MENETTELYOHJE TOIMITTAJILLE

MENETTELYOHJE TOIMITTAJILLE JA KOLMANNEN OSAPUOLEN TOIMIJOILLE

1. Johdanto

Toimittajamme ja kolmannen osapuolen toimijat ("liikekumppanit”) edistävät Hiltin lisäarvoa, laatua ja innovatiivisuutta. Näin ollen liiketoimintakumppaneillamme on merkittävä vaikutus kestävän kehityksen tavoitteidemme saavuttamiseen. Vahvat liikekumppanit positiivisesti edistävät liiketoimintamme ekologisia ja sosiaalisia näkökohtia. Hilti pyrkii hankinnoissaan eettisyyteen ja vastuullisuuteen. Varmistaaksemme standardimme, vaadimme kaikkia suoria liikekumppaneita noudattamaan tätä säännöskokoelmaa omaan toimitusketjuunsa liittyvien sitoumuksien lisäksi. Vastineeksi liikekumppanit voivat odottaa Hiltin noudattavan ja aktiivisesti harjoittavan liiketoimintaa oman menettelyohjeensa mukaisesti.

 

2. Yleinen sitoumus

Liikekumppanina sinun tulee olla sitoutunut varotoimenpiteisiin ihmisille ja ympäristölle aiheutuvien vahinkojen välttämiseksi. Ihmisoikeudet, huolellisuus ja ympäristönsuojelu on oltava huomioituna omassa ja yrityksesi suorien liikekumppanien toiminnassa. Edellytämme sinua luomaan riittävän ja tehokaan riskienhallintajärjestelmän tunnistaaksesi riskit ihmisille ja ympäristölle sekä estämään, lopettamaan tai minimoimaan haitat. Tämä voi tarkoittaa joko systemaattista tai tarpeenmukaista riskianalyysiä liiketoiminnastasi ja suorista liikekumppaneistasi. Olet vastuussa riskeistä tai vammoista, jotka aiheutat tai joihin vaikutat omassa toimitusketjussasi.

 

Sitoudut osallistumaan Hiltin tietoteknisesti tuettuun valvontaprosessiin näiden huolellisuusvelvoitteiden noudattamisen varmistamiseksi.

 

a) Velvollisuus korruptionvastaisuuteen

Kaikki lahjonnan ja korruption muodot on ehdottomasti kielletty. Liikekumppanina et saa suvaita minkäänlaista suoraa tai epäsuoraa osallistumista korruptioon tai lahjontaan. Et saa myöntää, tarjota tai luvata mitään arvokasta valtion virkamiehelle tai yksityisen sektorin toimijoille vaikuttaaksesi viranomaistoimintaan tai saadakseen sopimatonta etua.

 

b) Terveys, turvallisuus ja ympäristö

Hilti olettaa sinun ottavan vastuun työntekijöidesi terveydestä ja turvallisuudesta lakisääteisten velvoitteiden ja kansainvälisten standardien mukaisesti turvallisten työolojen takaamiseksi.

 

Liikekumppanina sinun on pyrittävä minimoimaan jätteet ja ympäristöpäästöt sekä edistettävä materiaalien ja tuotteiden kierrätystä ja uudelleenkäyttöä kemiallisten aineiden tarkistuslistan kriteerien täyttämisen lisäksi. Sinun tulee täyttää kansainväliset ja kansalliset standardit vaarallisten jätteiden käsittelystä, varastoinnista ja hävittämisestä sekä käsitellä kemikaaleja ympäristölle vaarattomalla tavalla ja parantaa jatkuvasti energiatehokkuutta.

Tavoitteisiin tulee sisältyä pitkäaikaisten epäpuhtauksien ennaltaehkäisy (POP-sopimus), elohopeapäästöjen (Minamata yleissopimus) ehkäiseminen ja vaarallisten aineiden rajat ylittävien siirtojen valvonta(Baselin yleissopimus).

 

c) Ihmisoikeudet ja työkäytännöt

Hilti on YK:n Global Compactin jäsen ja vaatii, että kunnioitat kaikkia kansainvälisesti julistettuja ihmisoikeuksia, välttämällä myötävaikuttamista ja osallisuutta

ihmisoikeusrikkomuksiin. Vaatimustenmukaisuus edellyttää, että henkilö ei:

• Käytä tai edistä orjuutta, alisteisuutta, pakotettua työtä tai ihmiskauppaa, eikä hyödynnä lapsi- tai pakkotyötä1;

• Syrji rodun, värin, sukupuolen, kielen, kansalaisuuden tai sosiaalisten lähtökohtien, etnisyyden tai etnisen syntyperän tai muun statuksen, kulttuurisen taustan, iän, seksuaalisen suuntautumisen tai muun ominaisuuden vuoksi;

• Ylitä lain sallimaa enimmäistyötuntimäärää2;

• Estä työntekijöiden järjestäytymistä;

• Käytä mitä tahansa henkistä ja/tai fyysistä kurinpidollista menetelmää tai harjoita järjestelmällistä häirintää.

Liikekumppaneiden on maksettava vähintään lain mukainen vähimmäispalkka ja maksaa kaikki lain vaatimat ylityökorvaukset.

 

d) Muut asiat, jotka edellyttävät kumppaneiltamme huomiota

Liikekumppaneiden tulee välttää ja/tai paljastaa eutristiriitoja, joka voivat vaikuttaa liikesuhteeseemme. Ette saa suoraan tai välillisesti edistää rahanpesua tai terrorismin rahoitusta. Teidän on noudatettava vientiin ja jälleenvientiin liittyvää valvontaa ja tuotteisiin, dataan, ohjelmistoihin ja tietotekniikkaan liittyviä tullimääräyksiä.

 

3. Valvonta

Hilti pidättää oikeuden seurata olemassa olevia ja uusia liikekumppaneita tämän säännöskokoelman noudattamisesta säännöllisesti tai tarvittaessa. Vaihtoehtoisesti seurantaa voi suorittaa riippumaton, erikoistunut organisaatio.

 

Hilti käsittelee tapaukset, joissa menettelyohjetta ei noudateta, asianmukaisilla toimilla, joihin voi sisältyä työskentely yhdessä kumppanin kanssa menettelyohjeistuksen noudattamatta jättämisen ratkaisemiseksi asianmukaisen aikarajan sisällä, jos liikekumppani osoittaa todellista halua korjata epäkohdat. Hilti pidättää kuitenkin oikeuden lopettaa liikesuhde vakavien tai toistuvien rikkomuksien johdosta.

 

Rikkomuksia koskevat tapaukset voi ilmoittaa Hiltin anonyymin SpeakUp -ilmiantomekanismin kautta tai suoraan valitusmekanismina hankintapäälliköillemme.

 

1 ILO:n yleissopimusten 138 ja 182 sekä 29 ja 105 mukaisesti

2 ILO:n yleissopimusten 1 ja 30 mukaisesti

Jaa