Kieli

PS 85

Alkuperäiset ohjeet

Tämän käyttöohjeen tiedot

Tästä käyttöohjeesta

 • Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen tuotteen käyttämistä. Se on turvallisen työnteon ja tuotteen ongelmattoman käsittelyn perusedellytys.
 • Noudata tässä käyttöohjeessa annettuja ja tuotteessa olevia turvallisuus- ja varoitushuomautuksia.
 • Säilytä käyttöohje aina tuotteen yhteydessä, ja anna tuote toiselle henkilölle aina käyttöohjeen kanssa.

Merkkien selitykset

Varoitushuomautukset

Varoitushuomautukset varoittavat tuotteen käyttöön liittyvistä vaaroista. Seuraavia varoitustekstejä käytetään:
VAKAVA VAARA
VAKAVA VAARA !
 • Varoittaa uhkaavasta vaaratilanteesta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai jopa kuolema.
VAARA
VAARA !
 • Varoittaa mahdollisesta vaarasta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai kuolema.
VAROITUS
HUOMIO !
 • Varoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, josta voi seurata loukkaantuminen tai aineellinen vahinko.

Symbolit käyttöohjeessa

Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Noudata käyttöohjetta
Image alternative Toimintaohjeita ja muuta hyödyllistä tietoa
Image alternative Kierrätyskelpoisten materiaalien käsittely
Image alternative Älä hävitä sähkölaitteita ja akkuja tavallisen sekajätteen mukana
Image alternative Hilti Litiumioniakku
Image alternative Hilti Laturi

Symbolit kuvissa

Kuvissa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Nämä numerot viittaavat vastaavaan kuvaan tämän käyttöohjeen alussa.
Image alternative Numerointi kertoo työvaiheiden järjestyksen kuvissa ja saattaa poiketa numeroinnista tekstissä.
Image alternative Kohtanumeroita käytetään kuvassa Yleiskuva , ja ne viittaavat kuvatekstien numerointiin kappaleessa Tuoteyhteenveto .
Image alternative Tämän merkin tarkoitus on kiinnittää erityinen huomiosi tuotteen käyttöön ja käsittelyyn.

Tuotekohtaiset symbolit

Symbolit tuotteessa

Tuotteessa voidaan käyttää seuraavia symboleita:
Image alternative SD-kortti
Image alternative USB
Image alternative Tämä laite tukee iOS- ja Android-alustojen kanssa yhteensopivaa NFC-teknologiaa.
Image alternative Käytettävien Hilti -litiumioniakkujen tyyppisarja. Ota kappaleessa Tarkoituksenmukainen käyttö annetut tiedot huomioon.
Image alternative Litiumioniakku
Image alternative Jos tuotteessa on tämä, kyseinen tarkastuslaitos on sertifioinut tuotteen Yhdysvaltojen ja Kanadan markkinoille niillä voimassa olevien standardien mukaisesti.

Tuotetiedot

Image alternative -tuotteet on tarkoitettu ammattikäyttöön, ja niitä saa käyttää, huoltaa tai korjata vain valtuutettu, koulutettu henkilö. Käyttäjän pitää olla hyvin perillä käyttöön liittyvistä vaaroista. Tuote ja sen varusteet saattavat aiheuttaa vaaratilanteita, jos kokemattomat henkilöt käyttävät tuotetta ohjeiden vastaisesti tai muutoin asiattomasti.
Tyyppimerkinnän ja sarjanumeron löydät tyyppikilvestä.
 • Kirjoita sarjanumero oheiseen taulukkoon. Tuotteen tiedot tarvitaan, jos esität kysymyksiä myynti- tai huoltoedustajallemme.
  Tuotetiedot
  Seinäskanneri
  PS 85
  Sukupolvi
  01
  Sarjanumero

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Image alternative
Valmistaja vakuuttaa, että tässä kuvattu tuote täyttää sitä koskevien voimassa olevien lakien ja standardien vaatimukset.
Tekninen dokumentaatio löytyy tästä:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Turvallisuus

Mittaustyökalujen yleiset turvallisuusohjeet

Image alternative VAROITUS! Lue kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet. Mittaustyökalut voivat aiheuttaa vaaroja, jos niitä käsitellään tai käytetään ohjeiden vastaisesti. Turvallisuusohjeiden ja käyttöohjeiden noudattamatta jättämisestä saattaa aiheutua mittaustyökalun vaurioituminen ja/tai vakavia loukkaantumisia.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet huolellisesti vastaisen varalle.
Työpaikan turvallisuus
 • Pidä työskentelyalue siistinä ja hyvin valaistuna. Työpaikan epäjärjestys ja valaisemattomat työalueet voivat johtaa tapaturmiin.
 • Älä käytä tuotetta räjähdysvaarallisessa ympäristössä, jossa on syttyvää nestettä, kaasua tai pölyä.
 • Pidä lapset ja sivulliset loitolla tuotetta käytettäessä.
 • Käytä tuotetta vain teknisissä tiedoissa eritellyissä käyttöolosuhteissa.
 • Noudata maakohtaisia määräyksiä onnettomuuksien ennaltaehkäisemiseksi.
Sähköturvallisuus
 • Älä altista tuotetta sateelle tai kosteudelle. Sisään tunkeutunut kosteus saattaa aiheuttaa oikosulkuja, sähköiskuja, palovammoja tai räjähdyksiä.
 • Pyyhi tuote kuivaksi, ennen kuin pakkaat sen kuljetuslaukkuun.
Henkilöturvallisuus
 • Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja noudata tervettä järkeä mittaustyökalua käyttäessäsi. Älä käytä mittaustyökalua, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Mittaustyökalua käytettäessä hetkellinenkin varomattomuus saattaa aiheuttaa vakavia vammoja.
 • Vältä vaikeita työskentelyasentoja. Varmista aina tukeva seisoma-asento ja tasapaino.
 • Käytä henkilökohtaista suojavarustustasi. Henkilökohtaisen suojavarustuksen käyttö pienentää loukkaantumisten vaaraa.
 • Älä poista turvalaitteita käytöstä tai irrota laitteessa olevia huomautus- ja varoitustarroja.
 • Vältä tahatonta käynnistämistä. Varmista, että mittaustyökalu on kytketty pois päältä, ennen kuin liität siihen akun, otat sen käteesi tai kannat sitä.
 • Käytä tuotetta ja sen varusteita aina näiden ohjeiden mukaisesti, ja myös kuten laitekohtaisesti on määrätty. Ota tällöin työolosuhteet ja suoritettava työtehtävä huomioon. Tuotteiden käyttö muuhun kuin niiden suunniteltuun käyttöön saattaa johtaa vaarallisiin tilanteisiin.
 • Älä tuudittaudu virheelliseen turvallisuuden tunteeseen äläkä laiminlyö mittaustyökaluja koskevia turvallisuusohjeita silloinkaan, kun mielestäsi jo olet kokenut mittaustyökalun käyttäjä. Harkitsematon ja huolimaton toiminta voi sekunnin murto-osissa johtaa vakaviin loukkaantumisiin.
 • Mittaustyökalua ei saa käyttää lääketieteellisten laitteiden lähellä.
Mittaustyökalun käyttö ja käsittely
 • Käytä vain tuotetta ja lisävarusteita, jotka ovat teknisesti moitteettomassa kunnossa.
 • Säilytä mittaustyökalut lasten ulottumattomissa, kun niitä ei käytetä. Älä anna toisten henkilöiden käyttää tuotetta, elleivät he ole perehtyneet sen käyttöön ja lukeneet käyttöohjeita. Mittaustyökalut voivat olla vaarallisia, jos niitä käytetään asiantuntemattomasti.
 • Hoida mittaustyökaluja huolellisesti. Tarkasta, että liikkuvat osat toimivat moitteettomasti eivätkä ole puristuksissa, ja tarkasta myös, ettei mittaustyökalussa ole murtuneita tai vaurioituneita osia, jotka saattaisivat haitata sen toimintaa. Korjauta vaurioituneet osat ennen mittaustyökalun käyttämistä. Usein loukkaantumisten ja tapaturmien syynä on mittaustyökalujen laiminlyöty huolto.
 • Tuotteeseen ei missään tapauksessa saa tehdä minkäänlaisia muutoksia. Tehdyt muutokset, joihin Hilti ei ole antanut lupaa, voivat rajoittaa käyttäjän oikeutta tuotteen käyttöön ottamiseen.
 • Mittaustyökalun tarkkuus on tarkastettava ennen tärkeitä mittauksia tai mittaustyökalun pudottua tai jos siihen on kohdistunut muu mekaaninen tekijä.
 • Tietyt ympäristötekijät saattavat laitteen toimintaperiaatteen vuoksi vaikuttaa mittaustuloksiin. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi voimakkaan magneettikentän tai sähkömagneettikentän synnyttävien laitteiden läheisyys sekä tärinät ja lämpötilamuutokset.
 • Nopeasti muuttuvat mittausolosuhteet voivat vääristää mittaustuloksia.
 • Jos tuote tuodaan kylmästä tilasta lämpimään tai päinvastoin, tuotteen lämpötilan on annettava tasoittua ennen käyttämistä. Suuret lämpötilaerot voivat aiheuttaa toimintavirheitä ja vääriä mittaustuloksia.
 • Jos käytät adaptereita ja lisävarusteita, varmista, että ne ovat aina kunnolla kiinni.
 • Vaikka mittaustyökalu on suunniteltu kestämään työmaiden vaativia olosuhteita, sitä on käsiteltävä varoen kuten muitakin optisia ja elektronisia laitteita (kiikarit, silmälasit, kamera).
 • Noudata suositeltuja käyttö- ja varastointilämpötiloja.

