Kieli

DD 30-W

Alkuperäiset ohjeet

Dokumentaation tiedot

Tästä dokumentaatiosta

 • Lue ehdottomasti tämä dokumentaatio ennen tuotteen käyttöönottoa. Se on turvallisen työnteon ja tuotteen ongelmattoman käsittelyn perusedellytys.
 • Noudata tässä dokumentaatiossa ja tuotteessa olevia turvallisuus- ja varoitushuomautuksia.
 • Säilytä käyttöohje aina tuotteen yhteydessä ja varmista, että käyttöohje on mukana, kun luovutat tuotteen toiselle henkilölle.

Merkkien selitykset

Varoitushuomautukset

Varoitushuomautukset varoittavat tuotteen käyttöön liittyvistä vaaroista. Seuraavia varoitustekstejä käytetään:
VAKAVA VAARA
VAKAVA VAARA !
 • Varoittaa uhkaavasta vaaratilanteesta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai jopa kuolema.
VAARA
VAARA !
 • Varoittaa mahdollisesta vaarasta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai kuolema.
VAROITUS
VAROITUS !
 • Varoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, josta voi seurata loukkaantuminen tai aineellinen vahinko.

Symbolit dokumentaatiossa

Tässä dokumentaatiossa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Lue käyttöohje ennen käyttämistä
Image alternative Toimintaohjeita ja muuta hyödyllistä tietoa
Image alternative Kierrätyskelpoisten materiaalien käsittely
Image alternative Älä hävitä sähkölaitteita ja akkuja tavallisen sekajätteen mukana

Symbolit kuvissa

Kuvissa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Nämä numerot viittaavat vastaavaan kuvaan tämän käyttöohjeen alussa
Image alternative Numerointi kertoo työvaiheiden järjestyksen kuvissa ja saattaa poiketa numeroinnista tekstissä
Image alternative Kohtanumeroita käytetään kuvassa Yleiskuva , ja ne viittaavat kuvatekstien numerointiin kappaleessa Tuoteyhteenveto
Image alternative Tämän merkin tarkoitus on kiinnittää erityinen huomiosi tuotteen käyttöön ja käsittelyyn.

Tuotekohtaiset symbolit

Symbolit tuotteessa

Tuotteessa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Varoitus: vaarallisen korkea sähköjännite
Image alternative Varoitus: kuuma pinta
Image alternative Kierrosta minuutissa
Image alternative Nimellisjoutokäyntikierrosluku
Image alternative Käytä suojalaseja
Image alternative Käytä suojakypärää
Image alternative Käytä kuulosuojaimia
Image alternative Käytä suojakäsineitä
Image alternative Käytä turvakenkiä
Image alternative Lukkosymboli
Image alternative Huoltotarpeen merkkivalo
Image alternative Poraustehon merkkivalo
Image alternative Langaton tiedonsiirto

Tuotetiedot

Image alternative -tuotteet on tarkoitettu ammattikäyttöön, ja niitä saa käyttää, huoltaa tai korjata vain valtuutettu, koulutettu henkilö. Käyttäjän pitää olla hyvin perillä käyttöön liittyvistä vaaroista. Tuote ja sen varusteet saattavat aiheuttaa vaaratilanteita, jos kokemattomat henkilöt käyttävät tuotetta ohjeiden vastaisesti tai muutoin asiattomasti.
Tyyppimerkinnän ja sarjanumeron löydät tyyppikilvestä.
 • Kirjoita sarjanumero oheiseen taulukkoon. Tuotteen tiedot tarvitaan, jos esität kysymyksiä myynti- tai huoltoedustajallemme.
  Tuotetiedot
  Tyyppi:
  DD 30-W
  Sukupolvi:
  01
  Sarjanumero:

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vakuutamme, että tässä kuvattu tuote täyttää voimassa olevien direktiivien ja standardien vaatimukset. Kuva vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on tämän dokumentaation lopussa.
Tekninen dokumentaatio löytyy tästä:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Turvallisuus

Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvallisuusohjeet

Image alternative VAKAVA VAARA Lue kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet, selostukset ja tekniset tiedot, jotka liittyvät tähän sähkötyökaluun. Seuraavien ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet huolellisesti vastaisen varalle.
Turvallisuusohjeissa käytetty käsite ”sähkötyökalu” tarkoittaa verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja (joissa verkkojohto) ja akkukäyttöisiä sähkötyökaluja (joissa ei verkkojohtoa).
Työpaikan turvallisuus
 • Pidä työskentelyalue siistinä ja hyvin valaistuna. Työpaikan epäjärjestys ja valaisemattomat työalueet voivat johtaa tapaturmiin.
 • Älä käytä sähkötyökalua räjähdysalttiissa ympäristössä, jossa on syttyvää nestettä, kaasua tai pölyä. Sähkötyökalut synnyttävät kipinöitä, jotka saattavat sytyttää pölyn tai höyryt.
 • Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua käyttäessäsi. Voit menettää koneen hallinnan huomiosi suuntautuessa muualle.
Sähköturvallisuus
 • Sähkötyökalun pistokkeen pitää sopia pistorasiaan. Pistoketta ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä pistorasia-adaptereita suojamaadotettujen sähkötyökalujen yhteydessä. Alkuperäisessä kunnossa olevat pistokkeet ja sopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.
 • Vältä koskettamasta sähköä johtaviin pintoihin kuten putkiin, pattereihin, liesiin ja jääkaappeihin. Sähköiskun vaara kasvaa, jos kehosi maadottuu.
 • Älä aseta sähkötyökalua alttiiksi sateelle tai kosteudelle. Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään lisää sähköiskun vaaraa.
 • Älä kanna tai ripusta sähkötyökalua verkkojohdostaan äläkä vedä pistoketta irti pistorasiasta johdosta vetämällä. Pidä johto loitolla kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista ja liikkuvista osista. Vahingoittuneet tai toisiinsa kietoutuneet johdot lisäävät sähköiskun vaaraa.
 • Kun käytät sähkötyökalua ulkona, käytä ainoastaan ulkokäyttöön soveltuvia jatkojohtoja. Ulkokäyttöön soveltuvan jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
 • Jos sähkötyökalua on välttämätöntä käyttää kosteassa ympäristössä, käytä vikavirtasuojakytkintä. Vikavirtasuojakytkimen käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
Henkilöturvallisuus
 • Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja noudata tervettä järkeä sähkötyökalua käyttäessäsi. Älä käytä sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Sähkötyökalua käytettäessä hetkellinenkin varomattomuus saattaa aiheuttaa vakavia vammoja.
 • Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita ja aina suojalaseja. Henkilökohtaiset suojavarusteet, kuten hengityssuojain, luistamattomat turvajalkineet, kypärä ja kuulosuojaimet, pienentävät oikein käytettyinä loukkaantumisriskiä sähkötyökalun käyttötilanteesta riippuen.
 • Varo tahatonta käynnistämistä. Varmista, että sähkötyökalu on kytketty pois päältä, ennen kuin liität sen verkkovirtaan ja/tai liität siihen akun, otat sen käteesi tai kannat sitä. Jos kannat sähkötyökalua sormi käyttökytkimellä tai liität pistokkeen pistorasiaan käyttökytkimen ollessa käyntiasennossa, altistat itsesi onnettomuuksille.
 • Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvitaltat, ennen kuin käynnistät sähkötyökalun. Työkalu tai avain, joka sijaitsee koneen pyörivässä osassa, saattaa johtaa loukkaantumiseen.
 • Vältä vaikeita työskentelyasentoja. Varmista aina tukeva seisoma-asento ja tasapaino. Siten voit paremmin hallita sähkötyökalua odottamattomissa tilanteissa.
 • Käytä työhösi soveltuvia vaatteita. Älä käytä löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet loitolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet, korut ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
 • Jos pölynpoisto- ja keräilylaitteita voidaan asentaa, sinun on tarkastettava, että ne on liitetty oikein ja että niitä käytetään oikealla tavalla. Pölynpoistovarustuksen käyttö vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
 • Älä tuudittaudu virheelliseen turvallisuuden tunteeseen äläkä laiminlyö sähkötyökaluja koskevia turvallisuusohjeita silloinkaan, kun mielestäsi jo olet kokenut sähkötyökalun käyttäjä. Harkitsematon ja huolimaton toiminta voi sekunnin murto-osissa johtaa vakaviin loukkaantumisiin.
Sähkötyökalun käyttö ja käsittely
 • Älä ylikuormita konetta. Käytä kyseiseen työhön tarkoitettua sähkötyökalua. Sopivaa sähkötyökalua käyttäen työskentelet paremmin ja varmemmin tehoalueella, jolle sähkötyökalu on tarkoitettu.
 • Älä käytä sähkötyökalua, jonka käyttökytkin ei toimi. Sähkötyökalu, jota ei enää voida käynnistää ja pysäyttää käyttökytkimellä, on vaarallinen ja se täytyy korjata.
 • Irrota pistoke pistorasiasta ja/tai irrota akku ennen kuin muutat säätöjä, vaihdat terää tai lisävarusteita ja kun lopetat koneen käyttämisen. Tämä turvatoimenpide estää sähkötyökalun tahattoman käynnistysriskin.
 • Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun niitä ei käytetä. Älä anna toisten henkilöiden käyttää konetta, elleivät he ole perehtyneet sen käyttöön ja lukeneet käyttöohjeita. Sähkötyökalut ovat vaarallisia, jos niitä käyttävät kokemattomat henkilöt.
 • Hoida sähkötyökaluja ja niiden varusteita huolella. Tarkasta, että liikkuvat osat toimivat moitteettomasti eivätkä ole puristuksissa, ja tarkasta myös, ettei sähkötyökalussa ole murtuneita tai vaurioituneita osia, jotka saattaisivat haitata sen toimintaa. Korjauta vaurioituneet osat ennen koneen käyttämistä. Usein loukkaantumisten ja tapaturmien syynä on sähkötyökalujen laiminlyöty huolto.
 • Pidä terät terävinä ja puhtaina. Huolella hoidetut terät, joiden leikkausreunat ovat teräviä, eivät jumitu herkästi, ja niillä työnteko on kevyempää.
 • Käytä sähkötyökalua, lisävarusteita ja tarvikkeita, teriä jne. niiden käyttöohjeiden mukaisesti. Ota tällöin työolosuhteet ja suoritettava työtehtävä huomioon. Sähkötyökalun käyttö muuhun kuin sille tarkoitettuun käyttöön saattaa johtaa vaarallisiin tilanteisiin.
 • Pidä käsikahvat ja tartuntapinnat kuivina, puhtaina, öljyttöminä ja rasvattomina. Jos käsikahvat tai tartuntapinnat ovat liukkaat, sähkötyökalun turvallinen käyttö ja hallinta voi yllättävissä tilanteissa olla mahdotonta.
Huolto
 • Anna koulutettujen ammattihenkilöiden korjata sähkötyökalusi ja hyväksy korjauksiin vain alkuperäisiä varaosia. Siten varmistat, että sähkötyökalu säilyy turvallisena.

