Kieli

GX-IE
GX-IE XL

Alkuperäiset ohjeet

Dokumentaation tiedot

Tästä dokumentaatiosta

 • Lue ehdottomasti tämä dokumentaatio ennen tuotteen käyttöönottoa. Se on turvallisen työnteon ja tuotteen ongelmattoman käsittelyn perusedellytys.
 • Noudata tässä dokumentaatiossa ja tuotteessa olevia turvallisuus- ja varoitushuomautuksia.
 • Säilytä käyttöohje aina tuotteen yhteydessä ja varmista, että käyttöohje on mukana, kun luovutat tuotteen toiselle henkilölle.

Merkkien selitykset

Varoitushuomautukset

Varoitushuomautukset varoittavat tuotteen käyttöön liittyvistä vaaroista. Seuraavia varoitustekstejä käytetään:
VAKAVA VAARA
VAKAVA VAARA !
 • Varoittaa uhkaavasta vaaratilanteesta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai jopa kuolema.
VAARA
VAARA !
 • Varoittaa mahdollisesta vaarasta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai kuolema.
VAROITUS
VAROITUS !
 • Varoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, josta voi seurata loukkaantuminen tai aineellinen vahinko.

Symbolit dokumentaatiossa

Tässä dokumentaatiossa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Lue käyttöohje ennen käyttämistä
Image alternative Toimintaohjeita ja muuta hyödyllistä tietoa
Image alternative Kierrätyskelpoisten materiaalien käsittely
Image alternative Älä hävitä sähkölaitteita ja akkuja tavallisen sekajätteen mukana

Symbolit kuvissa

Kuvissa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Nämä numerot viittaavat vastaavaan kuvaan tämän käyttöohjeen alussa
Image alternative Numerointi kertoo työvaiheiden järjestyksen kuvissa ja saattaa poiketa numeroinnista tekstissä
Image alternative Kohtanumeroita käytetään kuvassa Yleiskuva , ja ne viittaavat kuvatekstien numerointiin kappaleessa Tuoteyhteenveto
Image alternative Tämän merkin tarkoitus on kiinnittää erityinen huomiosi tuotteen käyttöön ja käsittelyyn.

Tuotekohtaiset symbolit

Symbolit tuotteessa

Tuotteessa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Yleinen ohjesymboli
Image alternative Käytä suojalaseja
Image alternative Käytä kuulosuojaimia
Image alternative Käytä suojakypärää
Image alternative Jätteet toimitettava kierrätykseen

Merkkien ja tekstien esitys

Merkit ja tekstit on esitetty seuraavasti:
‚ ‛
Naulaimen tekstillisten käyttöelementtien nimi.
« »
Tekstit naulaimessa

Tuotetiedot

Hilti -tuotteet on tarkoitettu ammattikäyttöön, ja niitä saa käyttää, huoltaa tai korjata vain valtuutettu, koulutettu henkilö. Käyttäjän pitää olla hyvin perillä käyttöön liittyvistä vaaroista. Tuote ja sen varusteet saattavat aiheuttaa vaaratilanteita, jos kokemattomat henkilöt käyttävät tuotetta ohjeiden vastaisesti tai muutoin asiattomasti.
 • Merkitse laitteen nimi ja sarjanumero seuraavaan taulukkoon.
 • Kerro nämä tiedot aina, jos esität tuotteeseen liittyviä kysymyksiä myyjälle tai huollolle.
  Tuotetiedot
Tuotetiedot
Naulain, kaasukäyttöinen
GX-IE
GX-IE XL
Sukupolvi:
01
Sarjanumero:

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vakuutamme, että tässä kuvattu tuote täyttää voimassa olevien direktiivien ja standardien vaatimukset. Kuva vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on tämän dokumentaation lopussa.
Tekninen dokumentaatio löytyy tästä:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Turvallisuus

