Kieli

B 3600

Alkuperäiset ohjeet

Dokumentaation tiedot

Tästä dokumentaatiosta

 • Lue ehdottomasti tämä dokumentaatio ennen tuotteen käyttöönottoa. Se on turvallisen työnteon ja tuotteen ongelmattoman käsittelyn perusedellytys.
 • Noudata tässä dokumentaatiossa ja tuotteessa olevia turvallisuus- ja varoitushuomautuksia.
 • Säilytä käyttöohje aina tuotteen yhteydessä ja varmista, että käyttöohje on mukana, kun luovutat tuotteen toiselle henkilölle.

Merkkien selitykset

Varoitushuomautukset

Varoitushuomautukset varoittavat tuotteen käyttöön liittyvistä vaaroista. Seuraavia varoitustekstejä käytetään:
VAKAVA VAARA
VAKAVA VAARA !
 • Varoittaa uhkaavasta vaaratilanteesta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai jopa kuolema.
VAARA
VAARA !
 • Varoittaa mahdollisesta vaarasta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai kuolema.
VAROITUS
HUOMIO !
 • Varoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, josta voi seurata loukkaantuminen tai aineellinen vahinko.

Symbolit käyttöohjeessa

Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Noudata käyttöohjetta
Image alternative Toimintaohjeita ja muuta hyödyllistä tietoa
Image alternative Kierrätyskelpoisten materiaalien käsittely
Image alternative Älä hävitä sähkölaitteita ja akkuja tavallisen sekajätteen mukana

Symbolit kuvissa

Kuvissa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Nämä numerot viittaavat vastaavaan kuvaan tämän käyttöohjeen alussa.
Image alternative Numerointi kertoo työvaiheiden järjestyksen kuvissa ja saattaa poiketa numeroinnista tekstissä.
Image alternative Kohtanumeroita käytetään kuvassa Yleiskuva , ja ne viittaavat kuvatekstien numerointiin kappaleessa Tuoteyhteenveto .
Image alternative Tämän merkin tarkoitus on kiinnittää erityinen huomiosi tuotteen käyttöön ja käsittelyyn.

Tuotekohtaiset symbolit

Symbolit tuotteessa

Tuotteessa voidaan käyttää seuraavia symboleita:
Image alternative Tämä tuote tukee iOS- ja Android-alustojen kanssa yhteensopivaa NFC-teknologiaa.
Image alternative Litiumioniakku
Image alternative Älä koskaan käytä akkua lyöntityökaluna.
Image alternative Älä päästä akkua putoamaan. Älä käytä akkua, johon on kohdistunut isku tai joka on muutoin vaurioitunut.
Image alternative Suojausluokka II (kaksinkertainen eristys)
Image alternative Kuljetustila
Image alternative Valmiustila
Image alternative Käyttötila

Tuotetiedot

Image alternative -tuotteet on tarkoitettu ammattikäyttöön, ja niitä saa käyttää, huoltaa tai korjata vain valtuutettu, koulutettu henkilö. Käyttäjän pitää olla hyvin perillä käyttöön liittyvistä vaaroista. Tuote ja sen varusteet saattavat aiheuttaa vaaratilanteita, jos kokemattomat henkilöt käyttävät tuotetta ohjeiden vastaisesti tai muutoin asiattomasti.
Tyyppimerkinnän ja sarjanumeron löydät tyyppikilvestä.
 • Kirjoita sarjanumero oheiseen taulukkoon. Tuotteen tiedot tarvitaan, jos esität kysymyksiä myynti- tai huoltoedustajallemme.
  Tuotetiedot
  Siirreltävä energiajärjestelmä
  B 3600
  Sukupolvi
  01
  Sarjanumero

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Image alternative
Valmistaja vakuuttaa, että tässä kuvattu tuote täyttää sitä koskevien voimassa olevien lakien ja standardien vaatimukset.
Tekninen dokumentaatio löytyy tästä:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Turvallisuus

