Kieli

PR 3-HVSG A12

Alkuperäiset ohjeet

Tämän käyttöohjeen tiedot

Tästä käyttöohjeesta

 • Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen tuotteen käyttämistä. Se on turvallisen työnteon ja tuotteen ongelmattoman käsittelyn perusedellytys.
 • Noudata tässä käyttöohjeessa annettuja ja tuotteessa olevia turvallisuus- ja varoitushuomautuksia.
 • Säilytä käyttöohje aina tuotteen yhteydessä, ja anna tuote toiselle henkilölle aina käyttöohjeen kanssa.

Merkkien selitykset

Varoitushuomautukset

Varoitushuomautukset varoittavat tuotteen käyttöön liittyvistä vaaroista. Seuraavia varoitustekstejä käytetään:
VAKAVA VAARA
VAKAVA VAARA !
 • Varoittaa uhkaavasta vaaratilanteesta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai jopa kuolema.
VAARA
VAARA !
 • Varoittaa mahdollisesta vaarasta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai kuolema.
VAROITUS
HUOMIO !
 • Varoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, josta voi seurata loukkaantuminen tai aineellinen vahinko.

Symbolit dokumentaatiossa

Tässä dokumentaatiossa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Lue käyttöohje ennen käyttämistä
Image alternative Toimintaohjeita ja muuta hyödyllistä tietoa
Image alternative Kierrätyskelpoisten materiaalien käsittely
Image alternative Älä hävitä sähkölaitteita ja akkuja tavallisen sekajätteen mukana

Symbolit kuvissa

Kuvissa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Nämä numerot viittaavat vastaavaan kuvaan tämän käyttöohjeen alussa
Image alternative Numerointi kertoo työvaiheiden järjestyksen kuvissa ja saattaa poiketa numeroinnista tekstissä
Image alternative Kohtanumeroita käytetään kuvassa Yleiskuva , ja ne viittaavat kuvatekstien numerointiin kappaleessa Tuoteyhteenveto
Image alternative Tämän merkin tarkoitus on kiinnittää erityinen huomiosi tuotteen käyttöön ja käsittelyyn.

Tuotekohtaiset symbolit

Symbolit tuotteessa

Tuotteessa voidaan käyttää seuraavia symboleita:
Image alternative Tuote tukee langatonta tiedonsiirtoa, joka on yhteensopiva iOS- ja Android-alustojen kanssa.
Image alternative Käytettävien Hilti -litiumioniakkujen tyyppisarja. Ota kappaleessa Tarkoituksenmukainen käyttö annetut tiedot huomioon.
Image alternative Litiumioniakku
Image alternative Älä koskaan käytä akkua lyöntityökaluna.
Image alternative Älä päästä akkua putoamaan. Älä käytä akkua, johon on kohdistunut isku tai joka on muutoin vaurioitunut.

Tuotetiedot

Image alternative -tuotteet on tarkoitettu ammattikäyttöön, ja niitä saa käyttää, huoltaa tai korjata vain valtuutettu, koulutettu henkilö. Käyttäjän pitää olla hyvin perillä käyttöön liittyvistä vaaroista. Tuote ja sen varusteet saattavat aiheuttaa vaaratilanteita, jos kokemattomat henkilöt käyttävät tuotetta ohjeiden vastaisesti tai muutoin asiattomasti.
Tyyppimerkinnän ja sarjanumeron löydät tyyppikilvestä.
 • Kirjoita sarjanumero oheiseen taulukkoon. Tuotteen tiedot tarvitaan, jos esität kysymyksiä myynti- tai huoltoedustajallemme.
  Tuotetiedot
  Tasolaser
  PR 3-HVSG A12
  Sukupolvi
  02
  Sarjanumero

Turvallisuus

Turvallisuusohjeet

Yleisiä turvallisuusohjeita

Lue kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet. Turvallisuus- ja käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet huolellisesti vastaisen varalle. Turvallisuusohjeissa käytetty käsite ”sähkötyökalu” tarkoittaa verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja (joissa verkkojohto) ja akkukäyttöisiä sähkötyökaluja (joissa ei verkkojohtoa).

