Kieli

SJD 6-A22

Alkuperäiset ohjeet

Tämän käyttöohjeen tiedot

Tästä käyttöohjeesta

 • Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen tuotteen käyttämistä. Se on turvallisen työnteon ja tuotteen ongelmattoman käsittelyn perusedellytys.
 • Noudata tässä käyttöohjeessa annettuja ja tuotteessa olevia turvallisuus- ja varoitushuomautuksia.
 • Säilytä käyttöohje aina tuotteen yhteydessä, ja anna tuote toiselle henkilölle aina käyttöohjeen kanssa.

Merkkien selitykset

Varoitushuomautukset

Varoitushuomautukset varoittavat tuotteen käyttöön liittyvistä vaaroista. Seuraavia varoitustekstejä käytetään:
VAKAVA VAARA
VAKAVA VAARA !
 • Varoittaa uhkaavasta vaaratilanteesta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai jopa kuolema.
VAARA
VAARA !
 • Varoittaa mahdollisesta vaarasta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai kuolema.
VAROITUS
HUOMIO !
 • Varoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, josta voi seurata loukkaantuminen tai aineellinen vahinko.

Symbolit dokumentaatiossa

Tässä dokumentaatiossa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Lue käyttöohje ennen käyttämistä
Image alternative Toimintaohjeita ja muuta hyödyllistä tietoa
Image alternative Kierrätyskelpoisten materiaalien käsittely
Image alternative Älä hävitä sähkölaitteita ja akkuja tavallisen sekajätteen mukana

Symbolit kuvissa

Kuvissa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Nämä numerot viittaavat vastaavaan kuvaan tämän käyttöohjeen alussa
Image alternative Numerointi kertoo työvaiheiden järjestyksen kuvissa ja saattaa poiketa numeroinnista tekstissä
Image alternative Kohtanumeroita käytetään kuvassa Yleiskuva , ja ne viittaavat kuvatekstien numerointiin kappaleessa Tuoteyhteenveto
Image alternative Tämän merkin tarkoitus on kiinnittää erityinen huomiosi tuotteen käyttöön ja käsittelyyn.

Tuotekohtaiset symbolit

Symbolit tuotteessa

Tuotteessa voidaan käyttää seuraavia symboleita:
Image alternative Joutokäynti-iskuluku
Image alternative Tasavirta
Image alternative Tuote tukee langatonta tiedonsiirtoa, joka on yhteensopiva iOS- ja Android-alustojen kanssa.
Image alternative Litiumioniakku
Image alternative Käytettävien Hilti -litiumioniakkujen tyyppisarja. Ota kappaleessa Tarkoituksenmukainen käyttö annetut tiedot huomioon.
Image alternative Älä koskaan käytä akkua lyöntityökaluna.
Image alternative Älä päästä akkua putoamaan. Älä käytä akkua, johon on kohdistunut isku tai joka on muutoin vaurioitunut.

Tuotetiedot

Image alternative -tuotteet on tarkoitettu ammattikäyttöön, ja niitä saa käyttää, huoltaa tai korjata vain valtuutettu, koulutettu henkilö. Käyttäjän pitää olla hyvin perillä käyttöön liittyvistä vaaroista. Kuvattu tuote ja sen varusteet saattavat aiheuttaa vaaratilanteita, jos kouluttamattomat tai kokemattomat henkilöt käyttävät tuotetta ohjeiden vastaisesti tai muutoin asiattomasti.
Tyyppimerkinnän ja sarjanumeron löydät tyyppikilvestä.
 • Kirjoita sarjanumero oheiseen taulukkoon. Kerro nämä tiedot aina, jos esität tuotteeseen liittyviä kysymyksiä myyjälle tai huollolle.
  Tuotetiedot
  Heiluripistosaha
  SJD 6-A22
  Sukupolvi
  01
  Sarjanumero

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Image alternative
Vakuutamme, että tässä kuvattu tuote täyttää voimassa olevien direktiivien ja standardien vaatimukset. Kuva vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on tämän dokumentaation lopussa.
Tekninen dokumentaatio löytyy tästä:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Turvallisuus

Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvallisuusohjeet

Image alternative VAKAVA VAARA Lue kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet, selostukset ja tekniset tiedot, jotka liittyvät tähän sähkötyökaluun. Seuraavien ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet huolellisesti vastaisen varalle.
Turvallisuusohjeissa käytetty käsite ”sähkötyökalu” tarkoittaa verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja (joissa verkkojohto) ja akkukäyttöisiä sähkötyökaluja (joissa ei verkkojohtoa).
Työpaikan turvallisuus
 • Pidä työskentelyalue siistinä ja hyvin valaistuna. Työpaikan epäjärjestys ja valaisemattomat työalueet voivat johtaa tapaturmiin.
 • Älä käytä sähkötyökalua räjähdysalttiissa ympäristössä, jossa on syttyvää nestettä, kaasua tai pölyä. Sähkötyökalut synnyttävät kipinöitä, jotka saattavat sytyttää pölyn tai höyryt.
 • Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua käyttäessäsi. Voit menettää koneen hallinnan huomiosi suuntautuessa muualle.
Sähköturvallisuus
 • Sähkötyökalun pistokkeen pitää sopia pistorasiaan. Pistoketta ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä pistorasia-adaptereita suojamaadotettujen sähkötyökalujen yhteydessä. Alkuperäisessä kunnossa olevat pistokkeet ja sopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.
 • Vältä koskettamasta sähköä johtaviin pintoihin kuten putkiin, pattereihin, liesiin ja jääkaappeihin. Sähköiskun vaara kasvaa, jos kehosi maadottuu.
 • Älä aseta sähkötyökalua alttiiksi sateelle tai kosteudelle. Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään lisää sähköiskun vaaraa.
 • Älä kanna tai ripusta sähkötyökalua verkkojohdostaan äläkä vedä pistoketta irti pistorasiasta johdosta vetämällä. Pidä johto loitolla kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista ja liikkuvista osista. Vahingoittuneet tai toisiinsa kietoutuneet johdot lisäävät sähköiskun vaaraa.
 • Kun käytät sähkötyökalua ulkona, käytä ainoastaan ulkokäyttöön soveltuvia jatkojohtoja. Ulkokäyttöön soveltuvan jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
 • Jos sähkötyökalua on välttämätöntä käyttää kosteassa ympäristössä, käytä vikavirtasuojakytkintä. Vikavirtasuojakytkimen käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
Henkilöturvallisuus
 • Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja noudata tervettä järkeä sähkötyökalua käyttäessäsi. Älä käytä sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Sähkötyökalua käytettäessä hetkellinenkin varomattomuus saattaa aiheuttaa vakavia vammoja.
 • Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita ja aina suojalaseja. Henkilökohtaiset suojavarusteet, kuten hengityssuojain, luistamattomat turvajalkineet, kypärä ja kuulosuojaimet, pienentävät oikein käytettyinä loukkaantumisriskiä sähkötyökalun käyttötilanteesta riippuen.
 • Varo tahatonta käynnistämistä. Varmista, että sähkötyökalu on kytketty pois päältä, ennen kuin liität sen verkkovirtaan ja/tai liität siihen akun, otat sen käteesi tai kannat sitä. Jos kannat sähkötyökalua sormi käyttökytkimellä tai liität pistokkeen pistorasiaan käyttökytkimen ollessa käyntiasennossa, altistat itsesi onnettomuuksille.
 • Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvitaltat, ennen kuin käynnistät sähkötyökalun. Työkalu tai avain, joka sijaitsee koneen pyörivässä osassa, saattaa johtaa loukkaantumiseen.
 • Vältä vaikeita työskentelyasentoja. Varmista aina tukeva seisoma-asento ja tasapaino. Siten voit paremmin hallita sähkötyökalua odottamattomissa tilanteissa.
 • Käytä työhösi soveltuvia vaatteita. Älä käytä löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet loitolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet, korut ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
 • Jos pölynpoisto- ja keräilylaitteita voidaan asentaa, sinun on tarkastettava, että ne on liitetty oikein ja että niitä käytetään oikealla tavalla. Pölynpoistovarustuksen käyttö vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
 • Älä tuudittaudu virheelliseen turvallisuuden tunteeseen äläkä laiminlyö sähkötyökaluja koskevia turvallisuusohjeita silloinkaan, kun mielestäsi jo olet kokenut sähkötyökalun käyttäjä. Harkitsematon ja huolimaton toiminta voi sekunnin murto-osissa johtaa vakaviin loukkaantumisiin.
Sähkötyökalun käyttö ja käsittely
 • Älä ylikuormita konetta. Käytä kyseiseen työhön tarkoitettua sähkötyökalua. Sopivaa sähkötyökalua käyttäen työskentelet paremmin ja varmemmin tehoalueella, jolle sähkötyökalu on tarkoitettu.
 • Älä käytä sähkötyökalua, jonka käyttökytkin ei toimi. Sähkötyökalu, jota ei enää voida käynnistää ja pysäyttää käyttökytkimellä, on vaarallinen ja se täytyy korjata.
 • Irrota pistoke pistorasiasta ja/tai irrota akku ennen kuin muutat säätöjä, vaihdat terää tai lisävarusteita ja kun lopetat koneen käyttämisen. Tämä turvatoimenpide estää sähkötyökalun tahattoman käynnistysriskin.
 • Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun niitä ei käytetä. Älä anna toisten henkilöiden käyttää konetta, elleivät he ole perehtyneet sen käyttöön ja lukeneet käyttöohjeita. Sähkötyökalut ovat vaarallisia, jos niitä käyttävät kokemattomat henkilöt.
 • Hoida sähkötyökaluja ja niiden varusteita huolella. Tarkasta, että liikkuvat osat toimivat moitteettomasti eivätkä ole puristuksissa, ja tarkasta myös, ettei sähkötyökalussa ole murtuneita tai vaurioituneita osia, jotka saattaisivat haitata sen toimintaa. Korjauta vaurioituneet osat ennen koneen käyttämistä. Usein loukkaantumisten ja tapaturmien syynä on sähkötyökalujen laiminlyöty huolto.
 • Pidä terät terävinä ja puhtaina. Huolella hoidetut terät, joiden leikkausreunat ovat teräviä, eivät jumitu herkästi, ja niillä työnteko on kevyempää.
 • Käytä sähkötyökalua, lisävarusteita ja tarvikkeita, teriä jne. niiden käyttöohjeiden mukaisesti. Ota tällöin työolosuhteet ja suoritettava työtehtävä huomioon. Sähkötyökalun käyttö muuhun kuin sille tarkoitettuun käyttöön saattaa johtaa vaarallisiin tilanteisiin.
 • Pidä käsikahvat ja tartuntapinnat kuivina, puhtaina, öljyttöminä ja rasvattomina. Jos käsikahvat tai tartuntapinnat ovat liukkaat, sähkötyökalun turvallinen käyttö ja hallinta voi yllättävissä tilanteissa olla mahdotonta.
Akkukäyttöisen sähkötyökalun käyttö ja käsittely
 • Lataa akku vain valmistajan suosittamalla laturilla. Jos laturi on tarkoitettu vain tietyn akkumallin lataamiseen, palovaara on olemassa, jos laturia käytetään muiden akkujen lataamiseen.
 • Käytä ainoastaan juuri kyseiseen sähkötyökaluun tarkoitettua akkua. Jonkun muun akun käyttö saattaa johtaa loukkaantumiseen ja tulipaloon.
 • Pidä irrallinen akku loitolla metalliesineistä, kuten paperinliittimistä, kolikoista, avaimista, nauloista, ruuveista tai muista pienistä metalliesineistä, jotka voivat oikosulkea akun liittimet. Akun liittimien välinen oikosulku saattaa aiheuttaa palovammoja tai johtaa tulipaloon.
 • Väärästä käytöstä johtuen saattaa akusta vuotaa nestettä, jota ei saa koskettaa. Vältä kosketusta sen kanssa. Tarvittaessa huuhtele kosketuskohta vedellä. Jos nestettä pääsee silmiin, tarvitaan lisäksi lääkärin apua. Akusta vuotava neste saattaa aiheuttaa ärsytystä ja palovammoja.
 • Älä käytä akkua, joka on vaurioitunut tai johon on tehty muutoksia. Vaurioitunut akku tai akku, jota on muutettu, saattaa käyttäytyä yllättävästi ja aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen ja vammoja.
 • Varjele akkua avotulelta ja korkeilta lämpötiloilta. Avotuli tai yli 130 °C:n (265 °F) lämpötila voi aiheuttaa räjähdyksen.
 • Noudata kaikkia akun lataamisesta annettuja ohjeita, ja lataa akku tai akun sisältävä sähkötyökalu aina käyttöohjeessa mainittuja lämpötilarajoja noudattaen. Akun virheellinen lataaminen tai lataaminen sallitun lämpötila-alueen lämpötiloja noudattamatta saattaa johtaa akun tuhoutumiseen ja aiheuttaa tulipalovaaran.
Huolto
 • Anna koulutettujen ammattihenkilöiden korjata sähkötyökalusi ja hyväksy korjauksiin vain alkuperäisiä varaosia. Siten varmistat koneen turvallisuuden säilymisen.
 • Älä koskaan yritä huoltaa vaurioitunutta akkua. Akkujen kaikki huoltotyöt saa suorittaa vain valmistaja tai sen valtuuttama huoltopiste.