Yleiset turvallisuusohjeet

 • Noudata seuraavia turvallisuusohjeita, jotka varmistavat litiumioniakkujen turvallisen käsittelyn ja käytön. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa ihoärsytystä, vakavia syöpymisvammoja, kemiallisia palovammoja, tulipalon ja/tai räjähdyksen.
 • Käytä vain tuotetta ja lisävarusteita, jotka ovat teknisesti moitteettomassa kunnossa.
 • Älä koskaan tee tuotteeseen tai lisävarusteisiin minkäänlaisia muutoksia. Tuotetta ei saa avata.
 • Älä kosketa sähköliittimiä/napoja sormilla, työkaluilla, koruilla tai muilla sähköä johtavilla esineillä.
 • Älä oikosulje tuotteen lähtöliitäntöjä.
 • Kiinnitä suojukset liitäntöihin, joita et käytä.
 • Tuotetta ei saa avata, puristaa, kuumentaa yli 80 ° C:n lämpötilaan tai polttaa.
 • Älä koskaan altista tuotetta suoralle auringonpaisteelle, korkealle lämpötilalle, kipinöille tai avotulelle. Siitä voi aiheutua räjähdys.
 • Älä altista tuotetta sateelle, kosteudelle tai nesteille. Sisään tunkeutunut kosteus voi aiheuttaa oikosulun, sähköiskun, palovammoja tai räjähdyksen.
 • Älä käytä tai varastoi tuotetta räjähdysvaarallisessa ympäristössä.
 • Käytä tuotetta vain teknisissä tiedoissa eritellyissä käyttöolosuhteissa.
 • Käsittele tuotetta huolellisesti, jotta vältät vauriot ja terveydelle vakavasti vaarallisten nesteiden vuotamisen ulos!
 • Varmista tuotteen tukeva paikallaan pysyminen käytön aikana. Sijoita tuote aina luistamattomalle pinnalle. Vältä tuotteen sijoittamista siten, että se ulottuu jonkin reunan yli.
 • Varmista, että liitetyn sähkölaitteen johto on riittävän pitkä ja ettei liitäntäjohtoon kohdistu vetoa.
 • Älä käytä tai lataa tuotetta, jos siihen on kohdistunut isku tai jos se muutoin on vaurioitunut. Tarkasta tuotteesta vaurioiden merkit säännöllisin välein.
 • Tuotetta ei saa käyttää tikkaiden korvikkeena.
 • Älä kuljeta tuotetta nosturilla tai nostovälineitä käyttäen.
 • Noudata sähkölaitteiden turvallisen käytön paikallisia määräyksiä.
 • Älä liitä tuotteeseen viallista sähkölaitetta.
 • Älä liitä minkäänlaista virrantuottolaitetta tuotteen lähtöliitäntöihin.
 • Lataa tuote vain sen mukana toimitetulla latauskaapelilla.
 • Varmista ennen sähkölaitteen liittämistä, että tuote ja sähkölaite on kytketty pois päältä. Kytke sähkölaite aina käytön päätteeksi pois päältä.
 • Älä käytä tuotetta elintoimintoja ylläpitävien lääketieteellisten laitteiden käyttämiseen.
 • Jos tuote on liian kuuma koskea, tuote saattaa olla vaurioitunut. Laita tuote valvottavissa olevaan palovaarattomaan paikkaan ja riittävän etäälle syttyvistä materiaaleista. Anna sen jäähtyä. Jos tuote tunnin jälkeenkin on vielä liian kuuma koskea, se on vaurioitunut. Ota yhteys Hilti -huoltoon tai lue dokumentti "Hilti -litiumioniakkujen turvallisuuteen ja käyttöön liittyviä ohjeita".
  Noudata erityisiä ohjeita ja direktiivejä, jotka koskevat litiumioniakkujen kuljettamista, varastointia ja käyttöä.
  Lue Hilti -litiumioniakkujen turvallisuuteen ja käyttöön liittyvät ohjeet, jotka saat skannaamalla tämän käyttöohjeen lopussa olevan QR-koodin.

Kuvaus

Tuoteyhteenveto

Image alternative
 1. Runko
 2. Käsikahva
 3. Kierrettävä käyttökytkin
 4. AC-lähtöliitäntä
 5. LED-merkkivalo
 6. AC-lataustuloliitäntä
 7. Suojakansi

Tarkoituksenmukainen käyttö

Kuvattu tuote on siirreltävä energiajärjestelmä. Se on tarkoitettu johdollisten sähkölaitteiden käyttämiseen.