Muut turvallisuusohjeet

Henkilöturvallisuus
 • Pidä mittaustyökalu loitolla kehon implanteista.
 • Ota huomioon maakohtaiset määräykset onnettomuuksien ehkäisemiseksi.
 • Älä käytä mittaustyökalua ihmisten tai eläinten tutkimiseen.
 • Laitetta ei saa käyttää sellaisten henkilöiden läheisyydessä, jotka ovat raskaana tai joilla on sydämentahdistin.
Sähköturvallisuus
 • Irrota akku ennen laitteen varastoimista.
Mittaustyökalun käyttö ja käsittely
 • Ennen mittaustyökalun käyttämistä tarkasta sen esiasetukset ja itse tekemäsi asetukset.
 • Tuotteen käynnistämisen jälkeen ja työskentelyn aikana noudata aina näytössä annettavia ohjeita ja varoituksia.
 • Pidä skannerin alapinta ja pyörät puhtaina, sillä muutoin mittaustarkkuus saattaa kärsiä.
 • Älä kiinnitä tunnistinalueelle mittaustyökalun taustapinnalla tarroja, kilpiä tai kylttejä. Etenkin metalliset kyltit vaikuttavat mittaustuloksiin.
 • Pidä skannauksen aikana kaikki neljä pyörää aina kosketuksissa pintaan. Älä liikuta laitetta pykälien tai reunojen yli.
 • Skannauksen aikana pidä mittaustyökalusta kiinni vain käsikahvasta, jotta otteesi ei vaikuta mittaukseen.
 • Skannauksen aikana älä käytä käsineitä ja varmista riittävä maadoitus. Riittämätön maadoitus saattaa heikentää materiaalien (ja myös sähköjohtojen) tunnistusta.
 • Liikuta mittaustyökalua aina tasaisesti edestakaisin.
 • Älä poraa kohtaan, josta mittaustyökalu on havainnut kohteita. Ota myös poranterän halkaisija ja riittävä turvamarginaali aina huomioon.
 • Älä käytä mittaustyökalua kriittisten kohteiden kuten kantavien rakenne-elementtien, korkeajännitejohtojen, kaasu- tai höyryputkien, korkeapaineputkien ja muiden vastaavanlaisten kohteiden paikallistamiseen.
 • Älä luota pelkästään mittaustyökaluun. Todenna mittaustulokset aina myös muista tietolähteistä, tarkastusmittauksilla ja tarvittaessa koeporauksilla.
 • Varmista, että kantolenkki on kunnolla kiinni. Aina ennen käyttöä tarkasta kantolenkin kiinnityspisteen mahdolliset vauriot.
 • Putoamaan pääsevät työkalut ja/tai lisävarusteet aiheuttavat loukkaantumisvaaran. Käytä vain mukana toimitettua kantolenkkiä.
 • Kanna mittaustyökalua vain siihen tarkoitetusta käsikahvasta. Pidä käsikahva puhtaana, kuivana, öljyttömänä ja rasvattomana.
 • Pidä näyttö puhtaana ja hyvin luettavana. Käytä näytön puhtaaksi pyyhkimiseen vain puhdasta, naarmuttamatonta kangasta.
 • Tietyt ympäristötekijät saattavat laitteen toimintaperiaatteen vuoksi vaikuttaa mittaustuloksiin. Näitä tekijöitä ovat esimerkiksi voimakkaan magneettikentän tai sähkömagneettikentän synnyttävien laitteiden läheisyys, kosteus, metallia sisältävät rakennusmateriaalit, alumiinipinnoitetut vaimennusmateriaalit, kerrosrakenteet ja rakenteiden ontelotilat sekä sähköä johtavat tapetit ja laatat. Tämän vuoksi perehdy aina rakenteen materiaalitietoihin (esimerkiksi rakennussuunnitelmat) ennen poraamista, sahaamista tai jyrsimistä.
 • Skannauksen aikana vältä voimakkaita sähkö-, magneetti- tai sähkömagneettikenttiä synnyttävien laitteiden (kuten matkapuhelin) tuomista mittaustyökalun lähelle. Mahdollisuuksien mukaan kytke pois päältä vastaavat toiminnot kaikista laitteista, joiden säteily voi vaikuttaa mittaukseen, tai kytke kyseiset laitteet kokonaan pois päältä.
 • Mittaustyökalua ei saa ilman etukäteen hankittua lupaa käyttää sotilaskohteiden, lentokenttien tai radioastronomisten laitteiden lähellä tai lentokoneissa.
 • Putoamisen tai vastaavan mekaanisen rasituksen jälkeen mittaustyökalun tarkkuus on tarkastettava. Jos mittaustyökalu on vaurioitunut, korjauta se Hilti -huollossa.
 • Noudata suositeltuja käyttö- ja varastointilämpötiloja.

Akkujen käyttö ja hoito

 • Noudata seuraavia turvallisuusohjeita, jotka varmistavat litiumioniakkujen turvallisen käsittelyn ja käytön. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa ihoärsytystä, vakavia syöpymisvammoja, kemiallisia palovammoja, tulipalon ja/tai räjähdyksen.
 • Käytä vain akkua, joka on teknisesti moitteettomassa kunnossa.
 • Käsittele akkuja huolellisesti, jotta vältät vauriot ja terveydelle vakavasti vaarallisten nesteiden vuotamisen ulos!
 • Akkuja ei saa mitenkään muuttaa tai manipuloida!
 • Akkuja ei saa avata, puristaa, kuumentaa lämpötilaan yli 80 °C (176 °F) tai polttaa.
 • Älä käytä tai lataa akkua, johon on kohdistunut isku tai joka muutoin on vaurioitunut. Tarkasta akustasi vaurioiden merkit säännöllisin välein.
 • Älä koskaan käytä kierrätettyä tai korjattua akkua.
 • Älä käytä akkua tai akkukäyttöistä sähkötyökalua koskaan lyöntityökaluna.
 • Älä koskaan altista akkua suoralle auringonpaisteelle, korkealle lämpötilalle, kipinöille tai avotulelle. Siitä voi aiheutua räjähdys.
 • Älä kosketa akun napoja sormilla, työkaluilla, koruilla tai muilla metallisilla esineillä. Seurauksena akku voi vaurioitua ja aiheuttaa aineellisia vahinkoja tai vammoja.
 • Älä altista akkua sateelle, kosteudelle tai nesteille. Sisään tunkeutunut kosteus voi aiheuttaa oikosulun, sähköiskun, palovammoja tai räjähdyksen.
 • Käytä aina vain tälle akkutyypille tarkoitettuja latureita ja sähkötyökaluja. Noudata niiden käyttöohjeissa annettuja ohjeita.
 • Älä käytä tai varastoi akkua räjähdysvaarallisessa ympäristössä.
 • Jos akku on liian kuuma koskea, se saattaa olla vaurioitunut. Laita akku palovaarattomaan paikkaan ja riittävän etäälle syttyvistä materiaaleista. Anna akun jäähtyä. Jos akku vielä tunnin kuluttuakin on liian kuuma koskea, akku on vaurioitunut. Ota yhteys Hilti -huoltoon tai lue dokumentti "Hilti -litiumioniakkujen turvallisuuteen ja käyttöön liittyviä ohjeita".
  Noudata erityisiä ohjeita ja direktiivejä, jotka koskevat litiumioniakkujen kuljettamista, varastointia ja käyttöä.
  Lue Hilti -litiumioniakkujen turvallisuuteen ja käyttöön liittyvät ohjeet, jotka saat skannaamalla tämän käyttöohjeen lopussa olevan QR-koodin.

Nappiparistojen huolellinen käsittely ja käyttö

 • Nappiparistoja ei saa niellä. Nappipariston nieleminen voi 2 tunnin kuluessa johtaa vakaviin sisäisiin syöpymiin ja kuolemaan.
 • Varmista, ettei nappiparistoja pääse lasten käsiin. Jos epäillään, että nappiparisto on nielty tai painettu kehon johonkin aukkoon, on heti mentävä lääkäriin.
 • Nappiparistoa vaihtaessasi varmista, että vaihdat nappipariston oikein. Räjähdysvaara on olemassa.
 • Käytä vain tässä käyttöohjeessa mainittuja nappiparistoja. Älä käytä muita nappiparistoja tai muunlaisia energialähteitä.
 • Älä yritä ladata nappiparistoa äläkä oikosulje nappiparistoa. Nappiparisto voi alkaa vuotaa, räjähtää tai syttyä ja aiheuttaa henkilövahinkoja.
 • Hävitä nappiparistot jätehuoltomääräysten mukaisesti. Tyhjentynyt nappiparisto voi alkaa vuotaa ja siten vaurioittaa tuotetta tai aiheuttaa henkilövahingon.
 • Älä kuumenna nappiparistoa tai heitä sitä avotuleen. Nappiparisto voi alkaa vuotaa, räjähtää tai syttyä ja aiheuttaa henkilövahinkoja.
 • Älä vaurioita nappiparistoa. Älä yritä avata nappiparistoa. Nappiparisto voi alkaa vuotaa, räjähtää tai syttyä ja aiheuttaa henkilövahinkoja.
 • Älä päästä vaurioitunutta nappiparistoa kosketuksiin veden kanssa. Paristosta ulos pääsevä litium voi veden kanssa reagoidessaan synnyttää vetyä, mistä voi seurata tulipalo, räjähdys tai loukkaantumisia.