Timanttiporauslaitteita koskevat turvallisuusohjeet

 • Kun teet poraustöitä, joissa tarvitaan vettä, johda vesi pois työkohdasta tai käytä nesteenkeräysjärjestelmää. Näin toimien pidät työalueen kuivana ja vähennät sähköiskun vaaraa.
 • Pidä sähkötyökalusta kiinni vain sen eristetyistä kahvapinnoista, jos teet työtä, jossa terä saattaa osua rakenteen sisällä olevaan virtajohtoon tai laitteen omaan verkkojohtoon. Jos terä osuu jännitteelliseen virtajohtoon, sähkötyökalun metalliosiin saattaa johtua virta ja saatat saada sähköiskun.
 • Käytä timanttiporaustöissä kuulosuojaimia. Melu saattaa heikentää kuuloasi.
 • Jos terä juuttuu, älä jatka syöttöä ja kytke työkalu pois päältä. Tarkasta työkaluterän juuttumisen syy ja poista se.
 • Jos haluat uudelleen käynnistää timanttiporauslaitteen, joka on työkappaleessa, tarkasta ennen päälle kytkemistä, että terä pyörii vapaasti. Jos terä takertelee, se ei välttämättä pyöri, minkä seurauksena työkalu saattaa ylikuormittua tai timanttiporauslaite saattaa irrota työkappaleesta.
 • Varmista poraustukea työkappaleeseen ankkureilla ja ruuveilla kiinnittäessäsi, että käytettävä kiinnitys pystyy turvallisesti pitämään laitteen paikallaan käytön aikana. Jos työkappale ei ole riittävän kestävä tai on huokoinen, ankkuri saattaa irrota, jolloin poraustuki irtoaa työkappaleesta.
 • Varmista seinän tai sisäkaton läpi poratessasi, ettei työkohdalla toisella puolella ole ketään ja että työkohta on suojattu. Porakruunu voi ulottua porattavaa reikää pitemmälle, ja poraussydän saattaa pudota toiselle puolelle.
 • Älä käytä tätä laitetta yläpuolisiin rakenteisiin poraamiseen vettä käyttäen. Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään lisää sähköiskun vaaraa.

Muut turvallisuusohjeet

Henkilöturvallisuus
 • Kun käytät laitetta käsiohjauksessa, pidä aina molemmin käsin kiinni laitteen käsikahvoista.
 • Laite ja timanttiporakruunu ovat painavia. Ne voivat aiheuttaa kehon osiin puristumisvammoja. Käytä suojakypärää, suojakäsineitä ja turvakenkiä.
 • Pidä käsikahvat kuivina, puhtaina, öljyttöminä ja rasvattomina.
 • Pidä työssäsi rentouttavia taukoja, joiden aikana tee sormivoimisteluliikkeitä varmistaaksesi sormiesi hyvän verenkierron.
 • Vältä pyörivien osien koskettamista. Kytke laite päälle vasta, kun olet juuri aloittamassa työn. Pyörivien osien ja etenkin pyörivien työkalujen koskettaminen saattaa aiheuttaa loukkaantumisia.
 • Ohjaa laitteen verkkojohto ja jatkojohto sekä mahdollinen imurointiletku aina laitteesta pois taaksepäin. Näin vältät vaaran kompastua johtoon tai letkuun työnteon aikana.
 • Vältä porauslietteen joutumista iholle tai silmiin. Käytä suojakäsineitä ja suojalaseja.
 • Lapsille on opetettava, ettei tällä laitteella saa leikkiä.
 • Laitetta ei ole tarkoitettu voimiltaan heikkojen henkilöiden käyttöön ilman opastusta ja apua. Älä jätä laitetta lasten ulottuville.
 • Työkaluterä kuumenee käytön ja teroittamisen aikana. Palovammat ja haavat ovat mahdollisia. Käytä suojakäsineitä, kun käsittelet työkaluterää.
 • Laske poraustukeen kiinnitetty laite aina turvallisesti lattialle tai maahan, kun pidät tauon.
 • Älä koskaan tee laitteeseen minkäänlaisia muutoksia.
Pölyiltä suojautuminenTiettyjen materiaalien kuten lyijypitoisen maalin, joidenkin puulajien, mineraalien ja metallien pölyt voivat olla terveydelle vaarallisia. Pölyjen ihokosketus tai hengittäminen saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita ja/tai hengitystiesairauksia laitteen käyttäjälle tai lähellä oleville henkilöille. Tietyt pölyt kuten tammen tai pyökin pöly on luokiteltu syöpää aiheuttaviksi, erityisesti jos niihin liittyy puunkäsittelyn lisäaineita (kromaatti, puunsuoja-aineet). Asbestia sisältäviä materiaaleja saavat työstää vain erikoiskoulutetut henkilöt.
 • Käytä mahdollisimman tehokasta pölynpoistolaitetta. Käytä tähän Hiltin suosittamaa liikuteltavaa puu- ja/tai mineraalipölyn poistolaitetta, joka soveltuu tälle sähkötyökalulle. Varmista työpaikan hyvä tuuletus. Suositamme suodatusluokan P2 hengityssuojaimen käyttämistä. Noudata maakohtaisia eri materiaalien työstöstä annettuja ohjeita ja määräyksiä.
Sähkötyökalujen käyttö ja hoito
 • Kiinnitä irrallinen työkappale. Käytä työkappaleen kiinnittämiseen sopivia kiinnittimiä tai ruuvipenkkiä. Näin varmistat, että työkappale pysyy turvallisemmin paikallaan kuin käsin pideltäessä, ja lisäksi molemmat kätesi ovat vapaat laitteen käyttämiseen.
 • Varmista, että työkalussa on laitteeseen sopiva kiinnitys ja että työkalu on kunnolla kiinni istukassa.
 • Jos jännitteensaanti katkeaa, katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota sen verkkopistoke, jota sähkötyökalu ei vahingossa käynnisty jännitteen jälleen kytkeytyessä.
 • Älä käytä laitetta, jos sen jäähdytysilmaraot ovat tukkeutuneet.
Sähköturvallisuus
 • Tarkasta ennen työn aloittamista esimerkiksi metallinilmaisimella, onko työskentelyalueella rakenteiden sisälle asennettuja sähköjohtoja tai kaasu- ja vesiputkia. Laitteen ulkopinnan metalliosiin saattaa johtua jännite, jos vahingossa osut sähköjohtoon. Tästä aiheutuu vakava sähköiskun vaara.
 • Älä koskaan käytä laitetta ilman mukana toimitettua PRCD-vikavirtasuojakytkintä (jos laitteessa ei ole PRCD:tä, älä koskaan ilman erotusmuuntajaa). Tarkasta PRCD aina ennen käyttöä.
 • Tarkasta verkkojohdon kunto säännöllisesti, ja jos havaitset vaurioita, vaihdata verkkojohto erikoiskorjaamossa. Jos sähkötyökalun liitäntäjohto on vaurioitunut, sen tilalle on vaihdettava erityisesti tähän käyttöön tarkoitettu ja hyväksytty johto; näitä johtoja on saatavana huolto-organisaation kautta. Tarkasta jatkojohdon kunto säännöllisesti, ja vaihda johto, jos havaitset vaurioita. Jos verkkojohto tai jatkojohto vaurioituu työskentelyn aikana, älä kosketa johtoa. Irrota verkkopistoke pistorasiasta. Vaurioituneet liitäntäjohdot ja jatkojohdot aiheuttavat vakavan sähköiskun vaaran.
 • Vältä koskettamasta sähköä johtaviin pintoihin kuten putkiin, pattereihin, liesiin ja jääkaappeihin. Sähköiskun vaara kasvaa, jos kehosi maadottuu.
 • Älä käytä adapteripistoketta.
Työpaikka
 • Varmista työpaikan hyvä tuuletus. Huonosti tuuletetuissa työpaikoissa esiintyvä pölykuormitus saattaa vahingoittaa terveyttä.
 • Älä poraa terveydelle vaarallisia materiaaleja (esimerkiksi asbesti).
 • Hanki poraustöille työnjohdon suostumus. Rakennuksessa ja kantavissa rakenteissa tehtävät poraustyöt voivat vaikuttaa rakenteiden lujuuteen, etenkin jos raudoituksia tai kantavia elementtejä katkaistaan.
 • Ulkona työskenneltäessä on syytä käyttää kumisia suojakäsineitä ja pitäväpohjaisia kenkiä.
 • Laitetta käyttäessäsi käytä soveltuvia suojalaseja, suojakypärää, kuulosuojaimia, suojakäsineitä ja turvakenkiä. Myös lähellä olevien henkilöiden on käytettävä suojavarusteita.