Toimituksen sisältö

Siirreltävä energiajärjestelmä, latauskaapeli, käyttöohje
Muita tälle tuotteelle hyväksyttyjä järjestelmätuotteita löydät Hilti Store -liikkeestä tai nettiosoitteesta: www.hilti.group

LED-merkkivalot

Hilti B 3600 -energiajärjestelmä näyttää lataustilan ja vikailmoitukset.
Jos vika havaitaan, LED-merkkivalot palavat tai vilkkuvat tuotteen senhetkisen lataustilan mukaisesti.
Tila
Merkitys
Kahdeksan (8) LED-merkkivaloa palaa vihreänä
Lataustila: 100‒88 %
Seitsemän (7) LED-merkkivaloa palaa jatkuvasti vihreänä.
Lataustila: 87‒76 %
Kuusi (6) LED-merkkivaloa palaa jatkuvasti vihreänä.
Lataustila: 75‒63 %
Viisi (5) LED-merkkivaloa palaa jatkuvasti vihreänä.
Lataustila: 62‒50 %
Neljä (4) LED-merkkivaloa palaa jatkuvasti vihreänä
Lataustila: 49‒37 %
Kolme (3) LED-merkkivaloa palaa jatkuvasti vihreänä
Lataustila: 36‒25 %
Kaksi (2) LED-merkkivaloa palaa jatkuvasti vihreänä
Lataustila: 24‒12 %
Yksi (1) LED-merkkivalo palaa jatkuvasti vihreänä
Lataustila: 12‒1 %
Yksi (1) LED-merkkivalo vilkkuu vihreänä (latauskaapeli liittämättä).
Litiumioniakku on täysin tyhjentynyt. Lataa akku.
Yksikään LED-merkkivalo ei pala.
Siirreltävä energiajärjestelmä on kytketty pois päältä. Kytke se päälle.
Jos päälle kytkemisen jälkeen yksikään LED-merkkivalo ei pala, ota yhteys Hilti -huoltoon.
Nykyisen lataustilan LED-merkkivalo vilkkuu vihreänä (lataamisen aikana).
Litiumioniakkua ladataan.
Yksi tai useampi LED-merkkivalo palaa jatkuvasti keltaisena.
Ylivirtatilanne esiintynyt ja AC-lähtöliitännät deaktivoitiin.
Irrota kaikki liitetyt sähkölaitteet. Aseta kierrettävä käyttökytkin valmiustilan asentoon Image alternative. Odota 10 sekuntia ja aseta kierrettävä käyttökytkin takaisin käytön asentoon Image alternative. Energiajärjestelmää voidaan nyt taas käyttää.
Jos viesti edelleen on näytössä, ota yhteys Hilti -huoltoon.
Yksi tai useampi LED-merkkivalo vilkkuu keltaisena.
Energiajärjestelmän lämpötila ei ole sallituissa rajoissa. Käyttö tai lataaminen keskeytyi.
Irrota liitetyt sähkölaitteet tai latauskaapeli energiajärjestelmästä Image alternative. Saata energiajärjestelmän lämpötila sitten sallittuihin rajoihin hitaasti . Kun sallitut rajat on saavutettu, energiajärjestelmää voidaan taas käyttää tai se voidaan varastoida.
Jos viesti edelleen on näytössä, ota yhteys Hilti -huoltoon.
Yksi (1) LED-merkkivalo vilkkuu nopeasti punaisena
Kyseessä on järjestelmähäiriö. Irrota liitetty sähkölaite tai latauskaapeli, kytke energiajärjestelmä kuljetustilaan Image alternative ja ota yhteys Hilti -huoltoon.

Kierrettävä käyttökytkin

Kierrettävässä käyttökytkimessä on kolme asentoa:
Image alternative Kuljettaminen
Kuljetustilassa kaikki liitännät ovat ei-aktiivisia, ja energiajärjestelmä on pois päältä kytkettynä.
Image alternative Valmiustila / latauskäyttö
Valmiustilassa kaikki AC-lähtöliitännät ovat jännitteettömiä ja AC-lataustuloliitäntä on aktiivinen. LED-merkkivalot eivät pala.
Image alternative Käyttö
Käyttötilassa AC-lähtöliitännät ovat aktiivisia, sähkölaite voidaan liittää ja sitä voidaan käyttää. LED-merkkivalot näyttävät lataustilan tai vikailmoitukset.

