Kieli

SI‑AT‑A22

Alkuperäiset ohjeet

Dokumentaation tiedot

Tästä dokumentaatiosta

 • Lue ehdottomasti tämä dokumentaatio ennen tuotteen käyttöönottoa. Se on turvallisen työnteon ja tuotteen ongelmattoman käsittelyn perusedellytys.
 • Noudata tässä dokumentaatiossa ja tuotteessa olevia turvallisuus- ja varoitushuomautuksia.
 • Säilytä käyttöohje aina tuotteen yhteydessä ja varmista, että käyttöohje on mukana, kun luovutat tuotteen toiselle henkilölle.

Merkkien selitykset

Varoitushuomautukset

Varoitushuomautukset varoittavat tuotteen käyttöön liittyvistä vaaroista. Seuraavia varoitustekstejä käytetään:
VAKAVA VAARA
VAKAVA VAARA !
 • Varoittaa uhkaavasta vaaratilanteesta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai jopa kuolema.
VAARA
VAARA !
 • Varoittaa mahdollisesta vaarasta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai kuolema.
VAROITUS
VAROITUS !
 • Varoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, josta voi seurata loukkaantuminen tai aineellinen vahinko.

Symbolit dokumentaatiossa

Tässä dokumentaatiossa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Lue käyttöohje ennen käyttämistä
Image alternative Toimintaohjeita ja muuta hyödyllistä tietoa
Image alternative Kierrätyskelpoisten materiaalien käsittely
Image alternative Älä hävitä sähkölaitteita ja akkuja tavallisen sekajätteen mukana

Symbolit kuvissa

Kuvissa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Nämä numerot viittaavat vastaavaan kuvaan tämän käyttöohjeen alussa
Image alternative Numerointi kertoo työvaiheiden järjestyksen kuvissa ja saattaa poiketa numeroinnista tekstissä
Image alternative Kohtanumeroita käytetään kuvassa Yleiskuva , ja ne viittaavat kuvatekstien numerointiin kappaleessa Tuoteyhteenveto
Image alternative Tämän merkin tarkoitus on kiinnittää erityinen huomiosi tuotteen käyttöön ja käsittelyyn.

Tuotekohtaiset symbolit

Symbolit tuotteessa

Tuotteessa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Tasavirta

Tuotetiedot

Image alternative -tuotteet on tarkoitettu ammattikäyttöön, ja niitä saa käyttää, huoltaa tai korjata vain valtuutettu, koulutettu henkilö. Käyttäjän pitää olla hyvin perillä käyttöön liittyvistä vaaroista. Tuote ja sen varusteet saattavat aiheuttaa vaaratilanteita, jos kokemattomat henkilöt käyttävät tuotetta ohjeiden vastaisesti tai muutoin asiattomasti.
Tyyppimerkinnän ja sarjanumeron löydät tyyppikilvestä.
 • Kirjoita sarjanumero oheiseen taulukkoon. Tuotteen tiedot tarvitaan, jos esität kysymyksiä myynti- tai huoltoedustajallemme.
  Tuotetiedot
  Tyyppi
  SI‑AT‑A22
  Sukupolvi
  01
  Sarjanumero

Turvallisuus

Turvallisuusohjeet

 • Noudata iskevän mutterivääntimen käyttöohjeessa annettuja turvallisuusohjeita.

Kuvaus

Älykäs kiinnitysmoduli

Image alternative
 1. Käyttöpainikkeet
 2. LCD-näyttö
 3. Merkkivalot
 4. Viivakoodiskanneri
 5. Vapautuspainike
 6. USB-liitäntä
 7. USB-liitännän kansi (kuvassa avattuna)

Käyttöpainikkeet

Image alternative
 1. OK-painike
 2. Vasen nuolipainike
 3. Oikea nuolipainike
 4. Lukituspainike
 5. Skannauspainike

Tarkoituksenmukainen käyttö

Kuvattu tuote on elektroninen moduli, jota voidaan käyttää iskevien Hilti -mutterivääntimien mallimerkinnältään SI… …AT‑A22 ("…" = mikä tahansa merkki) yhteydessä kiinnitysvälineiden kontrolloituun kiinni kiristämiseen ja siten kiinnityksen laadun varmistamiseen. Työt dokumentoidaan moduliin, ja ne voidaan lukea dokumentointitarkoituksessa tietokoneohjelmalla AT Documentation Software .

Tässä modulissa ei voida säätää vääntömomenttia!
 • Käytä tämän tuotteen yhteydessä vain tyyppisarjan B 22 Hilti -litiumioniakkuja.

 • Käytä näiden akkujen lataamiseen vain latureita, jotka Hilti on hyväksynyt. Lisätietoja saat Hilti Store -liikkeestä ja osoitteesta: www.hilti.group

 • Käytä Hlti -kiinnitysten kiristämiseen vain iskevän mutterivääntimen työkalukärkiä, jotka on kuvattu kunkin tuotteen käyttöohjeessa.

