Kieli

DX 5 GR

Alkuperäiset ohjeet

Dokumentaation tiedot

Tästä dokumentaatiosta

 • Lue ehdottomasti tämä dokumentaatio ennen tuotteen käyttöönottoa. Se on turvallisen työnteon ja tuotteen ongelmattoman käsittelyn perusedellytys.
 • Noudata tässä dokumentaatiossa ja tuotteessa olevia turvallisuus- ja varoitushuomautuksia.
 • Säilytä käyttöohje aina tuotteen yhteydessä ja varmista, että käyttöohje on mukana, kun luovutat tuotteen toiselle henkilölle.

Merkkien selitykset

Varoitushuomautukset

Varoitushuomautukset varoittavat tuotteen käyttöön liittyvistä vaaroista. Seuraavia varoitustekstejä käytetään:
VAKAVA VAARA
VAKAVA VAARA !
 • Varoittaa uhkaavasta vaaratilanteesta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai jopa kuolema.
VAARA
VAARA !
 • Varoittaa mahdollisesta vaarasta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai kuolema.
VAROITUS
VAROITUS !
 • Varoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, josta voi seurata loukkaantuminen tai aineellinen vahinko.

Symbolit dokumentaatiossa

Tässä dokumentaatiossa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Lue käyttöohje ennen käyttämistä
Image alternative Toimintaohjeita ja muuta hyödyllistä tietoa
Image alternative Kierrätyskelpoisten materiaalien käsittely
Image alternative Älä hävitä sähkölaitteita ja akkuja tavallisen sekajätteen mukana

Symbolit kuvissa

Kuvissa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Nämä numerot viittaavat vastaavaan kuvaan tämän käyttöohjeen alussa
Image alternative Numerointi kertoo työvaiheiden järjestyksen kuvissa ja saattaa poiketa numeroinnista tekstissä
Image alternative Kohtanumeroita käytetään kuvassa Yleiskuva , ja ne viittaavat kuvatekstien numerointiin kappaleessa Tuoteyhteenveto
Image alternative Tämän merkin tarkoitus on kiinnittää erityinen huomiosi tuotteen käyttöön ja käsittelyyn.

Tuotekohtaiset symbolit

Symbolit

Lisäksi käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Huomio! Noudata ohjeita.
Image alternative Käytä suojakypärää, kun käytät laitetta.
Image alternative Käytä suojalaseja, kun käytät laitetta.
Image alternative Käytä kuulosuojaimia, kun käytät laitetta.

Symbolit tuotteessa

Tuotteessa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Musta lukko punaisella pohjalla kotelossa: Lukituksen käyttöpainikkeessa männän pakokaasupalauttimen irrottamiseksi.
Image alternative Valkoinen lukko mustalla pohjalla naulanohjaimessa: Naulanohjaimen lukituksen vapauttimessa.

Näyttöviestit

Näytössä voidaan näyttää seuraavat viestit:
Image alternative Tämä symboli näyttää akun lataustilan. Kun akku on tyhjä, huollon symboli ilmestyy.
Image alternative Tämä symboli näyttää, onko Bluetooth kytketty päälle. Jos symbolia ei ole näytössä, Bluetooth on kytketty pois päältä.
Image alternative Tämä symboli näyttää, milloin seuraava puhdistus on tarpeen. Yksi merkki tarkoittaa 500 laukaisua. Merkkejä on yhteensä 5, mikä merkitsee 2 500 laukaisua.
Image alternative Tämä symboli näyttää, onko huolto ajankohtainen. Se ilmestyy näyttöön 5 vuoden tai 30 000 laukaisun jälkeen tai jos akku on tyhjä. Suosituksemme: Käänny Hilti -huollon puoleen.

Tuotetiedot

Image alternative -tuotteet on tarkoitettu ammattikäyttöön, ja niitä saa käyttää, huoltaa tai korjata vain valtuutettu, koulutettu henkilö. Käyttäjän pitää olla hyvin perillä käyttöön liittyvistä vaaroista. Tuote ja sen varusteet saattavat aiheuttaa vaaratilanteita, jos kokemattomat henkilöt käyttävät tuotetta ohjeiden vastaisesti tai muutoin asiattomasti.
Tyyppimerkinnän ja sarjanumeron löydät tyyppikilvestä.
 • Kirjoita sarjanumero oheiseen taulukkoon. Tuotteen tiedot tarvitaan, jos esität kysymyksiä myynti- tai huoltoedustajallemme.
  Tuotetiedot
  Naulain
  DX 5 GR
  Sukupolvi
  01
  Sarjanumero

