Kieli

PC 2-22

Alkuperäiset ohjeet

Tämän käyttöohjeen tiedot

Tästä käyttöohjeesta

 • Varoitus! Ennen tuotteen käyttämistä varmista, että olet lukenut ja ymmärtänyt tuotteen mukana toimitetun käyttöohjeen ja sen sisältämät ohjeet, neuvot sekä turvallisuus- ja varoitushuomautukset, kuvat ja tekniset erittelyt. Perehdy etenkin kaikkiin ohjeisiin, turvallisuus- ja varoitushuomautuksiin, kuviin, teknisiin erittelyihin sekä tuotteen osiin ja toimintoihin. Ellei määräyksiä, ohjeita ja neuvoja noudateta, aiheutuu sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavien vammojen vaara. Säilytä käyttöohje ja kaikki ohjeet sekä turvallisuus- ja varoitushuomautukset myöhempää käyttötarvetta varten.
 • Image alternative -tuotteet on tarkoitettu ammattikäyttöön, ja niitä saa käyttää, huoltaa tai korjata vain valtuutettu, koulutettu henkilö. Käyttäjän pitää olla hyvin perillä käyttöön liittyvistä vaaroista. Tuote ja sen varusteet saattavat aiheuttaa vaaratilanteita, jos kokemattomat henkilöt käyttävät tuotetta ohjeiden vastaisesti tai muutoin asiattomasti.
 • Oheinen käyttöohje vastaa tekniikan tasoa painatushetkellä. Katso uusin versio internetistä Hiltin tuotesivustolta. Sinne pääset tässä käyttöohjeessa olevasta linkistä tai QR-koodilla, joka on merkitty symbolilla Image alternative.
 • Varmista, että tämä käyttöohje on mukana, kun luovutat tuotteen toiselle henkilölle.

Merkkien selitykset

Varoitushuomautukset

Varoitushuomautukset varoittavat tuotteen käyttöön liittyvistä vaaroista. Seuraavia varoitustekstejä käytetään:
VAKAVA VAARA
VAKAVA VAARA !
 • Varoittaa uhkaavasta vaaratilanteesta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai jopa kuolema.
VAARA
VAARA !
 • Varoittaa mahdollisesta vaarasta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai kuolema.
VAROITUS
HUOMIO !
 • Varoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, josta voi seurata loukkaantuminen tai aineellinen vahinko.

Symbolit käyttöohjeessa

Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Noudata käyttöohjetta
Image alternative Toimintaohjeita ja muuta hyödyllistä tietoa
Image alternative Kierrätyskelpoisten materiaalien käsittely
Image alternative Älä hävitä sähkölaitteita ja akkuja tavallisen sekajätteen mukana
Image alternative Hilti Litiumioniakku
Image alternative Hilti Laturi

Symbolit kuvissa

Kuvissa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Nämä numerot viittaavat vastaavaan kuvaan tämän käyttöohjeen alussa.
Image alternative Numerointi kertoo työvaiheiden järjestyksen kuvissa ja saattaa poiketa numeroinnista tekstissä.
Image alternative Kohtanumeroita käytetään kuvassa Yleiskuva , ja ne viittaavat kuvatekstien numerointiin kappaleessa Tuoteyhteenveto .
Image alternative Tämän merkin tarkoitus on kiinnittää erityinen huomiosi tuotteen käyttöön ja käsittelyyn.

Symbolit

Symbolit tuotteessa

Tuotteessa voidaan käyttää seuraavia symboleita:
Image alternative Tämä tuote tukee iOS- ja Android-alustojen kanssa yhteensopivaa NFC-teknologiaa.
Image alternative Litiumioniakku
Image alternative Tuotetta ei saa liitää suoraan vesijohtoverkostoon. Käytä EN 12729 tyyppi BA mukaista järjestelmäerotinta. Tämän järjestelmäerottimen läpi virrannutta vettä ei saa käyttää juomavetenä.
Image alternative Älä koskaan lyö millään esineellä akkuun. Älä myöskään käytä akkua lyöntityökaluna.
Image alternative Älä päästä akkua putoamaan. Älä käytä akkua, johon on kohdistunut isku tai joka on muutoin vaurioitunut.

Tuotetiedot

Image alternative -tuotteet on tarkoitettu ammattikäyttöön, ja niitä saa käyttää, huoltaa tai korjata vain valtuutettu, koulutettu henkilö. Käyttäjän pitää olla hyvin perillä käyttöön liittyvistä vaaroista. Tuote ja sen varusteet saattavat aiheuttaa vaaratilanteita, jos kokemattomat henkilöt käyttävät tuotetta ohjeiden vastaisesti tai muutoin asiattomasti.
Tyyppimerkinnän ja sarjanumeron löydät tyyppikilvestä.
 • Kirjoita sarjanumero oheiseen taulukkoon. Tuotteen tiedot tarvitaan, jos esität kysymyksiä myynti- tai huoltoedustajallemme.
  Tuotetiedot
  Akkukäyttöinen korkeapainepesuri
  PC 2-22
  Sukupolvi
  01
  Sarjanumero

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Image alternative
Valmistaja vakuuttaa, että tässä kuvattu tuote täyttää sitä koskevien voimassa olevien lakien ja standardien vaatimukset.
Tekninen dokumentaatio löytyy tästä:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Turvallisuus

Yleiset turvallisuusohjeet

Tämän käyttöohjeen eri kappaleissa annettujen turvallisuusohjeiden lisäksi on aina noudatettava seuraavia määräyksiä.
 • Lue kaikki ohjeet! Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan loukkaantumisen.
 • Älä koskaan tee tuotteeseen tai lisävarusteisiin minkäänlaisia muutoksia.
 • Käytä työhön sopivaa laitetta. Älä käytä laitetta muihin töihin kuin mihin se on tarkoitettu, vaan käytä sitä aina käyttötarkoituksen mukaisiin töihin, ja varmista, että se on moitteettomassa kunnossa.
 • Ennen laitteen käyttöä ota selvää laitteen oikeasta käsittelystä sekä vaaroista, joita puhdistettava materiaali voi aiheuttaa, sekä syntyvän nesteen asianmukaisesta hävittämisestä.
 • Ota ympäristötekijät huomioon. Älä käytä laitetta paikoissa, joissa on tulipalo- tai räjähdysvaara.
 • VAROITUS! Laitetta saavat käyttää vain henkilöt, jotka ovat perehtyneet sen käyttöön ja jotka on koulutettu sen turvalliseen käyttöön ja jotka ymmärtävät sen käytöstä aiheutuvat vaarat. Laitetta ei ole tarkoitettu lasten käyttöön. Lapsia on valvottava ja on varmistettava, etteivät he leiki laitteella.
 • Korkeapainepesuria eivät saa käyttää henkilöt, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt ovat puutteelliset tai joilta puuttuu käyttöön tarvittavaa kokemusta ja tietoa.
 • Säilytä ja varastoi laite aina turvallisessa paikassa. Kun laitetta ei käytetä, säilytä se kuivassa paikassa korkealla tai lukitussa paikassa lasten ulottumattomissa.

