Kieli

DSH 600
DSH 600-X

Alkuperäiset ohjeet

Dokumentaation tiedot

Tästä dokumentaatiosta

 • Lue ehdottomasti tämä dokumentaatio ennen tuotteen käyttöönottoa. Se on turvallisen työnteon ja tuotteen ongelmattoman käsittelyn perusedellytys.
 • Noudata tässä dokumentaatiossa ja tuotteessa olevia turvallisuus- ja varoitushuomautuksia.
 • Säilytä käyttöohje aina tuotteen yhteydessä ja varmista, että käyttöohje on mukana, kun luovutat tuotteen toiselle henkilölle.

Merkkien selitykset

Varoitushuomautukset

Varoitushuomautukset varoittavat tuotteen käyttöön liittyvistä vaaroista. Seuraavia varoitustekstejä käytetään:
VAKAVA VAARA
VAKAVA VAARA !
 • Varoittaa uhkaavasta vaaratilanteesta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai jopa kuolema.
VAARA
VAARA !
 • Varoittaa mahdollisesta vaarasta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai kuolema.
VAROITUS
VAROITUS !
 • Varoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, josta voi seurata loukkaantuminen tai aineellinen vahinko.

Symbolit dokumentaatiossa

Tässä dokumentaatiossa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Lue käyttöohje ennen käyttämistä
Image alternative Toimintaohjeita ja muuta hyödyllistä tietoa
Image alternative Kierrätyskelpoisten materiaalien käsittely
Image alternative Älä hävitä sähkölaitteita ja akkuja tavallisen sekajätteen mukana

Symbolit kuvissa

Kuvissa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Nämä numerot viittaavat vastaavaan kuvaan tämän käyttöohjeen alussa
Image alternative Numerointi kertoo työvaiheiden järjestyksen kuvissa ja saattaa poiketa numeroinnista tekstissä
Image alternative Kohtanumeroita käytetään kuvassa Yleiskuva , ja ne viittaavat kuvatekstien numerointiin kappaleessa Tuoteyhteenveto
Image alternative Tämän merkin tarkoitus on kiinnittää erityinen huomiosi tuotteen käyttöön ja käsittelyyn.

Tuotekohtaiset symbolit

Symbolit tuotteessa

Tuotteessa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Pyörimissuuntanuoli teräsuojuksessa
Image alternative Moottorin pysäytysasento
Image alternative Moottorin käyntiasento
Image alternative Käynnistyspumppu
Image alternative Joutokäyntisuuttimen säätöruuvi
Image alternative Täyskaasusuuttimen säätöruuvi
Image alternative Joutokäynnin säätöruuvi
Image alternative Polttonesteseos
Image alternative Tankin korkin aukikiertosuunta
Image alternative Rikastin (ei jos -X)
Image alternative Käytä kuulosuojaimia, suojalaseja, hengityssuojainta ja suojakypärää
Image alternative Käytä suojakäsineitä
Image alternative Käytä turvakenkiä
Image alternative Langaton tiedonsiirto

Tarrat koneessa

Varoitussymbolit
Image alternative Vaara: sinkoutuvat kipinät voivat sytyttää tulipalon
Image alternative Takaiskun vaara
Image alternative Vaara: älä hengitä myrkyllisiä höyryjä ja pakokaasuja
Image alternative Karan max. kierrosluku
Image alternative Vaara: kuuma pinta
Kieltosymbolit
Image alternative Älä käytä hammastettuja katkaisulaikkoja
Image alternative Älä käytä vaurioituneita katkaisulaikkoja
Image alternative Tupakointi ja avotulen käsittely kielletty

Tuotetiedot

Image alternative -tuotteet on tarkoitettu ammattikäyttöön, ja niitä saa käyttää, huoltaa tai korjata vain valtuutettu, koulutettu henkilö. Käyttäjän pitää olla hyvin perillä käyttöön liittyvistä vaaroista. Tuote ja sen varusteet saattavat aiheuttaa vaaratilanteita, jos kokemattomat henkilöt käyttävät tuotetta ohjeiden vastaisesti tai muutoin asiattomasti.
Tyyppimerkinnän ja sarjanumeron löydät tyyppikilvestä.
 • Kirjoita sarjanumero oheiseen taulukkoon. Tuotteen tiedot tarvitaan, jos esität kysymyksiä myynti- tai huoltoedustajallemme.
  Tuotetiedot
  Katkaisulaikkakone
  DSH 600 | DSH 600-X
  Sukupolvi
  01
  Sarjanumero

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vakuutamme, että tässä kuvattu tuote täyttää voimassa olevien direktiivien ja standardien vaatimukset. Kuva vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on tämän dokumentaation lopussa.
Tekninen dokumentaatio löytyy tästä:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Turvallisuus

Henkilöturvallisuus

 • Käytä työhön sopivaa konetta. Älä käytä konetta muihin töihin kuin mihin se on tarkoitettu, vaan käytä sitä aina käyttötarkoituksen mukaisiin töihin, ja varmista, että se on teknisesti moitteettomassa kunnossa.
 • Älä koskaan tee koneeseen minkäänlaisia muutoksia.
 • Tuotetta saavat käyttää vain henkilöt, jotka ovat perehtyneet sen käyttöön ja jotka on koulutettu sen turvalliseen käyttöön ja jotka ymmärtävät sen käytöstä aiheutuvat vaarat. Tuotetta ei ole tarkoitettu lasten käyttöön.
 • Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja noudata tervettä järkeä tuotetta käyttäessäsi. Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Tuotetta käytettäessä hetkellinenkin varomattomuus saattaa aiheuttaa vakavia vammoja.
 • Koneen käyttämisen aikana käyttäjän ja välittömässä läheisyydessä olevien henkilöiden on käytettävä soveltuvia suojalaseja, suojakypärää, kuulosuojaimia, suojakäsineitä ja kevyitä hengityssuojaimia.
 • Pidä aina molemmin käsin kiinni koneen käsikahvoista. Pidä käsikahvat kuivina, puhtaina, öljyttöminä ja rasvattomina.
 • Älä koskaan käytä konetta ilman teräsuojusta. Säädä teräsuojus oikein. Teräsuojus on kiinnitettävä kunnolla ja sellaiseen asentoon, että se antaa parhaan mahdollisen suojan siten, että mahdollisimman pieni osa katkaisulaikasta on suojaamattomasti näkyvissä käyttäjän suuntaan. Varmista, että työssä syntyvät kipinät eivät aiheuta vaaraa. Teräsuojus suojaa käyttäjää murtuneen katkaisulaikan kappaleilta, katkaisulaikan tahattomalta koskettamiselta ja kipinöiden hallitsemattomalta sinkoilulta.
 • Varo, ettet koske pyöriviin osiin - loukkaantumisvaara!
 • Varmista aina tukeva seisoma-asento ja tasapaino. Siten voit paremmin hallita tuotetta yllättävissä tilanteissa. Vältä vaikeita työskentelyasentoja.
 • Käytä työhösi soveltuvia vaatteita. Älä käytä löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet loitolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet, korut ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
 • Jos turvakaasukahva vapautetaan koneen käydessä täydellä kierrosluvulla, nopeuden hidastuessa syntyy lievä konetta eteenpäin kallistava voima. Valmistaudu siihen ja pidä koneen käsikahvoista kiinni molemmin käsin.
 • Jos kone tai katkaisulaikka on pudonnut, tarkasta koneen ja katkaisulaikan mahdolliset vauriot. Tarvittaessa vaihda katkaisulaikka.
 • Sammuta kone, ennen kuin säädät teräsuojusta tai vaihdat katkaisulaikan.
 • Käytä terän vaihdossa suojakäsineitä. Katkaisulaikan koskettaminen saattaa aiheuttaa haavoja ja palovammoja.
 • Käytä suojalaseja. Sirpaleet saattavat aiheuttaa vammoja ja vahingoittaa silmiä.
 • Pyri käyttämään märkäleikkaustapaa, jotta kiviainesmateriaaleja tai asvalttia leikattaessa syntyy vähemmän pölyä.
 • Vältä märkäleikkauksessa syntyvän lietteen ihokosketusta.
 • Tiettyjen materiaalien kuten lyijypitoisen maalin, joidenkin puulajien, mineraalien ja metallien pölyt voivat olla terveydelle vaarallisia. Pölyjen ihokosketus tai hengittäminen saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita ja/tai hengitystiesairauksia koneen käyttäjälle tai lähellä oleville henkilöille. Leikattaessa syntyvän pölyn määrän vähentämiseksi suositamme märkäleikkaustapaa. Varmista työpaikan hyvä tuuletus. Suositamme suodatusluokan P2 hengityssuojaimen käyttämistä. Noudata maakohtaisia eri materiaalien työstöstä annettuja ohjeita ja määräyksiä.
 • Asbestia sisältävää materiaalia ei saa työstää.
 • Pidä työssäsi rentouttavia taukoja, joiden aikana tee sormivoimisteluliikkeitä varmistaaksesi sormiesi hyvän verenkierron. Pitempään jatkuva työnteko saattaa tärinän vuoksi aiheuttaa verenkiertohäiriöitä tai sormien, käsien ja ranteiden hermokipuja.
 • Ennen töiden aloittamista ota yhteys lujuuslaskelmista vastaavaan henkilöön, arkkitehtiin tai työnjohtoon. Urien tekeminen kantaviin seiniin tai muihin rakenteisiin voi vaikuttaa rakenteiden lujuuksiin, erityisesti jos raudoituselementtejä tai kantavia elementtejä katkaistaan.
 • Kun teet reikiä, varmista työstettävän kohdan taustapuoli. Putoamaan tai sinkoutumaan pääsevät palaset voivat aiheuttaa muille vammoja.
 • Älä koskaan anna tuotteen käydä ilman valvontaa. Sammuta moottori ja odota, kunnes katkaisulaikka on täysin pysähtynyt, ennen kuin lasket tuotteen maahan/lattialle tai kuljetat sitä.
 • Jos käytät tuotetta ilman ulkoista vesipumppua, pumppukannen pitää olla aina asennettuna.
 • Sammuta tuote aina käytön päätteeksi.
 • Hoida tuotetta huolella. Tarkasta, etteivät osat ole murtuneet tai vaurioituneet siten, että tuotteen moitteeton toiminta vaarantuu. Korjauta vaurioituneet osat ennen tuotteen käyttämistä.
 • Loukkaantumisvaaran välttämiseksi käytä vain alkuperäisiä lisävarusteita ja lisälaitteita, joiden valmistaja on Hilti .
 • Anna koulutettujen ammattihenkilöiden korjata tuote ja hyväksy korjauksiin vain alkuperäisiä varaosia. Siten varmistat tuotteen turvallisuuden säilymisen.
 • Noudata kansallisia työturvallisuus- ja työsuojelumääräyksiä.

