Kieli

GX 3

Alkuperäiset ohjeet

Dokumentaation tiedot

Tästä dokumentaatiosta

 • Lue ehdottomasti tämä dokumentaatio ennen tuotteen käyttöönottoa. Se on turvallisen työnteon ja tuotteen ongelmattoman käsittelyn perusedellytys.
 • Noudata tässä dokumentaatiossa ja tuotteessa olevia turvallisuus- ja varoitushuomautuksia.
 • Säilytä käyttöohje aina tuotteen yhteydessä ja varmista, että käyttöohje on mukana, kun luovutat tuotteen toiselle henkilölle.

Merkkien selitykset

Varoitushuomautukset

Varoitushuomautukset varoittavat tuotteen käyttöön liittyvistä vaaroista. Seuraavia varoitustekstejä käytetään:
VAKAVA VAARA
VAKAVA VAARA !
 • Varoittaa uhkaavasta vaaratilanteesta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai jopa kuolema.
VAARA
VAARA !
 • Varoittaa mahdollisesta vaarasta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai kuolema.
VAROITUS
VAROITUS !
 • Varoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, josta voi seurata loukkaantuminen tai aineellinen vahinko.

Symbolit dokumentaatiossa

Tässä dokumentaatiossa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Lue käyttöohje ennen käyttämistä
Image alternative Toimintaohjeita ja muuta hyödyllistä tietoa
Image alternative Kierrätyskelpoisten materiaalien käsittely
Image alternative Älä hävitä sähkölaitteita ja akkuja tavallisen sekajätteen mukana

Symbolit kuvissa

Kuvissa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Nämä numerot viittaavat vastaavaan kuvaan tämän käyttöohjeen alussa
Image alternative Numerointi kertoo työvaiheiden järjestyksen kuvissa ja saattaa poiketa numeroinnista tekstissä
Image alternative Kohtanumeroita käytetään kuvassa Yleiskuva , ja ne viittaavat kuvatekstien numerointiin kappaleessa Tuoteyhteenveto
Image alternative Tämän merkin tarkoitus on kiinnittää erityinen huomiosi tuotteen käyttöön ja käsittelyyn.

Tuotekohtaiset symbolit

Symbolit tuotteessa

Tuotteessa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Yleinen ohjesymboli
Image alternative Käytä suojalaseja
Image alternative Käytä kuulosuojaimia
Image alternative Käytä suojakypärää
Image alternative Jätteet toimitettava kierrätykseen

Tekstimerkinnät

Tekstikohtien korostus

Merkit ja tekstit on esitetty seuraavasti:
‚ ‛
Naulaimen tekstillisten käyttöelementtien nimi.
« »
Tekstit naulaimessa

Tuotetiedot

Image alternative -tuotteet on tarkoitettu ammattikäyttöön, ja niitä saa käyttää, huoltaa tai korjata vain valtuutettu, koulutettu henkilö. Käyttäjän pitää olla hyvin perillä käyttöön liittyvistä vaaroista. Tuote ja sen varusteet saattavat aiheuttaa vaaratilanteita, jos kokemattomat henkilöt käyttävät tuotetta ohjeiden vastaisesti tai muutoin asiattomasti.
Tyyppimerkinnän ja sarjanumeron löydät tyyppikilvestä.
 • Kirjoita sarjanumero oheiseen taulukkoon. Tuotteen tiedot tarvitaan, jos esität kysymyksiä myynti- tai huoltoedustajallemme.
  Tuotetiedot
  Naulain, kaasukäyttöinen
  GX 3
  Sukupolvi
  01
  Sarjanumero

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vakuutamme, että tässä kuvattu tuote täyttää voimassa olevien direktiivien ja standardien vaatimukset. Kuva vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on tämän dokumentaation lopussa.
Tekninen dokumentaatio löytyy tästä:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Turvallisuus