Mahdollinen väärä käyttö

Tämä tuote ei sovellu Hilti -kiinnityksiin ydinvoimalassa!

Merkkivalot

Modulin molemmilla puolilla olevien merkkivalojen eri tiloilla ilmaistaan seuraavat viestit tai tilat:
Tila
Merkitys
Merkkivalot palavat vihreinä.
 • Skannattaessa: viivakoodi tai QR-koodi tunnistettiin.
 • Kiinnitettäessä sen jälkeen, kun iskevä mutteriväännin on kytkeytynyt automaattisesti pois päältä: kiristys päättyi onnistuneesti.
Merkkivalot vilkkuvat punaisina.
 • Skannattaessa: viivakoodia tai QR-koodia ei tunnistettu.
 • Kiinnitettäessä sen jälkeen, kun iskevä mutteriväännin on kytketty pois päältä: liitosta ei voitu kiinnittää valittujen asetusten mukaisesti. Syynä tähän voi olla esimerkiksi se, että iskevä mutteriväännin on kytketty manuaalisesti pois päältä ennenaikaisesti.
Merkkivalot vilkkuvat keltaisina.
Tunnistettiin, että liitos on jo kiinnitetty ja sen jälkeen jälleen löystytetty. Liitos kiinnitettiin tämän vuoksi erityisillä, uudelleen kiinnittämiseen määritellyillä parametreillä, ja kiinnitys päättyi onnistuneesti.

Summeri

Älykkään kiinnitysmodulin summeri tuottaa seuraavat merkkiäänet akustiseen kuittaukseen:
 • Pitkä merkkiääni: vahvistusääni (OK / tapahtuma päättynyt onnistuneesti)
 • 2 lyhyttä merkkiääntä, LED-merkkivalot vilkkuvat keltaisina: Varoitusääni1 (OK tai ei OK / toistuva)
 • 4 lyhyttä merkkiääntä, LED-merkkivalot vilkkuvat punaisina: Varoitusääni 2 (ei OK / tapahtuma keskeytynyt)

USB-liitäntä

Älykäs kiristysmoduli voidaan liittää tietokoneeseen USB-liitännän avulla. Ohjelmalla AT Documentation Software voidaan siten toteuttaa mm. seuraavat toiminnot:
 • Tietueiden lisäys uusia kiinnitysvälineitä varten
 • Olemassa olevien tietueiden muuttaminen / päivitys
 • Dokumentaatiotoiminnon deaktivointi / aktivointi
 • Dokumentaatiotoiminnon raportin lataaminen
 • Kiinnitysmodulin kellon säätö
Lisätietoja löydät ohjelman AT Documentation Software dokumentaatiosta.
Ohjelman voit ladata seuraavasta linkistä:
http://www.hilti.com/adaptive_torque_documentation_software

Toimituksen sisältö

Älykäs kiinnitysmoduli, käyttöohje, pikaopas, USB-johto.
Muita tälle tuotteelle hyväksyttyjä järjestelmätuotteita löydät Hilti Store -liikkeestä tai nettiosoitteesta: www.hilti.group

Tekniset tiedot

Paino EPTA 01 mukaan
0,26 kg
Viivakoodiskanneri
Kameraskanneri (Imager)

Käyttö

Älykkään kiinnitysmodulin kiinnitys paikalleen

VAARA
Oikosulkuvaara !
 • Varmista ennen kiinnitysmodulin paikalleen laittamista, ettei kiinnitysmodulin ja iskevän mutterivääntimen liittimissä ole vieraita esineitä.
Image alternative
VAARA
Kiinnitysmodulin putoamisesta aiheutuva loukkaantumisvaara !
 • Tarkasta, että kiinnitysmoduli on kunnolla kiinni iskevässä mutterivääntimessä.
 • Työnnä kiinnitysmoduli iskevään mutterivääntimeen takaapäin siten, että moduli lukittuu kiinnitykseensä kuuluvasti.

Akun kiinnitys

VAARA
Oikosulkuvaara !
 • Varmista ennen akun paikalleen laittamista, ettei akun ja kiinnitysmodulin liittimissä ole vieraita esineitä.
Image alternative
VAARA
Akun putoamisesta aiheutuva loukkaantumisvaara !
 • Tarkasta, että akku on kunnolla kiinni kiinnitysmodulissa.
 • Työnnä akku kiinnitysmoduliin takaapäin siten, että akku lukittuu kiinnitykseensä kuuluvasti.