Sähköturvallisuus

 • Tarkasta ennen työn aloittamista, onko työskentelyalueella rakenteiden sisälle asennettuja sähköjohtoja tai kaasu- ja vesiputkia. Koneen ulkopinnan metalliosista saatat saada sähköiskun, jos vahingossa osut sähköjohtoon.

Työpisteen turvallisuus

 • Varmista työskentelyalueen hyvä valaistus.
 • Älä työskentele suljetuissa tiloissa. Pakokaasun hiilimonoksidi, palamattomat hiilivedyt ja bentsoli voivat aiheuttaa tukehtumisen.
 • Pidä työskentelyalue hyvässä järjestyksessä. Varmista, ettei työskentelyalueella ole esineitä, joihin saattaisit loukata itsesi. Työskentelyalueen epäjärjestys lisää onnettomuusriskiä.
 • Pakokaasussa olevat tai leikatessa syntyvät kuumat kipinät voivat sytyttää tulipalon tai aiheuttaa räjähdyksen. Varmista, etteivät syntyvät kipinät pääse sytyttämään palavia aineita (bensiiniä, kuivaa ruohoa jne.) tai räjähtäviä aineita (kaasuja jne.).
 • Varmista ennen vesipumpun asennusta, ettei veden syöttöpaine ylitä 6 baaria.

Nesteet (bensiini ja öljy) ja höyryt

 • Anna tuotteen jäähtyä ennen tankkaamista.
 • Älä koskaan tupakoi tankatessasi.
 • Älä tankkaa tuotetta työskentelyalueellasi. Tankatessasi varo roiskuttamasta bensiiniä. Käytä sopivaa suppiloa.
 • Vältä bensiinihöyryjen ja pakokaasujen hengittämistä. Varmista riittävä tuuletus.
 • Älä käytä puhdistamiseen bensiiniä tai muita herkästi syttyviä nesteitä.

Katkaisutyöt katkaisulaikkoja käyttäen

 • Käytä vain sellaista katkaisulaikkaa, jonka sallittu kierrosluku on vähintään yhtä suuri kuin käyttökaran suurin kierrosluku.
 • Varmista, että katkaisulaikan ulkohalkaisija ja paksuus vastaavat koneen mittatietoja.
 • Älä koskaan käytä vaurioitunutta, soikeaa, kieroa tai tärisevää katkaisulaikkaa.
 • Älä käytä vaurioituneita timanttikatkaisulaikkoja (murtumat runkolevyssä, murtuneet tai tylstyneet segmentit, vaurioitunut kiinnitysreikä, taipunut tai taittunut runkolevy, ylikuumentumisen aiheuttama voimakas värjäytyminen, timanttisegmenttien alta kulunut runkolevy, timanttisegmenttien sivuylitys hävinnyt jne.).
 • Älä käytä hammastettua katkaisutyökalua.
 • Aina kun kiinnität katkaisulaikkaa, varmista, että katkaisulaikan annettu pyörimissuunta on sama kuin käyttökaran pyörimissuunta.
 • Katkaisulaikkojen, laippojen ja muiden varusteiden pitää sopia tarkasti koneen karaan. Katkaisulaikat, jotka eivät tarkasti sovi koneen karaan, pyörivät epätasaisesti, tärisevät voimakkaasti ja saattavat johtaa hallinnan menettämiseen.
 • Käytä aina ehjää kiinnityslaippaa, jonka halkaisija sopii käytettävään katkaisulaikkaan. Sopiva kiinnityslaippa tukee katkaisulaikkaa ja vähentää siten katkaisulaikan murtumisvaaraa.
 • Ohjaa tuotetta tasaisesti ja siten, ettei katkaisulaikkaan kohdistu sivusuuntaisia voimia. Aseta katkaisulaikka aina suoraan kulmaan työkappaleeseen nähden. Katkaisu- tai leikkaustyön aikana älä muuta leikkaamissuuntaa sivusuuntaista voimaa käyttäen tai katkaisulaikkaa kääntäen.
 • Katkaisulaikkaa vaihtaessasi käytä suojakäsineitä, koska käytön myötä katkaisulaikka kuumenee.
 • Märkäleikkauksessa käytettyjä Abrasiv‑katkaisulaikkoja saa käyttää vain saman päivän aikana, koska pitempään vaikuttava kosteus heikentää katkaisulaikan lujuutta.
 • Ota keinohartsisidonnaisten kuituvahvisteisten katkaisulaikkojen viimeinen käyttöpäivä huomioon; älä käytä katkaisulaikkoja tämän päiväyksen jälkeen.

Kuljetus ja varastointi

 • Sammuta kone aina kuljettamisen ajaksi.
 • Irrota katkaisulaikka koneesta työnteon päätteeksi. Kuljettaminen katkaisulaikka kiinnitettynä saattaa vaurioittaa katkaisulaikkaa.
 • Käsittele katkaisulaikkaa varovasti ja säilytä se valmistajan ohjeiden mukaisesti.
 • Varastoi ja kuljeta tuote aina pystyasennossa, älä kyljellään.
 • Tuotetta ei saa kuljettaa nosturilla.
 • Säilytä tuote aina turvallisessa paikassa. Kun tuotetta ei käytetä, säilytä se kuivassa paikassa korkealla tai lukitussa paikassa lasten ulottumattomissa.
 • Kun lasket tuotteen kädestäsi, varmista, että tuote pysyy turvallisesti pystyssä.
 • Anna tuotteen käytön jälkeen jäähtyä, ennen kuin pakkaat tai peität sen.
 • Varastoi bensiini ja öljy hyvin tuulettuvassa tilassa ja määräysten mukaisissa astioissa.