Kuvaus

Tuoteyhteenveto

Image alternative
 1. Istukka
 2. Sivukahva DD-SH-30
 3. Istukan lukitus
 4. Veden virtausilmaisin
 5. Vedensäätövipu
 6. Käyttökytkimen lukitus poraustukiohjauksessa poraamiseen
 7. Vesivaaka vaakasuuntaiseen poraamiseen
 8. Käyttökytkin
 9. Käsikahva
 10. Vesivaaka vaakasuuntaiseen poraamiseen
 11. Verkkojohto ja PRCD
 12. Vesiliitäntä
 13. Hiiliharjojen suojus
 14. Imuletkun kannatin
 15. Syvyysrajoitin käsiohjattuun poraamiseen
 16. Huoltotarpeen merkkivalo
 17. Poraustehon merkkivalo

Vikavirtasuojakytkin (PRCD)

Image alternative
 1. PRCD verkkojohdossa
 2. PRCD:n merkkivalo
 3. PRDC:n painike Reset
 4. PRDC:n painike TEST

Vedenkerääjäjärjestelmä

Image alternative
 1. Vedenkerääjätangon pituuden säätöluisti
 2. Vedenkerääjätangon lukituksen vapautus
 3. Vedenkerääjätanko

Lisävarusteet

Image alternative
 1. Porausholkki
 2. Vedenkerääjärengas
 3. Vedenkerääjäletku
 4. Roiskesuoja

Poraustuen DD-ST 30 lisävarusteet

Image alternative
 1. Rajoitinruuvi
 2. Pylväs
 3. Puristinleuat
 4. Lukitusruuvi
 5. Sokka
 6. Käsipyörä
 7. Kelkka
 8. Kelkan lukitsin
 9. Kahva
 10. Kiinnitysvipu
 11. Alipaineliitäntä
 12. Painemittari
 13. Alipainetiiviste
 14. Adapterilevy
 15. Alipainejalusta
 16. Vaaitusruuvit
 17. Alipaineen poistoventtiili

Tarkoituksenmukainen käyttö

Kuvattu tuote on sähkökäyttöinen timanttiporauslaitteisto. Se on tarkoitettu betonin ja kiviainesmateriaalien märkäporaukseen käsi- ja poraustukiohjauksessa. Poraustuki voidaan kiinnittää työkappaleeseen soveltuvalla ankkurilla (lisävaruste) tai alipainejalustalla (lisävaruste).

 • Laitetta saa käyttää vain verkkovirralla, jonka jännite ja taajuus vastaavat laitteen tyyppikilvessä olevia tietoja.
 • Työtehtävästä ja poraussuunnasta (ks. taulukko) riippuen timanttiporauslaitteen vedenkerääjäjärjestelmä on liitettävä Hiltin suosittamaan yleispölynimuriin ja valittava soveltuva varustus.
Image alternative

Kaikkia poraustyötehtäviä saa suorittaa vain vedenkerääjäjärjestelmä liitettynä ja käyttäen porausholkin ja porakruunun oikeaa yhdistelmää sekä oikeaa pituussäätöä.

Image alternative

Poraus ylöspäin on sallittua vain käyttäen vedenimurointia ja lisäksi myös roiskesuojaa.

Koska poraustukiohjausta käytettäessä roiskesuojaa ei voi kiinnittää, poraustukiohjaus ei ole sallittua ylöspäin porattaessa.

Ei-sallittu väärä käyttö

 • Tämä tuote ei sovellu terveydelle vaarallisten materiaalien työstöön.
 • Sähköä johtavia pölyjä synnyttävien materiaalien (esimerkiksi magnesium) poraaminen on kielletty.
 • Kuivaporaaminen ei ole sallittua.

Työtehtäväkohtaiset varusteet

Erilaisissa työtehtävissä/poraussuunnissa tarvittava varustus
Käyttökohde
Poraussuunta
Varustus
Käsiohjattu
Vaakasuunnassa ja alaspäin
Imuroinnin kanssa tai ilman imurointia, ilman roiskesuojaa
Käsiohjattu
Ylöspäin
Imuroinnin ja roiskesuojan kanssa
Poraustukiohjattuna, kiinnitys alipainejalustalla
Alaspäin
Imuroinnin kanssa tai ilman imurointia, ilman roiskesuojaa
Poraustukiohjattuna, kiinnitys alipainejalustalla
Vaakasuunnassa
Imuroinnin kanssa tai ilman imurointia, ilman roiskesuojaa ja poraustuki lisävarmistettuna
Poraustukiohjattuna, kiinnitys ankkurilla
Alaspäin ja vaakasuunnassa
Imuroinnin kanssa tai ilman imurointia, ilman roiskesuojaa

Huoltotarpeen merkkivalo

Merkkivalonäyttö/käyttötila
Huoltotarpeen tila
Palaa punaisena / laite käynnissä
Hiiliharjat ovat pahoin kuluneet. Merkkivalon syttymisen jälkeen voit tehdä työtä vielä muutaman tunnin, minkä jälkeen laite kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Vaihdata hiiliharjat ajoissa, jotta laitteesi on aina käyttövalmis.
Palaa punaisena / laite ei käynnisty
Vaihdata hiiliharjat.
Vilkkuu punaisena
Hetkellinen vika, ks. "Apua häiriötilanteisiin"

Poraustehon merkkivalo

Merkkivalonäyttö
Painamisvoima
Oranssi
Liian pieni
Vihreä
Optimaalinen
Punainen
Liian suuri

Kierroslukualueet

Laitteessa on kaksi kierroslukualuetta: porauksen aloittamista varten pieni kierrosluku ja porausta varten maksimikierrosluku.
Niin kauan kuin käyttökytkin on painettuna vain puoliväliin, vain porauksen aloittamisen kierrosluku on aktivoituna. Tällä kierrosluvulla säädetään veden virtausmäärä. Suuri kierrosluku poraamista varten saavutetaan, kun käyttökytkin painetaan täysin pohjaan.

Toimituksen sisältö

Laite, sivukahva ja työkaluistukka, käyttöohje.
Muita tälle tuotteelle hyväksyttyjä järjestelmätuotteita löydät Hilti -edustajalta tai internetistä osoitteesta: www.hilti.group .

Työkalut

Nimi
Lyhennenimi
Timanttiporakruunu
DD‑C
Poraussydämen irrotustyökalu
DD‑CB

Lisävarusteet

Nimi
Lyhennenimi
Poraustuki
DD‑ST 30
Porakruunut
DD-C, halkaisija 8 ‒ 35 mm
Lisävarustesarja poraustuen ankkurilla kiinnittämiseen
DD M12 S
Syvyysrajoitin poraustuelle
DD-ST 30-ES
Roiskesuoja
DD-30-W-CV

Tekniset tiedot

Timanttiporauslaite

Nimellisjännitteen, nimellisvirran, verkkovirran taajuuden ja nimellisottotehon näet maakohtaisesta tyyppikilvestä.
Jos laitetta käytetään generaattoriin tai muuntajaan liitettynä, generaattorin tai muuntajan antotehon pitää olla vähintään kaksi kertaa niin suuri kuin laitteen tyyppikilpeen merkitty nimellisottoteho. Muuntajan tai generaattorin käyttöjännitteen pitää aina olla rajoissa +5 % ja -15 % laitteen nimellisjännitteestä.
Toisen koneen tai laitteen kytkeminen päälle ja pois päältä voi aiheuttaa ali- ja/tai ylijännitepiikin, joka saattaa vahingoittaa laitetta. Jos liität tämän laitteen generaattoriin / muuntajaan, älä koskaan käytä samaan aikaan muita laitteita tai koneita.
Paino EPTA 01 mukaan
7,6 kg
Mitat (P x L x K)
441 mm x 191 mm x 120 mm
Porakruunun halkaisija
8 mm … 35 mm
Suojausluokka
I
Nimellisjoutokäyntikierrosluku
9 200/min

Nimellisjännite

Laitteesta on saatavana eri nimellisjännitteellä toimivia malleja. Laitteesi nimellisjännitteen ja nimellisottovirran tiedot löydät tyyppikilvestä.
Nimellisjännitteet
Nimellisjännite
100 V
110 V
220 V
220‑240 V
Verkkovirran taajuus [Hz]
50/60
50/60
50/60
50/60
Nimellisottoteho [W]
1450
1400
1400
1450