Henkilöturvallisuus

 • Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja noudata tervettä järkeä tuotetta käyttäessäsi. Älä käytä korkeapainepesuria, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Laitetta käytettäessä hetkellinenkin varomattomuus saattaa aiheuttaa vakavia vammoja.
 • Vältä vaikeita työskentelyasentoja. Varmista aina tukeva seisoma-asento ja tasapaino. Siten voit paremmin hallita korkeapainepesuria yllättävissä tilanteissa.
 • Korkeapainepesurin vesisuihku aiheuttaa takaiskuvoiman. Pidä tuotteesta aina molemmin käsin kiinni käsikahvasta ja tartuntapinnasta.
 • Ennen kuin käytät tuotetta, suuntaa suihkutussuutin aina turvalliseen suuntaan.
 • VAROITUS! Väärin käytettävä korkeapainepesuri voi olla vaarallinen. Älä tee puhdistustyötä, jos vaara-alueella on suojaamattomia henkilöitä. Älä koskaan suuntaa vesisuihkua kohti ihmisiä, lapsia tai elämiä.
 • VAROITUS! Älä koskaan suuntaa suihkua itseäsi tai muita henkilöitä kohti esimerkiksi vaatteiden tai kenkien puhdistamiseksi.
 • Älä vie sormia, käsiä, jalkoja ja muita kehonosia vesisuihkuun. Korkeapaineinen vesisuihku voi aiheuttaa vammoja, ja se on niin voimakas, että se voi johtaa esimerkiksi sokeutumiseen, jos tuotteen käynnistämisen yhteydessä ollaan liian lähellä vesisuihkua.
 • Runsaasti pölyä sisältäviä alueita pestessäsi käytä aina suojainta. Vesisuihkun nostama pöly voi johtaa loukkaantumisiin.
 • Tuotetta käyttäessäsi käytä aina silmäsuojaimia. Siten estät silmävammat ja sokeutumisen.
 • VAROITUS! Korkeapainepesuria käytettäessä saattaa syntyä aerosoleja. Aerosolien hengittäminen voi olla terveydelle vaarallista. Siksi käytä hengityssuojainta.
 • VAROITUS! Räjähdysvaara - Älä suihkuta syttyviä nesteitä.
 • Tee puhdistettavan pinnan ja sen ympäristön mukaisesti riskianalyysi selvittääksesi mahdollisilta aerosoleilta suojautumiseen tarvittavat toimenpiteet. Vesipitoisilta aerosoleilta suojautumiseen soveltuvat luokan FFP 2 tai vastaavan luokan tai korkeamman luokan hengityssuojaimet.
 • Tuotteen käytön ja huollon aikana sinun ja kaikkien lähellä olevien henkilöiden on käytettävä suojavarusteita. Niitä ovat: suojalasit, suojakypärä, kuulosuojaimet, suojakäsineet, turvakengät ja kevyt hengityssuojain.
 • Ota onnettomuuksien ennaltaehkäisemisen maakohtaiset määräykset huomioon.

Työpaikka

 • Varmista työpaikan hyvä valaistus.
 • Varmista työpaikan hyvä tuuletus. Huonosti tuulettuvissa työkohteissa aerosolien hengittäminen ja pölyaltistus voivat olla terveydelle vaarallisia.
 • Pidä työskentelyalue hyvässä järjestyksessä. Varmista, ettei työskentelyalueella ole esineitä, joihin saattaisit loukata itsesi. Työskentelyalueen epäjärjestys lisää onnettomuusriskiä.
 • Älä työskentele laitteella räjähdysalttiissa ympäristössä, jossa on palavaa nestettä, kaasua tai pölyä. Sähkölaitteet synnyttävät kipinöitä, jotka saattavat sytyttää pölyn tai höyryt.

Sähköturvallisuus

 • Vältä koskettamasta sähköä johtaviin pintoihin kuten putkiin, pattereihin, liesiin ja jääkaappeihin. Sähköiskun vaara kasvaa, jos kehosi maadoittuu.
 • Älä koskaan suuntaa vesisuihkua suoraan sähköisiin tai elektronisiin laitteisiin tai koneisiin.
 • Älä jätä laitetta sateeseen.

Muut turvallisuusohjeet

 • Käytä vain tuotetta ja lisävarusteita, jotka ovat teknisesti moitteettomassa kunnossa.
 • Putoamaan pääsevät työkalut ja/tai lisävarusteet aiheuttavat loukkaantumisvaaran. Ennen työn aloittamista tarkasta, että akku ja asennettu lisävaruste ovat kunnolla kiinni.
 • Kytke korkeapainepesuri pois päältä myös silloin, kun jätät laitteen vain lyhyeksi hetkeksi ilman valvontaa.
 • VAROITUS! Tuotetta ei saa liitää suoraan vesijohtoverkostoon. Käytä EN 12729 Typ BA:n mukaista järjestelmäerotinta. Tämän järjestelmäerottimen läpi virrannutta vettä ei saa käyttää juomavetenä.
 • VAROITUS! Oikeat varaosat ja lisävarusteet ovat tärkeitä korkeapainepesurin turvallisuuden kannalta. Siksi käytä vain varaosia ja lisävarusteita, joita laitteen valmistaja suosittaa tai jotka se on valmistanut.
 • VAROITUS! Korkeapaineletkut, liittimet ja pistokkeet ovat tärkeitä korkeapainepesurin turvallisuuden kannalta. Käytä vain letkuja, liittimiä ja pistokkeita, joita laitteen valmistaja suosittaa.
 • VAROITUS! Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi mukana toimitetun tai laitteen valmistajan suosittaman puhdistusaineen kanssa. Muiden puhdistusaineiden tai kemikaalien käyttö voi heikentää laitteen turvallisuutta.
 • VAROITUS! Korkeapainesuuttimet voivat väärin käytettyinä olla vaarallisia. Suihkua ei saa suunnata kohti ihmisiä, virtaa johtavia sähkölaitteita tai itse tuotetta.
 • Käytä korkeapainepesurissa aina alkuperäistä imusuodatinta.
 • Älä koskaan käytä korkeapainepesuria ympäristössä, jossa on syttyviä pölyjä, nesteitä tai höyryjä.
 • Käytä vain nesteitä ja puhdistusaineita, jotka on hyväksytty korkeapainepesureissa käytettäviksi.
 • Käytä vain puhdistusaineita, joilla on oma käyttöturvallisuustiedote (MSDS), ja noudata käyttöturvallisuustiedotteen ohjeita.
 • Suojaa silmät, keuhkot ja iho puhdistusainekontaktilta.
 • Varastoi korkeapainepesuri suljetussa tilassa, jossa se on suojassa pitkävaikutteiselta auringonpaisteelta ja pakkaselta. Ennen korkeapainepesurin varastointia poista siitä kaikki vesi. Jos korkeapainepesuriin jää vettä, joka pakkasella jäätyy ja laajentuu, korkeapainepesuri vaurioituu eikä ole enää toimintakykyinen.