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vakuutamme, että tässä kuvattu tuote täyttää voimassa olevien direktiivien ja standardien vaatimukset. Kuva vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on tämän dokumentaation lopussa.
Tekninen dokumentaatio löytyy tästä:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Turvallisuus

Turvallisuusohjeet

Yleisiä turvallisuusohjeita Image alternative VAARA! Lue kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet. Turvallisuus- ja käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet huolellisesti vastaisen varalle.
Panosten käyttö
 • Käytä vain Hilti -panoksia tai vastaavanlaatuisia panoksia.
 • Jos Hilti -työkaluissa käytetään heikompilaatuisia panoksia, laitteeseen saattaa kertyä palamattoman räjähdysaineen jäämiä, jotka räjähtävät yhtäkkiä ja voivat aiheuttaa vakavia vammoja laitteen käyttäjälle ja hänen lähellään oleville henkilöille. Panosten pitää olla joko todistettavasti standardin EN 16264 mukaisesti valmistajan hyväksymiä tai niillä pitää olla CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus.
Käyttäjälle asetettavat vaatimukset
 • Saat käyttää tai huoltaa tätä laitetta vain, jos sinut on siihen oikeutettu ja perehdytetty.
Henkilökohtainen suojavarustus
 • Käytä suojalaseja ja suojakypärää ja varmista, että myös muut lähellä olevat henkilöt käyttävät niitä.
 • Käytä kuulosuojaimia.
 • Kiinnityselementti ammutaan kiinni räjähdyspanoksen laukeamisen synnyttämällä voimalla. Voimakas melu voi vaurioittaa kuuloasi.
Henkilöturvallisuus
 • Noudata käyttöohjeessa annettuja käyttöä, huoltoa ja kunnossapitoa koskevia ohjeita.
 • Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja noudata tervettä järkeä suora-asennuslaitetta käyttäessäsi. Älä käytä laitetta, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Keskeytä työnteko, jos tunnet kipua tai olet huonovointinen. Hetkellinenkin varomattomuus laitetta käytettäessä saattaa aiheuttaa vakavia vammoja.
 • Vältä hankalia työskentelyasentoja. Varmista, että seisot tukevalla alustalla ja säilytät aina tasapainosi.
 • Käytä pitäväpohjaisia jalkineita.
 • Älä koskaan vedä naulanohjainta tai kiinnityselementtiä kädellä taaksepäin.
 • Naulanohjaimen tai kiinnityselementin vetäminen kädellä taaksepäin saattaa saada laitteen laukaisuvalmiiksi. Tällöin pystyy ampumaan myös ruumiinosaan.
 • Pidä laitetta käyttäessäsi käsivartesi hiukan koukistettuina (älä käytä laitetta kädet suorana).
 • Varmista, ettei työskentelyalueella ole muita henkilöitä, erityisesti pidä lapset poissa työskentelyalueelta.
Kiinnitystyökalujen käyttö ja hoito Image alternative VAARA! Läpi menevä kiinnityselementti aiheuttaa vaaran! Varmista ennen kiinnityselementtien ampumista, ettei kukaan ole kiinnityskohdan takana tai alapuolella.
 • Ennen työnteon aloittamista tarkasta panosten vahvuus ja tehonsäätöpyörän asento.
 • Kiinnitä kokeeksi kaksi kiinnityselementtiä kiinnityspintaan.
 • Käytä työtehtävään sopivaa laitetta. Älä käytä laitetta muihin töihin kuin mihin se on tarkoitettu, vaan käytä sitä aina käyttötarkoituksen mukaisiin töihin, ja varmista, että se on moitteettomassa kunnossa.