Kuvaus

Tuoteyhteenveto

Bensiinimoottori-katkaisulaikkakone

Image alternative
 1. Teräsuojus
 2. Vedensyöttö
 3. Vesiliitäntä
 4. Etumainen käsikahva
 5. Kaasuvipu
 6. Taaempi käsikahva
 7. Vaijerikäynnistin
 8. Polttonestetankin korkki
 9. Käynnistyspumppu
 10. Tankin näyttö
 11. Rikastimen vipu (DSH 600)
 12. Askelmalevy
 13. Pakoputkenpää jossa kipinäsuodatin
 14. Katkaisulaikka
 15. Kiinnitysruuvi
 16. Kiinnityslaippa
 17. Tyyppikilpi
 18. Turvakaasukahva (DSH 600)
 19. Turvakaasukahva jossa integroitu jarrun käyttö (DSH 600-X)
 20. Käyttökytkin jossa integroitu puolikaasulukitus
 21. Vesihana
 22. Sytytystulpan pistoke
 23. Vesisuuttimelle tarkoitettu puhdistusruuvi
 24. Teräsuojuksen säädön kahva
 25. Vesikaari jossa integroidut vesisuuttimet
 26. Lukitusreikä katkaisulaikan vaihtamista varten
 27. Sahausvarsi
 28. Pumppukansi
 29. Ilmansuodattimen kansi

Tarkoituksenmukainen käyttö

Kuvattu tuote on moottorikäyttöinen katkaisulaikkakone asvaltin sekä kiviainespitoisten tai metallisten rakennusmateriaalien kuiva- tai märkäleikkaamiseen timantti- tai Abrasiv-katkaisulaikkoja käyttäen.

Tämä katkaisulaikkakone ei sovellu palo- tai räjähdysvaarallisessa ympäristössä käytettäväksi.

Mahdollinen väärä käyttö

 • Bensiinimoottorikäyttöistä katkaisulaikkakonetta ei saa käyttää lapiomaisesti.

Käyttöön liittyviä ohjeita

 • Pyri käyttämään märkäleikkaustapaa, jotta pölyä syntyy leikattaessa vähemmän. Itseimevää vesipumppua (lisävaruste) käyttämällä pystyt käyttämään konetta vesijohtoverkosta riippumatta eli esimerkiksi imemällä vettä suoraan astiasta.
 • Älä leikkaa työkappaleen läpi yhdellä vedolla, vaan etene katkaisulaikkakoneella hitaasti useammalla edestakaisella liikkeellä haluttuun syvyyteen saakka.
 • Kuivaleikkauksessa timanttikatkaisulaikan vaurioiden välttämiseksi nosta koneen käydessä katkaisulaikka aina 30–60 sekunnin välein noin 10 sekunnin ajaksi pois leikkauskohdasta.
 • Älä teroita tylstyneitä timanttikatkaisulaikkoja (timantit eivät esillä sideaineesta) leikkaamalla erittäin karkeaa materiaalia kuten hiekkakiveä tai vastaavaa.

Katkaisulaikkojen tiedot

Tuotteessa on käytettävä standardin EN 13236 mukaisia timanttikatkaisulaikkoja. Tuotteessa voidaan myös käyttää standardin EN 12413 mukaisia keinohartsisidonnaisia kuituvahvisteisia katkaisulaikkoja (suoria, ei taivutettuja, tyyppi 41) metallimateriaalien työstössä.
Noudata katkaisulaikan valmistajan antamia käyttö- ja kiinnitysohjeita.

Toimituksen sisältö

Bensiinimoottori-katkaisulaikkakone, työkalusarja DSH 600/DSH 600-X, kuluvien osien sarja DSH 600/DSH 600-X, käyttöohje.
Muita tälle tuotteelle hyväksyttyjä järjestelmätuotteita löydät Hilti -edustajalta tai internetistä osoitteesta: www.hilti.com

Sahanteräjarru

DSH 600-X
Tuotteessa on integroitu sahanteräjarru, joka lisää käyttäjän turvallisuutta.
Sahanterä pyörii turvakaasukahvan vapauttamisen jälkeen enintään 10 sekunnin ajan.
Jos turvakaasukahva vapautetaan koneen käydessä täydellä kierrosluvulla, nopeuden hidastuessa syntyy lievä konetta eteenpäin kallistava voima. Sen vuoksi pidä aina molemmin käsin kiinni käsikahvoista.

Käyttömateriaali ja kuluvat osat

 • Ilmansuodatin
 • Vaijeri (5 kpl)
 • Käynnistin
 • Bensiinisuodatin
 • Sytytystulppa
 • Työkalusarja
 • Sylinterisarja
 • Kiinnitysruuvi kokonaan
 • Laippa (jossa integroitu keskitysrengas 20 mm/1") voimakkaasti leikkaavalle katkaisulaikalle
 • Laippa (jossa integroitu keskitysrengas 20 mm/1") timanttikatkaisulaikalle

Tekniset tiedot

Bensiinimoottori-katkaisulaikkakone


DSH 600
DSH 600-X
Iskutilavuus
63,3 cm³
63,3 cm³
Paino timanttilaikkalaipan kanssa, ilman katkaisulaikkaa, polttonestetankki tyhjänä
9,75 kg
9,85 kg
Nimellisteho kierrosluvulla 8500/min standardina ISO 7293
3,2 kW
3,2 kW
Karan max. kierrosluku
5 500/min
5 500/min
Katkaisulaikan maksimikierrosluku
5 500/min
5 500/min
Max. sahaussyvyys
120 mm
120 mm
Kaasutin
Walbro; Malli: WT-1207
Walbro; Malli: WT-1203

Muut tekniset tiedot

Moottorityyppi
Kaksitahtimoottori / yksisylinterinen / ilmajäähdytteinen
Moottorin maksimikierrosluku
9350 ± 200/min
Tyhjäkäyntikierrosluku
2900 ± 200/min
Sytytysjärjestelmä (tyyppi)
Elektroninen
Sytytystulpan kärkiväli
0,5 mm
Sytytystulppa
NGK, tyyppi: CMR7A-5
Sytytystulpan kiinnityksen kiristystiukkuus
12 Nm
Polttonesteseos
API-T-öljy 2 % (1:50)
Polttonestetankin tilavuus
0,87 ℓ
Katkaisulaikan kiinnitysreikä / keskitysholkin keskityskappaleen halkaisija
20 mm
Katkaisulaikan kiinnitysreikä / keskitysholkin keskityskappaleen halkaisija
25,4 mm
Image alternative Laipan minimiulkohalkaisija timanttikatkaisulaikoille (vain teräsydinlaikat; laipassa on merkintänä "FOR DIAMOND ABRASIVE STEEL CORE WHEELS ONLY".)
60 mm
Image alternative Laipan minimiulkohalkaisija voimakkaasti leikkaaville katkaisulaikoille (seossidoslaikat)
78 mm
Laikan maksimiulkohalkaisija
300 mm
Laikan maksimiulkohalkaisija
12 in
Laikan maksimipaksuus (vain teräsydinlaikat)
4,5 mm
Laikan maksimipaksuus (seossidoslaikat)
4,0 mm
Katkaisulaikan kiinnityksen kiristystiukkuus
25 Nm

Standardin ISO 19432 mukaisesti määritetyt melu- ja tärinäarvot

Tässä käyttöohjeessa annetut äänenpaine- ja tärinäarvot on mitattu standardoitujen mittausmenetelmien mukaisesti, ja näitä arvoja voidaan käyttää bensiinimoottori-katkaisulaikkakoneiden vertailussa. Ne soveltuvat myös altistumisten tilapäiseen arviointiin.
Annetut arvot koskevat koneen pääasiallisia käyttötarkoituksia. Jos konetta kuitenkin käytetään muihin tarkoituksiin, poikkeavia työkaluja tai teriä käyttäen tai puutteellisesti huollettuna, arvot voivat poiketa tässä ilmoitetuista. Tämä saattaa merkittävästi lisätä altistumista koko työskentelyajan aikana.
Altistumisia tarkasti arvioitaessa on otettava huomioon myös ne ajat, jolloin kone on kytketty pois päältä tai jolloin kone on päällä, mutta sillä ei tehdä varsinaista työtä. Tämä saattaa merkittävästi vähentää altistumista koko työskentelyajan aikana.
Käyttäjän suojaamiseksi melun ja/tai tärinän vaikutukselta ryhdy tarpeellisiin turvatoimenpiteisiin kuten: Koneen ja siihen kiinnitettävien työkalujen huolto, käsien lämpimänä pitäminen, työtehtävien organisointi.
Melupäästöarvot

DSH 600
DSH 600-X
Äänenpainetaso (Lpa,eq)
102 dB(A)
102 dB(A)
Epävarmuus
3,0 dB(A)
3,0 dB(A)
Mitattu äänitehotaso (Lwa)
113 dB(A)
113 dB(A)
Epävarmuus
2,2 dB(A)
2,2 dB(A)
Taattu äänitehotaso (Lwa)
115 dB(A)
115 dB(A)
Tärinän kokonaisarvotÄänenpainetaso ja tärinäarvot on määritetty ottamalla huomioon 1/7 joutokäyntiä ja 6/7 täyskuormitusta.

