Kieli

TE 70-AVR
TE 70-ATC/AVR
TE 80-ATC/AVR

Alkuperäiset ohjeet

Dokumentaation tiedot

Tästä dokumentaatiosta

 • Lue ehdottomasti tämä dokumentaatio ennen tuotteen käyttöönottoa. Se on turvallisen työnteon ja tuotteen ongelmattoman käsittelyn perusedellytys.
 • Noudata tässä dokumentaatiossa ja tuotteessa olevia turvallisuus- ja varoitushuomautuksia.
 • Säilytä käyttöohje aina tuotteen yhteydessä ja varmista, että käyttöohje on mukana, kun luovutat tuotteen toiselle henkilölle.

Merkkien selitykset

Varoitushuomautukset

Varoitushuomautukset varoittavat tuotteen käyttöön liittyvistä vaaroista. Seuraavia varoitustekstejä käytetään:
VAKAVA VAARA
VAKAVA VAARA !
 • Varoittaa uhkaavasta vaaratilanteesta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai jopa kuolema.
VAARA
VAARA !
 • Varoittaa mahdollisesta vaarasta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai kuolema.
VAROITUS
VAROITUS !
 • Varoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, josta voi seurata loukkaantuminen tai aineellinen vahinko.

Symbolit dokumentaatiossa

Tässä dokumentaatiossa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Lue käyttöohje ennen käyttämistä
Image alternative Toimintaohjeita ja muuta hyödyllistä tietoa
Image alternative Kierrätyskelpoisten materiaalien käsittely
Image alternative Älä hävitä sähkölaitteita ja akkuja tavallisen sekajätteen mukana

Symbolit kuvissa

Kuvissa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Nämä numerot viittaavat vastaavaan kuvaan tämän käyttöohjeen alussa
Image alternative Numerointi kertoo työvaiheiden järjestyksen kuvissa ja saattaa poiketa numeroinnista tekstissä
Image alternative Kohtanumeroita käytetään kuvassa Yleiskuva , ja ne viittaavat kuvatekstien numerointiin kappaleessa Tuoteyhteenveto
Image alternative Tämän merkin tarkoitus on kiinnittää erityinen huomiosi tuotteen käyttöön ja käsittelyyn.

Tuotekohtaiset symbolit

Symbolit tuotteessa

Tuotteessa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Poraaminen iskulla (iskuporaus)
Image alternative Piikkaaminen
Image alternative Piikkausterän kohdistaminen
Image alternative Suojausluokka II (kaksinkertainen eristys)
Image alternative Nimellistyhjäkäyntikierrosluku
Image alternative Kierrosta minuutissa
Image alternative Kierrosta minuutissa
Image alternative Halkaisija
Image alternative Vaihtovirta
Image alternative Tuote tukee langatonta tiedonsiirtoa, joka on yhteensopiva iOS- ja Android-alustojen kanssa.

Tuotetiedot

Image alternative -tuotteet on tarkoitettu ammattikäyttöön, ja niitä saa käyttää, huoltaa tai korjata vain valtuutettu, koulutettu henkilö. Käyttäjän pitää olla hyvin perillä käyttöön liittyvistä vaaroista. Tuote ja sen varusteet saattavat aiheuttaa vaaratilanteita, jos kokemattomat henkilöt käyttävät tuotetta ohjeiden vastaisesti tai muutoin asiattomasti.
Tyyppimerkinnän ja sarjanumeron löydät tyyppikilvestä.
 • Kirjoita sarjanumero oheiseen taulukkoon. Tuotteen tiedot tarvitaan, jos esität kysymyksiä myynti- tai huoltoedustajallemme.
  Tuotetiedot
  Kombiporavasara
  TE 70‑AVR | TE 70‑ATC/AVR | TE 80‑ATC/AVR
  Sukupolvi
  03
  Sarjanumero

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vakuutamme, että tässä kuvattu tuote täyttää voimassa olevien direktiivien ja standardien vaatimukset. Kuva vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on tämän dokumentaation lopussa.
Tekninen dokumentaatio löytyy tästä:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Turvallisuus

Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvallisuusohjeet

Image alternative VAKAVA VAARA Lue kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet, selostukset ja tekniset tiedot, jotka liittyvät tähän sähkötyökaluun. Seuraavien ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet huolellisesti vastaisen varalle.
Turvallisuusohjeissa käytetty käsite ”sähkötyökalu” tarkoittaa verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja (joissa verkkojohto) ja akkukäyttöisiä sähkötyökaluja (joissa ei verkkojohtoa).
Työpaikan turvallisuus
 • Pidä työskentelyalue siistinä ja hyvin valaistuna. Työpaikan epäjärjestys ja valaisemattomat työalueet voivat johtaa tapaturmiin.
 • Älä käytä sähkötyökalua räjähdysalttiissa ympäristössä, jossa on syttyvää nestettä, kaasua tai pölyä. Sähkötyökalut synnyttävät kipinöitä, jotka saattavat sytyttää pölyn tai höyryt.
 • Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua käyttäessäsi. Voit menettää koneen hallinnan huomiosi suuntautuessa muualle.
Sähköturvallisuus
 • Sähkötyökalun pistokkeen pitää sopia pistorasiaan. Pistoketta ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä pistorasia-adaptereita suojamaadotettujen sähkötyökalujen yhteydessä. Alkuperäisessä kunnossa olevat pistokkeet ja sopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.
 • Vältä koskettamasta sähköä johtaviin pintoihin kuten putkiin, pattereihin, liesiin ja jääkaappeihin. Sähköiskun vaara kasvaa, jos kehosi maadottuu.
 • Älä aseta sähkötyökalua alttiiksi sateelle tai kosteudelle. Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään lisää sähköiskun vaaraa.
 • Älä kanna tai ripusta sähkötyökalua verkkojohdostaan äläkä vedä pistoketta irti pistorasiasta johdosta vetämällä. Pidä johto loitolla kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista ja liikkuvista osista. Vahingoittuneet tai toisiinsa kietoutuneet johdot lisäävät sähköiskun vaaraa.
 • Kun käytät sähkötyökalua ulkona, käytä ainoastaan ulkokäyttöön soveltuvia jatkojohtoja. Ulkokäyttöön soveltuvan jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
 • Jos sähkötyökalua on välttämätöntä käyttää kosteassa ympäristössä, käytä vikavirtasuojakytkintä. Vikavirtasuojakytkimen käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
Henkilöturvallisuus
 • Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja noudata tervettä järkeä sähkötyökalua käyttäessäsi. Älä käytä sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Sähkötyökalua käytettäessä hetkellinenkin varomattomuus saattaa aiheuttaa vakavia vammoja.
 • Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita ja aina suojalaseja. Henkilökohtaiset suojavarusteet, kuten hengityssuojain, luistamattomat turvajalkineet, kypärä ja kuulosuojaimet, pienentävät oikein käytettyinä loukkaantumisriskiä sähkötyökalun käyttötilanteesta riippuen.
 • Varo tahatonta käynnistämistä. Varmista, että sähkötyökalu on kytketty pois päältä, ennen kuin liität sen verkkovirtaan ja/tai liität siihen akun, otat sen käteesi tai kannat sitä. Jos kannat sähkötyökalua sormi käyttökytkimellä tai liität pistokkeen pistorasiaan käyttökytkimen ollessa käyntiasennossa, altistat itsesi onnettomuuksille.
 • Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvitaltat, ennen kuin käynnistät sähkötyökalun. Työkalu tai avain, joka sijaitsee koneen pyörivässä osassa, saattaa johtaa loukkaantumiseen.
 • Vältä vaikeita työskentelyasentoja. Varmista aina tukeva seisoma-asento ja tasapaino. Siten voit paremmin hallita sähkötyökalua odottamattomissa tilanteissa.
 • Käytä työhösi soveltuvia vaatteita. Älä käytä löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet loitolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet, korut ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
 • Jos pölynpoisto- ja keräilylaitteita voidaan asentaa, sinun on tarkastettava, että ne on liitetty oikein ja että niitä käytetään oikealla tavalla. Pölynpoistovarustuksen käyttö vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
 • Älä tuudittaudu virheelliseen turvallisuuden tunteeseen äläkä laiminlyö sähkötyökaluja koskevia turvallisuusohjeita silloinkaan, kun mielestäsi jo olet kokenut sähkötyökalun käyttäjä. Harkitsematon ja huolimaton toiminta voi sekunnin murto-osissa johtaa vakaviin loukkaantumisiin.
Sähkötyökalun käyttö ja käsittely
 • Älä ylikuormita konetta. Käytä kyseiseen työhön tarkoitettua sähkötyökalua. Sopivaa sähkötyökalua käyttäen työskentelet paremmin ja varmemmin tehoalueella, jolle sähkötyökalu on tarkoitettu.
 • Älä käytä sähkötyökalua, jonka käyttökytkin ei toimi. Sähkötyökalu, jota ei enää voida käynnistää ja pysäyttää käyttökytkimellä, on vaarallinen ja se täytyy korjata.
 • Irrota pistoke pistorasiasta ja/tai irrota akku ennen kuin muutat säätöjä, vaihdat terää tai lisävarusteita ja kun lopetat koneen käyttämisen. Tämä turvatoimenpide estää sähkötyökalun tahattoman käynnistysriskin.
 • Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun niitä ei käytetä. Älä anna toisten henkilöiden käyttää konetta, elleivät he ole perehtyneet sen käyttöön ja lukeneet käyttöohjeita. Sähkötyökalut ovat vaarallisia, jos niitä käyttävät kokemattomat henkilöt.
 • Hoida sähkötyökaluja ja niiden varusteita huolella. Tarkasta, että liikkuvat osat toimivat moitteettomasti eivätkä ole puristuksissa, ja tarkasta myös, ettei sähkötyökalussa ole murtuneita tai vaurioituneita osia, jotka saattaisivat haitata sen toimintaa. Korjauta vaurioituneet osat ennen koneen käyttämistä. Usein loukkaantumisten ja tapaturmien syynä on sähkötyökalujen laiminlyöty huolto.
 • Pidä terät terävinä ja puhtaina. Huolella hoidetut terät, joiden leikkausreunat ovat teräviä, eivät jumitu herkästi, ja niillä työnteko on kevyempää.
 • Käytä sähkötyökalua, lisävarusteita ja tarvikkeita, teriä jne. niiden käyttöohjeiden mukaisesti. Ota tällöin työolosuhteet ja suoritettava työtehtävä huomioon. Sähkötyökalun käyttö muuhun kuin sille tarkoitettuun käyttöön saattaa johtaa vaarallisiin tilanteisiin.
 • Pidä käsikahvat ja tartuntapinnat kuivina, puhtaina, öljyttöminä ja rasvattomina. Jos käsikahvat tai tartuntapinnat ovat liukkaat, sähkötyökalun turvallinen käyttö ja hallinta voi yllättävissä tilanteissa olla mahdotonta.
Huolto
 • Anna koulutettujen ammattihenkilöiden korjata sähkötyökalusi ja hyväksy korjauksiin vain alkuperäisiä varaosia. Siten varmistat, että sähkötyökalu säilyy turvallisena.