Kytkeminen päälle ja pois päältä

Kiinnitysmodulin kytkeminen päälle

Edellytykset : Kiinnitysmoduli on kytketty pois päältä, näytössä ei näy mitään.
 1. Valitse suunnanvaihtokytkimellä iskevän mutterivääntimen pyörimissuunta oikealle.
 2. Paina lyhyesti iskevän mutterivääntimen käyttökytkintä.
  • Näytön valaistus kytkeytyy päälle, ja näytössä näkyy hetken ajan käynnistysnäyttö Image alternative.
  • Merkkivalot palavat toiminnan tarkastamiseksi hetken punaisina, sitten keltaisina ja sitten vihreinä. Kuuluu merkkiääni.
  • Näytössä näkyy viimeksi valittu käyttötapa ja valintakehys.
  • Jos näytössä näkyy häiriö:
   • Katso kappaleesta "Apua häiriötilanteisiin", mitä näytön kuva tarkoittaa, mikä voi olla viestin syynä ja mitä toimenpiteitä voit tehdä häiriön poistamiseksi.
 3. Paina lukituspainiketta.
  • Kiinnitysmoduli on nyt lukittu, ja iskevä mutteriväännin on käyttövalmiina.

Kiinnitysmodulin kytkeminen pois päältä

Älykäs kiinnitysmoduli kytkeytyy automaattisesti pois päältä:
 • Kun iskevä mutteriväännin kytkeytyy automaattisesti pois päältä oltuaan pitkään käyttämättömänä
 • Kun akku irrotetaan
 • Kun kiinnitysmodulin USB-yhteys tietokoneeseen katkaistaan irrottamalla USB-pistoke.

Käytön perustoiminnot

Tässä kappaleessa selostetaan usein tarvittavia perustoimintoja. Yksityiskohtainen käyttö tietyn tyyppisissä töissä on kuvattu kyseistä työtä käsittelevässä kappaleessa.
Modulin lukituksen avaaminenKiinnitysmodulin lukitus pitää avata, jotta älykkääseen kiinnitysmoduliin voi tehdä asetuksia.
 • Kun haluat avata älykkään kiinnitysmodulin lukituksen, paina lukituspainiketta Image alternative ja pidä painettuna vähintään 1 sekunnin ajan.
 • Näyttöön ilmestyy valintakehys viimeksi näytetyn kiinnityselementin tyypin tai viimeksi näytetyn käyttötavan ympärille.
 • Kiinnitysmodulin lukitus on nyt avattu ja se on asetustilassa. Iskevä mutteriväännin on deaktivoitu.
NavigointiKun näytössä näkyy valintakehys ja useita elementtejä (vaihtoehdot, parametrit), valintakehystä voi siirtää nuolipainikkeilla Image alternative ja Image alternative.
Vaihtoehtojen valinta / parametrien muuttaminenVaihtoehtoja tai parametreja voidaan muuttaa jäljempänä kuvatulla tavalla, kun kiinnitysmoduli on avattu lukituksesta.
 • Aseta valintakehys näytössä muutettavan elementin kohdalle (vaihtoehto / parametri).
 • Paina OK-painiketta.
 • Elementti näkyy mustalla taustalla.
 • Tee halutut asetukset nuolipainikkeilla.
 • Paina OK-painiketta näytössä näkyvän asetuksen ottamiseksi käyttöön.
 • Elementti näkyy jälleen valintakehyksen kanssa.
Modulin lukitseminenKun kaikki asetukset on tehty, älykäs kiinnitysmoduli täytyy jälleen lukita.
 • Paina lukituspainiketta Image alternative.
 • Näytössä näkynyt valintakehys poistuu näkyvistä. Asetetut työstöparametrit on nyt tallennettu eikä niitä voi vahingossa muuttaa.
 • Älykäs kiinnitysmoduli lukittuu, ja iskevä mutteriväännin on jälleen aktivoituna.

Perusasetukset

Perusasetusvalikon haku näyttöön

 1. Jos kiinnitysmoduli on lukittu, avaa sen lukitus pitämällä lukituspainiketta painettuna vähintään 1 sekunnin ajan.
 2. Paina OK-painiketta ja pidä painettuna vähintään 1 sekunnin ajan.
  • Perusasetusvalikko näkyy näytössä.

Toiminnon valinta perusasetusvalikossa

 1. Siirrä valintakehystä nuolipainikkeilla halutun toiminnon symbolin kohtaan.
  Perusasetusvalikon toiminnot
  Symboli
  Toiminto
  Image alternative Kiinnitysmodulin päiväyksen ja kellonajan näyttö
  Kellon voi säätää vain tietokoneohjelman AT Documentation Software avulla.
  Image alternative Iskevän mutterivääntimen jäljellä olevan ajan/käyttöajan näyttö seuraavaan huoltoon
  Image alternative Kiinnitysmodulin muistin varauksen näyttö
  Kun näytön arvo saavuttaa lukeman 100 %, vanhimmat tiedot korvataan.
  Tietokoneohjelmalla AT Documentation Software tallennetut tiedot voidaan lukea ja poistaa kiinnitysmodulin muistista.
  Image alternative Kiinnitysmodulin ohjelmaversioiden näyttö
  Image alternative Perusasetusvalikosta poistuminen
 2. Paina OK-painiketta.

