Kieli

DD AF-CA

Alkuperäiset ohjeet

Dokumentaation tiedot

Tästä dokumentaatiosta

 • Lue ehdottomasti tämä dokumentaatio ennen tuotteen käyttöönottoa. Se on turvallisen työnteon ja tuotteen ongelmattoman käsittelyn perusedellytys.
 • Noudata tässä dokumentaatiossa ja tuotteessa olevia turvallisuus- ja varoitushuomautuksia.
 • Säilytä käyttöohje aina tuotteen yhteydessä ja varmista, että käyttöohje on mukana, kun luovutat tuotteen toiselle henkilölle.

Merkkien selitykset

Varoitushuomautukset

Varoitushuomautukset varoittavat tuotteen käyttöön liittyvistä vaaroista. Seuraavia varoitustekstejä käytetään:
VAKAVA VAARA
VAKAVA VAARA !
 • Varoittaa uhkaavasta vaaratilanteesta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai jopa kuolema.
VAARA
VAARA !
 • Varoittaa mahdollisesta vaarasta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai kuolema.
VAROITUS
VAROITUS !
 • Varoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, josta voi seurata loukkaantuminen tai aineellinen vahinko.

Symbolit dokumentaatiossa

Tässä dokumentaatiossa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Lue käyttöohje ennen käyttämistä
Image alternative Toimintaohjeita ja muuta hyödyllistä tietoa
Image alternative Kierrätyskelpoisten materiaalien käsittely
Image alternative Älä hävitä sähkölaitteita ja akkuja tavallisen sekajätteen mukana

Symbolit kuvissa

Kuvissa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Nämä numerot viittaavat vastaavaan kuvaan tämän käyttöohjeen alussa
Image alternative Numerointi kertoo työvaiheiden järjestyksen kuvissa ja saattaa poiketa numeroinnista tekstissä
Image alternative Kohtanumeroita käytetään kuvassa Yleiskuva , ja ne viittaavat kuvatekstien numerointiin kappaleessa Tuoteyhteenveto
Image alternative Tämän merkin tarkoitus on kiinnittää erityinen huomiosi tuotteen käyttöön ja käsittelyyn.

Symbolit tuotteessa

Tilanäyttö

Tuotteessa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Huoltotarpeen merkkivalo

Tuotekohtaiset symbolit

Tuotteessa voidaan käyttää seuraavia symboleita:
Image alternative Vaihtovirta
Image alternative Nimellisjoutokäyntikierrosluku
Image alternative Halkaisija
Image alternative Kierrosta minuutissa
Image alternative Langaton tiedonsiirto

Tuotetiedot

Image alternative -tuotteet on tarkoitettu ammattikäyttöön, ja niitä saa käyttää, huoltaa tai korjata vain valtuutettu, koulutettu henkilö. Käyttäjän pitää olla hyvin perillä käyttöön liittyvistä vaaroista. Tuote ja sen varusteet saattavat aiheuttaa vaaratilanteita, jos kokemattomat henkilöt käyttävät tuotetta ohjeiden vastaisesti tai muutoin asiattomasti.
Tyyppimerkinnän ja sarjanumeron löydät tyyppikilvestä.
 • Kirjoita sarjanumero oheiseen taulukkoon. Tuotteen tiedot tarvitaan, jos esität kysymyksiä myynti- tai huoltoedustajallemme.
  Tuotetiedot
  Poraussyöttöyksikkö
  DD AF-CA
  Sukupolvi:
  01
  Sarjanumero:

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vakuutamme, että tässä kuvattu tuote täyttää voimassa olevien direktiivien ja standardien vaatimukset. Kuva vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on tämän dokumentaation lopussa.
Tekninen dokumentaatio löytyy tästä:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Turvallisuus

Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvallisuusohjeet

Image alternative VAKAVA VAARA Lue kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet, selostukset ja tekniset tiedot, jotka liittyvät tähän sähkötyökaluun. Seuraavien ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet huolellisesti vastaisen varalle.
Turvallisuusohjeissa käytetty käsite ”sähkötyökalu” tarkoittaa verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja (joissa verkkojohto) ja akkukäyttöisiä sähkötyökaluja (joissa ei verkkojohtoa).
Työpaikan turvallisuus
 • Pidä työskentelyalue siistinä ja hyvin valaistuna. Työpaikan epäjärjestys ja valaisemattomat työalueet voivat johtaa tapaturmiin.
 • Älä käytä sähkötyökalua räjähdysalttiissa ympäristössä, jossa on syttyvää nestettä, kaasua tai pölyä. Sähkötyökalut synnyttävät kipinöitä, jotka saattavat sytyttää pölyn tai höyryt.
 • Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua käyttäessäsi. Voit menettää koneen hallinnan huomiosi suuntautuessa muualle.
Sähköturvallisuus
 • Sähkötyökalun pistokkeen pitää sopia pistorasiaan. Pistoketta ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä pistorasia-adaptereita suojamaadotettujen sähkötyökalujen yhteydessä. Alkuperäisessä kunnossa olevat pistokkeet ja sopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.
 • Vältä koskettamasta sähköä johtaviin pintoihin kuten putkiin, pattereihin, liesiin ja jääkaappeihin. Sähköiskun vaara kasvaa, jos kehosi maadottuu.
 • Älä aseta sähkötyökalua alttiiksi sateelle tai kosteudelle. Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään lisää sähköiskun vaaraa.
 • Älä kanna tai ripusta sähkötyökalua verkkojohdostaan äläkä vedä pistoketta irti pistorasiasta johdosta vetämällä. Pidä johto loitolla kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista ja liikkuvista osista. Vahingoittuneet tai toisiinsa kietoutuneet johdot lisäävät sähköiskun vaaraa.
 • Kun käytät sähkötyökalua ulkona, käytä ainoastaan ulkokäyttöön soveltuvia jatkojohtoja. Ulkokäyttöön soveltuvan jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
 • Jos sähkötyökalua on välttämätöntä käyttää kosteassa ympäristössä, käytä vikavirtasuojakytkintä. Vikavirtasuojakytkimen käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
Henkilöturvallisuus
 • Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja noudata tervettä järkeä sähkötyökalua käyttäessäsi. Älä käytä sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Sähkötyökalua käytettäessä hetkellinenkin varomattomuus saattaa aiheuttaa vakavia vammoja.
 • Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita ja aina suojalaseja. Henkilökohtaiset suojavarusteet, kuten hengityssuojain, luistamattomat turvajalkineet, kypärä ja kuulosuojaimet, pienentävät oikein käytettyinä loukkaantumisriskiä sähkötyökalun käyttötilanteesta riippuen.
 • Varo tahatonta käynnistämistä. Varmista, että sähkötyökalu on kytketty pois päältä, ennen kuin liität sen verkkovirtaan ja/tai liität siihen akun, otat sen käteesi tai kannat sitä. Jos kannat sähkötyökalua sormi käyttökytkimellä tai liität pistokkeen pistorasiaan käyttökytkimen ollessa käyntiasennossa, altistat itsesi onnettomuuksille.
 • Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvitaltat, ennen kuin käynnistät sähkötyökalun. Työkalu tai avain, joka sijaitsee koneen pyörivässä osassa, saattaa johtaa loukkaantumiseen.
 • Vältä vaikeita työskentelyasentoja. Varmista aina tukeva seisoma-asento ja tasapaino. Siten voit paremmin hallita sähkötyökalua odottamattomissa tilanteissa.
 • Käytä työhösi soveltuvia vaatteita. Älä käytä löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet loitolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet, korut ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
 • Jos pölynpoisto- ja keräilylaitteita voidaan asentaa, sinun on tarkastettava, että ne on liitetty oikein ja että niitä käytetään oikealla tavalla. Pölynpoistovarustuksen käyttö vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
 • Älä tuudittaudu virheelliseen turvallisuuden tunteeseen äläkä laiminlyö sähkötyökaluja koskevia turvallisuusohjeita silloinkaan, kun mielestäsi jo olet kokenut sähkötyökalun käyttäjä. Harkitsematon ja huolimaton toiminta voi sekunnin murto-osissa johtaa vakaviin loukkaantumisiin.
Sähkötyökalun käyttö ja käsittely
 • Älä ylikuormita konetta. Käytä kyseiseen työhön tarkoitettua sähkötyökalua. Sopivaa sähkötyökalua käyttäen työskentelet paremmin ja varmemmin tehoalueella, jolle sähkötyökalu on tarkoitettu.
 • Älä käytä sähkötyökalua, jonka käyttökytkin ei toimi. Sähkötyökalu, jota ei enää voida käynnistää ja pysäyttää käyttökytkimellä, on vaarallinen ja se täytyy korjata.
 • Irrota pistoke pistorasiasta ja/tai irrota akku ennen kuin muutat säätöjä, vaihdat terää tai lisävarusteita ja kun lopetat koneen käyttämisen. Tämä turvatoimenpide estää sähkötyökalun tahattoman käynnistysriskin.
 • Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun niitä ei käytetä. Älä anna toisten henkilöiden käyttää konetta, elleivät he ole perehtyneet sen käyttöön ja lukeneet käyttöohjeita. Sähkötyökalut ovat vaarallisia, jos niitä käyttävät kokemattomat henkilöt.
 • Hoida sähkötyökaluja ja niiden varusteita huolella. Tarkasta, että liikkuvat osat toimivat moitteettomasti eivätkä ole puristuksissa, ja tarkasta myös, ettei sähkötyökalussa ole murtuneita tai vaurioituneita osia, jotka saattaisivat haitata sen toimintaa. Korjauta vaurioituneet osat ennen koneen käyttämistä. Usein loukkaantumisten ja tapaturmien syynä on sähkötyökalujen laiminlyöty huolto.
 • Pidä terät terävinä ja puhtaina. Huolella hoidetut terät, joiden leikkausreunat ovat teräviä, eivät jumitu herkästi, ja niillä työnteko on kevyempää.
 • Käytä sähkötyökalua, lisävarusteita ja tarvikkeita, teriä jne. niiden käyttöohjeiden mukaisesti. Ota tällöin työolosuhteet ja suoritettava työtehtävä huomioon. Sähkötyökalun käyttö muuhun kuin sille tarkoitettuun käyttöön saattaa johtaa vaarallisiin tilanteisiin.
 • Pidä käsikahvat ja tartuntapinnat kuivina, puhtaina, öljyttöminä ja rasvattomina. Jos käsikahvat tai tartuntapinnat ovat liukkaat, sähkötyökalun turvallinen käyttö ja hallinta voi yllättävissä tilanteissa olla mahdotonta.