Tekniset tiedot


Korkeajännite
Antojännite
220 V … 240 V / 50‒60 Hz
Nimellislähtöteho
3 600 W / 16 A
Huippulähtöteho enintään 120 sekunnin ajan
7 200 W / 32 A
Käytettävissä oleva energia
2,1 kWh
Latausteho
1 000 W / 4 A
Suojausluokka
IP 54+
Paino
19,8 kg
(43,7 lb)
Mitat (pituus x leveys x korkeus)
420 mm x 210 mm x 420 mm
(16,5 in x 8,3 in x 16,5 in)
Ympäristön lämpötila käytettäessä
−17 ℃ … 60 ℃
(1 ℉ … 140 ℉)
Varastointilämpötila
−20 ℃ … 40 ℃
(−4 ℉ … 104 ℉)
Akun lämpötila lataamisen alkaessa
0 ℃ … 45 ℃
(32 ℉ … 113 ℉)

Käyttö

Noudata tässä dokumentaatiossa ja tuotteessa olevia turvallisuus- ja varoitushuomautuksia.

Lataaminen

 1. Aseta kierrettävä käyttökytkin valmiustilan asentoon Image alternative.
 2. Liitä mukana toimitettu latauskaapeli AC-tuloliitäntään ja kierrä bajonettilukitsinta myötäpäivään, kunnes se lukittuu.
  Toiminnan varmistamiseksi tarkasta, että bajonettilukitsin on kunnolla lukittunut.
 3. Liitä latauskaapeli pistorasiaan.
  • Vihreänä palavat LED-merkkivalot ilmaisevat akun nykyisen lataustilan.
  • Kun energiavaraaja on täyteen ladattu, kaikki LED-merkkivalot palavat vihreinä 10 sekunnin ajan. Sen jälkeen merkkivalonäyttö sammuu.
 4. Lataamisen jälkeen irrota latauskaapeli ja kytke energiavaraaja kuljetustilaan Image alternative.

Käyttö

VAARA
Sähkövirran aiheuttama vaara! Sähköisku ja/tai rakenneosien vaurioituminen mahdollista.
 • Jos tuotteeseen liitetään useampi sähkölaite, sähkölaitteet on suojattava vikavirtasuojakytkimellä (PRCD).
 • Noudata kuvattuja liittämismahdollisuuksia/-yhdistelmiä.
Image alternative
 1. Aseta kierrettävä käyttökytkin käytön asentoon Image alternative. Energiajärjestelmä aktivoituu ja LED-merkkivalot vilkkuvat.
  • Kun yksi tai useampi LED-merkkivalo sitten palaa vihreänä, energiajärjestelmä on käyttövalmiina.
  • Jos käynnistymisvaiheen jälkeen yksi LED-merkkivalo vilkkuu, energiajärjestelmä on täysin tyhjä. Lataa akku.
  • Jos käynnistysvaiheen jälkeen yksikään LED-merkkivalo ei pala, tuotteessa on häiriö. Ota yhteys Hilti -huoltoon.
 2. Liitä sähkölaite AC-lähtöliitäntään.
 3. Noudata seuraavia ohjeita, jos käytät useampaa energiajärjestelmään liitettyä sähkölaitetta:
  • Jos käytät sähkölaitetta, joka saa virtansa imurista, sähkölaite on liitettävä imuriin vikavirtasuojakytkimellä.
  • Jos haluat käyttää toistakin sähkölaitetta, Hilti -tuotevalikoimasta löytyy vikavirtasuojakytkimellinen johtohaaroitin.
  • Jos käytetään monipistorasiaa, kaikki liitettävä sähkölaitteet on suojattava vikavirtasuojakytkimellä.
 4. Käytön aikana LED-merkkivalot ilmaisevat akun nykyisen lataustilan.
 5. Kun haluat keskeyttää energiajärjestelmän käyttämisen, aseta kierrettävä käyttökytkin valmiustilan asentoon Image alternative.
 6. Kun haluat kytkeä energiajärjestelmän kokonaan pois päältä, aseta kierrettävä käyttökytkin kuljetustilan asentoon Image alternative.