Turvallisuusohjeet koskien edestakaisin liikkuvalla sahanterällä tehtäviä sahauksia

 • Pidä sähkötyökalusta kiinni vain sen eristetyistä kahvapinnoista, jos teet työtä, jossa sähkötyökalun terä saattaa osua rakenteen sisällä olevaan virtajohtoon. Jos terä osuu virtajohtoon, koneen metalliosiin saattaa johtua virta, jolloin voit saada sähköiskun.
 • Kiinnitä työkappale puristimilla tai muulla vastaavalla tavalla tukevaan alustaan. Työkappaleen pitäminen paikallaan käsin tai keholla painaen ei ole riittävän tukevaa, joten saatat menettää koneen ja työkappaleen hallinnan.

Muut turvallisuusohjeet

Henkilöturvallisuus
 • Käytä vain konetta, joka on teknisesti moitteettomassa kunnossa.
 • Älä koskaan tee koneeseen minkäänlaisia muutoksia.
 • Pidä käsikahvat kuivina ja puhtaina.
 • Konetta käyttäessäsi käytä soveltuvia suojalaseja, kuulosuojaimia ja suojakäsineitä.
 • Käytä suojakäsineitä, kun vaihdat työkaluterää. Työkaluterän koskettaminen saattaa aiheuttaa haavoja ja palovammoja.
 • Käytä suojalaseja. Sirpaleet saattavat aiheuttaa vammoja ja vahingoittaa silmiä.
 • Älä katso suoraan valoon (LED) äläkä suuntaa valoa muiden henkilöiden kasvoihin. Sokaistumisvaara on olemassa.
 • Selvitä työssä syntyvän pölyn vaarallisuus ennen työn aloittamista. Käytä rakennustyömaakäyttöön hyväksyttyä pölynimuria, joka täyttää viralliset pölysuojaluokitusmääräykset.
 • Varmista työpisteen hyvä tuuletus ja tarvittaessa käytä hengityssuojainta, joka soveltuu kyseessä olevalla pölylle. Pölyjen ihokosketus tai hengittäminen saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita ja/tai hengitystiesairauksia koneen käyttäjälle tai lähellä oleville henkilöille. Tietyt pölyt kuten tammen tai pyökin pöly on luokiteltu syöpää aiheuttaviksi, erityisesti jos niihin liittyy puunkäsittelyn lisäaineita (kromaatti, puunsuoja-aineet). Asbestia sisältäviä materiaaleja saavat työstää vain erikoiskoulutetut henkilöt.
 • Pidä työssäsi taukoja, joiden aikana tee sormivoimisteluliikkeitä varmistaaksesi sormiesi hyvän verenkierron. Pitempään jatkuva työnteko saattaa tärinän vuoksi aiheuttaa verenkiertohäiriöitä tai sormien, käsien ja ranteiden hermokipuja.
Sähköturvallisuus
 • Tarkasta ennen työn aloittamista, onko työskentelyalueella rakenteiden sisälle asennettuja sähköjohtoja tai kaasu- ja vesiputkia. Koneen ulkopinnan metalliosista saatat saada sähköiskun, jos vahingossa osut sähköjohtoon.
Sähkötyökalujen käyttö ja hoito
 • Kiinnitä irrallinen työkappale. Puristimilla kiinnitetty tai ruuvipenkkiin kiinnitetty työkappale pysyy turvallisemmin paikallaan kuin vain käsin pidetty.
Pistosahoja koskevat erityiset turvallisuusohjeet
 • Sahatessasi ohjaa tuotetta aina itsestäsi poispäin.
 • Älä koskaan laita kättäsi sahanterän etupuolelle tai viereen.
 • Älä sahaa materiaaleja, joista et tiedä mitä niiden sisällä on, ja pidä sahauskohdan ylä- ja alapinta vapaana.
 • Sahatessasi älä tartu työkappaleeseen alhaaltapäin.