DSH 600
DSH 600-X
Etukäsikahvan tärinäarvo (ahv,eq)
≤ 2,5 m/s²
≤ 2,5 m/s²
Epävarmuus
1,3 m/s²
1,3 m/s²
Takakäsikahvan tärinäarvo (ahv,eq)
≤ 2,5 m/s²
≤ 2,5 m/s²
Epävarmuus
1,3 m/s²
1,3 m/s²

Käyttöönotto

Polttoneste

Kaksitahtimoottori käyttää polttonesteenään bensiinin ja öljyn seosta. Polttonesteseoksen laatu vaikuttaa ratkaisevasti moottorin toimintaan ja käyttöikään.
VAKAVA VAARA
Tulipalo- ja räjähdysvaara. Bensiinihöyryt ovat herkästi syttyviä.
 • Älä koskaan tupakoi tankatessasi.
 • Älä tankkaa konetta työskentelyalueella (vaan vähintään 3 m päässä työskentelykohdasta).
 • Älä tankkaa moottorin käydessä. Odota, kunnes moottori on jäähtynyt.
 • Varmista, ettei avotuli tai kipinä pääse sytyttämään bensiinihöyryjä.
 • Varo, ettei polttonestettä roisku. Jos roiskuu, puhdista kyseiset kohdat heti.
 • Tarkasta polttonestetankin tiiviys.
VAROITUS
Loukkaantumisvaara. Bensiinihöyryjen hengittäminen ja bensiinin koskettaminen saattavat vaarantaa terveytesi.
 • Vältä bensiinin suoraa ihokosketusta. Käytä suojakäsineitä.
 • Vaihda ehdottomasti vaatteet, jos niille pääsee polttonestettä.
 • Varmista työskentelyalueen hyvä tuuletus, jotta et joudu hengittämään bensiinihöyryjä.
 • Käytä määräysten mukaisia polttonesteastioita.

Kaksitahtiöljyn käyttö

 • Käytä ilmajäähdytteisiin moottoreihin tarkoitettua korkealaatuista kaksitahtiöljyä, joka täyttää vähintään API-TC-luokituksen.

Bensiini

 • Käytä normaali- tai korkeaoktaanista bensiiniä, jonka oktaaniluku on vähintään 89 RON.
  Käytettävään polttonesteeseen saa sekoittaa enintään 10 % alkoholia (esimerkiksi etanolia, metanolia tms.), sillä muutoin moottorin käyttöikä lyhenee merkittävästi.

Polttonesteen sekoittaminen

Jos käytät polttonestettä, johon olet sekoittanut öljyä väärässä suhteessa tai johon olet sekoittanut soveltumatonta öljyä, moottori vaurioituu.
Käytä sekoitussuhdetta 1:50. Se tarkoittaa 1 osaa korkealaatuista kaksitahtiöljyä API-TC ja 50 osaa bensiiniä (esimerkiksi 100 ml öljyä ja 5 litraa bensiiniä kanisteriin täytettynä).
 1. Täytä polttonesteastiaan ensin tarpeellinen määrä kaksitahtiöljyä.
 2. Täytä sitten polttonesteastiaan bensiini.
 3. Sulje polttonesteastia.
 4. Sekoita polttonesteseos polttonesteastiaa ravistamalla.
  Jos käytettävän kaksitahtiöljyn tai bensiinin laatu on tuntematon, nosta sekoitussuhteeksi 1:25.

Polttonesteen lisääminen

 1. Sekoita polttoneste (kaksitahtiöljyn ja bensiinin seos) ravistamalla polttonesteastiaa.
 2. Aseta tuote tukevasti pystyasentoon.
 3. Avaa polttonestetankki kiertämällä sen korkkia vastapäivään ja irrota korkki.
 4. Täytä polttonestettä suppiloa käyttäen hitaasti.
 5. Sulje polttonestetankki laittamalla sen korkki paikalleen ja kiertämällä sitä myötäpäivään.
 6. Sulje polttonesteastia.

Asennus- ja säätötyöt

VAARA
Loukkaantumisvaara. Pyörivän katkaisulaikan koskettaminen saattaa aiheuttaa vammoja. Koneen kuumat osat tai kuuma katkaisulaikka saattavat aiheuttaa palovammoja.
 • Aina ennen kiinnitys- tai muutostöitä sammuta moottori ja varmista, että katkaisulaikka on täysin pysähtynyt ja kone jäähtynyt.
 • Käytä suojakäsineitä.

Katkaisulaikan kiinnitys

VAARA
Loukkaantumis- ja vaurioitumisvaara. Soveltumattomat katkaisulaikat tai kiinnitysosat saattavat käytön aikana rikkoutua tai johtaa koneen hallinnan menettämiseen.
 • Varmista, että katkaisulaikan sallittu kierrosluku on vähintään yhtä suuri kuin tuotteessa ilmoitettu maksimikierrosluku. Katkaisulaikkojen, laippojen ja ruuvien pitää sopia koneeseen.
 • Käytä vain katkaisulaikkoja, joiden kiinnitysreiän halkaisija on 20 mm tai 25,4 mm (1").
 • Käytä vain suurikokoista laippaa halkaisijaltaan 78 mm / 3", jotta voimakkaasti leikkaavan katkaisulaikan kiinnitys on turvallinen.
VAROITUS
Loukkaantumis- ja vaurioitumisvaara. Vaurioitunut katkaisulaikka voi murtua.
 • Jos katkaisulaikkaan on kohdistunut isku, tarkasta katkaisulaikan vauriot ja tarvittaessa vaihda se.
 • Älä koskaan käytä vaurioitunutta, soikeaa, kieroa tai tärisevää katkaisulaikkaa.
 • Älä käytä keinohartsisidonnaisia kuituvahvisteisia katkaisulaikkoja, joiden viimeinen käyttöpäivä on ylittynyt tai jotka vesi on jo pehmentänyt.
Image alternative
 1. Laita lukitustappi hihnan suojuksen reikään ja kierrä katkaisulaikkaa, kunnes lukitustappi lukittuu.
 2. Avaa kiinnitysruuvi avaimella vastapäivään kiertäen ja irrota se ja levy.
 3. Poista lukitustappi.
 4. Irrota kiinnityslaippa ja katkaisulaikka.
 5. Tarkasta, että kiinnitettävän katkaisulaikan kiinnitysreikä vastaa keskitysholkin keskitinosaa.
  Keskitysholkissa on toisella puolella keskitinosa, jonka halkaisija on 20 mm, ja vastakkaisella puolella keskitinosa, jonka halkaisija on 25,4 mm (1").
 6. Puhdista kiinnitys- ja keskityspinnat tuotteessa ja katkaisulaikassa.
 1. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista.
  Image alternative
  • Käytä vain suurikokoista laippaa, jotta voimakkaasti leikkaavan katkaisulaikan kiinnitys on turvallinen.
  Image alternative
  • Timanttilaikkojen yhteydessä käytä pientä laippaa, jotta koko leikkaussyvyys on käytettävissä.
 2. Aseta katkaisulaikka käyttöakselin keskitysolakkeeseen ja varmista laikan oikea pyörimissuunta.
  • Pyörimissuuntanuoli katkaisulaikassa vastaa tuotteeseen merkittyä pyörimissuuntaa.
 3. Aseta kiinnityslaippa ja levy käyttöakseliin ja kiristä kiinnitysruuvi kiinni myötäpäivään kiertäen.
 4. Laita lukitustappi lukitusreikään hihnan suojuksessa ja kierrä katkaisulaikkaa, kunnes lukitustappi lukittuu.
 5. Kiristä kiinnitysruuvi kiinni (kiristystiukkuus: 25 Nm).
 6. Poista lukitustappi.
  Uuden katkaisulaikan kiinnittämisen jälkeen käytä konetta kuormittamatta täydellä kierrosluvulla noin 1 minuutin ajan.

