Kieli

BX 3-ME

Alkuperäiset ohjeet

Dokumentaation tiedot

Tästä dokumentaatiosta

 • Lue ehdottomasti tämä dokumentaatio ennen tuotteen käyttöönottoa. Se on turvallisen työnteon ja tuotteen ongelmattoman käsittelyn perusedellytys.
 • Noudata tässä dokumentaatiossa ja tuotteessa olevia turvallisuus- ja varoitushuomautuksia.
 • Säilytä käyttöohje aina tuotteen yhteydessä ja varmista, että käyttöohje on mukana, kun luovutat tuotteen toiselle henkilölle.

Merkkien selitykset

Varoitushuomautukset

Varoitushuomautukset varoittavat tuotteen käyttöön liittyvistä vaaroista. Seuraavia varoitustekstejä käytetään:
VAKAVA VAARA
VAKAVA VAARA !
 • Varoittaa uhkaavasta vaaratilanteesta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai jopa kuolema.
VAARA
VAARA !
 • Varoittaa mahdollisesta vaarasta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai kuolema.
VAROITUS
VAROITUS !
 • Varoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, josta voi seurata loukkaantuminen tai aineellinen vahinko.

Symbolit dokumentaatiossa

Tässä dokumentaatiossa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Lue käyttöohje ennen käyttämistä
Image alternative Toimintaohjeita ja muuta hyödyllistä tietoa
Image alternative Kierrätyskelpoisten materiaalien käsittely
Image alternative Älä hävitä sähkölaitteita ja akkuja tavallisen sekajätteen mukana

Symbolit kuvissa

Kuvissa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Nämä numerot viittaavat vastaavaan kuvaan tämän käyttöohjeen alussa
Image alternative Numerointi kertoo työvaiheiden järjestyksen kuvissa ja saattaa poiketa numeroinnista tekstissä
Image alternative Kohtanumeroita käytetään kuvassa Yleiskuva , ja ne viittaavat kuvatekstien numerointiin kappaleessa Tuoteyhteenveto
Image alternative Tämän merkin tarkoitus on kiinnittää erityinen huomiosi tuotteen käyttöön ja käsittelyyn.

Tuotekohtaiset symbolit

Symbolit tuotteessa

Tuotteessa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Yleinen ohjesymboli
Image alternative Käytä suojalaseja
Image alternative Käytä kuulosuojaimia
Image alternative Käytä suojakypärää
Image alternative Tasavirta

Tuotetiedot

Image alternative -tuotteet on tarkoitettu ammattikäyttöön, ja niitä saa käyttää, huoltaa tai korjata vain valtuutettu, koulutettu henkilö. Käyttäjän pitää olla hyvin perillä käyttöön liittyvistä vaaroista. Tuote ja sen varusteet saattavat aiheuttaa vaaratilanteita, jos kokemattomat henkilöt käyttävät tuotetta ohjeiden vastaisesti tai muutoin asiattomasti.
Tyyppimerkinnän ja sarjanumeron löydät tyyppikilvestä.
 • Kirjoita sarjanumero oheiseen taulukkoon. Tuotteen tiedot tarvitaan, jos esität kysymyksiä myynti- tai huoltoedustajallemme.
  Tuotetiedot
  Tyyppi:
  BX 3-ME
  Sukupolvi:
  02
  Sarjanumero:

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vakuutamme, että tässä kuvattu tuote täyttää voimassa olevien direktiivien ja standardien vaatimukset. Kuva vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on tämän dokumentaation lopussa.
Tekninen dokumentaatio löytyy tästä:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Turvallisuus

Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvallisuusohjeet

Image alternative VAARA! Lue kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet. Turvallisuus- ja käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet huolellisesti vastaisen varalle.
Työpaikan turvallisuus
 • Pidä työskentelyalue siistinä ja hyvin valaistuna. Työpaikan epäjärjestys ja valaisemattomat työalueet voivat johtaa tapaturmiin.
 • Älä käytä sähkötyökalua räjähdysalttiissa ympäristössä, jossa on syttyvää nestettä, kaasua tai pölyä. Sähkötyökalut synnyttävät kipinöitä, jotka saattavat sytyttää pölyn tai höyryt.
 • Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua käyttäessäsi. Voit menettää laitteen hallinnan huomiosi suuntautuessa muualle.
Sähköturvallisuus
 • Vältä koskettamasta maadotettuihin pintoihin kuten putkiin, pattereihin, liesiin ja jääkaappeihin. Sähköiskun vaara kasvaa, jos kehosi maadottuu.
 • Älä aseta sähkötyökalua alttiiksi sateelle tai kosteudelle. Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään lisää sähköiskun vaaraa.
Henkilöturvallisuus
 • Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja noudata tervettä järkeä sähkötyökalua käyttäessäsi. Älä käytä sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Sähkötyökalua käytettäessä hetkellinenkin varomattomuus saattaa aiheuttaa vakavia vammoja.
 • Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita ja aina suojalaseja. Henkilökohtaiset suojavarusteet, kuten hengityssuojain, luistamattomat turvajalkineet, kypärä ja kuulosuojaimet, pienentävät oikein käytettyinä loukkaantumisriskiä sähkötyökalun käyttötilanteesta riippuen.
 • Varo tahatonta käynnistämistä. Varmista, että sähkötyökalu on kytketty pois päältä, ennen kuin liität siihen akun, otat sen käteesi tai kannat sitä. Jos kannat sähkötyökalua sormi käyttökytkimellä tai liität pistokkeen pistorasiaan käyttökytkimen ollessa käyntiasennossa, altistat itsesi onnettomuuksille.
 • Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvitaltat, ennen kuin käynnistät sähkötyökalun. Työkalu tai avain, joka sijaitsee laitteen pyörivässä osassa, saattaa johtaa loukkaantumiseen.
 • Vältä vaikeita työskentelyasentoja. Varmista aina tukeva seisoma-asento ja tasapaino. Siten voit paremmin hallita sähkötyökalua odottamattomissa tilanteissa.
 • Käytä työhösi soveltuvia vaatteita. Älä käytä löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet loitolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet, korut ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
 • Jos pölynpoisto- ja keräilylaitteita voidaan asentaa, sinun on tarkastettava, että ne on liitetty oikein ja että niitä käytetään oikealla tavalla. Pölynpoistovarustuksen käyttö vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
Sähkötyökalun käyttö ja käsittely
 • Älä ylikuormita laitetta. Käytä kyseiseen työhön tarkoitettua sähkötyökalua. Sopivaa sähkötyökalua käyttäen työskentelet paremmin ja varmemmin tehoalueella, jolle sähkötyökalu on tarkoitettu.
 • Älä käytä sähkötyökalua, jonka käyttökytkin ei toimi. Sähkötyökalu, jota ei enää voida käynnistää ja pysäyttää käyttökytkimellä, on vaarallinen ja se täytyy korjata.
 • Irrota akku, ennen kuin muutat laitteen asetuksia tai vaihdat lisävarusteosia, tai kun lopetat laitteen käyttämisen. Tämä turvatoimenpide estää sähkötyökalun tahattoman käynnistysriskin.
 • Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun niitä ei käytetä. Älä anna toisten henkilöiden käyttää sähkötyökalua, elleivät he ole perehtyneet sen käyttöön ja lukeneet käyttöohjeita . Sähkötyökalut ovat vaarallisia, jos niitä käyttävät kokemattomat henkilöt.
 • Hoida sähkötyökalujasi huolellisesti. Tarkasta, että liikkuvat osat toimivat moitteettomasti eivätkä ole puristuksissa, ja tarkasta myös, ettei sähkötyökalussa ole murtuneita tai vaurioituneita osia, jotka saattaisivat haitata sen toimintaa. Korjauta vaurioituneet osat ennen työkalun käyttämistä. Usein loukkaantumisten ja tapaturmien syynä on sähkötyökalujen laiminlyöty huolto.
 • Pidä terät terävinä ja puhtaina. Huolella hoidetut terät, joiden leikkausreunat ovat teräviä, eivät jumitu herkästi, ja niillä työnteko on kevyempää.
 • Käytä sähkötyökalua, lisävarusteita ja tarvikkeita, teriä jne. niiden käyttöohjeiden mukaisesti. Ota tällöin työolosuhteet ja suoritettava työtehtävä huomioon. Sähkötyökalun käyttö muuhun kuin sille tarkoitettuun käyttöön saattaa johtaa vaarallisiin tilanteisiin.
Akkukäyttöisen sähkötyökalun käyttö ja käsittely
 • Lataa akku vain valmistajan suosittamalla laturilla. Jos laturi on tarkoitettu vain tietyn akkumallin lataamiseen, palovaara on olemassa, jos laturia käytetään muiden akkujen lataamiseen.
 • Käytä ainoastaan juuri kyseiseen sähkötyökaluun tarkoitettua akkua. Jonkun muun akun käyttö saattaa johtaa loukkaantumiseen ja tulipaloon.
 • Pidä irrallinen akku loitolla metalliesineistä, kuten paperinliittimistä, kolikoista, avaimista, nauloista, ruuveista tai muista pienistä metalliesineistä, jotka voivat oikosulkea akun liittimet. Akun liittimien välinen oikosulku saattaa aiheuttaa palovammoja tai johtaa tulipaloon.
 • Väärästä käytöstä johtuen saattaa akusta vuotaa nestettä, jota ei saa koskettaa. Vältä kosketusta sen kanssa. Akusta vuotava neste saattaa aiheuttaa ärsytystä ja palovammoja. Huuhtele kosketuskohta vedellä. Jos nestettä pääsee silmiin, tarvitaan lisäksi lääkärin apua.
Huolto
 • Anna koulutettujen ammattihenkilöiden korjata sähkötyökalusi ja hyväksy korjauksiin vain alkuperäisiä varaosia. Siten varmistat, että sähkötyökalu säilyy turvallisena.

Naulaimia koskevat turvallisuusohjeet

 • Toimi aina sen olettamuksen mukaan, että sähkötyökalussa on nauloja. Naulaimen huolimaton käsittely saattaa johtaa naulan laukaisemiseen, mikä voi aiheuttaa vammoja.
 • Älä suuntaa sähkötyökalua itseäsi tai muita henkilöitä kohti. Yllättävän tai tahattoman laukaisun myötä naulaimen ampuma naula saattaa aiheuttaa vammoja.
 • Älä käytä sähkötyökalua, ennen kuin se on tukevasti vasten työkappaletta. Jos sähkötyökalu ei ole työkappaletta vasten, naula saattaa kimmota kiinnityskohdasta.
 • Irrota sähkötyökalu verkkovirrasta tai irrota sähkötyökalun akku, jos naula juuttuu sähkötyökaluun. Jos naulain on liitetty verkkovirtaan tai sen akku on paikallaan, naulain saattaa laueta juuttuneen naulan irrottamisen yhteydessä.
 • Ole varovainen, kun irrotat juuttunutta naulaa. Järjestelmässä saattaa olla jännitys, ja naula saattaa tulla ulos voimalla, kun yrität poistaa juuttumisen syytä.
 • Sähköjohtoja kiinnittäessäsi varmista, ettei johdoissa ole jännitettä. Pidä naulaimesta kiinni vain sen eristetyistä kahvapinnoista. Käytä vain nauloja, jotka on tarkoitettu sähköjohtojen kiinnittämiseen. Tarkasta, etteivät naulat ole vaurioittaneet sähköjohtojen eristystä. Naula, joka on vaurioittanut sähköjohdon eristystä, voi antaa sähköiskun ja aiheuttaa tulipalon syttymisvaaran.