Yleiset turvallisuustoimenpiteet

 • Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja noudata tervettä järkeä sähkötyökalua käyttäessäsi. Älä käytä sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Sähkötyökalua käytettäessä hetkellinenkin varomattomuus saattaa aiheuttaa vakavia vammoja.
 • Älä poista turvalaitteita käytöstä tai irrota huomautus- ja varoitustarroja.
 • Älä jätä laserlaitteita lasten ulottuville.
 • Laitteen asiantuntemattoman avaamisen yhteydessä saattaa syntyä lasersäteilyä, jonka teho ylittää laserlaiteluokan 2 rajat. Korjauta laite aina vain valtuutetussa Hilti-huollossa.
 • Lasersäteiden pitää kulkea selvästi silmien korkeuden ylä- tai alapuolella.
 • Ota ympäristötekijät huomioon. Älä käytä laitetta paikoissa, joissa on tulipalo- tai räjähdysvaara.
 • Huomautus FCC §15.21:n mukaan: Ilman Hiltin erillistä lupaa tehdyt muutokset voivat aiheuttaa laitteen käyttöhyväksynnän raukeamisen.
 • Putoamisen tai vastaavan mekaanisen rasituksen jälkeen laitteen tarkkuus on tarkastettava.
 • Jos laite tuodaan kylmästä tilasta lämpimään tai päinvastoin, laitteen lämpötilan on annettava tasoittua ennen käyttämistä.
 • Jos käytät adaptereita ja lisävarusteita, varmista, että laite on aina kunnolla kiinnitetty.
 • Jotta vältät virheelliset mittaustulokset, pidä lasersäteen lähtöaukko puhtaana.
 • Vaikka laite on suunniteltu kestämään työmaiden vaativia olosuhteita, sitä on käsiteltävä varoen kuten muitakin optisia ja elektronisia laitteita (kiikarit, silmälasit, kamera).
 • Vaikka laite on suunniteltu kosteustiiviiksi, pyyhi laite kuivaksi aina ennen kuin laitat sen kantolaukkuun.
 • Tarkasta laite aina ennen tärkeitä mittauksia.
 • Tarkasta tarkkuus useita kertoja käytön aikana.
 • Varmista työpaikan hyvä valaistus.
 • Vältä liitäntäpintojen koskettamista.
 • Hoida koneesi ja laitteesi huolella. Tarkasta, että liikkuvat osat toimivat moitteettomasti eivätkä ole puristuksissa, ja tarkasta myös, ettei sähkötyökalussa ole murtuneita tai vahingoittuneita osia, jotka saattaisivat vaikuttaa haitallisesti sähkötyökalun toimintaan. Korjauta vaurioituneet osat ennen laitteen käyttämistä. Usein loukkaantumisten ja tapaturmien syynä on laitteiden laiminlyöty huolto.

Työpaikan asianmukaiset olosuhteet

 • Varmista mittauspaikka. Varmista, ettet laitetta PR 3-HVSG A12 pystyttäessäsi suuntaa lasersädettä muita henkilöitä tai itseäsi kohti.
 • Vältä hankalia työskentelyasentoja; etenkin jos teet työtä tikkailta. Varmista, että seisot tukevalla alustalla ja säilytät aina tasapainosi.
 • Mittaaminen heijastavien kohteiden tai pintojen läheisyydessä tai lasilevyn tai vastaavan materiaalin läpi voi vääristää mittaustulosta.
 • Varmista, että pystytät laitteen vakaalle alustalle (tärinättömälle alustalle!).
 • Käytä laitetta vain teknisissä tiedoissa eritellyissä käyttöolosuhteissa.
 • Käytä laitteita, koneita, tarvikkeita, vaihtotyökaluja jne. niiden ohjeiden mukaisesti ja tavalla, joka on määrätty erityisesti kyseiselle laitteelle tai koneelle. Ota tällöin työolosuhteet ja suoritettava työtehtävä huomioon. Laitteiden ja koneiden käyttö muuhun kuin niiden suunniteltuun käyttöön saattaa johtaa vaarallisiin tilanteisiin.
 • Mittatankoja ei saa käyttää korkeajännitejohtojen läheisyydessä.
 • Varmista, ettei toinen PR 3‑HVSG A12 ole lähistöllä käytössä. Sen infrapunaohjaus saattaa vaikuttaa laitteeseesi. Tarkasta laite ja pystytys aika-ajoin.