Turvallisuusohjeet

Naulaimen turvallinen käyttö
 • Naulaimen painaminen kehonosaa vasten saattaa aiheuttaa vakavan loukkaantumisen, jos naulain vahingossa laukeaa. Älä koskaan paina naulainta kättäsi tai muuta kehonosaa vasten.
 • Kun asetat kiinnitystehtävän mukaisia kiinnityselementtejä naulanohjaimeen (esimerkiksi rondelleja, sinkilöitä, hakasia jne.), naulaimen laukeaminen vahingossa voi aiheuttaa vakavia loukkaantumisia. Älä koskaan paina naulanohjainta kädellä tai muulla kehonosalla, kun asetat kiinnitystehtävän mukaisia kiinnityselementtejä naulaimeen.
 • Älä koskaan suuntaa naulainta itseäsi tai muita henkilöitä kohti.
 • Pidä naulainta käyttäessäsi käsivartesi hiukan koukistettuina (älä käytä naulainta kädet suorana).
 • Seien Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja noudata tervettä järkeä naulainta käyttäessäsi. Älä käytä naulainta, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Naulainta käytettäessä hetkellinenkin varomattomuus saattaa aiheuttaa vakavia vammoja.
 • Kun vedät naulaluistia takaisinpäin, varmista sen kunnollinen lukittuminen.
 • Lukitsinta vapauttaessasi älä anna naulaluistin ponnahtaa eteenpäin, vaan ohjaa sitä eteenpäin. Sormesi saattaa jäädä puristuksiin.
 • Älä ammu kiinnityselementtejä liian kovaan materiaaliin kuten hitsattuun teräkseen tai valuteräkseen. Kiinnittäminen tällaisiin materiaaleihin saattaa johtaa virheelliseen laukeamiseen ja kiinnityselementin murtumiseen.
 • Älä ammu kiinnityselementtejä liian pehmeään materiaaliin kuten puuhun tai kipsilevyyn. Kiinnittäminen tällaisiin materiaaleihin saattaa johtaa virheelliseen laukeamiseen ja reiän syntymiseen materiaaliin.
 • Älä ammu kiinnityselementtejä liian hauraaseen materiaaliin kuten lasiin tai laattaan. Kiinnittäminen tällaisiin materiaaleihin saattaa johtaa virheelliseen laukeamiseen ja materiaalin sirpaloitumiseen.
 • Ennen kiinnittämistä varmista, ettei kiinnityskohdan toisella puolella ole ketään tai esineitä, jotka voisivat vaurioitua.
 • Paina liipaisinta vain, kun naulain on painettuna kiinnityspintaa vasten siten, että naulanohjain on painunut vasteeseensa saakka naulaimeen.
 • Käytä ehdottomasti suojakäsineitä, jos joudut tekemään huoltotöitä naulaimen ollessa kuuma.
 • Jos naulainta käytetään suurella nopeudella pitemmän aikaa, naulaimen kahva-alueiden ulkopuoliset pinnat saattavat kuumentua. Palovammojen välttämiseksi käytä suojakäsineitä.
 • Jos naulain on ylikuumentunut, irrota kaasupanos ja anna naulaimen jäähtyä. Älä ylitä suurinta sallittua käyttönopeutta.
 • Laukaisemisen yhteydessä sirpaleita saattaa sinkoutua kiinnityspinnasta tai lipaskamman osista. Sirpaleet saattavat aiheuttaa vammoja ja vahingoittaa silmiä. Käytä soveltuvia suojalaseja, kuulosuojia ja suojakypärää. Suojavarusteet, kuten hengityssuojain, luistamattomat turvajalkineet, kypärä, suojalasit ja kuulosuojaimet pienentävät laitteen käyttötilanteesta riippuen loukkaantumisriskiä oikein käytettyinä. Myös muiden työskentelyalueella olevien henkilöiden on käytettävä suojalaseja ja suojakypärää.
 • Käytä soveltuvia kuulosuojia (ks. melutiedot kohdassa Tekniset tiedot). Kiinnityselementti ammutaan kiinni kaasun ja ilman seoksen syttymisen synnyttämällä voimalla. Tällöin syntyvä melu voi vaurioittaa kuuloa. Myös muiden työskentelyalueella olevien henkilöiden on käytettävä soveltuvia kuulosuojia.
 • Pidä naulaimesta aina tukevasti kiinni ja kohdista se suoraan kulmaan kiinnityspintaan nähden kiinnitystä tehdessäsi. Näin estät kiinnityselementtiä ohjautumasta pois kiinnityspinnasta.
 • Älä koskaan ammu toista kiinnityselementtiä samaan kohtaan. Se voi johtaa kiinnityselementin murtumiseen tai virheelliseen kiinnittymiseen.
 • Älä koskaan ammu kiinnikettä tai naulaa toista kertaa. Uudelleen käyttämisen myötä kiinnityselementit voivat murtua ja aiheuttaa loukkaantumisia.
 • Irrota aina kaasupanos () ja tyhjennä lipas (), ennen kuin vaihdat lippaan tai teet puhdistus-, huolto- tai korjaustöitä, aiot varastoida naulaimen tai kuljettaa sitä, tai jos lasket naulaimen sivuun ja jätät sen valvomatta.
 • Aina käytön jälkeen laske laite lappeelleen lattialle tai maahan. Tankolaitteeseen kiinnitetty, seinää vasten jätetty laite saattaa kaatua ja aiheuttaa loukkaantumisia.
 • Kun käännät naulainta, älä pidä kiinni tankolaitteen päästä. Suuren vipuvarsivoiman seurauksena saatat käännettäessä menettää naulaimen hallinnan. Seurauksena voi olla loukkaantumisia ja aineellisia vahinkoja.
 • Tarkasta naulaimen ja varusteiden mahdolliset vauriot, jotta varmistat moitteettoman ja määräysten mukaisen toiminnan. Tarkasta, että liikkuvat osat toimivat moitteettomasti eivätkä ota kiinni mihinkään ja että osat ovat kunnossa. Kaikkien osien pitää olla kunnolla asennettuna ja moitteettomassa toimintakunnossa, jotta laite voi toimia kunnolla. Vaurioituneet suojalaitteet ja osat on korjattava tai vaihdettava asianmukaisesti Hilti -huollossa, ellei käyttöohjeessa muita ohjeita anneta.
 • Anna koulutettujen ammattihenkilöiden korjata naulaimesi ja hyväksy korjauksiin vain alkuperäisiä varaosia. Siten varmistat naulaimen turvallisuuden säilymisen.
 • Naulaimeen ei saa tehdä minkäänlaisia muutoksia.
 • Älä käytä naulainta paikoissa, joissa on tulipalo- tai räjähdysvaara.
 • Ota ympäristötekijät huomioon. Älä jätä naulainta sateeseen äläkä käytä naulainta kosteassa tai märässä ympäristössä.
 • Käytä naulainta vain hyvin tuuletetuissa tiloissa.
 • Valitse naulanohjaimen ja kiinnityselementin oikea yhdistelmä. Väärä yhdistelmä saattaa johtaa naulaimen vaurioitumiseen tai heikentää kiinnityksen pitävyyttä.
 • Noudata aina -käyttösuosituksia.
Sähkövirran aiheuttamat vaarat
 • Tarkasta ennen työn aloittamista esimerkiksi metallinilmaisimella, onko työskentelyalueella rakenteiden sisälle asennettuja sähkö-, kaasu- tai vesijohtoja.
 • Pidä naulaimesta kiinni vain sen eristetystä kahvasta, jos teet työtä, jossa kiinnityselementti saattaa osua rakenteen sisällä olevaan virtajohtoon. Jos se osuu jännitteelliseen virtajohtoon, laitteen metalliosiin saattaa johtua jännite ja saatat saada sähköiskun.
Käytettävän kaasun käsittelyn ohjeita
 • Noudata kaasupanoksessa olevia ja sen mukana toimitettuja ohjeita.
 • Vapautuva kaasu on vaarallista keuhkoille, iholle ja silmille. Kun irrotat kaasupanoksen laitteesta, pidä kasvot ja silmät noin 10 sekunnin ajan etäällä kaasupanoslokerosta.
 • Älä käytä kaasupanoksen venttiiliä käsin.
 • Jos henkilö hengittää kaasua, vie hänet heti raittiiseen ilmaan ja aseta mukavaan asentoon. Tarvittaessa menkää lääkäriin.
 • Jos henkilö on tajuton, menkää lääkäriin. Vie henkilö hyvin tuulettuvaan tilaan, käännä hänet kyljelleen ja varmista asennon säilyminen. Jos henkilö ei hengitä, anna tekohengitystä ja tarvittaessa lisähappea.
 • Jos kaasua joutuu silmiin, huuhtele avattuja silmiä useita minuutteja juoksevalla vedellä.
 • Jos kaasua pääsee iholle, pese alue perusteellisesti saippualla ja lämpimällä vedellä. Sivele alueelle sitten ihovoidetta.
Omaan turvallisuuteen liittyviä ohjeita
 • Varmista ergonomisesti oikeat työasennot. Varmista aina tukeva seisoma-asento ja säilytä tasapaino. Siten voit paremmin hallita naulainta yllättävissä tilanteissa.
 • Varmista, ettei työskentelyalueella ole muita henkilöitä, erityisesti pidä lapset poissa työskentelyalueelta.

