Kieli

PD-I

Suomi

Dokumentaation tiedot

Sopimukset

Varoitussymbolit

Seuraavia varoitussymboleita käytetään:
Image alternative VAKAVA VAARA! Varoittaa välittömästä, uhkaavasta vaarasta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai jopa kuolema.
Image alternative VAARA! Varoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai kuolema.
Image alternative VAROITUS! Varoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, josta voi seurata loukkaantuminen tai aineellinen vahinko.

Symbolit

Seuraavia symboleita käytetään:
Image alternative Lue käyttöohje ennen käyttämistä
Image alternative Käyttökytkin
Image alternative Mittauspainike
Image alternative Valikkopainike
Image alternative Tyhjennyspainike (Clear)
Image alternative Oikealle-painike
Image alternative Vasemmalle-painike

Typografiset korostukset

Seuraavat typografiset esitystavat korostavat tässä teknisessä dokumentaatiossa tärkeitä tekstikohtia:
1
Numerot viittaavat kuviin.

Tästä dokumentaatiosta

 • Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen käyttämistä.
 • Noudata yksityiskohtaista käyttöohjetta laitteessa sekä täydennyksiä ja päivityksiä, jotka löytyvät osoitteesta www.hilti.com .
 • Säilytä käyttöohje aina laitteen mukana.
 • Varmista, että käyttöohje on mukana, kun luovutat laitteen toiselle henkilölle.

Tuotetiedot

Hilti -tuotteet on tarkoitettu ammattikäyttöön, ja niitä saa käyttää, huoltaa tai korjata vain valtuutettu, koulutettu henkilö. Käyttäjän pitää olla hyvin perillä käyttöön liittyvistä vaaroista. Tuote ja sen varusteet saattavat aiheuttaa vaaratilanteita, jos kokemattomat henkilöt käyttävät tuotetta ohjeiden vastaisesti tai muutoin asiattomasti.
Tyyppimerkinnän ja sarjanumeron löydät tyyppikilvestä.
 • Kirjoita sarjanumero oheiseen taulukkoon. Tuotteen tiedot tarvitaan, jos esität kysymyksiä myynti- tai huoltoedustajallemme.
  Tuotetiedot
Tuotetiedot
Laseretäisyysmittari
PD-I
Sukupolvi
01
Sarjanumero

Lasertiedot laitteessa

Laserinformaatio
Laserinformaatio
Image alternative Laserluokka 2, standardeihin IEC60825-1/EN60825-1:2007 perustuen ja vastaa CFR 21 § 1040 (Laser Notice 50) vaatimuksia.
Image alternative Laserluokka 2. Älä katso säteeseen. Älä suuntaa sädettä kohti muita ihmisiä tai kohti paikkoja, joissa voi olla muita, lasersädetöihin liittymättömiä ihmisiä.
Image alternative Jätteet toimitettava kierrätykseen.

Turvallisuus

Turvallisuusohjeet

Yleisiä turvallisuusohjeita

Tämän käyttöohjeen eri kappaleissa annettujen turvallisuusohjeiden lisäksi on aina ehdottomasti noudatettava seuraavia ohjeita. Tuote ja sen varusteet saattavat aiheuttaa vaaratilanteita, jos kokemattomat henkilöt käyttävät tuotetta ohjeiden vastaisesti tai muutoin asiattomasti.
 • Säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet huolellisesti vastaisen varalle.
 • Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja noudata tervettä järkeä tuotetta käyttäessäsi. Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Tuotetta käytettäessä hetkellinenkin varomattomuus saattaa aiheuttaa vakavia vammoja.
 • Älä poista turvalaitteita käytöstä tai irrota huomautus- ja varoitustarroja.
 • Tuotteen asiantuntemattoman avaamisen yhteydessä saattaa syntyä lasersäteilyä, jonka teho ylittää laserlaiteluokan 2 rajat. Korjauta tuote aina vain Hilti -huollossa.
 • Tuotteeseen ei saa tehdä minkäänlaisia muutoksia.
 • Tarkasta tuotteen moitteeton toiminta aina ennen jokaista käyttämistä.
 • Mittaaminen lasilevyn tai muiden kappaleiden läpi voi vääristää mittaustulosta.
 • Mittaustulokset saattavat vääristyä, jos mittausolosuhteet muuttuvat nopeasti, esimerkiksi jos joku kulkee lasersäteen poikki.
 • Älä suuntaa tuotetta aurinkoa tai muita voimakkaita valonlähteitä kohti.
 • Ota ympäristötekijät huomioon. Älä käytä laitetta paikoissa, joissa on tulipalo- tai räjähdysvaara.
 • Noudata käyttöohjeessa annettuja käyttöä, huoltoa ja kunnossapitoa koskevia ohjeita.