Huolto, hoito ja kunnossapito

VAARA
Aktivoidun tuotteen aiheuttama loukkaantumisvaara !
 • Aina ennen hoito-, huolto- tai kunnostustöiden suorittamista kytke tuote kuljetustilaan Image alternative.
Tuotteen hoito
 • Puhdista pinttynyt lika varovasti.
 • Puhdista kotelon pinnat vain kevyesti kostutetulla kankaalla. Älä käytä silikonia sisältäviä hoitoaineita, sillä ne saattavat vaurioittaa muoviosia.
 • Käytä tuotteen liittimien puhdistamiseen vain puhdasta ja kuivaa kangaspalaa.
 • Älä koskaan altista tuotetta suurelle kosteudelle (esimerkiksi upota veteen tai jätä sateeseen).
  Jos tuote kastuu pahoin, käsittele sitä kuin vaurioitunutta akkua. Eristä se palamattomasta materiaalista valmistettuun astiaan ja ota yhteys Hilti -huoltoon.
Kunnossapito
 • Tarkasta säännöllisin välein kaikkien näkyvien osien mahdolliset vauriot ja käyttöelementtien moitteeton toiminta.
 • Jos havaitset vaurioita ja/tai toimintahäiriöitä, älä käytä tuotetta. Korjauta tuote viipymättä Hilti -huollossa.
 • Hoito- ja kunnostustöiden jälkeen kiinnitä kaikki suojalaitteet takaisin ja tarkasta niiden moitteeton toiminta.
Käyttöturvallisuuden varmistamiseksi käytä vain alkuperäisiä varaosia ja kulutusaineita. Hilti n tälle tuotteelle hyväksymiä varaosia, kulutusmateriaaleja ja lisävarusteita löydät Hilti Store -liikkeestä tai osoitteesta: www.hilti.group

Sulakkeen vaihto

VAARA
Sähköiskun vaara! Hoito- ja kunnostustöiden suorittaminen pistoke pistorasiaan liitettynä voi johtaa vakaviin loukkaantumisiin ja palovammoihin.
 • Irrota pistoke verkkopistorasiasta aina ennen hoito- ja kunnostustöitä!
VAROITUS
Väärän sulakkeen aiheuttama tulipalovaara! Vääränkokoinen sulake voi aiheuttaa tulipalon.
 • Käytä vain sulaketta, joka on tyypiltään, nimellisvirraltaan ja virrankatkaisutavaltaan samanlainen.
 1. Irrota suojakansi.
 2. Irrota sulake. Vaihda sen tilalle uusi sulake.
  Materiaali
  Putkisulake
  T5A L 250V; 5 mm × 20 mm
 3. Kiinnitä suojakansi takaisin paikalleen.

Kuljetus ja varastointi

Kuljettaminen
 • Kuljeta tuotetta vain kuljetustila Image alternative kytkettynä.
 • Kuljetuksen aikana tuotetta on varjeltava kovilta iskuilta ja voimakkaalta tärinältä. Noudata maakohtaisia akkujen kuljetusmääräyksiä.
 • Akkuja ei saa koskaan lähettää postitse. Käänny kuljetusyrityksen puoleen, kun haluat lähettää vauriottomia akkuja.
 • Tarkasta tuotteen mahdolliset vauriot aina ennen käyttöä sekä ennen pitkää kuljetusta ja sen jälkeen.
 • Tuotetta ei saa kuljettaa lentokoneessa. Tarvittaessa ota yhteys lentoyhtiöön.
Varastointi
 • Varastoi tuote viileässä ja kuivassa paikassa. Ota teknisissä tiedoissa annetut lämpötilarajat huomioon.
 • Varastoi tuote aina kuljetustila Image alternative kytkettynä.
 • Älä varastoi tuotetta pitkään, jos siinä ei ole latausta. Se voisi johtaa syväpurkautumiseen. Lataa tuote vähintään kolmen kuukauden välein.
 • Älä koskaan varastoi tuotetta auringonpaisteessa, lämmönlähteen päällä tai ikkunan vieressä.
 • Varastoi tuote lasten ja asiattomien henkilöiden ulottumattomissa.
 • Tarkasta tuotteen mahdolliset vauriot aina ennen käyttöä sekä ennen pitkää varastointia ja sen jälkeen.