Timanttiporauslaitteita koskevat turvallisuusohjeet

 • Kun teet poraustöitä, joissa tarvitaan vettä, johda vesi pois työkohdasta tai käytä nesteenkeräysjärjestelmää. Näin toimien pidät työalueen kuivana ja vähennät sähköiskun vaaraa.
 • Pidä sähkötyökalusta kiinni vain sen eristetyistä kahvapinnoista, jos teet työtä, jossa terä saattaa osua rakenteen sisällä olevaan virtajohtoon tai laitteen omaan verkkojohtoon. Jos terä osuu jännitteelliseen virtajohtoon, sähkötyökalun metalliosiin saattaa johtua virta ja saatat saada sähköiskun.
 • Käytä timanttiporaustöissä kuulosuojaimia. Melu saattaa heikentää kuuloasi.
 • Jos terä juuttuu, älä jatka syöttöä ja kytke työkalu pois päältä. Tarkasta työkaluterän juuttumisen syy ja poista se.
 • Jos haluat uudelleen käynnistää timanttiporauslaitteen, joka on työkappaleessa, tarkasta ennen päälle kytkemistä, että terä pyörii vapaasti. Jos terä takertelee, se ei välttämättä pyöri, minkä seurauksena työkalu saattaa ylikuormittua tai timanttiporauslaite saattaa irrota työkappaleesta.
 • Varmista poraustukea työkappaleeseen ankkureilla ja ruuveilla kiinnittäessäsi, että käytettävä kiinnitys pystyy turvallisesti pitämään laitteen paikallaan käytön aikana. Jos työkappale ei ole riittävän kestävä tai on huokoinen, ankkuri saattaa irrota, jolloin poraustuki irtoaa työkappaleesta.
 • Varmista seinän tai sisäkaton läpi poratessasi, ettei työkohdalla toisella puolella ole ketään ja että työkohta on suojattu. Porakruunu voi ulottua porattavaa reikää pitemmälle, ja poraussydän saattaa pudota toiselle puolelle.
 • Älä käytä tätä laitetta yläpuolisiin rakenteisiin poraamiseen vettä käyttäen. Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään lisää sähköiskun vaaraa.