Yleiset turvallisuustoimenpiteet

 • Tarkasta tuotteen vauriot ennen käyttöä. Korjauta vauriot Hilti -huollossa.
 • Tuotteen tarkkuus on tarkastettava putoamisen tai muun mekaanisen vaikutuksen jälkeen.
 • Vaikka tuote on suunniteltu kovaan rakennustyömaakäyttöön, sitä on käsiteltävä varoen kuten muitakin mittauslaitteita.
 • Kun tuotetta ei käytetä, säilytä se kuivassa paikassa korkealla tai lukitussa paikassa lasten ulottumattomissa.
 • Tuotetta ei ole tarkoitettu lasten käyttöön.
 • Noudata kansallisia työturvallisuus- ja työsuojelumääräyksiä.

Työpaikan asianmukaiset olosuhteet

 • Vältä hankalia työskentelyasentoja; etenkin jos teet työtä tikkailta. Varmista, että seisot tukevalla alustalla ja säilytät aina tasapainosi.
 • Varmista mittauspaikan turvallisuus ja varmista tuotetta käyttökuntoon asettaessasi, ettei lasersäde suuntaudu muita ihmisiä tai itseäsi kohti.
 • Jos tuote tuodaan kylmästä tilasta lämpimään tai päinvastoin, tuotteen lämpötilan on annettava tasoittua ennen käyttämistä.
 • Käytä tuotetta vain teknisissä tiedoissa eritellyissä käyttöolosuhteissa.
 • Jotta vältät virheelliset mittaustulokset, pidä lasersäteen lähtöaukko puhtaana.
 • Ota huomioon maakohtaiset määräykset onnettomuuksien ehkäisemiseksi.

Laserlaitteiden turvallinen käyttö

 • Laserlaiteluokan 2/Class II laserlaitteita saa käyttää vain koulutettu henkilö.
 • Lasersäteet eivät saa kulkea silmien korkeudella.
 • Tarpeelliset suojatoimenpiteet on tehtävä, jotta varmistetaan, ettei lasersäde voi vahingossa osua pinnoille, jotka heijastavat peilin lailla.
 • Varmista, ettei kukaan katso suoraan lasersäteeseen.
 • Lasersäde ei saa ulottua valvomattomille alueille.
 • Kytke laser pois päältä, kun et käytä sitä.
 • Kun laserlaitetta ei käytetä, se on varastoitava paikkaan, josta asiaankuulumattomat henkilöt eivät voi saada sitä käsiinsä.

Sähkömagneettinen häiriökestävyys

Vaikka laite täyttää voimassa olevien määräysten tiukat vaatimukset, Hilti ei pysty sulkemaan pois mahdollisuutta, että voimakas häiriösäteily rikkoo laitteen, jolloin seurauksena voi olla virheellisiä toimintoja. Tässä tapauksessa, tai jos olet muuten epävarma, on tehtävä tarkastusmittauksia. Hilti ei myöskään pysty sulkemaan pois mahdollisuutta, että muihin laitteisiin (esimerkiksi lentokoneiden navigointilaitteet) aiheutuu häiriöitä. Laite täyttää luokan A vaatimukset; häiriöitä saattaa esiintyä asuntoympäristössä.
Koskee vain Koreaa: Tämä laseretäisyysmittari sietää yrityskäyttöympäristössä esiintyviä sähkömagneettisia aaltoja (luokka A). Käyttäjän on otettava tämä huomioon eikä laseretäisyysmittaria saa käyttää asuntoympäristössä.

Kuvaus

Tuoteyhteenveto

Image alternative
 1. Takimmaiset vastinpinnat
 2. LED-merkkivalo referenssikohtana takimmainen vaste
 3. Vasemmalle-painike
 4. Valikkopainike
 5. Mittauspainike
 6. Graafinen näyttö
 7. LED-merkkivalo referenssikohtana etummainen vaste
 8. Käyttökytkin
 9. Oikealle-painike
 10. Kantolenkin kiinnityskohta
 11. Tyhjennyspainike (Clear)
 12. ¹/₄ tuuman kierre
 13. Mittauspiikki
 14. Lasersäteen lähtö ja vastaanottolinssi
 15. ¹/₄ tuuman kierre

Tarkoituksenmukainen käyttö

Kuvattu tuote on laseretäisyysmittari. Se on tarkoitettu etäisyyksien yksittäismittauksiin ja jatkuviin mittauksiin.