Turvallisuusohjeet

Yleisiä turvallisuusohjeita Image alternative VAARA! Lue kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet. Turvallisuus- ja käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet huolellisesti vastaisen varalle.
Käyttäjälle asetettavat vaatimukset
 • Saat käyttää tai huoltaa tätä laitetta vain, jos sinut on siihen oikeutettu ja perehdytetty.
Henkilökohtainen suojavarustus
 • Käytä suojalaseja ja suojakypärää ja varmista, että myös muut lähellä olevat henkilöt käyttävät niitä.
 • Käytä kuulosuojaimia.
 • Voimakas melu voi vaurioittaa kuuloasi.
Henkilöturvallisuus
 • Noudata käyttöohjeessa annettuja käyttöä, huoltoa ja kunnossapitoa koskevia ohjeita.
 • Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja noudata tervettä järkeä suora-asennuslaitetta käyttäessäsi. Älä käytä laitetta, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Keskeytä työnteko, jos tunnet kipua tai olet huonovointinen. Hetkellinenkin varomattomuus laitetta käytettäessä saattaa aiheuttaa vakavia vammoja.
 • Vältä hankalia työskentelyasentoja. Varmista, että seisot tukevalla alustalla ja säilytät aina tasapainosi.
 • Käytä pitäväpohjaisia jalkineita.
 • Älä koskaan vedä naulanohjainta tai kiinnityselementtiä kädellä taaksepäin.
 • Naulanohjaimen tai kiinnityselementin vetäminen kädellä taaksepäin saattaa saada laitteen laukaisuvalmiiksi. Tällöin pystyy ampumaan myös ruumiinosaan.
 • Pidä laitetta käyttäessäsi käsivartesi hiukan koukistettuina (älä käytä laitetta kädet suorana).
 • Varmista, ettei työskentelyalueella ole muita henkilöitä, erityisesti pidä lapset poissa työskentelyalueelta.
Kiinnitystyökalujen käyttö ja hoito Image alternative VAARA! Läpi menevä kiinnityselementti aiheuttaa vaaran! Varmista ennen kiinnityselementtien ampumista, ettei kukaan ole kiinnityskohdan takana tai alapuolella.
 • Ennen töiden aloittamista kiinnitä kiinnityspintaan kokeeksi kaksi kiinnityselementtiä.
 • Käytä työtehtävään sopivaa laitetta. Älä käytä laitetta muihin töihin kuin mihin se on tarkoitettu, vaan käytä sitä aina käyttötarkoituksen mukaisiin töihin, ja varmista, että se on moitteettomassa kunnossa.
 • Älä koskaan jätä ladattua laitetta ilman valvontaa.
 • Kuljeta ja varastoi laite lukitussa laukussa.
 • Tyhjennä laite aina ennen puhdistus-, huolto- ja ylläpitotöitä, naulanohjaimen vaihtamista, töiden keskeytyessä ja laitteen varastointia varten (kiinnityselementit).
 • Säilytä ei-käytössä oleva laite tyhjennettynä kuivassa ja lukitussa paikassa lasten ulottumattomissa.
 • Tarkasta laitteen ja lisävarusteiden mahdolliset vauriot. Tarkasta, että liikkuvat osat toimivat moitteettomasti eivätkä ota kiinni mihinkään ja että osat ovat kunnossa.
 • Laitteen kaikkien osien pitää olla kunnolla asennettuna ja moitteettomassa toimintakunnossa, jotta laite voi toimia kunnolla. Vaurioituneet osat on korjattava tai vaihdettava asianmukaisesti Hilti -huollossa, ellei käyttöohjeessa muita ohjeita anneta.
 • Ennen kiinnittämistä tarkasta, onko kiinnityskohdan materiaalin sisällä sähköjohtoja.
 • Älä kiinnitä kiinnityselementtejä soveltumattomiin materiaaleihin.
 • Soveltumattomia materiaaleja ovat hitsattu teräs tai valuteräs, valurauta, lasi, marmori, muovi, pronssi, messinki, kupari, eristemateriaalit, ontot tiilet, keraamiset tiilet, ohuet pellit (< 4 mm) ja kaasubetoni. Kiinnittäminen näihin materiaaleihin voi rikkoa kiinnityselementin, irrottaa materiaalista sirpaleita tai kiinnityselementti voi mennä kokonaan materiaalin läpi.
 • Laukaise laite vain, kun se on kohtisuoraan painettuna pohjamateriaalin pintaa vasten.
 • Pidä naulain laukaistaessa aina suorassa kulmassa kiinnityspintaan nähden, jotta vältät kiinnityselementin vinoon ohjautumisen.
 • Pidä käsikahvat kuivina, puhtaina, öljyttöminä ja rasvattomina.
 • Älä koskaan päästä laitetta putoamaan.
 • Älä käytä lipasta kahvana.
 • Älä käytä laitetta paikoissa, joissa on tulipalo- tai räjähdysvaara, ellei sitä erikseen ole hyväksytty tällaisissa olosuhteissa käytettäväksi.
 • Älä koskaan kiinnitä kiinnityselementtiä materiaalissa valmiina olevaan reikään, ellei Hilti tätä tapaa suosita (esimerkiksi DX-Kwik).
Työpaikka
 • Pidä työskentelyalue hyvässä järjestyksessä. Varmista, ettei työskentelyalueella ole esineitä, joihin saattaisit loukata itsesi.
 • Työskentelyalueen epäjärjestys lisää onnettomuusriskiä.
 • Varmista työpaikan hyvä valaistus ja tuuletus.
Mekaaniset turvallisuustoimenpiteet
 • Älä tee laitteeseen minkäänlaisia muutoksia, etenkään sen mäntään.
 • Käytä vain kiinnityselementtejä, jotka on tarkoitettu tähän laitteeseen.
Lämpöön liittyvät turvallisuustoimenpiteet
 • Älä ylitä suositeltua suurinta sallittua käyttönopeutta.
 • Anna kuumentuneen laitteen jäähtyä.
 • Älä pura laitetta, jos se on kuuma. Tarvittaessa anna laitteen jäähtyä.