Porakoneita koskevat turvallisuusohjeet

Turvallisuusohjeet kaikkiin töihin
 • Käytä kuulosuojaimia, kun poraat iskulla. Melu saattaa heikentää kuuloasi.
 • Käytä lisäkahvaa. Hallinnan menettäminen saattaa aiheuttaa loukkaantumisia.
 • Pidä sähkötyökalusta kiinni vain sen eristetyistä kahvapinnoista, jos teet työtä, jossa työkaluterä tai ruuvit saattavat osua rakenteen sisällä olevaan virtajohtoon tai koneen omaan verkkojohtoon. Jos terä osuu virtajohtoon, koneen metalliosiin saattaa johtua virta, jolloin saatat saada sähköiskun.
Turvallisuusohjeet jos käytät pitkiä poranteriä
 • Älä missään tapauksessa käytä suurempaa kierroslukua kuin mikä on poranterän suurin sallittu kierrosluku. Suuremmilla kierrosluvuilla poranterä saattaa herkästi taipua, jos se pyörii vapaasti ilman että se koskettaa työkappaletta, ja seurauksena voi olla loukkaantumisia.
 • Aloita poraaminen aina pienellä kierrosluvulla ja siten, että poranterä koskettaa työkappaletta. Suuremmilla kierrosluvuilla poranterä saattaa herkästi taipua, jos se pyörii vapaasti ilman että se koskettaa työkappaletta, ja seurauksena voi olla loukkaantumisia.
 • Älä paina konetta tarpeettoman kovalla voimalla ja paina aina vain poranterän pituussuuntaan. Poranterät voivat taipua ja siten murtua, tai seurauksena voi olla hallinnan menettäminen ja loukkaantumisia.
Turvallisuusohjeet käytettäessä vatkainpäitä ja vatkaimia
 • Kytke sähkötyökalu päälle ja pois päältä vain silloin, kun vatkainpää on sekoitettavassa materiaalissa. Muutoin seurauksena voi olla hallinnan menettäminen ja loukkaantumisia.

Lisää poravasaroiden turvallisuusohjeita

Henkilöturvallisuus
 • Käytä vain tuotetta, joka on teknisesti moitteettomassa kunnossa.
 • Älä koskaan tee koneeseen minkäänlaisia muutoksia.
 • Käytä koneen mukana toimitettuja lisäkäsikahvoja. Koneen hallinnan menettäminen saattaa aiheuttaa loukkaantumisia.
 • Kun teet reikiä, varmista työstettävän kohdan taustapuoli. Putoamaan tai sinkoutumaan pääsevät palaset voivat aiheuttaa muille vammoja.
 • Pidä aina molemmin käsin kiinni koneen käsikahvoista. Pidä käsikahvat kuivina ja puhtaina.
 • Pidä koneesta kiinni vain sen eristetyistä kahvapinnoista, jos teet työtä, jossa terä saattaa osua rakenteen sisällä olevaan virtajohtoon. Jos terä osuu virtajohtoon, koneen metalliosiin saattaa johtua virta, jolloin saatat saada sähköiskun.
 • Varo, ettet koske pyöriviin osiin - loukkaantumisvaara!
 • Konetta käyttäessäsi käytä soveltuvia suojalaseja, suojakypärää, kuulosuojaimia, suojakäsineitä ja kevyttä hengityssuojainta.
 • Käytä työkaluterän vaihdossa suojakäsineitä. Työkaluterän koskettaminen saattaa aiheuttaa haavoja ja palovammoja.
 • Käytä suojalaseja. Sirpaleet saattavat aiheuttaa vammoja ja vahingoittaa silmiä.
 • Selvitä työssä syntyvän pölyn vaarallisuus ennen työn aloittamista. Käytä rakennustyömaakäyttöön hyväksyttyä pölynimuria, joka täyttää viralliset pölysuojaluokitusmääräykset. Tiettyjen materiaalien kuten lyijypitoisen maalin, joidenkin puulajien, kvartsia sisältävän betonin / muurauksen / kivetyksen ja mineraalien sekä metallien pölyt voivat olla terveydelle vaarallisia.
 • Varmista työpisteen hyvä tuuletus ja tarvittaessa käytä hengityssuojainta, joka soveltuu kyseessä olevalla pölylle. Pölyjen ihokosketus tai hengittäminen saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita ja/tai hengitystiesairauksia koneen käyttäjälle tai lähellä oleville henkilöille. Tietyt pölyt kuten tammen tai pyökin pöly on luokiteltu syöpää aiheuttaviksi, erityisesti jos niihin liittyy puunkäsittelyn lisäaineita (kromaatti, puunsuoja-aineet). Asbestia sisältäviä materiaaleja saavat työstää vain erikoiskoulutetut henkilöt.
 • Pidä työssäsi taukoja, joiden aikana tee sormivoimisteluliikkeitä varmistaaksesi sormiesi hyvän verenkierron. Pitempään jatkuva työnteko saattaa tärinän vuoksi aiheuttaa verenkiertohäiriöitä tai sormien, käsien ja ranteiden hermokipuja.
Sähköturvallisuus
 • Tarkasta ennen työn aloittamista, onko työskentelyalueella rakenteiden sisälle asennettuja sähköjohtoja tai kaasu- ja vesiputkia. Koneen ulkopinnan metalliosista saatat saada sähköiskun, jos vahingossa osut sähköjohtoon.
Sähkötyökalujen käyttö ja hoito
 • Kytke sähkötyökalu heti pois päältä, jos terä jumittuu. Kone saattaa pyrkiä liikkumaan sivusuunnassa.
 • Odota, että sähkötyökalu on täysin pysähtynyt, ennen kuin lasket sen kädestäsi.