Muut turvallisuusohjeet

Henkilöturvallisuus
 • Laitteeseen ei saa tehdä minkäänlaisia muutoksia.
 • Laitetta ei ole tarkoitettu voimiltaan heikkojen henkilöiden käyttöön ilman opastusta ja apua.
 • Älä jätä laitetta lasten ulottuville.
 • Vältä pyörivien osien koskettamista. Kytke laite päälle vasta, kun olet juuri aloittamassa työn. Pyörivien osien koskettaminen, etenkin pyörivien työkaluterien, saattaa aiheuttaa loukkaantumisia.
 • Vältä porauslietteen joutumista iholle.
 • Tiettyjen materiaalien kuten lyijypitoisen maalin, joidenkin puulajien, kvartsia sisältävän betonin / muurauksen / kivetyksen ja mineraalien sekä metallien pölyt voivat olla terveydelle vaarallisia. Pölyjen ihokosketus tai hengittäminen saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita ja/tai hengitystiesairauksia laitteen käyttäjälle tai lähellä oleville henkilöille. Tietyt pölyt kuten tammen tai pyökin pöly on luokiteltu syöpää aiheuttaviksi, erityisesti jos niihin liittyy puunkäsittelyn lisäaineita (kromaatti, puunsuoja-aineet). Asbestia sisältäviä materiaaleja saavat työstää vain erikoiskoulutetut henkilöt. Mahdollisimman tehokasta pölynpoistolaitteistoa on käytettävä. Käytä tähän Hilti n suosittamaa liikuteltavaa puu- ja/tai mineraalipölyn poistolaitetta, joka soveltuu tälle sähkötyökalulle. Varmista työpaikan hyvä tuuletus. Suositamme, että käytät hengityssuojainta, joka soveltuu kyseessä olevalle pölylle. Noudata eri materiaalien työstöstä annettuja maakohtaisia ohjeita ja määräyksiä.
 • Timanttiporauslaite ja timanttiporakruunu ovat painavia. Ne voivat aiheuttaa kehon osiin puristumisvammoja. Laitteen käyttämisen aikana käyttäjän ja välittömässä läheisyydessä olevien henkilöiden on käytettävä soveltuvia suojalaseja, suojakypärää, kuulosuojaimia, suojakäsineitä ja turvakenkiä.
Sähkötyökalujen käyttö ja hoito
 • Varmista, että laite on kiinnitetty poraustukeen oikein.
 • Varmista, että rajoitin on aina kiinnitetty poraustukeen, sillä muutoin turvallisuuden kannalta tärkeä rajoitintoiminto ei toimi.
 • Varmista, että työkalussa on laitteeseen sopiva kiinnitys ja että työkalu on kunnolla kiinni työkaluistukassa.
Sähköturvallisuus
 • Jos käytät monipistorasiallista jatkojohtoa, vältä useampien koneiden ja laitteiden samanaikaista käyttämistä.
 • Laite on liitettävä verkkovirtaan suojaeristetyllä verkkojohdolla, jonka johtimien poikkipinta-ala on riittävän suuri.
 • Tarkasta ennen työn aloittamista esimerkiksi metallinilmaisimella, onko työskentelyalueella rakenteiden sisälle asennettuja sähköjohtoja ja kaasu- tai vesiputkia. Laitteen ulkopinnan metalliosiin saattaa johtua jännite, jos vahingossa osut sähköjohtoon. Tästä aiheutuu vakava sähköiskun vaara.
 • Varo, ettei verkkojohto vaurioidu kelkan liikkuessa.
 • Älä koskaan käytä laitetta ilman mukana toimitettua PRCD-vikavirtasuojakytkintä (jos laitteessa ei ole PRCD:tä, älä koskaan käytä ilman erotusmuuntajaa). Tarkasta PRCD aina ennen käyttöä.
 • Tarkasta verkkojohdon kunto säännöllisesti, ja jos havaitset vaurioita, vaihdata verkkojohto erikoiskorjaamossa. Jos sähkötyökalun liitäntäjohto on vaurioitunut, sen tilalle on vaihdettava erityisesti tähän käyttöön tarkoitettu ja hyväksytty johto; näitä johtoja on saatavana huolto-organisaation kautta. Tarkasta jatkojohdon kunto säännöllisesti, ja vaihda johto, jos havaitset vaurioita. Jos verkkojohto tai jatkojohto vaurioituu työskentelyn aikana, älä kosketa johtoa. Irrota laitteen pistoke verkkopistorasiasta. Vaurioituneet liitäntäjohdot ja jatkojohdot aiheuttavat vakavan sähköiskun vaaran.
 • Älä käytä laitetta, jos se on likainen tai märkä. Laitteen osien pintaan tarttunut pöly, etenkin sähköä johtavan materiaalin pöly, tai laitteen kosteus voivat pahimmassa tapauksessa aiheuttaa sähköiskun. Tämän vuoksi tarkastuta likaantunut laite säännöllisin välein Hilti -huollossa, ja etenkin jos työstät sähköä johtavia materiaaleja usein.
Työpaikka
 • Hanki poraustöille työnjohdon suostumus. Rakennuksessa ja kantavissa rakenteissa tehtävät poraustyöt voivat vaikuttaa rakenteiden lujuuteen, etenkin jos raudoituksia tai kantavia elementtejä katkaistaan.
 • Kaatumisen välttämiseksi aja poraustukeen kiinnitetty laite aina täysin alas, jos poraustukea ei ole kiinnitetty asianmukaisesti.
 • Älä päästä verkkojohtoa ja jatkojohtoa sekä imu- ja alipaineletkua lähelle laitteen pyöriviä osia.
 • Yläpuolisiin rakenteisiin märkäporattaessa on ehdottomasti käytettävä vedenkeräysjärjestelmää ja siihen liitettyä märkäimuria.
 • Yläpuolisiin rakenteisiin porattaessa ei saa käyttää alipainekiinnitystä ilman lisäkiinnitystä.
 • Alipainekiinnityksellä (lisävaruste) vaakapintoihin porattaessa poraustukea ei saa käyttää ilman varmistavaa lisäkiinnitystä.

Kuvaus

Laitteen osat ja käyttöelementit

Image alternative
 1. Vedensäädin timanttiporauslaitteessa
 2. Letku timanttiporauslaitteeseen
 3. Veden tuloliitäntä
 4. Poraussyöttöyksikkö
 5. Käyttökenttä ja näyttökenttä
 6. Poraustuki
 7. Jännitteensaannin ja kommunikaation pistoke
 8. Timanttiporauslaite

Käyttökenttä ja näyttökenttä

Image alternative
 1. Katkaisin Hätä-seis
 2. Huoltotarpeen merkkivalo
 3. Painike ja LED-merkkivalo: manuaalikäyttö
 4. Painike ja LED-merkkivalo: CUT ASSIST -tila
 5. Asetuspainikkeet ja LED-merkkivalot

Tarkoituksenmukainen käyttö

Poraussyöttöyksikkö DD AF-CA muodostaa yhdessä Hilti n suositteleman timanttiporauslaitteen ja poraustuen kanssa automaattisen timanttiporausjärjestelmän, joka soveltuu mineraalisten materiaalien timanttimärkäporaukseen.

 • Laitteen DD AF-CA pitää käytön aikana aina olla asennettuna poraustukeen.

 • Poraustuen pitää aina olla kiinnitetty ankkuritangolla ja sopivalla ankkurilla.

 • Käytön aikana laitteen DD AF-CA pitää olla liitetty jäähdytysveden saantiin, joka vastaa vähintään kohdassa Tekniset tiedot annettuja arvoja.