Näyttöviestit huollon tila / jäljellä oleva käyttöaika

Kun symboli Image alternative on ensin aktivoitu perusasetusvalikossa, iskevän mutterivääntimen jäljellä oleva käyttöaika seuraavaan huoltoon näkyy seuraavien näyttöviestin myötä.
Näyttöviesteistä riippumatta käytetty iskevä mutteriväännin on huollettava vähintään kerran vuodessa, jotta kiinnitysten laatu säilyy hyvänä.
Iskevän mutterivääntimen huoltotilan näytöt
Näyttö
Merkitys
Image alternative Iskevä mutteriväännin moitteettomassa kunnossa, lähiaikoina ei huoltotarvetta.
Image alternative Iskevän mutterivääntimen huolto kohtapuoliin ajankohtainen.
Näytössä oikealla olevan neliön segmentit ilmaisevat jäljellä olevan käyttöajan osuuden.
Image alternative Iskevän mutterivääntimen huolto heti tarpeen.
Tämä varoitusviesti ilmestyy automaattisesti jäljellä olevan käyttöajan umpeuduttua. Käyttötapoja "Älykäs käyttö" ja "Kiinnitys" ei voi enää valita.

Perusasetusvalikosta poistuminen

 1. Siirrä valintakehys symbolin Image alternative kohtaan.
 2. Paina OK-painiketta.
  • Näytössä näkyy viimeksi valittu käyttötapa.

Käyttötavat

Eri käyttötavat on kuvattu seuraavassa, ja kuvaukset koskevat vain iskevän mutterivääntimen oikealle pyörivää toimintaa. Vasemmalle pyöriessään iskevä mutteriväännin käy hallitsemattomasti.

Älykäs käyttö

Käyttötavassa "Älykäs käyttö" älykäs kiinnitysmoduli säätää ja valvoo valitun kiinnityselementtityypin mukaista kiinnitystä. Tällöin käytössä ovat viimeksi suoritetun ohjelmapäivityksen mukaiset kiinnitysparametrit. Koska sekä tuotemerkinnät että työstöparametrit saattavat muuttua, on kiinnitysmodulissa aina oltava asennettuna tuorein ohjelmaversio.
 • Kun valittuna on älykäs käyttö, iskevässä mutterivääntimessä palaa vääntömomenttinäyttö "AT".
 • Käyttötehojen vaihtokytkin ei nyt toimi. Iskevä mutteriväännin voidaan kuitenkin kytkeä PÄÄLLE ja pois vaihtokytkimellä.
  Noudata tältä osin iskevän mutterivääntimen käyttöohjetta.
Työstöparametrit älykkäässä käytössä
Image alternative
 1. Kiinnityselementin tyyppi (kiinnityselementin lyhennenimi)
 2. Materiaali / materiaalilaatu / tuotemalli
 3. Halkaisija (vaihtoehto)
Kuvassa näkyy työstöparametrien sijainti näytössä.
Kiinnityselementin tyyppiKiinnitysmoduliin on tallennettu tehtaalla erilaisia työstöparametreja erityyppisille kiinnityselementeille.
Näytetyn kiinnityselementin on vastattava käytettävää kiinnityselementtiä.
Lisätietoja löydät SI-AT-A22:n pikaoppaasta ja kunkin tuotteen käyttöohjeesta.

Käyttötapa "Kiinnitys"

Tässä käyttötavassa on käytettävissä yhteensä 30 tehoa. Tietylle kiinnityselementtityypille valittava teho riippuu kiinnityselementin halkaisijasta ja määritetystä vääntömomentista. Teho on määritettävä vaiheittain näiden tietojen perusteella.
Käyttötavassa "Kiinnitys" näyttö on seuraavanlainen:
Image alternative
Ruuvisymbolin oikealla puolella oleva numero ilmaisee valitun tehon.

Tarvittavan tehon määritys käyttötavalle "Kiinnitys"

 1. Image alternative HUOMIO! Ennen kiinnitystä on varmistettava, että liitettävien rakenneosien kosketuspinnat ovat kokonaan toisiaan vasten ja että mutterit on kierretty rakenneosaan vasteeseen saakka.
 2. Kiristä kiinnityselementti pienempää tehoa käyttäen.
  • Aloita tämä vaiheittain tehtävä prosessi mahdollisimman vähäisellä teholla, jotta kiinnityselementti ei vaurioidu liian voimakkaasta kiristämisestä.
 3. Tarkasta kiinnityselementin saavutettu kiristysmomentti kalibroidulla momenttiavaimella.
  Jotta useiden kiinnityselementtien kiristäminen on mahdollista tehdä uudelleen, varmista, että kaikki kiinnitysominaisuudet pysyvät samoina. Muutokset liitoksen ominaisuuksissa voivat johtaa tarvittavan tehon muuttumiseen.
  Tulos 1 / 3Kiristettävälle kiinnityselementille määritettyä momenttia ei saavutettu.
  • Löystytä kiinnityselementtiä ja säädä kiinnitysmodulista seuraavaksi suurempi teho.
  • Kiinnitä nyt kiinnityselementti iskevän mutterivääntimen seuraavalla teholla ja tee tarkastus uudelleen.
  Tulos 2 / 3Kiristettävälle kiinnityselementille määritetty momentti ylittyi.
  • Löystytä kiinnityselementtiä ja säädä kiinnitysmodulista seuraavaksi pienempi teho.
  • Kiinnitä nyt kiinnityselementti iskevän mutterivääntimen seuraavalla teholla ja tee tarkastus uudelleen.
  Tulos 3 / 3Kiinnityselementti on kiristetty määritettyyn momenttiin.
  Oikea teho kiinnityselementtiä varten on nyt määritetty.