Etäisyys voidaan mitata kaikilta liikkumattomilta pinnoilta kuten betonista, kivestä, puusta, muovista, paperista jne. Mittaukset prismoista ja muilta voimakkaasti heijastavilta pinnoilta eivät ole sallittuja, sillä mittaustulokset voivat olla virheellisiä.
Tuotteen käyttämiseen on hyväksytty tyypin AAA paristot.

Näyttöviestien selitykset

Päävalikko
Image alternative Tilavuuden mittaus
Image alternative Suorakulmion pinta-alan mittaus
Image alternative Suunnittelu-toiminnon valinta
Image alternative Pinta-alan ja tilavuuden mittaus
Image alternative Erikoistoimintojen valinta
Image alternative Suunnikastoiminnon valinta
Image alternative Pythagoras-toiminnon valinta
Image alternative Asetusten valinta
Vaaka- ja ristietäisyyksiä varten tarvitaan vähintään yksi suora kulma.
Image alternative Epäsuorien mittausten valinta
Liikkumattomista kohteista, kuten seinistä, mittaamiseen ei tarvita tiettyä kulmaa.
Yleisesti pätevät symbolit
Image alternative Paristojen varaustila
Image alternative Mittauspiikki ei esiin käännettynä
Image alternative Mittauspiikki esiin käännettynä
Image alternative Mittaus
Image alternative Etäisyyksien yhteenlasku
Image alternative Etäisyyksien vähennyslasku
Image alternative Valitse
Image alternative Älä valitse
Image alternative Mittausajan valinta
Image alternative Taskulaskimen valinta
Pinta-alan ja tilavuuden mittauksen alavalikko
Image alternative Suorakulmion pinta-alan mittaus
Image alternative Kolmion pinta-alan mittaus
Image alternative Tilavuuden mittaus
Image alternative Lieriön tilavuuden mittaus
Erikoistoimintojen alavalikko
Image alternative Automaattisen kirkkaustunnistimen valinta
Image alternative Min./maks. deltatoiminnon valinta
Image alternative Suunnittelu-toiminnon valinta
Image alternative Maalauspinta-alan määritys
Image alternative Ajastimen valinta
Image alternative Offset-toiminnon valinta
Image alternative Tietomuistin valinta
Suunnikastoiminnon alavalikko
Image alternative 3 etäisyyden mittaaminen
Image alternative 2 etäisyyden ja 1 kulman mittaus
Pythagoras-toiminnon alavalikko
Image alternative Yksinkertainen Pythagoras
Image alternative Kaksinkertainen Pythagoras
Image alternative Yhdistetty Pythagoras
Asetusten alavalikko
Image alternative Mittayksikkö. Valitse mittayksikkö:Image alternativeMetri Image alternativeSenttimetri Image alternativeMillimetri
Image alternative Mittausreferenssikohdat. Valitse mittausreferenssikohta: Image alternativeEtureuna Image alternativeKierre taustapinnassa Image alternativeKierre alapinnassa
Image alternative Kulmayksikkö. Valitse kulmayksikkö: Image alternativeNousu prosentteina Image alternativeMetriset yksiköt Image alternativeImperiaaliset yksiköt Image alternativeNousu kulma-asteina
Image alternative Eksperttitilan valinta
Image alternative Suosikkilistan muuttaminen
Image alternative Mittakaavan aktivointi
Image alternative Merkkiäänen kytkeminen käyttöön ja pois käytöstä
Image alternative Jatkuvan laserin valinta
Image alternative Kallistuksen näytön valinta
Image alternative Kallistustunnistimen kalibroinnin suoritus
Image alternative Laitetietojen näyttö
Image alternative Palautus tehdasasetuksiin
Epäsuorien mittausten alavalikko
Image alternative Epäsuoran vaakaetäisyyden mittaus
Image alternative Epäsuoran pystyetäisyyden mittaus
Image alternative Mittausten suoritus katosta

Toimituksen sisältö

Laseretäisyysmittari, 2 paristoa, käyttöohje, valmistajatodistus.
Muita tälle tuotteelle hyväksyttyjä järjestelmätuotteita löydät Hilti -edustajalta tai internetistä osoitteesta: www.hilti.com .