Kuvaus

Tuoteyhteenveto

Image alternative
 1. Pölysuojus
 2. Istukka
 3. Työkaluterän lukituksen vapautus
 4. Toimintatapavalitsin
 5. Käyttökytkimen lukitus
 6. Käyttökytkin
 7. Käsikahva
 8. Huoltotarpeen merkkivalo
 9. Puolitehon merkkivalo (vain ATC-malli)
 10. Puolitehon painike (vain ATC-malli)
 11. Verkkojohto
 12. Sivukahva

Tarkoituksenmukainen käyttö

Kuvattu tuote on paineilmatoimisella iskumekanismilla varustettu sähkökäyttöinen kombiporavasara. Se on tarkoitettu betonin, tiilen, muurauksen, puun ja metallin poraustöihin. Tuotetta voidaan myös käyttää tiilen ja muurauksen kevyisiin ja keskivaativiin piikkaustöihin ja betonin viimeistelytöihin.

Tuote soveltuu sekoittamiseen vain tietyin rajoituksin.
 • Koneen saa liittää vain verkkovirtaan, jonka jännite ja taajuus vastaavat koneen tyyppikilvessä olevia tietoja.

Lisävaruste AVR

Tuotteessa voi olla lisävarusteena Active Vibration Reduction (AVR) -järjestelmä, joka merkittävästi vähentää tärinää.

ATC

Koneessa on elektroninen pikapoiskytkentä ATC (Active Torque Control).
Jos työkaluterä juuttuu tai takertelee, kone saattaa yhtäkkiä ja hallitsemattomasti pyörähtää päinvastaiseen suuntaan. ATC tunnistaa koneen tämän äkillisen pyörähdysliikkeen ja kytkee koneen heti pois päältä.
Jotta kone voi toimia moitteettomasti, sen on pystyttävä kääntymään.
Pikapoiskytkennän tapahduttua kytke kone uudelleen päälle vapauttamalla ensin käyttökytkin ja painamalla sitä sitten uudelleen.

Huoltotarpeen merkkivalo

Tuotteessa on huoltotarpeen merkkivalo.

Huoltotarpeen merkkivalon tila

Tila
Merkitys
Huoltotarpeen merkkivalo palaa punaisena.
Käyttöajan perusteella huolto on tullut ajankohtaiseksi.
Huoltotarpeen merkkivalo vilkkuu punaisena.
Korjauta kombiporavasara Hilti -huollossa.

Toimituksen sisältö

Kombiporavasara, sivukahva, käyttöohje.
Muita tälle tuotteelle hyväksyttyjä järjestelmätuotteita löydät Hilti Store -liikkeestä tai nettiosoitteesta: www.hilti.group | USA: www.hilti.com

Tekniset tiedot

Nimellisjännitteen, nimellisvirran, verkkovirran taajuuden ja/tai nimellisottotehon näet maakohtaisesta tyyppikilvestä.
Jos konetta käytetään generaattoriin tai muuntajaan liitettynä, generaattorin tai muuntajan antotehon pitää olla vähintään kaksi kertaa niin suuri kuin koneen tyyppikilpeen merkitty nimellisottoteho. Muuntajan tai generaattorin käyttöjännitteen pitää aina olla rajoissa +5 % ja -15 % koneen nimellisjännitteestä.

