineettomat oikeudet, kuten tekijänoikeudet, tavaramerkit, liikesalaisuudet ja patenttioikeudet. Verkkosivustoon pääsy ei anna oikeutta kopioida tai hyödyntää Hiltin aineettomia oikeuksia.

Hiltillä on omistusoikeus kaikkeen tämän sivuston sisältämään aineistoon. Aineistoa ei saa tulostaa, kopioida, jäljentää, levittää, lähettää, ladata palvelimeen tai työasemaan, tallentaa, muuttaa tai esittää.

Hiltille toimitettu aineisto

Kaikki Hiltille tämän verkkosivuston kautta toimitettu aineisto jää lopullisesti Hiltin omaisuudeksi. Ellei etukäteen nimenomaisesti toisin sovita, Hiltiä ei voida velvoittaa käsittelemään tällaisia tietoja luottamuksellisina. Lisäksi Hiltillä on yksinoikeus näihin tietoihin ilman, että tietojen luovuttajalla on mitään oikeutta minkäänlaiseen korvaukseen luovutetuista tiedoista.

Käyttäjätunnus ja salasanasuojaus

Hiltin verkkosivuston käyttäjätunnukset ja salasanat ovat henkilökohtaisia ja luottamuksellisia. Annettujen käyttäjätunnusten ja salasanojen luovutus tai yhteiskäyttö on ankarasti kielletty. Tämän kiellon rikkominen johtaa Hiltin verkkosivuston käyttöoikeuden välittömään peruuttamiseen sekä Hiltille tällaisesta rikkomuksesta mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja koskevaan korvausvastuuseen. Käyttäjänä olet yksin vastuussa siitä, että palvelun aktivoivaa salasanaa ei luvattomasti käytetä. Vastaat myös käyttäjätunnuksellesi tai salasanallesi mahdollisesti kohdistetuista veloituksista.

Asiakkaan vastuu

KÄYTTÄJÄ OTTAA VASTATAKSEEN KAIKISTA VASTUISTA JA VELVOITTEISTA, JOITA HILTIN VERKKOSIVUSTON KÄYTÖSTÄ TIETTYJEN TULOSTEN SAAMISEKSI VOI AIHEUTUA. KÄYTTÄJÄ OTTAA VASTATAKSEEN KAIKISTA VASTUISTA JA VELVOITTEISTA, JOITA HILTIN VERKKOSIVUSTON KÄYTÖSTÄ JA SIVUSTON KAUTTA NOUDETTUUN SISÄLTÖÖN PERUSTUVISTA PÄÄTÖKSISTÄ JA NEUVOISTA VOI AIHEUTUA MYÖS KOLMANSIIN OSAPUOLIIN NÄHDEN, JA VASTAA NÄIN SAATUJEN TULOSTEN SISÄLLÖSTÄ, OIKEELLISUUDESTA JA TARKISTAMISESTA.

SUUNNITTELU- TAI MUIDEN ASIANTUNTIJAPALVELUJEN TARJOMINEN EI KUULU HILTIN TOIMIALAAN. JOS SUUNNITTELU- TAI MUUTA ASIANTUNTIJA-APUA TARVITAAN, KEHOTAMME KÄÄNTYMÄÄN ALAN AMMATTILAISTEN PUOLEEN.

Share