Akkujen käyttö ja hoito

 • Ota litiumioniakkujen kuljettamisesta, varastoinnista ja käyttämisestä annetut erityisohjeet huomioon.
 • Suojaa akut korkeilta lämpötiloilta, suoralta auringonpaisteelta ja avotulelta.
 • Akkuja ei saa avata, puristaa, kuumentaa lämpötilaan yli 80 °C (176 °F) tai polttaa.
 • Älä käytä tai lataa akkua, joka on saanut iskun, joka on pudonnut yli metrin korkeudelta tai joka on muulla tavoin vaurioitunut. Tällaisessa tapauksessa ota aina yhteys Hilti  -huoltoon .
 • Jos akku on liian kuuma koskea, se saattaa olla vaurioitunut. Laita akku palovaarattomaan paikkaan ja riittävän etäälle syttyvistä materiaaleista. Anna akun jäähtyä. Jos akku vielä tunnin kuluttuakin on liian kuuma koskea, akku on vaurioitunut. Ota yhteys Hilti -huoltoon .

Kuvaus

Tuoteyhteenveto

Image alternative
 1. Lukituspainike
 2. Käyttökytkin
 3. Käsikahva
 4. Iskuluvun säätöpyörä
 5. Akun lataustilan näyttö
 6. Akun lukituksen vapautuspainike
 7. Akku
 8. Jäähdytysilmaraot
 9. Imuadapteri
 10. Lukituskoukku
 11. Jalusta
 12. Sahauskulman säätöasteikko
 13. Heiluriliikeluvun säätövipu
 14. Sahanterä
 15. Kosketussuoja
 16. Suojus
 17. Istukka
 18. LED-valo
 19. Sahanterän lukituksen vapautusvipu
 20. Murtosuoja
 21. Pölynpoistovarustuksen SJD DRS-6A (lisävaruste) virtaliitäntä

Tarkoituksenmukainen käyttö

Kuvattu tuote on käsiohjattava akkukäyttöinen heiluripistosaha. Se on tarkoitettu muovi-, puu- ja metallimateriaalien sekä kipsi- ja kuitulevyjen sahaamiseen.

Tuotteessa on lisävarusteista imuria varten irrotettava liitin, johon sopii yleismallinen imuriletku. Imuriletkun liittäminen tuotteeseen saattaa vaatia sopivan adapterin.
 • Käytä tämän tuotteen yhteydessä vain B 22 -sarjan Hilti -litiumioniakkuja.

 • Käytä tämän akun yhteydessä vain C4/36-sarjan Hilti -latureita.

 • Käytä tässä tuotteessa vain sahanteriä, joissa on T-varsi (yksinokkavarsi).

Mahdollinen väärä käyttö

 • Tuotetta ei saa käyttää puiden oksien tai runkojen katkaisemiseen.
 • Tuotetta ei saa käyttää terveydelle vaarallisten materiaalien työstöön.
 • Tuotetta ei saa käyttää kosteassa ympäristössä.
 • Pidä paperiliittimet, kolikot, avaimet, naulat, ruuvit ja muut pienet metalliesineet loitolla pölynpoistovarustuksen virtaliitännästä, koska ne voisivat oikosulkea liittimet. Liittimien välinen oikosulku saattaa aiheuttaa palovammoja tai johtaa tulipaloon.

Lataustilan näyttö

Litiumioniakun lataustila näytetään, kun painat lukituspainikkeita/lukituspainiketta kevyesti (vain tuntuvaan vastekohtaan saakka).
Tila
Merkitys
4 LED-merkkivaloa palaa.
Lataustila: 75 % ... 100 %
3 LED-merkkivaloa palaa.
Lataustila: 50 % ... 75 %
2 LED-merkkivaloa palaa.
Lataustila: 25 % ... 50 %
1 LED-merkkivalo palaa.
Lataustila: 10 % ... 25 %
1 LED vilkkuu.
Lataustila: < 10 %
Akun lataustilan tarkastaminen ei ole mahdollista käyttökytkin painettuna ja 5 sekunnin aikana käyttökytkimen vapauttamisesta. Jos akun lataustilan LED-merkkivalot vilkkuvat, ota huomioon ohjeet kappaleessa Apua häiriötilanteisiin.