Melutiedot ja tärinäarvot

Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu standardin EN 60745 mukaista mittausmenetelmää käyttäen, ja tätä arvoa voidaan käyttää sähkötyökalujen vertailussa. Se soveltuu myös tärinärasituksen tilapäiseen arviointiin.
Ilmoitettu tärinäarvo koskee sähkötyökalun pääasiallisia käyttötarkoituksia. Jos sähkötyökalua kuitenkin käytetään muihin tarkoituksiin, poikkeavia työkaluja tai teriä käyttäen tai puutteellisesti huollettuna, tärinäarvo voi poiketa tässä ilmoitetusta. Tämä saattaa merkittävästi lisätä tärinärasitusta koko työskentelyajan aikana.
Tärinärasitusta tarkasti arvioitaessa on otettava huomioon myös ne ajat, jolloin laite on kytketty pois päältä tai jolloin laite on päällä, mutta sillä ei tehdä varsinaista työtä. Tämä saattaa merkittävästi vähentää tärinärasitusta koko työskentelyajan aikana.
Käyttäjän suojaamiseksi tärinän vaikutukselta ryhdy tarpeellisiin turvatoimenpiteisiin kuten: Sähkötyökalun ja siihen kiinnitettävien työkalujen huolto, käsien lämpiminä pitäminen, työtehtävien organisointi.
Melupäästöarvot EN 60745-2-1 mukaan
Melupäästön äänenpainetaso LpA
87 dB(A)
Äänenpainetason epävarmuus KpA
3 dB(A)
Äänitehotaso LWA
98 dB(A)
Äänitehotason epävarmuus KWA
3 dB(A)
Tärinän kokonaisarvot EN 60745-2-1 mukaan
Tärinäarvo porattaessa (porakruunu DD-C-18/150 T4) betoniin käsiohjauksessa ah, DD
6,0 m/s²
Epävarmuus porattaessa käsiohjauksessa betoniin K
1,5 m/s²
Tärinäarvo porattaessa (porakruunu DD-C-24/300 T4) betoniin käsiohjauksessa ah, DD
8,0 m/s²
Epävarmuus porattaessa käsiohjauksessa betoniin K
1,5 m/s²
Tärinän kokonaisarvot EN 62841-3-6 mukaan
Tärinäarvo porattaessa (porakruunu DD-C-18/150 T4) betoniin poraustukiohjauksessa ah, DD
5,0 m/s²
Epävarmuus porattaessa poraustukiohjauksessa betoniin K
1,5 m/s²
Tärinäarvo porattaessa (porakruunu DD-C-24/300 T4) betoniin poraustukiohjauksessa ah, DD
6,5 m/s²
Epävarmuus porattaessa poraustukiohjauksessa betoniin K
1,5 m/s²

Työkohteen valmistelu

Ennen kuin aloitat

 • Älä liitä laitetta verkkovirtaan valmistelutöiden aikana.
 • VAARA
  Poraustyöt saattavat vaurioittaa rakennusta! Rakennuksessa ja kantavissa rakenteissa tehtävät poraustyöt voivat vaikuttaa rakenteiden lujuuteen, etenkin jos raudoituksia tai kantavia elementtejä katkaistaan.
 • Hanki poraustöille työnjohdon suostumus.
 • VAARA
  Sähköiskun aiheuttama vaara! Sähköjohtoon tai kaasu- ja vesiputkeen osumisen aiheuttama onnettomuusvaara. Jos terä osuu sähköjohtoon, porauslaitteiston metalliosiin saattaa johtua jännite.
 • Ennen poraamisen aloittamista tutki esimerkiksi metallinilmaisimella, onko rakenteen sisällä sähköjohtoja tai kaasu- tai vesiputkia.
 • Ennen betoniraudoituksen katkaisemista hanki lupa työmaan vastuuhenkilöiltä.
 • Varmista, että verkkojännite vastaa tyyppikilpeen merkittyä jännitettä.
 • Irrota verkkopistoke pistorasiasta ennen laitteen liikuttamista, esimerkiksi ennen laitteen siirtämistä seuraavaan porauskohtaan.
 • Vedä verkkojohto ja letkut aina siten, etteivät ne pääse osumaan laitteen pyöriviin osiin.
 • Älä ripusta timanttiporauslaitetta ja/tai poraustukea nosturiin.
 • Ennen kuin käytät alipainepumppua, perehdy käyttöohjeen sisältöön ja noudata annettuja ohjeita.
 • Varmista ennen poraamista ja poraamisen aikana, että painemittarin osoitin on vihreällä alueellaan.
 • Tarkasta, että leikkausrenkaan korkeus on vähintään 2 mm. Jos ei ole, vaihda porakruunu, koska muutoin porakruunu voi jumittua porausreikään.
 • Loukkaantumisten välttämiseksi käytä vain alkuperäisiä Hilti DD-C -porakruunuja ja laitteen DD 30‑W alkuperäisiä lisävarusteita.

Käsiohjauksessa poraamisen valmistelutyöt

Sivukahvan asettaminen paikalleen

Image alternative
 1. Irrota verkkopistoke pistorasiasta.
 2. Avaa sivukahvan lukitus kiertämällä sivukahvaa.
 3. Kiinnitä sivukahva haluamaasi asentoon.
  Voit kiinnittää sivukahvan yhdessä syvyysrajoittimen kanssa ().
 4. Kiinnitä sivukahva kunnolla kiinni paikalleen kiristämällä kahva kiinni.

Syvyysrajoittimen kiinnitys

Image alternative
 1. Irrota verkkopistoke pistorasiasta.
 2. Avaa sivukahvan lukitus kiertämällä sivukahvaa.
 3. Ohjaa syvyysrajoitin edestäpäin sille tarkoitettuun aukkoon sivukahvassa.
 4. Säädä syvyysrajoitin haluamaasi syvyyteen.
 5. Kiinnitä syvyysrajoitin kiristämällä sivukahva kiinni.

Roiskesuojan kiinnitys

VAARA
Sähköiskun vaara! Jos käsiohjauksessa ylöspäin porattaessa ei noudateta annettuja turvallisuusohjeita, vettä saattaa tunkeutua laitteen sisään ja siten aiheutuu sähköiskun vaara.
 • Käytä käsiohjatussa ylöspäin poraamisessa aina vedenkerääjäjärjestelmää ja märkäimuria sekä roiskesuojaa.
Image alternative
 1. Irrota verkkopistoke pistorasiasta.
 2. Työnnä roiskesuoja edestäpäin istukan yli porauslaitteen vaihteistokotelon päälle.

Vedenkerääjätangon kiinnitys

Poraaminen on sallittua vain seuraavin edellytyksin:
Mukana toimitettu vedenkerääjätanko on kiinnitetty ja säädetty käytettävän porakruunun pituuteen.
Vedenkerääjärenkaaseen on asetettu porausholkki, joka sopii porakruunun halkaisijaan.
Image alternative
 1. Irrota verkkopistoke pistorasiasta.
 2. Työnnä vedenkerääjätanko laitteen etupuolella oleviin aukkoihin siten, että se kuultavasti lukittuu.
 3. Säädä pituusalue luistilla käytettävän porakruunun mukaisesti. Enintään porakruunun pituutta 150 mm varten aseta luisti asentoon 150 ja porakruunun pituuksia 300 mm ja 600 mm varten asentoon 300 .

Porausholkin kiinnitys tai vaihto

Image alternative
VAARA
Sähköiskun aiheuttama vaara! Jos käytetään väärää porausholkkia, vettä saattaa ylöspäin porattaessa tunkeutua porakruunun sisään.
 • Käytä aina porausholkkia, jonka halkaisija on sama kuin porakruunun.
 1. Irrota verkkopistoke pistorasiasta.
 2. Aseta porausholkki vedenkerääjärenkaan uriin ja työnnä porausholkkia alaspäin siten, että kuulet sen lukittuvan.
 3. Porausholkin irrotat kiertämällä porausholkkia vastapäivään ja vetämällä sen ylöspäin irti vedenkerääjärenkaasta.

Porakruunun kiinnitys

VAARA
Sinkoutumaan pääsevien kappaleiden aiheuttama loukkaantumisvaara! Porakruunun lohkeamat tai murtumat sekä pahoin kuluneet porakruunut voivat johtaa sirpaleiden sinkoutumiseen työstettävästä materiaalista tai murtuneen porakruunun sinkoutumiseen irti, minkä seurauksena vammoja saattaa aiheutua myös kauempana varsinaisesta työalueesta.
 • Aina ennen käyttöä tarkasta porakruunun mahdolliset lohkeamat ja murtumat sekä kuluneisuus ja tarvittaessa vaihda porakruunu.
Timanttiporakruunu on vaihdettava, jos sen leikkaus- tai porausteho selvästi on heikentynyt. Yleensä näin on, kun timanttisegmenttien korkeus on kulunut alle 2 mm:iin.
Hilti -sprayn säännöllinen suihkuttaminen istukkaan helpottaa porakruunun kiinnittämistä.
Image alternative
 1. Irrota verkkopistoke pistorasiasta.
 2. Avaa istukka vetämällä istukan lukitsinta vasteeseen saakka ylöspäin.
  Tarkasta, että porakruunun istukkapää ja istukka ovat puhtaat ja vauriottomat.
 3. Käännä vedenkerääjärengas kiinnitysakselillaan vasteeseen saakka.
 4. Ohjaa porakruunu ja leikkausrengas ylhäältäpäin vedenkerääjärenkaan porausholkkiin.
 5. Ohjaa porakruunun istukkapää aukkoihin suunnattuna istukkaan.
 6. Kierrä porakruunu kevyesti painaen vasteeseen saakka.
 7. Lukitse istukan lukitus porakruunun kiinnityksen varmistukseksi.