Tekniset tiedot

Käyttöaika
Huoneenlämpötila: 5000 mittaukseen saakka
Käyttölämpötila
−10 ℃ … 50 ℃
(14 ℉ … 122 ℉)
Etäisyysmittauksen tarkkuus (2σ, standardipoikkeama)
±1,0 mm
Kallistusmittauksen tarkkuus (2σ, standardipoikkeama)
±0,2°
Paino (sis. paristot)
165 g
(5,8 oz)
Varastointilämpötila
−30 ℃ … 70 ℃
(−22 ℉ … 158 ℉)
Laserluokka EN 60825-1:2007 mukaan
Laserluokka 2
Suojausluokka IEC 60529 mukaan
IP 65
Virtalähde
1,5 V

Käyttö

Perustoiminnot

Navigoi vasemmalle- tai oikealle-painikkeilla haluamasi toiminnon kohdalle.
 • Toiminnon valitset painamalla mittauspainiketta.

Paristojen asennus

Huomaa paristojen napaisuus. Vaihda paristot aina pareittain. Älä käytä vaurioituneita paristoja.
Image alternative
 • Avaa paristolokero ja aseta paristot paikoilleen.

Laseretäisyysmittarin kytkeminen päälle ja pois päältä

 1. Kun laite ei ole päällä, laitteen kytket päälle painamalla käyttökytkintä tai mittauspainiketta.
 2. Päällä olevan laitteen kytket pois päältä painamalla käyttökytkintä.

Mittaus mittauspiikkiä käyttäen

Image alternative
 1. Käännä mittauspiikkiä esiin 90°. Mittauspiikkiä voi nyt käyttää vastinkohtana.
  Mittauspiikki auttaa laitteen suuntaamisessa, kun tähdätään kiinteään kohtaan. Tämä tilanne on kyseessä etenkin epäsuorissa mittauksissa, suunnikasmittauksissa ja Pythagoras-mittauksissa, koska niiden tulokset perustuvat arvioarvoihin.
  Vaikeasti käsiksi päästävissä paikoissa käytä apuna mittausjatketta PDA 72. Laite tunnistaa mittausjatkeen automaattisesti. Se voi näkyä näytön kuittausikkunassa.
 1. Käännä mittauspiikkiä esiin 180°. Laitteen mittausreferenssikohta vaihtuu automaattisesti.

Mittaus tähtäinlevyä käyttäen

Image alternative
 1. Käytä tähtäinlevyä mitatessasi etäisyyksiä epäsuotuisissa olosuhteissa:
  • Seinä ei pintansa vuoksi heijasta.
  • Mittauspiste ei ole pinnalla.
  • Mitattava etäisyys on erittäin pitkä.
  • Valo-olosuhteet ovat epäsuotuisat (voimakas auringonpaiste).
 2. Lisää tähtäinlevyä käyttäen mitattuihin etäisyyksiin 1,2 mm.

Yksittäismittauksen suoritus

 1. Lasersäteen aktivoimiseksi paina mittauspainiketta lyhyesti.
 2. Pidä lasersäde kohteeseen suunnattuna.
 3. Mittauksen suorittamiseksi paina mittauspainiketta lyhyesti.
  • Mitattu etäisyys näytetään näytössä alarivillä.
  • Edellisen mittauksen mittausarvo näytetään näytössä ylärivillä.
 4. Jos haluat tehdä toisen mittauksen, pidä laser kohteeseen suunnattuna ja käynnistä mittaus uudelleen painamalla mittauspainiketta.

Jatkuvan mittauksen suoritus

Jatkuvan mittauksen aikana mitataan ja näytetään 6-10 mittausarvoa sekunnissa. Laseretäisyysmittaria voidaan siirtää kohteeseen nähden niin kauan, kunnes haluttu etäisyys on saavutettu.
 1. Paina mittauspainiketta 2 sekunnin ajan.
  • Jos merkkiääni on kytketty käyttöön, merkkiääni kuuluu.
 2. Liikuta laseretäisyysmittaria kohdetta kohti tai kohteesta poispäin, kunnes haluttu etäisyys on saavutettu.
 3. Paina mittauspainiketta lyhyesti.
  • Mitattu etäisyys näytetään näytössä alarivillä.
  • Edellisen mittauksen mittausarvo näytetään näytössä ylärivillä.

