Kieli

BX 3-22
BX 3-L-22
BX 3-ME-22

Alkuperäiset ohjeet

Dokumentaation tiedot

Tästä dokumentaatiosta

 • Lue ehdottomasti tämä dokumentaatio ennen tuotteen käyttöönottoa. Se on turvallisen työnteon ja tuotteen ongelmattoman käsittelyn perusedellytys.
 • Noudata tässä dokumentaatiossa ja tuotteessa olevia turvallisuus- ja varoitushuomautuksia.
 • Säilytä käyttöohje aina tuotteen yhteydessä ja varmista, että käyttöohje on mukana, kun luovutat tuotteen toiselle henkilölle.

Merkkien selitykset

Varoitushuomautukset

Varoitushuomautukset varoittavat tuotteen käyttöön liittyvistä vaaroista. Seuraavia varoitustekstejä käytetään:
VAKAVA VAARA
VAKAVA VAARA !
 • Varoittaa uhkaavasta vaaratilanteesta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai jopa kuolema.
VAARA
VAARA !
 • Varoittaa mahdollisesta vaarasta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai kuolema.
VAROITUS
HUOMIO !
 • Varoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, josta voi seurata loukkaantuminen tai aineellinen vahinko.

Symbolit käyttöohjeessa

Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Noudata käyttöohjetta
Image alternative Toimintaohjeita ja muuta hyödyllistä tietoa
Image alternative Kierrätyskelpoisten materiaalien käsittely
Image alternative Älä hävitä sähkölaitteita ja akkuja tavallisen sekajätteen mukana
Image alternative Hilti Litiumioniakku
Image alternative Hilti Laturi

Symbolit kuvissa

Kuvissa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Nämä numerot viittaavat vastaavaan kuvaan tämän käyttöohjeen alussa.
Image alternative Numerointi kertoo työvaiheiden järjestyksen kuvissa ja saattaa poiketa numeroinnista tekstissä.
Image alternative Kohtanumeroita käytetään kuvassa Yleiskuva , ja ne viittaavat kuvatekstien numerointiin kappaleessa Tuoteyhteenveto .
Image alternative Tämän merkin tarkoitus on kiinnittää erityinen huomiosi tuotteen käyttöön ja käsittelyyn.

Tuotekohtaiset symbolit

Symbolit tuotteessa

Tuotteessa voidaan käyttää seuraavia symboleita:
Image alternative Yleinen ohjesymboli
Image alternative Käytä suojalaseja
Image alternative Käytä kuulosuojaimia
Image alternative Käytä suojakypärää
Image alternative Tämä tuote tukee iOS- ja Android-alustojen kanssa yhteensopivaa NFC-teknologiaa.
Image alternative Litiumioniakku
Image alternative Älä koskaan käytä akkua lyöntityökaluna.
Image alternative Älä päästä akkua putoamaan. Älä käytä akkua, johon on kohdistunut isku tai joka on muutoin vaurioitunut.

Tuotetiedot

Image alternative -tuotteet on tarkoitettu ammattikäyttöön, ja niitä saa käyttää, huoltaa tai korjata vain valtuutettu, koulutettu henkilö. Käyttäjän pitää olla hyvin perillä käyttöön liittyvistä vaaroista. Tuote ja sen varusteet saattavat aiheuttaa vaaratilanteita, jos kokemattomat henkilöt käyttävät tuotetta ohjeiden vastaisesti tai muutoin asiattomasti.
Tyyppimerkinnän ja sarjanumeron löydät tyyppikilvestä.
 • Kirjoita sarjanumero oheiseen taulukkoon. Tuotteen tiedot tarvitaan, jos esität kysymyksiä myynti- tai huoltoedustajallemme.
  Tuotetiedot
  Naulain
  BX 3-22 | BX 3-L-22 | BX 3-ME-22
  Sukupolvi
  03
  Sarjanumero

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Image alternative
Valmistaja vakuuttaa, että tässä kuvattu tuote täyttää sitä koskevien voimassa olevien lakien ja standardien vaatimukset.
Tekninen dokumentaatio löytyy tästä:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Turvallisuus

Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvallisuusohjeet

Image alternative VAKAVA VAARA Lue kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet, selostukset ja tekniset tiedot, jotka liittyvät tähän sähkötyökaluun. Seuraavien ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet huolellisesti vastaisen varalle.
Turvallisuusohjeissa käytetty käsite ”sähkötyökalu” tarkoittaa verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja (joissa verkkojohto) ja akkukäyttöisiä sähkötyökaluja (joissa ei verkkojohtoa).
Työpaikan turvallisuus
 • Pidä työskentelyalue siistinä ja hyvin valaistuna. Työpaikan epäjärjestys ja valaisemattomat työalueet voivat johtaa tapaturmiin.
 • Älä käytä sähkötyökalua räjähdysalttiissa ympäristössä, jossa on syttyvää nestettä, kaasua tai pölyä. Sähkötyökalut synnyttävät kipinöitä, jotka saattavat sytyttää pölyn tai höyryt.
 • Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua käyttäessäsi. Voit menettää koneen hallinnan huomiosi suuntautuessa muualle.
Sähköturvallisuus
 • Sähkötyökalun pistokkeen pitää sopia pistorasiaan. Pistoketta ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä pistorasia-adaptereita suojamaadotettujen sähkötyökalujen yhteydessä. Alkuperäisessä kunnossa olevat pistokkeet ja sopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.
 • Vältä koskettamasta sähköä johtaviin pintoihin kuten putkiin, pattereihin, liesiin ja jääkaappeihin. Sähköiskun vaara kasvaa, jos kehosi maadottuu.
 • Älä aseta sähkötyökalua alttiiksi sateelle tai kosteudelle. Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään lisää sähköiskun vaaraa.
 • Älä kanna tai ripusta sähkötyökalua verkkojohdostaan äläkä vedä pistoketta irti pistorasiasta johdosta vetämällä. Pidä johto loitolla kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista ja liikkuvista osista. Vahingoittuneet tai toisiinsa kietoutuneet johdot lisäävät sähköiskun vaaraa.
 • Kun käytät sähkötyökalua ulkona, käytä ainoastaan ulkokäyttöön soveltuvia jatkojohtoja. Ulkokäyttöön soveltuvan jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
 • Jos sähkötyökalua on välttämätöntä käyttää kosteassa ympäristössä, käytä vikavirtasuojakytkintä. Vikavirtasuojakytkimen käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
Henkilöturvallisuus
 • Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja noudata tervettä järkeä sähkötyökalua käyttäessäsi. Älä käytä sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Sähkötyökalua käytettäessä hetkellinenkin varomattomuus saattaa aiheuttaa vakavia vammoja.
 • Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita ja aina suojalaseja. Henkilökohtaiset suojavarusteet, kuten hengityssuojain, luistamattomat turvajalkineet, kypärä ja kuulosuojaimet, pienentävät oikein käytettyinä loukkaantumisriskiä sähkötyökalun käyttötilanteesta riippuen.
 • Varo tahatonta käynnistämistä. Varmista, että sähkötyökalu on kytketty pois päältä, ennen kuin liität sen verkkovirtaan ja/tai liität siihen akun, otat sen käteesi tai kannat sitä. Jos kannat sähkötyökalua sormi käyttökytkimellä tai liität pistokkeen pistorasiaan käyttökytkimen ollessa käyntiasennossa, altistat itsesi onnettomuuksille.
 • Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvitaltat, ennen kuin käynnistät sähkötyökalun. Työkalu tai avain, joka sijaitsee koneen pyörivässä osassa, saattaa johtaa loukkaantumiseen.
 • Vältä vaikeita työskentelyasentoja. Varmista aina tukeva seisoma-asento ja tasapaino. Siten voit paremmin hallita sähkötyökalua odottamattomissa tilanteissa.
 • Käytä työhösi soveltuvia vaatteita. Älä käytä löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet loitolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet, korut ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
 • Jos pölynpoisto- ja keräilylaitteita voidaan asentaa, sinun on tarkastettava, että ne on liitetty oikein ja että niitä käytetään oikealla tavalla. Pölynpoistovarustuksen käyttö vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
 • Älä tuudittaudu virheelliseen turvallisuuden tunteeseen äläkä laiminlyö sähkötyökaluja koskevia turvallisuusohjeita silloinkaan, kun mielestäsi jo olet kokenut sähkötyökalun käyttäjä. Harkitsematon ja huolimaton toiminta voi sekunnin murto-osissa johtaa vakaviin loukkaantumisiin.
Sähkötyökalun käyttö ja käsittely
 • Älä ylikuormita konetta. Käytä kyseiseen työhön tarkoitettua sähkötyökalua. Sopivaa sähkötyökalua käyttäen työskentelet paremmin ja varmemmin tehoalueella, jolle sähkötyökalu on tarkoitettu.
 • Älä käytä sähkötyökalua, jonka käyttökytkin ei toimi. Sähkötyökalu, jota ei enää voida käynnistää ja pysäyttää käyttökytkimellä, on vaarallinen ja se täytyy korjata.
 • Irrota pistoke pistorasiasta ja/tai irrota akku ennen kuin muutat säätöjä, vaihdat terää tai lisävarusteita ja kun lopetat koneen käyttämisen. Tämä turvatoimenpide estää sähkötyökalun tahattoman käynnistysriskin.
 • Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun niitä ei käytetä. Älä anna toisten henkilöiden käyttää konetta, elleivät he ole perehtyneet sen käyttöön ja lukeneet käyttöohjeita. Sähkötyökalut ovat vaarallisia, jos niitä käyttävät kokemattomat henkilöt.
 • Hoida sähkötyökaluja ja niiden varusteita huolella. Tarkasta, että liikkuvat osat toimivat moitteettomasti eivätkä ole puristuksissa, ja tarkasta myös, ettei sähkötyökalussa ole murtuneita tai vaurioituneita osia, jotka saattaisivat haitata sen toimintaa. Korjauta vaurioituneet osat ennen koneen käyttämistä. Usein loukkaantumisten ja tapaturmien syynä on sähkötyökalujen laiminlyöty huolto.
 • Pidä terät terävinä ja puhtaina. Huolella hoidetut terät, joiden leikkausreunat ovat teräviä, eivät jumitu herkästi, ja niillä työnteko on kevyempää.
 • Käytä sähkötyökalua, lisävarusteita ja tarvikkeita, teriä jne. niiden käyttöohjeiden mukaisesti. Ota tällöin työolosuhteet ja suoritettava työtehtävä huomioon. Sähkötyökalun käyttö muuhun kuin sille tarkoitettuun käyttöön saattaa johtaa vaarallisiin tilanteisiin.
 • Pidä käsikahvat ja tartuntapinnat kuivina, puhtaina, öljyttöminä ja rasvattomina. Jos käsikahvat tai tartuntapinnat ovat liukkaat, sähkötyökalun turvallinen käyttö ja hallinta voi yllättävissä tilanteissa olla mahdotonta.
Akkukäyttöisen sähkötyökalun käyttö ja käsittely
 • Lataa akku vain valmistajan suosittamalla laturilla. Jos laturi on tarkoitettu vain tietyn akkumallin lataamiseen, palovaara on olemassa, jos laturia käytetään muiden akkujen lataamiseen.
 • Käytä ainoastaan juuri kyseiseen sähkötyökaluun tarkoitettua akkua. Jonkun muun akun käyttö saattaa johtaa loukkaantumiseen ja tulipaloon.
 • Pidä irrallinen akku loitolla metalliesineistä, kuten paperinliittimistä, kolikoista, avaimista, nauloista, ruuveista tai muista pienistä metalliesineistä, jotka voivat oikosulkea akun liittimet. Akun liittimien välinen oikosulku saattaa aiheuttaa palovammoja tai johtaa tulipaloon.
 • Väärästä käytöstä johtuen saattaa akusta vuotaa nestettä, jota ei saa koskettaa. Vältä kosketusta sen kanssa. Tarvittaessa huuhtele kosketuskohta vedellä. Jos nestettä pääsee silmiin, tarvitaan lisäksi lääkärin apua. Akusta vuotava neste saattaa aiheuttaa ärsytystä ja palovammoja.
 • Älä käytä akkua, joka on vaurioitunut tai johon on tehty muutoksia. Vaurioitunut akku tai akku, jota on muutettu, saattaa käyttäytyä yllättävästi ja aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen ja vammoja.
 • Varjele akkua avotulelta ja korkeilta lämpötiloilta. Avotuli tai yli 130 °C:n (265 °F) lämpötila voi aiheuttaa räjähdyksen.
 • Noudata kaikkia akun lataamisesta annettuja ohjeita, ja lataa akku tai akun sisältävä sähkötyökalu aina käyttöohjeessa mainittuja lämpötilarajoja noudattaen. Akun virheellinen lataaminen tai lataaminen sallitun lämpötila-alueen lämpötiloja noudattamatta saattaa johtaa akun tuhoutumiseen ja aiheuttaa tulipalovaaran.
Huolto
 • Anna koulutettujen ammattihenkilöiden korjata sähkötyökalusi ja hyväksy korjauksiin vain alkuperäisiä varaosia. Siten varmistat koneen turvallisuuden säilymisen.
 • Älä koskaan yritä huoltaa vaurioitunutta akkua. Akkujen kaikki huoltotyöt saa suorittaa vain valmistaja tai sen valtuuttama huoltopiste.