Akkujen käyttö ja hoito

 • Noudata seuraavia turvallisuusohjeita, jotka varmistavat litiumioniakkujen turvallisen käsittelyn ja käytön. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa ihoärsytystä, vakavia syöpymisvammoja, kemiallisia palovammoja, tulipalon ja/tai räjähdyksen.
 • Käytä vain akkua, joka on teknisesti moitteettomassa kunnossa.
 • Käsittele akkuja huolellisesti, jotta vältät vauriot ja terveydelle vakavasti vaarallisten nesteiden vuotamisen ulos!
 • Akkuja ei saa mitenkään muuttaa tai manipuloida!
 • Akkuja ei saa avata, puristaa, kuumentaa lämpötilaan yli 80 °C (176 °F) tai polttaa.
 • Älä käytä tai lataa akkua, johon on kohdistunut isku tai joka muutoin on vaurioitunut. Tarkasta akustasi vaurioiden merkit säännöllisin välein.
 • Älä koskaan käytä kierrätettyä tai korjattua akkua.
 • Älä käytä akkua tai akkukäyttöistä sähkötyökalua koskaan lyöntityökaluna.
 • Älä koskaan altista akkua suoralle auringonpaisteelle, korkealle lämpötilalle, kipinöille tai avotulelle. Siitä voi aiheutua räjähdys.
 • Älä kosketa akun napoja sormilla, työkaluilla, koruilla tai muilla metallisilla esineillä. Seurauksena akku voi vaurioitua ja aiheuttaa aineellisia vahinkoja tai vammoja.
 • Älä altista akkua sateelle, kosteudelle tai nesteille. Sisään tunkeutunut kosteus voi aiheuttaa oikosulun, sähköiskun, palovammoja tai räjähdyksen.
 • Käytä aina vain tälle akkutyypille tarkoitettuja latureita ja sähkötyökaluja. Noudata niiden käyttöohjeissa annettuja ohjeita.
 • Älä käytä tai varastoi akkua räjähdysvaarallisessa ympäristössä.
 • Jos akku on liian kuuma koskea, se saattaa olla vaurioitunut. Laita akku palovaarattomaan paikkaan ja riittävän etäälle syttyvistä materiaaleista. Anna akun jäähtyä. Jos akku vielä tunnin kuluttuakin on liian kuuma koskea, akku on vaurioitunut. Ota yhteys Hilti -huoltoon tai lue dokumentti "Hilti -litiumioniakkujen turvallisuuteen ja käyttöön liittyviä ohjeita".
  Noudata erityisiä ohjeita ja direktiivejä, jotka koskevat litiumioniakkujen kuljettamista, varastointia ja käyttöä.
  Lue Hilti -litiumioniakkujen turvallisuuteen ja käyttöön liittyvät ohjeet, jotka saat skannaamalla tämän käyttöohjeen lopussa olevan QR-koodin.

Kuvaus

Tuoteyhteenveto

Image alternative
 1. Suihkutussuutin
 2. Suuttimen säätö
 3. Suihkutusvarsi
 4. Tartuntapinta
 5. Käyttökytkimen lukitsin
 6. Käyttökytkin
 7. Käsikahva
 8. Vesiliitäntä
 9. Vesiliitännän liitin
 10. Tiiviste
 11. Vedensuodatin
 12. Imuletkun liitin
 13. Imuletku
 14. Tukiharjanne
 15. Imusuodatin
 16. Akku
 17. Akun tilanäyttö
 18. Akun lukituksen vapautuspainike
 19. Puhdistusainesäiliö (Zubehör)
 20. Annostelupyörä
 21. Puhdistusainesäiliön liitin

Tarkoituksenmukainen käyttö

Kuvattu tuote on akkukäyttöinen korkeapainepesuri. Se on tarkoitettu ammattimaiseen sisä- ja ulkokäyttöön pestäessä vedellä esimerkiksi autoja, koneita, ulkotilapintoja, työkaluja, julkisivuja, terasseja jne.
Lisävarusteena suihkutusvarteen voidaan kiinnittää puhdistusainesäiliö.
Image alternative
 • Käytä tässä tuotteessa vain tyyppisarjan B 22 Hilti Nuron -litiumioniakkuja. Parhaan tehon saavuttamiseksi Hilti suosittaa, että tässä tuotteessa käytetään tässä taulukossa mainittuja akkuja.
 • Käytä näiden akkujen lataamiseen vain tässä taulukossa mainittujen tyyppisarjojen Hilti -latureita.

Toimituksen sisältö

Akkukäyttöinen korkeapainepesuri, suihkutusvarsi, suihkutussuutin, suodattimellinen imuletku, käyttöohje
Muita tälle tuotteelle hyväksyttyjä järjestelmätuotteita löydät Hilti Store -liikkeestä tai nettiosoitteesta: www.hilti.group

Tarrat tuotteessa

Image alternative Älä koskaan suuntaa vesisuihkua kohti ihmisiä, eläimiä tai sähköisiä rakenneosia.
Image alternative Taattu äänitehotaso LWAd (ref. 1pW), yksikkönä desibeli.

Litiumioniakun näyttö

Hilti Nuron -litiumioniakuissa on lataustilan, vikailmoitusten ja akun kunnon näyttö.