Tilavuuden mittaus

 1. Suuntaa laite kohdepisteeseen ja paina mittauspainiketta.
 2. Suuntaa laite seuraavaan kohdepisteeseen ja paina mittauspainiketta.
 3. Suuntaa laite seuraavaan kohdepisteeseen ja paina mittauspainiketta.

Suorakulmion pinta-alan mittaus

 1. Suuntaa laite kohdepisteeseen tilan leveyttä varten ja paina mittauspainiketta.
 2. Suuntaa laite kohdepisteeseen tilan pituutta varten ja paina mittauspainiketta.

Suunnittelu-toiminto

 1. Syötä etäisyys manuaalisesti. Tätä varten valitse vasemmalle- tai oikealle-painikkeella näppäimistösymboli ja kuittaa valinta painamalla mittauspainiketta.
 2. Valitse vastaavat lukuarvot ja kuittaa valinta painamalla mittauspainiketta.
 3. Asettamasi arvon kuittaamiseksi valitse väkänen-symboli oikeasta alakulmasta.
 4. Valitse lippusymboli.
  • Valitsemasi etäisyys näytetään nyt kahden lipun välinä.
 5. Paina mittauspainiketta mittauksen aloittamiseksi.
  • Näytössä olevat nuolet ilmaisevat, mihin suuntaan sinun on laitetta liikutettava. Kun kohde-etäisyys on saavutettu, mustat nuolet ilmestyvät etäisyyden näytön ylä- ja alapuolelle.
 6. Etäisyyden moninkertaistamiseksi liikuta laitetta edelleen. Oikealla puolella näytetään kuinka monta kertaa olet jo ajanut haluamasi etäisyyden.
 7. Paina mittauspainiketta mittauksen lopettamiseksi.
  Kun suunnitteluetäisyys on saavutettu, näyttöön ilmestyy nykyinen referenssikohta.
  Manuaalisen syötön vaihtoehtona voidaan tarvittava etäisyys myös mitata. Tätä varten valitse yksittäismittauksen symboli ja kuittaa painamalla mittauspainiketta.

Erikoistoiminnot

Automaattinen kirkkaustunnistin

 • Valitse automaattisen kirkkaustunnistimen symboli erikoistoimintojen valikosta.
  Automaattinen kirkkaustunnistin himmentää näytön valoa automaattisesti, jos ympäristön valoisuus on hämärä. Näin säästetään paristoja.

Min./maks. deltatoiminto

 1. Valitse min./maks. deltatoiminto erikoistoimintojen valikosta.
 2. Suuntaa laite kohdepisteeseen ja paina mittauspainiketta.
 3. Paina mittauspainiketta mittauksen lopettamiseksi.
  • Viimeksi mitatut etäisyydet näytetään tulosrivillä.

Maalauspinta-ala

 1. Suuntaa laite kohdepisteeseen tilan ensimmäisen pituuden mittaamista varten ja paina mittauspainiketta.
  • Tulos tallentuu välituloksena.
 2. Suuntaa laite tilan toisen pituuden mittaamiseksi ja tee mittaus painamalla mittauspainiketta.
  • Toinen tulos näytetään välitulostaulukossa. Lihavoitu välitulos on mitattujen tilapituuksien yhteenlaskettu pituus.
 3. Toista tämä, kunnes tilan kaikki pituudet on mitattu.
 4. Paina oikealle-painiketta, jotta vaihdat tilan korkeuteen ja kuittaa valinta painamalla mittauspainiketta.
 5. Suuntaa laite tilakorkeuden mittaamiseksi ja tee mittaus.
  • Tilakorkeus mitataan ja näytetään välitulosrivillä. Maalauspinta-ala lasketaan heti ja näytetään tulosrivillä.

Ajastin

 1. Valitse erikoistoimintojen valikosta ajastimen symboli.
 2. Säädä ajastin 2, 5 tai 10 sekuntiin ja kuittaa painamalla mittauspainiketta.
 3. Aikaviivästetyn mittauksen käynnistät valitsemalla mittaussymbolin.

Tietomuisti

 1. Valitse tietomuistin symboli erikoistoimintojen valikosta.
  Laite tallentaa enintään 30 näyttöä mukaan lukien grafiikkasymbolit. Jos tietomuistissa on jo 30 näyttöä, uuden näytön tallentamisen myötä vanhin näyttö poistuu muistista automaattisesti.
 2. Koko tietomuistin voit tyhjentää painamalla tietomuistinäytössä C-painiketta noin 2 sekunnin ajan.