Naulaimia koskevat turvallisuusohjeet

 • Toimi aina sen olettamuksen mukaan, että sähkötyökalussa on nauloja. Naulaimen huolimaton käsittely saattaa johtaa naulan laukaisemiseen, mikä voi aiheuttaa vammoja.
 • Älä suuntaa sähkötyökalua itseäsi tai muita henkilöitä kohti. Yllättävän tai tahattoman laukaisun myötä naulaimen ampuma naula saattaa aiheuttaa vammoja.
 • Älä käytä sähkötyökalua, ennen kuin se on tukevasti vasten työkappaletta. Jos sähkötyökalu ei ole työkappaletta vasten, naula saattaa kimmota kiinnityskohdasta.
 • Irrota sähkötyökalu verkkovirrasta tai irrota sähkötyökalun akku, jos naula juuttuu sähkötyökaluun. Jos naulain on liitetty verkkovirtaan tai sen akku on paikallaan, naulain saattaa laueta juuttuneen naulan irrottamisen yhteydessä.
 • Ole varovainen, kun irrotat juuttunutta naulaa. Järjestelmässä saattaa olla jännitys, ja naula saattaa tulla ulos voimalla, kun yrität poistaa juuttumisen syytä.
 • Sähköjohtoja kiinnittäessäsi varmista, ettei johdoissa ole jännitettä. Pidä naulaimesta kiinni vain sen eristetyistä kahvapinnoista. Käytä vain nauloja, jotka on tarkoitettu sähköjohtojen kiinnittämiseen. Tarkasta, etteivät naulat ole vaurioittaneet sähköjohtojen eristystä. Naula, joka on vaurioittanut sähköjohdon eristystä, voi antaa sähköiskun ja aiheuttaa tulipalon syttymisvaaran.