Sähkömagneettinen häiriökestävyys

Vaikka laite täyttää sovellettavien direktiivien tiukat vaatimukset, Hilti ei pysty sulkemaan pois seuraavia:
 • Laitteessa saattaa esiintyä toimintahäiriöitä liian voimakkaan säteilyn seurauksena.
  Näissä tapauksissa, tai jos mittaustulosten luotettavuutta on syytä epäillä, on tehtävä tarkastusmittaus.
 • Laite saattaa häiritä muita laitteita (esimerkiksi lentokoneiden navigointilaitteita).
Koskee vain Koreaa:Tämä laite sietää asuntoympäristössä esiintyviä sähkömagneettisia aaltoja (luokka B). Laite on erityisesti tarkoitettu asuntoympäristön sovelluksiin, mutta sitä voidaan käyttää myös muissa ympäristöissä.

Laserluokan 2 laserlaiteluokitus

Laite vastaa laserluokkaa 2 standardien IEC60825-1:2007 / EN60825-1:2007 mukaisesti. Näiden laitteiden käyttö ei vaadi erityisiä suojatoimenpiteitä.
VAROITUS
Loukkaantumisvaara! Älä suuntaa lasersädettä ihmisiä kohti.
 • Älä koskaan katso suoraan lasersädelähteeseen. Jos lasersäde kohdistuu suoraan silmään, sulje silmät ja liikuta pää pois sädealueelta.

Akkukäyttöisten laitteiden oikea käyttö

 • Suojaa akut korkeilta lämpötiloilta, suoralta auringonpaisteelta ja avotulelta. Räjähdysvaara on olemassa.
 • Akkuja ei saa avata, puristaa, kuumentaa lämpötilaan yli 80 °C (176 °F) tai polttaa. Muutoin on olemassa tulipalo-, räjähdys- ja syöpymisvaara.
 • Älä altista akkua voimakkaille mekaanisille iskuille äläkä heitä akkua.
 • Akut ja paristot eivät saa päästä lasten käsiin.
 • Varo, ettei kosteutta pääse tunkeutumaan kotelon sisään. Sisään päässyt kosteus voi aiheuttaa oikosulun, minkä seurauksena saattaa aiheutua palovammoja tai syttyä tulipalo.
 • Väärästä käytöstä johtuen saattaa akusta vuotaa nestettä, jota ei saa koskettaa. Vältä kosketusta sen kanssa. Tarvittaessa huuhtele kosketuskohta vedellä. Jos nestettä pääsee silmiin, tarvitaan lisäksi lääkärin apua. Ulos vuotava neste saattaa aiheuttaa ärsytystä ja palovammoja.
 • Käytä vain juuri kyseiseen laitteeseen hyväksyttyjä akkuja. Muiden akkujen tai muihin käyttötarkoituksiin tarkoitettujen akkujen käyttö aiheuttaa tulipalo- ja räjähdysvaaran.
 • Varastoi akku viileässä ja kuivassa paikassa. Älä koskaan varastoi akkua auringonpaisteessa, lämmittimen tai patterin päällä tai ikkunan vieressä.
 • Älä pidä ei-käytössä olevan akun tai laturin lähellä paperiliittimiä, kolikkoja, avaimia, nauloja, ruuveja tai muita metalliesineitä, sillä ne saattaisivat oikosulkea akun tai laturin liittimet. Akun tai laturin napojen oikosulkeminen saattaa johtaa palovammoihin ja tulipaloon.
 • Vaurioituneita akkuja (esimerkiksi akkuja, joissa on murtumia tai josta on irronnut palasia tai joiden liittimet ovat painuneet sisään tai vääntyneet ulos), ei saa ladata eikä käyttää.
 • Lataa akku vain valmistajan suosittamalla laturilla. Jos laturi on tarkoitettu vain tietyn akkumallin lataamiseen, palovaara on olemassa, jos laturia käytetään muiden akkujen lataamiseen.
 • Ota litiumioniakkujen kuljettamisesta, varastoinnista ja käyttämisestä annetut erityisohjeet huomioon.
 • Laitteen lähettämistä varten eristä akut tai irrota ne laitteesta. Akkujen vuodot saattavat vaurioittaa laitetta.
 • Jos akku selvästi kuumenee liikaa vaikka se ei ole käytössä, akussa tai laitteen järjestelmässä saattaa olla vika. Aseta laite riittävän etäälle syttyvistä materiaaleista palovaarattomaan paikkaan, jossa voit valvoa laitetta, ja anna sen jäähtyä.