Turvallisuusohjeet

Nämä turvallisuusohjeet koskevat laitetta lippaan kanssa ja ilman lipasta.
Naulaimen turvallinen käyttö
 • Naulaimen painaminen kehonosaa vasten saattaa aiheuttaa vakavan loukkaantumisen, jos naulain vahingossa laukeaa. Älä koskaan paina naulainta kättäsi tai muuta kehonosaa vasten.
 • Kun asetat kiinnitystehtävän mukaisia kiinnityselementtejä naulanohjaimeen (esimerkiksi rondelleja, sinkilöitä, hakasia jne.), naulaimen laukeaminen vahingossa voi aiheuttaa vakavia loukkaantumisia. Älä koskaan paina naulanohjainta kädellä tai muulla kehonosalla, kun asetat kiinnitystehtävän mukaisia kiinnityselementtejä naulaimeen.
 • Älä koskaan suuntaa naulainta itseäsi tai muita henkilöitä kohti.
 • Pidä naulainta käyttäessäsi käsivartesi hiukan koukistettuina (älä käytä naulainta kädet suorana).
 • Kun vedät naulaluistia takaisinpäin, varmista sen kunnollinen lukittuminen.
 • Lukitsinta vapauttaessasi älä anna naulaluistin ponnahtaa eteenpäin, vaan ohjaa sitä eteenpäin. Sormesi saattaa jäädä puristuksiin.
 • Älä kiinnitä kiinnityselementtejä liian kovaan materiaaliin kuten hitsattuun teräkseen tai valuteräkseen. Kiinnittäminen tällaisiin materiaaleihin saattaa johtaa virheelliseen laukeamiseen ja kiinnityselementin murtumiseen.
 • Älä kiinnitä kiinnityselementtejä liian pehmeään materiaaliin kuten puuhun tai kipsilevyyn. Kiinnittäminen tällaisiin materiaaleihin saattaa johtaa virheelliseen laukeamiseen ja reiän syntymiseen materiaaliin.
 • Älä kiinnitä kiinnityselementtejä liian hauraaseen materiaaliin kuten lasiin tai laattaan. Kiinnittäminen tällaisiin materiaaleihin saattaa johtaa virheelliseen laukeamiseen ja materiaalin sirpaloitumiseen.
 • Ennen kiinnittämistä varmista, ettei kiinnityskohdan toisella puolella ole ketään tai esineitä, jotka voisivat vaurioitua.
 • Paina laukaisinta vain, kun naulain on painettuna kiinnityspintaa vasten siten, että naulanohjain on painunut vasteeseensa saakka naulaimeen.
 • Käytä ehdottomasti suojakäsineitä, jos joudut tekemään huoltotöitä naulaimen ollessa kuuma.
 • Jos naulainta käytetään suurella nopeudella pitemmän aikaa, naulaimen kahva-alueiden ulkopuoliset pinnat saattavat kuumentua. Palovammojen välttämiseksi käytä suojakäsineitä.
 • Jos naulain on ylikuumentunut, irrota kaasupanos ja anna naulaimen jäähtyä. Älä ylitä suurinta sallittua käyttönopeutta.
 • Laukaisemisen yhteydessä sirpaleita saattaa sinkoutua kiinnityspinnasta tai lipaskamman osista. Sirpaleet saattavat aiheuttaa vammoja ja vahingoittaa silmiä. Käytä suojalaseja, kuulosuojia ja suojakypärää. Henkilökohtaiset suojavarusteet, kuten hengityssuojain, luistamattomat turvajalkineet, kypärä ja kuulosuojaimet, pienentävät oikein käytettyinä loukkaantumisriskiä naulaimen käyttötilanteesta riippuen. Myös muiden työskentelyalueella olevien henkilöiden on käytettävä suojalaseja ja suojakypärää.
 • Käytä soveltuvia kuulosuojia (ks. melutiedot kohdassa Tekniset tiedot). Kiinnityselementti ammutaan kiinni kaasun ja ilman seoksen syttymisen synnyttämällä voimalla. Tällöin syntyvä melu voi vaurioittaa kuuloa. Myös muiden työskentelyalueella olevien henkilöiden on käytettävä soveltuvia kuulosuojia.
 • Pidä naulaimesta aina tukevasti kiinni ja kohdista se suoraan kulmaan kiinnityspintaan nähden kiinnitystä tehdessäsi. Näin estät kiinnityselementtiä ohjautumasta pois kiinnityspinnasta.
 • Älä koskaan kiinnitä toista kiinnityselementtiä samaan kohtaan. Se voi johtaa kiinnityselementin murtumiseen tai virheelliseen kiinnittymiseen.
 • Irrota aina kaasupanos ja akku ) ja tyhjennä lipas ), ennen kuin vaihdat lippaan tai teet naulaimen puhdistus-, huolto- tai korjaustöitä, aiot varastoida naulaimen tai kuljettaa sitä, tai jos lasket naulaimen sivuun ja jätät sen valvomatta.
 • Tarkasta naulaimen ja varusteiden mahdolliset vauriot, jotta varmistat moitteettoman ja määräysten mukaisen toiminnan. Tarkasta, että liikkuvat osat toimivat moitteettomasti eivätkä ota kiinni mihinkään ja että osat ovat kunnossa. Kaikkien osien pitää olla kunnolla kiinnitetty ja moitteettomassa toimintakunnossa, jotta naulain voi toimia kunnolla. Vaurioituneet suojalaitteet ja osat on korjattava tai vaihdettava asianmukaisesti Hilti -huollossa, ellei käyttöohjeessa muita ohjeita anneta.