Turvallisuusohjeet

Käyttäjälle asetettavat vaatimukset
 • Saat käyttää tai huoltaa tätä tuotetta vain, jos sinut on siihen oikeutettu ja perehdytetty.
Henkilökohtainen suojavarustus
 • Käytön aikana sinun ja välittömässä läheisyydessä olevien henkilöiden on käytettävä soveltuvia silmäsuojaimia, kuulosuojaimia ja suojakypärää.
Henkilöturvallisuus
 • Noudata käyttöohjeessa annettuja käyttöä, huoltoa ja kunnossapitoa koskevia ohjeita.
 • Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja noudata tervettä järkeä naulainta käyttäessäsi. Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Keskeytä työnteko, jos tunnet kipua tai olet huonovointinen. Hetkellinenkin varomattomuus naulainta käytettäessä saattaa aiheuttaa vakavia vammoja.
 • Vältä hankalia työskentelyasentoja. Varmista, että seisot tukevalla alustalla ja säilytät aina tasapainosi.
 • Käytä pitäväpohjaisia jalkineita.
 • Älä koskaan vedä naulanohjainta tai kiinnityselementtiä kädellä taaksepäin.
 • Naulanohjaimen tai kiinnityselementin vetäminen kädellä taaksepäin saattaa saada tuotteen laukaisuvalmiiksi. Tällöin pystyy ampumaan myös kehonosaan.
 • Pidä tuotetta käyttäessäsi käsivartesi hiukan koukistettuina (älä käytä tuotetta kädet suorana).
 • Varmista, ettei työskentelyalueella ole muita henkilöitä, erityisesti pidä lapset poissa työskentelyalueelta.
 • Putoamaan pääsevät työkalut ja/tai lisävarusteet aiheuttavat loukkaantumisvaaran. Ennen työn aloittamista tarkasta, että akku ja asennettu lisävaruste ovat kunnolla kiinni.
 • Pidä jäähdytysilmaraot aina puhtaina. Jäähdytysilmarakojen peittyminen tai tukkeutuminen aiheuttaa palovaaran!
 • Älä katso suoraan valoon (LED) äläkä suuntaa valoa muiden henkilöiden kasvoihin. Sokaistumisvaara on olemassa.
Naulaimien huolellinen käsittely ja käyttö
 • Läpi menevä kiinnityselementti aiheuttaa vaaran! Varmista ennen kiinnityselementtien ampumista, ettei kukaan ole kiinnityskohdan takana tai alapuolella.
 • Käytä työtehtävään sopivaa tuotetta. Älä käytä tuotetta muihin töihin kuin mihin se on tarkoitettu, vaan käytä sitä aina käyttötarkoituksen mukaisiin töihin, ja varmista tuotteen moitteeton kunto.
 • Älä koskaan jätä ladattua tuotetta valvomatta.
 • Tyhjennä tuote aina ennen puhdistus-, huolto- ja ylläpitotöitä, naulanohjaimen vaihtamista varten, töiden keskeytyessä ja varastointia varten (kiinnityselementit).
 • Säilytä ei-käytössä oleva tuote tyhjennettynä kuivassa ja lukitussa paikassa lasten ulottumattomissa.
 • Tarkasta tuotteen ja lisävarusteiden mahdolliset vauriot. Tarkasta, että liikkuvat osat toimivat moitteettomasti eivätkä ota kiinni mihinkään ja että osat ovat kunnossa.
 • Kaikkien osien pitää olla oikein kiinnitettyinä ja moitteettomassa toimintakunnossa, jotta tuote voi toimia kunnolla. Vaurioituneet osat on korjattava tai vaihdettava asianmukaisesti Hilti -huollossa, ellei käyttöohjeessa muita ohjeita anneta.
 • Tarkasta ennen työn aloittamista, onko työskentelyalueella rakenteiden sisälle asennettuja sähköjohtoja tai kaasu- ja vesiputkia. Tuotteen ulkopinnan metalliosista saatat saada sähköiskun tai aiheuttaa räjähdyksen, jos vahingossa osut sähköjohtoon, kaasuputkeen tai vesiputkeen.
 • Älä kiinnitä kiinnityselementtejä soveltumattomiin materiaaleihin.
 • Soveltumattomia materiaaleja ovat hitsattu teräs tai valuteräs, valurauta, lasi, marmori, muovi, pronssi, messinki, kupari, eristemateriaalit, ontot tiilet, keraamiset tiilet, ohuet pellit (< 4 mm) ja kaasubetoni. Kiinnittäminen näihin materiaaleihin voi rikkoa kiinnityselementin, irrottaa materiaalista sirpaleita tai kiinnityselementti voi mennä kokonaan materiaalin läpi.
 • Laukaise tuote vain, kun se on kohtisuoraan kiinnityspintaa vasten painettuna.
 • Pidä tuote laukaistaessa aina suorassa kulmassa kiinnityspintaan nähden, jotta vältät kiinnityselementin vinoon ohjautumisen.
 • Pidä käsikahvat kuivina, puhtaina, öljyttöminä ja rasvattomina.
 • Älä koskaan päästä tuotetta putoamaan.
 • Älä käytä lipasta kahvana.
 • Älä käytä tuotetta paikoissa, joissa on tulipalo- tai räjähdysvaara, ellei sitä erikseen ole hyväksytty tällaisissa olosuhteissa käytettäväksi.
 • Älä koskaan kiinnitä kiinnityselementtiä materiaalissa valmiina olevaan reikään, ellei Hilti tätä tapaa suosita (esimerkiksi DX-Kwik).
Mekaaniset turvallisuustoimenpiteet
 • Älä tee tuotteeseen tai sen lisävarusteisiin minkäänlaisia muutoksia, etenkään tuotteen mäntään.
 • Käytä vain kiinnityselementtejä, jotka on tarkoitettu ja hyväksytty tälle tuotteelle.
Lämpöön liittyvät turvallisuustoimenpiteet
 • Älä ylitä suositeltua suurinta sallittua käyttönopeutta.
 • Anna kuumentuneen tuotteen jäähtyä.
 • Älä pura tuotetta, jos se on kuuma. Anna tuotteen jäähtyä.

Akkujen käyttö ja hoito

 • Noudata seuraavia turvallisuusohjeita, jotka varmistavat litiumioniakkujen turvallisen käsittelyn ja käytön. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa ihoärsytystä, vakavia syöpymisvammoja, kemiallisia palovammoja, tulipalon ja/tai räjähdyksen.
 • Käytä vain akkua, joka on teknisesti moitteettomassa kunnossa.
 • Käsittele akkuja huolellisesti, jotta vältät vauriot ja terveydelle vakavasti vaarallisten nesteiden vuotamisen ulos!
 • Akkuja ei saa mitenkään muuttaa tai manipuloida!
 • Akkuja ei saa avata, puristaa, kuumentaa lämpötilaan yli 80 °C (176 °F) tai polttaa.
 • Älä käytä tai lataa akkua, johon on kohdistunut isku tai joka muutoin on vaurioitunut. Tarkasta akustasi vaurioiden merkit säännöllisin välein.
 • Älä koskaan käytä kierrätettyä tai korjattua akkua.
 • Älä käytä akkua tai akkukäyttöistä sähkötyökalua koskaan lyöntityökaluna.
 • Älä koskaan altista akkua suoralle auringonpaisteelle, korkealle lämpötilalle, kipinöille tai avotulelle. Siitä voi aiheutua räjähdys.
 • Älä kosketa akun napoja sormilla, työkaluilla, koruilla tai muilla metallisilla esineillä. Seurauksena akku voi vaurioitua ja aiheuttaa aineellisia vahinkoja tai vammoja.
 • Älä altista akkua sateelle, kosteudelle tai nesteille. Sisään tunkeutunut kosteus voi aiheuttaa oikosulun, sähköiskun, palovammoja tai räjähdyksen.
 • Käytä aina vain tälle akkutyypille tarkoitettuja latureita ja sähkötyökaluja. Noudata niiden käyttöohjeissa annettuja ohjeita.
 • Älä käytä tai varastoi akkua räjähdysvaarallisessa ympäristössä.
 • Jos akku on liian kuuma koskea, se saattaa olla vaurioitunut. Laita akku palovaarattomaan paikkaan ja riittävän etäälle syttyvistä materiaaleista. Anna akun jäähtyä. Jos akku vielä tunnin kuluttuakin on liian kuuma koskea, akku on vaurioitunut. Ota yhteys Hilti -huoltoon tai lue dokumentti "Hilti -litiumioniakkujen turvallisuuteen ja käyttöön liittyviä ohjeita".
  Noudata erityisiä ohjeita ja direktiivejä, jotka koskevat litiumioniakkujen kuljettamista, varastointia ja käyttöä.
  Lue Hilti -litiumioniakkujen turvallisuuteen ja käyttöön liittyvät ohjeet, jotka saat skannaamalla tämän käyttöohjeen lopussa olevan QR-koodin.

Kuvaus

Tuoteyhteenveto

Image alternative
 1. Laitteen kärki
 2. Naulanohjain
 3. Naulanohjaimen lukitus
 4. Yksittäislaukaisupainike (BX 3-ME-22)
 5. Jäähdytysilmaraot
 6. Työkaluliinan kiinnityslenkki
 7. Vyökoukku
 8. Turvalaukaisin
 9. Käsikahva
 10. Vyökoukku / telinekoukku
 11. Akun lukituksen vapautuspainike
 12. Akun tilanäyttö
 13. Litiumioniakku
 14. Lisävarusteiden kiinnitysaukko
 15. Naulaluisti
 16. Naulaluistin lukituksen vapautus
 17. Tukijalka
 18. Lipas
 19. Naulaimen tilanäyttö
 20. Työaluevalo

Varustus

Naulanohjain ja tukijalka ovat tuotekohtaisia. Seuraavassa taulukossa on esitetty tukijalka ja naulanohjain, jotka ovat tämän tuotteen varusteena.
Lisätietoja saat laukun kannesta, Hilti Store -liikkeestä ja osoitteesta: www.hilti.group
Tuote
BX 3-22
BX 3-L-22
BX 3-ME-22
Naulanohjain
X-FG B3 IF 02
X-FG B3 IF 02
X-FG B3 ME
Tukijalka
X-SL B3 03
X-SL B3 03
X-SL B3 ME 03

Tarkoituksenmukainen käyttö

Tuote on käsiohjattava akkukäyttöinen naulain. Se on tarkoitettu erikoisvalmistettujen kiinnityselementtien kiinnittämiseen betoniin, teräkseen, muuraukseen, hiekkakiveen ja muihin vastaaviin materiaaleihin, joihin kiinnittäminen naulaamalla on mahdollista. Tuote on myös tarkoitettu sähköjohtojen kiinnittämiseen kiinnikkeillä, jos kiinnittämisessä käytetään tähän tarkoitukseen soveltuvia kiinnityselementtejä. Käytä vain hyväksyttyjä kiinnityselementtejä yhdessä niille määrätyn naulanohjaimen kanssa (ks. kappale "Tekniset tiedot").

Naulain, akku ja kiinnityselementit muodostavat yhden teknisen kokonaisuuden. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tätä naulainta voidaan ongelmitta käyttää kiinnittämiseen vain käyttämällä erityisesti tähän naulaimeen valmistettuja Hilti -kiinnityselementtejä sekä Hilti n suosittelemia latureita ja akkuja. Vain näitä ohjeita noudattamalla pätevät Hilti n antamat kiinnitys- ja käyttösuositukset.
 • Naulainta saa käyttää vain käsiohjauksessa.
 • Virheellinen käyttö on suljettava pois. Virheelliseksi käytöksi luetaan kiinnittäminen erittäin pehmeään materiaaliin (esimerkiksi puu) ja kiinnittäminen liian kovaan materiaaliin (esimerkiksi suurlujuusteräs tai erittäin kova luonnonkivi).
Image alternative
 • Käytä tässä tuotteessa vain tyyppisarjan B 22 Hilti Nuron -litiumioniakkuja. Parhaan tehon saavuttamiseksi Hilti suosittaa, että tässä tuotteessa käytetään tässä taulukossa mainittuja akkuja.