Lastunpoistopuhallus

Sahanterälle suunnattu lastunpoistopuhallus ohjaa ilmavirran avulla lastut ja pölyn pois sahauslinjalta.

Iskuluku

Iskulukua voi säätää säätöpyörällä. Asento 1 vastaa 800 iskua minuutissa ja asento 6 vastaa 3000 iskua minuutissa.
Käyttökytkimen painamisen määrästä riippuen iskuluku alkaa nousta 75 iskun verran minuutissa, ja nouseminen jatkuu säätöpyörällä säädettyyn iskulukuun saakka.

4-asentoinen heiluripistoliikesäätö

Heiluripistoliikkeen 4-asentoisen säädön ansiosta voit sovittaa sahaustehon ja sahausjäljen työstettävälle materiaalille parhaiten sopivaksi. Heiluripistoliikkeen säätövivulla voit valita heiluripistoliikkeen neljästä vaihtoehdosta.
Mitä siistimmän ja hienomman sahausreunan haluat, sitä pienempi heiluripistoliike sinun on valittava. Sopivimman säädön löydät parhaiten kokeilemalla.
Tila
Merkitys
Asento 0
Ei heiluripistoliikettä
Asento 1
Pieni heiluripistoliike
Asento 2
Keskisuuri heiluripistoliike
Asento 3
Suuri heiluripistoliike

Lukituspainike

Image alternative
Lukituspainike voidaan asettaa kolmeen asentoon.
 • Keskiasento on normaaliasento: Lukituspainike näkyy vasemmalla ja oikealla puolella. Tällöin voidaan esimerkiksi säätää iskulukua.
  Käyttökytkimen painaminen ja vapauttaminen on mahdollista.
 • Lukituspainike näkyy vain vasemmalla puolella: Kuljetusasento (konetta ei voi käynnistää).
  Käyttökytkin on lukittu, sen painaminen ei ole mahdollista.
 • Lukituspainike näkyy vain oikealla puolella: Kun kone on kytketty päälle (käyttökytkin pohjaan painettu), lukituspainikkeen voi painaa oikealle koneen päälle lukitsemiseksi. Lukituksen vapauttamiseksi paina käyttökytkintä uudelleen.

Murtosuoja

Tuotteeseen voidaan kiinnittää murtosuoja.
Murtosuoja estää sahausreunaa murtumasta puumateriaaleja sahattaessa.

Koneen automaattinen kytkeytyminen pois päältä

Jos käyttökytkin on painettuna pitempään kuin 15 minuuttia (esimerkiksi koneen kuljettamisen tai varastoimisen yhteydessä), kone kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Näin estetään akun syväpurkautuminen.

SJD DRS-6A pölynpoistovarustus (lisävaruste)

Pölynpoistovarustusta SJD DRS‑6A käytetään Hilti -heiluripistosahan SJD 6-A22 lisävarusteena.
Se kerää syntyvästä pölystä suurimman osan, ja se on nopea ja helppo kiinnittää heiluripistosahaan. Pölynpoistovarustuksessa on imevä tuuletin. Sitä käyttää erillinen moottori. Kun heiluripistosaha kytketään päälle, moduuli saa virtansa sahan akusta. Tämä pölynpoistovarustus ei sovellu asbestia sisältäville materiaaleille, metallipölylle eikä lasi- ja hiilikuitupölylle. Tätä pölynpoistovarustusta ei saa käyttää kosteiden tai räjähdysherkkien pölyjen tai lastujen imurointiin.

Toimituksen sisältö

Heiluripistosaha ja sahanterä, teräsuojus, imuriadapteri, murtosuoja, käyttöohje, kuusiokoloavain.
Muita tälle tuotteelle hyväksyttyjä järjestelmätuotteita löydät Hilti -edustajalta tai internetistä osoitteesta: www.hilti.com

Tekniset tiedot

Heiluripistosaha


SJD 6-A22
Nimellisjännite
21,6 V
Paino EPTA Procedure 01 mukaan sisältäen akun B22⁄8.0
3,2 kg
Iskuliikkeen pituus
28 mm
Joutokäynti-iskuluku (n0)
75/min … 3 000/min
Max. sahausteho puuhun
150 mm
Max. sahausteho alumiiniin
25 mm
Max. sahausteho seostamattomaan teräkseen
10 mm
Sahauskulma (vasen/oikea)
0° … 45°
Imuadapterin ulkohalkaisija
27,5 mm
Varastointilämpötila
−20 ℃ … 70 ℃
Ympäristön lämpötila käytettäessä
−17 ℃ … 60 ℃
Akun lämpötila lataamisen alkaessa
−10 ℃ … 45 ℃
Varastointilämpötila
−20 ℃ … 40 ℃
Ympäristön lämpötila käytettäessä
−17 ℃ … 60 ℃

