Kieli

DX 9–ENP

Alkuperäiset ohjeet

Tämän käyttöohjeen tiedot

Tästä käyttöohjeesta

 • Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen tuotteen käyttämistä. Se on turvallisen työnteon ja tuotteen ongelmattoman käsittelyn perusedellytys.
 • Noudata tässä käyttöohjeessa annettuja ja tuotteessa olevia turvallisuus- ja varoitushuomautuksia.
 • Säilytä käyttöohje aina tuotteen yhteydessä, ja anna tuote toiselle henkilölle aina käyttöohjeen kanssa.

Merkkien selitykset

Varoitushuomautukset

Varoitushuomautukset varoittavat tuotteen käyttöön liittyvistä vaaroista. Seuraavia varoitustekstejä käytetään:
VAKAVA VAARA
VAKAVA VAARA !
 • Varoittaa uhkaavasta vaaratilanteesta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai jopa kuolema.
VAARA
VAARA !
 • Varoittaa mahdollisesta vaarasta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai kuolema.
VAROITUS
HUOMIO !
 • Varoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, josta voi seurata loukkaantuminen tai aineellinen vahinko.

Symbolit käyttöohjeessa

Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Noudata käyttöohjetta
Image alternative Toimintaohjeita ja muuta hyödyllistä tietoa
Image alternative Kierrätyskelpoisten materiaalien käsittely
Image alternative Älä hävitä sähkölaitteita ja akkuja tavallisen sekajätteen mukana

Symbolit kuvissa

Kuvissa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Nämä numerot viittaavat vastaavaan kuvaan tämän käyttöohjeen alussa.
Image alternative Numerointi kertoo työvaiheiden järjestyksen kuvissa ja saattaa poiketa numeroinnista tekstissä.
Image alternative Kohtanumeroita käytetään kuvassa Yleiskuva , ja ne viittaavat kuvatekstien numerointiin kappaleessa Tuoteyhteenveto .
Image alternative Tämän merkin tarkoitus on kiinnittää erityinen huomiosi tuotteen käyttöön ja käsittelyyn.

Tuotekohtaiset symbolit

Symbolit tuotteessa

Tuotteessa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Varoitus: kuuma pinta

Ohjesymbolit

Tuotteessa käytetään seuraavia kieltosymboleita:
Image alternative Käytä suojakäsineitä
Image alternative Yleinen ohjesymboli
Image alternative Lue käyttöohje
Image alternative Käytä suojakypärää
Image alternative Käytä suojalaseja
Image alternative Käytä kuulosuojaimia

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Image alternative
Valmistaja vakuuttaa, että tässä kuvattu tuote täyttää sitä koskevien voimassa olevien lakien ja standardien vaatimukset. Kuva vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on tämän dokumentaation lopussa.
Tekninen dokumentaatio löytyy tästä:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Tuotetiedot

Image alternative -tuotteet on tarkoitettu ammattikäyttöön, ja niitä saa käyttää, huoltaa tai korjata vain valtuutettu, koulutettu henkilö. Käyttäjän pitää olla hyvin perillä käyttöön liittyvistä vaaroista. Tuote ja sen varusteet saattavat aiheuttaa vaaratilanteita, jos kokemattomat henkilöt käyttävät tuotetta ohjeiden vastaisesti tai muutoin asiattomasti.
Tyyppimerkinnän ja sarjanumeron löydät tyyppikilvestä.
 • Kirjoita sarjanumero oheiseen taulukkoon. Tuotteen tiedot tarvitaan, jos esität kysymyksiä myynti- tai huoltoedustajallemme.
  Tuotetiedot
  Panosnaulain
  DX 9–ENP
  Sukupolvi
  01
  Sarjanumero