 • Anna koulutettujen ammattihenkilöiden korjata naulaimesi ja hyväksy korjauksiin vain alkuperäisiä varaosia. Siten varmistat naulaimen turvallisuuden säilymisen.
 • Naulaimeen ei saa tehdä minkäänlaisia muutoksia.
 • Älä käytä naulainta paikoissa, joissa on tulipalo- tai räjähdysvaara.
 • Ota ympäristötekijät huomioon. Älä jätä naulainta sateeseen äläkä käytä naulainta kosteassa tai märässä ympäristössä.
 • Käytä naulainta vain hyvin tuuletetuissa tiloissa.
 • Valitse naulanohjaimen ja kiinnityselementin oikea yhdistelmä. Väärä yhdistelmä saattaa johtaa naulaimen vaurioitumiseen tai heikentää kiinnityksen pitävyyttä.
 • Noudata aina laitteen käyttösuosituksia.
Sähkövirran aiheuttamat vaarat
 • Tarkasta ennen työn aloittamista esimerkiksi metallinilmaisimella, onko työskentelyalueella rakenteiden sisälle asennettuja sähkö-, kaasu- tai vesijohtoja.
 • Pidä naulaimesta kiinni vain sen eristetystä kahvasta, jos teet työtä, jossa kiinnityselementti saattaa osua rakenteen sisällä olevaan virtajohtoon. Virtajohtoon osumisen seurauksena naulaimen metalliosiin saattaa johtua virta, jolloin saatat saada sähköiskun.
Akkukäyttöisten sähkötyökalujen käyttö ja hoito
 • Varmista, että laite on kytketty pois päältä ennen kuin kiinnität siihen akun. Akun kiinnittäminen sähkötyökaluun, jonka käyttökytkin on käyntiasennossa, saattaa aiheuttaa onnettomuuden.
 • Suojaa akut korkeilta lämpötiloilta, suoralta auringonpaisteelta ja avotulelta. Räjähdysvaara on olemassa.
 • Akkuja ei saa avata, puristaa, kuumentaa yli 80 °C:n lämpötilaan tai polttaa. Muutoin on olemassa tulipalo-, räjähdys- ja syöpymisvaara.
 • Varo, ettei kosteutta pääse tunkeutumaan kotelon sisään. Sisään päässyt kosteus voi aiheuttaa oikosulun, minkä seurauksena saattaa aiheutua palovammoja tai syttyä tulipalo.
 • Käytä vain juuri kyseiseen laitteeseen hyväksyttyjä akkuja. Muiden akkujen tai muihin käyttötarkoituksiin tarkoitettujen akkujen käyttö aiheuttaa tulipalo- ja räjähdysvaaran.
 • Ota litiumioniakkujen kuljettamisesta, varastoinnista ja käyttämisestä annetut erityisohjeet huomioon.
 • Irrota laitteesta akku ennen laitteen varastointia ja kuljettamista.
 • Älä oikosulje akkua. Varmista ennen akun paikalleen laittamista, ettei akun liittimissä akussa ja laitteessa ole vieraita esineitä. Jos akun liittimiin tulee oikosulku, tulipalo-, räjähdys- ja syöpymisvaara on olemassa.
 • Vaurioitunutta akkua (esimerkiksi akkua, jossa on murtumia tai josta on irronnut palasia tai jonka liittimet ovat painuneet sisään tai vääntyneet ulos), ei saa ladata eikä käyttää.
 • Jos akku on liian kuuma koskea, se saattaa olla vaurioitunut. Anna akun jäähtyä paloturvallisessa paikassa. Varmista, ettei lähellä ole syttyviä aineita ja materiaaleja. Ota yhteys Hilti-huoltoon.
Käytettävän kaasun käsittelyn ohjeita
 • Noudata kaasupanoksessa olevia ja sen mukana toimitettuja ohjeita.
 • Vapautuva kaasu on vaarallista keuhkoille, iholle ja silmille. Kun irrotat kaasupanoksen laitteesta, pidä kasvot ja silmät noin 10 sekunnin ajan etäällä kaasupanoslokerosta.
 • Älä käytä kaasupanoksen venttiiliä käsin.
 • Jos henkilö hengittää kaasua, vie hänet heti raittiiseen ilmaan ja aseta mukavaan asentoon. Tarvittaessa menkää lääkäriin.
 • Jos henkilö on tajuton, menkää lääkäriin. Vie henkilö hyvin tuulettuvaan tilaan, käännä hänet kyljelleen ja varmista asennon säilyminen. Jos henkilö ei hengitä, anna tekohengitystä ja tarvittaessa lisähappea.
 • Jos kaasua joutuu silmiin, huuhtele avattuja silmiä useita minuutteja juoksevalla vedellä.
 • Jos kaasua pääsee iholle, pese alue perusteellisesti saippualla ja lämpimällä vedellä. Sivele alueelle sitten ihovoidetta.
Omaan turvallisuuteen liittyviä ohjeita
 • Varmista ergonomisesti oikeat työasennot. Varmista aina tukeva seisoma-asento ja säilytä tasapaino. Siten voit paremmin hallita naulainta yllättävissä tilanteissa.
 • Varmista, ettei työskentelyalueella ole muita henkilöitä, erityisesti pidä lapset poissa työskentelyalueelta.