Apua häiriötilanteisiin

Kaikissa häiriötilanteissa tarkkaile energiajärjestelmän LED-merkkivaloja. Ks. kappale LED-m erkkivalot.
Häiriöissä, joita ei ole kuvattu tässä taulukossa tai joita et itse pysty poistamaan, ota yhteys Hilti -huoltoon.
Häiriö
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Liitetty sähkölaite ei toimi tai ei toimi täydellä tehollaan.
Pistoke ei ole kunnolla kiinni
 • Liitä sähkölaitteen pistoke kunnolla pistorasiaan.
Energiajärjestelmä ei ole käyttötilassa.
 • Aseta kierrettävä käyttökytkin käytön asentoon Image alternative.
Akku tyhjä
 • Lataa energiajärjestelmän akku.
Sähkölaitteen teho liian suuri
 • Ota energiajärjestelmän lähtöteho huomioon. Älä liitä sähkölaitetta, jonka teho ylittäisi lähtötehon.

Hävittäminen

VAARA
Määräystenvastaisten hävittäminen aiheuttaa loukkaantumisvaaran! Ulos vuotavat kaasut tai nesteet vaarantavat terveyden.
 • Älä lähetä tuotetta, jos sen kotelo on vaurioitunut.
 • Peitä liitännät sähköä johtamattomalla materiaalilla oikosulkujen välttämiseksi.
 • Hävitä tuote siten, ettei se voi joutua lasten käsiin.
 • Hävitä tuote viemällä se Hilti Store -liikkeeseen tai erikoisjätteiden vastaanottopisteeseen.
Image alternative Hilti -tuotteet on pääosin valmistettu kierrätyskelpoisista materiaaleista. Kierrätyksen edellytys on materiaalien asianmukainen lajittelu. Useissa maissa Hilti ottaa vanhat koneet ja laitteet vastaan kierrätystä ja hävitystä varten. Lisätietoja saat Hilti -huollosta tai -edustajalta.
Image alternative
 • Älä hävitä sähkötyökaluja, elektronisia laitteita ja akkuja tavallisen sekajätteen mukana!

Valmistajan myöntämä takuu

 • Jos sinulla on takuuehtoihin liittyviä kysymyksiä, ota yhteys paikalliseen Hilti -edustajaan.

Lisätietoja

Kiinan RoHS (vaarallisten aineiden käytön rajoittamisen direktiivi)
Image alternative
Tämä taulukko koskee Kiinaa.