Kuvaus

Tuoteyhteenveto

Image alternative
 1. Naulanohjain
 2. Kiinnityssyvyyden säädön ja naulanohjaimen lukituksen vapautuksen luisti
 3. Painike RESET
 4. Tulo-/poistoventtiili
 5. Jäähdytysilmaraot
 6. Vyökoukku
 7. Liipaisin
 8. Käsikahva
 9. Naulaluisti
 10. Lippaan lukitus
 11. Tukijalka
 12. Lipas
 13. Tyyppikilpi
 14. Kaasupanoksen näyttö
 15. Painike GAS
 16. Kaasupanoslokero
 17. Kaasupanoslokeron kansi

Tarkoituksenmukainen käyttö

Kuvattu tuote on kaasukäyttöinen naulain. Se on tarkoitettu soveltuvien kiinnityselementtien kiinnittämiseen betoniin, teräkseen, hiekkakiveen, muuraukseen, laastitettuun muuraukseen ja muihin vastaaviin materiaaleihin, joihin kiinnittäminen naulaamalla on mahdollista.

Naulainta saa käyttää vain käsiohjauksessa tai tankolaitteen (lisävaruste) kanssa.

Toimituksen sisältö

Kaasukäyttöinen naulain jossa naulanohjain, laukku, käyttöohje.
Muita tälle tuotteelle hyväksyttyjä järjestelmätuotteita löydät Hilti -edustajalta tai internetistä osoitteesta: www.hilti.group

Naulanohjaimet

Kiinnitettäessä naulanohjain pitää kiinnikettä tai tukee naulaa ja ohjaa kiinnityselementtiä kiinnityspinnan halutussa kohdassa. Naulaimiin GX 3 ja GX 3-ME (tarkempi tuotemerkintä, ks. tyyppikilpi) on saatavissa käyttötarkoituksen mukaisia naulanohjaimia (IF tai ME).