 • Käytä lisäpohjalevyä / suojusta, jos työtehtävä sen sallii.
 • Älä koskaan jätä ladattua laitetta ilman valvontaa.
 • Kuljeta ja varastoi laite lukitussa laukussa.
 • Tyhjennä laite aina ennen puhdistus-, huolto- ja ylläpitotöitä, töiden keskeytyessä ja laitteen varastointia varten (panokset ja kiinnityselementit).
 • Säilytä ei-käytössä oleva laite tyhjennettynä kuivassa ja lukitussa paikassa lasten ulottumattomissa.
 • Tarkasta laitteen ja lisävarusteiden mahdolliset vauriot. Tarkasta, että liikkuvat osat toimivat moitteettomasti eivätkä ota kiinni mihinkään ja että osat ovat kunnossa.
 • Laitteen kaikkien osien pitää olla kunnolla asennettuna ja moitteettomassa toimintakunnossa, jotta laite voi toimia kunnolla. Vaurioituneet osat on korjattava tai vaihdettava asianmukaisesti Hilti -huollossa, ellei käyttöohjeessa muita ohjeita anneta.
 • Ennen kiinnittämistä tarkasta, onko kiinnityskohdan materiaalin sisällä sähköjohtoja.
 • Älä kiinnitä laitteella kiinnityselementtejä soveltumattomiin materiaaleihin.
 • Soveltumattomia materiaaleja ovat hitsattu teräs tai valuteräs, valurauta, lasi, marmori, muovi, pronssi, messinki, kupari, eristemateriaalit, ontot tiilet, keraamiset tiilet, ohuet pellit (< 4 mm) ja kaasubetoni. Kiinnittäminen näihin materiaaleihin voi rikkoa kiinnityselementin, irrottaa materiaalista sirpaleita tai kiinnityselementti voi mennä kokonaan materiaalin läpi.
 • Laukaise laite vain, kun se on kohtisuoraan painettuna pohjamateriaalin pintaa vasten.
 • Pidä naulain laukaistaessa aina suorassa kulmassa kiinnityspintaan nähden, jotta vältät kiinnityselementin vinoon ohjautumisen.
 • Pidä käsikahvat kuivina, puhtaina, öljyttöminä ja rasvattomina.
 • Älä käytä laitetta paikoissa, joissa on tulipalo- tai räjähdysvaara, ellei sitä erikseen ole hyväksytty tällaisissa olosuhteissa käytettäväksi.
 • Älä koskaan kiinnitä kiinnityselementtiä materiaalissa valmiina olevaan reikään, ellei Hilti tätä tapaa suosita (esimerkiksi DX-Kwik).
Työpaikka
 • Pidä työskentelyalue hyvässä järjestyksessä. Varmista, ettei työskentelyalueella ole esineitä, joihin saattaisit loukata itsesi.
 • Työskentelyalueen epäjärjestys lisää onnettomuusriskiä.
 • Varmista työpaikan hyvä valaistus ja tuuletus.
Mekaaniset turvallisuustoimenpiteet
 • Älä tee laitteeseen minkäänlaisia muutoksia, etenkään sen mäntään.
 • Käytä vain kiinnityselementtejä, jotka on tarkoitettu tähän laitteeseen.
Lämpöön liittyvät turvallisuustoimenpiteet
 • Älä ylitä suositeltua suurinta sallittua käyttönopeutta.
 • Anna kuumentuneen laitteen jäähtyä.
 • Älä pura laitetta, jos se on kuuma. Tarvittaessa anna laitteen jäähtyä.
 • Anna laitteen jäähtyä, jos muovinen panoskampa alkaa sulaa.
Panosten räjähdysvaara
 • Käytä vain panoksia, jotka on tarkoitettu tähän laitteeseen.
 • Poista panoskampa, kun lopetat työskentelyn tai kuljetat laitetta.
 • Älä yritä väkisin irrottaa panoksia naulanohjaimesta tai laitteesta.
 • Varastoi käyttämättömät panokset kosteudelta ja liialliselta kuumuudelta suojattuna lukitussa tilassa.