Turvallisuus

Turvallisuusohjeet

Panosnaulaimien turvallisuusohjeet

 • Älä koskaan tee naulaimeen minkäänlaisia muutoksia.
 • Käytä aina yhteensopivia naulaimia, varustusosia (pohjalevyt, pultinohjaimet, lippaat, männät ja lisävarusteet) ja kulutusosia (kiinnityselementit ja panokset).
 • Tarkasta naulaimen ja lisävarusteiden mahdolliset vauriot.
 • Liikkuvien osien on toimittava moitteettomasti, ja ne eivät saa takerrella. Noudata tässä käyttöohjeessa annettuja puhdistamisen ja öljyämisen ohjeita.
 • Kaikkien osien pitää olla oikein asennettuina, jotta naulain voi toimia moitteettomasti. Vaurioituneet osat on korjattava tai vaihdettava asianmukaisesti Hilti -huollossa, ellei käyttöohjeessa muita ohjeita anneta.
 • Käytä vain Hilti DX -panoksia tai muita soveltuvia minimiturvallisuusvaatimukset täyttäviä panoksia.
 • Käytä naulainta vain sen määritetyn käyttötarkoituksen mukaisiin töihin.
 • Älä kiinnitä kiinnityselementtejä soveltumattomaan alusmateriaaliin, esimerkiksi liian ohueen, liian kovaan tai liian hauraaseen materiaaliin. Kiinnittäminen näihin materiaaleihin voi rikkoa kiinnityselementin tai irrottaa materiaalista sirpaleita, tai kiinnityselementti voi mennä kokonaan materiaalin läpi. Soveltumattomia materiaaleja ovat esimerkiksi:
 • Teräksen hitsaussaumat, valurauta, lasi, marmori, muovi, pronssi, messinki, kupari, eristemateriaalit, ontto tiili, keraaminen tiili, ohuet pellit (< 4 mm) ja kaasubetoni.
 • Ota Hilti n kiinnitystekniikan käsikirja tai vastaava paikallisesti julkaistu Hilti n kiinnitystekniikkaopas huomioon. Lisäksi noudata aina kiinnitettävän kiinnityselementin käyttöohjetta.
Vaatimukset ennen käyttöä
 • Saat käyttää tai huoltaa tätä naulainta vain, jos sinut on valtuutettu ja mahdollisiin vaaroihin perehdytetty.
 • Käytön aikana käytä henkilökohtaista suojavarustustasi.
 • Käytä soveltuvia suojalaseja ja suojakypärää.
 • Käytä suojakäsineitä. Naulain voi käytön aikana kuumentua.
 • Käytä kuulosuojaimia. Panoksen laukeamisen ääni voi vahingoittaa kuuloa.
 • Käytä pitäväpohjaisia jalkineita.
Työpisteen turvallisuus
 • Pidä työskentelyalue hyvässä järjestyksessä. Varmista, ettei työskentelyalueella ole esineitä, joihin saattaisit loukata itsesi. Työskentelyalueen epäjärjestys voi aiheuttaa onnettomuuksia.
 • Varmista työskentelyalueen hyvä valaistus, ja suljetuissa tiloissa varmista lisäksi riittävä tuuletus.
Henkilöturvallisuus
 • Älä koskaan paina naulainta kättäsi tai muuta kehonosaa vasten! Älä koskaan suuntaa naulainta muita henkilöitä kohti!
 • Älä koskaan paina naulainta kädellä lippaasta tai pultinohjaimesta, männästä tai männänohjaimesta tai naulaimeen asetetusta kiinnityselementistä. Naulaimen painaminen kädellä saattaa saada naulaimen laukaisuvalmiiksi, myös vaikka pultinohjainta ei olisikaan kiinnitetty. Silloin aiheuttaisit vaaran itsellesi tai muille henkilöille.
 • Kaikkien lähellä olevien henkilöiden on käytettävä kuulosuojaimia, suojalaseja ja suojakypärää.
 • Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja noudata tervettä järkeä naulainta käyttäessäsi. Älä käytä naulainta, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Keskeytä työnteko, jos tunnet kipua tai olet huonovointinen. Hetkellinenkin varomattomuus naulainta käytettäessä saattaa aiheuttaa vakavia vammoja.
 • Vältä hankalia työskentelyasentoja. Varmista, että seisot tukevalla alustalla ja säilytät aina tasapainosi.
 • Pidä naulainta käyttäessäsi käsivartesi hiukan koukistettuina; älä käytä naulainta kädet suorina.
 • Varmista, ettei työskentelyalueella ole muita henkilöitä, erityisesti pidä lapset poissa työskentelyalueelta.
Kiinnitystyökalujen käyttö ja hoito
 • Älä käytä naulainta muihin töihin kuin mihin se on tarkoitettu, vaan käytä sitä aina käyttötarkoituksen mukaisiin töihin, ja varmista, että se on moitteettomassa kunnossa.
 • Älä käytä naulainta paikoissa, joissa on tulipalo- tai räjähdysvaara.
 • Varmista ennen kiinnityselementtien ampumista, ettei kukaan ole kiinnityskohdan takana. Läpi menevä kiinnityselementti aiheuttaa vaaran!
 • Varmista, ettet koskaan suuntaa naulaimen suuta itseäsi tai muita henkilöitä kohti.
 • Pidä naulaimesta aina kiinni vain käsikahvoista.
 • Pidä kahvapinnat kuivina, puhtaina, öljyttöminä ja rasvattomina.
 • Vedä liipaisimesta vain, kun naulain on kunnolla ja kohtisuoraan kiinnityspintaa vasten painettuna.
 • Ennen työskentelyä tarkasta valittu energia-asetus.
 • Kiinnitä kokeeksi kiinnityselementtejä kiinnityspintaan.
 • Aseta naulain aina sileälle, tasaiselle ja vapaalle pinnalle, joka on tukevasti kiinni alusmateriaalissa.
 • Pidä naulain aina suorassa kulmassa alusmateriaalia vasten. Siten vähennät kiinnityselementin vinoon kiinnittymisen vaaraa.
 • Älä kiinnitä kiinnityselementtiä materiaalissa valmiina olevaan reikään, ellei Hilti tätä tapaa suosita (esimerkiksi DX-Kwik).
 • Älä kiinnitä käytettyjä kiinnityselementtejä ‒ loukkaantumisvaara! Käytä uusia kiinnityselementtejä.
 • Riittämättömän syvään tunkeutunutta kiinnityselementtiä ei saa uudelleen laukaisemalla yrittää kiinnittää syvempään! Kiinnityselementti saattaisi murtua.
 • Noudata tarvittavia kiinnityselementtien reuna- ja välietäisyyksiä (ks. kappale Vähimmäisetäisyydet).
 • Älä koskaan jätä ladattua naulainta valvomatta.
 • Tyhjennä naulain (panokset ja kiinnityselementit) aina ennen puhdistus-, huolto- ja kunnossapitotöitä ja töiden keskeytyessä sekä naulaimen varastointia varten.
 • Kuljeta ja varastoi naulain aina sille tarkoitetussa Hilti -laukussa.
 • Säilytä ei-käytössä oleva naulain tyhjennettynä kuivassa, lukitussa paikassa ja lasten ulottumattomissa.
Lämpöön liittyvät turvallisuustoimenpiteet
 • Älä ylitä kappaleessa Tekniset tiedot annettua suositeltua suurinta käyttönopeutta.
 • Jos naulain on ylikuumentunut tai panoskampa muuttanut muotoaan tai sulanut, irrota panoskampa ja anna naulaimen jäähtyä.
 • Älä pura naulainta, jos se on kuuma. Anna naulaimen jäähtyä.
Panosten räjähdysvaara
 • Käytä vain panoksia, jotka on soveltuvat tähän naulaimeen tai ovat tähän naulaimeen hyväksyttyjä.
 • Poista panoskampa, kun pidät tauon, lopetat työskentelyn tai kuljetat naulainta.
 • Älä yritä irrottaa kiinnityselementtejä ja/tai panoksia kammasta tai naulaimesta väkivalloin.
 • Varastoi käyttämättömät panokset panosnaulainten panosten varastointiohjeiden mukaisesti (esimerkiksi kuivassa, lämpötila välillä 5 °C ja 25 °C) ja lukitussa tilassa.
 • Älä jätä käyttämättömiä tai osittain käytettyjä panoskampoja lojumaan minnekään. Kerää käytetyt panoskammat ja varastoi panoskammat soveltuvassa paikassa.
 • Noudata kaikkia panosten käyttöturvallisuustiedotteessa annettuja turvallisuus-, käsittely- ja varastointiohjeita.

Kuvaus

Tuoteyhteenveto

Image alternative
 1. Näyttökenttä
 2. Bluetooth-painike
 3. Reset-painike
 4. Käsikahva
 5. Panosten syöttökanava
 6. Tehonsäätöpyörä
 7. Kiertoholkki
 8. Suukappale (vaihdettavissa)
 9. Tukilevy
 10. Lippaan lukituksen vapautuspainike
 11. Kantokahva
 12. Lipas
 13. Laukaisupainike
 14. Panosten poistoaukko
 15. Salpa

Tarkoituksenmukainen käyttö

Kuvattu tuote on panosnaulain, joka on tarkoitettu profiililevyjen kiinnittämiseen erikoiskiinnityselementeillä teräspalkkeihin.

Mahdollinen väärä käyttö

Panosnaulainta ei saa käyttää tulipalo- tai räjähdysvaarallisessa ympäristössä.
Panosnaulaimessa saa käyttää vain siihen hyväksyttyjä panoksia ja kiinnityselementtejä.
Kiinnityselementtejä ei saa kiinnittää muihin materiaaleihin kuin rakenneteräkseen, ei missään tapauksessa karkaistuun teräkseen, hauraaseen teräkseen, valurautaan tai jousiteräkseen.