Kiinnityselementit

Tällä naulaimella voidaan kiinnittää kahdenlaisia kiinnityselementtejä: Nauloja ja kiinnikkeitä. Naulanohjaimen kiinnittämiseen on saatavissa lisäkiinnitysosia naulaimen erilaisia käyttötarkoituksia varten.

Kiinnityssyvyyden säädön ja naulanohjaimen lukituksen vapautuksen luisti

Luisti mahdollistaa kiinnityssyvyyden vähentämisen. Asennossa EJECT se avaa naulanohjaimen lukituksen irrottamista varten.
Tila
Merkitys
+
Oletuskiinnityssyvyys
-
Matalampi kiinnityssyvyys
EJECT
Naulanohjaimen lukituksen vapautus

Painike RESET

Laukaisemisen jälkeen saattaa tapahtua, ettei naulanohjain palaa takaisin perusasentoonsa. Sen aiheuttaa männän asentovirhe. Männän asentovirhe voidaan korjata painikkeella RESET .
Tila
Merkitys
Painike RESET on koholla kotelosta. Sen valkoinen reunus on näkyvissä.
Männän asentovirhe
Painike RESET on kotelon tasalla.
Ei männän asentovirhettä

Tukijalka

Tasaisella kiinnitysalustalla tukijalka helpottaa naulaimen kohtisuoraan kiinnitysalustaa vasten asettamisessa, koska tällöin ainoastaan sivusuunnassa on varmistettava suorakulmainen sijainti. Epätasaisella tai aaltomaisella kiinnitysalustalla saattaa olla tarpeen kääntää tukijalka sisään, jotta naulanohjaimen saa suunnattua kohtisuoraan kiinnitysalustaan nähden.

Vyökoukku

Vyökoukku voidaan vetää ulos kahteen eri asentoon.
Tila
Merkitys
Asento 1
Asento vyöhön ripustamista varten
Asento 2
Asento tikkaisiin, telineeseen, nostintasoon jne. ripustamista varten.

Kaasupanos

Noudata kaasupanoksen mukana toimitettuja turvallisuusohjeita!
Kaasupanos pitää naulaimen käyttöä varten asettaa paikalleen kaasupanoslokeroon.
Kaasupanoksen tila voidaan painikkeen GAS painamisen jälkeen lukea LED-näytöstä.
Kaasupanos on irrotettava naulaimesta, kun keskeytät työnteon, ja myös ennen naulaimen huolto- ja korjaustöitä sekä naulaimen kuljettamista ja varastointia.

Kaasupanoksen tilan näyttö

Painikkeen GAS painamisen jälkeen LED-näyttö näyttää kaasupanoksen tilan.
Sisältömäärän näyttö ei toimi, kun naulanohjain on painettu vasteeseen saakka laitteen sisään.
Tila
Merkitys
Kaikki neljä LED-merkkivaloa palavat vihreinä.
Sisältömäärä noin 100 %.
Kolme LED-merkkivaloa palaa vihreänä.
Sisältömäärä on noin 75 %.
Kaksi LED-merkkivaloa palaa vihreänä.
Sisältömäärä on noin 50 %.
Yksi LED-merkkivalo palaa vihreänä.
Sisältömäärä on noin 25 %.
Yksi LED-merkkivalo vilkkuu vihreänä.
Sisältömäärä on alle 10 %. On suositeltavaa vaihtaa kaasupanos.
Yksi LED-merkkivalo palaa punaisena.
Naulaimessa ei ole kaasupanosta, naulaimessa on väärä kaasupanos tai kaasupanos on tyhjä.
Vaikka sisältömääräksi näytettäisiinkin "tyhjä", kaasupanoksessa on teknisten syiden vuoksi vielä hiukan kaasua.

Tekniset tiedot

Naulain

Paino (tyhjänä)
8,6 lb
(3,9 kg)
Käyttölämpötila, ympäristön lämpötila
14 ℉ … 113 ℉
(−10 ℃ … 45 ℃)
Kiinnityselementtien maksimipituus
1,5 in
(39 mm)
Kiinnityselementtien halkaisija
 • 0,10 in (2,6 mm)
 • 0,12 in (3,0 mm)
Painomatka
1,6 in
(40 mm)
Lippaan kapasiteetti
40 + 2 naulaa
Max. käyttönopeus (Kiinnityselementtiä/tunti)
1 200
Max. magneettikenttävoimakkuus
−16,5 dBµA/m
Taajuus
13 553 MHz … 13 567 MHz