Kuvaus

Tuoteyhteenveto

Image alternative
 1. Naulanohjain
 2. Naulanohjaimen lukituksen vapautuksen luisti
 3. Vyökoukku
 4. Laukaisin
 5. Jäähdytysilmaraot
 6. Kaasupanoslokero
 7. Akun lukituksen vapautuspainike
 8. Akun lataustilan näyttö
 9. Kaasupanoksen näytön painike
 10. Kaasupanoksen näyttö
 11. Akku

Tarkoituksenmukainen käyttö

Kuvattu tuote on kaasukäyttöinen naulain. Se on tarkoitettu soveltuvien kiinnityselementtien kiinnittämiseen betoniin ja muihin vastaaviin materiaaleihin, joihin kiinnittäminen naulaamalla on mahdollista.

Naulain, kaasupanos, akku ja kiinnityselementit muodostavat yhden teknisen kokonaisuuden. Käytännössä tämä tarkoittaa, että naulainta voidaan ongelmitta käyttää kiinnittämiseen vain käyttämällä erityisesti kyseiselle naulaimelle valmistettuja Hilti -kiinnityselementtejä ja -kaasupanoksia. Vain näitä ohjeita noudattamalla pätevät ne kiinnitys- ja käyttösuositukset, jotka Hilti on antanut.
Naulainta saa käyttää vain käsiohjauksessa.
 • Käytä tämän tuotteen yhteydessä vain B 12 -sarjan Hilti -litiumioniakkuja.
 • Käytä näiden akkujen lataamiseen vain sarjan C 4/12-50 Hilti -latureita.