Turvalaitteet

Panosnaulaimessa on viisinkertainen suojaus laitteen käyttäjän ja hänen työympäristönsä turvallisuuden varmistamiseksi.
MäntäperiaateRäjähdyspanoksen energia kohdistuu mäntään, jonka kiihdytetty massa työntää kiinnikkeen alusmateriaaliin.
Mäntäperiaatteen ansiosta tämä laite on luokiteltu työkaluluokkaan "Low Velocity Tool". Noin 95 % räjähdysenergiasta muuttuu männän kineettiseksi energiaksi. Koska mäntä aina pysähtyy jokaisen kiinni ampumisen yhteydessä, ylimääräinen energia jää laitteeseen. Laitetta oikein käytettäessä mäntä painaa kiinnikkeen alustaan hallitusti ja huomattavan pienellä nopeudella alle 100 m/s.
PudotusvarmistusLaukaisumekanismi on kytketty painomekanismiin, joten laite ei voi laueta pudotessaan.
LiipaisinvarmistusLiipaisinvarmistuksen ansiosta pelkkä liipaisimen painaminen ei laukaise laitetta. Voit laukaista laitteen vain, kun laite liipaisinta painettaessa on painettuna kiinteää pintaa vasten.
PainamisvoimavarmistinPainamisvoimavarmistus edellyttää, että laitetta painetaan alustaa vasten vähintään 250 N:n voimalla, joten laitteen voi laukaista vain, kun se on kiinnitysalustaa vasten kunnolla painettuna.
LaukaisuvarmistusLaitteessa on laukaisuvarmistin. Se tarkoittaa, että panosta ei voi laukaista painamalla liipaisinta ja sitten painamalla laitteen vasten kiinnityspintaa. Laite voidaan laukaista vain, kun ensin painat ensin laitteen kunnolla kiinnityspintaa vasten ja vasta sitten painat liipaisinta.

Minimietäisyydet ja reunaetäisyydet

Kiinnitystöissä sinun on noudatettava minimietäisyyksiä. Ne voivat vaihdella tuotekohtaisesti.
Noudata ohjeita, jotka on annettu käytettävän kiinnityselementin käyttöohjeessa, Hilti n kiinnitystekniikan käsikirjassa tai vastaavassa paikallisesti julkaistussa Hilti n kiinnitystekniikkaoppaassa.

Huoltotarpeen näyttö

Käsikahvaan integroitu huoltotarpeen näyttö sisältää näyttökentän sekä Bluetooth- ja Reset-painikkeet.
Näyttökenttä näyttää panosnaulaimen lämpötilan, jotta ylikuumenemisongelmilta voidaan välttyä työskentelynopeutta sovittamalla.
Huoltotarpeen näyttö laskee laitteen laukaisukerrat, ja kun asetettu rajalukumäärä saavutetaan, näyttö kertoo laitteen puhdistamisen tai huollon olevan tarpeen.
Bluetooth-yhteyden kautta voidaan älypuhelinsovelluksella Hilti Connect lukea huoltotarpeen näytön tallentamat laitteen laukaisutiedot ja muita tietoja (esimerkiksi laitteen sarjanumero, suoritettujen laukaisujen lukumäärä, laitteen edellisen huollon suorituspäivämäärä jne.).
Laitteen puhdistamisen jälkeen seuraavan puhdistamistarpeen määrittävä laukaisukertalaskuri nollataan Reset-painikkeella.
Huoltotarpeen näytön sekä seuraavan huoltotarpeen määrittävän laukaisukertojen laskurin nollaa Hilti -huolto laitteen huollon suorittamisen jälkeen.
Älypuhelinsovelluksella voidaan kytkeä päälle demotila, jonka aikana 48 laukaisun myötä käyttäjälle esitetään huoltotarpeen näytön eri viestit mukaan lukien huollon tarpeellisuuden kertova viesti.
Demotila voidaan myös kytkeä pois päältä älypuhelinsovelluksella. Demotila kytkeytyy 15 minuutin kuluttua automaattisesti pois päältä.
Demotilassa näyttö ei kerro laitteen todellisesta tilasta.
Laukaisut lasketaan myös demotilaa käytettäessä, joten laskurilukumäärät vastaavat aina todellisuutta.

Näyttökentän viestit

Huoltotarpeen näyttö
Image alternative
 1. Ylempi alue
 2. Keskialue
 3. Alempi alue
Näytöt näyttökentän yläosassa
Symboli
Selitys
Image alternative Bluetooth-symboli on näytössä, kun Bluetooth on päällä.
Image alternative Kiintoavain-symboli näytetään, kun laitteen huolto on tarpeen.
Huollata panosnaulain Hilti -huollossa.
Näyttö näyttökentän keskiosassa
VAARA
Liian korkean lämpötilan aiheuttama itselaukeamisvaara! Jos panos laukeaa itsestään, sinkoutuvat sirpaleet voivat aiheuttaa kuoleman tai vakavia vammoja.
 • Ota näyttökentän näytöt ja niihin liittyvät selostukset käyttöohjeessa huomioon.
 • Kun keskeytät työnteon, poista laitteesta panokset heti.
 • Jos panoksia ei saa poistettua laitteesta, laske laite sopivalle alustalle ja varmista, ettei kukaan mene 3 metrin turvaetäisyyttä lähemmäs laitetta, kunnes laitteen lämpötilan ilmaisin on aivan vasemmalla. Ota viipymättä yhteys Hilti -huoltoon.
Laitteen lämpötila
Näyttö
Selitys
Normaali
Image alternative
Keskialueella näytetään laitteen lämpötila.
Kuvan tilanteessa laitteen lämpötila on normaalialueella.
Ylös
Image alternative
Laitteen lämpötila on korkea. Itselaukeamisen vaara! Hidasta kiinnitysnopeutta, jotta lämpötila laskee jälleen keskimääräiselle alueelle.
Liian suuri
Image alternative
Laitteen lämpötila on erittäin korkea. Itselaukeamisen vaara! Varoitusmerkki huomauttaa, että panokset voivat laueta ennenaikaisesti ja elementtikampa voi sulaa, jos panoskampa tai elementtikampa ovat laitteessa liikkumattomina.
 • Keskeytä tuotteella työn tekeminen. Jatka työntekoa vasta, kun laitteen lämpötila on normaalialueella.
Näytöt näyttökentän alaosassa
Näyttö
Selitys
Image alternative Vasemmassa alareunassa on palkkinäyttönä 1‒7 segmentillinen laskuri, joka ilmaisee laitteen seuraavan puhdistamistarpeen lähestymistä.
Kuvan tilanteessa puhdistaminen ei lähiaikana ole tarpeen.
Image alternative Kuvassa näkyvät 7 segmenttiä ilmaisevat, että puhdistus on tehtävä lähiaikana.
Image alternative Laukaisujen maksimimäärä on saavutettu, laite on puhdistettava.
Image alternative Musta neliö oikeassa alareunassa kertoo, että demotila on päällä. Näyttö ei tässä tilanteessa ilmaise laitteen todellista tilaa.
Demotila voidaan kytkeä pois päältä älypuhelinsovelluksella Hilti Connect . Demotila kytkeytyy automaattisesti pois päältä 15 minuutin kuluttua.