Akkujen käyttö ja hoito

 • Ota litiumioniakkujen kuljettamisesta, varastoinnista ja käyttämisestä annetut erityisohjeet huomioon.
 • Suojaa akut korkeilta lämpötiloilta, suoralta auringonpaisteelta ja avotulelta.
 • Akkuja ei saa avata, puristaa, kuumentaa yli 80 °C:n lämpötilaan tai polttaa.
 • Älä käytä tai lataa akkua, joka on saanut iskun, joka on pudonnut yli metrin korkeudelta tai joka on muulla tavoin vaurioitunut. Tällaisessa tapauksessa ota aina yhteys Hilti  -huoltoon .
 • Jos akku on liian kuuma koskea, se saattaa olla vaurioitunut. Aseta tuote riittävän etäälle syttyvistä materiaaleista palovaarattomaan paikkaan, jossa voit valvoa tuotetta, ja anna sen jäähtyä. Tällaisessa tapauksessa ota aina yhteys Hilti  -huoltoon .

Kuvaus

Tuoteyhteenveto

Image alternative
 1. Laitteen kärki
 2. Naulanohjain X-FG B3-ME
 3. Naulanohjain X-FG B3-IF
 4. Naulanohjaimen lukitus
 5. Yksittäislaukaisun painike
 6. Jäähdytysilmaraot
 7. Vyökoukku
 8. Ripustuskoukku
 9. Turvalaukaisin
 10. Käsikahva
 11. Lukituksen vapautuspainikkeet
 12. Lataustilan näyttö
 13. Litiumioniakku
 14. Naulaluisti, lukittu-asento
 15. Naulaluistin lukituksen vapautus
 16. Tukijalka
 17. Lipas
 18. Tilanäyttö
 19. Käyttökytkin
 20. Naulaluisti, lukitus avattu -asento

Tarkoituksenmukainen käyttö

Tuote on käsiohjattava, akkukäyttöinen sisätiloissa käytettävä naulain. Se on tarkoitettu erikoisvalmistettujen kiinnityselementtien kiinnittämiseen betoniin, teräkseen, muuraukseen, hiekkakiveen ja muihin vastaaviin materiaaleihin, joihin kiinnittäminen naulaamalla on mahdollista. Tuote on myös tarkoitettu sähköjohtojen kiinnittämiseen kiinnikkeillä, jos kiinnittämisessä käytetään tähän tarkoitukseen soveltuvia kiinnityselementtejä. Käytä vain hyväksyttyjä kiinnityselementtejä yhdessä niille määrätyn naulanohjaimen kanssa (ks. kappale "Tekniset tiedot").

Naulain, akku ja kiinnityselementit muodostavat yhden teknisen kokonaisuuden. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tätä naulainta voidaan ongelmitta käyttää kiinnittämiseen vain käyttämällä erityisesti tähän naulaimeen valmistettuja Hilti -kiinnityselementtejä sekä Hilti n suosittelemia latureita ja akkuja. Vain näitä ohjeita noudattamalla pätevät Hilti n antamat kiinnitys- ja käyttösuositukset.
 • Naulainta saa käyttää vain käsiohjauksessa.
 • Virheellinen käyttö on suljettava pois. Virheelliseksi käytöksi luetaan laukaiseminen yksittäislaukaisukäytössä silloin, kun naulanohjaimessa ei ole naulaa, ja laukaisemiset erittäin pehmeään kiinnitysalustaan (esimerkiksi puu), yksittäislaukaisut lipaskäytössä sekä laukaisut liian kovaan kiinnitysalustaan (esimerkiksi suurlujuusteräs tai erittäin kova luonnonkivi).
 • Käytä tämän tuotteen yhteydessä vain B 22 -sarjan Hilti -litiumioniakkuja.

 • Käytä näiden akkujen lataamiseen vain C 4/36-sarjan Hilti -latureita.

Turvalaitteet

Lipaskäytössä naulantunnistuksen tehtävä on estää virheelliset laukaisut, jotka saattaisivat vaurioittaa naulainta.
Painovarmistus estää naulan laukaisun, ellei laitetta paineta pintaa vasten. Lipaskäytössä naulain voidaan laukaista vain, jos lippaassa on nauloja ja naulainta painetaan pintaa vasten.
Yksittäislaukaisukäytössä on ennen naulaimen kiinnityspintaa vasten painamista painettava yksittäislaukaisupainiketta.

Varustusyksityiskohtia

Naulaimessa on ergonominen, pitäväpintainen ja tärinävaimennettu kahva sekä tukijalka. Laitteessa on liialliselta kuormitukselta suojaava elektroninen ylikuormitussuoja ja ylikuumenemiselta suojaava lämpötilavalvonta.

Bluetooth

Tuotteessa on Bluetooth-yhteys. Kun akku on laitettu paikalleen ja naulain kytketään käyttökytkimellä päälle, langaton Bluetooth-yhteys on mahdollinen.
Kun laite kytkeytyy valmiustilaan tai kun naulain kytketään käyttökytkimellä pois päältä, tiedonsiirto toimii vielä kolmen tunnin ajan.
Bluetoothin aktivoimiseksi paina käyttökytkintä vähintään viiden sekunnin ajan, kunnes LED vilkahtaa kaksi kertaa sinisenä.
Jos akku irrotetaan, tietoja ei enää siirretä.
Bluetooth ei ole saatavissa kaikissa maissa.