Toimituksen sisältö

Kaasukäyttöinen naulain jossa naulanohjain, 2 akkua, laturi, laukku, käyttöohje.
Muita tälle tuotteelle hyväksyttyjä järjestelmätuotteita löydät Hilti -edustajalta tai internetistä osoitteesta: www.hilti.group

Naulanohjain

Image alternative
Kiinnitettäessä naulanohjain pitää vaimennuselementtiankkuria ja ohjaa kiinnityselementtiä kiinnityspinnan halutussa kohdassa.

Naulanohjaimen lukituksen vapautuksen luisti

Asennossa EJECT luisti avaa naulanohjaimen lukituksen irrottamista varten.
Tila
Merkitys
EJECT
Naulanohjaimen lukituksen vapautus

Vyökoukku

Vyökoukku voidaan vetää ulos kolmeen eri asentoon.
Tila
Merkitys
Asento 1
Asento vyöhön ripustamista varten
Asento 2
Asento tikkaisiin, telineeseen, nostintasoon jne. ripustamista varten.
Asento 3
Vyökoukku irrotettu

Kaasupanos

Noudata kaasupanoksen mukana toimitettuja turvallisuusohjeita!
Kaasupanos pitää naulaimen käyttöä varten asettaa paikalleen kaasupanoslokeroon.
Kaasupanoksen tila voidaan painikkeen GAS painamisen jälkeen lukea LED-näytöstä.
Kaasupanos on irrotettava naulaimesta, kun keskeytät työnteon, ja myös ennen naulaimen huolto- ja korjaustöitä sekä naulaimen kuljettamista ja varastointia.

Kaasupanoksen tilan näyttö

Painikkeen GAS painamisen jälkeen LED-näyttö näyttää kaasupanoksen tilan.
Tila
Merkitys
Kaikki neljä LED-merkkivaloa palavat vihreinä.
Täytösmäärä on 100 % ... 75 %.
Kolme LED-merkkivaloa palaa vihreänä.
Täytösmäärä on 75 % ... 50 %.
Kaksi LED-merkkivaloa palaa vihreänä.
Täytösmäärä on 50 % ... 25 %.
Yksi LED-merkkivalo palaa vihreänä.
Täytösmäärä on 25 % ... 10 %.
Yksi LED-merkkivalo vilkkuu vihreänä.
 • Täytösmäärä on alle 10 %. On suositeltavaa vaihtaa kaasupanos.
 • Kaasupanos on tyhjä tai ei toimi. On suositeltavaa vaihtaa kaasupanos.
Vaikka täytösmääräksi näytettäisiinkin "tyhjä", kaasupanoksessa on teknisten syiden vuoksi vielä hiukan kaasua.
Yksi LED-merkkivalo vilkkuu punaisena.
Naulaimessa ei ole kaasupanosta tai naulaimessa on väärä kaasupanos.

Akun lataustilan näyttö

Akun lukituksen vapautuspainiketta painettaessa näyttö näyttää akun ja naulaimen tilan.
Tila
Merkitys
Kaikki neljä LED-merkkivaloa palavat vihreinä.
Lataustila on 75 % ... 100 %.
Kolme LED-merkkivaloa palaa vihreänä.
Lataustila on 50 % ... 75 %.
Kaksi LED-merkkivaloa palaa vihreänä.
Lataustila on 25 % ... 50 %.
Yksi LED-merkkivalo palaa vihreänä.
Lataustila on 10 % ... 25 %.
Yksi LED-merkkivalo vilkkuu vihreänä.
 • Lataustila on alle 10 %.
 • Naulain on ylikuormittunut tai ylikuumentunut eikä siksi ole toimintavalmis.