Teräsuojuksen säätö

VAKAVA VAARA
Loukkaantumisvaara. Sinkoutuvat hiukkaset tai kipinät voivat aiheuttaa vammoja.
 • Säädä teräsuojus siten, että leikattaessa syntyvät hiukkaset ja kipinät suuntautuvat poispäin koneen käyttäjästä ja koneesta.
 • Tartu teräsuojukseen sen kahvasta ja kierrä teräsuojus haluamaasi asentoon.

Vesipumpun (lisävaruste) kiinnitys

Image alternative
 1. Irrota pumppukannen kolme kiinnitysruuvia, irrota pumppukansi ja säilytä pumppukansi varmassa paikassa.
  Jos tuotetta käytetään ilman vesipumppua, pumppukannen pitää olla asennettuna.
 2. Aseta vesipumppu paikalleen ja katkaisulaikkaa kevyesti pyörittämällä suuntaa vesipumpun ja sen käyttökotelossa olevat hammastukset kohdakkain siten, että hampaat tarttuvat toistensa väleihin.
  • Tämä asento on koodattu, joten väärin asentaminen ei ole mahdollista.
 3. Kierrä kolme kiinnitysruuvia paikoilleen ja kiristä ne kiinni (kiristystiukkuus: 8 Nm).
 4. Liitä pumpun letku liitäntään katkaisulaikkakoneessa.
 5. Irrota pölysuojus vesiliitännän letkun päästä.
 6. Liitä vesipumppu vedentuloon tai laita imuletku esimerkiksi vesitynnyriin.
  Vesijohtoverkoston vedenpaine ei saa olla yli 6 baaria.
  Jos vesipumppua ei ole liitetty vesiliitäntään, asenna pölysuojus vesiliitännän letkun päähän.

Vesipumpun (lisävaruste) irrotus

 1. Irrota vedentulo vesipumpusta.
 2. Aseta pölysuojus vesiliitännän letkun päähän.
 3. Irrota pumpun ja tuotteen välinen yhteys.
 4. Irrota pumpusta sen kolme kiinnitysruuvia ja irrota pumppu.
 5. Aseta pumppukansi tuotteeseen, kierrä kolme kiinnitysruuvia paikoilleen ja kiristä ne kiinni (kiristystiukkuus: 4 Nm).

Pyörien (lisävaruste) asennus

Image alternative
 1. Löystytä suojalevyn kummatkin alemmat kiinnitysruuvit.
 2. Kiinnitä pohjalevy kummallakin ruuvilla.
 3. Kiinnitä pohjalevyn molemmille puolille pyörät ja aluslevyt sekä ruuvit.

Käyttö

Moottorin käynnistys

VAKAVA VAARA
Tukehtumisvaara. Pakokaasun hiilimonoksidi, palamattomat hiilivedyt ja bentsoli voivat aiheuttaa tukehtumisen.
 • Älä työskentele suljetuissa tiloissa, montuissa tai muissa syvennyksissä, ja varmista hyvä tuuletus.
VAARA
Palovammavaara. Moottorin käydessä syntyvät pakokaasut ovat erittäin kuumia. Sammuttamisen jälkeenkin moottori on pitkän aikaa kuuma.
 • Käytä suojakäsineitä ja vältä kuuman pakoputken koskettamista.
 • Älä laske kuumaa konetta syttyvien materiaalien päälle.
VAARA
Loukkaantumisvaara. Rikkoutunut pakoputki aiheuttaa melutason nousun sallittua suuremmaksi, minkä seurauksena voi olla vakavia kuulovaurioita.
 • Älä koskaan käytä tuotetta, jos pakoputki on vaurioitunut ja/tai siihen on tehty muutoksia tai jos se puuttuu.
VAROITUS
Kun vesipumppu on asennettuna, sormien puristumisvaara tai palovammavaara on olemassa. Pumppukotelon koskettaminen saattaa aiheuttaa palovammoja.
 • Tartu etupään käsikahvaan vain ylhäältä ja vasemmalta.
 1. Jos seuraava varuste on olemassa, tee lisäksi tämä toimenpide:
  DSH 600
  Image alternative
  • Paina turvakaasukahvaa ja pidä painettuna.
  • Paina kaasuvipua ja pidä painettuna.
  • Työnnä käyttökytkin asentoon "Start".
  • Vapauta turvakaasukahva ja kaasuvipu.
   • Puolikaasuasento kytkeytyy käyttöön.
  • Paina käynnistyspumppua 2-3 kertaa, kunnes pumpun nuppi on täynnä polttonestettä.
  • Jos seuraava edellytys täyttyy, tee lisäksi tämä toimenpide:
   Edellytykset : Moottori on kylmä.
   • Vedä rikastimen vipu ylös.
    • Rikastin aktivoituu.
  • Tarkasta, että katkaisulaikka pyörii vapaasti.
  • Aseta vasen jalkasi askelmalevylle.
  • Vedä oikealla kädelläsi hitaasti käynnistinvaijerista, kunnes tunnet vastuksen.
  • Vedä käynnistinvaijeri voimakkaasti ulos.
  • Kun kuulet moottorin melkein käynnistyvän (noin 2–5 vedon jälkeen), työnnä rikastimen vipu alaspäin takaisin perusasentoonsa.
  • Vedä käynnistinvaijerista voimakkaasti ja toista vetäminen, kunnes moottori käynnistyy.
   Jos yrität käynnistystä rikastin päällä liian monta kertaa, moottoriin pääsee liikaa polttonestettä.
  • Heti kun moottori käy, sinun on painettava kaasuvipua hiukan.
   • Puolikaasulukitus kytkeytyy pois käytöstä ja moottori alkaa käydä tyhjäkäynnillä.
 2. Jos seuraava varuste on olemassa, tee lisäksi tämä toimenpide:
  DSH 600-X
  Image alternative
  • Paina turvakaasukahvaa ja pidä painettuna.
  • Paina kaasuvipua ja pidä painettuna.
  • Työnnä käyttökytkin asentoon "Start".
  • Vapauta turvakaasukahva ja kaasuvipu.
   • Puolikaasuasento kytkeytyy käyttöön.
  • Kylmäkäynnistyksen yhteydessä paina käynnistyspumppua 2–3 kertaa, kunnes pumpun nuppi on täynnä polttonestettä.
  • Tarkasta, että katkaisulaikka pyörii vapaasti.
  • Aseta vasen jalkasi askelmalevylle.
  • Vedä oikealla kädelläsi hitaasti käynnistinvaijerista, kunnes tunnet vastuksen.
  • Vedä käynnistinvaijeri voimakkaasti ulos.
  • Toista tämä vaihe, kunnes moottori käynnistyy.
  • Heti kun moottori käy, sinun on painettava kaasuvipua hiukan.
   • Puolikaasulukitus kytkeytyy pois käytöstä ja moottori alkaa käydä tyhjäkäynnillä.

Tarkastukset moottorin käynnistämisen jälkeen

 1. Tarkasta, että katkaisulaikka on pysähdyksissä moottorin käydessä tyhjäkäyntiä ja että hetkellisen täyskaasun antamisen jälkeen katkaisulaikka jälleen pysähtyy kokonaan moottorin käydessä taas tyhjäkäyntiä.
  • Jos katkaisulaikka pyörii moottorin käydessä tyhjäkäyntiä, laske tyhjäkäyntikierroslukua. Jos se ei ole mahdollista, vie tuote Hilti -huoltoon.
 2. Tarkasta käyttökytkimen moitteeton toiminta. Työnnä käyttökytkin sammutusasentoon "Stop".
 3. Jos seuraava varuste on olemassa, tee lisäksi tämä toimenpide:
  DSH 600
  • Jos moottori ei sammu, työnnä rikastimen vipu ylös. Jos se ei auta, irrota sytytystulpan pistoke ja vie tuote Hilti -huoltoon.
 4. Jos seuraava varuste on olemassa, tee lisäksi tämä toimenpide:
  DSH 600-X
  • Jos moottori ei sammu, paina käynnistyspumppua. Jos se ei auta, irrota sytytystulpan pistoke ja vie tuote Hilti -huoltoon.