Tilanäyttö

Tilanäyttö kertoo tiedon naulaimen tilasta.
Tila
Merkitys
Pois päältä
Naulain on kytketty pois päältä
LED palaa vihreänä.
Naulain on kytketty päälle ja laukaisuvalmis
LED vilkkuu 3 sekunnin välein vihreänä.
Naulain on valmiustilassa, laitteen kärjen painaminen kytkee naulaimen päälle
LED vilkkuu vihreänä.
Naulain on liian kuuma tai akku on heikko, ks. Häiriötilannetaulukko
LED vilkkuu punaisena.
Laitteen häiriö, ks. Häiriötilannetaulukko
LED palaa punaisena.
Laitteen häiriö, ks. Häiriötilannetaulukko

Akun lataustilan näyttö

Kun painat akun lukituksen jotakin vapautuspainiketta, näyttö näyttää akun lataustilan.
Lataustilan tarkastaminen laukaisemisen aikana tai heti laukaisemisen jälkeen ei anna luotettavaa tulosta.
Tila
Merkitys
Kaikki neljä LED-merkkivaloa palavat vihreinä.
Lataustila on 75 % ... 100 %.
Kolme LED-merkkivaloa palaa vihreänä.
Lataustila on 50 % ... 75 %.
Kaksi LED-merkkivaloa palaa vihreänä.
Lataustila on 25 % ... 50 %.
Yksi LED-merkkivalo palaa vihreänä.
Lataustila on 10 % ... 25 %.
Yksi LED-merkkivalo vilkkuu vihreänä.
Lataustila on alle 10 %. Laite on toimintavalmis

Akut

Akkujen teho laskee lämpötilan laskemisen myötä.
Jos akun teho on heikentynyt, kestää kauemmin, kunnes naulain on valmis seuraavaan kiinnittämiseen kuin jos akku olisi täyteen ladattu.
Jos käytät akkua, jonka teho on heikentynyt, naulain kytkeytyy pois päältä ennen kuin akun kennot ehtivät vaurioitua.

Toimituksen sisältö

Naulain BX 3-ME, käyttöohje.
Muita tälle tuotteelle hyväksyttyjä järjestelmätuotteita löydät Hilti -edustajalta tai internetistä osoitteesta: www.hilti.com

Tekniset tiedot

Naulain

Paino EPTA 01/2003 mukaan
B 22/2.6 Li-Ion (02)
3,8 kg
B 22/3.0 Li-Ion (01)
3,9 kg
B 22/‌5.2 Li-Ion (01)
4,1 kg
Naulan pituus lippaassa
14 mm … 24 mm
Naulan pituus yksittäislaukaisussa
30 mm … 36 mm
Naulan halkaisija
3,0 mm
Lippaan kapasiteetti
20 naulaa
Painomatka
12 mm
Painamisvoima
50 N … 70 N
Käyttölämpötila (ympäristön lämpötila)
−15 ℃ … 50 ℃
Suositeltu suurin käyttönopeus
650/h
Nimellisjännite
21,6 V
Taajuus
2 400 MHz … 2 483,5 MHz
Säteen max. lähetysteho
−11,9 dBm

Akku

Akkutoimintajännite
21,6 V
Ympäristön lämpötila käytettäessä
−17 ℃ … 60 ℃
Varastointilämpötila
−20 ℃ … 40 ℃
Akun lämpötila lataamisen alkaessa
−10 ℃ … 45 ℃

Melutiedot ja tärinäarvot

Tässä käyttöohjeessa annetut äänenpaine- ja tärinäarvot on mitattu standardoitujen mittausmenetelmien mukaisesti, ja näitä arvoja voidaan käyttää sähkötyökalujen vertailussa. Ne soveltuvat myös altistumisten tilapäiseen arviointiin. Annetut arvot koskevat sähkötyökalun pääasiallisia käyttötarkoituksia. Jos sähkötyökalua kuitenkin käytetään muihin tarkoituksiin, poikkeavia työkaluja tai teriä käyttäen tai puutteellisesti huollettuna, arvot voivat poiketa tässä ilmoitetuista. Tämä saattaa merkittävästi lisätä altistumista koko työskentelyajan aikana. Altistumisia tarkasti arvioitaessa on otettava huomioon myös ne ajat, jolloin laite on kytketty pois päältä tai jolloin laite on päällä, mutta sillä ei tehdä varsinaista työtä. Tämä saattaa merkittävästi vähentää altistumista koko työskentelyajan aikana. Käyttäjän suojaamiseksi melun ja/tai tärinän vaikutukselta ryhdy tarpeellisiin turvatoimenpiteisiin kuten: Sähkötyökalun ja siihen kiinnitettävien työkalujen huolto, käsien lämpimänä pitäminen, työtehtävien organisointi.

Telinetyöt

Akun lataaminen

 1. Irrota akku.
 2. Lataa akku laturin käyttöohjeen mukaisesti.

Akun kiinnitys

Jotta akku kestäisi mahdollisimman pitkään, vaihda käytössä olleen akun tilalle ladattu akku heti, kun akun teho selvästi heikentyy.
Image alternative
 1. Varmista, ettei liittimissä akussa ja laitteessa ole vieraita esineitä.
 2. Kiinnitä akku paikalleen siten, että se kuultavasti lukittuu.
  • Kun akku on laitettu paikalleen, lataustilan LED-merkkivalot palavat hetken aikaa.
VAROITUS
Akun putoamisen aiheuttama vaara. Jos akku ei ole kunnolla lukittuna paikallaan, se saattaa pudota työnteon aikana.
 • Varmista, että akku on aina kunnolla kiinni.
 1. Tarkasta, että akku on kunnolla kiinni naulaimessa.