Tekniset tiedot

Naulain

Paino (tyhjänä) GX-IE
3,3 kg
Paino (tyhjänä) GX-IE XL
3,4 kg
Laitteen pituus jos GX-IE
500 mm
Laitteen pituus jos GX-IE XL
550 mm
Käyttölämpötila, ympäristön lämpötila
−10 ℃ … 45 ℃
Kiinnityselementtien maksimipituus jos GX-IE
150 mm
Kiinnityselementtien maksimipituus jos GX-IE-XL
200 mm
Kiinnityselementtien halkaisija
 • 60 mm
 • 90 mm
Painomatka
20 mm
Max. käyttönopeus (Kiinnityselementtiä/tunti)
800
Max. magneettikenttävoimakkuus
−7,6 dBµA/m
Taajuus
13 553 MHz … 13 567 MHz

Melutiedot ja tärinäarvot

Tässä käyttöohjeessa annetut äänenpaine- ja tärinäarvot on mitattu standardoitujen mittausmenetelmien mukaisesti, ja näitä arvoja voidaan käyttää naulainten vertailussa. Ne soveltuvat myös altistumisten tilapäiseen arviointiin. Annetut arvot koskevat naulaimen pääasiallisia käyttötarkoituksia. Jos naulainta kuitenkin käytetään muihin tarkoituksiin, poikkeavia työkaluja tai varusteita käyttäen tai puutteellisesti huollettuna, arvot voivat poiketa tässä ilmoitetuista. Tämä saattaa merkittävästi lisätä altistumista koko työskentelyajan aikana. Altistumisia tarkasti arvioitaessa on otettava huomioon myös ne ajat, jolloin laite on päällä, mutta sillä ei tehdä varsinaista työtä. Tämä saattaa merkittävästi vähentää altistumista koko työskentelyajan aikana. Käyttäjän suojaamiseksi melun ja/tai tärinän vaikutukselta ryhdy tarpeellisiin turvatoimenpiteisiin kuten: Naulaimen ja siihen kiinnitettävien työkalujen huolto, käsien lämpimänä pitäminen, työtehtävien organisointi.
Standardin EN 15895 mukaisesti määritetyt melupäästöarvot
Melupäästön äänenpainetaso työpisteessä (LpA, 1s)
100 dB(A)
Huippuäänenpainetaso työpisteessä (LpC, peak)
133 dB (C)
Äänitehotaso (LWA, 1s)
104 dB(A)
Melutason epävarmuus
2 dB(A) / 2 dB(C)
Takaisku
Käyttöenergiaa vastaava kiihtyvyys, (ahw, RMS(3))
Mittaustulokset 1 mm pelti betoniin C40: 4,5 m/s2
Epävarmuus
0,3 m/s²

Naulaimen lataaminen

Kokoonpano kiinnityselementtien kiinnittämistä varten

Kiinnityselementit työnnetään manuaalisesti naulanohjaimeen.

Kaasupanoksen kiinnitys

 1. Kun asetat uuden kaasupanoksen paikalleen, poista sen kuljetusvarmistin.
 2. Avaa kaasupanoslokeron kansi.
 3. Työnnä kaasupanos annosteluventtiili paikallaan punaiseen adapteriin kaasupanoslokerossa.
 4. Sulje kaasupanoslokeron kansi.

Akun kiinnitys

 1. Varmista ennen akun paikalleen laittamista, ettei akun liittimissä akussa ja naulaimessa ole vieraita esineitä.
 2. Kiinnitä akku paikalleen siten, että se kuultavasti lukittuu.
  • Kun akku on laitettu paikalleen, lataustilan LED-merkkivalot palavat hetken aikaa.
VAROITUS
Akun putoamisen aiheuttama vaara. Jos akku ei ole kunnolla lukittuna paikallaan, se saattaa pudota työnteon aikana.
 • Tarkasta, että akku on kunnolla kiinni.
 1. Tarkasta, että akku on kunnolla kiinni naulaimessa.