Suunnikastoiminto

Suunnikastoiminto (3 etäisyyttä)

 1. Valitse suunnikastoiminto 3 etäisyydellä suunnikastoimintojen valikosta.
 2. Suuntaa laite kohdepisteeseen ja paina mittauspainiketta.
  • Ensimmäisen etäisyyden mittaamisen jälkeen grafiikka pyytää automaattisesti tekemään seuraavan mittauksen.
 3. Suuntaa laite seuraavaan kohdepisteeseen ja paina mittauspainiketta.
 4. Suuntaa laite kolmanteen kohdepisteeseen ja paina mittauspainiketta.

Suunnikastoiminto kallistuksella (2 etäisyyttä, 1 kulma)

 1. Valitse suunnikastoiminto kallistuksella suunnikastoimintojen valikosta.
 2. Suuntaa laite kohdepisteeseen ja paina mittauspainiketta.
 3. Suuntaa laite seuraavaan kohdepisteeseen ja paina mittauspainiketta.

Pythagoras-toiminto

Yksinkertainen Pythagoras

 1. Suuntaa laite kohdepisteeseen ja paina mittauspainiketta.
 2. Suuntaa laite seuraavaan kohdepisteeseen ja paina mittauspainiketta.
  Jotta mittaustulokset ovat tarkkoja, toisen etäisyyden pitää olla suorassa kulmassa kohde-etäisyyteen nähden.

Kaksinkertainen Pythagoras

 1. Suuntaa laite kohdepisteeseen ja paina mittauspainiketta.
 2. Suuntaa laite seuraavaan kohdepisteeseen ja paina mittauspainiketta.
  Jotta mittaustulokset ovat tarkkoja, toisen etäisyyden pitää olla suorassa kulmassa kohde-etäisyyteen nähden.
 3. Suuntaa laite kolmanteen kohdepisteeseen ja paina mittauspainiketta.

Yhdistetty Pythagoras

 1. Suuntaa laite kohdepisteeseen ja paina mittauspainiketta.
 2. Suuntaa laite seuraavaan kohdepisteeseen ja paina mittauspainiketta.
 3. Suuntaa laite seuraavaan kohdepisteeseen ja paina mittauspainiketta.

Asetukset

Suosikkilistan muuttaminen

 1. Navigoi toimintoon, jota haluat muuttaa, ja kuittaa valintasi painamalla mittauspainiketta.
 2. Navigoi haluamaasi toimintoon ja kuittaa valintasi painamalla mittauspainiketta.

Mittakaavan aktivointi

 1. Säädä luku ja kuittaa valitsemasi arvo painamalla mittauspainiketta.
 2. Asettamasi arvon kuittaamiseksi valitse väkänen-symboli.

Kallistustunnistimen kalibrointi

 1. Aseta laite vaakasuoralle pinnalle ja paina mittauspainiketta.
 2. Käännä laitetta 180° ja paina mittauspainiketta.
  • Kallistustunnistin on nyt kalibroitu.

Epäsuorat mittaukset

Epäsuora vaakaetäisyys

 • Suuntaa laite kohdepisteeseen ja paina mittauspainiketta.
  • Etäisyys ja kallistuskulma mitataan ja näytetään välitulosrivillä.
  • Kohde-etäisyys lasketaan heti ja näytetään tulosrivillä.

Epäsuora pystyetäisyys (2 kulmaa, 2 etäisyyttä)

 1. Suuntaa laite kohdepisteeseen ja paina mittauspainiketta.
  • Ensimmäinen etäisyys ja kulma mitataan ja näytetään välitulosrivillä.
  • Tämän jälkeen näytön grafiikka pyytää automaattisesti mittaamaan toisen etäisyyden.
 2. Suuntaa laite seuraavaan kohdepisteeseen ja paina mittauspainiketta.
  • Kohde-etäisyys lasketaan heti ja näytetään tulosrivillä.

Mittaukset katosta

 1. Suuntaa laite kohdepisteeseen ja paina mittauspainiketta.
  • Ensimmäinen etäisyys ja kulma mitataan ja näytetään välitulosrivillä.
  • Tämän jälkeen näytön grafiikka pyytää automaattisesti mittaamaan toisen etäisyyden.
 2. Suuntaa laite seuraavaan kohdepisteeseen ja paina mittauspainiketta.
  • Kohde-etäisyys lasketaan heti ja näytetään tulosrivillä.