Imurilaitteen liittäminen

 1. Varmista, että porauslaitteen vedenkerääjäletku on kunnolla kiinni yleispölynimurin imuletkussa. Käytä siihen letkuadapteria.
 2. Liitä yleispölynimurin imuletku yleispölynimuriin.
 3. Ylöspäin poraamista varten kiinnitä vedenkerääjäletku sivukahvan kannattimeen.

Poraustukiohjauksessa poraamisen valmistelutyöt

VAARA
Loukkaantumisvaara! Jos kiinnitys on riittämätön, poraustuki voi päästä pyörimään tai kallistumaan.
 • Ennen timanttiporauslaitteen käyttämistä kiinnitä poraustuki ankkurilla tai alipainejalustalla työstettävän materiaalin pintaan.
 • Käytä vain työstettävälle materiaalille soveltuvaa ankkuria ja noudata ankkurin valmistajan antamia kiinnitysohjeita.
 • Käytä alipainejalustaa vain, kun työstettävä materiaali soveltuu poraustuen kiinnittämiseen alipainejalustalla.
Poraustuki ja laite voidaan kiinnittää joko alipainejalustalla tai lisävarustesarjalla DD M12 S , eli ankkurilla HKD-D M12x50 , kiinnityskaralla DD-LR-CLS ja mutterilla DD-LR-CLN .
VAARA
Valuvan veden aiheuttama sähköiskun vaara! Poraustukiohjauksessa porattaessa roiskesuojan kiinnittäminen ei ole mahdollista. Sen vuoksi laitetta ei ole suojattu veden tunkeutumiselta, jos poraustukiohjausta käyttäen porataan ylöspäin.
 • Älä koskaan poraa ylöspäin poraustukiohjausta käyttäen!
Poraustukiohjauksessa poraaminen on mahdollista vain ilman sivukahvaa ja ilman roiskesuojaa.

Vedenkerääjätangon kiinnitys

Poraaminen on sallittua vain seuraavin edellytyksin:
Mukana toimitettu vedenkerääjätanko on kiinnitetty ja säädetty käytettävän porakruunun pituuteen.
Vedenkerääjärenkaaseen on asetettu porausholkki, joka sopii porakruunun halkaisijaan.
Image alternative
 1. Irrota verkkopistoke pistorasiasta.
 2. Työnnä vedenkerääjätanko laitteen etupuolella oleviin aukkoihin siten, että se kuultavasti lukittuu.
 3. Säädä pituusalue luistilla käytettävän porakruunun mukaisesti. Enintään porakruunun pituutta 150 mm varten aseta luisti asentoon 150 ja porakruunun pituuksia 300 mm ja 600 mm varten asentoon 300 .

Laitteen ja poraustuen kiinnitys alipaineella

VAARA
Loukkaantumisvaara Timanttiporauslaitteen putoamisen aiheuttama vaara.
 • Pystyasennossa porattaessa poraustuki on lisäksi varmistettava ketjulla.

Alipainejalustan asettaminen paikalleen

Image alternative
 1. Merkitse porausreiän keskikohta ristillä, jonka linjaviivat ovat pitemmät kuin vedenkerääjärenkaan halkaisija.
  Vedenkerääjärenkaassa on neljä reunan yli ulottuvaa merkintää, jotka voit suunnata ristiä kohti.
 2. Säädä alipainejalustan 4 vaaitusruuvia siten, että ne ovat noin 5 mm esillä alipainajalustan alapinnasta.
 3. Aseta alipainejalusta 21 cm:n etäisyydelle porausreiän keskikohdasta.
 4. Liitä alipainepumppu alipainejalustan alipaineliitäntään.
 5. Kytke alipainepumppu toimintaan.
 6. Pidä alipaineen poistoventtiiliä painettuna, kun korjaat alipainejalustan asentoa.

Poraustuen kiinnitys alipainejalustaan

 1. Kytke alipainepumppu toimintaan.
 2. Kiinnitä poraustuki kiinnitysvivulla alipainejalustaan.
 3. Vaaita poraustuki kummankin vaaitusruuvin avulla.

Laitteen kiinnitys poraustukeen

Jos käytät alipainekiinnitystä, varmista ennen laitteen poraustukeen kiinnittämistä, että poraustuki on kunnolla kiinni.
Image alternative
 1. Irrota verkkopistoke pistorasiasta.
 2. Lukitse poraustuen kelkka maksimietäisyydelle työstettävään pintaan nähden.
  Kelkan pitää olla lukittuna ylimmässä asennossaan. Siten laite ja vedenkerääjätanko voidaan kiinnittää siten, ettei vedenkerääjärengas kosketa työstettävää pintaa.
 3. Avaa puristinleuat lukitusruuvilla.
 4. Ohjaa porauslaite kelkkaan.
 5. Sulje puristinleuat lukitusruuvilla.
 6. Varmista, että porauslaite on kiinnitetty poraustukeen oikein.

Laitteen ja poraustuen kiinnitys ankkurilla

Poraustuen kiinnittäminen ankkurilla edellyttää, että käytät lisävarustesarjaa DD M12 S , joka sisältää mm. kiinnityskaran DD-LR-CLS ja mutterin DD-LR-CLN .
 1. Merkitse porausreiän keskikohta ristillä, jonka linjaviivat ovat pitemmät kuin vedenkerääjärenkaan halkaisija.
  Vedenkerääjärenkaassa on neljä reunan yli ulottuvaa merkintää, jotka voit suunnata ristiä kohti.
 2. Kiinnitä poraustuen adapterilevyn kiinnittämiseen tarkoitettu ankkuri Hilti HKD-D M12x50 merkitsemästäsi porausreiän keskikohdasta 12 cm:n päähän.
  Noudata ankkurin kiinnittämisessä ankkurin mukana toimitettuja käyttöohjeita!
 3. Kiinnitä laite poraustukeen.
 4. Kierrä kumpaakin vaaitusruuvia takaisinpäin, kunnes ne eivät enää ole esillä.
 5. Aseta poraustuki ja siihen kiinnitetty laite kiinnityskaraan ja varmista poraustuki väliaikaisesti mutterilla (lisävarustesarja DD M12 S ).
 6. Vaaita poraustuki kummankin vaaitusruuvin avulla.

Käsipyörän kiinnitys

Käsipyörän voi kiinnittää poraustukeen molemmille puolille.
Image alternative
 1. Laita käsipyörä akselille.
 2. Ohjaa auki käännetty sokka reiän läpi.
 3. Käännä sokka kiinni.

Porausholkin kiinnitys tai vaihto

Image alternative
 1. Irrota verkkopistoke pistorasiasta.
 2. Aseta porausholkki vedenkerääjärenkaan uriin ja työnnä porausholkkia alaspäin siten, että kuulet sen lukittuvan.
 3. Porausholkin irrotat kiertämällä porausholkkia vastapäivään ja vetämällä sen ylöspäin irti vedenkerääjärenkaasta.

Porakruunun kiinnitys

VAARA
Sinkoutumaan pääsevien kappaleiden aiheuttama loukkaantumisvaara! Porakruunun lohkeamat tai murtumat sekä pahoin kuluneet porakruunut voivat johtaa sirpaleiden sinkoutumiseen työstettävästä materiaalista tai murtuneen porakruunun sinkoutumiseen irti, minkä seurauksena vammoja saattaa aiheutua myös kauempana varsinaisesta työalueesta.
 • Aina ennen käyttöä tarkasta porakruunun mahdolliset lohkeamat ja murtumat sekä kuluneisuus ja tarvittaessa vaihda porakruunu.
Timanttiporakruunu on vaihdettava, jos sen leikkaus- tai porausteho selvästi on heikentynyt. Yleensä näin on, kun timanttisegmenttien korkeus on kulunut alle 2 mm:iin.
Hilti -sprayn säännöllinen suihkuttaminen istukkaan helpottaa porakruunun kiinnittämistä.
Image alternative
 1. Irrota verkkopistoke pistorasiasta.
 2. Avaa istukka vetämällä istukan lukitsinta vasteeseen saakka ylöspäin.
  Tarkasta, että porakruunun istukkapää ja istukka ovat puhtaat ja vauriottomat.
 3. Käännä vedenkerääjärengas kiinnitysakselillaan vasteeseen saakka.
 4. Ohjaa porakruunu ja leikkausrengas ylhäältäpäin vedenkerääjärenkaan porausholkkiin.
 5. Ohjaa porakruunun istukkapää aukkoihin suunnattuna istukkaan.
 6. Kierrä porakruunu kevyesti painaen vasteeseen saakka.
 7. Lukitse istukan lukitus porakruunun kiinnityksen varmistukseksi.