Kuvaus

Tuoteyhteenveto

Image alternative
 1. Männän pakokaasupalautin
 2. Ohjainholkki
 3. Kotelo
 4. Panoskanava
 5. Tehonsäädön lukituksen vapautin
 6. Tehonsäätöpyörä
 7. Näyttö
 8. Painike
 9. Käsipehmuste
 10. Liipaisin
 11. Käyttöpainike
 12. Jäähdytysilmaraot
 13. Männänrenkaat
 14. Mäntä
 15. Naulanohjain
 16. Naulanohjaimen lukituksen vapautin
 17. Tyynyrengas
 18. Keskitysholkki
 19. Litteä harja
 20. Suuri pyöreä harja
 21. Pieni pyöreä harja

Tarkoituksenmukainen käyttö

Kuvattu tuote on tarkoitettu naulojen, tappien ja Combo-elementtien kiinnittämiseen teräkseen.

Laitetta käytettäessä on varmistettava, että käytetään myös oikeaa varustusta. Naulanohjaimen, männän ja kiinnityselementtien pitää sopia toisiinsa.

Minimietäisyydet

Kiinnitys teräkseen

Teräkseen kiinnitettäessä noudata aina seuraavia minimietäisyyksiä:
 • Alusmateriaalin reunan ja kiinnityselementin välinen minimietäisyys on 15 mm.
 • Kahden kiinnityselementin välinen minimietäisyys on 20 mm.
 • Alusmateriaalin minimipaksuus on 6 mm.

Sovelluksen tiedot

Lisätietoja sovelluksen hankkimisesta, lataamisesta ja käynnistämisestä saat skannaamalla laukussa olevan QR-koodin.

Tietoja käyttökohteista

Lisätietoja käyttökohteista saat Hilti -tuotesivulta.

Tekniset tiedot

Panosnaulain

Paino
DX 5 GR
3,43 kg
Laitteen pituus
DX 5 GR
495 mm
Naulan pituus
DX 5 GR
≤ 22 mm
Suositeltu suurin käyttönopeus
DX 5 GR
700/h
Käyttölämpötila (ympäristön lämpötila)
DX 5 GR
−20 ℃ … 50 ℃
Painomatka
DX 5 GR
32 mm
Tarvittava painamisvoima
DX 5 GR
≥ 50 N
Säteen max. lähetysteho
−27,2 dBm
Taajuus
2 400 MHz … 2 483,5 MHz

Standardin EN 15895 mukaisesti määritetyt melutiedot

Tässä käyttöohjeessa annetut äänenpaine- ja tärinäarvot on mitattu standardoitujen mittausmenetelmien mukaisesti, ja näitä arvoja voidaan käyttää naulainten vertailussa. Ne soveltuvat myös altistumisten tilapäiseen arviointiin. Annetut arvot koskevat naulaimen pääasiallisia käyttötarkoituksia. Jos naulainta kuitenkin käytetään muihin tarkoituksiin, poikkeavia työkaluja tai varusteita käyttäen tai puutteellisesti huollettuna, arvot voivat poiketa tässä ilmoitetuista. Tämä saattaa merkittävästi lisätä altistumista koko työskentelyajan aikana. Altistumisia tarkasti arvioitaessa on otettava huomioon myös ne ajat, jolloin kone on päällä, mutta sillä ei tehdä varsinaista työtä. Tämä saattaa merkittävästi vähentää altistumista koko työskentelyajan aikana. Käyttäjän suojaamiseksi melun ja/tai tärinän vaikutukselta ryhdy tarpeellisiin turvatoimenpiteisiin kuten: Naulaimen ja siihen kiinnitettävien työkalujen huolto, käsien lämpimänä pitäminen, työtehtävien organisointi.
Tässä esitetyt meluarvot on määritetty seuraavia edellytyksiä noudattaen:
Melupäästötietojen edellytykset
Panos
Kaliiperi 6.8/11 musta
Tehoasetus
2
Käyttökohde
Kiinnitys 24 mm puu betoniin (C40) käyttäen X‑U47 P8
Melutiedot standardin EN 15895 mukaan
Äänitehotaso (LWA)
105 ±2 dB
Melupäästön äänenpainetaso (LpA)
101 ±2 dB
Melupäästön huippuäänenpainetaso (LpCpeak)
133 ±2 dB

Tärinä

Standardin 2006/42/EC ilmoitettu mitattu tärinäarvo ei ylitä arvoa 2,5 m/s².

Käyttö

Suojavarusteet

Töiden aloittamisen yhteydessä tarkasta, että kaikki suojavarusteet on asennettu oikein ja että ne toimivat moitteettomasti. Koneen kaikkien osien pitää olla kunnolla asennettuna ja moitteettomassa toimintakunnossa, jotta kone voi toimia kunnolla.

Yksittäisnaulaimen lataaminen

Image alternative
 1. Työnnä kiinnityselementti edestäpäin koneeseen siten, että kiinnityselementin pyöreä pää tarttuu koneeseen.
 2. Työnnä panoskampa kapea pää edellä alhaaltapäin koneen kahvaan, kunnes panoskampa on kokonaan kahvan sisällä. Jos haluat laittaa koneeseen osittain käytetyn panoskamman, vedä kädellä panoskampaa ylöspäin koneesta, kunnes panospesässä on käyttämätön panos.