Epäsuora pystyetäisyys II (2 kulmaa, 1 etäisyys)

 1. Suuntaa laite kohdepisteeseen ja paina mittauspainiketta.
  • Ensimmäinen etäisyys ja kulma mitataan ja näytetään välitulosrivillä.
  • Tämän jälkeen näytön grafiikka pyytää automaattisesti mittaamaan toisen etäisyyden.
 2. Suuntaa laite seuraavaan kohdepisteeseen ja paina mittauspainiketta.
  • Kohde-etäisyys lasketaan heti ja näytetään tulosrivillä.

Hoito, kuljetus ja varastointi

Puhdistus

 • Älä koske linssiin sormilla.
 • Puhdista linssi puhaltamalla tai puhtaalla, pehmeällä kankaalla.
 • Älä käytä muita nesteitä kuin puhdasta alkoholia tai vettä.

Kuljettaminen

Tuotteen lähettämistä varten eristä akut ja paristot tai irrota ne tuotteesta.
 • Kuljeta tai lähetä laite aina alkuperäisessä Hilti -pakkauksessa tai muussa vastaavanlaatuisessa pakkauksessa.

Varastointi ja kuivaus

 • Älä varastoi tuotetta märkänä. Anna sen kuivua ennen pakkaamista ja varastoimista.
 • Varastoi ja kuljeta tuote ja sen varusteet teknisissä tiedoissa annettuja lämpötilaraja-arvoja noudattaen.
 • Tarkasta laitteen tarkkuus tarkastusmittauksella pitkäaikaisen säilytyksen tai kuljetuksen jälkeen.

Hävittäminen

VAARA
Loukkaantumisvaara. Epäasianmukaisen hävittämisen aiheuttama vaara.
 • Laitteen/koneen ja sen varusteiden epäasianmukainen hävittäminen saattaa aiheuttaa seuraavaa: Muoviosien polttamisessa syntyy myrkyllisiä kaasuja, jotka voivat johtaa sairastumisiin. Akut ja paristot saattavat vaurioituessaan tai kuumentuessaan räjähtää, jolloin ne saattavat aiheuttaa myrkytyksen, palovammoja, syöpymisvammoja ja ympäristön saastumista. Huolimattomasti hävitetty laite/kone saattaa joutua asiattomien henkilöiden käyttöön, jotka voivat käyttää sitä väärin. He saattavat aiheuttaa vammoja itselleen tai toisille ja saastuttaa ympäristöä.
Image alternative Hilti -tuotteet on pääosin valmistettu kierrätyskelpoisista materiaaleista. Kierrätyksen edellytys on materiaalien asianmukainen lajittelu. Useissa maissa Hilti ottaa vanhat koneet ja laitteet vastaan kierrätystä ja hävitystä varten. Lisätietoja saat Hilti -huollosta tai -edustajalta.
Käytetyt sähkötyökalut on sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan EU-direktiivin ja sen maakohtaisten sovellusten mukaisesti toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen ja ohjattava ympäristöystävälliseen kierrätykseen.
Image alternative
 • Älä hävitä sähkötyökaluja tavallisen sekajätteen mukana!

Valmistajan myöntämä takuu

 • Jos sinulla on takuuehtoihin liittyviä kysymyksiä, ota yhteys paikalliseen Hilti -edustajaan.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Valmistaja
Hilti Aktiengesellschaft
Feldkircherstrasse 100
9494 Schaan
Liechtenstein
Vakuutamme, että tämä tuote täyttää seuraavien direktiivien ja standardien vaatimukset.
Nimi
Laseretäisyysmittari
Tyyppimerkintä
PD-I
Sukupolvi
01
Suunnitteluvuosi
2010
Sovellettavat direktiivit:
 • 2004/108/EY
 • 2014/30/EY
 • 2011/65/EY
Sovellettavat standardit:
 • EN ISO 12100
Tekninen dokumentaatio:
 • Sähkötyökalujen hyväksyntä
  Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
  Hiltistraße 6
  86916 Kaufering
  Saksa
Schaan, 6.2015
Image alternativePaolo Luccini
(Head of BA Quality and Process Management / Business Area Electric Tools & Accessories)
Image alternativeEdward Przybylowicz
(Head of BU Measuring Systems / BU Measuring Systems)