 • Käytä näiden akkujen lataamiseen vain tässä taulukossa mainittujen tyyppisarjojen Hilti -latureita.

Turvalaitteet

Lipaskäytössä naulantunnistuksen tehtävä on estää virheelliset laukaisut, jotka saattaisivat vaurioittaa naulainta.
Painovarmistus estää naulan laukaisun, ellei laitetta paineta pintaa vasten. Lipaskäytössä naulain voidaan laukaista vain, jos lippaassa on nauloja ja naulainta painetaan pintaa vasten.

Varustusyksityiskohtia

Naulaimessa on ergonominen, pitäväpintainen ja tärinävaimennettu kahva, vyö- ja telinekoukku sekä tukijalka. Naulaimessa on liialliselta kuormitukselta suojaava elektroninen ylikuormitussuoja ja ylikuumenemiselta suojaava lämpötilavalvonta.

Naulaimen tilanäyttö

Tilanäyttö kertoo tiedon naulaimen tiloista.
Tila
Merkitys
LED ei pala
Naulain on kytketty pois päältä
LED palaa vihreänä.
Naulain on kytketty päälle ja laukaisuvalmis
LED vilkkuu vihreänä.
Akku liian kuuma tai liian heikko
LED vilkkuu 3 sekunnin välein vihreänä.
Naulain on valmiustilassa, laitteen kärjen painaminen kytkee naulaimen päälle
LED palaa sinisenä.
Naulain on kytketty päälle, naulakammat on ladattu
LED vilkkuu sinisenä.
Naulain on kytketty päälle, lipas on täysin tyhjä
LED vilkkuu keltaisena.
Naulain on liian kuuma, ks. Häiriötilannetaulukko
LED vilkkuu punaisena.
Laitteen häiriö, ks. Häiriötilannetaulukko
LED palaa punaisena.
Laitteen häiriö, ks. Häiriötilannetaulukko

Litiumioniakun näyttö

Hilti Nuron -litiumioniakuissa on lataustilan, vikailmoitusten ja akun kunnon näyttö.

Lataustilan ja vikailmoitusten näyttö

Jotta jokin seuraavista näytöistä voi tulla näyttöön, paina akun lukituksen vapautuspainiketta lyhyesti.
VAARA
Loukkaantumisvaara akun putoamisesta aiheutuva!
 • Varmista, että akku on kunnolla lukittunut tuotteeseen, jos akun paikalleen laittamisen jälkeen olet painanut lukituksen vapautuspainiketta.
Lataustila ja mahdolliset häiriöt pysyvät näytössä niin kauan, kuin liitetty tuote on päälle kytkettynä.
Tila
Merkitys
Neljä (4) LED-merkkivaloa palaa jatkuvasti vihreänä
Lataustila: 100...71 %
Kolme (3) LED-merkkivaloa palaa jatkuvasti vihreänä
Lataustila: 70...51 %
Kaksi (2) LED-merkkivaloa palaa jatkuvasti vihreänä
Lataustila: 50...26 %
Yksi (1) LED palaa jatkuvasti vihreänä
Lataustila: 25...10 %
Yksi (1) LED-merkkivalo vilkkuu hitaasti vihreänä
Lataustila: < 10 %
Yksi (1) LED-merkkivalo vilkkuu nopeasti vihreänä
Litiumioniakku on täysin tyhjentynyt. Lataa akku.
Jos LED-merkkivalo akun lataamisen jälkeenkin vielä vilkkuu nopeasti, ota yhteys Hilti -huoltoon.
Yksi (1) LED-merkkivalo vilkkuu nopeasti keltaisena
Litiumioniakku tai siihen liitetty tuote on ylikuormittunut, liian kuuma tai liian kylmä tai jokin muu vika on olemassa.
Saata tuote ja akku suositeltuun käyttölämpötilaan ja älä ylikuormita tuotetta sitä käyttäessäsi.
Jos viesti edelleen on näytössä, ota yhteys Hilti -huoltoon.
Yksi (1) LED-merkkivalo palaa keltaisena
Litiumioniakku ja siihen liitetty tuote eivät ole yhteensopivat. Ota yhteys Hilti -huoltoon.
Yksi (1) LED-merkkivalo vilkkuu nopeasti punaisena
Litiumioniakku on estetty eikä sitä voida käyttää. Ota yhteys Hilti -huoltoon.

Akun kunnon näyttö

Litiumioniakun kunnon voit hakea näyttöön painamalla akun lukituksen vapautuspainiketta yli kolmen sekunnin ajan. Järjestelmä tunnistaa akun mahdollisen virheellisen toiminnan väärin käyttämisen seurauksena, esimerkiksi akku päässyt putoamaan, akussa reikä, akussa ulkoisen lämmön aiheuttama vaurio jne.
Tila
Merkitys
Kaikki LED-merkkivalot syttyvät juoksevasti ja sitten yksi (1) LED-merkkivalo jää palamaan vihreänä.
Akun käyttämistä voidaan jatkaa.
Kaikki LED-merkkivalot syttyvät juoksevasti ja sitten yksi (1) LED-merkkivalo vilkkuu nopeasti keltaisena.
Kyselyä akun kunnosta ei saatu tehtyä loppuun saakka. Toista tämä vaihe tai ota yhteys Hilti -huoltoon.
Kaikki LED-merkkivalot syttyvät juoksevasti ja sitten yksi (1) LED-merkkivalo jää palamaan punaisena.
Jos liitettyä tuotetta voi edelleen käyttää, jäljellä oleva akkukapasiteetti on alle 50 %.
Jos liitettyä tuotetta ei enää voi käyttää, akku on tullut käyttöikänsä päähän ja vaihdettava. Ota yhteys Hilti -huoltoon.

Bluetooth® (lisävaruste)

Bluetooth ® -tekstimerkki ja kuvamerkit (logot) ovat Bluetooth SIG, Inc. -yhtiön rekisteröityjä tuotemerkkejä ja omaisuutta. Hilti Aktiengesellschaft käyttää näitä tekstimerkkejä/kuvamerkkejä lisenssillä.

Tarkoituksenmukainen käyttö

Tässä tuotteessa on Bluetooth ® Low Energy Module -moduuli, joka mahdollistaa sähkötyökalun tilan tarkastamisen sekä asetusten ja tietojen välittämisen tiedonsiirron langattomalla Bluetooth ® -radiotaajuustekniikalla kahden Bluetooth-ominaisuudellisen tuotteen välillä lyhyillä etäisyyksillä. Tämä tuote on kehitetty mahdollistamaan kommunikaatio ja tiedonsiirto matkapuhelimien kanssa ja Hilti Gateway-yhdyskäytävän avulla. Tuote voi lähettää tietoyksityiskohtia kuten vastaanottavan päätelaitteen sijainti, käyttöaika, sovellusten kokonaislukumäärä, lähetysjakson aikaisten sovellusten lukumäärä ja tiedonsiirron aikaleima. Tietoja tarjolla olevista liitettävyyden Connectivity-toiminnoista löydät vastaavasta Hilti -sovelluksesta (App) tai käytettävän sähkötyökalun käyttöohjeesta.

Tiedonsiirto Bluetooth ®-yhteydellä

Lähetysjakso voi vaihdella riippuen tuotteen käytettävissä olevasta energialähteestä. Signaalin kantama voi suuresti vaihdella riippuen ulkoisista tekijöistä mukaan lukien käytettävä vastaanottolaite. Suljetuissa tiloissa metalliset esteet (esimerkiksi seinät, hyllyt, laukut jne.) voivat merkittävästi lyhentää Bluetooth ® -yhteyden toimintamatkaa. Ympäristöstä riippuen saatetaan tarvita useampia lähetysjaksoja, ennen kuin sähkötyökalu tunnistetaan.
Jos sähkötyökalua ei tunnisteta, tarkasta seuraavat:
Onko etäisyys mobiilipäätelaitteeseen liian suuri?
→ Pienennä mobiilipäätelaitteen ja sähkötyökalun välistä etäisyyttä

Sovelluksen asennus ja asetukset

Liitettävyyden Connectivity-toimintojen käyttämiseksi sinun pitää ensin asentaa vastaava Hilti -sovellus.
(1.) Lataa sovellus vastaavasta sovelluskaupasta.
Sovelluskauppaan tarvitaan käyttäjätili.
(2.) Kun ensimmäisen kerran käynnistät sovelluksen, kirjaudu tilillesi tai rekisteröidy.
(3.) Mobiilipäätelaitteesi näyttö näyttää kaikki muut vaiheet, jotka tarvitaan sähkötyökalun ja mobiilipäätelaitteen toisiinsa yhdistämiseen.
Käy ensin sovelluksen esittely läpi. Siten saat paremmin käsityksen yhteyden muodostamisesta ja liitettävyyden Connectivity-toiminnoista.

Syväpurkautumissuoja

Tuotteessa on syväunitila, joka suojaa litiumioniakkua syväpurkautumiselta. Näin estetään akun syväpurkautuminen.
 • Syväpurkautumissuoja aktivoituu 360 minuutin kuluttua.
 • Syväpurkautumissuojan saa deaktivoitua irrottamalla akun ja laittamalla sen takaisin paikalleen.