Tehonsäätö

Image alternative
 1. Paina tehonsäädön lukituksen vapautinta.
 2. Säädä teho haluamaksesi kiertämällä tehonsäätöpyörää.
 3. Tarkasta kiinnityksen laatu Hilti -standardien mukaisesti.
  Valitse panosten voimakkuus ja tehonsäätö aina työtehtävän mukaisesti.
  Aloita aina pienimmällä teholla, ellei sinulla ole kokemuksia laitteen käytöstä.

Kiinnityselementtien kiinnittäminen yksittäisnaulaimella

Image alternative
 1. Kohdista kone kiinnityskohtaan.
 2. Pidä kone suorassa kiinnityspintaa vasten ja paina sitä kohtisuorassa.
 3. Kiinnitä kiinnityselementti painamalla laukaisinta.

Yksittäisnaulaimen tyhjentäminen

Image alternative
 1. Vedä panos pois laitteesta.
 2. Vedä kiinnityselementti pois laitteesta.

Bluetoothin kytkeminen päälle ja pois päältä

 • Bluetoothin päälle kytkemiseksi pidä painike painettuna 1-2 sekunnin ajan.
  Bluetooth kytkeytyy automaattisesti pois päältä 2 minuutin kuluttua.

Puhdistustarpeen näytön nollaus

 • Puhdistustarpeen näytön nollaat painamalla painiketta 10-12 sekunnin ajan.
  Puhdistustarpeen näytössä on 5 palkkia. Kukin palkki tarkoittaa 500 laukaisua.

X-FCM ritiläkiinnitys

Image alternative
 1. Kiinnitä kierrenaula teräspalkkiin. Käytä keskitysholkkia, jotta helpommin varmistat keskitetyn kiinnittämisen. Mittaa naulaylitys (NVS) tarkastamalla tunkeutumissyvyys mittatulkilla.
 2. Aseta kiinnipitolaippa X-FCM paikalleen.
 3. Kierrä kiinnipitolaippa kiinni.
  • Kiristystiukkuus: 5-8 Nm

X-FCP täkkipeltikiinnitys

Image alternative
 1. Poraa tai stanssaa täkkipeltiin reikä.
  Ota tarvittavat minimietäisyydet huomioon:
  A = 18-20 mm (0,70''-0,7'')
  B ≥ 25 mm (≥ 0,98'')
 2. Kiinnitä kierrenaula tehtyyn reikään. Mittaa naulaylitys (NVS) tarkastamalla tunkeutumissyvyys mittatulkilla.
 3. Aseta kiinnipitolaippa X-FCP paikalleen.
 4. Kierrä kiinnipitolaippa kiinni.
  • Kiristystiukkuus: 5-8 Nm

X-GR ritiläkiinnitys

Image alternative
 1. Aseta kiinnityselementti naulanohjaimeen.
 2. Kiinnitä kiinnityselementti ritilän läpi teräkseen.
 3. Kiristä kiinnityselementti kiinni.
  • Kiristystiukkuus: 3-5 Nm

Toiminta jos panos laukeaa väärin

 1. Pidä kone 30 sekunnin ajan kiinnityspintaa vasten painettuna.
 2. Jos panos ei vieläkään syty, nosta kone alusmateriaalin pinnalta. Varmista, ettet suuntaa konetta itseäsi tai muita henkilöitä kohti.
 3. Vedä panoskampaa kädellä yhden panoksen verran taaksepäin ja käytä panoskamman loput panokset.

Virheelliset kiinnitykset ilman panoksen laukeamista

VAARA
Kuumuus Kone saattaa kuumentua käytössä.
 • Käytä suojakäsineitä.
 • Tarvittaessa anna koneen jäähtyä.
 1. Keskeytä työnteko heti.
 2. Tyhjennä ja pura laite.
 3. Tarkasta, että männän ja kiinnityselementtien oikea yhdistelmä on valittu.
 4. Tarkasta tyynyrenkaan ja männän kuluneisuus ja tarvittaessa vaihda ne.
 5. Puhdista laite.
  • Jos ongelma edellä kuvattujen toimenpiteiden jälkeenkin on edelleen olemassa, laitteen käyttämistä ei saa jatkaa.
  • Tarkastusta ja tarvittaessa korjauta laite Hilti -huollossa.
  Laitteen rakenteen ja toimintatavan vuoksi tietyt osat likaantuvat ja kuluvat ajan myötä.
  Tee tarkastukset ja huollot säännöllisin välein. Huollot on tehtävä 30 000 laukaisun välein.
  Puhdista laite 2 500 - 3 000 laukaisun välein. Laukaisulaskuri näyttää tehtyjen laukaisujen lukumäärän puhdistustarpeen näytön edellisen nollaamisen jälkeen. Yksi palkki tarkoittaa 500 laukaisua.
  Tiheässä käytössä tarkasta mäntä ja tyynyrengas päivittäin, ja kuitenkin viimeistään suositetun puhdistusvälin mukaisesti eli 2 500 - 3 000 laukaisun välein.
  Annetut tarkastus-, huolto- ja puhdistusvälit perustuvat laitteen tyypilliseen käyttöön. Jos havaitset, että laite ennen näiden suositusvälien täyttymistä ei enää toimi oikein, huolla laite heti.