Imurilaitteen liittäminen

 1. Varmista, että porauslaitteen vedenkerääjäletku on kunnolla kiinni yleispölynimurin imuletkussa. Käytä siihen letkuadapteria.
 2. Liitä yleispölynimurin imuletku yleispölynimuriin.
 3. Ylöspäin poraamista varten kiinnitä vedenkerääjäletku sivukahvan kannattimeen.

Porauslaitteiston suuntaus porausreiän keskelle

Porauslaitteiston ja alipainejalustan asettaminen paikalleen poraamista varten

Image alternative
 1. Varmista, että porauslaitteisto on kunnolla kiinnitetty (painemittarin osoitin vihreällä alueella).
 2. Jotta saat porauslaitteiston asetettua tarkasti poraeiän keskikohdan kohdalle, paina alipaineen poistoventtiiliä ja korjaa poraustuen asento.
 3. Kun porauslaitteisto on oikeassa asennossa, vapauta alipaineen poistoventtiili ja paina porauslaitteistoa alustaa vasten.
 4. Vaaita alipainejalusta 4 vaaitusruuvilla.

Porauslaitteiston asettaminen ankkurikiinnityksen yhteydessä paikalleen poraamista varten

 1. Jotta saat porauslaitteiston asetettua tarkasti porausreiän keskikohdan kohdalle, löystytä kiinnityskaraa varovasti, kunnes poraustukea pystyy liikuttamaan, ja korjaa sitten poraustuen asento.
 2. Vaaita poraustuen adapterilevy 2 vaaitusruuvilla.
 3. Kun porauslaitteisto on oikein paikallaan, kiristä kiinnityskara kiinni.

Virran- ja vedensaannin liittäminen

VAARA
Valuvan veden aiheuttama sähköiskun vaara! Laitteen vesiliitännän vaurioitunut tai väärin kiinnitetty O-rengas, veden liian suuri paine, vaurioituneet letkuliittimet ja vesijärjestelmän vuodot saattavat johtaa veden valumiseen ja siten sähköiskun vaaraan.
 • Tarkasta laitteen, vesiliitäntöjen ja letkujen sekä letkuliittimien mahdolliset vauriot säännöllisesti, ja varmista, ettei vesijohtopaine ylitä suurinta sallittua 6 baaria.
Käytä komponenttien vaurioiden välttämiseksi vain juomavesilaatuista vettä tai vettä, jossa ei ole likahiukkasia.
Veden suurin sallittu lämpötila on 40 °C (104 °F).
GB-mallissa käytetään vikavirtasuojakytkimen PRCD tilalla erotusmuuntajaa.
 1. Liitä vedentuloputki sopivalla liitoskappaleella porauslaitteen vesiliitäntään.
 2. Varmista, että vedentuloputki on liitetty porauslaitteen vesiliitäntään.
 3. Avaa vedentulo ja varmista, että vesiliitäntä porauslaitteessa on tiivis.
 4. Liitä laitteen verkkopistoke maadotettuun pistorasiaan.
 5. Paina painiketta I tai paina vikavirtasuojakytkimen (PRCD) painiketta Reset .
  • Vikavirtasuojakytkimen (PRCD) merkkivalon pitää syttyä.
 6. Paina painiketta 0 tai paina vikavirtasuojakytkimen (PRCD) painiketta TEST .
  Vikavirtasuojakytkimen (PRCD) merkkivalon pitää sammua.
VAARA
Sähköiskun aiheuttama loukkaantumisvaara! Jos vikavirtasuojakytkimen merkkivalo ei painikkeen 0 tai TEST painamisen jälkeen sammu, timanttiporauslaitetta ei saa käyttää!
 • Korjauta timanttiporauslaite Hilti -huollossa.
 1. Kytke vikavirtasuojakytkin (PRCD) testin jälkeen uudelleen päälle painamalla painiketta 0 tai TEST .

Poraaminen

VAARA
Onnettomuusvaara! Pyörivien osien osuminen vesiputkiin tai sähköjohtoihin voi aiheuttaa vakavia onnettomuuksia.
 • Varmista, etteivät pyörivät osat pääse osumaan vesiputkiin tai sähköjohtoihin.
VAARA
Loukkaantumisvaara jos työkaluerä juuttuu! Laitteen vääntömomentti on laitteen käyttötarkoituksia vastaavasti suuri. Jos työkaluterä yhtäkkiä jumittuu, laite saattaa liikahtaa yllättäen ja suurella voimalla.
 • Käytä sivukahvaa ja pidä laitteesta aina molemmin käsin kiinni. Ota aina huomioon työkaluterän yllättävän jumittumisen vaara.
VAARA
Onnettomuusvaara! Kun olet poraamassa reikää seinän tai lattian läpi, materiaalia tai poraussydän saattaa pudota toiselle puolelle tai alas.
 • Varmista toisella puolella tai alapuolella oleva alue, ennen kuin poraat reiän seinään tai lattiaan.
VAARA
Sinkoutumaan pääsevien sirpaleiden aiheuttama loukkaantumisvaara! Porattaessa saattaa syntyä vaarallisia sirpaleita. Sirpaleet saattavat aiheuttaa vammoja ja vahingoittaa silmiä.
 • Käytä suojalaseja, suojavaatteita ja suojakypärää.
VAARA
Loukkaantumisvaara. Laite ja poraaminen aiheuttavat melua. Melu saattaa johtaa kuulon heikentymiseen.
 • Käytä kuulosuojaimia.

Käsiohjattu poraaminen

VAARA
Sähköiskun vaara! Jos käsiohjauksessa ylöspäin porattaessa ei noudateta annettuja turvallisuusohjeita, vettä saattaa tunkeutua laitteen sisään ja siten aiheutuu sähköiskun vaara.
 • Käytä käsiohjatussa ylöspäin poraamisessa aina vedenkerääjäjärjestelmää ja märkäimuria sekä roiskesuojaa.
VAARA
Sähköiskun aiheuttama vaara! Jos käytetään väärää porausholkkia, vettä saattaa ylöspäin porattaessa tunkeutua porakruunun sisään.
 • Käytä aina porausholkkia, jonka halkaisija on sama kuin porakruunun.
 1. Liitä porauslaitteen verkkopistoke verkkopistorasiaan tai imuria käytettäessä yleispölynimurin pistorasiaan (jos yleispölynimurissa on pistorasia).
 2. Jos käytät imuria, liitä yleispölynimurin verkkopistoke pistorasiaan ja kytke imurin katkaisin asentoon AUTO tai asentoon ON tai I .
 3. Kytke vikavirtasuojakytkin (PRCD) päälle (ks. ).
  Yleispölynimuri kytkeytyy AUTO -käytössä automaattisesti päälle viiveellä porauslaitteen käynnistämisen jälkeen. Kun porauslaite kytketään pois päältä, yleispölynimuri kytkeytyy AUTO -käytössä automaattisesti viiveellä pois päältä. ON - tai I -käytössä imuri on manuaalisesti kytkettävä päälle ja pois päältä.
 4. Merkitse porausreiän keskikohta ristillä, jonka linjaviivat ovat pitemmät kuin vedenkerääjärenkaan halkaisija.
  Vedenkerääjärenkaassa on neljä reunan yli ulottuvaa merkintää, jotka voit suunnata ristiä kohti.
Image alternative
 1. Pidä porauslaitteen käyttökytkin painettuna, säädä vedensäätövivulla vesimäärä halutuksi ja vapauta käyttökytkin.
  Vedentulo kytkeytyy tai katkeaa automaattisesti porauslaitteen käyttökytkimen käytön mukaisesti. Vesimäärä voidaan ennen poraamista esisäätää kiertämällä vedensäätövipua tai säätää poraamisen aikana (minimivesimäärä kun vedensäätövipu on suljettu: noin 0,3 l / min).
 2. Aseta vedenkerääjärengas varovasti porauskohtaan koskettamatta työstettävää pintaa porakruunulla.
 3. Aseta porausreiän keskikohdan linjaviivat kohdakkain vedenkerääjärenkaan neljän merkinnän kanssa.
 4. Varmista, ettei porakruunu kosketa työstettävää materiaalia, ja paina sitten käyttökytkin porauksen aloittamista varten puoliväliin.
 5. Jos poraat ylöspäin, odota kunnes porakruunu on täyttynyt vedellä.
  • Siten porakruunua jäähdytetään ja suojataan kuivana poraamisesta aiheutuvilta vaurioilta.
 6. Paina porakruunu kevyesti pintaa vasten.
  • Päälle kytkemisen jälkeen (käyttökytkin puoliväliin painettuna) porauslaite käynnistyy hitaalle porauksen aloituksen kierrosluvulle, jotta porakruunu ei porausta aloitettaessa siirry porauskohdasta.
 7. Kun tunnet, että porakruunu tarttuu kauttaaltaan tasaisesti, paina käyttökytkin täysin pohjaan.
  • Kun käyttökytkin painetaan täysin pohjaan, porakruunu voi pyöriä maksimikierrosluvulla.
  Valitse painamisvoima siten, että porauslaite toimii suurimmalla kierrosluvullaan. Tällöin saavutetaan ihanteellinen porausteho (poraustehon merkkivalo palaa vihreänä). Tätä suurempi painamisvoima ei lisää porausnopeutta (poraustehon merkkivalo palaa punaisena).
  Ohjaa porakruunua porausreiässä suorassa. Porakruunun kanttaaminen porausreiän reunaan voi vähentää poraustehoa.
  Varmista aina, että veden virtaus toimii oikein. Tarkkaile veden virtausilmaisinta.