Toimituksen sisältö

Naulain , käyttöohje.
Muita tälle tuotteelle hyväksyttyjä järjestelmätuotteita löydät Hilti Store -liikkeestä tai nettiosoitteesta: www.hilti.group

Tekniset tiedot


BX 3-22
BX 3-L-22
BX 3-ME-22
Paino EPTA Procedure 01 mukaan ilman akkua
3,5 kg
3,5 kg
3,4 kg
Naulan pituus lippaassa
14 mm …30 mm
14 mm …36 mm
14 mm …24 mm
Naulan pituus yksittäislaukaisussa
·/·
·/·
30 mm …36 mm
Naulan halkaisija
3 mm
2,75 mm …3,0 mm
3 mm
Lippaan kapasiteetti
30 naulaa
30 naulaa
20 naulaa
Painomatka
12 mm
12 mm
12 mm
Painamisvoima
50 N …70 N
50 N …70 N
50 N …70 N
Suositeltu suurin käyttönopeus huonelämpötilassa
700/h
700/h
700/h
Nimellisjännite
21,6 V
21,6 V
21,6 V
Max. lähetysteho Bluetooth®
8 dBm
8 dBm
8 dBm
Bluetooth-taajuusalue
2 402 MHz …2 480 MHz
2 402 MHz …2 480 MHz
2 402 MHz …2 480 MHz
Varastointilämpötila
−20 ℃ …70 ℃
−20 ℃ …70 ℃
−20 ℃ …70 ℃
Ympäristön lämpötila käytettäessä
−17 ℃ …60 ℃
−17 ℃ …60 ℃
−17 ℃ …60 ℃

Akku

Akkutoimintajännite
21,6 V
Gewicht Akku
Siehe Kapitel "Bestimmungsgemäße Verwendung"
Ympäristön lämpötila käytettäessä
−17 ℃ …60 ℃
Varastointilämpötila
−20 ℃ …40 ℃
Akun lämpötila lataamisen alkaessa
−10 ℃ …45 ℃

Melutiedot ja tärinäarvot EN 62841 mukaan

Tässä käyttöohjeessa annetut äänenpaine- ja tärinäarvot on mitattu standardoitujen mittausmenetelmien mukaisesti, ja näitä arvoja voidaan käyttää sähkötyökalujen vertailussa. Ne soveltuvat myös altistumisten tilapäiseen arviointiin.
Annetut arvot koskevat sähkötyökalun pääasiallisia käyttötarkoituksia. Jos sähkötyökalua kuitenkin käytetään muihin tarkoituksiin, poikkeavia työkaluja tai teriä käyttäen tai puutteellisesti huollettuna, arvot voivat poiketa tässä ilmoitetuista. Tämä saattaa merkittävästi lisätä altistumista koko työskentelyajan aikana.
Altistumisia tarkasti arvioitaessa on otettava huomioon myös ne ajat, jolloin kone on kytketty pois päältä tai jolloin kone on päällä, mutta sillä ei tehdä varsinaista työtä. Tämä saattaa merkittävästi vähentää altistumista koko työskentelyajan aikana.
Käyttäjän suojaamiseksi melun ja/tai tärinän vaikutukselta ryhdy tarpeellisiin turvatoimenpiteisiin kuten: Sähkötyökalun ja siihen kiinnitettävien työkalujen huolto, käsien lämpimänä pitäminen, työtehtävien organisointi.
Melutiedot

BX 3-22
BX 3-L-22
BX 3-ME-22
Tyypillinen A-painotettu melupäästön äänitehotaso (nauloja kiinnitettäessä) (LWA)
Betoni
96 dB
96 dB
96 dB
Teräs
100 dB
100 dB
100 dB
Tyypillinen A-painotettu melupäästön äänenpainetaso (nauloja kiinnitettäessä) (LpA)
Betoni
85 dB
85 dB
85 dB
Teräs
89 dB
89 dB
89 dB
Ilmoitetun melutason epävarmuus (KWA, KPA)
3 dB
3 dB
3 dB
Yhden akselin suuntaiset (z-suunta) tärinäkokonaisarvot

BX 3-22
BX 3-L-22
BX 3-ME-22
Tärinäarvo (nauloja kiinnitettäessä) käytettäessä akkua B22 55 (a h)
Betoni
2,5 m/s²
2,5 m/s²
2,5 m/s²
Teräs
3,3 m/s²
3,3 m/s²
3,3 m/s²
Tärinäarvo (nauloja kiinnitettäessä) käytettäessä akkua B22 85 (a h)
Betoni
2,9 m/s²
2,9 m/s²
2,9 m/s²
Teräs
3,5 m/s²
3,5 m/s²
3,5 m/s²
Epävarmuus (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Työkohteen valmistelu

VAARA
Loukkaantumisvaara vahingossa käynnistymisen seurauksena!
 • Varmista ennen akun kiinnittämistä, että tuote on kytketty pois päältä.
 • Irrota akku, ennen kuin muutat koneen säätöjä tai vaihdat lisävarusteosia.
Noudata tässä dokumentaatiossa ja tuotteessa olevia turvallisuus- ja varoitushuomautuksia.

Akun lataus

 1. Ennen lataamista lue laturin käyttöohje.
 2. Varmista, että liittimet akussa ja laturissa ovat puhtaat ja kuivat.
 3. Lataa akku hyväksytyllä laturilla.

Akun kiinnitys

VAARA
Loukkaantumisvaara akun oikosulun tai putoamisen seurauksena!
 • Ennen akun paikalleen laittamista varmista, ettei akun liittimissä akussa ja tuotteessa ole vieraita esineitä.
 • Varmista, että akku aina lukittuu kunnolla paikalleen.
 1. Lataa akku täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.
 2. Työnnä akku tuotteeseen siten, että akku kuultavasti lukittuu paikalleen.
 3. Tarkasta, että akku on kunnolla kiinni.

Akun irrotus

 1. Paina akun lukituksen vapautuspainiketta.
 2. Vedä akku irti tuotteesta.

Naulanohjaimen irrotus

 1. Vedä naulaluistia alaspäin, kunnes se lukittuu.
 2. Tyhjennä lipas.
 3. Työnnä naulanohjaimen lukitsin nuolen suuntaan vasteeseen saakka.
  • Naulanohjain vapautuu.
 4. Irrota naulanohjain.

Naulanohjaimen kiinnitys

 1. Vedä naulaluistia alaspäin, kunnes se lukittuu.
 2. Tyhjennä lipas.
 3. Työnnä naulanohjaimen lukitsin nuolen suuntaan vasteeseen saakka ja pidä tässä asennossa.
 4. Työnnä naulanohjain laitteen kärkeen, siten että sen lukittumisen voi kuulla.
 5. Vapauta naulanohjaimen lukitsin.
  • Naulanohjaimen lukitsin ponnahtaa keskiasentoon.
 6. Tarkasta naulanohjaimesta vetämällä, että se on kunnolla kiinni.

Vyö- ja telinekoukun turvallinen käyttö

  Image alternative
 • Ennen työn aloittamista varmista, että vyö-/telinekoukku on kunnolla kiinnitetty tuotteeseen.
 • Käytä vyö-/telinekoukkua vain niin kauan kuin sitä tarvitset. Laske tuote turvallisesti sivuun, jos et tarvitse sitä pitempään aikaan.

Putoamissuoja

VAARA
Loukkaantumisvaara työkalun ja/tai lisävarusteen putoamisvaaran vuoksi!
 • Käytä vain tuotteellesi suositeltua Hilti -työkaluliinaa.
 • Aina ennen käyttöä tarkasta työkaluliinan kiinnityspisteen mahdolliset vauriot.
 • Älä kiinnitä työkaluliinaa vyökoukkuun. Älä käytä vyökoukkua tuotteen nostamiseen.
Noudata maassasi voimassa olevia korkealla tehtävien töiden määräyksiä ja ohjeita.
Käytä tämän tuotteen putoamissuojana ainoastaan Hilti -työkaluliinaa #2261970.
  Image alternative
 • Kiinnitä työkaluliina tuotteeseen karbiinikoukulla kuvan mukaisesti. Tarkasta, että karbiinikoukku on kunnolla kiinni.
 • Kiinnitä toinen karbiinikoukku kantavaan rakenteeseen. Tarkasta, että karbiinikoukku on kunnolla kiinni.
  Noudata Hilti -työkaluliinan käyttöohjetta.

Naulojen laittaminen naulaimeen lipaskäyttöä varten

Image alternative
VAROITUS
Puristumisvaara! Naulaluistin äkillinen liike saattaa aiheuttaa vammoja ja naulaimen vaurioita.
 • Kun vedät naulaluistia alaspäin, varmista sen kunnollinen lukittuminen. Älä päästä naulaluistia palaamaan äkillisesti.
 1. Vedä naulaluistia alaspäin, kunnes se lukittuu.
 2. Liu'uta naulakampa lippaaseen (enintään 3 kampaa á 10 naulaa).
 3. Pidä naulaluistista kiinni ja paina naulaluistin lukituksen vapautinta.
 4. Ohjaa naulaluista taaksepäin, kunnes se koskettaa naulaa.