Käyttötapa "Säätelemätön käyttö"

Tässä käyttötavassa älykäs kiinnitysmoduli on deaktivoitu. Iskevä mutteriväännin toimii aivan kuin älykästä kiinnitysmodulia ei olisikaan. Kiinnitysmodulia ei siis tarvitse irrottaa lyhytaikaiseen työskentelyyn ilman älykästä kiinnitysmodulia.
Säätelemätön käyttö näkyy näytössä seuraavasti:
Image alternative
Säätelemättömässä käytössä iskevän mutterivääntimen vääntömomenttinäytön merkkivalo "AT" ei pala, mutta näppäin iskevän mutterivääntimen eri käyttötehojen säätämiseen on toimintakykyinen.

Käyttötavan valinta

Käyttötavan voi valita halutulle kiinnityselementtityypille sopivaksi kahdella eri tavalla:
 • Kiinnitettävän Hilti -tuotteen pakkauksessa oleva viivakoodi tai QR-koodi skannaamalla.
 • Manuaalinen valinta kiinnitysmodulin käyttöpainikkeilla
Viiva- tai QR-koodin skannausJos kiinnitettävään Hilti -tuotteeseen liittyy viiva- tai QR-koodi, käyttötavan voi valita nopeasti ja kätevästi skannaamalla tämä koodi ja valitsemalla se tuotteeseen.
Manuaalinen valintaJos kiinnitettävään tuotteeseen ei liity viiva- tai QR-koodia, käyttötavan voi valita kiinnitysmodulin käyttöpainikkeilla.
Käyttötavan "Säätelemätön käyttö" voi valita vain manuaalisesti.

Käyttötavan valinta käyttöpainikkeilla

 1. Avaa kiinnitysmodulin lukitus.
 2. Liikuta valintakehys tarvittaessa nuolipainikkeilla toisen, muutettavan vaihtoehdon kohdalle.
 3. Paina OK-painiketta.
  • Valittu vaihtoehto näkyy nyt mustataustaisena.
 4. Tee halutut asetukset nuolipainikkeilla.
 5. Paina OK-painiketta.
  • Valittu asetus näkyy jälleen valintakehyksen kanssa.
 6. Toista viimeiset 3 työvaihetta, jos haluat tehdä lisää asetuksia.
 7. Lukitse kiinnitysmoduli.

Käyttötavan valinta skannaamalla viivakoodi tai QR-koodi

 1. Avaa kiinnitysmodulin lukitus.
 2. Paina skannauspainiketta.
  • Skanneri aktivoituu, ja lukuvalmius näkyy näytössä symbolin Image alternative muodossa.
Image alternative
 1. Pidä modulia noin 15 senttimetrin (6″) etäisyydellä viivakoodin tai QR‑koodin suuntaan siten, että koodi osuu skannerin projisoiman kehyksen sisään.
  • Merkkivalot palavat vihreinä.
  • Vahvistusmerkkiääni kuuluu.
  • Näytössä näkyy kiinnitettävän tuotteen työstötila.
  • Merkkivalot vilkkuvat punaisina.
  • Varoitusääni kuuluu.
  • Näytössä näkyy Image alternative Image alternative (koodia ei voitu lukea tai se ei ole tuttu).
   • Paina skannauspainiketta ja skannaa koodi uudelleen.
    Kiinnitysmodulin muistissa ei ehkä vielä ole työstöparametreja kiinnitettävälle tuotteelle. Jos tuote on SI-AT-yhteensopiva, kyseisen tuotteen QR-koodin voi skannata SI-AT-A22-käyttöohjeesta. Siten voit ladata työstöparametrit SI-AT-modulin muistiin. Tuotteen työstöparametrit voidaan ladata myös jälkeenpäin ohjelman AT Documentation Software avulla USB-liitännän kautta kiinnitysmoduliin. On tärkeää tarkastaa kiinnitysmodulin ohjelman päivitys säännöllisesti, jotta käytössä ovat aina tuoreimmat työstöparametrit.
 1. Lukitse kiinnitysmoduli.