Kuvaus

Tuoteyhteenveto

Tasolaser PR 3-HVSG

Image alternative
 1. Lasersäde (pyörintätaso)
 2. 90° vertailusäde
 3. Käsikahva
 4. Litiumioniakku
 5. Käyttökenttä
 6. Pohjalevy jossa 5/8"‑kierre

Käyttökenttä PR 3-HVSG A12

Image alternative
 1. LED: Automaattinen vaaitus
 2. Painike: Tärähdysvaroituksen deaktivointi
 3. LED: Tärähdysvaroituksen deaktivointi
 4. LED: Kallistuskulma
 5. Painike: Kallistuskulma
 6. Painike: Pyörimisnopeus
 7. Painike: Päälle/pois
 8. Paristojen kunnon näyttö

Kauko-ohjain PRA 2

Image alternative
 1. LED: Käsky lähetetty
 2. Painike: Pyörimisnopeus
 3. Painike: Linjan suunta (vasen/oikea)
 4. Painike: Linjatoiminto
 5. Servopainikkeet (+/-)

Tarkoituksenmukainen käyttö

Kuvattu tuote on tasolaser, jossa on pyörivä näkyvä vihreä lasersäde ja 90°:n kulmassa oleva vertailusäde. Pyörivä tasolaser soveltuu pysty-, vaaka- ja kallistussuuntaisiin työtehtäviin. Tämä laite on tarkoitettu vaakasuorien korkeuslinjojen, pystysuorien tai kallistettujen tasojen ja suorien kulmien määrittämiseen, siirtämiseen ja tarkastamiseen. Käyttöesimerkkejä ovat metri- ja korkomerkkien siirtäminen, seinien suorien kulmien määrittäminen, pystysuuntainen suuntaaminen vertailupisteisiin tai kallistettujen tasojen tekeminen.

 • Käytä tässä tuotteessa vain Hilti B 12/2.6 tai B 12‑30 -litiumioniakkuja.
 • Käytä tämän tuotteen yhteydessä vain Hilti C 4⁄12‑50 -laturia.

Ominaisuudet

Tällä laitteella yksi henkilö pystyy nopeasti ja erittäin tarkasti vaaittamaan minkä tahansa tason.
Pyörintänopeuksia on neljä (0, 90, 300 ja 600/min). Esiasetettu pyörintänopeus on 300/min.
Laitteessa on seuraavat käytön merkkivalot: Automaattisen vaaituksen LED, kallistuskulman LED ja tärähdysvaroituksen LED.
Toisen akselin tai molempien akseleiden automaattisen itsetasauksen yhteydessä säätöjärjestelmä valvoo, että tarkkuus pysyy asetetuissa rajoissa. Automaattinen poiskytkeytyminen tapahtuu, jos vaaitusta ei saavuteta (laite ei ole vaaitusalueen rajoissa tai laite on mekaanisesti jumissa) tai jos laite siirtyy pois tasostaan (tärähdys/isku). Poiskytkeytymisen jälkeen pyörintäliike kytkeytyy pois toiminnasta ja kaikki LED-merkkivalot vilkkuvat.
Etäisyydestä ja ympäristön valo-olosuhteista riippuen lasersäteen näkyvyys voi olla rajallinen. Näkyvyyttä voidaan parantaa käyttämällä tähtäinlevyä. Jos esimerkiksi auringonvalo heikentää lasersäteen näkymistä, suositamme lasersäteensieppaajan (lisävaruste) käyttöä.
VaaitusSuuntaus (±5°) vaaitettuun tasoon tapahtuu laitteen päälle kytkemisen jälkeen automaattisesti kahdella asennetulla servomoottorilla. LED-merkkivalot näyttävät kulloisenkin toimintatilan. Laite voidaan pystyttää suoraan lattialle, jalustalle tai soveltuviin kiinnikkeisiin.
Vaaitus luotisuoraan tapahtuu automaattisesti. Kauko-ohjaimen PRA 2 painikkeilla +/- voidaan suunnata (kiertää) pystytasoa manuaalisesti.
Kallistus voidaan kallistustilaa käyttäen säätää manuaalisesti kauko-ohjaimella PRA 2 enintään ± 5° rajoissa. Vaihtoehtoisesti kallistusta voidaan kallistustilassa säätää jopa 60 % käyttämällä kallistusadapteria.
Jos laite käytön aikana siirtyy tasostaan (tärähdys/isku), laite kytkeytyy integroidun tärähdysvaroitustoiminnon avulla varoitustilaan (aktiivinen vasta kahden minuutin kuluttua vaaituksen tapahtumisesta). Kaikki LED-merkkivalot vilkkuvat, pää ei enää pyöri ja lasersäde kytkeytyy pois päältä.
Käyttö muiden laitteiden kanssaKauko-ohjaimella PRA 2 on mahdollista käyttää tasolaseria esteettömän matkan päästä. Lisäksi kauko-ohjaustoiminnolla on mahdollista suunnata lasersäde.
Hilti -lasersäteensieppaajia voidaan käyttää lasersäteen paikallistamiseen pitemmän matkan päästä. Tarkemmat tiedot löydät lasersäteensieppaajan käyttöohjeesta.