Kuvaus

Tuoteyhteenveto

Image alternative
 1. Pyörä
 2. Merkkiura ylhäällä
 3. Näyttö
 4. Vasen/oikea merkkiura
 5. Käyttökenttä
 6. Käsikahva
 7. Nappiparistopitimen ruuvi
 8. Nappiparistopidin
 9. Akun lukituksen vapautuspainike
 10. Akku
 11. Akun lataustilan näyttö
 12. microSD-korttipaikka
 13. USB-liitäntä, tyyppi C
 14. Tunnistinalue
 15. Lenkki
 16. Vasen toimintopainike
 17. Nuolipainikkeet
 18. Start-/stop-painike
 19. Oikea toimintopainike
 20. Näyttökuvapainike
 21. Käyttökytkin

Tarkoituksenmukainen käyttö

Kuvattu tuote on seinäskanneri. Se on tarkoitettu kohteiden kuten rautametallisten esineiden (betoniraudat), ei-rautametallisten esineiden (kupari, alumiini), puupalkkien, muoviputkien sekä putkien ja johtojen tunnistamiseen kuivista rakenteista.
Laitteiden käyttö on rajoitettu rakennusalan ammattihenkilöille.
Image alternative
 • Käytä tässä tuotteessa vain tyyppisarjan B 12 Hilti -litiumioniakkuja. Hilti suosittaa, että tässä tuotteessa käytetään tässä taulukossa mainittuja akkuja.
 • Käytä näiden akkujen lataamiseen vain tässä mainittujen tyyppisarjojen Hilti -latureita.

Toimituksen sisältö

Seinäskanneri, USB-johto, käyttöohje
Muita tälle tuotteelle hyväksyttyjä järjestelmätuotteita löydät Hilti Store -liikkeestä tai nettiosoitteesta: www.hilti.group

Mittaustilojen yhteenveto

Mittaustyökalussa on seuraavat mittaustilat:
 • Kohteiden paikallistaminen kohteiden paikallistamiseen seinistä, lattiasta ja katosta.
 • Vuotojen paikallistaminen vuotojen paikallistamiseen.
 • Etäisyysmittaus etäisyyksien mittaamiseen.
Voit vaihtaa tilaa mittaustilan valikkokohdassa.

Tekniset tiedot

Kaikki ilmoitetut tiedot perustuvat mittauksiin, jotka on tehty testipenkeissä, yleensä laboratoriossa. Rakenteen materiaalin lisäaineet, muutokset ympäristöolosuhteissa tai havaittujen kohteiden erityispiirteet (esimerkiksi taitetut kohteet) voivat aiheuttaa mittaustehon huomattavia poikkeamia (ks. myös kappale Muut turvallisuusohjeet). Standardoidut laboratorio-olosuhteemme ovat:
 • Lämpötila: 20 °C
 • Suhteellinen ilmankosteus: 36,5 %
 • Betonin lujuusluokka: C 50⁄60
Maksimitunnistussyvyys kuivasta betonista
200 mm
(7,9 in)
Tunnistussyvyys kuivasta betonista ehdottoman luotettaville tuloksille
Metallikohteet
≤ 85 mm
(≤ 3,3 in)
Muut kohteet
≤ 80 mm
(≤ 3,1 in)
Puupalkkien tunnistussyvyys väliseinärakenteista
38 mm
(1,5 in)
Metallisten kohteiden tunnistussyvyys tuoreesta betonista
60 mm
(2,4 in)
Kohteiden tunnistussyvyys muista tuetuista seinätyypeistä
80 mm
(3,1 in)
Kohteen näytetyn syvyyden tarkkuus (lisäksi käytöstä riippuva poikkeama)
Kuiva betoni
±5 mm
(±0,2 in)
Tuore betoni
±10 mm
(±0,4 in)
Mittaustarkkuus kohteen keskikohtaan
±5 mm
(±0,2 in)
Kahden vierekkäisen kohteen välinen minimietäisyys
40 mm
(1,6 in)
Etäisyysmittauksen tarkkuus
±10 mm / 1 m
(±0,4 in / 3 ft)
Tutkatunnistimen taajuus
1,8 GHz … 5,7 GHz
Tutkatunnistimen max. lähetysteho
0,00001 mW
Induktiivitunnistimen taajuus
48 kHz … 52 kHz
Max. magneettikenttävoimakkuus (10 m matkalla)
20 dBµA/m
Maks. käyttöpaikkakorkeus
2 000 m
(6 561 ft - 10 in)
Maks. suhteellinen ilmankosteus
90 %
Suurin sallittu suhteellinen ilmankosteus jännitteellisten kohteiden tunnistamisessa
50 %
Likaantumisaste standardin IEC 61010-1 mukaan
2
Tyypillinen käyttöaika B 12/2.6 -akulla
≈ 6 h
Nappiparisto
CR2032 (3 V:n litiumparisto)
Nappipariston kestoikä
n. 36 kuukautta
Suojausluokka
IP 5X
Mitat (pituus x leveys x korkeus), ilman akkua
264 mm x 115 mm x 100 mm
(10,4 in x 4,5 in x 3,9 in)
Paino EPTA-Procedure 01 mukaan ilman akkua
0,57 kg
(1,26 lb)
Ympäristön lämpötila käytettäessä
−10 ℃ … 50 ℃
(14 ℉ … 122 ℉)
Varastointilämpötila
−20 ℃ … 70 ℃
(−4 ℉ … 158 ℉)

Akku

Akkutoimintajännite
10,8 V
Ympäristön lämpötila käytettäessä
−17 ℃ … 60 ℃
(1 ℉ … 140 ℉)
Varastointilämpötila
−20 ℃ … 40 ℃
(−4 ℉ … 104 ℉)
Akun lämpötila lataamisen alkaessa
−10 ℃ … 45 ℃
(14 ℉ … 113 ℉)

Käyttö

Noudata tässä dokumentaatiossa ja tuotteessa olevia turvallisuus- ja varoitushuomautuksia.

Akun lataus

 1. Ennen lataamista lue laturin käyttöohje.
 2. Varmista, että liittimet akussa ja laturissa ovat puhtaat ja kuivat.
 3. Lataa akku hyväksytyllä laturilla.

Akun kiinnitys

VAARA
Loukkaantumisvaara akun oikosulun tai putoamisen seurauksena!
 • Ennen akun paikalleen laittamista varmista, ettei akun liittimissä akussa ja tuotteessa ole vieraita esineitä.
 • Varmista, että akku aina lukittuu kunnolla paikalleen.
 1. Lataa akku täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.
 2. Työnnä akku tuotteeseen siten, että akku kuultavasti lukittuu paikalleen.
 3. Tarkasta, että akku on kunnolla kiinni.

Akun irrotus

 1. Paina akun lukituksen vapautuspainiketta.
 2. Vedä akku irti tuotteesta.

Kantolenkin kiinnitys

VAARA
Väärin kiinnitetty työkaluliina aiheuttaa loukkaantumisvaaran! Tuote voi päästä putoamaan.
 • Älä kiinnitä työkaluliinaa kantolenkin silmukkaan ja/tai kantolenkkiin.
 1. Vedä kantolenkin ohut lenkkiosa tuotteen alapinnassa olevan silmukan läpi.
 2. Pujota leveä lenkkiosa ohuen lenkkiosan läpi ja vedä kantolenkki kireälle.

Mittaustyökalun kytkeminen päälle / pois päältä

Ennen mittaustyökalun päälle kytkemistä varmista, ettei tunnistinalue ole kostea. Tarvittaessa kuivaa mittaustyökalu kankaalla.
 1. Mittaustyökalun kytket päälle painamalla käyttökytkintä tai start-/stop-painiketta.
  • Jos mittaustyökalun käyttölämpötila ei ole sallituissa rajoissa, näyttöön ilmestyy vikailmoitus, ja mittaustyökalu kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Anna mittaustyökalun jäähtyä tai lämmetä ja kytke se sitten uudelleen päälle.
  Mittaustyökalu kytkeytyy automaattisesti kokonaan pois päältä, jos sitä ei ole käytetty viiteen minuuttiin. Tätä pois päältä kytkeytymisen aikaa voit muuttaa päävalikossa.
 2. Mittaustyökalun kytket pois päältä painamalla käyttökytkintä.

Valikko

Navigoiminen valikossa

Vasemman- ja oikeanpuoleiseen toimintopainikkeeseen on kulloisestakin näkymästä riippuen kohdistettu eri toimintoja. Ne näytetään graafisesti heti kyseisen toimintopainikkeen yläpuolella.
 1. Valikon avaat painamalla vasenta toimintopainiketta.
 2. Valikkoa vierität painamalla ylös- tai alas-nuolipainiketta.
 3. Haluamasi valikkovaihtoehdon valitset painamalla start-/stop-painiketta.
 4. Ylemmälle valikkotasolle palaat painamalla vasenta toimintopainiketta.
 5. Valikosta poistut painamalla oikeanpuoleista toimintopainiketta (ei käytettävissä alavalikossa Kuvagalleria).