Noudata myös käytettävän lisävarusteen turvallisuus- ja käyttöohjeita.
Tuote ja sen lisävarusteet sekä työkalut voivat aiheuttaa vaaratilanteita, jos niitä käyttää henkilö, jota ei ole asianmukaisesti koulutettu, tai jos niitä käytetään väärin tai käyttötarkoituksensa vastaisesti.

Tämän käyttöohjeen lisäksi noudata aina myös timanttiporausjärjestelmän muiden komponenttien käyttöohjeita.

Toimituksen sisältö

Poraussyöttöyksikkö DD AF-CA, kiinnitysruuvi, käyttöohje
Muita tälle tuotteelle hyväksyttyjä järjestelmätuotteita löydät Hilti Store -liikkeestä tai nettiosoitteesta: www.hilti.group .

Käyttökenttä ja näyttökenttä

Katkaisin Hätä-seis
Image alternative
Hätä-seis-toiminnon käyttö
Paina katkaisinta Hätä-seis , kun haluat pysäyttää poraamisen heti.
Timanttiporauslaite saa kuitenkin edelleen jännitteen, mutta laitetta voi käyttää vasta hätä-seis-toiminnon poiskytkemisen jälkeen.
Hätä-seis-toiminnon kytkeminen pois
Hätä-seis-toiminnon kytket pois päältä kiertämällä ja vetämällä katkaisinta Hätä-seis ja painamalla sitten timanttiporauslaitteen käyttökytkintä.
Huoltotarpeen merkkivalo
Image alternative
Huollon LED-merkkivalo vilkkuu punaisena
Poistettavissa oleva häiriö, esimerkiksi ylikuumentuminen. Ks. kappale "Vikojen korjaaminen" .
Huollon LED-merkkivalo palaa punaisena
Irrota laitteisto verkkovirrasta ja liitä uudelleen. Ks. kappale "Vikojen korjaaminen" .
Käyttötilan näyttö
Image alternative
Painike Manuaalikäyttö
Manuaalikäytön LED-merkkivalo PALAA
Manuaalinen ohjaus käsipyörällä aktivoituna.
Manuaalikäytön LED-merkkivalo EI PALA
CUT ASSIST aktivoituna.
Painamalla painiketta Image alternative aktivoit manuaalikäytön.
Manuaalikäytössä veden virtaus on avattu. Vesi virtaa ulos porakruunulta.
Painamalla painiketta Image alternative deaktivoit manuaalikäytön.
Tehonäyttö CUT ASSIST
Image alternative
Painike CUT ASSIST / Tehon nosto
Kun vaihdat pois manuaalikäytöstä, CUT ASSIST aktivoituu täydelle teholle. CUT ASSIST sallii veden virtauksen vasta porauksen aloittamisen yhteydessä ja sulkee veden tulon, kun poraus lopetetaan.
Kun painat painiketta Image alternative uudelleen, tehovaihtoehdot kytkeytyvät vuorotellen.
Painiketta Image alternative painamalla CUT ASSIST deaktivoituu.
3 LED-merkkivaloa palaa
Täysi teho (oletusasetus päälle kytkemisen jälkeen).
2 LED-merkkivaloa palaa
Keskimääräinen teho (noin 85%).
1 LED-merkkivalo palaa
Pieni teho (noin 65%).
Näyttö Kelkan asetus
Image alternative
Painikkeet Kelkan asetus
Kummatkin painikkeet ovat käytettävissä vain CUT ASSIST -tilassa, ja niillä ainoastaan asetetaan kelkka oikeaan kohtaan esimerkiksi porakruunun kiinnittämistä varten. CUT ASSIST -tilassa käsipyörän pitää olla irrotettuna.
LED palaa
CUT ASSIST on aktivoitu, kelkka voidaan asettaa nuolipainikkeilla.
LED ei pala
CUT ASSIST on deaktivoitu, kelkka on asetettava käsipyörällä, tai käynnissä on automaattinen porausvaihe.

Tekniset tiedot

Tuotteen ominaisuudet

Käyttöpaino
4,5 kg
Mitat (P × L × K)
361 mm x 193 mm x 133 mm
Lähtöjännite (DC)
5 V
Lähtövirta
50 mA
Pyörimisnopeus
0/min … 75/min
Veden sallittu max. syöttöpaine
≤ 6 bar
Veden minimivirtausmäärä
≥ 0,5 ℓ/min
Veden max. lämpötila
≤ 30 ℃
Suojausluokka
Suojausluokka I (suojamaadotettu)
Suojausluokka (pöly, vesi)
IP 55

Nimellisjännite

Nimellisjännite
110 V
220 V … 240 V
380 V … 415 V
Verkkovirran taajuus
50 Hz … 60 Hz
50 Hz … 60 Hz
50 Hz … 60 Hz
Nimellisvirta
0,6 A
0,4 A
0,25 A