Bluetooth®

Bluetooth ® -tekstimerkki ja kuvamerkit (logot) ovat Bluetooth SIG, Inc. -yhtiön rekisteröityjä tuotemerkkejä ja omaisuutta. Hilti Aktiengesellschaft käyttää näitä tekstimerkkejä/kuvamerkkejä lisenssillä.

Tarkoituksenmukainen käyttö

Tässä tuotteessa on Bluetooth ® Low Energy Module -moduuli, joka mahdollistaa laitteen tilan tarkastamisen sekä asetusten ja tietojen välittämisen tiedonsiirron langattomalla Bluetooth ® -radiotaajuustekniikalla kahden Bluetooth-ominaisuudellisen tuotteen välillä lyhyillä etäisyyksillä. Tämä tuote on kehitetty mahdollistamaan kommunikaatio ja tiedonsiirto matkapuhelimien kanssa ja Hilti Gateway-yhdyskäytävän avulla. Laite voi lähettää tietoyksityiskohtia kuten vastaanottavan päätelaitteen sijainti, käyttöaika, sovellusten kokonaislukumäärä, lähetysjakson aikaisten sovellusten lukumäärä ja tiedonsiirron aikaleima. Tietoja tarjolla olevista liitettävyyden Connectivity-toiminnoista löydät vastaavasta Hilti -sovelluksesta (App) tai käytettävän laitteen käyttöohjeesta.

Tiedonsiirto Bluetooth ®-yhteydellä

Lähetysjakso voi vaihdella riippuen laitteen käytettävissä olevasta energialähteestä. Signaalin kantama voi suuresti vaihdella riippuen ulkoisista tekijöistä mukaan lukien käytettävä vastaanottolaite. Suljetuissa tiloissa metalliset esteet (esimerkiksi seinät, hyllyt, laukut jne.) voivat merkittävästi lyhentää Bluetooth ® -yhteyden toimintamatkaa. Ympäristöstä riippuen saatetaan tarvita useampia lähetysjaksoja, ennen kuin laite tunnistetaan.
Jos laitetta ei tunnisteta, tarkasta seuraavat:
Onko etäisyys mobiilipäätelaitteeseen liian suuri?
→ Pienennä mobiilipäätelaitteen ja laitteen välistä etäisyyttä.

Sovelluksen asennus ja asetukset

Liitettävyyden Connectivity-toimintojen käyttämiseksi sinun pitää ensin asentaa vastaava Hilti -sovellus.
(1.) Lataa sovellus sovelluskaupasta (Apple App Store, Google Play Store).
Sovelluskauppaan tarvitaan käyttäjätili.
(2.) Kun ensimmäisen kerran käynnistät sovelluksen, kirjaudu tilillesi tai rekisteröidy.
(3.) Mobiilipäätelaitteesi näyttö näyttää kaikki muut vaiheet, jotka tarvitaan laitteen ja mobiilipäätelaitteen toisiinsa yhdistämiseen.
Käy ensin sovelluksen esittely läpi. Siten saat paremmin käsityksen yhteyden muodostamisesta ja liitettävyyden Connectivity-toiminnoista.

Panosvaatimukset

VAARA
Yllättävä räjähdys aiheuttaa loukkaantumisvaaran! Jos käytetään panoksia, jotka eivät täytä minimiturvallisuusvaatimuksia, palamatta jääneestä ruudista voi syntyä kertymiä. Niiden seurauksena voi olla yllättävä räjähdys ja käyttäjän tai lähellä olevien henkilöiden vakavia vammoja.
 • Käytä vain panoksia, jotka täyttävät paikallisten lakimääräysten minimivaatimukset!
 • Noudata huoltovälejä ja puhdistuta naulain säännöllisin välein Hilti-Service -huollossa!
Käytä vain tässä taulukossa lueteltuja Hilti DX -panoksia tai muita soveltuvia minimiturvallisuusvaatimukset täyttäviä panoksia:
 • EU- ja EFTA-maissa panosten pitää olla CE-vaatimustenmukaisia, ja niissä on oltava CE-merkki.
 • Britanniassa panosten pitää olla UKCA-vaatimustenmukaisia, ja niissä on oltava UKCA-merkki.
 • Yhdysvalloissa panosten pitää täyttää ANSI A10.3-2020 -vaatimukset.
 • Euroopan ulkopuolisissa C.I.P.-maissa panoksilla pitää olla C.I.P.-hyväksyntä käytettävässä DX-naulaimessa käyttämistä varten.
 • Muissa maissa panosten pitää olla läpäissyt standardin EN 16264 mukainen jäännösmäärätesti, ja panoksilla pitää olla valmistajan vastaava selvitys.
Panokset
Tuotenumero
Tilausnimi
Huomautus
2128213
6.8/18 M40 musta
Erittäin vahva
2128211
6.8/18 M40 punainen
Vahva

Toimituksen sisältö

Panosnaulain, laukku, puhdistussetti, puhdistuspuikko, työntöpuikko, Hilti -spray, käyttöohje.
Muita tälle tuotteelle hyväksyttyjä järjestelmätuotteita löydät Hilti Store -liikkeestä tai nettiosoitteesta: www.hilti.group

Tekniset tiedot

Laitteen tiedot


DX 9-ENP
Paino EPTA 01 mukaan
12,5 kg
Mitat (P × L × K)
985 mm × 365 mm × 175 mm
Lippaan kapasiteetti
40 naulaa / 40 panosta
Käytettävät panokset
6.8/18 M40 punainen, musta, sininen
Käytettävät kiinnityselementit
X‑ENP 19
Käyttönopeus
1 200/h
Teräsalusmateriaalin paksuus
≥ 6 mm
Painomatka
89 mm
Painamisvoima
≥ 250 N … < 330 N
Käyttölämpötila (ympäristön lämpötila)
−15 ℃ … 50 ℃

Melutiedot

Tässä esitetyt meluarvot on määritetty seuraavia edellytyksiä noudattaen:
Meluarvomittausten edellytykset
Panosnaulain
DX 9–ENP
Malli
Vakio
Kaliiperi
6.8/18 musta
Tehonsäätö
4
Käyttökohde
Kiinnitys teräslevyyn (Brinell-kovuus 610 N/mm2) käytettäessä panoksia X‑ENP‑19 L15MXR
Melutiedot standardin EN 15895 mukaan
Melupäästön äänenpainetaso (LpA)
103 dB(A)
Äänenpainetason epävarmuus (KpA)
2 dB(A)
Äänitehotaso (LWA)
113 dB(A)
Äänitehotason epävarmuus (KWA)
2 dB(A)
Melupäästön huippuäänenpainetaso (LpC, peak)
137 dB(C)
Huippuäänenpainetason epävarmuus (KpCpeak)
2 dB(C)

Tärinä

Standardin 2006/42/EC mukaan ilmoitettu mitattu tärinäarvo ei ylitä arvoa 2,5 m/s².