Melutiedot ja tärinäarvot

Tässä käyttöohjeessa annetut äänenpaine- ja tärinäarvot on mitattu standardoitujen mittausmenetelmien mukaisesti, ja näitä arvoja voidaan käyttää naulainten vertailussa. Ne soveltuvat myös altistumisten tilapäiseen arviointiin. Annetut arvot koskevat naulaimen pääasiallisia käyttötarkoituksia. Jos naulainta kuitenkin käytetään muihin tarkoituksiin, poikkeavia työkaluja tai varusteita käyttäen tai puutteellisesti huollettuna, arvot voivat poiketa tässä ilmoitetuista. Tämä saattaa merkittävästi lisätä altistumista koko työskentelyajan aikana. Altistumisia tarkasti arvioitaessa on otettava huomioon myös ne ajat, jolloin laite on päällä, mutta sillä ei tehdä varsinaista työtä. Tämä saattaa merkittävästi vähentää altistumista koko työskentelyajan aikana. Käyttäjän suojaamiseksi melun ja/tai tärinän vaikutukselta ryhdy tarpeellisiin turvatoimenpiteisiin kuten: Naulaimen ja siihen kiinnitettävien työkalujen huolto, käsien lämpimänä pitäminen, työtehtävien organisointi.
Standardin EN 15895 mukaisesti määritetyt melupäästöarvot
Melupäästön äänenpainetaso työpisteessä (LpA, 1s)
99 dB(A)
Huippuäänenpainetaso työpisteessä (LpC, peak)
133 dB (C)
Melutehotaso (LWA)
105 dB(A)
Melutason epävarmuus
2 dB(A) / 2 dB(C)
Takaisku
Käyttöenergiaa vastaava kiihtyvyys, (ahw, RMS(3))
Mittaustulokset 1 mm pelti betoniin B35: 3,64 m/s2
Mittausepävarmuus
0,13 m/s²

Naulaimen lataaminen

Lataaminen naulojen ampumiseen

Kokoonpano naulojen kiinnittämistä varten

Naulat syötetään lippaan naulakammoista.
Nauloja ammuttaessa yksittäislaukaisun adapteri ei saa olla kiinnitettynä.

Lippaan täyttö

 1. Vedä naulaluistia taaksepäin lukittumiseen saakka.
 2. Työnnä naulakampa vasteeseen saakka lippaaseen.
  Lyhyiden naulojen naulakamman voi vahingossa ohjata paikalleen väärin. Lyhyitä nauloja käytettäessä varmista, että naulojen kärjet ovat eteenpäin.
VAARA
Puristumisvaara! Naulaluistin vapauttamisen yhteydessä sormet saattavat jäädä puristuksiin.
 • Älä anna naulaluistin ponnahtaa eteenpäin, vaan ohjaa se vasteeseen saakka eteenpäin.
 1. Vapauta naulaluistin lukitus ja ohjaa naulaluisti eteenpäin rajoittimeen saakka.

Kaasupanoksen kiinnitys

 1. Avaa kaasupanoslokeron kansi.
 2. Irrota kaasupanoksen kansi.
  Säilytä kansi, jotta voit kaasupanoksen irrottamisen jälkeen sulkea sen turvallisesti, esimerkiksi naulaimen tyhjentämisen tai kuljettamisen yhteydessä.
 3. Työnnä kaasupanos venttiili edellä kaasupanoslokeroon siten, että kaasupanoksen kiinnike osuu sille tarkoitettuun aukkoon ja lukittuu.
 4. Sulje kaasupanoslokeron kansi.
 5. Paina naulain naulanohjaimen kanssa liipaisinta painamatta kolme kertaa kiinnityspintaa vasten, jotta kaasuputket ilmautuvat.

Lataaminen kiinnikkeiden ampumiseen

Kokoonpano kiinnikkeiden ampumista varten

Kiinnikkeet on asetettava paikalleen naulanohjaimeen yksitellen edestäpäin. Tarvitaan yksittäislaukaisun adapteri. Kiinnikkeiden pakkauksessa on mukana yksittäislaukaisun adapteri ja sen kiinnitysohje.
Kiinnikkeen ampumista varten lipas on tyhjennettävä ja yksittäislaukaisun adapteri kiinnitettävä.

Yksittäislaukaisun adapterin kiinnitys

 • Kiinnitä yksittäislaukaisun adapteri ().

Kaasupanoksen kiinnitys

 • Kiinnitä kaasupanos paikalleen ().

Kiinnityselementtien ampuminen

Naulojen kiinnittäminen

VAARA
Loukkaantumisvaara! Naulaimen painaminen kehonosaa vasten saattaa aiheuttaa vakavan loukkaantumisen, jos naulain vahingossa laukeaa.
 • Älä koskaan paina naulainta kättäsi tai muuta kehonosaa vasten.
 1. Tarkasta kiinnityssyvyyden säätö.
 2. Aseta naulain tukijalalla ja naulanohjaimella vasten kiinnityspintaa.
 3. Paina naulain ja naulanohjain kunnolla kiinnityspintaa vasten.
 4. Varmista, että naulanohjain on suorassa kulmassa kiinnityspintaan nähden.
 5. Laukaise painamalla liipaisinta.
  Laukaiseminen ei ole mahdollista, jos naulain ei ole kunnolla kiinnityspintaa vasten painettuna.
 6. Nosta naulain kokonaan pois kiinnityspinnalta laukaisemisen jälkeen.
 7. Kun lopetat työnteon tai jätät naulaimen ilman valvontaa, irrota kaasupanos ) ja tyhjennä lipas ().