Valikkokohdat

Kuvagalleria Voit hakea tallennettuja kuvia näyttöön tai poistaa kuvia painamalla toimintopainiketta oikealla paperikori-symbolin alapuolella.
Kuvien tietopalasia jää muistiin, ja ne voidaan palauttaa. Lopullisesti poistamiseksi valitse Sisäisen muistin formatointi . Jos tuotteeseen on kiinnitetty SD-kortti, valitse ensin SD-kortin formatointi , poista sitten SD-kortti ja sen jälkeen formatoi sisäinen muisti. Vaihtoehtoisesti voit poistaa kuvat lopullisesti myös valitsemalla valikon Laitteen asetukset kohdan Tehdasasetukset .
Mittaustila Valitse haluamasi mittaustila. Mittaustyökalu vaihtaa valitsemisen jälkeen suoraan haluttuun mittaustilaan. Kohteiden paikallistamisen mittaustilassa voit myös määrittää suunnitellulle mittaukselle soveltuvan seinätyypin ja mittaustulosten näkymän.
Laitteen asetukset
 • Mittanauha: Kytke mittanauha kohteiden paikallistamisen mittaustilaa (poikkeuksena spot-näkymä) sekä vuotojen paikallistamista varten päälle tai pois päältä. Mittanauhan avulla voit määrittää esimerkiksi kohteiden keskikohtien välisen etäisyyden. Mittanauhan nollaat painamalla oikeanpuoleista toimintopainiketta.
 • Näytön kirkkaus : Säädä näytön valon kirkkaus.
 • Audio : Kytke merkkiääni päälle tai pois päältä. Painikkeiden painamisen yhteydessä kuuluu merkkiääni, ja jokaisen tunnistinalueelta havaitun kohteen kohdalla kuuluu äänimerkki.
 • Aloitusasetukset : Valitse millä asetuksilla (esimerkiksi seinätyyppi, näkymä, mittanauha) mittaustyökalu päälle kytkettäessä käynnistyy. Valitse joko edellisen pois päältä kytkemisen yhteydessä käytetyt asetukset tai yksilöity perusasetus (vastaa päävalikon senhetkisiä asetuksia).
 • Pois päältä, kun ... : Valitse se aika, jonka kuluttua mittaustyökalu automaattisesti kytkeytyy pois päältä, jos sitä ei käytetä.
 • Kieli : Valitse näytön kieli.
 • Pvm ja kellonaika : Aseta päivämäärä ja kellonaika, jota käytetään kuvien tallennuksessa, ja valitse päivämäärän ja kellonajan näyttömuoto. Jos aika ja päivämäärä eivät enää tallennu, vaihda nappiparisto "Nappipariston asennus/vaihto (ks. kuva D)", sivu 31).
 • Mittayksikkö : Valitse mittausnäytöissä käytettävä mittayksikkö. (Ei käytettävissä kaikissa maissa.)
 • Tehdasasetukset : Voit palauttaa kaikki valikkovaihtoehdot tehdasasetuksiin. Samalla kaikki tallennetut kuvat poistetaan peruuttamattomasti.
Laiteinfo Tästä näet laitteen tiedot, esimerkiksi laitteeseen asennetun ohjelmiston version.

Kontekstisidonnaiset tiedot ja ohje

Jos näytössä näytetään kysymysmerkki oikeanpuoleisen toimintopainikkeen yläpuolella, oikeanpuoleista toimintopainiketta painamalla saat näyttöön kontekstisidonnaisia tietoja ja ohjeen. Tämä vaihtoehto on käytettävissä seinätyyppiä ja näkymää vaihdettaessa, kaikissa kohteiden paikallistamisen mittaustiloissa sekä vuotojen paikallistamisessa.

Mittaustulosten tallennus/siirto

Mittaustulosten tallennus kuvana

Kohdenäkymässä on käytettävissä panoraama-näyttökuvatoiminto. Sillä voit tallentaa mittaustulokset (mukaan lukien kunkin näytetyn kohteen syvyystiedot) kuvana arkistointia tai myöhempää analysointia varten.
 1. Mittaa haluamasi alue normaaliin tapaan.
 2. Paina sitten näyttökuva-painiketta.
  • Jos mittaustyökalussa on microSD-kortti, kuvat tallentuvat kortille. Muutoin kuvat tallentuvat mittaustyökalun sisäiseen muistiin, josta ne voidaan siirtää UBS-liitännän kautta.

Tietojen siirto USB-liitännän kautta

USB-liitäntä toimii vain tietojen siirtämiseen. Siitä ei voi ladata akkua tai muita laitteita.
 1. Avaa USB-liitännän suojus.
 2. Liitä pois päältä kytketty mittaustyökalu USB-johdolla tietokoneeseesi.
  Liitä mittaustyökalu UBS-liitännästään vain tietokoneeseen. Muiden laitteiden liittäminen voi vaurioittaa mittaustyökalua.
 3. Kytke mittaustyökalu päälle.
 4. Avaa tietokoneesi hakemistoikkuna ja valitse levyasema Hilti PS 85 . Tallennetut tiedot voidaan kopioida tai siirtää mittaustyökalun sisäisestä muistista tietokoneelle tai poistaa.
 5. Kun haluamasi toiminto on päättynyt, irrota levyasema normaaliin tapaan tietokoneestasi.
  Poista levyasema ensin käytöstä tietokoneen käyttöjärjestelmän kautta, sillä muutoin mittaustyökalun sisäinen muisti voi vahingoittua.
 6. Kytke mittaustyökalu virtakytkimellään pois päältä.
 7. Irrota USB-johto ja sulje USB-liitännän suojus suojaamaan pölyltä ja roiskevedeltä.

Tietojen siirto microSD-kortilla

Jos mittaustyökaluun on liitetty microSD-kortti, kuvia tallennettaessa kuvat tallennetaan automaattisesti kortille, ei mittaustyökalun sisäiseen muistiin.
Kytke mittaustyökalu pois päältä, ennen kuin irrotat microSD-kortin. Muutoin microSD-kortti saattaa vaurioitua.
 1. Avaa microSD-korttipaikan suojus.
 2. Paina microSD-kortti mittaustyökaluun kevyesti siten, että kortti lukittuu paikalleen.
 3. Vedä microSD-kortti korttipaikasta ja liitä se tietokoneeseesi. Tallennetut tiedot voidaan kopioida tai siirtää tietokoneellesi tai poistaa.
 4. Laita microSD-kortti sitten takaisin korttipaikkaan mittaustyökalussa. Varmista, että laitat sen oikeinpäin. Työnnä microSD-kortti paikalleen siten, että se lukittuu.
 5. Sulje korttipaikan suojus suojaamaan pölyltä ja roiskevedeltä.

Ohjelmapäivitys

Tarvittaessa voit päivittää mittaustyökalun ohjelman.
Uusin ohjelmaversio on tarjolla ladattavaksi seuraavasta linkistä: Lataa
 • Jos ohjelmaversio on uudempi kuin tuotteessasi oleva, lataa päivitystiedosto.
 • Lataa päivitystiedosto microSD-kortille.
 • Laita microSD-kortti mittaustyökaluun.
 • Kytke mittaustyökalu päälle.
 • Jos löytyi uusi päivitystiedosto, jota vielä ei ole asennettu, ohjelman päivitysprosessi käynnistyy automaattisesti.
 • Päivitysprosessi näytetään näytössä. Se voi kestää muutaman minuutin.
 • Päivityksen päätyttyä mittaustyökalu käynnistyy automaattisesti uudelleen.
 • Hilti suosittaa, että poistat sitten päivitystiedoston microSD-kortilta.
  Kytke mittaustyökalu pois päältä ennen microSD-kortin irrottamista.

Kohteiden tunnistuksen mittaustila

Toimintaperiaate

Tällä mittaustyökalulla tarkastetaan rakenne tunnistinalueelta. Jos seinän sisällä on useampi kohde päällekkäin, näytössä näytetään lähimpänä pintaa oleva kohde.
Kohteiden paikallistamisen mittaustilassa voit myös määrittää suunnitellulle mittaukselle soveltuvan seinätyypin ja mittaustulosten näkymän.

Havaittavat kohteet

Laite tunnistaa kohteet, joiden materiaali poikkeaa seinän materiaalista.
 • Muoviputket (esimerkiksi vettä sisältävät muoviputket halkaisijaltaan vähintään 10 mm, tyhjät putket halkaisijaltaan vähintään 20 mm yhtenäisessä rakennemateriaalissa)
 • Sähköjohdot (jännitteelliset tai jännitteettömät)
 • Kolmivaihevirtajohdot (esimerkiksi liedelle)
 • Matalajännitejohdot (esimerkiksi ovikello, puhelin, dataverkko, Smart Home)
 • Kaikenlaiset metalliputket, -tangot ja -palkit (esimerkiksi teräs, kupari, alumiini)
 • Betoniraudat
 • Puupalkit
 • Ontelotilat

Erityiset mittaustapaukset

  Mittaustuloksiin saattavat epäsuotuisissa olosuhteissa laitteen mittausperiaatteen vuoksi vaikuttaa:
 • Monikerroksiset seinärakenteet.
 • Tyhjät muoviputket ja puupalkit ontelotiloissa ja kevytrakenneseinät.
 • Kohteet, jotka sijaitsevat seinässä viistosti.
 • Metalliset pinnat ja kosteat alueet; ne saatetaan tietyissä tilanteissa (esimerkiksi jos vesipitoisuus suuri) näyttää seinästä kohteina. Ota huomioon, että betonin täydellinen kuivuminen voi kestää useita kuukausia.
 • Ontelotilat seinän sisällä; ne saatetaan näyttää kohteina.
 • Käyttö voimakkaan magneetti- tai sähkömagneettikentän tuottavien laitteiden lähellä, esimerkiksi lähellä matkapuhelintukiasemaa tai generaattoria.
Ennen kuin poraat, sahaat tai jyrsit seinää, tutki mahdolliset vaaratekijät myös muista tietolähteistä. Koska ympäristötekijät ja seinärakenteen ominaisuudet voivat vaikuttaa mittaustuloksiin, vaarallinen kohta voi olla olemassa, vaikka näytössä ei näytettäisikään mitään kohdetta tunnistinalueelta.