Tuotteen kiinnitys älykkäässä käytössä

Varmista ennen kiinnitysmodulin käyttöä, että kiinnitettävä tuote on asennettu oikein. Noudata kiinnitettävän tuotteen käyttöohjeita ja ota huomioon eri mallit kiinnityselementtien tarkastamiseksi.
 1. Valitse käyttötavaksi "Älykäs käyttö".
 2. Valitse suunnanvaihtokytkimellä pyörimissuunta oikealle.
 3. Aseta iskevä mutteriväännin sopivan työkaluterän avulla kiinnitettävää tuotetta vasten.
 4. Paina käyttökytkintä ja pidä se painettuna, kunnes kiinnitysmoduli antaa jonkin seuraavista kuittauksista:
Image alternative
Tulos 1 / 4
 • Viesti "Kiinnitys päättynyt onnistuneesti" näkyy näytössä.
 • Merkkivalot palavat vihreinä.
 • Vahvistusmerkkiääni kuuluu.
Kiinnityselementti kiinnitettiin oikein. Voit nyt jatkaa suoraan samantyyppiseen seuraavaan kiinnityselementtiin.
Image alternative
Tulos 2 / 4
 • Viesti "Uudelleenkiristys päättynyt onnistuneesti" näkyy näytössä.
 • Merkkivalot vilkkuvat keltaisina.
 • Varoitusääni kuuluu.
Liitos, joka oli jo kiristetty kiinni ja sen jälkeen jälleen löystytetty, kiristettiin uudelleen. TIEDOKSI:  Jos kiinnityselementtiä ei kiristetty kerralla oikein, se on tarkastettava kalibroidulla momenttiavaimella ja tarvittaessa kiristettävä.
Image alternative
Tulos 3 / 4
 • Viesti "Akun jännite liian pieni" näkyy näytössä.
 • Merkkivalot vilkkuvat punaisina.
Akun jäljellä oleva kapasiteetti ei riitä kiinnityselementin kiinnittämiseen.
 • Paina OK-painiketta viestin vahvistamiseksi.
 • Ota käyttöön paremmin ladattu akku.
Image alternative
Tulos 4 / 4
 • Viesti "Kiinnitys ei päättynyt oikein" näkyy näytössä.
 • Merkkivalot vilkkuvat punaisina.
 • Varoitusääni kuuluu.
 • Kiristä kiinnityselementti kalibroidulla momenttiavaimella.

Tuotteen kiinnitys käyttötavalla "Kiinnitys"

 1. Valitse käyttötavaksi "Kiinnitys".
 2. Määritä kiinnitettävälle tuotteelle sopiva kiristystiukkuus ja aseta se käyttöön.
 3. Valitse suunnanvaihtokytkimellä pyörimissuunta oikealle.
 4. Aseta iskevä mutteriväännin sopivan työkaluterän avulla kiinnitettävää tuotetta vasten.
 5. Paina käyttökytkintä ja pidä se painettuna, kunnes kiinnitysmoduli antaa jonkin seuraavista kuittauksista:
Image alternative
Tulos 1 / 2
 • Viesti "Kiinnitys päättynyt onnistuneesti" näkyy näytössä.
 • Merkkivalot palavat vihreinä.
 • Vahvistusmerkkiääni kuuluu.
Kiinnityselementti kiinnitettiin oikein. Voit nyt jatkaa suoraan samantyyppiseen seuraavaan kiinnityselementtiin.
Image alternative
Tulos 2 / 2
 • Viesti "Kiinnitys ei päättynyt oikein" näkyy näytössä.
 • Merkkivalot vilkkuvat punaisina.
 • Varoitusääni kuuluu.
 • Kiristä kiinnityselementti kalibroidulla momenttiavaimella.

Kiinnityselementin tarkastus

Kaikkia Hilti -tuotteita päivitetään jatkuvasti, joten myös sellaiset tuotteet, joita tässä dokumentaatiossa ei ole kuvattu, kuuluvat SI-AT-modulin tuen piiriin. Pidä ohjelma ja käyttöohje aina ajan tasalla.
Muita tälle tuotteelle hyväksyttyjä järjestelmätuotteita ja ajantasaiset käyttöohjeet sekä tarkastusohjeet löydät nettiosoitteesta: www.hilti.group | USA: www.hilti.com .

Segmenttiankkureiden kiinnityselementtien tarkastus

Jotta voit varmistua, että segmenttiankkureiden kiinnitys "älykkäällä käyttötavalla" kiinnitettynä saavuttaa hyväksynnässä / käyttöohjeessa annetun asennusvääntömomentin, tarkasta ensimmäinen ja viimeinen segmenttiankkuri kalibroidulla momenttiavaimella. Tämä asennusvääntömomenttiin kiristämisen tarkastus on tehtävä välittömästi segmenttiankkurin kiristämisen (asennuksen) jälkeen.
Tarkastusvääntömomentti vastaa kyseisen segmenttiankkurin asennusvääntömomenttia, joka löytyy tämän ankkurin käyttöohjeesta.
 • Kiristä segmenttiankkurin mutteri kalibroidulla momenttiavaimella. Tarkkaile tällöin kulma-arvoa, jossa kiinnityselementtiä voi kiertää lisää.
  Tulos 1 / 2Segmenttiankkurin mutteria ei kierretty yli annetun maksimikiristyskääntökulman (< 360 °).
  Kiinnityselementti kiinnitettiin oikein.
  Tulos 2 / 2Segmenttiankkurin mutteri kierrettiin yli annetun maksimikiristyskääntökulman (> 360 °).
  Kiinnityselementin kiinnitys on virheellinen. Tätä edeltäneen tarkastukseen jälkeen tehtyjä kiinnityksiä on pidettävä virheellisinä, ja ne on tarkastettava. Iskevä mutteriväännin pitää tarkastuttaa Hilti -huollossa.