Käyttöönotto ja työn valmistelut

Poraussyöttöyksikön kiinnitys

VAROITUS
Loukkaantumisvaara Timanttiporauslaitteen vahingossa käynnistymisen aiheuttama vaara.
 • Timanttiporauslaite ei saa pystyttämisen aikana olla liitettynä verkkovirtaan.
VAARA
Loukkaantumisvaara! Jos kiinnitys on riittämätön, poraustuki voi päästä pyörimään tai kallistumaan.
 • Ennen timanttiporauslaitteen käyttämistä kiinnitä poraustuki ankkurilla tai alipainejalustalla työstettävän materiaalin pintaan.
 • Käytä vain työstettävälle materiaalille soveltuvaa ankkuria ja noudata ankkurin valmistajan antamia kiinnitysohjeita.
 • Käytä alipainejalustaa vain, kun työstettävä materiaali soveltuu poraustuen kiinnittämiseen alipainejalustalla.
Tulojännitteen pitää olla sama kuin timanttiporauslaitteen tyyppikilpeen on merkitty. Liitä 110 V:n poraussyöttöyksikkö vain 110 V:n timanttiporauslaitteeseen.
Poraussyöttöyksikköön saa liittää vain Hilti n suosittamia timanttiporauslaitteita.
Image alternative
 1. Tarkasta, että kelkka soveltuu poraussyöttölaitteen kiinnittämiseen.
 2. Lukitse kelkka lukitsimellaan.
 3. Aseta poraussyöttöyksikkö poraustuen kelkkaan.
  Varmista, että poraussyöttöyksikkö vastaa tasaisesti kauttaaltaan kelkkaan. Tarvittaessa säädä kelkan asentoa siten, että poraussyöttöyksikkö on oikein paikallaan.
 4. Laita kiinnitysruuvi kelkan läpi poraussyöttöyksikköön.
 5. Kiristä kiinnitysruuvi käsin kiinni.
 6. Irrota käsipyörä.
 7. Liitä vesiletku timanttiporauslaitteeseen.
 8. Liitä vedentulo poraussyöttöyksikköön.
 9. Tarkasta poraussyöttöyksikön ja kelkan välinen mekaaninen kiinnitys.

Sähköinen liittäminen

 1. Irrota suojukset liitäntänavasta ja liitäntäjohdosta.
  Lialta suojaamiseksi kiinnitä suojukset toisiinsa.
 2. Liitä liitäntäjohto liitäntänapaan.

Vesijäähdytyksen varmistaminen

Poraussyöttöyksikkö ja timanttiporauslaite ovat vesijäähdytteisiä työkaluja.
Varmista aina ennen käyttöä, että poraussyöttöyksikön jäähdytyskierron vedentuloliitäntä on oikein liitetty vesiletkuun. Tämä koskee myös kuivaporauksia.
Varmista, että veden minimivirtausmäärä ja lämpötila vastaavat kohdassa Tekniset tiedot annettuja arvoja.

Käyttö

Poraaminen

VAKAVA VAARA
Vaara-alueen huomioimatta jättäminen aiheuttaa loukkaantumisvaaran! Päälle kytkemisen jälkeen poraussyöttöyksikkö on aina tilassa Cut Assist, ja automaattinen porausvaihe käynnistyy, kun timanttiporauslaitteen käyttökytkintä painetaan. Porakruunu ajetaan automaattisesti vasten porattavaa kohdetta.
 • Varmista, ettei vaara-alueella ole ketään!
 • Pidä porakruunun ja porauskohteen alue aina vapaana!
TÄRKEÄÄ! Jos poraussyöttöyksikkö ei ole liitettynä timanttiporauslaitteeseen, hätä-seis-katkaisin ei toimi!
TÄRKEÄÄ! Toisen koneen tai laitteen kytkeminen päälle ja pois päältä voi aiheuttaa ali- ja/tai ylijännitepiikin, joka saattaa vahingoittaa tuotetta. Jos liität tämän laitteen generaattoriin tai muuntajaan, älä missään tapauksessa käytä samaan aikaan muita laitteita tai koneita!

Toimintaperiaate CUT ASSIST

Tilaa CUT ASSIST käytettäessä porausvaihe alkaa porakruunun painumisella porauskohteen pintaa vasten. Porakruunu ei tällöin pyöri. Heti kun porakruunu koskettaa pintaa, porakruunu liikkuu hiukan takaisinpäin.
Porakruunu alkaa pyöriä hitaasti käynnistyskierrosluvulla. Järjestelmä avaa veden virtauksen, ja poraaminen alkaa pienellä kierrosluvulla, kunnes aloitusporaussyvyys on saavutettu. Kun aloitusporaussyvyys on saavutettu, järjestelmä alkaa toimia optimaalisella teholla ja kierrosluvulla.
Jos porakruunu osuu raudoitukseen, toiminto Iron Boost aktivoituu, jolloin teho sovittuu raudan katkaisua varten. Poraussyöttöyksikkö ei välttämättä tunnista heikkoja raudoituksia, joten toiminto Iron Boost ei tällöin aktivoidu.
Jos reikää ei porata läpi asti, poraussyöttöyksikkö pysähtyy, kun kelkka osuu syvyysrajoittimeen.
Jos reikä porataan läpi asti syvyysrajoitinta käyttämättä, porakruunu painuu noin 3 cm verran ulos läpiporauskohdasta.
Porausvaiheen lopussa porakruunua ajetaan takaisinpäin niin paljon, että se vielä juuri ja juuri jää porareikään ja että veden virtaus katkeaa.