Seinätyypit

Seinätyypin muuttaminenMahdollisimman hyvien mittaustulosten saamiseksi säädä aina oikea seinätyyppi. Mittaussyvyys riippuu seinätyypistä ja on enintään 85 mm (3,3 in).
 • Paina vasenta tai oikeaa nuolipainiketta, kunnes haluamasi seinätyyppi näytetään.
 • Valitse seinätyyppi painamalla start-/stop-painiketta.
Seinätyyppi tiiliseinä/yleinenSeinätyyppi tiiliseinä/yleinen soveltuu useimpiin tiiliseinän ja muista yhtenäisistä materiaaleista tehtyjen seinien tarkastamiseen. Laite näyttää muoviset ja metalliset kohteet sekä sähköjohdot ja putket. Laite ei välttämättä näytä halkaisijaltaan alle 2 cm:n (0.8 in) kokoisia tiilimuurauksen ontelotiloja tai tyhjiä muoviputkia. Tämä tila soveltuu parhaiten yhtenäisille rakennemateriaaleille kuten silikaattitiili tai tiililaatta.
Seinätyyppi betoniBetoni-seinätyyppi soveltuu kuivan betonin tutkimiseen. Se näyttää muoviset ja metalliset kohteet sekä sähköjohdot ja putket. Tyhjiä muoviputkia, joiden halkaisija on alle 2 cm (0.8 in), ei välttämättä näytetä. Tämän seinätyypin yhteydessä voit myös asettaa suurimman mittaussyvyyden välille 8 cm (3.1 in) tai 20 cm (7.9 in).
Seinätyyppi väliseinäVäliseinä-seinätyyppi soveltuu puupalkkien, metallitukien sekä sähköjohtojen ja putkien tutkimiseen väliseinärakenteista (puu, kipsilevy jne.). Nesteitä sisältävät muoviputket näytetään samanlaisina kuin puupalkit. Tyhjiä muoviputkia ei havaita. Jos pinnan läheltä (etäisyys pinnasta 0‒2 mm (0‑0.08 in)) tunnistetaan useita kohteita, yritä käyttää apuna välikappaletta (esimerkiksi 1 cm:n (0.4 in paksuinen pleksilasilevy).
Seinätyyppi korkeareikätiiliKorkeareikätiili-seinätyyppi soveltuu erityisesti korkeareikätiilistä muuratun rakenteen tutkimiseen. Korkeareikätiili on tiili, jossa on useita pieniä ontelotiloja yleensä pystysuunnassa. Laite näyttää metalliset kohteet, sähköjohdot ja putket sekä vettä sisältävät muoviputket. Ontelotiloja ja tyhjiä muoviputkia ei välttämättä näytetä.
Seinätyyppi pitkittäisreikätiiliPitkittäisreikätiili-seinätyyppi soveltuu erityisesti pitkittäisreikätiilistä muuratun rakenteen tutkimiseen. Pitkittäisreikätiili on tiili, jossa on muutamia suuria ontelotiloja yleensä vaakasuunnassa. Laite tunnistaa laakeat metalliset kohteet, sähköjohdot ja putket sekä vettä sisältävät muoviputket enintään 2 cm:n syvyydestä. Ontelotiloja ja tyhjiä muoviputkia ei välttämättä näytetä. Mittaustuloksiasi parannat skannaamalla pitkittäisreikätiilet myös käyttäen korkeareikätiili-seinätyyppiä. Huomaa uskottavat ja epäuskottavat kohteet (haamukohteet).
Seinätyyppi tuore betoniTuore betoni -seinätyyppi soveltuu sellaisen betonirakenteen tutkimiseen, joka ei vielä ole kovettunut ja kuivunut kokonaan. Laite näyttää metalliset kohteet, muovi- ja metalliputket sekä sähköjohdot. Jännitteellisten ja jännitteettömien sähköjohtojen erottaminen toisistaan ei ole mahdollista. Suurin mittaussyvyys on 6 cm (2.4 in). Ota huomioon, että betonin täydellinen kovettuminen ja kuivuminen voi kestää useita kuukausia.

Näkymä

Näkymän muuttaminen
 • Paina uudelleen ylös- tai alas-nuolipainiketta, kunnes näytössä on haluamasi näkymä.
 • Valitse näkymä painamalla start-/stop-painiketta.

Spot-näkymä

Image alternative
Spot-näkymässä näytetään ensimmäinen mittaustulos jo ilman mittaustyökalun liikuttamista pinnalla. Siksi se soveltuu erityisesti mittauksiin kulmissa ja ahtaissa kohdissa. Suurin mittaussyvyys on 6 cm. Havaitut kohteet näytetään mahdollisesti materiaaliominaisuuksien kanssa, mutta ilman syvyystietoa.
Aina kun vain mahdollista, liikuta mittaustyökalua myös spot-näkymää käyttäessäsi, jotta saat parhaat mahdolliset mittaustulokset. Mittaustyökalua liikuttamatta etenkin muoviputkien ja puupalkkien paikallistaminen on rajoittunutta.
MittausnäyttöJos mitään kohdetta ei löydy, näyttöön ilmestyy vain ulompi ympyrä vihreänä.
Jos lähellä on jokin kohde, ulompi ympyrä palaa punaisena. Kun mittaustyökalu lähestyy kohdetta, ympyröiden lukumäärä kasvaa. Ympyröiden lukumäärä vähenee mittaustyökalun liikkuessa etäämmälle kohteesta.
Kun signaalivoimakkuus on riittävä, suuntanuolet näytetään. Kohteen keskikohdan paikallistamiseksi liikuta mittaustyökalua suuntanuolten suuntaan. Kohteen keskikohdan kohdalla mittausnäyttö näyttää maksimaalisen poikkeaman, ja jos signaalivoimakkuus on riittävä, näytetään keskiristi. Materiaaliominaisuuksien värimerkintä on sama kuin kohdenäkymässä.
Jos suuntanuolia tai keskiristiä ei näytetä, välittömässä läheisyydessä voi silti olla kohde.

Kohdenäkymä

Image alternative
Kohdenäkymässä käytettävissä ovat parhaat mahdolliset mittaustulokset sekä maksimaalinen mittaussyvyys. Havaitut kohteet näytetään mittausmatkalta syvyystiedon ja mahdollisesti materiaaliominaisuuksien kanssa.
Mittaaminen
 • Aseta mittaustyökalu rakenteen pintaa vasten ja liikuta sitä ajosuuntaan pintaa pitkin. Mittaustulokset näytetään noin 10 cm:n minimimittausmatkan ajamisen jälkeen.
 • Liikuta mittaustyökalua aina suoraviivaisesti ja kevyesti pintaa vasten painaen siten, että pyörillä on varma seinäkosketus.
 • Optimaaliset mittaustulokset saat liikuttamalla mittaustyökalua hitaasti koko tutkittavan kohdan yli ja tarkkailemalla mittaustuloksia takaisinpäin ajaessasi. Mittausmatkan pitää olla vähintään 40 cm.
 • Voit milloin tahansa käynnistää uuden mittauksen painamalla start-/stop-painiketta.
 • Jos mittauksen aikana kohotat mittaustyökalun irti seinästä, viimeisin mittaustulos säilyy näytössä. Kun asetat mittaustyökalun uudelleen pintaa vasten tai jatkat mittaustyökalun liikuttamista, mittaus alkaa uudelleen.
 • Erityisen herkissä mittauksissa käytä seinätyypille sopivaa spot-näkymää.
Image alternative
Toimintaperiaatteensa vuoksi laite tunnistaa luotettavasti sellaisten kohteiden yläreunat, jotka kulkevat poikittain mittaustyökalun liikuttamissuuntaan nähden. Tämän vuoksi aja tutkittava alue aina ristiin.
Kohteiden paikallistamiseen riittää mittausmatkan ajaminen yhden kerran. Jos haluat paikallistaa havaitun kohteen tarkemmin ja merkitä sen, liikuta mittaustyökalua juuri ajamasi mittausmatka takaisinpäin.
Seinästä havaitun kohteen muodon voit määrittää ajamalla peräjälkeen useamman mittausmatkan toisiinsa hieman siirretysti.
MittausnäyttöJos tunnistinalueelta ei tunnisteta mitään kohdetta, katkoviivalinjat ja keskilinja ovat kokonaan vihreät. Kun jokin kohde tunnistetaan, se näytetään kummankin katkoviivalinjan välissä, ja kummatkin katkoviivalinjat ja keskilinja ovat kokonaan tai osittain punaiset.
Oikeanpuoleisella syvyysasteikolla näytetään syvyys havaitun kohteen yläreunaan.
Havaittujen kohteiden ominaisuuksien näyttö saattaa poiketa niiden todellisista ominaisuuksista. Etenkin erittäin ohuet kohteet näytetään näytössä paksumpina. Suuremmat, lieriömäiset kohteet (esimerkiksi muovi- tai vesiputket) saatetaan näyttää ohuempina kuin mitä ne todella ovat.
Materiaaliominaisuuksien värimerkintäMateriaaliominaisuudet on mahdollista tunnistaa kohteen tyypistä ja syvyydestä riippuen.
Ne merkitään väreillä seuraavasti:
Oranssi
Jännitettä johtava kohde
Sininen
Magneettinen/rautapitoinen metalli (esimerkiksi betonirauta)
Turkoosi
Ei-magneettinen metalli (esimerkiksi kupari)
Valkoinen
Ei-metalli (esimerkiksi puu, muovi)
Harmaa
Materiaaliominaisuus tuntematon
 • Jännitettä johtavista kohteista ei näytetä muita ominaisuuksia.
 • Kolmivaihevirtajohtoja ei välttämättä tunnisteta jännitettä johtaviksi johdoiksi.
 • Jos ilman suhteellinen kosteus on yli 50 prosenttia, materiaaliominaisuuden "jännitettä johtava" havaitseminen voi olla rajoittunut.
Kohteiden merkintäVoit merkitä havaitut kohteet mittaustyökalun merkkiuralla ylhäällä tai ulkoreunalla.
 • Liikuta mittaustyökalu sen havaitun kohteen kohdalle, jonka haluat merkitä.
 • Suuntaa mittaustyökalu siten, että kohde on näytössä keskilinjan keskellä.
 • Tee merkintä merkkiuraan ylhäällä, oikealla ja vasemmalla.
 • Tehtyjen merkintöjen ristipisteessä on kohteen keskikohta.
 • Vaihtoehtoisesti suuntaa mittaustyökalu siten, että kohde on näytössä keskellä jompaa kumpaa katkoviivalinjaa.
 • Siten kohde on keskellä mittaustyökalun vastaavan ulkoreunan alapuolella.
 • Piirrä tätä ulkoreunaa pitkin pintaan viiva ja ruksaa sille vastaavan puolen merkkiuran sijainti.
 • Siinä sijaitsee kohteen keskikohta.
 • Seinästä havaitun kohteen muodon voit merkitä ajamalla peräjälkeen useamman mittausmatkan toisiinsa hieman siirretysti ja yhdistämällä näin saadut merkinnät.