Lataustilan ja vikailmoitusten näyttö

Jotta jokin seuraavista näytöistä voi tulla näyttöön, paina akun lukituksen vapautuspainiketta lyhyesti.
VAARA
Loukkaantumisvaara akun putoamisesta aiheutuva!
 • Varmista, että akku on kunnolla lukittunut tuotteeseen, jos akun paikalleen laittamisen jälkeen olet painanut lukituksen vapautuspainiketta.
Lataustila ja mahdolliset häiriöt pysyvät näytössä niin kauan, kuin liitetty tuote on päälle kytkettynä.
Tila
Merkitys
Neljä (4) LED-merkkivaloa palaa jatkuvasti vihreänä
Lataustila: 100...71 %
Kolme (3) LED-merkkivaloa palaa jatkuvasti vihreänä
Lataustila: 70...51 %
Kaksi (2) LED-merkkivaloa palaa jatkuvasti vihreänä
Lataustila: 50...26 %
Yksi (1) LED palaa jatkuvasti vihreänä
Lataustila: 25...10 %
Yksi (1) LED-merkkivalo vilkkuu hitaasti vihreänä
Lataustila: < 10 %
Yksi (1) LED-merkkivalo vilkkuu nopeasti vihreänä
Litiumioniakku on täysin tyhjentynyt. Lataa akku.
Jos LED-merkkivalo akun lataamisen jälkeenkin vielä vilkkuu nopeasti, ota yhteys Hilti -huoltoon.
Yksi (1) LED-merkkivalo vilkkuu nopeasti keltaisena
Litiumioniakku tai siihen liitetty tuote on ylikuormittunut, liian kuuma tai liian kylmä tai jokin muu vika on olemassa.
Saata tuote ja akku suositeltuun käyttölämpötilaan ja älä ylikuormita tuotetta sitä käyttäessäsi.
Jos viesti edelleen on näytössä, ota yhteys Hilti -huoltoon.
Yksi (1) LED-merkkivalo palaa keltaisena
Litiumioniakku ja siihen liitetty tuote eivät ole yhteensopivat. Ota yhteys Hilti -huoltoon.
Yksi (1) LED-merkkivalo vilkkuu nopeasti punaisena
Litiumioniakku on estetty eikä sitä voida käyttää. Ota yhteys Hilti -huoltoon.

Akun kunnon näyttö

Litiumioniakun kunnon voit hakea näyttöön painamalla akun lukituksen vapautuspainiketta yli kolmen sekunnin ajan. Järjestelmä tunnistaa akun mahdollisen virheellisen toiminnan väärin käyttämisen seurauksena, esimerkiksi akku päässyt putoamaan, akussa reikä, akussa ulkoisen lämmön aiheuttama vaurio jne.
Tila
Merkitys
Kaikki LED-merkkivalot syttyvät juoksevasti ja sitten yksi (1) LED-merkkivalo jää palamaan vihreänä.
Akun käyttämistä voidaan jatkaa.
Kaikki LED-merkkivalot syttyvät juoksevasti ja sitten yksi (1) LED-merkkivalo vilkkuu nopeasti keltaisena.
Kyselyä akun kunnosta ei saatu tehtyä loppuun saakka. Toista tämä vaihe tai ota yhteys Hilti -huoltoon.
Kaikki LED-merkkivalot syttyvät juoksevasti ja sitten yksi (1) LED-merkkivalo jää palamaan punaisena.
Jos liitettyä tuotetta voi edelleen käyttää, jäljellä oleva akkukapasiteetti on alle 50 %.
Jos liitettyä tuotetta ei enää voi käyttää, akku on tullut käyttöikänsä päähän ja vaihdettava. Ota yhteys Hilti -huoltoon.

Säätömahdollisuudet (suihkusuutin)

Symboli
Toiminto
Käyttökohdekuvaus
Image alternative Litteä suihku
Keskimääräisen lian puhdistus
Image alternative Suihku
Keskimääräisen likaisten pintojen puhdistus
Image alternative Turboirrotussuutin
Pahoin likaisten pintojen puhdistus
Image alternative Pistesuihku
Pahoin likaisten pistealueiden puhdistus

Tekniset tiedot

Tuotteen ominaisuudet


PC 2-22
Paino
2,1 kg
Suojausluokka
IP X5 (suihkuvesitiivis kaikista suunnista)
Nimellispaine
40 bar ±3 bar
Sallittu paine
6 MPa
Vesiliitäntä
1⁄2" vesiletku / liitin
Tuloilman lämpötila enintään
40 ℃
Tulopaine enintään
0,6 MPa
Nimellisvirtausmäärä (vesi)
2,2 ℓ/min
Maksimivirtausmäärä (vesi)
4,5 ℓ/min
Imukorkeus enintään (vain kun imuletku kokonaan täytetty)
4 m
Ympäristölämpötila käytettäessä
0 ℃ … 60 ℃
Varastointilämpötila
−20 ℃ … 70 ℃

Akku

Akkutoimintajännite
21,6 V
Akun paino
Ks. kappale "Tarkoituksenmukainen käyttö"
Ympäristön lämpötila käytettäessä
−17 ℃ … 60 ℃
Varastointilämpötila
−20 ℃ … 40 ℃
Akun lämpötila lataamisen alkaessa
−10 ℃ … 45 ℃

Melutiedot ja tärinäarvot EN 60335-2-79 mukaan

Tässä käyttöohjeessa annetut äänenpainetaso- ja tärinäarvot on mitattu standardoitujen mittausmenetelmien mukaisesti, ja näitä arvoja voidaan käyttää sähkötyökalujen vertailussa. Ne soveltuvat myös altistumisten tilapäiseen arviointiin.
Annetut arvot koskevat sähkötyökalun pääasiallisia käyttötarkoituksia. Jos sähkötyökalua kuitenkin käytetään muihin tarkoituksiin, poikkeavia työkaluteriä käyttäen tai puutteellisesti huollettuna, arvot voivat poiketa tässä ilmoitetuista. Tämä saattaa merkittävästi lisätä altistumista koko työskentelyajan aikana.
Altistumisia tarkasti arvioitaessa on otettava huomioon myös ne ajat, jolloin laite on kytketty pois päältä tai jolloin laite on päällä, mutta sillä ei tehdä varsinaista työtä. Tämä saattaa merkittävästi vähentää altistumista koko työskentelyajan aikana.
Käyttäjän suojaamiseksi melun ja/tai tärinän vaikutukselta ryhdy tarpeellisiin turvatoimenpiteisiin kuten: Sähkötyökalun ja siihen kiinnitettävien työkaluterien huolto, käsien lämpimänä pitäminen, työtehtävien organisointi.
Melutiedot
Äänitehotaso (LWA)
79 dB(A)
Äänenpainetaso (LpA)
66 dB(A)
Epävarmuus (KWA)
1,6 dB(A)
Epävarmuus (KpA)
3 dB(A)
Tärinän kokonaisarvot
Tärinäarvo
B 22‑255
2,4 m/s²
Epävarmuus
0,7 m/s²

Työkohteen valmistelu

VAARA
Loukkaantumisvaara vahingossa käynnistymisen seurauksena!
 • Varmista ennen akun kiinnittämistä, että tuote on kytketty pois päältä.
 • Irrota akku, ennen kuin muutat koneen säätöjä tai vaihdat lisävarusteosia.
Noudata tässä dokumentaatiossa ja tuotteessa olevia turvallisuus- ja varoitushuomautuksia.