Poraaminen CUT ASSIST -tilaa käyttäen

VAARA
Loukkaantumisvaara! Pyörivä käsipyörä voi aiheuttaa loukkaantumisia.
 • Irrota käsipyörä kelkasta, ennen kuin aloitat poraamisen CUT ASSIST -toiminnolla.
Jos CUT ASSIST -tilaa käytettäessä painat timanttiporauslaitteen painiketta Iron Boost , automaattinen tehonsovitus raudoitukseen osuttaessa kytkeytyy pois päältä. Tästä seuraa, että sinun pitää porauksen loppuun saakka itse säätää tehoa raudoitukseen osuttaessa.
 1. Aktivoi vedentulo painamalla painiketta Manuaalikäyttö .
  • Vesi virtaa ulos porakruunulta.
 2. Aktivoi CUT ASSIST.
 3. Tarvittaessa sovita teho painikkeella CUT ASSIST .
 4. Käynnistä poraaminen kuten timanttiporauslaitteen käyttöohjeessa on selostettu.

Poraaminen manuaalikäytöllä

 1. Paina painiketta Manuaalikäyttö .
  • Vedentulo aktivoituu ja jäähdytysvettä virtaa ulos porakruunulta.
 2. Tee poraus kuten timanttiporauslaitteen käyttöohjeessa on selostettu.

Työnteon tauot ja varastointi alhaisissa lämpötiloissa

Jos lämpötila on alle 4 °C (39 °F), vesi on paineilmalla poistettava vedenkierrosta, jos työnteon tauko kestää yli tunnin tai jos laite varastoidaan.
Vedenkierron tyhjentämistä varten timanttiporauslaitteen pitää saada jännite ja olla liitettynä poraussyöttöyksikköön.
 1. Irrota vedentulo poraussyöttöyksiköstä.
 2. Avaa timanttiporauslaitteen vedensäädin.
 3. Käännä 3-tieventtiili asentoon märkäporaus .
 4. Paina painiketta Manuaalikäyttö .
 5. Puhalla paineilmalla (max. 3 baarin paineella) vesi pois vedenkierrosta.

Poraussyöttöyksikön irrotus

Poraussyöttöyksikkö voidaan irrottaa timanttiporauslaitteesta erikseen.
Image alternative
 1. Liitä poraussyöttöyksikön liitäntäjohto timanttiporauslaitteen liitäntänapaan.
 2. Kiinnitä suojukset liitäntäjohtoon ja liitäntänapaan.
 3. Irrota timanttiporauslaitteeseen menevä vesiletku.
 4. Lukitse kelkka lukitsimellaan.
 5. Varmista, ettei poraussyöttöyksikkö pääse putoamaan, ja avaa kiinnitysruuvi.
 6. Irrota poraussyöttöyksikkö.

Hoito, kuljetus ja varastointi

Huolto, hoito ja kunnossapito

VAARA
Sähköiskun vaara! Hoito- ja kunnostustöiden suorittaminen pistoke pistorasiaan liitettynä voi johtaa vakaviin loukkaantumisiin ja palovammoihin.
 • Irrota pistoke verkkopistorasiasta aina ennen hoito- ja kunnostustöitä!
Huolto ja hoito
 • Poista pinttynyt lika varovasti.
 • Puhdista jäähdytysilmaraot varovasti kuivalla harjalla.
 • Käytä kotelon puhdistamiseen vain kevyesti kostutettua kangasta. Älä käytä silikonia sisältäviä hoitoaineita, sillä ne voivat vaurioittaa muoviosia.
Kunnossapito
VAARA
Sähköiskun aiheuttama vaara! Sähköosien asiantuntemattomat korjaukset voivat aiheuttaa vakavia loukkaantumisia ja palovammoja.
 • Sähköosien korjaustyöt saa tehdä ainoastaan valtuutettu sähköasentaja.
 • Tarkasta säännöllisin välein kaikkien näkyvien osien mahdolliset vauriot ja käyttöelementtien moitteeton toiminta.
 • Jos havaitset vaurioita ja / tai toteat toimintahäiriöitä, älä käytä tuotetta. Korjauta heti Hilti -huollossa.
 • Hoito- ja kunnostustöiden jälkeen kiinnitä kaikki suojalaitteet ja tarkasta niiden toiminta.
Käyttöturvallisuuden varmistamiseksi käytä vain alkuperäisiä varaosia ja käyttömateriaaleja. Tälle tuotteelle hyväksyttyjä varaosia, kulutusmateriaaleja ja lisävarusteita löydät Hilti Store -liikkeestä tai osoitteesta: www.hilti.group .

Kuljetus ja varastointi

Kuljettaminen
 • Älä kuljeta tätä tuotetta työkaluterä kiinnitettynä.
 • Kuljetuksen aikana varmista tukeva ja varma pystyssä pysyminen.
 • Tarkasta aina kuljettamisen jälkeen kaikkien näkyvien osien mahdolliset vauriot ja käyttöelementtien moitteeton toiminta.
Varastointi
 • Varastoi tämä tuote aina pistoke verkkopistorasiasta irrotettuna.
 • Varastoi tämä tuote kuivassa paikassa sekä lasten ja asiattomien henkilöiden ulottumattomissa.
 • Pitkän varastoinnin jälkeen tarkasta kaikkien näkyvien osien mahdolliset vauriot ja käyttöelementtien moitteeton toiminta.