Kiinnikkeen ampuminen

VAARA
Loukkaantumisvaara! Naulaimen painaminen kehonosaa vasten saattaa aiheuttaa vakavan loukkaantumisen, jos naulain vahingossa laukeaa.
 • Kiinnityselementtejä paikalleen laittaessasi älä koskaan paina naulanohjainta kättä tai muuta kehonosaa vasten.
 • Älä koskaan paina naulainta kättäsi tai muuta kehonosaa vasten.
VAARA
Putoamaan pääsevien esineiden aiheuttama loukkaantumisvaara! Huonosti kiinnittyneen naulan tai kiinnikkeen uudelleen ampuminen voi heikentää kiinnityksen pitävyyttä. Sen seurauksena kiinnitettävä kappale saattaa pudota ja aiheuttaa loukkaantumisia.
 • Älä koskaan ammu uudelleen parantaaksesi jo kiinnitetyn naulan tai kiinnikkeen kiinni pysymistä.
 1. Tarkasta kiinnityssyvyyden säätö.
 2. Ohjaa kiinnike naulanohjaimeen.
 3. Aseta naulain tukijalalla ja naulanohjaimella vasten kiinnityspintaa.
 4. Paina naulain ja naulanohjain kunnolla kiinnityspintaa vasten.
 5. Varmista, että naulanohjain on suorassa kulmassa kiinnityspintaan nähden.
 6. Laukaise painamalla liipaisinta.
  Laukaiseminen ei ole mahdollista, jos naulain ei ole kunnolla kiinnityspintaa vasten painettuna.
 7. Kun lopetat työskentelyn tai jos jätät naulaimen ilman valvontaa, irrota kaasupanos ).

Naulaimen tyhjentäminen

Kaasupanoksen irrotus

 1. Avaa kaasupanoslokeron kansi.
 2. Kaasupanoksen irrottamiseksi paina kaasupanoksen kiinnikettä.
 3. Irrota kaasupanos kaasupanoslokerosta.
 4. Kiinnitä kansi kaasupanokseen.
 5. Sulje kaasupanoslokeron kansi.

Lippaan tyhjennys

 1. Vedä naulaluistia taaksepäin lukittumiseen saakka.
 2. Poista kaikki naulakammat lippaasta.
VAARA
Puristumisvaara! Naulaluistin vapauttamisen yhteydessä sormet saattavat jäädä puristuksiin.
 • Älä anna naulaluistin ponnahtaa eteenpäin, vaan ohjaa se vasteeseen saakka eteenpäin.
 1. Vapauta naulaluistin lukitus ja ohjaa naulaluisti eteenpäin rajoittimeen saakka.

Yksittäislaukaisun adapterin irrotus

 • Kiinnikkeen ampumisen jälkeen irrota yksittäislaukaisun adapteri ().

Vaihtoehtoiset käyttövaiheet

Kaasupanoksen tilan tarkastus

 1. Naulainta painamatta paina painiketta GAS .
 2. Lue kaasupanoksen tila.

Lippaan irrotus

 1. Vedä naulaluistia taaksepäin lukittumiseen saakka.
 2. Poista irrallinen naulakampa lippaasta.
VAARA
Puristumisvaara! Naulaluistin vapauttamisen yhteydessä sormet saattavat jäädä puristuksiin.
 • Älä anna naulaluistin ponnahtaa eteenpäin, vaan ohjaa se vasteeseen saakka eteenpäin.
 1. Vapauta naulaluistin lukitus ja ohjaa naulaluisti eteenpäin rajoittimeen saakka.
 2. Avaa lippaan lukitus.
 3. Käännä lipas eteenpäin.
 4. Irrota lipas kiinnityksestään.

Lippaan kiinnitys

 1. Avaa lippaan lukitus.
 2. Kiinnitä lipas etupäästään.
 3. Käännä lipas naulaimen vasteeseen saakka.
 4. Sulje lippaan lukitus.

Naulanohjaimen irrotus

 1. Irrota kaasupanos.
 2. Aseta naulanohjaimen lukituksen avaamisen luisti asentoon EJECT .
 3. Irrota naulanohjain.

Naulanohjaimen kiinnitys

 1. Irrota kaasupanos.
 2. Ohjaa naulanohjain naulaimen kärjessä olevaan uraan.
 3. Pidä naulanohjaimesta kiinni, jotta se ei putoa, ja paina naulainta ja naulanohjainta kiinteää kiinnityspintaa vasten, kunnes naulanohjain lukittuu.
 4. Tarkasta, että naulanohjain on lukittunut.
  • Kun naulanohjain on lukittunut, naulanohjaimen lukituksen vapautuksen luisti on jälleen asennossa + .