Työkohteen valmistelu

Kiinnityselementtien sijainnin määritys

Virheellisten laukaisujen välttämiseksi toimi seuraavasti:
 • Kun asetat profiililevyn teräspalkin päälle, merkitse vedenkestävällä tussilla se alue, johon kiinnityselementit voidaan kiinnittää.
  Toimi niin jokaisen yksittäisen profiililevyn kohdalla. Ei riitä, että merkitset palkin alku- ja loppukohdan ja sitten vedät niiden välille viivan, koska tukirakenne ei välttämättä kulje suoraan.

Panosnaulaimen käyttövalmiuden tarkastus

Tämä tarkastus on tehtävä aina juuri ennen panosnaulaimen käyttämistä sekä sen jälkeen, kun laitteen puhdistamista tai männän ja männän tyynyrenkaan säännöllistä tarkastusta varten purettu laite jälleen on koottu.
 1. Varmista, ettei laitteessa ole panoskampaa eikä kiinnityselementtikampaa .
Image alternative
 1. Tarkasta panosnaulaimen mahdolliset näkyvät vauriot ja erityisesti kuvassa esitetyistä osista.
  Tulos Näkyviä vaurioita olemassa
  • Korjauta laite Hilti -huollossa.
 1. Paina laitetta kiinnityspintaa vasten niin paljon, että tunnet selvän vastuksen, ja tarkasta painotapin asento.
  Tulos 1 / 2Painotappi ei painunut sisään, painotapin jousi ei ole puristunut kokoon.
  Laite ei ole tunnistanut naulaa, eikä laitetta siksi saa painettua laukaisuvalmiiksi. Laite toimii oikein.
  Tulos 2 / 2Painotappi on painunut kokonaan sisään, painotapin jousi on puristunut kokoon, laukaisupainikkeita painettaessa kuuluu naksahdus.
  Luisti on ehkä takertunut kiinni. Laite on puhdistettava uudelleen, ja tarkastus on toistettava. Jos ongelma edelleen olemassa, laite on korjautettava Hilti -huollossa.
 2. Poista laitteen jännitys.
 3. Lataa kiinnityselementtikampa, mutta älä lataa panoskampaa .
 4. Paina laite uudelleen kiinnityspintaa vasten ja tarkasta, kuuluuko naksahdus laukaisupainikkeita painettaessa.
  Tulos 1 / 3Laitetta ei saa painettua laukaisuvalmiiksi, laukaiseminen ei ole mahdollista.
  • Varmista, että kiertoholkki on suljettu. Tarvittaessa kierrä kiertoholkki vasteeseen saakka vasemmalle.
  • Tarkasta luistin asento. Jos luisti ei selvästi ole työntynyt vasemmalle, korjauta laite Hilti -huollossa.
  Tulos 2 / 3Laitteen saa painettua laukaisuvalmiiksi (painotapin jousi on kokonaan puristunut kokoon), laukaisupainikkeita painettaessa kuuluu naksahdus.
  Laitteen naulantunnistus toimii moitteettomasti, laitetta voidaan käyttää.
  Tulos 3 / 3Laitteen saa painettua laukaisuvalmiiksi (painotapin jousi on kokonaan puristunut kokoon), mutta laukaisupainikkeita painettaessa ei kuulu naksahdusta.
  • Korjauta laite Hilti -huollossa.

Kiinnityselementtikamman lataaminen

Image alternative
 1. Ohjaa neljä kiinnityselementtikampaa lippaaseen ylhäältäpäin.
  Materiaali
  Kiinnityselementit
  X‑ENP 19
 2. Paina viimeinen kiinnityselementtikampa reunan tasalle saakka vasteeseen lippaassa.

Panoskamman lataaminen

Image alternative
 1. Ohjaa panoskampa ylhäältäpäin panosten syöttökanavaan.
  Materiaali
  Panos 6.8/18 M40 punainen, musta, sininen (ks. panossuositus kiinnityselementin ohjeissa)
 2. Paina panoskampa panosten syöttökanavaan, kunnes panoskampa on samalla tasalla panosten syöttökanavan yläreunan kanssa.

Kiertoholkin avaaminen

Jos panosnaulain jumittuu, voit salpaa käyttämällä poistaa jumittumisen syyn.
Image alternative
 • Kierrä kiertoholkki vasteeseen saakka. Käytä tarvittaessa apuna puhdistuspuikkoa tai muuta työkalua.

Kiertoholkin sulkeminen

Jos kiertoholkkia ei suljeta, panosnaulainta ei pysty painamaan kunnolla kiinnityspintaa vasten, joten laite ei toimi.
Image alternative
 1. Tarkasta, että ura laitteen etupäässä on suljettu.
  • Ura ei ole täysin suljettu.
 2. Kierrä kiertoholkki vasteeseen saakka. Käytä tarvittaessa apuna puhdistuspuikkoa tai muuta työkalua.

Käyttö

VAARA
Vahingossa laukaiseminen aiheuttaa loukkaantumisvaaran! Ladattu naulain on mahdollista milloin tahansa saattaa laukaisuvalmiiksi. Vahingossa laukeaminen voi aiheuttaa vaaran sinulle ja muille henkilöille.
 • Tyhjennä naulain (panokset ja kiinnityselementit) aina, kun keskeytät naulaimen käytön.
 • Aina ennen kaikkia huolto-, puhdistus- ja varustelutöitä varmista, ettei naulaimessa ole panoksia eikä kiinnityselementtejä.
VAARA
Kuumien pintojen aiheuttama vaara! Käytön myötä naulain voi kuumentua.
 • Käytä suojakäsineitä.
Jos panoskampaa paikalleen asetettaessa tuntuu tavallista suurempi vastus, tarkasta että panoskampa on tämän naulaimen kanssa yhteensopiva.
Käytä aina suojusta, kun teet työtä, jossa voi syntyä sirpaleita.
Noudata tässä käyttöohjeessa annettuja ja tuotteessa olevia turvallisuus- ja varoitushuomautuksia.
Turvallisen käytön ohjeita
Esimerkkikuva
Kuvaus
Image alternative Älä koskaan paina naulainta mitään kehonosaa vasten!
Naulaimen painaminen kehonosaa (esimerkiksi kättä) vasten voi saattaa naulaimen laukaisuvalmiiksi. Tällöin on olemassa vaara, että naulan tai kiinnityselementin pystyy ampumaan myös kehonosaan.
Image alternative Älä koskaan vedä kädellä lipasta tai pultinohjainta taaksepäin!
Lippaan vetäminen kädellä taaksepäin voi saada naulaimen laukaisuvalmiiksi. Tällöin on olemassa vaara, että naulan tai kiinnityselementin pystyy ampumaan myös kehonosaan.