Moottorin sammutus

VAARA
Loukkaantumisvaara. Pyörivä katkaisulaikka voi murtua ja/tai materiaalia voi sinkoutua hallitsemattomasti.
 • Anna katkaisulaikan pysähtyä kokonaan, ennen kuin lasket katkaisulaikkakoneen kädestäsi.
 1. Vapauta kaasuvipu.
 2. Työnnä käyttökytkin sammutusasentoon "Stop".
  • Moottori sammuu.

Katkaisutekniikka

Image alternative VAARA!
Tuotteen optimaalisen käytön varmistamiseksi noudata seuraavia turvallisuusohjeita:
 • Pidä tuotteesta aina kiinni käsikahvoista molemmin. Pidä käsikahvat kuivina, puhtaina, öljyttöminä ja rasvattomina.
 • Ennen työnteon aloittamista tai heti jos työn aikana osut katkaisulaikalla esteeseen, tarkasta onko katkaisulaikka ja teräsuojus vaurioitunut.
 • Varmista, ettei työskentelyalueella ja erityisesti leikkaussuunnan alueella ole ketään. Pidä muut henkilöt noin 15 m päässä työskentelypisteestäsi.
 • Ohjaa tuotetta tasaisesti ja siten, ettei katkaisulaikkaan kohdistu sivusuuntaisia voimia.
 • Vältä vaarallisia käyttöasentoja.
 • Aseta katkaisulaikka aina suoraan kulmaan työkappaleeseen nähden. Katkaisu- tai leikkaustyön aikana älä muuta leikkaamissuuntaa sivusuuntaista voimaa käyttäen tai katkaisulaikkaa kääntäen.
 • Kiinnitä irrallinen työkappale. Käytä työkappaleen kiinnittämiseen sopivia kiinnittimiä tai ruuvipenkkiä. Näin varmistat, että työkappale pysyy turvallisemmin paikallaan kuin käsin pideltäessä, ja lisäksi molemmat kätesi ovat vapaat tuotteen käyttämiseen.
 • Kiinnitä pyöreät työkappaleet siten, etteivät ne pääse pyörimään.
 • Älä leikkaa useampaa työkappaletta kerralla, vaan yksitellen peräjälkeen.
 • Varmista työkappale ja siitä leikattava osa siten, etteivät ne pääse hallitsemattomasti liikkumaan.
 • Leikkaa työkappaletta aina täydellä kaasulla.
Vältä katkaisulaikan jumittumista
VAARA
Mustelmien ja loukkaantumisten vaara. Jos katkaisulaikka jumittuu leikkausrakoon, laikka saattaa päästä nousemaan tai vetämään eteenpäin tai katkaisulaikkakone saattaa iskeä takaisin.
 • Varmista, ettei katkaisulaikka leikattaessa pääse jumittumaan.
Image alternative
  Katkaisulaikan jumittumisen syitä:
 • Sahaussyvyys on liian suuri.
 • Leikkausrako painuu kiinni (esimerkiksi katkaistaessa putkea tai levyä).
 • Katkaisulaikka kanttaa.
 • Käytetään soveltumatonta katkaisulaikkaa (katkaisulaikka tukkeutuu).
 • Katkaisulaikka viedään liian nopeasti olemassa olevaan leikkausrakoon.
Työasennosta riippuen jumittuminen aiheuttaa vaarallisia tilanteita.
Image alternative
 • Eteenpäin vetämistä voi esiintyä vaakasuunnassa leikattaessa (esimerkiksi lattiaa leikattaessa). Katkaisulaikkakone nykäisee äkillisesti eteenpäin, jolloin se voi irrota käyttäjän hallinnasta.
 • Nousemista voi esiintyä pystysuunnassa leikattaessa (esimerkiksi seinää leikattaessa). Katkaisulaikkakone nykäisee äkillisesti ylöspäin, jolloin se voi irrota käyttäjän hallinnasta.
 • Jos katkaisulaikka upotetaan työkappaleeseen soveltumattomaan kohtaan, saattaa aiheutua takaisku.
Näin vältät katkaisulaikan jumittumisen aiheuttamat vaarat:
 • Katkaise paksu työkappale mahdollisuuksien mukaan aina useammalla leikkausvedolla. Älä leikkaa kerralla liian syvälle.
 • Tue levyt tai suuremmat työkappaleet siten, että leikkausuran kaventuminen ei aiheuta katkaisulaikan kiinni juuttumista.
 • Vie katkaisulaikka aina ylhäältäpäin vasten leikattavaa työkappaletta.
 • Katkaisulaikka saa koskettaa työkappaletta vain yhdestä kohtaa pyörimispisteensä alapuolelta.
 • Ole erityisen varovainen, kun asetat katkaisulaikkaa jo olemassa olevaan leikkausuraan.
 • Varmista, ettei katkaisulaikka pääse kanttaamaan.

Huolto ja kunnossapito

VAARA
Loukkaantumisvaara. Pyörivän katkaisulaikan tai koneen kuumien osien koskettaminen saattaa aiheuttaa haavoja ja palovammoja.
 • Sammuta moottori aina huolto-, korjaus-, puhdistus- tai kunnostustöiden tekemistä varten ja anna tuotteen jäähtyä.

Huoltotaulukko

1 - Ennen työn aloittamista | 2 - Puolivuosittain | 3 - Tarvittaessa

1
2
3
Tarkasta moitteeton kunto, täydellisyys ja vuodot; tarvittaessa korjaa.
X


Tarkasta likaisuus; tarvittaessa puhdista.
X


Tarkasta käyttölaitteiden moitteeton toiminta; tarvittaessa korjaa.
X


Tarkasta katkaisulaikan moitteeton kunto; tarvittaessa vaihda.
X


Kiristä ruuvit ja mutterit, joihin pääsee käsiksi ulkopuolelta.
X
X
X
Tarkasta polttonestesuodattimen likaisuus; tarvittaessa vaihda.

X
X
Vaihda ilmansuodatin, jos tuote ei käynnisty tai jos moottorin teho on selvästi heikentynyt.


X
Puhdista tai vaihda sytytystulppa, jos tuote ei käynnisty tai jos se käynnistyy huonosti.


X
Säädä joutokäyntikierrosluku, jos katkaisulaikka pyörii moottorin joutokäynnillä.


X
Korjauta tuote Hilti -huollossa, jos hihna luistaa katkaisulaikkaa kuormitettaessa.


X

Ilmansuodattimen puhdistus tai vaihto

HUOMIO
Vaurioitumisvaara. Sisään tunkeutuva pöly tuhoaa tuotteen.
 • Älä koskaan käytä konetta ilman ilmansuodatinta tai jos ilmansuodatin on vaurioitunut.
 • Ilmansuodatinta vaihdettaessa tuotteen pitää olla pystyasennossa eikä kyljellään. Varmista, ettei ilmansuodattimen alla olevalle suodatintasolle pääse pölyä.
Vaihda ilmansuodatin, jos moottorin teho on selvästi heikentynyt tai jos moottori käynnistyy huonosti.
Image alternative
 1. Irrota ilmansuodattimen kannen kiinnitysruuvit ja irrota kansi.
 2. Puhdista ilmansuodattimesta ja suodatinkotelosta pöly huolellisesti (käytä pölynimuria).
 3. Irrota suodatintelineen neljä kiinnitysruuvia ja irrota ilmansuodatin.
 4. Aseta uusi ilmansuodatin paikalleen ja kiinnitä se suodatintelineellä.
 5. Aseta ilmansuodattimen kansi paikalleen ja kiristä sen kiinnitysruuvit kiinni.