Poraustukiohjattu poraaminen

VAARA
Valuvan veden aiheuttama sähköiskun vaara! Poraustukiohjauksessa porattaessa roiskesuojan kiinnittäminen ei ole mahdollista. Sen vuoksi laitetta ei ole suojattu veden tunkeutumiselta, jos poraustukiohjausta käyttäen porataan ylöspäin.
 • Älä koskaan poraa ylöspäin poraustukiohjausta käyttäen!
VAARA
Onnettomuusvaara! Kun olet poraamassa reikää seinän tai lattian läpi, materiaalia tai poraussydän saattaa pudota toiselle puolelle tai alas.
 • Varmista toisella puolella tai alapuolella oleva alue, ennen kuin poraat reiän seinään tai lattiaan.
VAARA
Loukkaantumisvaara Timanttiporauslaitteen putoamisen aiheuttama vaara.
 • Pystyasennossa porattaessa poraustuki on lisäksi varmistettava ketjulla.
 1. Jos käytät märkäimuria, liitä imurilaite liitäntään () ja noudata vaiheita 1 - 3 käsiohjattua poraamista koskevassa kappaleessa ().
 2. Liitä verkkopistoke pistorasiaan ja kytke vikavirtasuojakytkin (PRCD) päälle (ks. virran- ja vedentulon liittämistä koskeva kappale, ).
 3. Avaa kelkan lukitsin.
 4. Aja kelkka käsipyörällä alas, kunnes vedenkerääjärengas on kevyesti alustaa vasten.
 5. Pidä laitteen käyttökytkin painettuna, säädä vedensäätövivulla vesimäärä halutuksi ja vapauta käyttökytkin.
  Vedentulo kytkeytyy tai katkeaa automaattisesti laitteen käyttökytkimen käytön mukaisesti. Vesimäärä voidaan ennen poraamista esisäätää kiertämällä vedensäätövipua tai säätää poraamisen aikana (minimivesimäärä kun vedensäätövipu on suljettu: noin 0,3 l / min).
 6. Kytke laite käyttökytkimen lukituksella jatkuvaan käyttöön painamalla käyttökytkin pohjaan ja painamalla sitten käyttökytkimen lukitsinta.
 7. Käännä käsipyörällä timanttiporakruunu alustaa vasten.
 8. Paina laitetta poraamisen aloitusvaiheessa vain kevyesti, kunnes porakruunu on keskittynyt, ja vasta sitten lisää painamisvoimaa.
 9. Heti kun tunnet, että porakruunu on keskittynyt ja pyörii tasaisesti, lisää painamisvoimaa.
 10. Säädä painamisvoima poraustehon merkkivalon mukaisesti.
  Valitse painamisvoima siten, että laite toimii suurimmalla kierrosluvullaan; tällöin saavutetaan ihanteellinen porausteho (poraustehon merkkivalo palaa vihreänä). Tätä suurempi painamisvoima ei lisää poraustehoa (poraustehon merkkivalo palaa punaisena).
  Valvo veden virtausta poraamisen aikana. Tee se tarkkailemalla veden virtausilmaisinta.

Poraaminen 600 mm:n porakruunulla

 1. Tee ensin esiporaus 300 mm:n porakruunulla.
VAARA
Loukkaantumisvaara. Jos porataan 600 mm:n porakruunulla ilman esiporausta, laitteen hallinta saatetaan menettää tai saattaa syntyä vauriota tai vammoja.
 • Tee aina esiporaus. Varmista ennen poraamisen jatkamista, että 600 mm:n porakruunu on täysin esiporareiän pohjassa.
 1. Porakruunun vaihtamisen jälkeen ohjaa 600 mm:n porakruunu porauslaite pois päältä kytkettynä esiporatun reiän pohjaan.
 2. Jatka poraamista.

Laitteen kytkeminen pois päältä

 1. Kytke laite pois päältä, kun haluttu poraussyvyys on saavutettu tai kun läpiporauksissa reikä on saatu porattua läpi. Jos käytät käyttökytkimen lukitusta, paina käyttökytkintä lukituksen vapauttamiseksi.
VAARA
Loukkaantumisvaara! Jos vedenkerääjärengas nostetaan työstettävästä materiaalista porakruunun pyöriessä, poraussydän saattaa sinkoutua porakruunusta. Siitä voi seurata vammoja.
 • Nosta laitteen vedenkerääjärengas työstettävästä materiaalista vasta, kun porakruunu ei pyöri.
 1. Vedä porakruunu porausreiästä pyörimisen pysähtymisen aikana.
  • Vedentulo katkeaa automaattisesti laitteen käyttökytkimellä.

Porakruunun irrotus ja tyhjennys

Image alternative
 1. Irrota verkkopistoke pistorasiasta.
VAROITUS
Loukkaantumisvaara työkaluterää vaihdettaessa! Terä kuumenee käytössä. Siinä voi olla teräviä reunoja.
 • Käytä aina suojakäsineitä terää vaihtaessasi.
VAARA
Loukkaantumisvaara. Poraussydän tai sen osia voi pudota porakruunusta.
 • Varo, ettei poraussydän pääse kontrolloimattomasti putoamaan porakruunusta. Poista kaikki poraussydämen osat porakruunusta.
 1. Avaa istukka. Tätä varten vedä istukan lukitsinta vasteeseen saakka ylöspäin.
  Pidä laitetta asennossa, jossa porakruunun kärki on hiukan alaspäin kallistettuna, jotta loppu vesi pääsee valumaan porakruunusta.
 2. Kierrä porakruunua vasteeseen saakka.
 3. Vedä porakruunu irti istukasta.
 4. Käännä porakruunu irti istukan jatkoakselista.
 5. Vedä porakruunu irti vedenkerääjärenkaasta.
 6. Pidä porakruunusta kiinni ja ravistele poraussydän porakruunusta istukkapään läpi taaksepäin pois. Jos poraussydämen osia on kiinni porakruunussa, koputtele porakruunua pystysuorassa alaspäin vasten soveltuvaa pehmeää kappaletta (puista, muovista) tai käytä ohutta puikkoa (esimerkiksi syvyysrajoitin) apuna poraussydämen irrotuksessa.
 7. Sulje istukan lukitsin.

Poraussydämen poisto porausreiästä

 1. Laita poraussydämen irrotustyökalu kevyesti kiertäen vasteeseen saakka porausreikään.
  Varmista, että käytettävän poraussydämen irrotustyökalun (lisävaruste) halkaisija vastaa käytetyn porakruunun halkaisijaa.
 2. Murra poraussydän painamalla poraussydämen irrotustyökalua kevyesti sivusuunnassa.
 3. Vedä murrettu poraussydän poraussydämen irrotustyökalulla pois porausreiästä.
 4. Mittaa saavutettu porausreikäsyvyys mitalla.

Porauslietteen hävittäminen

 1. Kerää porausliete talteen (esimerkiksi märkäimurilla).
 2. Anna porauslietteen saostua, ja hävitä kiinteä aines rakennusjätteen mukana.
  Saostusaineen käyttö nopeuttaa kiinteän aineksen sakkautumista pohjalle.
 3. Ennen kuin johdat jäljelle jäävän porausveden (emäksistä, ph-arvo > 7) viemäriin, neutraloi vesi sekoittamalla siihen hapanta neutralointiainetta tai runsaalla vedellä laimentaen.

Huolto ja kunnossapito

VAARA
Sähköiskun vaara! Hoito- ja kunnostustöiden suorittaminen pistoke pistorasiaan liitettynä voi johtaa vakaviin loukkaantumisiin ja palovammoihin.
 • Irrota pistoke verkkopistorasiasta aina ennen hoito- ja kunnostustöitä!
Huolto ja hoito
 • Poista pinttynyt lika varovasti.
 • Puhdista jäähdytysilmaraot varovasti kuivalla harjalla.
 • Käytä kotelon puhdistamiseen vain kevyesti kostutettua kangasta. Älä käytä silikonia sisältäviä hoitoaineita, sillä ne voivat vaurioittaa muoviosia.
Työkalujen ja metalliosien hoito
 • Poista pinttynyt lika.
 • Suojaa työkalujen pinnat ja istukka korroosiolta pyyhkimällä ne aika-ajoin öljyllä kostutetulla kankaalla.
 • Pidä istukkapää aina puhtaana ja kevyesti öljyttynä.
Kunnossapito
VAARA
Sähköiskun aiheuttama vaara! Sähköosien asiantuntemattomat korjaukset voivat aiheuttaa vakavia loukkaantumisia ja palovammoja.
 • Sähköosien korjaustyöt saa tehdä ainoastaan valtuutettu sähköasentaja.
 • Tarkasta säännöllisin välein kaikkien näkyvien osien mahdolliset vauriot ja käyttöelementtien moitteeton toiminta.
 • Jos havaitset vaurioita ja/tai toteat toimintahäiriöitä, älä käytä sähkötyökalua. Korjauta heti Hilti -huollossa.
 • Jos verkkojohto on vaihdettavissa olevaa mallia, verkkojohdon saa vaihdattaa ammattitaitoisessa erikoiskorjaamossa.
 • Hoito- ja kunnostustöiden jälkeen kiinnitä kaikki suojalaitteet ja tarkasta niiden toiminta.
Käyttöturvallisuuden varmistamiseksi käytä vain alkuperäisiä varaosia ja käyttömateriaaleja. Tälle tuotteelle hyväksyttyjä varaosia, kulutusmateriaaleja ja lisävarusteita löydät Hilti -edustajalta tai osoitteesta: www.hilti.group