Kiinnityselementtien kiinnittäminen

VAROITUS
Loukkaantumisvaara! Jos laite on erittäin kuuma (ks. huoltotarpeen näyttö), kuumuus voi laukaista panokset, ja sen seurauksena ympäristöön voi sinkoutua sirpaleita.
 • Kun keskeytät työnteon, poista laitteesta panokset heti.
 • Jos panoksia ei saa poistettua laitteesta, laske laite sopivalle alustalle ja varmista, ettei kukaan mene 3 metrin turvaetäisyyttä lähemmäs laitetta, kunnes laitteen lämpötilan ilmaisin on aivan vasemmalla. Ota viipymättä yhteys Hilti -huoltoon.
Image alternative
 1. Paina laitetta kunnolla ja suorassa kulmassa kiinnityspintaa vasten.
 2. Paina kahvassa olevia laukaisupainikkeita.
  Jos naulain ei laukea, tarkasta, että panoskampa on ladattu ja että lippaassa on riittävästi kiinnityselementtejä.
  Jos lippaassa on alle 15 kiinnityselementtiä, ne eivät siirry eteenpäin. Lippaaseen on täytettävä lisää kiinnityselementtejä.
 3. Aseta laite seuraavan kiinnityselementin kiinnityskohtaan ja toista kuvatut työvaiheet. Ota tällöin näyttökenttä huomioon.
  Naulan kiinnityssyvyys on tarkastettava työnteon aloittamisen yhteydessä ensimmäisten laukaisujen jälkeen ja sitten säännöllisin välein, jotta laitteen tehon oikea säätö ja kunnolliset kiinnitykset varmistetaan.

Naulan kiinnityssyvyyden tarkastus

 1. Tarkasta naulan kiinnityssyvyys tarkastusmitalla.
Image alternative
Tulos 1 / 3
 • Naulan kiinnityssyvyys on tavoitealueella.
Laitteen teho on oikein säädetty. Tarkastus on päättynyt.
Image alternative
Tulos 2 / 3
 • Naulan ylitys on liian suuri.
 • Lisää tehoa kiertämällä tehonsäätöpyörä yhtä pykälää suuremman tehon asentoon.
 • Jos tehonsäätöpyörä jo on suurimman tehon asennossa, käytä voimakkaampia panoksia, jos niitä on käytettävissä.
Image alternative
Tulos 3 / 3
 • Naulan ylitys on liian pieni.
 • Pienennä tehoa kiertämällä tehonsäätöpyörä yhtä pykälää pienemmän tehon asentoon.
 • Jos tehonsäätöpyörä jo on pienimmän tehon asennossa, käytä heikompia panoksia, jos niitä on käytettävissä.
 1. Kiinnitä seuraava kiinnityselementti.
 2. Toista edellä kuvatut vaiheet, kunnes naulan kiinnityssyvyys on oikea.

Tehonsäätö

Image alternative
 • Säädä teho haluamaksesi tehonsäätöpyörää kiertämällä.
  • Nykyinen tehonsäätöasetus näytetään.

Panosten poistaminen laitteesta

Image alternative
 1. Paina panoskampaa panosten syöttösuunnassa mahdollisimman paljon eteenpäin.
 2. Vedä panoskampa pois kamman ulostuloaukosta.

Kiinnityselementtien poistaminen laitteesta

Yleensä kiinnityselementit voidaan jättää laitteeseen; niiden poistaminen esimerkiksi työnteon lopettamisen yhteydessä ei ole tarpeen.
Image alternative
 1. Varmista, että panokset on ensin poistettu laitteesta.
 2. Aseta laite käsikahvan varaan.
 3. Paina punaista painiketta lippaan täyttöaukossa ja anna naulakamman liukua ulos lippaasta.
 4. Vedä rajoitin painettuna naulakampa ulos laitteesta.
  • Jos naulakampa ei ulotu ulos tukilevystä, tee seuraavat vaiheet.
 5. Aseta laita pystysuoraan käyttöasentoon.
 6. Paina rajoitinta.
 7. Laukaise laitetta, kunnes naulakampa tulee esiin laitteesta.

Hoito ja kunnossapito

Männän ja männän tyynyrenkaan tarkastus ja tarvittaessa vaihto

Virheellinen laukaisu voi aiheuttaa männän juuttumisen männän tyynyrenkaaseen. Jos mäntä ja männän tyynyrengas ovat juuttuneet tiukasti toisiinsa, näiden osien käyttöikä on tullut täyteen. Tällöin laitteen laukaiseminen ei enää ole mahdollista.
Mäntä ja männän tyynyrengas on tarkastettava säännöllisin välein ja vähintään kerran päivässä.
 1. Irrota tukilevy.
Image alternative
 1. Vedä mäntä irti männänohjaimesta.
 2. Vedä männän tyynyrengas (tarvittaessa männällä auttaen) irti tukilevystä.
 3. Tarkasta männän ja männän tyynyrenkaan mahdolliset vauriot. Tarkasta männän tasamuotoisuus pyörittämällä sitä sileällä pinnalla.
  Älä käytä kulunutta mäntää äläkä tee mäntään minkäänlaisia muutoksia.
  Noudata laitteen tärkeiden osien tarkastuksessa kulumiskriteerejä, jotka on esitetty kappaleessa Hoito ja kunnossapito.
  Tulos Vaurio olemassa, mäntä taipunut ja/tai mäntä juuttunut männän tyynyrenkaaseen
  • Vaihda mäntä ja männän tyynyrengas parina.
 4. Vedä salpaa ja pidä siitä kiinni. Ohjaa nyt mäntä paikalleen siten, että männän kärki ei enää tule ulos laitteen reunasta, ja vapauta sitten salpa.
 5. Aseta männän tyynyrengas (kumipuoli eteenpäin) tukilevyyn.
 1. Kiinnitä tukilevy.

Tukilevyn irrotus

Image alternative
VAARA
Loukkaantumisvaara! Laitteessa olevat panokset voisivat laueta.
 • Ennen seuraavien töiden suorittamista varmista, että kaikki panokset on poistettu laitteesta.
VAROITUS
Palovammavaara! Laitteen käytön myötä laitteen osat voivat olla erittäin kuumia.
 • Jos huoltotöitä on tehtävä antamatta laitteen ensin jäähtyä, käytä ehdottomasti suojakäsineitä.
 1. Aseta laite käsikahvan varaan.
 2. Paina lippaan lukituksen vapautuspainiketta (punainen painike) lippaassa ja anna lippaan liukua alaspäin.
 3. Kierrä tukilevyä vastapäivään, kunnes sen kiinnitys on avattu.
 4. Nosta tukilevy pois.