Naulojen laittaminen yksittäislaukaisukäyttöä varten

BX 3-ME-22
VAROITUS
Puristumisvaara! Naulaluistin äkillinen liike saattaa aiheuttaa vammoja ja naulaimen vaurioita.
 • Kun vedät naulaluistia alaspäin, varmista sen kunnollinen lukittuminen. Älä päästä naulaluistia palaamaan äkillisesti.
 1. Vedä naulaluistia alaspäin, kunnes se lukittuu.
 2. Liu'uta naulakampa ulos lippaasta ja varmista, että lipas on tyhjä.
  Naulain voi vaurioitua, jos et ennen yksittäiskäyttölaukaisua poista kaikkia nauloja lippaasta.
 3. Pidä naulaluistista kiinni ja paina naulaluistin lukituksen vapautinta.
 4. Ohjaa naulaluisti taaksepäin.
 5. Laita naula sille tarkoitettuun syvennykseen naulanohjaimessa. Sitten voit myös mahdollisesti laittaa hyväksytynmallisen kiinnityselementin naulanohjaimeen.
  Jos naulanohjaimessa on useampi kuin yksi naula, naulaimen laukaiseminen voi aiheuttaa naulaimen vaurioitumisen. Yksittäislaukaisukäyttöä varten laita naulanohjaimeen aina enintään yksi naula.
 6. Paina yksittäislaukaisupainiketta.
  • Yksittäislaukaisupainike lukittuu kuultavasti.
  Kun naulaluistia vedetään muutama sentti ylöspäin, yksittäislaukaisupainike vapautuu jälleen.

Käyttö

Noudata tässä dokumentaatiossa ja tuotteessa olevia turvallisuus- ja varoitushuomautuksia.

Tukijalan käyttö

Image alternative
Tasaisella kiinnityspinnalla tukijalka helpottaa naulaimen kohtisuoraan kiinnityspintaa vasten asettamisessa, koska tällöin ainoastaan sivusuunnassa on varmistettava suorakulmainen sijainti. Epätasaisella kiinnityspinnalla saattaa olla tarpeen kääntää tukijalka sisään, jotta naulaimen saa suunnattua kohtisuoraan kiinnityspintaan nähden.

Tukijalan kääntäminen sisään

 1. Paina tukijalkaa, jotta se vapautuu lukitusasennostaan.
 2. Käännä tukijalka takaisin.

Tukijalan kääntäminen esiin

VAROITUS
Puristumisvaara! Tukijalkaa käännettäessä on vaarana, että sormet jäävät puristuksiin tukijalan ja kotelon väliin.
 • Pidä naulaimesta kiinni kahvasta, kun käännät tukijalkaa.
 1. Käännä tukijalka eteenpäin.
 2. Paina alhaaltapäin tukijalkaa, jotta se lukittuu esiin käännettyyn asentoon.

Bluetoothin (lisävaruste) kytkeminen pois päältä

 • Paina naulainta 10 sekunnin ajan alustaa vasten.
  • Kuuden sekunnin kuluttua jousielementin jännitys poistuu kuultavasti (pidä naulain vielä neljän sekunnin ajan kiinnityspintaa vasten painettuna).
  • Tilanäyttö vilkahtaa 3 kertaa sinisenä.
  • Moottoriääni kuuluu 3 kertaa.
  • Tiedonsiirto ei enää ole mahdollista.
  Jos olet radiosignaaliherkässä ympäristössä (esimerkiksi sairaalassa), jossa Bluetoothin käyttö ei ole sallittua, kytke Bluetooth pois päältä.
  Bluetoothin kytket uudelleen päälle irrottamalla akun ja laittamalla sen takaisin paikalleen.

Naulaimen kytkeminen päälle / pois päältä

Naulaimen kytkeminen päälle

VAARA
Loukkaantumisvaara! Naulaimen painaminen kehonosaa vasten saattaa aiheuttaa vakavan loukkaantumisen, jos naulain vahingossa laukeaa.
 • Älä koskaan paina naulainta kättäsi tai muuta kehonosaa vasten.
 1. Lipaskäyttöä varten täytä lipas.
 2. Kiinnitä akku paikalleen.
  • Tilanäyttö vilkkuu hitaasti vihreänä.
  Jos käytät akkua, jonka teho on heikentynyt, naulain kytkeytyy pois päältä ennen kuin akun kennot ehtivät vaurioitua.
 3. Paina naulain soveltuvaa alustaa vasten päälle kytkemistä varten.
  • Naulain jännittyy.
  • Tilanäyttö palaa vihreänä.

Naulaimen kytkeminen pois päältä

 • Irrota akku.
  • Jousielementin jännityksen poistumisen voi kuulla, ja tilan merkkivalo sammuu.
  Kuuden minuutin kuluttua naulain antaa moottoriäänen huomautuksena, että naulain kytkeytyy nyt pois päältä. Tämän huomautuksen jälkeen naulain kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

Laukaiseminen

Image alternative
VAARA
Loukkaantumisvaara Läpi menevä kiinnityselementti aiheuttaa vaaran!
 • Varmista ennen kiinnityselementtien ampumista, ettei kukaan ole kiinnityskohdan takana tai alapuolella.
VAARA
Sinkoutuvien osien aiheuttama loukkaantumisvaara! Kiinnittämisen yhteydessä kiinnitysalustasta sinkoutuvat materiaalikappaleet tai lipaskammasta sinkoutuvat osat voivat aiheuttaa loukkaantumisia tai silmävammoja.
 • Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita ja aina silmäsuojaimia ja suojakäsineitä. Myös muiden työskentelyalueella olevien henkilöiden on käytettävä silmäsuojaimia ja suojakypärää.
VAARA
Loukkaantumisvaara! Naulaimen painaminen kehonosaa vasten saattaa aiheuttaa vakavan loukkaantumisen, jos naulain vahingossa laukeaa.
 • Älä koskaan paina naulainta kättäsi tai muuta kehonosaa vasten.
 1. Ennen töiden aloittamista kiinnitä kiinnityspintaan kokeeksi kaksi kiinnityselementtiä.
 2. Aseta naulain suoraan kulmaan kiinnityspintaa vasten ja paina naulanohjain vasteeseen saakka.
  • Naulain kytkeytyy päälle.
 3. Laukaise naulain painamalla turvalaukaisinta.
 4. Nosta naulain kokonaan pois kiinnityspinnalta laukaisemisen jälkeen.
  Jos naulanohjain on yli kuuden sekunnin ajan kiinnityspintaa vasten painettuna ilman että naulaimen laukaisemista, naulain kytkeytyy automaattisesti valmiustilaan. Naulain kytkeytyy uudelleen laukaisuvalmiuteen, kun laitteen kärki painetaan kiinnityspintaa vasten.

Naulojen poisto lipaskäytössä

 1. Vedä naulaluistia alaspäin, kunnes se lukittuu.
 2. Työnnä naulat alaspäin pois lippaasta.
 3. Pidä naulaluistista kiinni ja paina naulaluistin lukituksen vapautinta.
 4. Ohjaa naulaluisti takaisin perusasentoonsa.

Juuttuneen naulan poisto

VAARA
Loukkaantumisvaara ja naulaimen vaurioitumisvaara. Jos laitteessa käytetään soveltumattomia tuotteita Hilti n suosittelemien alkuperäisten lisävarusteiden ja tarvikkeiden sijasta, seurauksena voi olla loukkaantumisia ja naulaimen vaurioituminen.
 • Jos naula on juuttunut laitteeseen, käytä sen irrottamiseen vain suositeltua painotyökalusarjaa.
VAARA
Sinkoutuvien osien aiheuttama loukkaantumisvaara! Kiinnittämisen yhteydessä sinkoutuvat osat voivat aiheuttaa vammoja, jos naulanohjaimen alueella on vieraita esineitä tai jos kiinnityselementti jumittuu naulanohjaimeen.
 • Älä koskaan yritä poistaa naulaimen toimintahäiriötä ampumalla useamman kerran!
Yksittäiset naulat voivat juuttua naulanohjaimeen. Juuttuneet naulat voidaan irrottaa naulanohjaimesta painotyökalusarjalla X-NP. Lisävarusteita löydät Hilti Store -myymälästä tai internetistä osoitteesta www.hilti.group .
 1. Irrota naulanohjain (ks.).
 2. Laita naulanohjain painotyökalusarjan kiinnitysholkkiin.
 3. Paina juuttunut naula painotyökalua ja vasaraa käyttäen irti naulanohjaimesta.
 4. Kiinnitä naulanohjain (ks.).