Tukijalan irrotus

 1. Vapauta tukijalan salpamekanismi kevyesti painamalla.
 2. Kierrä tukijalkaa 90°.
 3. Irrota tukijalka.

Tukijalan kiinnitys

 1. Aseta tukijalka suoraan kulmaan lippaaseen nähden ja ohjaa tukijalka uraan.
 2. Kierrä tukijalkaa 90° lippaaseen päin ja lukitse se paikalleen kevyesti painaen.

Yksittäislaukaisun adapterin kiinnitys

 1. Irrota kaasupanos.
 2. Irrota lipas.
 3. Kiinnitä yksittäislaukaisun adapteri.
 4. Kiinnitä lipas.

Yksittäislaukaisun adapterin irrotus

 1. Irrota kaasupanos.
 2. Irrota lipas.
 3. Irrota yksittäislaukaisun adapteri.
 4. Kiinnitä lipas.

Häiriöiden poistaminen

Männän asentovirheen korjaus

 • Tarkasta painikkeen RESET asento.
  Tulos 
  • Painike RESET on koholla kotelosta. Sen valkoinen reunus on näkyvissä.
  • Männän asentovirheen korjaamiseksi paina painiketta RESET .

Vieraiden esineiden ja naulojen poistaminen naulanohjaimen alueelta

VAROITUS
Sinkoutuvien osien aiheuttama loukkaantumisvaara! Kiinnittämisen yhteydessä sinkoutuvat osat voivat aiheuttaa vammoja, jos naulanohjaimen alueella on vieraita esineitä tai jos kiinnityselementti jumittuu naulanohjaimeen.
 • Älä koskaan yritä poistaa laitteen toimintahäiriötä ampumalla useamman kerran!
 1. Irrota kaasupanos.
 2. Tyhjennä lipas.
 3. Irrota lipas.
 4. Irrota naulanohjain.
 5. Poista kaikki vieraat esineet ja naulat naulanohjaimen alueelta.
 6. Kiinnitä naulanohjain paikalleen.
 7. Kiinnitä lipas.

Huolto ja kunnossapito

Naulaimen huolellinen käsittely

 • Älä koskaan käytä naulainta, jos sen jäähdytysilmaraot ovat tukkeutuneet.
 • Pidä kahvaosat öljyttöminä ja rasvattomina.
 • Puhdista naulain säännöllisesti.
 • Älä käytä puhdistamisessa ruiskuttavia puhdistuslaitteita, höyrypesuria tai juoksevaa vettä.
 • Älä käytä silikonia sisältäviä puhdistus- tai hoitoaineita.
 • Älä käytä spraysuihkeita tai sen kaltaisia voitelu- ja hoitoaineita.

Naulaimen puhdistus

 1. Irrota kaasupanos.
 2. Tyhjennä lipas.
 3. Poista naulanohjaimesta muovijäämät.
 4. Puhdista jäähdytysilmaraot kuivalla harjalla ja varmista, ettei laitteen sisään tällöin pääse likaa tai vieraita esineitä.
 5. Puhdista laitteen ulkopinnat kevyesti kostutetulla liinalla.

Kuljetus ja varastointi

Kunnossapito

 • Käyttöturvallisuuden varmistamiseksi käytä vain alkuperäisiä varaosia ja kulutusaineita. Tälle tuotteelle hyväksyttyjä varaosia, kulutusmateriaaleja ja lisävarusteita löydät Hilti -edustajalta tai osoitteesta: www.hilti.group .
 • Tarkasta säännöllisin välein naulaimen ulkoisten osien sekä kaikkien käyttölaitteiden kunto ja moitteeton toiminta.
 • Älä käytä naulainta, jos sen osissa on vaurioita tai jos käyttölaitteet eivät toimi moitteettomasti.
 • Korjauta viallinen naulain Hilti -huollossa.

Tarkastus huolto- ja kunnossapitotöiden jälkeen

 • Aseta kiinnityssyvyyden säädön luisti asentoon + .