Tukilevyn kiinnitys

Image alternative
 1. Varmista, että männän tyynyrengas on oikein paikallaan tukilevyssä ja että männänohjain ja mäntä ovat oikein paikallaan laitteessa.
 2. Paina tukilevy kierrettä vasten.
 3. Kierrä tukilevy myötäpäivään kiinni vasteeseen saakka.
 4. Käännä tukilevy takaisin lähtöasentoon lippaan yläpuolelle.
 5. Työnnä lipas takaisin paikalleen siten, että se lukittuu tukilevyyn.

Panosnaulaimen puhdistus

VAARA
Loukkaantumisvaara! Laitteessa olevat panokset voisivat laueta.
 • Ennen seuraavien töiden suorittamista varmista, että kaikki panokset on poistettu laitteesta.
VAROITUS
Palovammavaara! Laitteen käytön myötä laitteen osat voivat olla erittäin kuumia.
 • Jos huoltotöitä on tehtävä antamatta laitteen ensin jäähtyä, käytä ehdottomasti suojakäsineitä.
 1. Irrota tukilevy.
Image alternative
 1. Vedä salpaa ulospäin ja pidä siitä kiinni. Vedä mäntä männänohjaimesta ja vapauta sitten salpa.
 2. Vedä männän tyynyrengas irti tukilevystä. Tarvittaessa kampea männän tyynyrengas ja mäntä irti tukilevystä.
 3. Vedä salpaa ulospäin ja pidä siitä kiinni. Vedä männänohjain ylöspäin irti laitteesta ja vapauta sitten salpa.
 4. Puhdista laitteen sisäpuoli. Käännä laite sitten ympäri ja koputtele laitetta, jotta lika pääsee putoamaan.
 5. Puhdista männänohjaimen pinnat (ks. merkitty alue) suurella lankaharjalla.
 6. Puhdista panoskammio ja sen viereiset säätötapin reiät pienellä pyöreällä harjalla.
 7. Puhdista panoskanava ohuella pyöreällä harjalla.
 8. Voitele naulakampaohjaimen liikkuvat osat Hilti -sprayllä.
  Muiden voiteluaineiden käyttö voi vahingoittaa kumiosia ja etenkin männän tyynyrengasta. Lisäksi muut voiteluaineet voivat sitoa itseensä pölyjäämiä, mikä aiheuttaa likakertymien syntymistä.
 9. Työnnä männänohjain laitteeseen ylhäältäpäin siten, että salpa lukittuu.
 10. Vedä salpaa ja pidä siitä kiinni. Ohjaa nyt mäntä paikalleen siten, että männän kärki ei enää tule ulos laitteen reunasta, ja vapauta sitten salpa.
 11. Aseta männän tyynyrengas (kumipuoli eteenpäin) tukilevyyn.
 12. Kiinnitä tukilevy.
 13. Paina nollauksen Reset-painiketta vähintään 1 sekunnin ajan, jotta seuraavan puhdistamistarpeen määrittävä laukaisukertalaskuri nollautuu.
 14. Tarkasta panosnaulaimen käyttövalmius.

Kuluvien osien vaihtokriteerit

Männän ja männän tyynyrenkaan kulumiskriteerit
Tila
Esimerkkikuva
Huomautus
Tilanne uutena
Image alternative
Kulunut
Mäntä ja männän tyynyrengas on aina vaihdettava yhdessä.
Image alternative Männän kärjestä on irronnut metallia.
Image alternative Mäntä on painunut männän tyynyrenkaaseen 3 millimetriä tai enemmän.
Suukappaleen kulumiskriteerit
Tila
Esimerkkikuva
Huomautus
Tilanne uutena
Image alternative
Kulunut
Vaihto Hilti -huollossa
Image alternative Materiaalia on murtunut irti.

Vianmääritys

Virheellisen laukeamisen tai laukeamattomuuden syyn poistaminen

 • Paina laitetta alusmateriaalia vasten ja laukaise panos.
  • Naksahdus kuuluu, mutta panos ei laukea.
   • Nosta laite pois kiinnityspinnalta. Älä tällöin suuntaa laitetta itseäsi tai muita henkilöitä kohti.
   • Työnnä panoskampaa panosten syöttöpuolella kädellä yhden panoksen verran eteenpäin tai vedä panoskampaa kädellä panosten poistoaukon puolella yhden panoksen verran ulospäin.
   • Käytä panoskamman loput panokset. Irrota tyhjentynyt panoskampa ja hävitä se siten, ettei sitä enää voi käyttää uudelleen tai väärin.

Laitteen jumittumisen syyn poistaminen

VAARA
Räjähdysvaara! Panosten väärä käsittely voi laukaista panokset.
 • Älä yritä poistaa panoksia naulaimesta tai panoskammasta väkivalloin.
 1. Paina laite kohtisuorassa tukevaa pintaa vasten, paina laukaisupainikkeita ja tarkkaile syntyviä ääniä.
  Tulos 1 / 2Panos laukeaa tai naksahdus kuuluu selvästi.
  • Laitteen panoskammiossa ei nyt ole laukaisukelpoista panosta.
  • Jatka vian korjaamista seuraavalla vaiheella.
  Tulos 2 / 2Panos ei laukea eikä naksahdusta kuulu. Laitteessa saattaa olla laukaisukelpoinen panos, mutta vian vuoksi se ei lauennut.
  • HUOMIO! Varmista, ettei laitteen suukappale ole ketään kohti suunnattuna.
  • Vältä kovien iskujen kohdistumista laitteeseen.
  • Jatka vian korjaamista seuraavalla vaiheella.
 2. Paina laitetta muutama millimetri laukaisuvalmiuden suuntaan ja avaa kiertoholkki.
  • Salpaan pääsee nyt käsiksi, ja siten laite on mahdollista avata.
 3. Vedä salpaa ulospäin ja pidä siitä kiinni. Jos laite ei palaudu laukaisuvalmiudesta, yritä normaalilla lihasvoimalla vetäen palauttaa se pois laukaisuvalmiudesta.
  • HUOMIO! Varmista, ettei laitteen suukappale ole ketään kohti suunnattuna.
  Tulos 1 / 2Laitteen saa palautumaan pois laukaisuvalmiudesta.
  • Jatka vian korjaamista seuraavalla vaiheella.
  Tulos 2 / 2Laitetta ei saa palautettua pois laukaisuvalmiudesta.
  • Lopeta työnteko ja laske laite turvalliseen paikkaan.
  • Varmista, ettei kukaan pääse käsiksi laitteeseen.
  • Ota viipymättä yhteys Hilti -huoltoon.
 4. Poista panokset laitteesta.
 5. Irrota tukilevy.
 6. Tarkasta mäntä ja männän tyynyrengas, ja tarvittaessa vaihda ne.
 7. Puhdista panosnaulain.
 8. Sulje kiertoholkki.