Kiinnityselementtien kiinnittäminen

VAARA
Vahingossa laukaiseminen aiheuttaa loukkaantumisvaaran! Hallitsematon laukaiseminen voi aiheuttaa vakavia vammoja
 • Älä koskaan paina naulainta kättäsi tai muuta kehonosaa vasten.
 • Älä koskaan vedä kädellä lipasta, naulanohjainta tai kiinnityselementtejä taaksepäin.
 1. Puhkaise eristysmateriaali kiinnityselementillä, joka on naulanohjaimessa.
 2. Paina naulain kunnolla kiinnityspintaa vasten.
 3. Varmista, että naulanohjain on suorassa kulmassa kiinnityspintaan nähden ja eristysmateriaalissa.
 4. Laukaise painamalla laukaisinta.
  Laukaiseminen ei ole mahdollista, jos naulain ja kiinnityselementti eivät ole kunnolla kiinnityspintaa vasten painettuna.
 5. Nosta naulain kokonaan pois kiinnityspinnalta laukaisemisen jälkeen.
 6. Kun lopetat työnteon tai jätät naulaimen ilman valvontaa, irrota kaasupanos ) ja akku ).

Naulaimen tyhjentäminen

Akun irrotus

 • Paina lukituksen vapautuspainiketta ja vedä akku irti naulaimesta.

Kaasupanoksen irrotus

 1. Avaa kaasupanoslokero.
 2. Irrota kaasupanos.
 3. Sulje kaasupanoslokero.

Vaihtoehtoiset käyttövaiheet

Uuden kaasupanoksen kuljetusvarmistimen poisto

Image alternative
 1. Irrota kuljetusvarmistinta ja siinä oleva annosteluventtiili kaasupanoksesta.
 2. Irrota annosteluventtiili kuljetusvarmistimesta.
 3. Aseta annosteluventtiili etumaisesta urastaan kaasupanoksessa olevaan huuleen.
 4. Paina annosteluventtiiliä takimmaisesta urasta vasten kaasupanoksen huulta siten, että ura kuultavasti lukittuu kaasupanoksen huuleen ja että annosteluventtiili on tasaisesti vasten kaasupanosta.

Kaasupanoksen tilan tarkastus

 1. Akun ollessa paikallaan ja naulainta pintaa vasten painamatta paina painiketta GAS .
 2. Lue kaasupanoksen tila.

Naulanohjaimen irrotus

 1. Irrota akku.
 2. Irrota kaasupanos.
 3. Aseta naulanohjaimen lukituksen avaamisen luisti asentoon EJECT .
 4. Irrota naulanohjain.

Naulanohjaimen kiinnitys

 1. Irrota kaasupanos.
 2. Irrota akku.
 3. Paina naulanohjaimen lukituksen avaamisen luisti nuolen suuntaan asentoon EJECT ja pidä luisti tässä asennossa.
  Naulanohjaimen saa asetettua paikalleen vain, kun asento EJECT pidetään.
 4. Työnnä naulanohjain naulaimen kärjen uraan, siten että lukittumisen voi kuulla.
 5. Tarkasta, että naulanohjain on kunnolla kiinni.

Häiriöiden poistaminen

Vieraiden esineiden poistaminen naulanohjaimen alueelta

 1. Irrota akku.
 2. Irrota kaasupanos.
 3. Irrota naulanohjain.
 4. Poista kaikki vieraat esineet naulanohjaimen alueelta.
 5. Kiinnitä naulanohjain paikalleen.

Huolto ja kunnossapito

Naulaimen huolellinen käsittely

 • Puhdista naulain säännöllisest kankaalla pyyhkien.
 • Pidä kahvaosat öljyttöminä ja rasvattomina.
 • Älä käytä puhdistamisessa ruiskuttavia puhdistuslaitteita, höyrypesuria tai juoksevaa vettä.
 • Älä käytä silikonia sisältäviä puhdistus- tai hoitoaineita.
 • Älä käytä spraysuihkeita tai sen kaltaisia voitelu- ja hoitoaineita.
 • Älä koskaan käytä naulainta, jos sen jäähdytysilmaraot ovat tukkeutuneet.