Signaalinäkymä 2D

Image alternative
Signaalinäkymässä 2D näytetään signaalivahvuus kulloisessakin mittauskohdassa yhdessä kohteen syvyyden kanssa. Signaalinäkymä 2D on kohdenäkymän versio. Kohdesymbolien sijasta siinä näytetään signaalivahvuudet. Suurin signaalivoimakkuus merkitsee kohteen yläreunaa.
Signaalinäkymää 2D voidaan käyttää toisiaan lähellä sijaitsevien kohteiden paikallistamiseen ja monimutkaisten materiaalirakenteiden tarkempaan arviointiin. Myös heikommat kohteet ja toistensa takana sijaitsevat kohteet voidaan löytää tietyissä tilanteissa. Ota mittaamista kohdenäkymässä koskevat huomautukset huomioon.
Ota mittaamista kohdenäkymässä koskevat huomautukset huomioon.

Signaalinäkymä

Image alternative
Signaalinäkymässä näytetään signaalivahvuus kulloisessakin mittauskohdassa ilman tietoa kohteen syvyydestä. Signaalinäkymää voidaan käyttää toisiaan lähellä sijaitsevien kohteiden paikallistamiseen ja monimutkaisten materiaalirakenteiden tarkempaan arviointiin signaalin avulla.

Vuotojen paikallistamisen mittaustila

Tässä mittaustilassa näytetään rakenteen pinnan suhteellinen materiaalikosteus. Siten tämä mittaustila soveltuu suurimman materiaalikosteuden kohdan havaitsemiseen, mikä viittaa mahdolliseen vuotoon. Rakenteen pinnan erilaiset materiaalit, litteät kohteet ja rakenteen epäyhtenäisyydet (esimerkiksi saumat) voit vääristää tulosta.

Etäisyysmittauksen mittaustila

Tässä mittaustilassa voit mitata kohteiden välisiä etäisyyksiä.
Mittauksen vertailupisteenä on aina ylempi merkkiura. Mittaus on mahdollinen vain suoraan pyörien ajosuunnassa. Etäisyyttä aloituspisteeseen mitataan jatkuvasti. Näytettävä mittausarvo vastaa etäisyyttä nykyisen mittauksen aloituspisteeseen, ei kokonaisajomatkaa. Mittausarvo pienenee ajettaessa takaisinpäin kohti aloituspistettä.
Jos mittaustyökalu näyttää epäuskottavia etäisyysarvoja, mittaa tietämäsi matka, esimerkiksi 1 metri (3 ft). Jos etäisyys ei ole toleranssirajoissa (ks. kappale Tekniset tiedot), ota yhteys Hilti -huoltoon.

Huolto, hoito ja kunnossapito

VAARA
Loukkaantumisvaara jos akku paikallaan !
 • Irrota akku aina ennen hoito- ja kunnostustöitä!
Tuotteen hoito
 • Puhdista pinttynyt lika varovasti.
 • Jos tuotteessa on jäähdytysilmaraot, puhdista ne varovasti kuivalla ja pehmeällä harjalla.
 • Puhdista kotelon pinnat vain kevyesti kostutetulla kankaalla. Älä käytä silikonia sisältäviä hoitoaineita, sillä ne saattavat vaurioittaa muoviosia.
 • Käytä tuotteen liittimien puhdistamiseen vain puhdasta ja kuivaa kangaspalaa.
Litiumioniakkujen hoito
 • Älä koskaan käytä akkua, jos sen jäähdytysilmaraot ovat tukkeutuneet. Puhdista jäähdytysilmaraot varovasti kuivalla, pehmeällä harjalla.
 • Vältä altistamasta akkua tarpeettomasti pölylle tai lialle. Älä koskaan altista akkua suurelle kosteudelle (esimerkiksi upota veteen tai jätä sateeseen).
  Jos akku on pahoin kastunut, käsittele sitä kuin vaurioitunutta akkua. Eristä akku palamattomasta materiaalista valmistettuun astiaan ja ota yhteys Hilti -huoltoon.
 • Pidä akku öljyttömänä ja rasvattomana. Älä anna pölyn ja lian kertyä akun pintaan. Puhdista akku kuivalla, pehmeällä harjalla tai puhtaalla, kuivalla kankaalla. Älä käytä silikonia sisältäviä hoitoaineita, sillä ne saattavat vaurioittaa muoviosia.
  Älä kosketa akun liittimiä äläkä poista akun liittimiin tehtaalla laitettua rasvaa.
 • Puhdista kotelon pinnat vain kevyesti kostutetulla kankaalla. Älä käytä silikonia sisältäviä hoitoaineita, sillä ne saattavat vaurioittaa muoviosia.
Kunnossapito
 • Tarkasta säännöllisin välein kaikkien näkyvien osien mahdolliset vauriot ja käyttöelementtien moitteeton toiminta.
 • Jos havaitset vaurioita ja/tai toimintahäiriöitä, älä käytä tuotetta. Korjauta tuote viipymättä Hilti -huollossa.
 • Hoito- ja kunnostustöiden jälkeen kiinnitä kaikki suojalaitteet takaisin ja tarkasta niiden moitteeton toiminta.
Käyttöturvallisuuden varmistamiseksi käytä vain alkuperäisiä varaosia ja käyttömateriaaleja. Hilti n tälle tuotteelle hyväksymiä varaosia, kulutusmateriaaleja ja lisävarusteita löydät Hilti Store -liikkeestä tai osoitteesta: www.hilti.group

Nappipariston vaihto

Mittaustyökalussa on nappiparisto, jotta mittaustyökalun kellonaika säilyy. Tyhjentynyt nappiparisto on vaihdettava.
Image alternative
 1. Kierrä nappipariston pitimen ruuvi irti.
 2. Vedä nappipariston pidin (tarvittaessa sopivalla työkalulla) irti kuilustaan.
 3. Irrota tyhjentynyt nappiparisto ja laita tilalle uusi. Varmista oikea napaisuus. Nappipariston pluspuolen pitää osoittaa ylöspäin.
 4. Ohjaa nappipariston pidin takaisin paikalleen kuiluunsa. Varmista, että nappipariston pidin on kunnolla kokonaan paikalleen työnnetty, sillä muutoin pariston suojaus pölyltä ja roiskevedeltä ei ole varmaa.
 5. Kierrä nappipariston pitimen ruuvi takaisin kiinni ja kiristä käsitiukkuuteen.

Akkukäyttöisten työkalujen ja akkujen kuljetus ja varastointi

Kuljettaminen
  VAROITUS
  Käynnistyminen vahingossa kuljetuksen aikana !
 • Kuljeta tuotteesi aina akku irrotettuna!
 • Irrota akku/akut.
 • Älä koskaan kuljeta akkuja irrallaan muiden tavaroiden joukossa. Akut on suojattava kuljetuksen ajaksi kovilta iskuilta ja tärinältä, ja ne on eristettävä kaikenlaisista sähköä johtavista materiaaleista ja muista akuista, jotta niiden navat eivät pääse kosketuksiin muiden akkujen napojen kanssa. Seurauksena saattaisi olla oikosulku. Noudata maakohtaisia akkujen kuljetusmääräyksiä.
 • Akkuja ei saa koskaan lähettää postitse. Käänny kuljetusyrityksen puoleen, kun haluat lähettää vauriottomia akkuja.
 • Tarkasta tuotteen ja akun mahdolliset vauriot aina ennen käyttöä sekä ennen pitkää kuljetusta ja sen jälkeen.
Varastointi
  VAARA
  Viallinen tai vuotava akku voi aiheuttaa vaurioita !
 • Varastoi tuotteesi aina akku irrotettuna!
 • Varastoi tuote ja akut viileässä ja kuivassa paikassa. Ota teknisissä tiedoissa annetut lämpötilarajat huomioon.
 • Akkuja ei saa säilyttää laturissa. Irrota akku laturista aina latauksen päätyttyä.
 • Älä koskaan varastoi akkuja auringonpaisteessa, lämmönlähteen päällä tai ikkunan vieressä.
 • Varastoi tuote ja akut lasten ja asiattomien henkilöiden ulottumattomissa.
 • Tarkasta tuotteen ja akun mahdolliset vauriot aina ennen käyttöä sekä ennen pitkää varastointia ja sen jälkeen.