Akun irrotus

Image alternative
 1. Kytke naulain pois päältä.
 2. Paina kumpaakin lukituksen vapautuspainiketta ja pidä ne painettuna.
 3. Vedä akku taaksepäin irti laitteesta.

Naulanohjaimen irrotus

 1. Kytke naulain pois päältä.
 2. Irrota akku.
 3. Vedä naulaluistia alaspäin, kunnes se lukittuu.
 4. Tyhjennä lipas.
 5. Työnnä naulanohjaimen lukitsin nuolen suuntaan vasteeseen saakka.
  • Naulanohjain vapautuu.
 6. Irrota naulanohjain.

Naulanohjaimen kiinnitys

 1. Kytke naulain pois päältä.
 2. Irrota akku.
 3. Vedä naulaluistia alaspäin, kunnes se lukittuu.
 4. Tyhjennä lipas.
 5. Työnnä naulanohjaimen lukitsin nuolen suuntaan vasteeseen saakka ja pidä tässä asennossa.
 6. Työnnä naulanohjain laitteen kärkeen, siten että sen lukittumisen voi kuulla.
 7. Vapauta naulanohjaimen lukitsin.
  • Naulanohjaimen lukitsin ponnahtaa keskiasentoon.
 8. Tarkasta naulanohjaimesta vetämällä, että se on kunnolla kiinni.

Vyö- ja telinekoukun turvallinen käyttö

  Image alternative
 • Ennen työn aloittamista varmista, että telinekoukku on kunnolla kiinnitetty laitteeseen.
 • Käytä telinekoukkua vain niin kauan kuin sitä tarvitset. Laske laite turvallisesti sivuun, kun et tarvitse sitä pitempään aikaan.

Naulojen laittaminen naulaimeen

Naulojen laittaminen naulaimeen lipaskäyttöä varten

Image alternative
VAARA
Puristumisvaara! Naulaluistin äkillinen liike saattaa aiheuttaa sormien puristumavammoja ja naulaimen vaurioita.
 • Kun vedät naulaluistia alaspäin, varmista sen kunnollinen lukittuminen. Älä päästä naulaluistia palaamaan äkillisesti.
 1. Vedä naulaluistia alaspäin, kunnes se lukittuu.
 2. Liu'uta naulakampa lippaaseen (enintään 2 kampaa á 10 naulaa).
 3. Pidä naulaluistista kiinni ja paina naulaluistin lukituksen vapautinta.
 4. Ohjaa naulaluisti taaksepäin.

Naulojen laittaminen yksittäislaukaisukäyttöä varten

Image alternative
VAROITUS
Puristumisvaara! Naulaluistin äkillinen liike saattaa aiheuttaa vammoja ja naulaimen vaurioita.
 • Kun vedät naulaluistia alaspäin, varmista sen kunnollinen lukittuminen. Älä päästä naulaluistia palaamaan äkillisesti.
 1. Vedä naulaluistia alaspäin, kunnes se lukittuu.
 2. Liu'uta naulakampa ulos lippaasta ja varmista, että lipas on tyhjä.
  Naulain voi vaurioitua, jos et ennen yksittäiskäyttölaukaisua poista kaikkia nauloja lippaasta.
 3. Pidä naulaluistista kiinni ja paina naulaluistin lukituksen vapautinta.
 4. Ohjaa naulaluisti taaksepäin.
 5. Laita naula sille tarkoitettuun syvennykseen naulanohjaimessa. Sitten voit myös mahdollisesti laittaa hyväksytynmallisen kiinnityselementin naulanohjaimeen.
  Jos naulanohjaimessa on useampi kuin yksi naula, naulaimen laukaiseminen voi aiheuttaa naulaimen vaurioitumisen. Yksittäislaukaisukäyttöä varten laita naulanohjaimeen aina enintään yksi naula.
 6. Paina yksittäislaukaisupainiketta.
  • Yksittäislaukaisupainike lukittuu kuultavasti.
  Kun naulaluistia vedetään muutama sentti ylöspäin, yksittäislaukaisupainike vapautuu jälleen.

Käyttö

Tukijalan käyttö

Tasaisella kiinnityspinnalla tukijalka helpottaa naulaimen kohtisuoraan kiinnityspintaa vasten asettamisessa, koska tällöin ainoastaan sivusuunnassa on varmistettava suorakulmainen sijainti. Epätasaisella kiinnityspinnalla saattaa olla tarpeen kääntää tukijalka sisään, jotta naulaimen saa suunnattua kohtisuoraan kiinnityspintaan nähden.

Tukijalan kääntäminen sisään

Image alternative
VAROITUS
Puristumisvaara! Tukijalkaa käännettäessä on vaarana, että sormet jäävät puristuksiin tukijalan ja kotelon väliin.
 • Pidä naulaimesta kiinni kahvasta, kun käännät tukijalkaa.
 1. Paina tukijalkaa, jotta se vapautuu lukitusasennostaan.
 2. Käännä tukijalkaa noin 180° takaisinpäin.
 3. Paina alhaaltapäin tukijalkaa, jotta se lukittuu sisään käännettyyn asentoon.

Tukijalan kääntäminen esiin

Image alternative
VAROITUS
Puristumisvaara! Tukijalkaa käännettäessä on vaarana, että sormet jäävät puristuksiin tukijalan ja kotelon väliin.
 • Pidä naulaimesta kiinni kahvasta, kun käännät tukijalkaa.
 1. Paina tukijalkaa, jotta se vapautuu lukitusasennostaan.
 2. Käännä tukijalkaa noin 180° eteenpäin.
 3. Paina alhaaltapäin tukijalkaa, jotta se lukittuu esiin käännettyyn asentoon.