Melutiedot ja tärinäarvot EN 62841 mukaan

Tässä käyttöohjeessa annetut äänenpaine- ja tärinäarvot on mitattu standardoitujen mittausmenetelmien mukaisesti, ja näitä arvoja voidaan käyttää sähkötyökalujen vertailussa. Ne soveltuvat myös altistumisten tilapäiseen arviointiin.
Annetut arvot koskevat sähkötyökalun pääasiallisia käyttötarkoituksia. Jos sähkötyökalua kuitenkin käytetään muihin tarkoituksiin, poikkeavia työkaluja tai teriä käyttäen tai puutteellisesti huollettuna, arvot voivat poiketa tässä ilmoitetuista. Tämä saattaa merkittävästi lisätä altistumista koko työskentelyajan aikana.
Altistumisia tarkasti arvioitaessa on otettava huomioon myös ne ajat, jolloin kone on kytketty pois päältä tai jolloin kone on päällä, mutta sillä ei tehdä varsinaista työtä. Tämä saattaa merkittävästi vähentää altistumista koko työskentelyajan aikana.
Käyttäjän suojaamiseksi melun ja/tai tärinän vaikutukselta ryhdy tarpeellisiin turvatoimenpiteisiin kuten: Sähkötyökalun ja siihen kiinnitettävien työkalujen huolto, käsien lämpimänä pitäminen, työtehtävien organisointi.
Melupäästöarvot

SJD 6-A22
Äänitehotaso (LWA)
98 dB(A)
Äänitehotason epävarmuus (KWA)
5 dB(A)
Äänenpainetaso (LpA)
87 dB(A)
Äänenpainetason epävarmuus (KpA)
5 dB(A)
Tärinän kokonaisarvot

SJD 6-A22
Tärinäarvo puulevyjen sahauksessa (ah,B)
5,8 m/s²
Epävarmuus sahattaessa lastulevyä (K)
1,5 m/s²
Tärinäarvo metallilevyn sahauksessa (ah,M)
5,6 m/s²
Epävarmuus metallilevyn sahauksessa (K)
1,5 m/s²

Akku

Akkutoimintajännite
21,6 V
Ympäristön lämpötila käytettäessä
−17 ℃ … 60 ℃
Varastointilämpötila
−20 ℃ … 40 ℃
Akun lämpötila lataamisen alkaessa
−10 ℃ … 45 ℃

Työkohteen valmistelu

VAARA
Loukkaantumisvaara vahingossa käynnistymisen seurauksena!
 • Varmista ennen akun kiinnittämistä, että tuote on kytketty pois päältä.
 • Irrota akku, ennen kuin muutat koneen säätöjä tai vaihdat lisävarusteosia.
Noudata tässä dokumentaatiossa ja tuotteessa olevia turvallisuus- ja varoitushuomautuksia.

Akun lataus

 1. Ennen lataamista lue laturin käyttöohje.
 2. Varmista, että liittimet akussa ja laturissa ovat puhtaat ja kuivat.
 3. Lataa akku hyväksytyllä laturilla.

Akun kiinnitys

VAARA
Loukkaantumisvaara akun oikosulun tai putoamisen seurauksena!
 • Ennen akun paikalleen laittamista varmista, ettei akun liittimissä akussa ja tuotteessa ole vieraita esineitä.
 • Varmista, että akku aina lukittuu kunnolla paikalleen.
 1. Lataa akku täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.
 2. Työnnä akku tuotteeseen siten, että akku kuultavasti lukittuu paikalleen.
 3. Tarkasta, että akku on kunnolla kiinni.

Akun irrotus

 1. Paina akun lukituksen vapautuspainikkeita.
 2. Vedä akku irti laitteesta.

Sahanterän kiinnitys

Image alternative
 1. Irrota akku.
 1. Paina sahanterä (hampaat sahaussuuntaan päin) koneen istukkaan, kunnes terä lukittuu paikalleen.
 2. Varmista sahanterästä vetämällä, että terä on kunnolla lukittunut paikalleen.

Suojuksen kiinnitys

 1. Irrota akku.
Image alternative
 1. Työnnä suojus edestäpäin tuotteeseen siten, että suojus lukittuu paikalleen.
  Suojuksen voi asettaa paikalleen vain, kun pohjalevy on normaaliasennossa (nolla-asteen asennossa).

Imuadapterin kiinnitys

Image alternative
 1. Työnnä imuadapteri takaapäin vaakasuunnassa pohjalevyyn siten, että kummatkin sivulla olevat lukituskoukut lukittuvat.
 2. Liitä imurin letku imuadapteriin.

Käyttö

Noudata tässä dokumentaatiossa ja tuotteessa olevia turvallisuus- ja varoitushuomautuksia.

Pölynpoistolaitteen käyttö

Pölynpoistolaite vähentää pölyhaittoja ja edistää työturvallisuutta, koska näkyvyys sahattavaan kohtaan on parempi, ja vähentää työpaikan pöly- ja lastukuormitusta.
 1. Kiinnitä suojus paikalleen.
 2. Käytä aina pölynpoistovarustusta, jos sahaat pitemmän aikaa puuta tai muita materiaaleja, joiden työstössä voi syntyä suuria määriä pölyä.

Kytkeminen päälle

Image alternative
 1. Kiinnitä akku paikalleen.
  Turvatoiminto varmistaa, että kone ei käynnisty, jos kone on ensin kytketty päälle ja vasta sitten akku työnnetään paikalleen konekiinnikkeeseen.
 2. Varmista, että lukituspainike on keskiasennossa.
 3. Paina käyttökytkintä.
 4. Käyttökytkimen lukitsemiseksi päällä-asentoon paina lukituspainike oikealle.
 5. Lukituksen vapautat painamalla käyttökytkintä uudelleen.
  • Lukituspainike liikkuu takaisin keskiasentoon.