Asennusjärjestelmien kiinnityselementin turvallisuuden tarkastus

Jotta voidaan varmistaa, että työntöpainikkeiden kiinnitys "älykästä käyttötapaa" käytettäessä saavuttaa hyväksynnässä / käyttöohjeessa annetun asennuskiristysmomentin, ensimmäinen ja viimeinen työntöpainike on tarkastettava kalibroidulla momenttiavaimella. Tämä asennuskiristysmomenttiin kiristämisen tarkastus on tehtävä välittömästi työntöpainikkeen kiristämisen (asennuksen) jälkeen.
Tarkastuskiristysmomentti vastaa kyseisen työntöpainikkeen asennuskiristysmomenttia, joka löytyy kyseisen työntöpainikkeen käyttöohjeesta.
Varmista, että käytät kiinnityselementtien mukaisesti oikeita kiinnitysparametrejä. Lisätietoja löydät kiristysmodulin käyttöohjeesta ja kunkin tuotteen käyttöohjeesta. Image alternative
 • Kiristä kiinnityselementti kalibroidulla momenttiavaimella. Tarkkaile tällöin kulma-arvoa, jossa kiinnityselementtiä voi kiertää lisää.
  Tulos 1 / 2Kiinnityselementtiä ei kierretty yli annetun maksimikiristyskääntökulman (< 180 °).
  Kiinnityselementin kiinnitys on tehty oikein.
  Tulos 2 / 2Kiinnityselementtiä kierrettiin yli annetun maksimikiristyskääntökulman (> 180 °).
  Tehty kiinnitys on virheellinen. Tätä edeltäneen tarkastukseen jälkeen tehtyjä kiinnityksiä on pidettävä virheellisinä, ja ne on tarkastettava. Iskevä mutteriväännin pitää tarkastuttaa Hilti -huollossa.

Käyttötavalla "Kiinnitys" tehtyjen kiinnitysten tarkastus

 • Tarkasta säännöllisin välein ja kalibroitua momenttiavainta käyttäen yrityksen sisäisten ohjeiden tai laatumääräysten mukaisesti, saavutettiinko tavoitekiristystiukkuus.

Kiinnitysmodulin irrotus paikaltaan

Image alternative
 1. Irrota akku.
 2. Paina kiinnitysmodulin lukituksen vapautuspainiketta ja pidä painettuna.
 3. Vedä kiinnitysmoduli taaksepäin irti iskevästä mutterivääntimestä.

Kiinnitysmodulin liittäminen tietokoneeseen

Image alternative
 1. Irrota kiinnitysmoduli.
 2. Työnnä kiinnitysmodulin alapinnalla oleva suojus auki.
  • USB-liitäntään pääsee nyt käsiksi.
 3. Liitä USB-johdon pistoke (tyyppi B, USB 2.0) kiinnitysmodulin USB-liitäntään.
 1. Liitä USB-johdon toinen pistoke (tyyppi A) tietokoneeseen.
  • Kiinnitysmoduli saa nyt virtansa tietokoneelta. Modulin näytössä näkyy USB-logo (Image alternative).
  Kun olet irrottanut USB-pistokkeen kiinnitysmodulista, sulje USB-liitännän peittävä kansi, jotta USB-liitäntä on suojassa likaantumiselta.

Huolto ja kunnossapito

Käyttöturvallisuuden varmistamiseksi käytä vain alkuperäisiä varaosia ja käyttömateriaaleja. Tälle tuotteelle hyväksyttyjä varaosia, käyttömateriaaleja ja lisävarusteita löydät Hilti -edustajalta tai osoitteesta: www.hilti.com
 • Pidä tuote ja etenkin sen kahvapinnat kuivina, puhtaina, öljyttöminä ja rasvattomina. Älä käytä silikonia sisältäviä puhdistus- tai hoitoaineita.
 • Puhdista koneen ulkopinnat kevyesti kostutetulla liinalla säännöllisin välein.

Kuljetus ja varastointi

 • Käytä älykkään kiinnitysmodulin kuljetukseen ja varastointiin mukana toimitettua säilytyslaatikkoa tai iskevän mutterivääntimen laukkua vaurioiden välttämiseksi.