Apua häiriötilanteisiin

Häiriöissä, joita ei ole kuvattu tässä taulukossa tai joita et itse pysty poistamaan, ota yhteys Hilti -huoltoon.
Häiriö
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Tuotetta ei saa kytkettyä päälle.
Akku tyhjentynyt
 • Vaihda akku ja lataa tyhjentynyt akku.
Akku ei kunnolla kiinni.
 • Kiinnitä akku siten, että se kuultavasti lukittuu paikalleen.
Akku ei lukitu paikalleen selvästi naksahtaen.
Akun korvakkeet ovat likaantuneet.
 • Puhdista salpanokat ja kiinnitä akku uudelleen paikalleen.
Syöttäminen käyttökentästä ei mahdollista
Käyttökenttä rikki
 • Ota yhteys Hilti -huoltoon.
Pyörät eivät liiku kevyesti
Pyörissä pölyä tai likaa
 • Puhdista pyörät ja kotelo.
Tuotetta ei saa liitettyä tietokoneeseen.
Tietokone ei tunnista tuotetta.
 • Tarkasta, että tietokoneesi ajuri on päivitetty. Tarvittaessa sinun on päivitettävä tietokoneesi ajuri ja/tai käyttöjärjestelmä.
USB-johto rikki.
 • Tarkasta yhteys käyttäen toista USB-johtoa. Tarvittaessa vaihda USB-johto.
Tuotteen USB-liitäntä rikki.
 • Ota yhteys Hilti -huoltoon.
microSD-kortti ei toimi.
microSD-korttia ei tunnisteta.
 • Tarkasta microSD-kortin toiminta toisessa laitteessa (esimerkiksi tietokoneessa).
 • Käytä toista tai uutta microSD-korttia. Jos sitäkään ei tunnisteta, ota yhteys Hilti -huoltoon.
microSD-korttia ei voida lukea.
 • Tarkasta microSD-kortin ja mittaustyökalusta korttipaikan likaisuus. Puhdista ne varovasti kuivalla, pehmeällä harjalla.
 • Jos ongelma edelleen on olemassa, ota yhteys Hilti -huoltoon.

FCC-ohje (vain USA) / IC-ohje (vain Kanada)

Tämä laite on testattu ja sen on todettu olevan luokan B digitaalilaitteelle asetettujen rajojen sisällä FCC-määräysten osan 15 mukaisesti. Nämä raja-arvot alittavissa laitteissa katsotaan olevan riittävä suoja häiritsevältä säteilyltä asutusalueilla käytettäessä. Tämäntyyppiset laitteet synnyttävät ja käyttävät korkeataajuuksia ja voivat myös säteillä niitä. Siksi ne voivat ohjeiden vastaisesti asennettaessa tai käytettäessä aiheuttaa radio- ja televisiovastaanoton häiriöitä.
Häiriöttömyyttä ei voida taata kaikissa asennuksissa. Jos laite aiheuttaa radio- tai televisiovastaanotossa häiriöitä, jotka voidaan määrittää kytkemällä laite pois ja uudelleen päälle, häiriön poistamiseen suositellaan seuraavia toimenpiteitä:
 • Suuntaa antenni uudelleen tai vaihda sen paikkaa.
 • Siirrä laite kauemmaksi vastaanottimesta.
 • Liitä laite eri pistorasiaan kuin vastaanotin, jota laitteen toiminta häiritsee.
 • Ota yhteys jälleenmyyjään tai radio-/‌TV-‌asentajaan.
Laitteeseen tehdyt muutokset, joihin Hilti ei ole antanut lupaa, voivat aiheuttaa laitteen käyttöhyväksynnän raukeamisen.
Tämä laite vastaa FCC-määräysten pykälän 15 vaatimuksia ja täyttää RSS‑220:ssa määritetyt vaatimukset IC:n RSS-Gen:n yhteydessä.
Laitteen käyttöönotto edellyttää seuraavan kahden vaatimuksen täyttymistä:
 • Tämä laite ei tuota haitallista säteilyä.
 • Laitteen pitää sietää siihen kohdistuva häiriösäteily, mukaan lukien odottamattomia toimintoja aiheuttavat häiriösäteilyt.
Käyttäjälle USA: ssa: Tämän laitteen käyttö on rajoitettu lainvalvontaviranomaisille, palo-ja pelastuslaitoksille, tieteellisille tutkimuslaitoksille, kaupallisille kaivosyhtiöille ja rakennusyhtiöille sekä niiden toimeksiannosta työskenteleville yksityisille osapuolille. Käyttö muiden osapuolten toimesta rikkoo lainkohtaa 47 U.S.C. §301 ja voi johtaa ankariin rangaistuksiin.
Koordinointivaatimukset
 1. UWB-kuvausjärjestelmät vaativat FCC:n koordinoinnin ennen kuin laitteistoja voidaan käyttää. Käyttäjän on noudatettava tästä koordinoinnista aiheutuvia laitteistojen käyttöön liittyviä rajoituksia.
 2. UWB-kuvauslaitteiden käyttäjien on ilmoitettava toiminta-alueensa FCC:n suunnittelu- ja teknologiatoimistolle (FCC Office of Engineering and Technology), joka koordinoi nämä tiedot National Telecommunications and Information Administrationin kautta liittovaltion kanssa. UWB-operaattorin antamista tiedoista on käytävä ilmi käyttäjän nimi, osoite ja muut yhteystiedot, haluttu maantieteellinen käyttöalue / halutut maantieteelliset käyttöalueet sekä UWB-laitteen FCC-ID-numero ja sen muu nimistö. Jos kuvantamislaite on tarkoitettu mobiilisovelluksiin, maantieteellinen käyttöalue voi olla osavaltio/osavaltiot ja/tai maakunta/maakunnat, joissa laitetta käytetään. Kiinteästi samassa paikassa sijaitsevan kuvantamisjärjestelmän käyttäjän on annettava tietty maantieteellinen sijaintipaikka tai osoite, jossa laitetta käytetään. Nämä asiakirjat on lähetettävä taajuuksien koordinointiosastolle, OET, Federal Communications Commission, kohdassa 47 CFR 0.401(a) ilmoitettuun FCC-päätoimiston osoitteeseen, varustettuna merkillä: UWB Coordination.
 3. Valmistajien tai heidän valtuuttamiensa myyntiedustajien on kerrottava järjestelmien ostajille ja käyttäjille, että ennen laitteiden käyttöä heidän on yksityiskohtaisesti koordinoitava toiminta-alueensa FCC:n kanssa.
 4. Hyväksyttyjen, koordinoitujen UWB-järjestelmien käyttäjät voivat siirtää ne muille pätevöityneille käyttäjille ja muihin sijaintipaikkoihin, jos he ilmoittavat omistajan tai sijaintipaikan muutoksesta FCC:lle ja koordinoivat olemassa olevan hyväksytyn toiminnan kanssa.
 5. FCC/NTIA-koordinointiraportissa mainitaan ne maantieteelliset alueet, joilla kuvantamisjärjestelmän käyttö vaatii lisäkoordinointia tai joilla kuvantamisjärjestelmän käyttö on kielletty. Jos käyttöön tietyllä maantieteellisellä alueella vaaditaan lisäkoordinointi, mainitaan paikallinen koordinointiyhteystieto. Lukuun ottamatta käyttöä näillä nimenomaisilla alueilla lisäkoordinaatiota ei tarvita sen jälkeen, kun vaaditut tiedot UWB-kuvausjärjestelmästä on toimitettu FCC:lle, elleivät ilmoitetut toiminta-alueet muutu. Jos toiminta-alue muuttuu, FCC:lle on ilmoitettava päivitetyt tiedot tämän pykälän momenttia 2) vastaavan menettelyn mukaisesti.
 6. Rutiiniluonteisen UWB-käytön koordinointi ei saa kestää yli 15 arkipäivää lukien siitä, kun NTIA on vastaanottanut koordinointipyynnön. Erityisissä, ajallisesti rajoitetuissa tilanteissa käsittelyaikaa voidaan nopeuttaa, jos olosuhteet sen perustelevat. UWB-järjestelmien käyttö ihmishenkien tai omaisuuden vaaran hätätilanteissa voi tapahtua ilman koordinointia, jos UWB-laitteiston käyttäjä noudattaa tämän kappaleen kohdan § 2.405(a) ‒ (e) mukaista ilmoitusmenettelyä.
Responsible party
Hilti, Inc.
7250 Dallas Parkway, Suite 1000
US-Plano, TX 75024
www.hilti.com
Käyttäjälle Kanadassa: Tätä tutkakuvantamislaitetta saa käyttää vain, kun se on suunnattu kohti lattiaa tai seinää ja kun se on kosketuksessa lattiaan tai seinäpintaan tai on siitä 20 cm:n etäisyydellä. Tätä tutkakuvantamislaitetta saavat käyttää vain lainvalvontaviranomaiset, tieteelliset tutkimuslaitokset, kaupalliset kaivosyhtiöt, rakennusyhtiöt sekä pelastus- ja palolaitokset.

Hävittäminen

VAARA
Määräystenvastaisten hävittäminen aiheuttaa loukkaantumisvaaran! Ulos vuotavat kaasut tai nesteet vaarantavat terveyden.
 • Älä lähetä vaurioituneita akkuja!
 • Peitä liitännät sähköä johtamattomalla materiaalilla oikosulkujen välttämiseksi.
 • Hävitä akut siten, etteivät ne voi joutua lasten käsiin.
 • Hävitä akku viemällä se Hilti Store -liikkeeseen tai käänny vastuullisen jätteenkäsittely-yrityksen puoleen.
Image alternative Hilti -tuotteet on pääosin valmistettu kierrätyskelpoisista materiaaleista. Kierrätyksen edellytys on materiaalien asianmukainen lajittelu. Useissa maissa Hilti ottaa vanhat koneet ja laitteet vastaan kierrätystä ja hävitystä varten. Lisätietoja saat Hilti -huollosta tai -edustajalta.
Image alternative
 • Älä hävitä sähkötyökaluja, elektronisia laitteita ja akkuja tavallisen sekajätteen mukana!

Valmistajan myöntämä takuu

 • Jos sinulla on takuuehtoihin liittyviä kysymyksiä, ota yhteys paikalliseen Hilti -edustajaan.

Lisätietoja

Lisävarusteita, järjestelmätuotteita ja muuta tuotteeseesi liittyvää tietoa löydät tästä.

Kiinan RoHS (vaarallisten aineiden käytön rajoittamisen direktiivi)
Image alternative
Tämä taulukko koskee Kiinaa.