Hiiliharjojen vaihto

VAARA
Sähköiskun aiheuttama loukkaantumisvaara !
 • Laitetta saa huoltaa tai korjata vain valtuutettu, koulutettu henkilö! Näiden henkilöiden pitää olla hyvin perillä laitteen käyttöön liittyvistä vaaroista.
Hiiliharjojen vaihtamistarpeesta kertoo merkkivalo, jossa on kiintoavainsymboli.
 1. Irrota verkkopistoke pistorasiasta.
 2. Avaa moottorin vasemmalla ja oikealla puolella olevat hiiliharjojen suojukset.
 3. Katso kuinka hiiliharjat ovat paikoillaan ja kuinka liittimet on vedetty. Irrota käytetyt hiiliharjat timanttiporauslaitteesta.
 4. Laita uudet hiiliharjat paikoilleen tarkasti samalla lailla kuin vanhatkin olivat.
  Paikalleen asettaessasi varo, ettei kuittausliittimen eristys vaurioidu.
 5. Kiinnitä hiiliharjojen suojukset takaisin paikoilleen moottorin vasemmalle ja oikealle puolelle.
 6. Anna hiiliharjojen sisäänajon tapahtumiseksi laitteen käydä joutokäyntiä keskeytyksettä vähintään 1 minuutin ajan.
  • Merkkivalo sammuu, kun uusia hiiliharjoja on käytetty noin 1 minuutin ajan.

Veden tarkastuslasin puhdistus

Kiinnitä huomiota työpisteen puhtauteen, kun puhdistat veden tarkastuslasia. Veden virtausilmaisimen sisään ei saa päästä likaa puhdistustöiden yhteydessä.
 1. Avaa tarkastuslasin kummatkin ruuvit Torx-avaimella TX 15.
 2. Paina tarkastuslasi ylöspäin irti.
 3. Irrota vesimäärän juoksupyörä ja sen akseli.
 4. Poista likahiukkaset juoksevalla vedellä.
 5. Ennen kiinnittämistä tarkasta, että tarkastuslasin tiiviste on ehjä; tarvittaessa vaihda se.
 6. Varmista, että tiiviste on tarkasti oikein paikallaan ohjaimessa. Muutoin tiiviste saattaa tarkastuslasin kiinnittämisen myötä vaurioitua muoviosien välissä ja alkaa vuotaa.
 7. Aseta juoksupyörä ja sen akseli takaisin paikalleen.
 8. Paina tarkastuslasi takaisin kiinni ohjaimeensa.
 9. Aseta tarkastuslasin Torx-ruuvit paikoilleen ja kiristä ne kiinni.

Apua häiriötilanteisiin

Häiriöissä, joita ei ole kuvattu tässä taulukossa tai joita et itse pysty poistamaan, ota yhteys Hilti -huoltoon.

Timanttiporauslaite on toimintakykyinen

Häiriö
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Image alternative
Huoltonäyttö palaa.
Hiiliharjojen kulumisraja on melkein saavutettu. Käyttöaikaa timanttiporauslaitteen automaattisen pois päältä kytkeytymiseen saakka on vielä muutama tunti.
 • Vaihdata hiiliharjat seuraavan sopivan tilaisuuden tullen.
Hiiliharjat on vaihdettu, ja ne on ajettava sisään.
 • Anna hiiliharjojen sisäänajon tapahtumiseksi laitteen käydä joutokäyntiä keskeytyksettä vähintään 1 minuutin ajan.
Timanttiporauslaitteesta ei saada täyttä tehoa.
Sähköverkon häiriö – sähköverkossa on ollut alijännite.
 • Tarkasta häiritsevätkö muut laitteet ja koneet sähköverkkoa tai käytettävää generaattoria.
 • Tarkasta käytettävän jatkojohdon pituus.
Timanttiporakruunu ei pyöri.
Timanttiporakruunu on tarttunut kiinni porattavaan materiaaliin.
 • Ohjaa timanttiporauslaitetta suoraan.
 • Irrota timanttiporakruunu kiintoavaimella: Irrota pistoke verkkopistorasiasta. Tartu timanttiporakruunuun sopivalla kiintoavaimella läheltä istukkapäätä ja irrota timanttiporakruunu kiertämällä.
Porausnopeus laskee.
Suurin poraussyvyys saavutettu.
 • Poista poraussydän ja käytä pidempää porakruunua.
Poraussydän takertelee timanttiporakruunussa.
 • Poista poraussydän.
Työstettävään materiaaliin soveltumaton spesifikaatio.
 • Valitse paremmin soveltuva timanttiporakruunu-spesifikaatio.
Suuri teräksen osuus (tunnistus kirkkaasta vedestä jossa metallilastuja).
 • Valitse paremmin soveltuva timanttiporakruunu-spesifikaatio.
Timanttiporakruunu rikki.
 • Tarkasta timanttiporakruunun vauriot ja tarvittaessa vaihda se.
Timanttiporakruunu kiillottunut.
 • Teroita timanttiporakruunu teroituslevyllä.
Vesimäärä liian suuri.
 • Pienennä vesimäärää vedensäätimellä.
Vesimäärä liian pieni.
 • Tarkasta veden tulo timanttiporauslaitteeseen ja tarvittaessa suurenna vesimäärää vedensäätimellä.
 • Tarkasta vesiliitännän suodatinpanos.
Istukkapää likainen tai ei kunnolla kiinnitetty.
 • Puhdista istukkapää ja laita timanttiporakruunu oikein paikalleen.
Timanttiporakruunua ei saa kiinnitettyä työkaluistukkaan.
Istukkapää/työkaluistukka likaantunut tai vaurioitunut.
 • Puhdista istukkapää/työkaluistukka tai vaihda se.
Työkaluistukka ei täysin avautunut.
 • Avaa vipu rajoittimeen saakka.
Timanttiporakruunulla on liian suuri välys.
Istukkapää rikki.
 • Tarkasta istukkapää ja vaihda tarvittaessa.
Työkaluistukan vipu ei lukittu.
 • Lukitse työkaluistukan vipu.
Ei veden virtausta.
Suodatin tai veden virtausilmaisin tukossa.
 • Irrota ja huuhtele suodatin tai veden virtausilmaisin.
Vettä tippuu työkaluistukasta käytön aikana.
Istukkapää/työkaluistukka likaantunut.
 • Puhdista istukkapää tai työkaluistukka.
Työkaluistukan tiiviste rikki.
 • Tarkasta tiiviste ja tarvittaessa vaihda se.

Timanttiporauslaite ei ole toimintakykyinen

Häiriö
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Image alternative
Huoltonäyttö ei näytä mitään.
PRCD ei päälle kytkettynä.
 • Tarkasta PRCD:n toimintakykyisyys ja kytke se päälle.
Jännitteensaanti katkennut.
 • Liitä toinen sähkötyökalu ja tarkasta toimiiko se.
 • Tarkasta pistokkeet, verkkojohto, virtajohdot ja sulake.
Moottorissa vettä.
 • Anna timanttiporauslaitteen kunnolla kuivua lämpimässä ja kuivassa paikassa.
Image alternative
Huoltonäyttö palaa.
Hiiliharjat kuluneet.
Image alternative
Huoltonäyttö vilkkuu.
Moottori ylikuumentunut (esimerkiksi liian suuren seinäkitkan ja/tai liian suuren painamisvoiman vuoksi).
 • Odota muutama minuutti, jotta moottori jäähtyy, tai anna timanttiporauslaitteen käydä joutokäynnillä nopeuttaaksesi jäähtymistä.
 • Kytke timanttiporauslaite pois päältä ja uudelleen päälle.
 • Ohjaa timanttiporauslaitetta suoraan ja/tai kevennä painamisvoimaa.

Kiinan RoHS (vaarallisten aineiden käytön rajoittamisen direktiivi)

Vaarallisten aineiden taulukon löydät seuraavasta linkistä: qr.hilti.com/r51318.
Linkki RoHS-taulukkoon on tämän dokumentaation lopussa QR-koodina.

Hävittäminen

Image alternative Hilti -työkalut, -koneet ja -laitteet on pääosin valmistettu kierrätyskelpoisista materiaaleista. Kierrätyksen edellytys on materiaalien asianmukainen lajittelu. Useissa maissa Hilti ottaa vanhat koneet ja laitteet vastaan kierrätystä ja hävitystä varten. Lisätietoja saat Hilti -huollosta tai -edustajalta.
Image alternative
 • Älä hävitä sähkötyökaluja, elektronisia laitteita ja akkuja tavallisen sekajätteen mukana!

Porauslietteen hävittäminen

Ympäristönsuojelun kannalta porauslietteen johtaminen viemäriin ilman esikäsittelyä on ongelmallista.

Valmistajan myöntämä takuu

 • Jos sinulla on takuuehtoihin liittyviä kysymyksiä, ota yhteys paikalliseen Hilti -edustajaan.
Image alternative
Image alternative