Hoito ja kunnossapito

Koneen hoito

VAARA
Puhdistus Ota koneen puhdistamisessa seuraavat seikat huomioon:
 • Älä käytä puhdistamiseen paine- tai höyrypesuria.
 • Varo, ettei koneen sisään pääse tunkeutumaan vieraita esineitä.
VAARA
Räjähdysainejäämät aiheuttavat loukkaantumisvaaran! Koneeseen kertyvät räjähdysainejäämät voivat syttyä ja aiheuttaa kontrolloimattomaan laukeamiseen tai sirpaleiden leviämistä.
 • Puhdista kone säännöllisin välein. Noudata kaikkia tässä dokumentaatiossa annettuja huolto- ja puhdistusohjeita.
 • Koneen puhdistaminen, etenkin heikompilaatuisia panoksia käytettäessä, ei poista vaaraa, että männän pakokaasupalauttimen sisään kertyvät räjähdysainejäämät syttyvät ja aiheuttavat kontrolloimattoman laukeamisen tai sirpaleiden leviämisen. Tätä vaaraa voidaan vähentää vain teettämällä huolto Hilti -huollossa.
 • Puhdista koneen ulkopinnat kevyesti kostutetulla kankaalla säännöllisin välein.

Kunnossapito

VAARA
Vaaralliset aineet DX-koneisiin kertyvä lika sisältää aineita, jotka saattavat vaarantaa terveytesi.
 • Älä hengitä pölyä tai likaa, kun puhdistat konetta.
 • Varo, ettei tätä pölyä tai likaa pääse elintarvikkeisiin.
 • Pese kädet koneen puhdistamisen jälkeen.
 • Älä koskaan käytä rasvaa koneen osien puhdistamiseen tai voiteluun. Muutoin koneen toiminta saattaa häiriintyä. Käytä Hilti -spraytä, jotta vältät soveltumattomien puhdistusaineiden käytöstä aiheutuvat toimintahäiriöt.
 1. Tarkasta säännöllisin välein koneen ulkoisten osien mahdolliset vauriot.
 2. Tarkasta säännöllisin välein kaikkien käyttöelementtien kunto ja toiminta.
 3. Käytä koneessa vain suositeltuja panoksia ja suositeltuja tehoasetuksia.
  • Väärin valitut panokset tai liian suuri tehoasetus voivat aiheuttaa koneen osien ennenaikaisia vaurioita.

Koneen huolto

 • Huolla kone, jos jokin seuraavista tilanteista ilmenee:
  • Teho vaihtelee.
  • Panosten virheellisiä laukeamisia esiintyy.
  • Koneen käyttömukavuus heikentyy selvästi.
  • Koneen painamiseen tarvittava voima kasvaa selvästi.
  • Laukaisuvastus suurenee.
  • Tehoasetuksen säätäminen on vaikeaa.
  • Panoskamman irrottaminen on vaikeaa.
  • Huoltotarpeen näyttö ilmaisee, että koneen huolto on tarpeen.

Yksittäisnaulaimen purkaminen

Image alternative
 1. Varmista, ettei laitteessa ole panoskampaa tai kiinnityselementtiä. Jos laitteessa on panoskampa tai kiinnityselementti, vedä panoskampa käsin irti laitteesta ylöspäin ja poista kiinnityselementti naulanohjaimesta.
 2. Paina laitteen sivussa olevaa naulanohjaimen vapautuspainiketta, jotta voit kiertää naulanohjaimen irti.
 3. Kierrä naulanohjain irti.
 4. Irrota tyynyrengas taivuttamalla naulanohjaimesta. Irrota tyynyrengas.
 5. Irrota mäntä.