Apua häiriötilanteisiin

Häiriöissä, joita ei ole kuvattu tässä taulukossa tai joita et itse pysty poistamaan, ota yhteys Hilti -huoltoon.
Noudata iskevän mutterivääntimen käyttöohjeessa annettuja ohjeita häiriöiden poistamiseen.
Häiriö
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Image alternative
Viesti "Modulin lukitus" näkyy näytössä.
Kiinnitysmodulin lukitus avattu.
 • Lukituspainiketta painamalla lukitset kiinnitysmodulin ja aktivoit samalla iskevän mutterivääntimen.
Image alternative
Viesti "Akun lämpötila liian suuri" näkyy näytössä.
Akku on ylikuumentunut.
 • Vaihda akku tai anna akun jäähtyä.
Image alternative
Viesti "Akun lämpötila liian pieni" näkyy näytössä.
Akun lämpötila on liian alhainen.
 • Käytä akkua, jonka lämpötila on akun käyttölämpötilan alueella (ks. akun käyttöohje).
Image alternative
Viesti "Iskevän mutterivääntimen lämpötila liian suuri" näkyy näytössä.
Iskevä mutteriväännin on ylikuumentunut.
 • Anna iskevän mutterivääntimen jäähtyä ja puhdista jäähdytysilmaraot.
Image alternative
Viesti "Akun varaus liian pieni" näkyy näytössä.
Akun varaus ei riitä kiinnityselementin kunnolla kiinni kiertämiseen.
 • Ota käyttöön paremmin ladattu akku.
Image alternative
Viesti "Virranotto liian suuri" näkyy näytössä.
Virranotto on hetkellisesti liian suuri.
 • Paina OK-painiketta viestin vahvistamiseksi.
 • Tee kiinnitys uudelleen.
 • Jos viesti ilmestyy uudelleen, ota yhteys Hilti -huoltoon.
Image alternative
Viesti "Nappiparisto tyhjä" näkyy näytössä.
Kiinnitysmodulin kellon nappiparisto on tyhjä.
  Dokumentaatioraportin päiväys ja kellonaika eivät enää välttämättä ole oikein.
 • Käänny Hilti -huollon puoleen pariston vaihtamiseksi.
Image alternative
Viesti "Konevika" näkyy näytössä.
Laitteen vika havaittu.
 • Liitä kiinnitysmoduli tietokoneeseen.
 • Lue vikamuisti AT Documentation Software -ohjelmalla ja noudata ohjelmassa vian poistamiseen annettuja ohjeita.
Image alternative
Viesti "Dokumentaatiotoiminto deaktivoitu" näkyy näytössä.
Dokumentaatiotoiminto deaktivoitu (vain varoitusviesti).
 • Kun tarvitset dokumentaatiotoimintoa, liitä kiinnitysmoduli tietokoneeseen ja aktivoi dokumentaatiotoiminto tietokoneohjelmasta AT Documentation Software .
 • Paina tarvittaessa OK-painiketta, jotta viesti poistuu näkyvistä ja kiinnitysmodulin käynnistys voi jatkua.
Image alternative
Viesti "Muisti varattu… -prosenttisesti" näkyy näytössä. (viesti ilmestyy, kun arvot ≥ 90 %.)
Kiinnitysmodulin muistista on käytössä näytössä näkyvän prosenttilukeman verran. Huomio: Kun prosenttilukema on 100 %, vanhimmat tiedot korvataan uusilla!
 • Liitä kiinnitysmoduli tietokoneeseen.
 • Lue tiedot AT Documentation Software -ohjelmalla, jotta voit dokumentoida ne raporttiin.
 • Poista tiedot tämän jälkeen kiinnitysmodulin muistista, jolloin muistitilaa vapautuu.

Hävittäminen

Image alternative Hilti -työkalut, -koneet ja -laitteet on pääosin valmistettu kierrätyskelpoisista materiaaleista. Kierrätyksen edellytys on materiaalien asianmukainen lajittelu. Useissa maissa Hilti ottaa vanhat koneet ja laitteet vastaan kierrätystä ja hävitystä varten. Lisätietoja saat Hilti -huollosta tai -edustajalta.
Image alternative
 • Älä hävitä sähkötyökaluja, elektronisia laitteita ja akkuja tavallisen sekajätteen mukana!

RoHS (vaarallisten aineiden käytön rajoittamisen direktiivi)

Vaarallisten aineiden taulukon löydät seuraavasta linkistä: qr.hilti.com/r4838537.
Linkki RoHS-taulukkoon on tämän dokumentaation lopussa QR-koodina.

Valmistajan myöntämä takuu

 • Jos sinulla on takuuehtoihin liittyviä kysymyksiä, ota yhteys paikalliseen Hilti -edustajaan.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vakuutamme, että tämä tuote täyttää sovellettujen direktiivien ja standardien vaatimukset. Se on tarkastettu ja hyväksytty yhdessä siihen tarkoitettujen tuotteiden kanssa.
Image alternative