Naulaimen puhdistus

Naulain on huollettava ja puhdistettava säännöllisin välein. Suositamme puhdistushuollon tekemistä viimeistään 25 000 kiinnityksen jälkeen.
 • Puhdista tai puhdistuta naulain, jos sen toiminnassa esiintyy häiriöitä kuten virheellisiä syttymisiä.
 • Käytä puhdistamiseen lisävarusteena saatavaa puhdistussarjaa ja noudata puhdistussarjan mukana toimitettua kuvallista puhdistusohjetta.

Kunnossapito

 • Käyttöturvallisuuden varmistamiseksi käytä vain alkuperäisiä varaosia ja kulutusaineita. Tälle tuotteelle hyväksyttyjä varaosia, kulutusmateriaaleja ja lisävarusteita löydät Hilti -edustajalta tai osoitteesta: www.hilti.group .
 • Tarkasta säännöllisin välein naulaimen ulkoisten osien sekä kaikkien käyttölaitteiden kunto ja moitteeton toiminta.
 • Älä käytä naulainta, jos sen osissa on vaurioita tai jos käyttölaitteet eivät toimi moitteettomasti.
 • Korjauta viallinen naulain Hilti -huollossa.

Tarkastus huolto- ja kunnossapitotöiden jälkeen

Apua häiriötilanteisiin

Häiriöissä, joita ei ole kuvattu tässä taulukossa tai joita et itse pysty poistamaan, ota yhteys Hilti -huoltoon.
Häiriö
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Kaasupanoksen sisältö ei riitä kiinnityselementtipakkauksen sisällölle.
Kaasun kulutus tavallista suurempi, koska naulain painettu pintaa vasten useita kertoja ilman laukaisua.
 • Vältä painamista ilman laukaisua.
Naulanohjain ei ole laukaisun jälkeen tullut täysin ulos.
Vieras esine tai likaa juuttunut naulanohjaimeen.
Naulanohjain on kulunut.
 • Vaihda naulanohjain.
Naulain ei laukea.
Akku tyhjä.
 • Vaihda akku ja lataa tyhjentynyt akku.
Kaasupanos tyhjä.
LED 1 palaa punaisena
Männän väärä asento, koska naulain nostettu irti liian aikaisin laukaisun jälkeen.
 • Anna naulaimen olla pitemmän aikaa pintaa vasten painettuna.
Männän väärä asento likaantumisen vuoksi.
 • Puhdista naulain.
Vieras esine naulanohjaimen alueella.
Elektroniikkavika.
 • Irrota kaasupanos ja aseta takaisin paikalleen. Jos ongelma on edelleen olemassa, käytä uutta kaasupanosta.
 • Irrota akku ja laita se takaisin paikalleen.
Image alternative
Kiinnityselementti ei tunkeudu kiinnityspintaan riittävän syvään.
Soveltumaton laite. Kiinnityspinta on liian kova.
 • Vaihda Hilti DX-järjestelmään.
Käyttöenergia liian pieni.
 • Tarkasta laite. Ota yhteys Hilti -huoltoon.
Image alternative
Kiinnityspinta on epätasainen.
Kiinnityspinta on epätasainen.
 • Vaihda Hilti DX-järjestelmään.

Hävittäminen

Image alternative Hilti -työkalut, -koneet ja -laitteet on pääosin valmistettu kierrätyskelpoisista materiaaleista. Kierrätyksen edellytys on materiaalien asianmukainen lajittelu. Useissa maissa Hilti ottaa vanhat koneet ja laitteet vastaan kierrätystä ja hävitystä varten. Lisätietoja saat Hilti -huollosta tai -edustajalta.
Image alternative
 • Älä hävitä sähkötyökaluja, elektronisia laitteita ja akkuja tavallisen sekajätteen mukana!

Valmistajan myöntämä takuu

 • Jos sinulla on takuuehtoihin liittyviä kysymyksiä, ota yhteys paikalliseen Hilti -edustajaan.
Image alternative