Hilti -litiumioniakut

Turvallisuuteen ja käyttöön liittyviä ohjeitaTässä dokumentaatiossa käytetty käsite "akku" tarkoittaa ladattavia Hiltin litiumioniakkuja, jotka koostuvat useista litiumionikennoista. Ne on tarkoitettu Hilti-sähkötyökaluihin ja niitä saa käyttää vain näissä. Käytä vain alkuperäisiä Hilti -akkuja!
Kuvaus Hilti -akuissa on akkukennojen hallinta- ja suojajärjestelmät.
Akut on valmistettu kennoista, jotka sisältävät litiumioni-varaajamateriaaleja. Ne mahdollistavat erittäin suuren ominaisenergiatiheyden. Litiumionikennoilla on erittäin vähäinen lataustason muistamisilmiö, mutta sitä vastoin ne reagoivat erittäin herkästi voimankäyttöön, syväpurkaantumiseen ja korkeisiin lämpötiloihin.
Hilti -akuille hyväksytyt tuotteet löydät Hilti Store -liikkeestä tai internetosoitteesta www.hilti.group
Turvallisuus
 • Noudata seuraavia turvallisuusohjeita, jotka varmistavat litiumioniakkujen turvallisen käsittelyn ja käytön. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa ihoärsytystä, vakavia syöpymisvammoja, kemiallisia palovammoja, tulipalon ja/tai räjähdyksen.
 • Käsittele akkuja huolellisesti, jotta vältät vauriot ja terveydelle vakavasti vaarallisten nesteiden vuotamisen ulos!
 • Akkuja ei saa mitenkään muuttaa tai manipuloida!
 • Akkuja ei saa avata, puristaa, kuumentaa yli 80 °C:n lämpötilaan tai polttaa.
 • Älä käytä tai lataa akkua, johon on kohdistunut isku tai joka muutoin on vaurioitunut. Tarkasta akustasi vaurioiden merkit säännöllisin välein.
 • Älä koskaan käytä kierrätettyä tai korjattua akkua.
 • Älä käytä akkua tai akkukäyttöistä sähkötyökalua koskaan lyöntityökaluna.
 • Älä koskaan altista akkua suoralle auringonpaisteelle, korkealle lämpötilalle, kipinöille tai avotulelle. Siitä voi aiheutua räjähdys.
 • Älä kosketa akun napoja sormilla, työkaluilla, koruilla tai muilla metallisilla esineillä. Seurauksena akku voi vaurioitua ja aiheuttaa aineellisia vahinkoja tai vammoja.
 • Älä altista akkua sateelle, kosteudelle tai nesteille. Sisään tunkeutunut kosteus voi aiheuttaa oikosulun, sähköiskun, palovammoja tai räjähdyksen.
 • Käytä aina vain tälle akkutyypille tarkoitettuja latureita ja sähkötyökaluja. Noudata niiden käyttöohjeissa annettuja ohjeita.
 • Älä käytä tai varastoi akkua räjähdysvaarallisessa ympäristössä.
 • Jos akku on liian kuuma koskea, se saattaa olla vaurioitunut. Laita akku palovaarattomaan paikkaan ja riittävän etäälle syttyvistä materiaaleista. Anna akun jäähtyä. Jos akku vielä tunnin kuluttuakin on liian kuuma koskea, akku on vaurioitunut. Toimi kappaleessa Toimenpiteet akkupalossa annettujen ohjeiden mukaisesti.
Toiminta jos akku vaurioitunut
 • Ota yhteys aina Hilti -huoltoon, jos akku on vaurioitunut.
 • Älä käytä akkua, jos siitä vuotaa ulos nestettä.
 • Vältä ulos vuotavan nesteen joutumista silmiin ja/tai iholle. Käytä akkunesteen käsittelyssä aina suojakäsineitä ja silmäsuojaimia.
 • Poista ulos vuotanut akkuneste tarkoitukseen hyväksyttyä kemiallista puhdistusainetta käyttäen. Noudata maakohtaisia akkunesteen puhdistamisesta annettuja ohjeita ja määräyksiä.
 • Aseta vaurioitunut akku palamattomaan säiliöön ja peitä se kuivalla hiekalla, liitujauheella (CaCO3) tai silikaatilla (vermikuliitti). Sulje säiliön kansi ilmatiiviisti ja säilytä säiliö kaukana syttyvistä kaasuista, nesteistä tai esineistä.
 • Hävitä säiliö viemällä se Hilti Store -liikkeeseen tai käänny vastuullisen jätteenkäsittely-yrityksen puoleen. Noudata vaurioituneiden akkujen maakohtaisia kuljetusmääräyksiä!
Toiminta jos akku ei enää toimi
 • Tarkkaile, esiintyykö akun epänormaalia käyttäytymistä, esimerkiksi virheellistä latautumista tai poikkeuksellisen pitkiä latausaikoja, tuntuvaa tehon heikkenemistä, epänormaalia LED-merkkivalojen toimintaa tai nestevuotoa. Nämä ovat merkki sisäisestä ongelmasta.
 • Jos epäilet akun sisäistä ongelmaa, ota yhteys Hilti -huoltoon.
 • Jos akku ei enää toimi tai jos sitä ei voi enää ladata tai siitä vuotaa ulos nestettä, akku on hävitettävä. Ks. kappale Huolto ja hävittäminen .
Toimenpiteet akkupalossa
  VAARA
  Akkupalon aiheuttama vaara! Palavasta akusta vapautuu ympäristöön vaarallisia ja räjähdysvaarallisia nesteitä ja höyryjä, jotka voivat aiheuttaa syöpymisvammoja, palovammoja tai räjähdyksiä.
 • Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita, jos joudut sammuttamaan akkupaloa.
 • Varmista riittävä tuuletus, jotta vaaralliset ja räjähdysvaaralliset höyryt pääsevät poistumaan tilasta.
 • Jos savun muodostus on runsasta, poistu tilasta heti.
 • Jos hengitysteissä tuntuu ärsytystä, on syytä mennä lääkäriin.
 • Hälytä palokunta ennen kuin aloitat sammutusyrityksen.
 • Sammuta akkupalot pelkällä vedellä mahdollisimman etäältä suihkuttaen. Jauhesammuttimet tai sammutuspeitot eivät tehoa litiumioniakkujen paloihin. Akkujen ympäristön tulipalo sammutetaan tavallisilla sammutusaineilla.
 • Älä yritä siirtää suurta määrää palavia akkuja. Siirrä säästyneet materiaalit kauemmas ja siten eristä kyseiset akut.
Jos akku ei jäähdy, savuttaa tai palaa:
 • Ota se lapioon ja heitä se ämpäriin, jossa on vettä. Veden jäähdyttävän vaikutuksen ansiosta palon leviäminen niihin akun kennoihin estyy, joissa lämpötila ei ole vielä noussut syttymisen kannalta kriittisen korkeaksi.
 • Anna akun olla ämpärissä ainakin 24 tunnin ajan, kunnes akku on kokonaan jäähtynyt.
 • Ks. kappale Toiminta jos akku vaurioitunut .
Tietoa kuljetuksesta ja varastoinnista
 • Ympäristön lämpötila välillä -17 °C ja +60 °C / 1 °F ja 140 °F.
 • Varastointilämpötila välillä -20 °C ja +40 °C / -4 °F ja 104 °F.
 • Akkuja ei saa säilyttää laturin päällä. Irrota akku laturista aina latauksen päätyttyä.
 • Varastoi akut aina mahdollisimman viileässä ja kuivassa paikassa. Varastoiminen viileässä paikassa pidentää akun kestoa. Älä koskaan varastoi akkuja auringonpaisteessa, lämmittimen tai patterin päällä tai ikkunan vieressä.
 • Akkuja ei saa koskaan lähettää postitse. Käänny kuljetusyrityksen puoleen, kun haluat lähettää vauriottomia akkuja.
 • Älä koskaan kuljeta akkuja irrallaan muiden tavaroiden joukossa. Akut on suojattava kuljetuksen ajaksi kovilta iskuilta ja tärinältä, ja ne on eristettävä kaikenlaisista sähköä johtavista materiaaleista ja muista akuista, jotta niiden navat eivät pääse kosketuksiin muiden akkujen napojen kanssa. Seurauksena saattaisi olla oikosulku. Noudata maakohtaisia akkujen kuljetusmääräyksiä.
Huolto ja hävittäminen
 • Pidä akku puhtaana, rasvattomana ja öljyttömänä. Tarpeetonta pölyä ja likaa akun päällä on vältettävä. Puhdista akku kuivalla, pehmeällä siveltimellä tai puhtaalla, kuivalla kankaalla.
 • Älä käytä akkua, jos sen jäähdytysilmaraot ovat tukkeutuneet. Puhdista jäähdytysilmaraot varovasti kuivalla, pehmeällä harjalla.
 • Estä vierasesineiden tunkeutuminen kotelon sisään.
 • Varo, ettei kosteutta pääse tunkeutumaan akun sisään. Jos akkuun on päässyt kosteutta, käsittele sitä kuten vaurioitunutta akkua ja eristä se palamattomaan säiliöön.
 • Ks. kappale Toiminta jos akku vaurioitunut .
 • Ulosvuotavat kaasut tai nesteet saattavat vaarantaa terveyden määräystenvastaisten hävittämisen seurauksena. Hävitä akku viemällä se Hilti Store -liikkeeseen tai käänny vastuullisen jätteenkäsittely-yrityksen puoleen. Noudata vaurioituneiden akkujen maakohtaisia kuljetusmääräyksiä!
 • Älä hävitä akkuja sekajätteen mukana.
 • Hävitä akut siten, etteivät ne voi joutua lasten käsiin. Peitä liitännät sähköä johtamattomalla materiaalilla oikosulkujen välttämiseksi.