Hilti -litiumioniakut

Turvallisuuteen ja käyttöön liittyviä ohjeitaTässä dokumentaatiossa käytetty käsite "akku" tarkoittaa ladattavia Hiltin litiumioniakkuja, jotka koostuvat useista litiumionikennoista. Ne on tarkoitettu Hilti-sähkötyökaluihin ja niitä saa käyttää vain näissä. Käytä vain alkuperäisiä Hilti -akkuja!
Hilti -akut on valmistettu viimeisimmän teknisen tietämyksen mukaisesti ja niissä on akkukennojen hallinta- ja suojajärjestelmät.
KuvausAkut on valmistettu kennoista, jotka sisältävät litiumioni-varaajamateriaaleja. Nämä mahdollistavat erittäin suuren ominaisenergiatiheyden. Toisin kuin NiMH- ja NiCd-akuilla litiumioniakuilla on erittäin vähäinen lataustason muistamisilmiö, mutta sitä vastoin ne reagoivat erittäin herkästi voimankäyttöön, syväpurkaantumiseen ja korkeisiin lämpötiloihin. Ks. turvallisuus
Akuillemme hyväksytyt tuotteet löydät Hilti Store -myymälästä tai osoitteesta:
www.hilti.group | USA: www.hilti.com
Turvallisuus
 • Akkuja ei saa mitenkään muuttaa tai manipuloida!
 • Älä koskaan käytä kierrätettyjä tai korjattuja akkuja, joita Hilti -huolto ei ole hyväksynyt.
 • Älä käytä tai lataa akkua, joka on saanut iskun, joka on pudonnut yli metrin korkeudelta tai joka on muulla tavoin vaurioitunut. Tarkasta säännöllisin välein, onko akuissa merkkejä vaurioista, esimerkiksi puristumisen, viiltojen tai pistovaurioiden seurauksena.
 • Älä käytä akkua tai akkukäyttöistä sähkötyökalua koskaan lyöntityökaluna.
 • Vältä ulos vuotavan akkunesteen joutumista silmiin ja/tai iholle!
 • Ks. toiminta jos akku on vaurioitunut
 • Viallisesta akusta voi vuotaa nestettä, joka kostuttaa myös läheiset esineet ja pinnat. Puhdista kyseiset osat lämpimällä saippuavedellä ja vaihda vaurioituneet akut.
 • Ks. toiminta jos akku on vaurioitunut
 • Akkuja ei saa koskaan käyttää normaalia korkeammassa lämpötilassa, kipinöiden tai avotulen lähellä. Seurauksena voi olla räjähdys.
 • Älä koske akun napoihin sormin eikä työkalujen, korujen tai muiden metallisten esineiden välityksellä. Tämä saattaa aiheuttaa oikosulkuja, sähköiskuja, palovammoja tai räjähdyksiä.
 • Älä aseta akkua alttiiksi sateelle tai kosteudelle. Sisään tunkeutunut kosteus saattaa aiheuttaa oikosulkuja, sähköiskuja, palovammoja tai räjähdyksiä.
 • Käytä aina vain tähän akkutyyppiin tarkoitettuja latureita ja sähkötyökaluja. Noudata näiden käyttöohjeissa annettuja ohjeita.
 • Älä koskaan varastoi tai käytä akkua räjähdysvaarallisessa ympäristössä, jossa on syttyviä nesteitä tai kaasuja. Akun odottamaton häiriö saattaa näissä olosuhteissa aiheuttaa räjähdyksen.
Toiminta jos akku on vaurioitunut
 • Ota yhteys aina Hilti -huoltoon, jos akku on vaurioitunut.
 • Vältä ulos vuotavan nesteen joutumista suoraan silmiin ja/tai iholle pitämällä suojalaseja ja suojakäsineitä.
 • Aseta vaurioitunut akku palamattomaan säiliöön ja peitä se kuivalla hiekalla, liitujauheella (CaCO3) tai silikaatilla (vermikuliitti). Sulje säiliön kansi ilmatiiviisti ja säilytä säiliö kaukana palavista kaasuista, nesteistä tai esineistä.
 • Vie säiliö Hilti Store -myymälään hävitettäväksi tai käänny vastuullisen jätteenkäsittely-yrityksen puoleen. Älä lähetä vaurioituneita akkuja!
 • Poista ulos vuotanut akkuneste tarkoitukseen hyväksytyn kemiallisen puhdistusaineen avulla.
Toiminta jos akku ei enää toimi
 • Tarkkaile, esiintyykö akun epänormaalia käyttäytymistä, esimerkiksi virheellistä latautumista tai poikkeuksellisen pitkiä latausaikoja, tuntuvaa tehon heikkenemistä, epänormaalia LED-merkkivalojen toimintaa tai nestevuotoa. Nämä ovat merkki sisäisestä ongelmasta.