Akun lataus

 1. Ennen lataamista lue laturin käyttöohje.
 2. Varmista, että liittimet akussa ja laturissa ovat puhtaat ja kuivat.
 3. Lataa akku hyväksytyllä laturilla.

Akun kiinnitys

VAARA
Loukkaantumisvaara akun oikosulun tai putoamisen seurauksena!
 • Ennen akun paikalleen laittamista varmista, ettei akun liittimissä akussa ja tuotteessa ole vieraita esineitä.
 • Varmista, että akku aina lukittuu kunnolla paikalleen.
 1. Lataa akku täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.
 2. Työnnä akku tuotteeseen siten, että akku kuultavasti lukittuu paikalleen.
 3. Tarkasta, että akku on kunnolla kiinni.

Akun irrotus

 1. Paina akun lukituksen vapautuspainiketta.
 2. Vedä akku irti tuotteesta.

Tuotteen asennus

Kaikissa moduuleissa (suihkutussuutin, suihkutusvarsi, puhdistusainesäiliöi) on yleismallinen lukitusmekanismi. Tässä kuvattu toimintatapa koskee kaikki saman liitäntätyypin moduuleita.
 1. Laita moduuli moduulin kiinnityskohtaan.
 2. Kierrä moduulia myötäpäivään lukitsimeen.
 3. Varmista moduulin kiinnitys mutterilla.

Vedensyötön toteutus vesiletkulla

Image alternative
HUOMIO
Väärin asennettu järjestelmäerotin voi johtaa aineellisiin vahinkoihin. Järjestelmäerotin, joka on asennettu laitteeseen, voi aiheuttaa vaurioita korkeapainepesuriin.
 • Asenna järjestelmäerotin aina vesihanaan.
 1. Asenna järjestelmäerotin vesiliitäntään.
 2. Kiinnitä imuletkun liitin järjestelmäerottimeen.
 3. Kiinnitä imuletkun toinen liitin korkeapainepesuriin.
 4. Avaa vedensyöttö.

Vedenotto avoimesta astiasta

Veden lähteenä voit käyttää erilaisia avoimia astioita. Varmista, ettei tällaisessa avoimessa astiassa ole muita nesteitä tai likavettä. Kun otat veden avoimesta astiasta, käytä aina imusuodatinta. Siten estät vierasesineiden imemisen veden mukana ja tuotteen vaurioitumisen.
Image alternative
 1. Kiinnitä mukana toimitetun imuletkun liitin tuotteen liittimeen (vesiliitäntä).
 2. Kiinnitä imusuodatin imuletkun vapaaseen liittimeen.
 3. Vedä imusuodattimellinen imuletku avoimeen vesiastiaan.

Lukitsimen kytkeminen päälle / pois päältä

Image alternative
 1. Työnnä käyttökytkimen lukitsin oikealle.
  • Käyttökytkin on lukittu, joten sitä ei voi käyttää vahingossa.
 2. Työnnä käyttökytkimen lukitsin vasemmalle.
  • Käyttökytkintä pystyy käyttämään.

Puhdistusainesäiliön (lisävaruste) kiinnitys

Image alternative
 1. Irrota suihkutussuutin suihkutusvarresta.
 2. Kiinnitä puhdistusainesäiliö suihkutusvarteen.
 3. Säädä annostelupyörällä puhdistusainemäärä, jota haluat käyttää.
  • Annostelupyörän vasemmalle kiertäminen lisää puhdistusainemäärää.
  • Annostelupyörän oikealle kiertäminen pienentää puhdistusainemäärää.

Putoamissuoja

VAARA
Loukkaantumisvaara työkalun ja/tai lisävarusteen putoamisvaaran vuoksi!
 • Käytä vain tuotteellesi suositeltua Hilti -työkaluliinaa.
 • Aina ennen käyttöä tarkasta työkaluliinan kiinnityspisteen mahdolliset vauriot.
Noudata maassasi voimassa olevia korkealla tehtävien töiden määräyksiä ja ohjeita.
Käytä tämän tuotteen putoamissuojana ainoastaan Hilti -työkaluliinaa #2261971.
  Image alternative
 • Kiinnitä työkaluliina lenkistään tuotteeseen kuvan mukaisesti. Tarkasta kunnollinen kiinnitys.
 • Kiinnitä karbiinikoukku kantavaan rakenteeseen. Tarkasta, että karbiinikoukku on kunnolla kiinni.
  Noudata Hilti -työkaluliinan käyttöohjetta.

Käyttö

Turvallisen käytön ohjeita

Aina ennen käyttöä tarkasta, että tuote vähintään 2 minuutin kuluessa tuottaa paineen. Vältä tuotteen käyttämistä kuivaksi tai kuivana. Kuivana käyminen voi jonkin aikaa kestettyään vaurioittaa tuotetta.
Valitse aina likaisuuden määrään ja pestävän pinnan herkkyyteen soveltuva käyttötapa. Veden liian suuri paine voi vahingoittaa pestäviä pintoja. Vältä paineen liian suurta säätöä ( Image alternative) ja veden suihkuttamista alle 30 cm:n etäisyydeltä esimerkiksi maalatuille pinnoille, herkille puupinnoille tai renkaisiin.
Itseimu toimii vain 1,2 metrin imukorkeuteen saakka. Varmista, että imuletku on täynnä vettä ennen kuin teet puhdistustyötä, jossa imukorkeus on yli 1,2 metriä.

Tuotteen kytkeminen päälle ja pois päältä

Tuotteen kytkeminen päälle
Image alternative
 1. Paina käyttökytkintä ja pidä se painettuna.
  • Pumppu käynnistyy ja pesurista lähtee vesisuihku.
 2. Tee puhdistustöitä.
Tuotteen kytkeminen pois päältä
 1. Vapauta käyttökytkin.
  • Pumppu ja vedensyöttö pysähtyvät.
  Jos varastoit tuotteen veden jäätymispistettä alhaisemmissa lämpötiloissa, poista kaikki vesi tuotteesta ja kaikista putkista/letkuista.