Tyynyrenkaan ja männän tarkastus

Image alternative
VAARA
Viallinen tyynyrengas tai mäntä aiheuttaa loukkaantumisvaaran. Tarkasta tyynyrenkaan ja männän kuluneisuus, ja vaihde ne, jos niissä on vaurioita.
 • Älä tee mäntään minkäänlaisia muutoksia.
 1. Mäntä on vaihdettava seuraavissa tapauksissa:
  • Mäntä on murtunut.
  • Mäntä pahoin kulunut (esimerkiksi 90° segmenttimurtuma).
  • Männänrenkaat ovat irronneet tai puuttuvat.
  • Mäntä on taipunut (tarkasta pyörittämällä tasaisella pinnalla).
 2. Tyynyrengas on vaihdettava seuraavissa tapauksissa:
  • Tyynyrenkaan metallirengas on murtunut tai irronnut.
  • Tyynyrengas ei enää pysy kiinni naulanohjaimessa.
  • Metallirenkaan alla näkyy selvästi pistemäistä kumin irtoamista.

Naulanohjaimen kuluneisuuden tarkastus

Image alternative
 1. Tarkasta naulanohjaimen kuluneisuus ja vaihda naulanohjain, jos sen jokin kohta on vaurioitunut (esimerkiksi katkennut, taittunut, väljentynyt tai murtunut).
 2. Tarvittaessa ota yhteys Hilti -huoltoon.

Yksittäisnaulaimen puhdistus ja voitelu

Image alternative
 1. Suihkuta männänrenkaisiin ohuesti öljyä ja puhdista ne litteällä harjalla siten, että ne liikkuvat vapaasti.
 2. Puhdista naulanohjaimen kierre litteällä harjalla.
 3. Puhdista kotelon sisäpinnat suurella pyöreällä harjalla.
 4. Irrota männän pakokaasupalautin.
 5. Puhdista männän pakokaasupalautin.
 6. Suihkuta puhdistetuille osille laitteen mukana toimitettua Hilti -spraytä.
  Käytä vain Hilti -spraytä tai laatutasoltaan vastaavanlaisia tuotteita. Muiden voiteluaineiden käyttö voi vaurioittaa laitetta.
 7. Suihkuta tehoasetuksen säätimeen hiukan mukana toimitettua Hilti -spraytä.

Yksittäisnaulaimen kokoaminen

Image alternative
 1. Tarkasta, onko koneessa panos ja tarvittaessa poista se.
 2. Asenna männän pakokaasupalautin.
 3. Aseta mäntä paikalleen.
 4. Aseta tyynyrengas naulanohjaimeen.
 5. Kierrä naulanohjain kiinni.

Koneen lopullinen tarkastus

 1. Tarkasta koneen huolto- ja kunnossapitotöiden jälkeen, että kaikki suojavarusteet on asennettu oikein ja että ne toimivat moitteettomasti.
 2. Koneen tarkastamisen jälkeen nollaa huoltolaskuri painamalla painiketta 10 - 12 sekunnin ajan.

Apua häiriötilanteisiin

Laitteeseen liittyvät ongelmat

Häiriö
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Koneen painamiseen tarvittava voima kasvaa
Palojäämien kertyminen.
 • Huolla kone.
Laukaisuvastus suurenee
Palojäämien kertyminen.
 • Huolla kone.
Tehoasetuksen säätö vaikeaa
Palojäämien kertyminen.
 • Huolla kone.
Image alternative
Mäntä takertelee männän pakokaasupalauttimessa
Mäntä vaurioitunut.
 • Vaihda mäntä.
Räjähdysainejäämiä männän pakokaasupalauttimen sisällä.
 • Tarkasta mäntä ja tyynyrengas, tarvittaessa vaihda.
 • Hakeudu Hilti -huoltoon, jos ongelma ei poistunut.
Palojäämien kertyminen.
 • Huolla kone.
Image alternative
Männän pakokaasupalautin jumissa
Palojäämien kertyminen.
 • Huolla kone.
Laite ei laukea
Konetta ei painettu kunnolla pintaa vasten.
 • Paina kone kunnolla pintaa vasten.
Männän asentovirhe.
 • Poista panoskampa ja puhdista kone.
 • Tarkasta mäntä ja tyynyrengas, tarvittaessa vaihda.