Huolto, hoito ja kunnossapito

VAARA
Loukkaantumisvaara jos akku paikallaan !
 • Irrota akku aina ennen hoito- ja kunnostustöitä!
Tuotteen hoito
 • Puhdista pinttynyt lika varovasti.
 • Jos tuotteessa on jäähdytysilmaraot, puhdista ne varovasti kuivalla ja pehmeällä harjalla.
 • Puhdista kotelon pinnat vain kevyesti kostutetulla kankaalla. Älä käytä silikonia sisältäviä hoitoaineita, sillä ne saattavat vaurioittaa muoviosia.
 • Käytä tuotteen liittimien puhdistamiseen vain puhdasta ja kuivaa kangaspalaa.
Litiumioniakkujen hoito
 • Älä koskaan käytä akkua, jos sen jäähdytysilmaraot ovat tukkeutuneet. Puhdista jäähdytysilmaraot varovasti kuivalla, pehmeällä harjalla.
 • Vältä altistamasta akkua tarpeettomasti pölylle tai lialle. Älä koskaan altista akkua suurelle kosteudelle (esimerkiksi upota veteen tai jätä sateeseen).
  Jos akku on pahoin kastunut, käsittele sitä kuin vaurioitunutta akkua. Eristä akku palamattomasta materiaalista valmistettuun astiaan ja ota yhteys Hilti -huoltoon.
 • Pidä akku öljyttömänä ja rasvattomana. Älä anna pölyn ja lian kertyä akun pintaan. Puhdista akku kuivalla, pehmeällä harjalla tai puhtaalla, kuivalla kankaalla. Älä käytä silikonia sisältäviä hoitoaineita, sillä ne saattavat vaurioittaa muoviosia.
  Älä kosketa akun liittimiä äläkä poista akun liittimiin tehtaalla laitettua rasvaa.
 • Puhdista kotelon pinnat vain kevyesti kostutetulla kankaalla. Älä käytä silikonia sisältäviä hoitoaineita, sillä ne saattavat vaurioittaa muoviosia.
Kunnossapito
 • Tarkasta säännöllisin välein kaikkien näkyvien osien mahdolliset vauriot ja käyttöelementtien moitteeton toiminta.
 • Jos havaitset vaurioita ja/tai toimintahäiriöitä, älä käytä tuotetta. Korjauta tuote viipymättä Hilti -huollossa.
 • Hoito- ja kunnostustöiden jälkeen kiinnitä kaikki suojalaitteet takaisin ja tarkasta niiden moitteeton toiminta.
Käyttöturvallisuuden varmistamiseksi käytä vain alkuperäisiä varaosia ja käyttömateriaaleja. Hilti n tälle tuotteelle hyväksymiä varaosia, kulutusmateriaaleja ja lisävarusteita löydät Hilti Store -liikkeestä tai osoitteesta: www.hilti.group

Laitteen kärjen sisäpinnan puhdistus

 1. Irrota naulanohjain.
 2. Puhdista laitteen kärjen sisäpinta.
 3. Kiinnitä naulanohjain paikalleen.

Akkukäyttöisten työkalujen ja akkujen kuljetus ja varastointi

Kuljetus
  VAROITUS
  Käynnistyminen vahingossa kuljetuksen aikana !
 • Kuljeta tuotteesi aina akku irrotettuna!
 • Irrota akut.
 • Kuljeta ja varastoi laite aina lukitussa laukussa.
 • Älä koskaan kuljeta akkuja irrallaan muiden tavaroiden joukossa. Akut on suojattava kuljetuksen ajaksi kovilta iskuilta ja tärinältä, ja ne on eristettävä kaikenlaisista sähköä johtavista materiaaleista ja muista akuista, jotta niiden navat eivät pääse kosketuksiin muiden akkujen napojen kanssa. Seurauksena saattaisi olla oikosulku. Noudata maakohtaisia akkujen kuljetusmääräyksiä.
 • Akkuja ei saa koskaan lähettää postitse. Käänny kuljetusyrityksen puoleen, kun haluat lähettää vauriottomia akkuja.
 • Tarkasta tuotteen ja akun mahdolliset vauriot aina ennen käyttöä sekä ennen pitkää kuljetusta ja sen jälkeen.
Varastointi
  VAARA
  Viallinen tai vuotava akku voi aiheuttaa vaurioita !
 • Varastoi tuotteesi aina akku irrotettuna!
 • Varastoi tuote ja akut viileässä ja kuivassa paikassa. Ota teknisissä tiedoissa annetut lämpötilarajat huomioon.
 • Akkuja ei saa säilyttää laturin päällä. Irrota akku laturista aina latauksen päätyttyä.
 • Älä koskaan varastoi akkuja auringonpaisteessa, lämmönlähteen päällä tai ikkunan vieressä.
 • Varastoi tuote ja akut lasten ja asiattomien henkilöiden ulottumattomissa.
 • Tarkasta tuotteen ja akun mahdolliset vauriot aina ennen käyttöä sekä ennen pitkää varastointia ja sen jälkeen.

Apua häiriötilanteisiin

Ellei toisin ole kerrottu, kaikki tässä kuvatut merkkivalotoiminnot koskevat naulaimen tilanäyttöä. Kaikissa häiriötilanteissa tarkkaile lataustilan ja vikojen näytön merkkivaloja. Ks. kappale Litiumioniakun merkkivalot .
Häiriöissä, joita ei ole kuvattu tässä taulukossa tai joita et itse pysty poistamaan, ota yhteys Hilti -huoltoon.
Häiriö
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Tilanäyttö vilkkuu vihreänä.
Akku tyhjä.
 • Vaihda akku.
Jousielementti ei jännity, tilanäyttö vilkkuu vihreänä.
Akku tyhjä.
 • Vaihda akku.
Naulanohjainta ei saa painettua ja tilanäyttö palaa sinisenä .
Lipas tyhjä.
Naulanohjainta ei saa painettua ja tilanäyttö palaa vihreänä .
Naulaluisti juuttunut.
 • Irrota naulakampa lippaasta ja puhdista lipas.
Naula juuttunut naulanohjaimeen.
Jousielementti jännittyy viiveellä, tilanäyttö vilkkuu sinisenä, samalla kuuluu merkkiääni; sitten tilanäyttö palaa kuuden minuutin ajan sinisenä.
Lipas tyhjä.
Jousielementti ei jännity ja tilanäyttö vilkkuu keltaisena.
Naulaimen ylikuumentuminen.
 • Anna naulaimen jäähtyä.
Akun lämpötila liian suuri.
 • Anna akun jäähtyä.
Akun lämpötila liian alhainen.
 • Anna akun lämmitä hitaasti huoneenlämpötilaan.
Jousielementti ei jännity ja tilanäyttö vilkkuu punaisena.
Naulanohjain ei kunnolla paikallaan.
Jousielementti ei jännity ja tilanäyttö palaa punaisena.
Laitteen vika.
 • Ota yhteys Hilti -huoltoon.
Jousielementti ei jännity; tilanäyttö ei näytä mitään.
Akku tyhjä.
 • Vaihda akku.
Akku ei kunnolla paikallaan.
Syväpurkautumissuoja aktivoituneena.
 • Irrota akku ja laita se takaisin paikalleen.
Naulanohjain juuttunut painettuun asentoon.
Likaa naulanohjaimen ja laitteen kärjen välissä.

Hävittäminen

VAARA
Määräystenvastaisten hävittäminen aiheuttaa loukkaantumisvaaran! Ulos vuotavat kaasut tai nesteet vaarantavat terveyden.
 • Älä lähetä vaurioituneita akkuja!
 • Peitä liitännät sähköä johtamattomalla materiaalilla oikosulkujen välttämiseksi.
 • Hävitä akut siten, etteivät ne voi joutua lasten käsiin.
 • Hävitä akku viemällä se Hilti Store -liikkeeseen tai käänny vastuullisen jätteenkäsittely-yrityksen puoleen.
Image alternative Hilti -tuotteet on pääosin valmistettu kierrätyskelpoisista materiaaleista. Kierrätyksen edellytys on materiaalien asianmukainen lajittelu. Useissa maissa Hilti ottaa vanhat koneet ja laitteet vastaan kierrätystä ja hävitystä varten. Lisätietoja saat Hilti -huollosta tai -edustajalta.
Image alternative
 • Älä hävitä sähkötyökaluja, elektronisia laitteita ja akkuja tavallisen sekajätteen mukana!

Valmistajan myöntämä takuu

 • Jos sinulla on takuuehtoihin liittyviä kysymyksiä, ota yhteys paikalliseen Hilti -edustajaan.

Lisätietoja

Kiinan RoHS (vaarallisten aineiden käytön rajoittamisen direktiivi)
Image alternative
Tämä taulukko koskee Kiinaa.