Naulaimen kytkeminen päälle / pois päältä

Naulaimen kytkeminen päälle

VAARA
Loukkaantumisvaara! Naulaimen painaminen kehonosaa vasten saattaa aiheuttaa vakavan loukkaantumisen, jos naulain vahingossa laukeaa.
 • Älä koskaan paina naulainta kättäsi tai muuta kehonosaa vasten.
 • Paina käyttökytkintä.
  • Jousielementin jännittymisen voi kuulla, ja tilan merkkivalo palaa vihreänä.
  Jos akun teho on heikentynyt, jousielementin jännittyminen kestää kauemmin kuin täyteen ladatulla akulla.
  Kylmyys laskee akun tehoa.
  Jos käytät akkua, jonka teho on heikentynyt, naulain kytkeytyy pois päältä ennen kuin akun kennot ehtivät vaurioitua.

Naulaimen kytkeminen pois päältä

 • Paina käyttökytkintä.
  • Jousielementin jännityksen poistumisen voi kuulla, ja tilan merkkivalo sammuu.

Laukaiseminen

Image alternative
VAARA
Sinkoutuvien osien aiheuttama loukkaantumisvaara! Kiinnittämisen yhteydessä kiinnitysalustasta sinkoutuvat materiaalikappaleet tai lipaskammasta sinkoutuvat osat voivat aiheuttaa loukkaantumisia tai silmävammoja.
 • Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita ja aina suojalaseja ja suojakäsineitä. Myös muiden työskentelyalueella olevien henkilöiden on käytettävä suojalaseja ja suojakypärää.
VAARA
Loukkaantumisvaara! Naulaimen painaminen kehonosaa vasten saattaa aiheuttaa vakavan loukkaantumisen, jos naulain vahingossa laukeaa.
 • Älä koskaan paina naulainta kättäsi tai muuta kehonosaa vasten.
 1. Kytke naulain päälle.
 2. Aseta naulain suoraan kulmaan kiinnityspintaa vasten ja paina naulanohjain vasteeseen saakka.
 3. Laukaise naulain painamalla turvalaukaisinta.
 4. Nosta naulain kokonaan pois kiinnityspinnalta laukaisemisen jälkeen.
  Jos naulanohjain on yli kuuden sekunnin ajan kiinnityspintaa vasten painettuna ilman että naulainta laukaistaan, naulain kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Naulaimen voi kytkeä uudelleen päälle käyttökytkintä painamalla.
  Naulain kytkeytyy automaattisesti pois päältä, jos sitä ei käytetä 6 minuuttiin.

Bluetoothin kytkeminen pois päältä

 • Paina käyttökytkintä vähintään viiden sekunnin ajan, kunnes LED vilkahtaa kaksi kertaa sinisenä.
  • Tiedonsiirto ei enää ole mahdollista.
  • Bluetooth ei ole saatavissa kaikissa maissa.
  Jos olet radiosignaaliherkässä ympäristössä (esimerkiksi sairaalassa), jossa Bluetoothin käyttö ei ole sallittua, kytke Bluetooth pois päältä.

Naulojen poistaminen naulaimesta

Naulojen poisto lipaskäytössä

 1. Vedä naulaluistia alaspäin, kunnes se lukittuu.
 2. Työnnä naulat alaspäin pois lippaasta.
 3. Pidä naulaluistista kiinni ja paina naulaluistin lukituksen vapautinta.
 4. Ohjaa naulaluisti takaisin perusasentoonsa.

Naulojen poisto yksittäislaukaisukäytössä

 • Naulanohjaimeen laitetun naulan poistamiseksi toimi kuten juuttuneen naulan poistamisessa (ks. ).

Naulojen juuttuminen

Yksittäiset naulat voivat juuttua naulanohjaimeen. Juuttuneet naulat voidaan irrottaa naulanohjaimesta painotyökalusarjalla X-NP. Lisävarusteita ja kulutusaineita löydät Hilti -edustajalta tai internetistä osoitteesta www.hilti.com .
VAARA
Loukkaantumisvaara ja naulaimen vaurioitumisvaara. Jos laitteessa käytetään soveltumattomia tuotteita Hilti n suosittelemien alkuperäisten lisävarusteiden ja tarvikkeiden sijasta, seurauksena voi olla loukkaantumisia ja naulaimen vaurioituminen.
 • Jos naula on juuttunut laitteeseen, käytä sen irrottamiseen vain suositeltua painotyökalusarjaa.
VAROITUS
Sinkoutuvien osien aiheuttama loukkaantumisvaara! Kiinnittämisen yhteydessä sinkoutuvat osat voivat aiheuttaa vammoja, jos naulanohjaimen alueella on vieraita esineitä tai jos kiinnityselementti jumittuu naulanohjaimeen.
 • Älä koskaan yritä poistaa laitteen toimintahäiriötä ampumalla useamman kerran!

Juuttuneen naulan poisto

 1. Irrota naulanohjain.
 2. Laita naulanohjain painotyökalusarjan kiinnitysholkkiin.
 3. Paina juuttunut naula painotyökalua ja vasaraa käyttäen irti naulanohjaimesta.
 4. Kiinnitä naulanohjain paikalleen.