 • Jos epäilet akun sisäistä ongelmaa, ota yhteys Hilti -huoltoon.
 • Jos akku ei enää toimi, akkua ei voi enää ladata tai siitä vuotaa ulos nestettä, se on hävitettävä yllä kuvatulla tavalla.
 • Ks. toiminta jos akku on vaurioitunut .
Toimenpiteet akkupalon sattuessa
  VAARA
  Akkupalon aiheuttama vaara! Palavasta akusta vapautuu ympäristöön vaarallisia ja räjähdysvaarallisia nesteitä ja höyryjä, jotka voivat aiheuttaa syöpymisvammoja, palovammoja tai räjähdyksiä.
 • Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita, jos joudut sammuttamaan akkupaloa.
 • Varmista riittävä tuuletus, jotta vaaralliset ja räjähdysvaaralliset höyryt pääsevät poistumaan tilasta.
 • Jos savun muodostus on runsasta, poistu tilasta heti.
 • Jos hengitysteissä tuntuu ärsytystä, on syytä mennä lääkäriin.
 • Sammuta akkupalot pelkällä vedellä. Jauhesammuttimet tai sammutuspeitot eivät tehoa litiumioniakkujen paloihin. Akkujen ympäristön tulipalo sammutetaan tavallisilla sammutusaineilla.
 • Älä yritä liikuttaa suuria määriä vaurioituneita, palavia tai vuotavia akkuja. Siirrä säästyneet materiaalit kauemmas ja eristä kyseiset akut. Jos et pysty sammuttamaan paloa käytettävissäsi olevin keinoin, soita paikalle palokunta.
Jos vain yksi akku palaa:
 • Ota se lapioon ja heitä se ämpäriin, jossa on vettä. Veden jäähdyttävän vaikutuksen ansiosta palon leviäminen niihin akun kennoihin estyy, joissa lämpötila ei ole vielä noussut syttymisen kannalta kriittisen korkeaksi.
 • Odota, kunnes akku on täysin jäähtynyt.
 • Ks. toiminta jos akku on vaurioitunut .
Tietoa kuljetuksesta ja varastoinnista
 • Ympäristön lämpötila välillä -17 °C ja +60 °C / 1 °F ja 140 °F.
 • Varastointilämpötila välillä -20 °C ja +40 °C / -4 °F ja 104 °F.
 • Akkuja ei saa säilyttää laturin päällä. Irrota akku ja laturi toisistaan aina käytön jälkeen.
 • Varastoi akut aina mahdollisimman viileässä ja kuivassa paikassa. Varastoiminen viileässä paikassa pidentää akun kestoa. Älä koskaan varastoi akkuja auringonpaisteessa, lämmittimen tai patterin päällä tai ikkunan vieressä.
 • Akkuja ei saa koskaan lähettää postitse. Käänny kuljetuspalveluyrityksen puoleen, jos haluat lähettää kunnossa olevia akkuja.
 • Älä koskaan kuljeta akkuja irrallaan muiden tavaroiden joukossa. Akut tulee suojata kuljetuksen ajaksi kovilta iskuilta ja tärinältä ja ne tulee eristää kaikenlaisista sähköä johtavista materiaaleista ja muista akuista, jotta niiden navat eivät pääse kosketuksiin muiden akkujen napojen kanssa. Seurauksena saattaisi olla oikosulku.
Huolto ja hävittäminen
 • Pidä akku puhtaana, rasvattomana ja öljyttömänä. Irrota lika puhtaalla, kuivalla kankaalla.
 • Älä käytä akkua, jos sen jäähdytysilmaraot ovat tukkeutuneet. Puhdista jäähdytysilmaraot varovasti pehmeällä harjalla.
 • Estä vierasesineiden tunkeutuminen kotelon sisään.
 • Tarpeetonta pölyä ja likaa akun päällä on vältettävä. Puhdista akku pehmeällä siveltimellä tai puhtaalla, kuivalla kankaalla.
 • Varo, ettei kosteutta pääse tunkeutumaan akun sisään. Jos akkuun on päässyt kosteutta, käsittele sitä kuten vaurioitunutta akkua ja eristä se palamattomaan säiliöön.
 • Ks. toiminta jos akku on vaurioitunut
 • Ulosvuotavat kaasut tai nesteet saattavat vaarantaa terveyden määräystenvastaisten hävittämisen seurauksena. Hävitä akku viemällä se Hilti Store -liikkeeseen tai käänny vastuullisen jätteenkäsittely-yrityksen puoleen. Älä lähetä vaurioituneita akkuja!
 • Älä hävitä akkuja sekajätteen mukana.
 • Hävitä akut siten, etteivät ne voi joutua lasten käsiin. Peitä liitännät sähköä johtamattomalla materiaalilla oikosulkujen välttämiseksi.