Huolto, hoito ja kunnossapito

VAARA
Loukkaantumisvaara jos akku paikallaan !
 • Irrota akku aina ennen hoito- ja kunnostustöitä!
Tuotteen hoito
 • Puhdista pinttynyt lika varovasti.
 • Jos tuotteessa on jäähdytysilmaraot, puhdista ne varovasti kuivalla ja pehmeällä harjalla.
 • Puhdista kotelon pinnat vain kevyesti kostutetulla kankaalla. Älä käytä silikonia sisältäviä hoitoaineita, sillä ne saattavat vaurioittaa muoviosia.
 • Käytä tuotteen liittimien puhdistamiseen vain puhdasta ja kuivaa kangaspalaa.
Litiumioniakkujen hoito
 • Älä koskaan käytä akkua, jos sen jäähdytysilmaraot ovat tukkeutuneet. Puhdista jäähdytysilmaraot varovasti kuivalla, pehmeällä harjalla.
 • Vältä altistamasta akkua tarpeettomasti pölylle tai lialle. Älä koskaan altista akkua suurelle kosteudelle (esimerkiksi upota veteen tai jätä sateeseen).
  Jos akku on pahoin kastunut, käsittele sitä kuin vaurioitunutta akkua. Eristä akku palamattomasta materiaalista valmistettuun astiaan ja ota yhteys Hilti -huoltoon.
 • Pidä akku öljyttömänä ja rasvattomana. Älä anna pölyn ja lian kertyä akun pintaan. Puhdista akku kuivalla, pehmeällä harjalla tai puhtaalla, kuivalla kankaalla. Älä käytä silikonia sisältäviä hoitoaineita, sillä ne saattavat vaurioittaa muoviosia.
  Älä kosketa akun liittimiä äläkä poista akun liittimiin tehtaalla laitettua rasvaa.
 • Puhdista kotelon pinnat vain kevyesti kostutetulla kankaalla. Älä käytä silikonia sisältäviä hoitoaineita, sillä ne saattavat vaurioittaa muoviosia.
Kunnossapito
 • Tarkasta säännöllisin välein kaikkien näkyvien osien mahdolliset vauriot ja käyttöelementtien moitteeton toiminta.
 • Jos havaitset vaurioita ja/tai toimintahäiriöitä, älä käytä tuotetta. Korjauta tuote viipymättä Hilti -huollossa.
 • Hoito- ja kunnostustöiden jälkeen kiinnitä kaikki suojalaitteet takaisin ja tarkasta niiden moitteeton toiminta.
Käyttöturvallisuuden varmistamiseksi käytä vain alkuperäisiä varaosia ja käyttömateriaaleja. Hilti n tälle tuotteelle hyväksymiä varaosia, kulutusmateriaaleja ja lisävarusteita löydät Hilti Store -liikkeestä tai osoitteesta: www.hilti.group

Imusuodattimen puhdistus

Image alternative
 1. Irrota imusuodatin imuletkusta.
 2. Kierrä liitin irti imusuodattimesta.
 3. Irrota tiivisterengas imusuodattimesta.
 4. Taivuta tukiharjanteet erilleen.
 5. Irrota siivilä imusuodattimesta.
 6. Puhdista yksittäiset osat juoksevalla vedellä.
 7. Puhdista siivilä ja imusuodattimen sisäpinta pienellä harjalla.
 8. Kokoa imusuodatin.
 9. Kiinnitä imusuodatin imuletkuun.

Vedensuodattimen puhdistus

Image alternative
 1. Irrota vesiliitännän liitin korkeapainepesurista.
  Löystytä vesiliitännän liitin tarvittaessa kiintoavaimella.
 2. Irrota vedensuodatin vesiliitännän liittimestä.
 3. Puhdista yksittäiset osat juoksevalla vedellä.
 4. Aseta vedensuodatin vesiliitännän liittimeen.
 5. Kiinnitä vesiliitännän liitin korkeapainepesuriin.

Suihkutussuuttimen puhdistus

Puhdista suihkutussuutin terävällä esineellä, esimerkiksi suoristetulla paperiliittimellä.
Image alternative
 1. Irrota suihkutussuutin suihkutusvarresta.
 2. Ohjaa terävä esine suihkutussuuttimeen.
 3. Liikuta terävää esinettä edestakaisin, kunnes se liikkuu kevyesti.
 4. Kiinnitä suihkutussuutin suihkutusvarteen.

Akkukäyttöisten työkalujen ja akkujen kuljetus ja varastointi

Kuljettaminen
  VAROITUS
  Käynnistyminen vahingossa kuljetuksen aikana !
 • Kuljeta tuotteesi aina akku irrotettuna!
 • Irrota akku/akut.
 • Älä koskaan kuljeta akkuja irrallaan muiden tavaroiden joukossa. Akut on suojattava kuljetuksen ajaksi kovilta iskuilta ja tärinältä, ja ne on eristettävä kaikenlaisista sähköä johtavista materiaaleista ja muista akuista, jotta niiden navat eivät pääse kosketuksiin muiden akkujen napojen kanssa. Seurauksena saattaisi olla oikosulku. Noudata maakohtaisia akkujen kuljetusmääräyksiä.
 • Akkuja ei saa koskaan lähettää postitse. Käänny kuljetusyrityksen puoleen, kun haluat lähettää vauriottomia akkuja.
 • Tarkasta tuotteen ja akun mahdolliset vauriot aina ennen käyttöä sekä ennen pitkää kuljetusta ja sen jälkeen.
Varastointi
  VAARA
  Viallinen tai vuotava akku voi aiheuttaa vaurioita !
 • Varastoi tuotteesi aina akku irrotettuna!
 • Varastoi tuote ja akut viileässä ja kuivassa paikassa. Ota teknisissä tiedoissa annetut lämpötilarajat huomioon.
 • Akkuja ei saa säilyttää laturissa. Irrota akku laturista aina latauksen päätyttyä.
 • Älä koskaan varastoi akkuja auringonpaisteessa, lämmönlähteen päällä tai ikkunan vieressä.
 • Varastoi tuote ja akut lasten ja asiattomien henkilöiden ulottumattomissa.
 • Tarkasta tuotteen ja akun mahdolliset vauriot aina ennen käyttöä sekä ennen pitkää varastointia ja sen jälkeen.

Apua häiriötilanteisiin

Kaikissa häiriötilanteissa tarkkaile akun tilanäyttöä. Ks. kappale Litiumioniakun merkkivalot .
Häiriöissä, joita ei ole kuvattu tässä taulukossa tai joita et itse pysty poistamaan, ota yhteys Hilti -huoltoon.