Hilti -litiumioniakut

Turvallisuuteen ja käyttöön liittyviä ohjeitaTässä dokumentaatiossa käytetty käsite "akku" tarkoittaa ladattavia Hiltin litiumioniakkuja, jotka koostuvat useista litiumionikennoista. Ne on tarkoitettu Hilti-sähkötyökaluihin ja niitä saa käyttää vain näissä. Käytä vain alkuperäisiä Hilti -akkuja!
Kuvaus Hilti -akuissa on akkukennojen hallinta- ja suojajärjestelmät.
Akut on valmistettu kennoista, jotka sisältävät litiumioni-varaajamateriaaleja. Ne mahdollistavat erittäin suuren ominaisenergiatiheyden. Litiumionikennoilla on erittäin vähäinen lataustason muistamisilmiö, mutta sitä vastoin ne reagoivat erittäin herkästi voimankäyttöön, syväpurkaantumiseen ja korkeisiin lämpötiloihin.
Hilti -akuille hyväksytyt tuotteet löydät Hilti Store -liikkeestä tai internetosoitteesta www.hilti.group
Turvallisuus
 • Noudata seuraavia turvallisuusohjeita, jotka varmistavat litiumioniakkujen turvallisen käsittelyn ja käytön. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa ihoärsytystä, vakavia syöpymisvammoja, kemiallisia palovammoja, tulipalon ja/tai räjähdyksen.
 • Käsittele akkuja huolellisesti, jotta vältät vauriot ja terveydelle vakavasti vaarallisten nesteiden vuotamisen ulos!
 • Akkuja ei saa mitenkään muuttaa tai manipuloida!
 • Akkuja ei saa avata, puristaa, kuumentaa yli 80 °C:n lämpötilaan tai polttaa.
 • Älä käytä tai lataa akkua, johon on kohdistunut isku tai joka muutoin on vaurioitunut. Tarkasta akustasi vaurioiden merkit säännöllisin välein.
 • Älä koskaan käytä kierrätettyä tai korjattua akkua.
 • Älä käytä akkua tai akkukäyttöistä sähkötyökalua koskaan lyöntityökaluna.
 • Älä koskaan altista akkua suoralle auringonpaisteelle, korkealle lämpötilalle, kipinöille tai avotulelle. Siitä voi aiheutua räjähdys.
 • Älä kosketa akun napoja sormilla, työkaluilla, koruilla tai muilla metallisilla esineillä. Seurauksena akku voi vaurioitua ja aiheuttaa aineellisia vahinkoja tai vammoja.
 • Älä altista akkua sateelle, kosteudelle tai nesteille. Sisään tunkeutunut kosteus voi aiheuttaa oikosulun, sähköiskun, palovammoja tai räjähdyksen.
 • Käytä aina vain tälle akkutyypille tarkoitettuja latureita ja sähkötyökaluja. Noudata niiden käyttöohjeissa annettuja ohjeita.
 • Älä käytä tai varastoi akkua räjähdysvaarallisessa ympäristössä.
 • Jos akku on liian kuuma koskea, se saattaa olla vaurioitunut. Laita akku palovaarattomaan paikkaan ja riittävän etäälle syttyvistä materiaaleista. Anna akun jäähtyä. Jos akku vielä tunnin kuluttuakin on liian kuuma koskea, akku on vaurioitunut. Toimi kappaleessa Toimenpiteet akkupalossa annettujen ohjeiden mukaisesti.
Toiminta jos akku vaurioitunut
 • Ota yhteys aina Hilti -huoltoon, jos akku on vaurioitunut.
 • Älä käytä akkua, jos siitä vuotaa ulos nestettä.
 • Vältä ulos vuotavan nesteen joutumista silmiin ja/tai iholle. Käytä akkunesteen käsittelyssä aina suojakäsineitä ja silmäsuojaimia.
 • Poista ulos vuotanut akkuneste tarkoitukseen hyväksyttyä kemiallista puhdistusainetta käyttäen. Noudata maakohtaisia akkunesteen puhdistamisesta annettuja ohjeita ja määräyksiä.
 • Aseta vaurioitunut akku palamattomaan säiliöön ja peitä se kuivalla hiekalla, liitujauheella (CaCO3) tai silikaatilla (vermikuliitti). Sulje säiliön kansi ilmatiiviisti ja säilytä säiliö kaukana syttyvistä kaasuista, nesteistä tai esineistä.
 • Hävitä säiliö viemällä se Hilti Store -liikkeeseen tai käänny vastuullisen jätteenkäsittely-yrityksen puoleen. Noudata vaurioituneiden akkujen maakohtaisia kuljetusmääräyksiä!
Toiminta jos akku ei enää toimi
 • Tarkkaile, esiintyykö akun epänormaalia käyttäytymistä, esimerkiksi virheellistä latautumista tai poikkeuksellisen pitkiä latausaikoja, tuntuvaa tehon heikkenemistä, epänormaalia LED-merkkivalojen toimintaa tai nestevuotoa. Nämä ovat merkki sisäisestä ongelmasta.
 • Jos epäilet akun sisäistä ongelmaa, ota yhteys Hilti -huoltoon.
 • Jos akku ei enää toimi tai jos sitä ei voi enää ladata tai siitä vuotaa ulos nestettä, akku on hävitettävä. Ks. kappale Huolto ja hävittäminen .
Toimenpiteet akkupalossa
  VAARA
  Akkupalon aiheuttama vaara! Palavasta akusta vapautuu ympäristöön vaarallisia ja räjähdysvaarallisia nesteitä ja höyryjä, jotka voivat aiheuttaa syöpymisvammoja, palovammoja tai räjähdyksiä.
 • Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita, jos joudut sammuttamaan akkupaloa.
 • Varmista riittävä tuuletus, jotta vaaralliset ja räjähdysvaaralliset höyryt pääsevät poistumaan tilasta.
 • Jos savun muodostus on runsasta, poistu tilasta heti.
 • Jos hengitysteissä tuntuu ärsytystä, on syytä mennä lääkäriin.
 • Hälytä palokunta ennen kuin aloitat sammutusyrityksen.
 • Sammuta akkupalot pelkällä vedellä mahdollisimman etäältä suihkuttaen. Jauhesammuttimet tai sammutuspeitot eivät tehoa litiumioniakkujen paloihin. Akkujen ympäristön tulipalo sammutetaan tavallisilla sammutusaineilla.
 • Älä yritä siirtää suurta määrää palavia akkuja. Siirrä säästyneet materiaalit kauemmas ja siten eristä kyseiset akut.
Jos akku ei jäähdy, savuttaa tai palaa:
 • Ota se lapioon ja heitä se ämpäriin, jossa on vettä. Veden jäähdyttävän vaikutuksen ansiosta palon leviäminen niihin akun kennoihin estyy, joissa lämpötila ei ole vielä noussut syttymisen kannalta kriittisen korkeaksi.
 • Anna akun olla ämpärissä ainakin 24 tunnin ajan, kunnes akku on kokonaan jäähtynyt.
 • Ks. kappale Toiminta jos akku vaurioitunut .
Tietoa kuljetuksesta ja varastoinnista
 • Ympäristön lämpötila välillä -17 °C ja +60 °C / 1 °F ja 140 °F.
 • Varastointilämpötila välillä -20 °C ja +40 °C / -4 °F ja 104 °F.
 • Akkuja ei saa säilyttää laturin päällä. Irrota akku laturista aina latauksen päätyttyä.
 • Varastoi akut aina mahdollisimman viileässä ja kuivassa paikassa. Varastoiminen viileässä paikassa pidentää akun kestoa. Älä koskaan varastoi akkuja auringonpaisteessa, lämmittimen tai patterin päällä tai ikkunan vieressä.
 • Akkuja ei saa koskaan lähettää postitse. Käänny kuljetusyrityksen puoleen, kun haluat lähettää vauriottomia akkuja.
 • Älä koskaan kuljeta akkuja irrallaan muiden tavaroiden joukossa. Akut on suojattava kuljetuksen ajaksi kovilta iskuilta ja tärinältä, ja ne on eristettävä kaikenlaisista sähköä johtavista materiaaleista ja muista akuista, jotta niiden navat eivät pääse kosketuksiin muiden akkujen napojen kanssa. Seurauksena saattaisi olla oikosulku. Noudata maakohtaisia akkujen kuljetusmääräyksiä.
Huolto ja hävittäminen
 • Pidä akku puhtaana, rasvattomana ja öljyttömänä. Tarpeetonta pölyä ja likaa akun päällä on vältettävä. Puhdista akku kuivalla, pehmeällä siveltimellä tai puhtaalla, kuivalla kankaalla.
 • Älä käytä akkua, jos sen jäähdytysilmaraot ovat tukkeutuneet. Puhdista jäähdytysilmaraot varovasti kuivalla, pehmeällä harjalla.
 • Estä vierasesineiden tunkeutuminen kotelon sisään.
 • Varo, ettei kosteutta pääse tunkeutumaan akun sisään. Jos akkuun on päässyt kosteutta, käsittele sitä kuten vaurioitunutta akkua ja eristä se palamattomaan säiliöön.
 • Ks. kappale Toiminta jos akku vaurioitunut .
 • Ulosvuotavat kaasut tai nesteet saattavat vaarantaa terveyden määräystenvastaisten hävittämisen seurauksena. Hävitä akku viemällä se Hilti Store -liikkeeseen tai käänny vastuullisen jätteenkäsittely-yrityksen puoleen. Noudata vaurioituneiden akkujen maakohtaisia kuljetusmääräyksiä!
 • Älä hävitä akkuja sekajätteen mukana.
 • Hävitä akut siten, etteivät ne voi joutua lasten käsiin. Peitä liitännät sähköä johtamattomalla materiaalilla oikosulkujen välttämiseksi.