Katkenneen käynnistinvaijerin vaihto

Image alternative
VAROITUS
Vaurioitumisvaara. Liian lyhyt käynnistinvaijeri voi vaurioittaa koteloa.
 • Älä missään tapauksessa jatka rispaantuneen käynnistinvaijerin käyttämistä, vaan vaihda se.
 1. Löystytä neljä kiinnitysruuvia ja irrota käynnistinkokonaisuus.
 2. Irrota suojuksen kaksi kiinnitysruuvia ja irrota suojus.
 3. Irrota vaijerin kappaleet kelasta ja käynnistinkahvasta.
 4. Tee uuden käynnistinvaijerin toiseen päähän tiukka solmu ja ohjaa vaijerin vapaa pää ylhäältä vaijerikelaan.
 5. Ohjaa vaijerin vapaa pää alhaalta käynnistinkotelossa olevan reiän läpi ja alhaalta käynnistinkahvan läpi ja tee sitten vaijerin tähänkin päähän tiukka solmu.
 6. Vedä käynnistinvaijeri kuvan mukaisesti kotelosta ja ohjaa se kelan uran läpi.
 7. Pidä käynnistinvaijeria lähellä kelan uraa ja kierrä kelaa myötäpäivään rajoittimeen saakka.
 8. Kierrä kelaa rajoitinpisteestä vähintään ½ kierrosta ja enintään 1 ½ kierrosta takaisinpäin, kunnes kelan ura on kohdakkain käynnistinkotelossa olevan läpivientikohdan kanssa.
 9. Pidä kelasta kiinni ja vedä vaijeri käynnistinkahvan suuntaan ulos kotelosta.
 10. Pidä vaijeri jännityksessä ja vapauta kela, jotta käynnistinvaijeri voi itsestään kelautua sisään.
 11. Vedä käynnistinvaijeri ulos rajoittimeen saakka ja tarkasta, että kelaa voi tässä asennossa kiertää kädellä vielä vähintään ½ kierrosta myötäpäivään. Jos tämä ei ole mahdollista, jousta on löystytettävä vastapäivään yhden kierroksen verran.
 12. Aseta suojus paikalleen ja kiinnitä se kahdella kiinnitysruuvilla.
 13. Aseta käynnistinkokonaisuus paikalleen ja paina varovasti alaspäin. Käynnistinvaijerista vetämällä saat kytkimen lukittumaan ja käynnistinkokonaisuuden oikein paikalleen.
 14. Kiinnitä käynnistinkokonaisuus neljällä kiinnitysruuvilla.

Polttonestesuodattimen vaihto

Tuotetta tankatessasi varmista, ettei polttonestetankkiin pääse likaa.
Image alternative
 1. Avaa polttonestetankki.
 2. Vedä polttonestesuodatin polttonestetankista.
 3. Tarkasta polttonestesuodatin.
  • Jos polttonestesuodatin on pahoin likaantunut, vaihda se.
 4. Paina letkussa olevaa kiinnikettä taaksepäin ja irrota likaantunut polttonestesuodatin.
 5. Aseta uusi polttonestesuodatin paikalleen ja kiinnitä se letkuun kiinnikkeellä.
 6. Työnnä polttonestesuodatin takaisin polttonestetankkiin.
 7. Sulje polttonestetankki.

Sytytystulpan puhdistus, kärkivälin säätö tai sytytystulpan vaihto

VAROITUS
Loukkaantumisvaara. Välittömästi koneen käyttämisen jälkeen sytytystulppa ja moottorin osat voivat olla erittäin kuumia.
 • Käytä suojakäsineitä ja anna tuotteen jäähtyä.
Image alternative
 1. Vedä sytytystulpan pistoke irti samalla kevyesti kiertäen.
 2. Kierrä sytytystulppa sytytystulppa-avaimella irti sylinteristä.
 3. Tarvittaessa puhdista sytytystulpan elektrodit pehmeällä metalliharjalla.
 4. Tarkasta sytytystulpan kärkiväli ja tarvittaessa säädä se oikeaksi (0,5 mm) rakomittaa käyttäen.
 5. Kiinnitä sytytystulppa sytytystulpan pistokkeeseen ja pidä sytytystulpan kierrettä sylinteriä vasten.
 6. Työnnä käyttökytkin asentoon "Start".
VAARA
Loukkaantumisvaara. Sytytystulpan elektrodien koskettaminen voi johtaa sähköiskuun.
 • Älä kosketa sytytystulpan elektrodeja.
 1. Vedä käynnistinvaijerista.
  • Sytytystulpassa pitää nyt selvästi näkyä kipinä.
 2. Kierrä sytytystulppa sytytystulppa-avaimella kiinni sylinteriin (kiristystiukkuus: 12 Nm).
 3. Kiinnitä sytytystulpan pistoke sytytystulppaan.

Kaasuttimen säätö

Tämän tuotteen kaasutin on tehtaalla säädetty ja sinetöity (suutin H ja L). Tästä kaasuttimesta käyttäjä voi säätää tyhjäkäyntikierrosluvun (suutin T). Kaikki muut säätötyöt on teetettävä Hilti -huollossa.
Älä tee kaasuttimen säätöön epäasianmukaisia muutoksia, sillä muutoin moottori saattaa vaurioitua.
 • Puhdista ilmansuodatin.
 • Saata tuote käyttölämpötilaan.
 • Image alternative
 • Käytä sopivaa ruuvitalttaa (terän leveys 4 mm/ ⁵/₃₂") ja kierrä säätöruuvi koko sallitun säätöalueen läpi liikaa voimaa käyttämättä.
 • Säädä tyhjäkäyntisuutin (T) siten, että kone käy tasaisesti tyhjäkäyntiä ja ettei katkaisulaikka pyöri.

Vesisuuttimien puhdistus

Image alternative
 1. Löystytä vesikaaressa oleva puhdistusruuvi.
 2. Puhdista vesisuutin langalla.
 3. Kiinnitä puhdistusruuvi.

Tuotteen hoito

Käyttöturvallisuuden varmistamiseksi käytä vain alkuperäisiä varaosia ja käyttömateriaaleja. Tälle tuotteelle hyväksyttyjä varaosia, käyttömateriaaleja ja lisävarusteita löydät Hilti -edustajalta tai osoitteesta: www.hilti.com
 • Pidä tuote ja etenkin sen kahvapinnat kuivina, puhtaina, öljyttöminä ja rasvattomina.
 • Älä käytä silikonia sisältäviä puhdistus- tai hoitoaineita.
 • Puhdista koneen ulkopinnat kevyesti kostutetulla liinalla säännöllisin välein. Älä käytä puhdistamiseen vesisuihkua, paine- tai höyrypesuria äläkä juoksevaa vettä.
 • Varo, ettei tuotteen sisään pääse tunkeutumaan vieraita esineitä.

Kunnossapito

 1. Tarkasta säännöllisin välein tuotteen ulkoisten osien ja varusteiden sekä kaikkien käyttö- ja hallintalaitteiden kunto ja toiminta.
 2. Älä käytä tuotetta, jos sen osissa on vaurioita tai jos sen käyttölaitteet eivät toimi moitteettomasti. Korjauta tuote Hilti -huollossa.

Tarkastus huolto- ja kunnossapitotöiden jälkeen

 • Tarkasta koneen huolto- ja kunnossapitotöiden jälkeen, että kaikki suojavarusteet on asennettu oikein ja että ne toimivat moitteettomasti.

Kuljetus ja varastointi

Tuotteen kuljetus autossa

VAKAVA VAARA
Tulipalo- ja räjähdysvaara. Jos tuote kuljettamisen aikana kaatuu, polttonestettä voi vuotaa polttonestetankista.
 • Tyhjennä polttonestetankki kokonaan, ennen kuin pakkaat koneen ja annat sen kuljetusyrityksen kuljetettavaksi.
 • Kuljeta tuote aina mahdollisuuksien mukaan alkuperäispakkauksessa.
VAARA
Palovaara. Koneen kuumat osat voivat sytyttää lähellä olevan materiaalin.
 • Anna tuotteen jäähtyä kunnolla ennen sen pakkaamista tai autoon laittamista.
 1. Irrota katkaisulaikka.
 2. Varmista, ettei tuote pääse kaatumaan ja ettei siten synny vaurioita ja ettei bensiiniä pääse valumaan.