Teräkseen kiinnitettäviin kiinnityselementteihin liittyvät ongelmat

Häiriö
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Kiinnityselementti ei tunkeudu riittävän syvään
Liian pieni teho.
 • Suurenna tehoa (tehoasetuksen säätö).
 • Käytä voimakkaampia panoksia.
Käyttökuormitusraja ylitetty (erittäin kova alusmateriaali).
 • Käytä tehokkaampaa laitetta kuten DX 76 (PTR).
Image alternative
Kiinnityselementti ei pysy alusmateriaalissa
Ohut teräsalusmateriaali (4-5 mm)
 • Muuta tehoasetusta tai käytä toisia panoksia.
Image alternative
Kiinnityselementti murtuu
Liian pieni teho.
 • Suurenna tehoa (tehoasetuksen säätö).
 • Käytä voimakkaampia panoksia.
Käyttökuormitusraja ylitetty (erittäin kova alusmateriaali).
 • Käytä tehokkaampaa laitetta kuten DX 76 (PTR).
Liian suuri teho.
 • Pienennä tehoa (tehoasetuksen säätö).
 • Käytä heikompia panoksia.
 • Käytä nauloja, joissa on Top Hat -kanta.
 • Käytä nauloja, joissa on pyöreä kanta.
Kiinnityselementti ammuttu liian syvään
Liian suuri teho.
 • Pienennä tehoa (tehoasetuksen säätö).
 • Käytä heikompia panoksia.

Panoksiin liittyvät ongelmat

Häiriö
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Image alternative
Panoskampa ei liiku
Panoskampa vaurioitunut.
 • Vaihda panoskampa.
Kone on pahoin likaantunut.
 • Huolla kone.
 • Tarvittaessa tarkastuta kone Hilti -huollossa.
Kone vaurioitunut.
 • Jos ongelma ei tällä korjaannu: Ota yhteys Hilti -huoltoon.
Image alternative
Panoskampaa ei saa irrotettua
Kone ylikuumentunut.
 • Anna koneen jäähtyä.
 • Poista sitten panoskampa varovasti koneesta.
 • Jos ongelma ei tällä korjaannu: Ota yhteys Hilti -huoltoon.
Image alternative
Panos ei syty
Huono panos.
 • Vedä panoskampaa yhden panoksen verran.
Kone likaantunut.
 • Huolla kone.
Image alternative
Panoskampa sulaa
Konetta on laukaistaessa painettu pintaa vasten liian kauan.
 • Paina lyhemmän aikaa ennen koneen laukaisemista.
 • Poista panoskampa.
Liian tiheä käyttö.
 • Keskeytä työnteko heti.
 • Poista panoskampa ja anna koneen jäähtyä.
Image alternative
Panos irtoaa panoskammasta
Liian tiheä käyttö.
 • Keskeytä työnteko heti.
 • Poista panoskampa ja anna koneen jäähtyä.
Image alternative
Panoskampaa ei saa irrotettua
Palojäämien kertyminen.
 • Huolla kone.

Muut häiriöt

Häiriöissä, joita ei ole kuvattu tässä taulukossa tai joita et itse pysty poistamaan, ota yhteys Hilti -huoltoon.

Hävittäminen

Image alternative Hilti -työkalut, -koneet ja -laitteet on pääosin valmistettu kierrätyskelpoisista materiaaleista. Kierrätyksen edellytys on materiaalien asianmukainen lajittelu. Useissa maissa Hilti ottaa vanhat koneet ja laitteet vastaan kierrätystä ja hävitystä varten. Lisätietoja saat Hilti -huollosta tai -edustajalta.

RoHS (vaarallisten aineiden käytön rajoittamisen direktiivi)

Vaarallisten aineiden taulukon löydät seuraavista linkeistä: qr.hilti.com/r6168208.
Linkki RoHS-taulukkoon on tämän dokumentaation lopussa QR-koodina.

Valmistajan myöntämä takuu

 • Jos sinulla on takuuehtoihin liittyviä kysymyksiä, ota yhteys paikalliseen Hilti -edustajaan.

CIP-tarkastustodistus

EU- ja EFTA-maiden ulkopuolisia C.I.P.-jäsenvaltioita koskien: Hilti DX 5 on tyyppihyväksytty ja tarkastettu. Tästä todisteena koneessa on neliönmuotoinen PTB:n hyväksyntämerkintä ja siinä hyväksyntänumero S 995. Siten Hilti vakuuttaa koneen vastaavan tyyppihyväksyntää. Koneessa mahdollisesti ilmenevistä hyväksynnän vastaisista puutteista ja vioista, jotka käyttäjä havaitsee, on ilmoitettava hyväksyntäviranomaiselle (PTB) sekä kansainvälisen komission (C.I.P.) toimistoon.
Image alternative
Image alternative