Upotussahaus

 1. Kytke heiluripistoliikkeen säätövipu asentoon 0.
 2. Aseta tuotteen pohjalevyn etureuna vasten työkappaletta.
 3. Pidä tuotteesta kunnolla kiinni ja paina käyttökytkintä.
 4. Paina tuotetta lujasti työkappaletta vasten ja upota terä asentokulmaa pienentäen.
 5. Kun terä läpäisee materiaalin, käännä tuote normaaliin työasentoon.
  • Pohjalevy kokonaan materiaalia vasten.
 6. Jatka sahaamista sahauslinjaa pitkin.

Kytkeminen pois päältä

 • Vapauta käyttökytkin.
  Käyttökytkimen lukitsemiseksi pois päältä -asentoon paina lukituspainike vasemmalle.

Irrotus

Imuadapterin irrotus

Image alternative
 1. Paina kumpaakin lukituskoukkua sisäänpäin.
 1. Vedä imuadapteri taaksepäin irti pohjalevystä.
 2. Vedä imurin letku irti poistoimuadapterista.

Suojuksen irrotus

 1. Irrota akku.
Image alternative
 1. Käännä kiinnitettyä suojusta hiukan ja vedä se eteenpäin irti koneesta.

Sahanterän irrotus

VAARA
Loukkaantumisvaara. Sahanterän hallitsematon irtoaminen voi aiheuttaa vammoja.
 • Kun irrotat sahanterää, pidä konetta siten, ettei se ole suunnattuna kohti ihmisiä tai eläimiä, joita irtoava sahanterä saattaisi vahingoittaa.
Image alternative
 1. Irrota akku.
 1. Käännä sahaterän lukituksen vapautusvipu vasteeseen saakka sivullepäin.
  • Sahanterä irtoaa ja ponnahtaa pois koneesta.

Huolto, hoito ja kunnossapito

VAARA
Loukkaantumisvaara jos akku paikallaan !
 • Irrota akku aina ennen hoito- ja kunnostustöitä!
Tuotteen hoito
 • Puhdista pinttynyt lika varovasti.
 • Jos tuotteessa on jäähdytysilmaraot, puhdista ne varovasti kuivalla ja pehmeällä harjalla.
 • Puhdista kotelon pinnat vain kevyesti kostutetulla kankaalla. Älä käytä silikonia sisältäviä hoitoaineita, sillä ne saattavat vaurioittaa muoviosia.
 • Käytä tuotteen liittimien puhdistamiseen vain puhdasta ja kuivaa kangaspalaa.
Litiumioniakkujen hoito
 • Älä koskaan käytä akkua, jos sen jäähdytysilmaraot ovat tukkeutuneet. Puhdista jäähdytysilmaraot varovasti kuivalla, pehmeällä harjalla.
 • Vältä altistamasta akkua tarpeettomasti pölylle tai lialle. Älä koskaan altista akkua suurelle kosteudelle (esimerkiksi upota veteen tai jätä sateeseen).
  Jos akku on pahoin kastunut, käsittele sitä kuin vaurioitunutta akkua. Eristä akku palamattomasta materiaalista valmistettuun astiaan ja ota yhteys Hilti -huoltoon.
 • Pidä akku öljyttömänä ja rasvattomana. Älä anna pölyn ja lian kertyä akun pintaan. Puhdista akku kuivalla, pehmeällä harjalla tai puhtaalla, kuivalla kankaalla. Älä käytä silikonia sisältäviä hoitoaineita, sillä ne saattavat vaurioittaa muoviosia.
  Älä kosketa akun liittimiä äläkä poista akun liittimiin tehtaalla laitettua rasvaa.
 • Puhdista kotelon pinnat vain kevyesti kostutetulla kankaalla. Älä käytä silikonia sisältäviä hoitoaineita, sillä ne saattavat vaurioittaa muoviosia.
Kunnossapito
 • Tarkasta säännöllisin välein kaikkien näkyvien osien mahdolliset vauriot ja käyttöelementtien moitteeton toiminta.
 • Jos havaitset vaurioita ja/tai toimintahäiriöitä, älä käytä tuotetta. Korjauta tuote viipymättä Hilti -huollossa.
 • Hoito- ja kunnostustöiden jälkeen kiinnitä kaikki suojalaitteet takaisin ja tarkasta niiden moitteeton toiminta.
Käyttöturvallisuuden varmistamiseksi käytä vain alkuperäisiä varaosia ja käyttömateriaaleja. Hilti n tälle tuotteelle hyväksymiä varaosia, kulutusmateriaaleja ja lisävarusteita löydät Hilti Store -liikkeestä tai osoitteesta: www.hilti.group

Imuadapterin puhdistus

 1. Irrota akku.
 2. Irrota imuadapteri.
 3. Puhdista imuadapteri.
 4. Tarkasta, ettei lukituskoukuissa ole vaurioita.
 5. Kiinnitä imuadapteri.

Sahanterien puhdistus

 1. Poista käyttämistäsi sahanteristä pihka ja hartsi säännöllisin välein.
 2. Laita sahanterät 24 tunniksi petroliin tai pihkan-/hartsinpoistoaineeseen.