Huolto ja kunnossapito

Akkukäyttöisten koneiden ja laitteiden hoito ja kunnossapito

VAARA
Loukkaantumisvaara jos akku paikallaan !
 • Irrota akku aina ennen hoito- ja kunnostustöitä!
Laitteen hoito
 • Poista pinttynyt lika varovasti.
 • Puhdista jäähdytysilmaraot varovasti kuivalla harjalla.
 • Käytä kotelon puhdistamiseen vain kevyesti kostutettua kangasta. Älä käytä silikonia sisältäviä hoitoaineita, sillä ne voivat vaurioittaa muoviosia.
Litiumioniakkujen hoito
 • Pidä akku puhtaana, öljyttömänä ja rasvattomana.
 • Käytä kotelon puhdistamiseen vain kevyesti kostutettua kangasta. Älä käytä silikonia sisältäviä hoitoaineita, sillä ne voivat vaurioittaa muoviosia.
 • Varo, ettei kosteutta pääse tunkeutumaan sisään.
Kunnossapito
 • Tarkasta säännöllisin välein kaikkien näkyvien osien mahdolliset vauriot ja käyttöelementtien moitteeton toiminta.
 • Jos havaitset vaurioita ja/tai toteat toimintahäiriöitä, älä käytä akkukäyttöistä laitetta. Korjauta heti Hilti -huollossa.
 • Hoito- ja kunnostustöiden jälkeen kiinnitä kaikki suojalaitteet ja tarkasta niiden toiminta.
Käyttöturvallisuuden varmistamiseksi käytä vain alkuperäisiä varaosia ja käyttömateriaaleja. Tälle tuotteelle hyväksyttyjä varaosia, kulutusmateriaaleja ja lisävarusteita löydät Hilti Store -liikkeestä tai osoitteesta: www.hilti.group | USA: www.hilti.com

Laitteen kärjen sisäpinnan puhdistus

 1. Irrota naulanohjain.
 2. Puhdista laitteen kärjen sisäpinta.
 3. Kiinnitä naulanohjain paikalleen.

Akkukäyttöisten koneiden kuljetus ja varastointi

Kuljettaminen
  VAROITUS
  Käynnistyminen vahingossa kuljetuksen aikana !
 • Kuljeta tuotteesi aina akku irrotettuna!
 • Irrota akut.
 • Älä koskaan kuljeta akkuja irrallaan muiden tavaroiden joukossa.
 • Pitemmän kuljetuksen jälkeen tarkasta koneen ja akkujen mahdolliset vauriot ennen käyttöä.
Varastointi
  VAROITUS
  Viallinen tai vuotava akku voi aiheuttaa vaurioita !
 • Varastoi tuotteesi aina akku irrotettuna!
 • Varastoi kone ja akut viileässä ja kuivassa paikassa.
 • Älä koskaan varastoi akkuja auringonpaisteessa, lämmittimen tai patterin päällä tai ikkunan vieressä.
 • Varastoi kone ja akut lasten ja asiattomien henkilöiden ulottumattomissa.
 • Pitemmän varastoinnin jälkeen tarkasta kone ja akkujen mahdolliset vauriot ennen käyttöä.

Apua häiriötilanteisiin

Häiriöissä, joita ei ole kuvattu tässä taulukossa tai joita et itse pysty poistamaan, ota yhteys Hilti -huoltoon.
Häiriö
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Jousielementti ei jännity; tilanäyttö ei näytä mitään.
Akku tyhjä.
 • Vaihda akku.
Akku ei kunnolla paikallaan.
Jousielementti ei jännity, tilanäyttö vilkkuu vihreänä ja lataustilan 1 LED-merkkivalo vilkkuu.
Akku tyhjä.
 • Vaihda akku.
Akun lämpötila liian alhainen.
 • Anna akun lämmitä hitaasti huoneenlämpötilaan.
Jousielementti ei jännity, tilanäyttö vilkkuu vihreänä ja lataustilan 4 LED-merkkivaloa vilkkuvat.
Naulaimen ylikuumentuminen.
 • Anna naulaimen jäähtyä.
Jousielementti ei jännity ja tilanäyttö vilkkuu punaisena.
Naulanohjain ei kunnolla paikallaan.
Jousielementti ei jännity ja tilanäyttö palaa punaisena.
Laitteen vika.
Naulanohjainta ei saa painettua ja tilanäyttö palaa vihreänä.
Lipas tyhjä.
Naulaluisti juuttunut.
 • Irrota naulakampa lippaasta ja puhdista lipas.
Naula juuttunut naulanohjaimeen.
Naulanohjain juuttunut painettuun asentoon.
Likaa naulanohjaimen ja laitteen kärjen välissä.

Hävittäminen

Image alternative Hilti -työkalut, -koneet ja -laitteet on pääosin valmistettu kierrätyskelpoisista materiaaleista. Kierrätyksen edellytys on materiaalien asianmukainen lajittelu. Useissa maissa Hilti ottaa vanhat koneet ja laitteet vastaan kierrätystä ja hävitystä varten. Lisätietoja saat Hilti -huollosta tai -edustajalta.
Akkujen hävittäminenMääräystenvastaisten hävittämisen seurauksena akuista ulos pääsevät kaasut tai nesteet voivat vaarantaa terveyden.
 • Älä lähetä vaurioituneita akkuja!
 • Peitä liitännät sähköä johtamattomalla materiaalilla oikosulkujen välttämiseksi.
 • Hävitä akut siten, etteivät ne voi joutua lasten käsiin.
 • Hävitä akku viemällä se Hilti Store -liikkeeseen tai käänny vastuullisen jätteenkäsittely-yrityksen puoleen.
Image alternative
 • Älä hävitä sähkötyökaluja, elektronisia laitteita ja akkuja tavallisen sekajätteen mukana!

RoHS (vaarallisten aineiden käytön rajoittamisen direktiivi)

Vaarallisten aineiden taulukon löydät seuraavasta linkistä: qr.hilti.com/r8843642.
Linkki RoHS-taulukkoon on tämän dokumentaation lopussa QR-koodina.

Valmistajan myöntämä takuu

 • Jos sinulla on takuuehtoihin liittyviä kysymyksiä, ota yhteys paikalliseen Hilti -edustajaan.
Image alternative
Image alternative