Apua häiriötilanteisiin

Häiriöissä, joita ei ole kuvattu tässä taulukossa tai joita et itse pysty poistamaan, ota yhteys Hilti Service -huoltoon.
Häiriö
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Image alternative
Kiinnityselementit eivät usein painu riittävän syvälle.
Teho liian pieni
  • Aseta kiinnityssyvyyden säädön luisti asentoon + .
Kiinnityselementti liian pitkä
 • Käytä lyhyempää kiinnityselementtiä.
Kiinnityspinta on liian kova
 • Harkitse DX-laitteiden käyttöä.
Tulo-/poistoventtiili likaantunut tai peittynyt.
 • Puhdista naulain ja varmista, että pidät kätesi oikeissa kohdissa.
Image alternative
Kiinnityselementit painuvat usein liian syvälle.
Teho liian suuri.
  • Aseta kiinnityssyvyyden säädön luisti asentoon .
Kiinnityselementti liian lyhyt.
 • Käytä pitempiä kiinnityselementtejä.
Image alternative
Kiinnityselementit murtuvat.
Teho liian pieni
  • Aseta kiinnityssyvyyden säädön luisti asentoon + .
Kiinnityselementti liian pitkä
 • Käytä lyhyempää kiinnityselementtiä.
Kiinnityspinta on liian kova
 • Harkitse DX-laitteiden käyttöä.
Naulanohjain ei suorassa kulmassa kiinnityspintaan nähden.
 • Laukaisemista varten paina naulainta kiinnityspintaa vasten siten, että naulanohjain on suorassa kulmassa kiinnityspintaan nähden.
Image alternative
Kiinnityselementit taipuvat.
Teho liian pieni
  • Aseta kiinnityssyvyyden säädön luisti asentoon + .
Kiinnityselementti liian pitkä
 • Käytä lyhyempää kiinnityselementtiä.
Naulanohjain ei suorassa kulmassa kiinnityspintaan nähden.
 • Laukaisemista varten paina naulainta kiinnityspintaa vasten siten, että naulanohjain on suorassa kulmassa kiinnityspintaan nähden.
Image alternative
Kiinnityselementit eivät pysy teräsmateriaalissa.
Kiinnityspinta on liian ohut.
 • Valitse toinen kiinnitystapa.
Kaasupanoksen sisältö ei riitä kiinnityselementtipakkauksen sisällölle.
Kaasun kulutus tavallista suurempi, koska naulain painettu pintaa vasten useita kertoja ilman laukaisua.
 • Vältä painamista ilman laukaisua.
Naulain ei palaudu.
Männän väärä asento
Naulantunnistus on jumissa, ja painike RESET ei painamisen jälkeen ole kotelon tasalla.
Kiinnityselementti juuttunut lippaaseen.
 • Löystytä ja irrota juuttunut kiinnityselementti.
Naula juuttunut vivun alle männän kärjen etupuolelle.
 • Irrota kaasupanos, paina laitetta alaspäin ja paina liipaisinta.
Liian tiheät laukaisut.
Lipas ei ole suorassa kulmassa kiinnityspintaan nähden.
 • Laukaisemista varten paina naulainta kiinnityspintaa vasten siten, että naulanohjain on suorassa kulmassa kiinnityspintaan nähden.
Käytetty vääränlaista kiinnityselementtiä.
 • Käytä sopivaa kiinnityselementtiä.
Kiinnityspinta on liian kova
 • Harkitse DX-laitteiden käyttöä.
Naulain ei laukea.
Naulaluistia ei ohjattu eteenpäin.
 • Vapauta naulaluistin lukitus ja ohjaa naulaluisti eteenpäin rajoittimeen saakka.
Lippaassa ei riittävästi nauloja (2 naulaa tai vähemmän).
Naulojen syötön häiriö
 • Käytä toisenlaista naulakampaa.
 • Puhdista lipas.
Tyhjä kaasupanos
LED 1 palaa punaisena
Ilmaa kaasuputkissa
 • Paina naulain laukaisematta pintaa vasten kolme kertaa.
Vieras esine naulanohjaimen alueella
Naulain on liian kuuma
 • Anna naulaimen jäähtyä.
Elektroniikkavika
 • Irrota kaasupanos ja aseta takaisin paikalleen. Jos ongelma on edelleen olemassa, käytä uutta kaasupanosta.
Naulain on kuuma eikä tauonkaan jälkeen laukea.
Kiinnitysnopeus on ollut selvästi yli 1 200 kiinnitystä tunnissa.
 • Anna naulaimen jäähtyä.
Naulain ei laukea tai laukeaa vain toisinaan.
Ympäristöolosuhteet eivät ole sallituissa rajoissa.
 • Varmista, etteivät kohdassa Tekniset tiedot annetut rajat ylity.
Kaasupanoksen lämpötila ei ole sallituissa rajoissa.
 • Varmista, etteivät kohdassa Tekniset tiedot annetut rajat ylity.
Kaasun annostelujärjestelmään on syntynyt kaasukuplia.
 • Irrota kaasupanos ja kiinnitä se uudelleen paikalleen.
Naulainta ei laukaisun jälkeen nostettu täysin irti pinnasta.
 • Nosta naulain kokonaan pois kiinnityspinnalta laukaisemisen jälkeen.
Kiinnityselementtiä ei saa poistettua naulanohjaimesta.
Kiinnityselementti juuttunut lippaaseen.
 • Löystytä ja irrota juuttunut kiinnityselementti.

Hävittäminen

Image alternative Hilti -työkalut, -koneet ja -laitteet on pääosin valmistettu kierrätyskelpoisista materiaaleista. Kierrätyksen edellytys on materiaalien asianmukainen lajittelu. Useissa maissa Hilti ottaa vanhat koneet ja laitteet vastaan kierrätystä ja hävitystä varten. Lisätietoja saat Hilti -huollosta tai -edustajalta.
Image alternative
 • Älä hävitä sähkötyökaluja, elektronisia laitteita ja akkuja tavallisen sekajätteen mukana!

Valmistajan myöntämä takuu

 • Jos sinulla on takuuehtoihin liittyviä kysymyksiä, ota yhteys paikalliseen Hilti -edustajaan.
Image alternative