Polttonesteseoksen säilytys

VAROITUS
Loukkaantumisvaara. Koska polttonesteastiaan voi syntyä paine, polttonestettä voi roiskahtaa säiliön avaamisen yhteydessä.
 • Avaa polttonesteastian korkki varovasti.
 • Varastoi polttoneste hyvin tuulettuvassa, kuivassa tilassa.
 1. Valmista polttonesteseosta aina vain muutaman päivän tarve.
 2. Puhdista polttonesteastia aika-ajoin.

Apua häiriötilanteisiin

Häiriöissä, joita ei ole kuvattu tässä taulukossa tai joita et itse pysty poistamaan, ota yhteys Hilti -huoltoon.
Häiriö
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Katkaisulaikka hidastuu tai pysähtyy leikattaessa.
Liian voimakas painaminen leikattaessa (katkaisulaikka jumittuu leikkausuraan).
 • Kevennä painamista ja ohjaa tuotetta suoraan.
Katkaisulaikka väärin kiinnitetty tai väärin kiristetty.
 • Tarkasta kiinnitys ja kiristystiukkuus.
Valittu väärä pyörimissuunta.
Sahausvarren etuosa ei lukittuneena.
 • Korjauta tuote Hilti -huollossa.
Voimakas tärinä, kone leikkaa vinoon.
Katkaisulaikka väärin kiinnitetty tai väärin kiristetty.
 • Tarkasta kiinnitys ja kiristystiukkuus.
Katkaisulaikka vaurioitunut (sopimaton malli, murtumia, puuttuvia segmenttejä, taipunut, ylikuumentunut, muuttanut muotoaan jne.).
 • Vaihda katkaisulaikka.
Keskitysholkki väärin kiinnitetty.
 • Tarkasta, että kiinnitettävän katkaisulaikan kiinnitysreikä vastaa keskitysholkin keskitinosaa.
Timanttikatkaisulaikka väpättää ja ehkä jumittuu.
Soveltumaton timanttikatkaisulaikka
 • Käytä Hilti -katkaisulaikkoja.
Laippa ei sovi timanttikatkaisulaikalle
 • Jos käytät vierasmerkkisiä katkaisulaikkoja, käytä voimakkaasti leikkaaville katkaisulaikoille tarkoitettua laippaa.
Katkaisulaikkakone ei käynnisty tai käynnistyy huonosti.
Polttonestetankki tyhjä (kaasuttimessa ei polttonestettä).
Ilmansuodatin likaantunut.
 • Vaihda ilmansuodatin.
DSH 600
Moottori saanut liikaa polttonestettä (sytytystulppa kastunut).
 • Kuivaa sytytystulppa ja palotila (irrota sytytystulppa).
 • Sulje rikastimen vipu ja toista käynnistysyritys useita kertoja.
DSH 600-X
Moottori saanut liikaa polttonestettä (sytytystulppa kastunut).
 • Kuivaa sytytystulppa ja palotila (irrota sytytystulppa).
Väärä polttonesteseos.
 • Tyhjennä ja huuhtele tankki ja polttonesteputki.
 • Täytä polttonestetankkiin oikeanlaatuista polttonestettä.
Ilmaa polttonesteputkessa (kaasuttimessa ei polttonestettä).
 • Ilmaa polttonesteputki käyttämällä polttonesteen imupumppua useita kertoja.
Polttonestesuodatin likaantunut (kaasuttimessa ei polttonestettä tai liian vähän polttonestettä).
 • Puhdista polttonestetankki ja vaihda polttonestesuodatin.
Kipinää ei näy tai kipinä on heikko (tarkastettaessa sytytystulppa irrotettuna).
 • Puhdista sytytystulpasta palojäämät.
 • Tarkasta sytytystulpan kärkiväli ja tarvittaessa säädä.
 • Vaihda sytytystulppa.
 • Tarkasta sytytyspuola, johto, pistokkeet ja katkaisin ja tarvittaessa vaihda vialliset osat.
Liian pieni puristuspaine.
 • Tarkasta moottorin puristus ja tarvittaessa vaihda kuluneet osat (männänrenkaat, mäntä, sylinteri jne.).
Liian alhainen ympäristölämpötila.
 • Lämmitä katkaisulaikkakone hitaasti huoneenlämpötilaan ja toista käynnistysyritys.
Kipinäsuojus tai pakoputken aukko likaantunut.
 • Puhdista kipinäsuojus tai pakoputken aukko.
Moottorin teho heikko / heikko leikkausteho
Ilmansuodatin likaantunut.
 • Vaihda ilmansuodatin.
Kipinää ei näy tai kipinä on heikko (tarkastettaessa sytytystulppa irrotettuna).
 • Puhdista sytytystulpasta palojäämät.
 • Tarkasta sytytystulpan kärkiväli ja tarvittaessa säädä.
 • Vaihda sytytystulppa.
 • Tarkasta sytytyspuola, johto, pistokkeet ja katkaisin ja tarvittaessa vaihda vialliset osat.
Väärä polttonesteseos.
 • Tyhjennä ja huuhtele tankki ja polttonesteputki.
 • Täytä polttonestetankkiin oikeanlaatuista polttonestettä.
Leikattavalle materiaalille soveltumaton katkaisulaikka.
 • Vaihda katkaisulaikka tai kysy neuvoja Hilti -huollosta.
Käyttöhihna tai katkaisulaikka luistaa.
 • Tarkasta laikan jumittuminen.
 • Korjauta tuote Hilti -huollossa.
Liian pieni puristuspaine.
 • Tarkasta moottorin puristus ja tarvittaessa vaihda kuluneet osat (männänrenkaat, mäntä, sylinteri jne.).
Työskennellään yli 1500 m korkeudella merenpinnasta.
 • Säädätä kaasutin Hilti -huollossa.
Ei-optimaalinen seossuhde (polttonesteen ja ilman seos).
 • Säädätä kaasutin Hilti -huollossa.
Katkaisulaikka ei pysähdy moottorin käydessä tyhjäkäyntiä.
Liian suuri tyhjäkäyntikierrosluku.
 • Tarkasta tyhjäkäyntikierrosluku ja tarvittaessa säädä.
Puolikaasuasento lukittuna.
 • Vapauta puolikaasuasento.
Keskipakokytkin rikki.
 • Vaihda keskipakokytkin.
Katkaisulaikka ei pyöri.
Hihnan kireys riittämätön tai hihna katkennut.
 • Korjauta tuote Hilti -huollossa.
Käynnistinyksikkö ei toimi.
Kytkinhaarukat eivät tartu.
 • Puhdista kytkinhaarukat, jotta ne taas liikkuvat kunnolla.
DSH 600-X
Sahanterä pyörii turvakaasukahvan vapauttamisen jälkeen yli 15 sekunnin ajan.
Jarrupanta on kulunut.
 • Korjauta tuote Hilti -huollossa.
Jarruvaijeri on raskasliikkeinen.
 • Korjauta tuote Hilti -huollossa.

Hävittäminen

Image alternative Hilti -tuotteet on pääosin valmistettu kierrätyskelpoisista materiaaleista. Kierrätyksen edellytys on materiaalien asianmukainen lajittelu. Useissa maissa Hilti ottaa vanhat koneet ja laitteet vastaan kierrätystä ja hävitystä varten. Lisätietoja saat Hilti -huollosta tai -edustajalta.
PorauslieteYmpäristönsuojelun kannalta porauslietteen johtaminen viemäriin ilman esikäsittelyä on ongelmallista.
 • Ota paikallisilta viranomaisilta selvää paikallisista määräyksistä.
Suositamme seuraavaa esikäsittelyä:
 • Kerää porausliete talteen (esimerkiksi märkäimurilla).
 • Anna porauslietteen saostua ja hävitä kiinteä aines asianmukaisesti rakennusainejätteen mukana (saostumista voi nopeuttaa saostusaineella).
 • Ennen kuin johdat jäljelle jäävän veden (alkalista, ph-arvo > 7) viemäriin, neutraloi se sekoittamalla siihen hapanta neutralointiainetta, tai laimenna runsaalla vedellä.

Valmistajan myöntämä takuu

 • Jos sinulla on takuuehtoihin liittyviä kysymyksiä, ota yhteys paikalliseen Hilti -edustajaan.
Image alternative