Apua häiriötilanteisiin

Häiriöissä, joita ei ole kuvattu tässä taulukossa tai joita et itse pysty poistamaan, ota yhteys Hilti -huoltoon.

DD-AF CA ei ole toimintakykyinen

Häiriö
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Image alternative
Huoltonäyttö vilkkuu.
Hätä-seis kytketty.
 • Kytke hätä-seis-katkaisin pois käytöstä ja paina timanttiporauslaitteen sammutuskytkintä.
Ylikuumentuminen.
 • Tarvittaessa anna koneen jäähtyä.
Kommunikaatiovirhe.
 • Tarkasta liitäntäjohto. Irrota timanttiporauslaitteen pistoke verkkopistorasiasta ja kytke se takaisin siihen. Kytke timanttiporauslaite pois päältä ja uudelleen päälle.
Image alternative
Huoltonäyttö palaa.
Vakava vika.
 • Irrota timanttiporauslaitteen pistoke verkkopistorasiasta ja kytke se takaisin siihen.
 • Jos huollon LED-merkkivalo palaa edelleen, ota yhteys Hilti -huoltoon.

DD-AF CA on toimintakykyinen

Häiriö
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Poraussyöttöyksikön LED-merkkivalot eivät syty, kun timanttiporauslaitteen PRCD kytketään päälle.
Pistoke vaurioitunut tai likainen.
 • Irrota timanttiporauslaitteen pistoke verkkopistorasiasta.
 • Tarkasta poraussyöttöyksikön ja timanttiporauslaitteen välinen pistokeyhteys.
Johtoa ei saa liitettyä timanttiporauslaitteeseen.
Pistoke likaantunut.
 • Irrota timanttiporauslaitteen pistoke verkkopistorasiasta.
 • Puhdista pistoke.
 • Liikaa voimaa käyttämättä yritä luoda pistokeyhteys uudelleen.
Poraussyöttöyksikköä ei saa kiinnitettyä.
Kiinnitysruuvin kierreholkki jumissa.
 • Puhdista kierreholkki.
Käsipyörää ei saa kierrettyä.
Kelkan lukitsin suljettu.
 • Avaa kelkan lukitsin.
Kelkka jumissa.
 • Varmista, että kelkka pystyy liikkumaan esteettä.
Liian pieni veden virtausmäärä.
Timanttiporauslaitteen vesiventtiili rikki tai jumissa.
 • Tarkasta, että vedensaanti on toteutettu oikein.
 • Tarkasta, onko venttiili jumissa tai rikki.
Poraussyöttöyksikön moottori käy, kelkka ei liiku.
Poraussyöttöyksikkö väärin kiinnitetty.
 • Tarkasta poraussyöttöyksikön ja kelkan välinen mekaaninen kiinnitys.
Cut Assist -tilaa ei saa aktivoitua.
Timanttiporauslaitteen pistoke vaurioitunut.
 • Tarkasta pistoke.
Hätä-seis kytketty.
 • Kytke hätä-seis-katkaisin pois käytöstä ja paina timanttiporauslaitteen sammutuskytkintä.
Poraaminen hidastuu tai pysähtyy.
Timanttiporakruunu vaurioitunut (kiillottunut, segmenttejä tuhoutunut).
 • Teroita timanttiporakruunu tai vaihda se.
Pistoke vaurioitunut tai johto rikki.
 • Tarkasta poraussyöttöyksikön ja timanttiporauslaitteen välinen kiinnitys.
Timanttiporakruunu tiukassa.
 • Irrota timanttiporauslaite jännitteensaannista.
 • Irrota timanttiporakruunu.
Riittämätön jäähdytys.
 • Tarkasta vedentulo ja jäähdytyskierto.
Pysähtyminen ennen poraustavoitteen saavuttamista, syynä siirtyminen pehmeämpään materiaaliin kuten ontelotiileen, maahan tai luonnonkiveen.
 • Käynnistä porausvaihe uudelleen.

Hävittäminen

Image alternative Hilti -työkalut, -koneet ja -laitteet on pääosin valmistettu kierrätyskelpoisista materiaaleista. Kierrätyksen edellytys on materiaalien asianmukainen lajittelu. Useissa maissa Hilti ottaa vanhat koneet ja laitteet vastaan kierrätystä ja hävitystä varten. Lisätietoja saat Hilti -huollosta tai -edustajalta.
Image alternative
 • Älä hävitä sähkötyökaluja, elektronisia laitteita ja akkuja tavallisen sekajätteen mukana!

RoHS (vaarallisten aineiden käytön rajoittamisen direktiivi)

Vaarallisten aineiden taulukon löydät seuraavasta linkistä: qr.hilti.com/r5063.
Linkki RoHS-taulukkoon on tämän dokumentaation lopussa QR-koodina.

Valmistajan myöntämä takuu

 • Jos sinulla on takuuehtoihin liittyviä kysymyksiä, ota yhteys paikalliseen Hilti -edustajaan.
Image alternative
Image alternative