Häiriötilannetaulukko ja aputoimenpiteet

Häiriö
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Akun LED-merkkivalot eivät näytä mitään
Akku rikki.
 • Ota yhteys Hilti -huoltoon.
Moottori ei käynnisty
Jäätynyt
 • Anna pumpun, letkun tai lisävarusteen sulaa.
Moottori toimii, mutta painetta ei ole
Suihkutussuutin tukkeutunut
 • Puhdista suihkutussuutin.
Sykkivä paine
Ilmaa letkussa tai pumpussa
 • Anna korkeapainepesurin käydä vesihana avattuna, kunnes korkeapainepesuri tuottaa tasaisen työskentelypaineen.
Vedensyöttö väärin toteutettu
 • Tarkasta, että vesiliitäntä vastaa teknisissä tiedoissa annettuja tietoja ja että vettä tulee riittävästi. Pienimmät käyttöön sallitut vesiletkut ovat halkasijaltaan ¹/₂" tai 13 mm.
Vedensuodatin tai imusuodatin tukkeutunut
 • Puhdista vedensuodatin ja/tai imusuodatin.
Imuletku taittunut tai puristunut
 • Vedä imuletku suoraksi.
Paine tasaisesti liian pieni (huomautus: jokin tietty lisävaruste voi laskea painetta)
Suihkutussuutin kulunut
 • Vaihda suihkutussuutin.
Moottori toimii, mutta paine on rajoittunut tai työskentelypainetta ei ole
Vesi liittämättä
 • Liitä vesi.
Vedensuodatin tai imusuodatin tukkeutunut
 • Puhdista vedensuodatin ja/tai imusuodatin.
Suihkutussuutin tukkeutunut
 • Puhdista suihkutussuutin.

Hävittäminen

VAARA
Määräystenvastaisten hävittäminen aiheuttaa loukkaantumisvaaran! Ulos vuotavat kaasut tai nesteet vaarantavat terveyden.
 • Älä lähetä vaurioituneita akkuja!
 • Peitä liitännät sähköä johtamattomalla materiaalilla oikosulkujen välttämiseksi.
 • Hävitä akut siten, etteivät ne voi joutua lasten käsiin.
 • Hävitä akku viemällä se Hilti Store -liikkeeseen tai käänny vastuullisen jätteenkäsittely-yrityksen puoleen.
Image alternative Hilti -tuotteet on pääosin valmistettu kierrätyskelpoisista materiaaleista. Kierrätyksen edellytys on materiaalien asianmukainen lajittelu. Useissa maissa Hilti ottaa vanhat koneet ja laitteet vastaan kierrätystä ja hävitystä varten. Lisätietoja saat Hilti -huollosta tai -edustajalta.
Image alternative
 • Älä hävitä sähkötyökaluja, elektronisia laitteita ja akkuja tavallisen sekajätteen mukana!

Valmistajan myöntämä takuu

 • Jos sinulla on takuuehtoihin liittyviä kysymyksiä, ota yhteys paikalliseen Hilti -edustajaan.

Lisätietoja

Lisävarusteita, järjestelmätuotteita ja muuta tuotteeseesi liittyvää tietoa löydät tästä.

Kiinan RoHS (vaarallisten aineiden käytön rajoittamisen direktiivi)
Image alternative
Tämä taulukko koskee Kiinaa.
Taiwan RoHS (vaarallisten aineiden käytön rajoittamisen direktiivi)
Image alternative
Tämä taulukko koskee Taiwania.