TE 70‑AVR
TE 70-ATC/AVR
TE 80-ATC/AVR
Paino EPTA 01 mukaan
8,3 kg
9,5 kg
9,7 kg
Yhden iskun energia EPTA 05 mukaan
11,5 J
11,5 J
11,5 J
Ø iskuporanterä
12 mm … 55 mm
12 mm … 55 mm
12 mm … 55 mm
Ø puuporanterä
10 mm … 32 mm
10 mm … 32 mm
10 mm … 32 mm
Ø metalliporanterä
0 mm … 20 mm
0 mm … 20 mm
0 mm … 20 mm

Melutiedot ja tärinäarvot EN 60745 mukaan

Tässä käyttöohjeessa annetut äänenpaine- ja tärinäarvot on mitattu standardoitujen mittausmenetelmien mukaisesti, ja näitä arvoja voidaan käyttää sähkötyökalujen vertailussa. Ne soveltuvat myös altistumisten tilapäiseen arviointiin. Annetut arvot koskevat sähkötyökalun pääasiallisia käyttötarkoituksia. Jos sähkötyökalua kuitenkin käytetään muihin tarkoituksiin, poikkeavia työkaluja tai teriä käyttäen tai puutteellisesti huollettuna, arvot voivat poiketa tässä ilmoitetuista. Tämä saattaa merkittävästi lisätä altistumista koko työskentelyajan aikana. Altistumisia tarkasti arvioitaessa on otettava huomioon myös ne ajat, jolloin kone on kytketty pois päältä tai jolloin kone on päällä, mutta sillä ei tehdä varsinaista työtä. Tämä saattaa merkittävästi vähentää altistumista koko työskentelyajan aikana. Käyttäjän suojaamiseksi melun ja/tai tärinän vaikutukselta ryhdy tarpeellisiin turvatoimenpiteisiin kuten: Sähkötyökalun ja siihen kiinnitettävien työkaluterien huolto, käsien lämpimänä pitäminen, työtehtävien organisointi.
Melupäästöarvot

TE 70‑AVR
TE 70-ATC/AVR
TE 80-ATC/AVR
Melutehotaso (LWA)
113 dB(A)
113 dB(A)
113 dB(A)
Äänitehotason epävarmuus (KWA)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
Melupäästön äänenpainetaso (LpA)
102 dB(A)
102 dB(A)
102 dB(A)
Äänenpainetason epävarmuus (KpA)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
Tärinän kokonaisarvot

TE 70‑AVR
TE 70-ATC/AVR
TE 80-ATC/AVR
Iskuporaaminen betoniin (ah, HD)
10 m/s²
10 m/s²
7,5 m/s²
Piikkaaminen (ah,Cheq)
9 m/s²
9 m/s²
7 m/s²
Epävarmuus (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Käyttö

Sivukahvan kiinnitys

VAROITUS
Loukkaantumisvaara Kombiporavasaran hallinnan menettämisen vaara.
 • Varmista, että sivukahva on kiinnitetty oikein ja kunnolla kiinni. Varmista, että kiristyspanta on oikein paikallaan koneessa olevassa urassa.
Image alternative
 • Kiinnitä sivukahva.

Työkaluterän kiinnitys/irrotus

Soveltumattoman rasvan käyttö voi vaurioittaa konetta. Käytä vain alkuperäistä Hilti -rasvaa.
Aina ennen käyttöä tarkasta työkaluterän mahdolliset vauriot sekä epätasainen kuluminen ja tarvittaessa vaihda työkaluterä.
Image alternative
 • Kiinnitä työkaluterä / irrota työkaluterä.

Poraus ilman iskua

Poraaminen ilman iskua on mahdollista käytettäessä terää, jossa on erityinen kiinnityspää. Hilti -työkaluvalikoimasta löytyy myös tällaisia työkaluteriä.
Pikaistukkaa käyttäen voidaan kiinnittää esimerkiksi lieriövartinen puu- tai metalliporanterä ja porata ilman iskua.
Image alternative
 • Aseta toimintatapavalitsin iskulla poraamisen asentoon Image alternative.