Apua häiriötilanteisiin

Häiriöissä, joita ei ole kuvattu tässä taulukossa tai joita et itse pysty poistamaan, ota yhteys Hilti -huoltoon.
Häiriö
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Panos ei siirry
Panoskampa on vaurioitunut
 • Vaihda panoskampa. Älä yritä väkisin irrottaa panoksia tai panoskampaa.
Laite on vaurioitunut
 • Ota yhteys Hilti -huoltoon.
Panoskampaa ei saa irrotettua
Laite on vaurioitunut
 • Ota yhteys Hilti -huoltoon.
Laite ei laukea
Panoksen laukeamisvirhe
Panoskampa on tyhjä
 • Poista panoskampa laitteesta.
 • Laita uusi panoskampa paikalleen.
Laitteessa alle 15 kiinnityselementtiä
 • Lataa uudet kiinnityselementtikammat.
Laitetta ei paineta riittävästi
 • Paina laite uudelleen pintaa vasten ja laukaise sitten.
Kiinnityselementin siirrossa häiriö
 • Tarkasta kiinnityselementtikampojen liikkuminen.
 • Poista viallinen kiinnityselementtikampa tai kiinnityselementtikampa, jossa on viallisia kiinnityselementtejä.
Laite liian pahoin likaantunut
 • Puhdista laite.
Panokset eivät sovellu
 • Ota yhteys Hilti -huoltoon.
 • Älä yritä väkisin irrottaa panoksia tai panoskampaa.
Laite on vaurioitunut
 • Ota yhteys Hilti -huoltoon.
Image alternative
Naula painuu liian syvään
Kiinnityselementti kiinnitetty kannatinpalkin viereen
 • Merkitse kannatinpalkin sijainti ja kiinnitä uudelleen.
Liian suuri teho
 • Pienennä tehoa (tehonsäätöpyörällä) tai, jos käytettävissä, käytä heikompia panoksia.
Mäntä on kulunut
 • Vaihda mäntä ja männän tyynyrengas yhdessä.
Asennettu väärä mäntä
 • Varmista oikea mäntä-/kiinnityselementtiyhdistelmä.
Image alternative
Levyn etäisyys profiiliin.
Levyn etäisyys profiiliin
 • Vältä aukkojen jäämistä profiilin ja palkin väliin, tai kiinnitä palkki oikealle puolelle.
Image alternative
Levyn muoto on muuttunut
Ei palkkia alustana
 • Merkitse palkki oikeaan kohtaan ennen kiinnittämistä.
Image alternative
Naula ei painu riittävän syvään
Kiinnityselementti liian lähellä kannatinpalkin reunaa
 • Merkitse kannatinpalkin sijainti ja kiinnitä uudelleen.
Liian pieni teho
 • Nosta tehoa (tehonsäätöpyörällä) tai, jos käytettävissä, käytä voimakkaampia panoksia.
Laite liian pahoin likaantunut
 • Puhdista laite.
Mäntä on murtunut
 • Vaihda mäntä ja männän tyynyrengas yhdessä.
Laite on vaurioitunut
 • Ota yhteys Hilti -huoltoon.
Kiinnityselementtien aiheuttamat murtumat
Kiinnityselementti kiinnitetty kannatinpalkin harjan kohdalle
 • Merkitse kannatinpalkin harjan sijainti ja suorita uusi kiinnitys sen viereen.
Alusmateriaalin vahvuus ja/tai lujuus lisääntynyt
 • Nosta tehoa (tehonsäätöpyörällä) tai, jos käytettävissä, käytä voimakkaampia panoksia.
 • Jos kiinnityselementtiä ei laitteen täydellä tehollakaan saada kiinnitettyä kunnolla, tämä kiinnitystapa ei ole soveltuva. Ota yhteys Hilti -huoltoon.
Laite ei palaudu
Mäntä takertelee männän tyynyrenkaassa
Laite liian pahoin likaantunut
 • Puhdista laite.
Männänohjain on liian pahoin likaantunut
Kiinnityselementti ei kiinnity
Mäntä asentamatta
 • Laita mäntä paikalleen laitteeseen.
Mäntä on murtunut
 • Vaihda mäntä ja männän tyynyrengas yhdessä.
Naulanohjain pahoin likaantunut
 • Puhdista tukilevy ja siihen liittyvät osat puhdistamiseen tarkoitetuilla harjoilla.
Kiinnityselementti jumissa naulanohjaimessa
 • Poista ensin panoskampa ja poista sitten juuttunut kiinnityselementti.
 • Vältä kiinnityselementtien aiheuttamia murtumia. Vältä kiinnittämistä kannatinpalkin viereen, tarvittaessa merkitse kannatinpalkin sijainti paremmin.
Tukilevyä ei saa kierrettyä kunnolla kiinni.
Männän tyynyrengas asennettu väärinpäin
Männänohjain likaantunut kiinnityskierteen takaa
 • Puhdista männänohjain.
 • Voitele kiinnityskierre.
Laitetta ei saa kokonaan painettua laukaisuvalmiiksi
Kiertoholkki ei kunnolla suljettu
Naulantunnistin on jumissa
 • Puhdista tukilevy ja poista kaikki vierasesineet. Varmista kiinnityselementtikamman ohjaimen riittävä voitelu Hilti -sprayllä.
Naulantunnistuksen osa murtunut
Kiinnityselementtejä ei ole ladattu laitteeseen
 • Lataa laitteeseen kiinnityselementtejä.

Hävittäminen

Image alternative Hilti -työkalut, -koneet ja -laitteet on pääosin valmistettu kierrätyskelpoisista materiaaleista. Kierrätyksen edellytys on materiaalien asianmukainen lajittelu. Useissa maissa Hilti ottaa vanhat koneet ja laitteet vastaan kierrätystä ja hävitystä varten. Lisätietoja saat Hilti -huollosta tai -edustajalta.

Valmistajan myöntämä takuu

 • Jos sinulla on takuuehtoihin liittyviä kysymyksiä, ota yhteys paikalliseen Hilti -edustajaan.

Lisätietoja

Image alternative
Lisätietoa käytöstä, tekniikasta, ympäristöstä ja kierrätyksestä saat seuraavan linkin kautta: qr.hilti.com/manual?id=2241307
Sama linkki on myös QR-koodina dokumentaation lopussa.