Hilti -litiumioniakut

Turvallisuuteen ja käyttöön liittyviä ohjeitaTässä dokumentaatiossa käytetty käsite "akku" tarkoittaa ladattavia Hiltin litiumioniakkuja, jotka koostuvat useista litiumionikennoista. Ne on tarkoitettu Hilti-sähkötyökaluihin ja niitä saa käyttää vain näissä. Käytä vain alkuperäisiä Hilti -akkuja!
KuvausHilti -akuissa on akkukennojen hallinta- ja suojajärjestelmät.
Akut on valmistettu kennoista, jotka sisältävät litiumioni-varaajamateriaaleja. Ne mahdollistavat erittäin suuren ominaisenergiatiheyden. Litiumionikennoilla on erittäin vähäinen lataustason muistamisilmiö, mutta sitä vastoin ne reagoivat erittäin herkästi voimankäyttöön, syväpurkaantumiseen ja korkeisiin lämpötiloihin.
Hilti -akuille hyväksytyt tuotteet löydät Hilti Store -liikkeestä tai internetosoitteesta www.hilti.group
Turvallisuus
 • Noudata seuraavia turvallisuusohjeita, jotka varmistavat litiumioniakkujen turvallisen käsittelyn ja käytön. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa ihoärsytystä, vakavia syöpymisvammoja, kemiallisia palovammoja, tulipalon ja/tai räjähdyksen.
 • Käsittele akkuja huolellisesti, jotta vältät vauriot ja terveydelle vakavasti vaarallisten nesteiden vuotamisen ulos!
 • Akkuja ei saa mitenkään muuttaa tai manipuloida!
 • Akkuja ei saa avata, puristaa, kuumentaa yli 80 °C:n lämpötilaan tai polttaa.
 • Älä käytä tai lataa akkua, johon on kohdistunut isku tai joka muutoin on vaurioitunut. Tarkasta akustasi vaurioiden merkit säännöllisin välein.
 • Älä koskaan käytä kierrätettyä tai korjattua akkua.
 • Älä käytä akkua tai akkukäyttöistä sähkötyökalua koskaan lyöntityökaluna.
 • Älä koskaan altista akkua suoralle auringonpaisteelle, korkealle lämpötilalle, kipinöille tai avotulelle. Siitä voi aiheutua räjähdys.
 • Älä kosketa akun napoja sormilla, työkaluilla, koruilla tai muilla metallisilla esineillä. Seurauksena akku voi vaurioitua ja aiheuttaa aineellisia vahinkoja tai vammoja.
 • Älä altista akkua sateelle, kosteudelle tai nesteille. Sisään tunkeutunut kosteus voi aiheuttaa oikosulun, sähköiskun, palovammoja tai räjähdyksen.
 • Käytä aina vain tälle akkutyypille tarkoitettuja latureita ja sähkötyökaluja. Noudata niiden käyttöohjeissa annettuja ohjeita.
 • Älä käytä tai varastoi akkua räjähdysvaarallisessa ympäristössä.
 • Jos akku on liian kuuma koskea, se saattaa olla vaurioitunut. Laita akku palovaarattomaan paikkaan ja riittävän etäälle syttyvistä materiaaleista. Anna akun jäähtyä. Jos akku vielä tunnin kuluttuakin on liian kuuma koskea, akku on vaurioitunut. Toimi kappaleessa Toimenpiteet akkupalossa annettujen ohjeiden mukaisesti.
Toiminta jos akku vaurioitunut
 • Ota yhteys aina Hilti -huoltoon, jos akku on vaurioitunut.
 • Älä käytä akkua, jos siitä vuotaa ulos nestettä.
 • Vältä ulos vuotavan nesteen joutumista silmiin ja/tai iholle. Käytä akkunesteen käsittelyssä aina suojakäsineitä ja silmäsuojaimia.
 • Poista ulos vuotanut akkuneste tarkoitukseen hyväksyttyä kemiallista puhdistusainetta käyttäen. Noudata maakohtaisia akkunesteen puhdistamisesta annettuja ohjeita ja määräyksiä.
 • Aseta vaurioitunut akku palamattomaan säiliöön ja peitä se kuivalla hiekalla, liitujauheella (CaCO3) tai silikaatilla (vermikuliitti). Sulje säiliön kansi ilmatiiviisti ja säilytä säiliö kaukana syttyvistä kaasuista, nesteistä tai esineistä.
 • Hävitä säiliö viemällä se Hilti Store -liikkeeseen tai käänny vastuullisen jätteenkäsittely-yrityksen puoleen. Noudata vaurioituneiden akkujen maakohtaisia kuljetusmääräyksiä!
Toiminta jos akku ei enää toimi
 • Tarkkaile, esiintyykö akun epänormaalia käyttäytymistä, esimerkiksi virheellistä latautumista tai poikkeuksellisen pitkiä latausaikoja, tuntuvaa tehon heikkenemistä, epänormaalia LED-merkkivalojen toimintaa tai nestevuotoa. Nämä ovat merkki sisäisestä ongelmasta.
 • Jos epäilet akun sisäistä ongelmaa, ota yhteys Hilti -huoltoon.
 • Jos akku ei enää toimi tai jos sitä ei voi enää ladata tai siitä vuotaa ulos nestettä, akku on hävitettävä. Ks. kappale Huolto ja hävittäminen .
Toimenpiteet akkupalossa
  VAARA
  Akkupalon aiheuttama vaara! Palavasta akusta vapautuu ympäristöön vaarallisia ja räjähdysvaarallisia nesteitä ja höyryjä, jotka voivat aiheuttaa syöpymisvammoja, palovammoja tai räjähdyksiä.
 • Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita, jos joudut sammuttamaan akkupaloa.
 • Varmista riittävä tuuletus, jotta vaaralliset ja räjähdysvaaralliset höyryt pääsevät poistumaan tilasta.
 • Jos savun muodostus on runsasta, poistu tilasta heti.
 • Jos hengitysteissä tuntuu ärsytystä, on syytä mennä lääkäriin.
 • Hälytä palokunta ennen kuin aloitat sammutusyrityksen.
 • Sammuta akkupalot pelkällä vedellä mahdollisimman etäältä suihkuttaen. Jauhesammuttimet tai sammutuspeitot eivät tehoa litiumioniakkujen paloihin. Akkujen ympäristön tulipalo sammutetaan tavallisilla sammutusaineilla.
 • Älä yritä siirtää suurta määrää palavia akkuja. Siirrä säästyneet materiaalit kauemmas ja siten eristä kyseiset akut.
Jos akku ei jäähdy, savuttaa tai palaa:
 • Ota se lapioon ja heitä se ämpäriin, jossa on vettä. Veden jäähdyttävän vaikutuksen ansiosta palon leviäminen niihin akun kennoihin estyy, joissa lämpötila ei ole vielä noussut syttymisen kannalta kriittisen korkeaksi.
 • Anna akun olla ämpärissä ainakin 24 tunnin ajan, kunnes akku on kokonaan jäähtynyt.
 • Ks. kappale Toiminta jos akku vaurioitunut .
Tietoa kuljetuksesta ja varastoinnista
 • Ympäristön lämpötila välillä -17 °C ja +60 °C / 1 °F ja 140 °F.
 • Varastointilämpötila välillä -20 °C ja +40 °C / -4 °F ja 104 °F.
 • Akkuja ei saa säilyttää laturin päällä. Irrota akku laturista aina latauksen päätyttyä.
 • Varastoi akut aina mahdollisimman viileässä ja kuivassa paikassa. Varastoiminen viileässä paikassa pidentää akun kestoa. Älä koskaan varastoi akkuja auringonpaisteessa, lämmittimen tai patterin päällä tai ikkunan vieressä.
 • Akkuja ei saa koskaan lähettää postitse. Käänny kuljetusyrityksen puoleen, kun haluat lähettää vauriottomia akkuja.
 • Älä koskaan kuljeta akkuja irrallaan muiden tavaroiden joukossa. Akut on suojattava kuljetuksen ajaksi kovilta iskuilta ja tärinältä, ja ne on eristettävä kaikenlaisista sähköä johtavista materiaaleista ja muista akuista, jotta niiden navat eivät pääse kosketuksiin muiden akkujen napojen kanssa. Seurauksena saattaisi olla oikosulku. Noudata maakohtaisia akkujen kuljetusmääräyksiä.
Huolto ja hävittäminen
 • Pidä akku puhtaana, rasvattomana ja öljyttömänä. Tarpeetonta pölyä ja likaa akun päällä on vältettävä. Puhdista akku kuivalla, pehmeällä siveltimellä tai puhtaalla, kuivalla kankaalla.
 • Älä käytä akkua, jos sen jäähdytysilmaraot ovat tukkeutuneet. Puhdista jäähdytysilmaraot varovasti kuivalla, pehmeällä harjalla.
 • Estä vierasesineiden tunkeutuminen kotelon sisään.
 • Varo, ettei kosteutta pääse tunkeutumaan akun sisään. Jos akkuun on päässyt kosteutta, käsittele sitä kuten vaurioitunutta akkua ja eristä se palamattomaan säiliöön.
 • Ks. kappale Toiminta jos akku vaurioitunut .
 • Ulosvuotavat kaasut tai nesteet saattavat vaarantaa terveyden määräystenvastaisten hävittämisen seurauksena. Hävitä akku viemällä se Hilti Store -liikkeeseen tai käänny vastuullisen jätteenkäsittely-yrityksen puoleen. Noudata vaurioituneiden akkujen maakohtaisia kuljetusmääräyksiä!
 • Älä hävitä akkuja sekajätteen mukana.
 • Hävitä akut siten, etteivät ne voi joutua lasten käsiin. Peitä liitännät sähköä johtamattomalla materiaalilla oikosulkujen välttämiseksi.