Sekoittaminen

Käytä sekoitustyökalua vain pikaistukkaan kiinnitettynä.
Image alternative
 • Aseta toimintatapavalitsin iskulla poraamisen asentoon Image alternative ja kiinnitä sekoitustyökalu pikaistukkaan.

Tehonsäätö

TE 70-ATC/AVR
TE 80-ATC/AVR
Tehoa voit säätää vain käyttötilan ollessa kytkettynä.
Koneen puolitehoa käytät painamalla puolitehon painiketta. Tehon näyttö syttyy ilmaisemaan pienempää tehoa. Kun painat puolitehon painiketta uudelleen, kone säätyy käyttämään taas täyttä poraustehoa, ja tehon näyttö sammuu.
Kun kytket kombiporavasaran pois päältä ja uudelleen päälle, täysi teho on jälleen käytettävissä.
 • Säädä teho.

Poraaminen iskulla (iskuporaus)

Image alternative
 • Aseta toimintatapavalitsin iskulla poraamisen asentoon Image alternative.

Piikkausterän kohdistaminen

VAROITUS
Loukkaantumisvaara! Piikkaussuunnan hallinnan menettämisen vaara.
 • Älä työskentele asentoa "Piikkausterän kohdistaminen" käyttäen. Aseta toimintatapavalitsin piikkausasentoon , kunnes se lukittuu.
Piikkaustyökalun voi kiinnittää 24 eri asentoon (15° välein). Näin latta- ja muotopiikkaustyökalun saa kiinnitettyä aina työn kannalta sopivimpaan asentoon.
Image alternative
 • Aseta toimintatapavalitsin piikkausterän kohdistamisen asentoon Image alternative.

Piikkaaminen

Image alternative
 • Aseta toimintatapavalitsin piikkausasentoon Image alternative.

Käyttökytkimen lukitus

Piikkauskäytössä voit lukita käyttökytkimen pohjaan.
 • Paina käyttökytkimen lukitsinta.

Huolto, hoito ja kunnossapito

VAARA
Sähköiskun vaara! Hoito- ja kunnostustöiden suorittaminen pistoke pistorasiaan liitettynä voi johtaa vakaviin loukkaantumisiin ja palovammoihin.
 • Irrota pistoke verkkopistorasiasta aina ennen hoito- ja kunnostustöitä!
Huolto ja hoito
 • Poista pinttynyt lika varovasti.
 • Puhdista jäähdytysilmaraot varovasti kuivalla harjalla.
 • Käytä kotelon puhdistamiseen vain kevyesti kostutettua kangasta. Älä käytä silikonia sisältäviä hoitoaineita, sillä ne voivat vaurioittaa muoviosia.
Kunnossapito
VAARA
Sähköiskun aiheuttama vaara! Sähköosien asiantuntemattomat korjaukset voivat aiheuttaa vakavia loukkaantumisia ja palovammoja.
 • Sähköosien korjaustyöt saa tehdä ainoastaan valtuutettu sähköasentaja.
 • Tarkasta säännöllisin välein kaikkien näkyvien osien mahdolliset vauriot ja käyttöelementtien moitteeton toiminta.
 • Jos havaitset vaurioita ja / tai toteat toimintahäiriöitä, älä käytä tuotetta. Korjauta heti Hilti -huollossa.
 • Hoito- ja kunnostustöiden jälkeen kiinnitä kaikki suojalaitteet ja tarkasta niiden toiminta.
Käyttöturvallisuuden varmistamiseksi käytä vain alkuperäisiä varaosia ja käyttömateriaaleja. Tälle tuotteelle hyväksyttyjä varaosia, kulutusmateriaaleja ja lisävarusteita löydät Hilti Store -liikkeestä tai osoitteesta: www.hilti.group .

Kuljetus ja varastointi

 • Älä kuljeta sähkötyökalua työkaluterä kiinnitettynä.
 • Varastoi sähkötyökalu aina sen pistoke verkkopistorasiasta irrotettuna.
 • Varastoi kone lasten ja asiattomien henkilöiden ulottumattomissa.
 • Pitemmän kuljetuksen tai varastoinnin jälkeen tarkasta sähkötyökalun mahdolliset vauriot ennen käyttöä.