Akkukäyttöisten työkalujen ja akkujen kuljetus ja varastointi

Kuljettaminen
  VAROITUS
  Käynnistyminen vahingossa kuljetuksen aikana !
 • Kuljeta tuotteesi aina akku irrotettuna!
 • Irrota akku/akut.
 • Älä koskaan kuljeta akkuja irrallaan muiden tavaroiden joukossa. Akut on suojattava kuljetuksen ajaksi kovilta iskuilta ja tärinältä, ja ne on eristettävä kaikenlaisista sähköä johtavista materiaaleista ja muista akuista, jotta niiden navat eivät pääse kosketuksiin muiden akkujen napojen kanssa. Seurauksena saattaisi olla oikosulku. Noudata maakohtaisia akkujen kuljetusmääräyksiä.
 • Akkuja ei saa koskaan lähettää postitse. Käänny kuljetusyrityksen puoleen, kun haluat lähettää vauriottomia akkuja.
 • Tarkasta tuotteen ja akun mahdolliset vauriot aina ennen käyttöä sekä ennen pitkää kuljetusta ja sen jälkeen.
Varastointi
  VAARA
  Viallinen tai vuotava akku voi aiheuttaa vaurioita !
 • Varastoi tuotteesi aina akku irrotettuna!
 • Varastoi tuote ja akut viileässä ja kuivassa paikassa. Ota teknisissä tiedoissa annetut lämpötilarajat huomioon.
 • Akkuja ei saa säilyttää laturissa. Irrota akku laturista aina latauksen päätyttyä.
 • Älä koskaan varastoi akkuja auringonpaisteessa, lämmönlähteen päällä tai ikkunan vieressä.
 • Varastoi tuote ja akut lasten ja asiattomien henkilöiden ulottumattomissa.
 • Tarkasta tuotteen ja akun mahdolliset vauriot aina ennen käyttöä sekä ennen pitkää varastointia ja sen jälkeen.

Apua häiriötilanteisiin

Häiriöissä, joita ei ole kuvattu tässä taulukossa tai joita et itse pysty poistamaan, ota yhteys Hilti -huoltoon.
Häiriö
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Sahanterä irtoaa.
Sahanterä ei ole lukittunut kunnolla.
 • Toista kiinnittäminen.
 • Varmista, että istukka on kunnolla auki ja että painat sahanterän paikalleen tuntuvaa vastusta vasten.
Lastunpoisto likaantunut.
 • Puhdista istukka.
Sahanterää ei saa laitettua paikalleen.
Lastunpoisto likaantunut.
 • Puhdista istukka.
Heiluripistoliikettä ei saa säädettyä.
Heilurivivun ura likaantunut.
 • Puhdista heilurivivun ura liasta.
Heiluripistoliike ei toimi.
Heiluripistoliikemekanismi likaantunut.
 • Tarkasta, onko heiluripistoliikkeen haarukan alueella likaa, ja tarvittaessa poista lika.
Heiluripistoliikkeen säätövipu on asennossa "0".
 • Säädä haluamasi arvoon.
Akku tyhjenee tavallista nopeammin.
Erittäin alhainen ympäristön lämpötila.
 • Anna akun hitaasti lämmitä huoneenlämpötilaan.
Akku ei lukitu paikalleen selvästi naksahtaen.
Akun korvakkeet ovat likaantuneet.
 • Puhdista salpanokat ja kiinnitä akku uudelleen paikalleen.
1 LED merkkivalo vilkkuu.
Kone ei toimi.
Akku tyhjentynyt.
 • Vaihda akku ja lataa tyhjentynyt akku.
Akku on liian kylmä tai liian kuuma.
 • Anna akun hitaasti lämmitä tai jäähtyä huoneenlämpötilaan.
Kaikki 4 LED-merkkivaloa vilkkuvat.
Kone ei toimi.
Kone on ylikuormittunut.
 • Vapauta käyttökytkin ja paina sitä uudelleen. Anna sitten koneen käydä noin 30 minuutin ajan tyhjäkäyntiä.
Tuote tai akku kuumenee voimakkaasti.
Sähköinen vika
 • Kytke kone heti pois päältä, irrota akku koneesta, valvo akkua, anna sen jäähtyä ja hakeudu Hilti -huoltoon.

Hävittäminen

VAARA
Määräystenvastaisten hävittäminen aiheuttaa loukkaantumisvaaran! Ulos vuotavat kaasut tai nesteet vaarantavat terveyden.
 • Älä lähetä vaurioituneita akkuja!
 • Peitä liitännät sähköä johtamattomalla materiaalilla oikosulkujen välttämiseksi.
 • Hävitä akut siten, etteivät ne voi joutua lasten käsiin.
 • Hävitä akku viemällä se Hilti Store -liikkeeseen tai käänny vastuullisen jätteenkäsittely-yrityksen puoleen.
Image alternative Hilti -tuotteet on pääosin valmistettu kierrätyskelpoisista materiaaleista. Kierrätyksen edellytys on materiaalien asianmukainen lajittelu. Useissa maissa Hilti ottaa vanhat koneet ja laitteet vastaan kierrätystä ja hävitystä varten. Lisätietoja saat Hilti -huollosta tai -edustajalta.
Image alternative
 • Älä hävitä sähkötyökaluja, elektronisia laitteita ja akkuja tavallisen sekajätteen mukana!

RoHS (vaarallisten aineiden käytön rajoittamisen direktiivi)

Image alternative
Vaarallisten aineiden taulukon löydät seuraavista linkeistä: qr.hilti.com/r5212958
Linkki RoHS-taulukkoon on tämän dokumentaation lopussa QR-koodina.

Valmistajan myöntämä takuu

 • Jos sinulla on takuuehtoihin liittyviä kysymyksiä, ota yhteys paikalliseen Hilti -edustajaan.