Apua häiriötilanteisiin

Häiriöissä, joita ei ole kuvattu tässä taulukossa tai joita et itse pysty poistamaan, ota yhteys Hilti -huoltoon.

Vianmääritys

Häiriö
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Kombiporavasara ei käynnisty.
Katkos jännitteensaannissa.
 • Liitä toinen sähkötyökalu ja tarkasta toimiiko se.
Generaattori Sleep Mode -tilassa.
 • Kuormita generaattoria toisella kuluttimella (esimerkiksi työmaalampulla). Kytke kone sitten pois päältä ja takaisin päälle.
Elektroninen käynnistyksenesto on kytkeytynyt päälle virran katkeamisen seurauksena.
 • Kytke kone pois päältä ja takaisin päälle.
Hiilet kuluneet.
 • Tarkastuta ja tarvittaessa vaihdata ammattitaitoisessa erikoiskorjaamossa.
Ei iskua.
Kone liian kylmä.
 • Aseta kombiporavasaraa pintaa vasten ja anna käydä tyhjäkäyntiä. Tarvittaessa toista tämä, kunnes iskumekanismi toimii.
Kombiporavasaran teho on heikko.
Jatkojohto liian pitkä ja / tai sen poikkipinta-ala on liian pieni.
 • Käytä jatkojohtoa, jonka pituus on sallittu ja / tai poikkipinta-ala on riittävä.
Käyttökytkin ei ole täysin pohjaan painettuna.
 • Paina käyttökytkin vasteeseen saakka.
Virransaannin jännite on liian pieni.
 • Liitä kone toiseen virtalähteeseen.
TE 70-ATC/AVR
TE 80-ATC/AVR
Puolitehon painike painettuna.
 • Paina puolitehon painiketta.
Poranterä ei pyöri.
Toimintatapavalitsin ei ole lukittunut tai toimintatapavalitsin on piikkaamisen asennossa Image alternative tai piikkausterän kohdistamisen asennossa Image alternative.
 • Aseta toimintatapavalitsin iskulla poraamisen asentoon Image alternative koneen ollessa pysähdyksissä.
Poranterää ei saa vapautettua lukituksesta.
Istukkaa ei ole vedetty kunnolla taakse.
 • Vedä työkalun lukitsin vasteeseen saakka takaisinpäin ja irrota työkalu.
Sivukahva väärin kiinnitetty.
 • Vapauta sivukahva ja kiinnitä se oikein siten, että kiinnityspanta ja sivukahva lukittuvat syvennykseen.
Huoltotarpeen merkkivalo vilkkuu punaisena.
Kone vaurioitunut.
 • Korjauta tuote Hilti -huollossa.
Huoltotarpeen merkkivalo palaa punaisena.
Hiilet kuluneet.
 • Tarkastuta ja tarvittaessa vaihdata ammattitaitoisessa erikoiskorjaamossa.

Hävittäminen

Image alternative Hilti -työkalut, -koneet ja -laitteet on pääosin valmistettu kierrätyskelpoisista materiaaleista. Kierrätyksen edellytys on materiaalien asianmukainen lajittelu. Useissa maissa Hilti ottaa vanhat koneet ja laitteet vastaan kierrätystä ja hävitystä varten. Lisätietoja saat Hilti -huollosta tai -edustajalta.
Image alternative
 • Älä hävitä sähkötyökaluja, elektronisia laitteita ja akkuja tavallisen sekajätteen mukana!

RoHS (vaarallisten aineiden käytön rajoittamisen direktiivi)

Vaarallisten aineiden taulukon löydät seuraavista linkeistä: qr.hilti.com/r1021413 (TE70-AVR), qr.hilti.com/r1021424 (TE70-ATC/AVR) ja qr.hilti.com/r1021505 (TE80-ATC/AVR).
Linkki RoHS-taulukkoon on tämän dokumentaation lopussa QR-koodina.

Valmistajan myöntämä takuu

 • Jos sinulla on takuuehtoihin liittyviä kysymyksiä, ota yhteys paikalliseen Hilti -edustajaan.
Image alternative
Image alternative
Image alternative
Image alternative