LED-merkkivalot

Tasolaserissa on LED-merkkivalonäytöt.
Tila
Merkitys
Kaikki LED-merkkivalot vilkkuvat
Laitteeseen on kohdistunut isku, laitteen vaaitus on kadonnut tai laitteessa on muu vika.
Automaattisen vaaituksen LED-merkkivalo vilkkuu vihreänä
Laitteen itsetasausvaihe on käynnissä.
Automaattisen vaaituksen LED-merkkivalo palaa vihreänä
Laite on vaaitettu / asianmukaisesti käytössä.
Tärähdysvaroituksen LED-merkkivalo palaa oranssina
Tärähdysvaroitus on deaktivoitu.
Kallistusnäytön LED-merkkivalo palaa oranssina
Kallistustila on aktivoitu.

Litiumioniakun lataustilan näyttö

Litiumioniakussa on lataustilan näyttö.
Tila
Merkitys
4 LED-merkkivaloa palaa.
Lataustila: 75 % ... 100 %
3 LED-merkkivaloa palaa.
Lataustila: 50 % ... 75 %
2 LED-merkkivaloa palaa.
Lataustila: 25 % ... 50 %
1 LED-merkkivalo palaa.
Lataustila: 10 % ... 25 %
1 LED-merkkivalo vilkkuu.
Lataustila: < 10 %
Työnteon aikana akun lataustila näytetään laitteen käyttökentässä.
Lepotilassa akun lataustila saadaan näyttöön painamalla kevyesti akun lukituksen vapautuspainiketta.
Lataamisen aikana akussa olevat merkkivalot ilmaisevat lataustilaa (ks. laturin käyttöohje).

Toimituksen sisältö

Tasolaser PR 3-HVSG A12, kauko-ohjain PRA 2, tähtäinlevy PRA 54, 2 paristoa (AA-koko), 2 valmistajatodistusta, käyttöohje.
Muita tälle tuotteelle hyväksyttyjä järjestelmätuotteita löydät Hilti Store -liikkeestä tai nettiosoitteesta: www.hilti.group

Käyttöönotto

Laserin ja akun asianmukainen käsittely

  Image alternative
 • Kuva 1: Työskentely vaakatasotilassa.
 • Kuva 2: Kallistustilassa laseria on kohotettava käyttökentän puolelta.
 • Kuva 3: Laskeminen sivuun tai kuljettaminen kallistettuna.
 • Pidä laseria siten, että akkulokero tai akku ei osoita ylöspäin, jotta kosteutta ei pääse sisään.
 • Tyypin B12 akku ei ole suojausluokiteltu. Älä aseta akkua alttiiksi sateelle tai kosteudelle. Hilti -ohjeistuksen mukaisesti akkua saa käyttää vain siihen liittyvässä tuotteessa, ja käyttämistä varten akun pitää olla akkulokerossa.

Akun kiinnitys

Image alternative
VAROITUS
Loukkaantumisvaara Tuotteen käynnistyminen vahingossa.
 • Varmista ennen akun kiinnittämistä, että tuote on kytketty pois päältä.
VAROITUS
Sähköinen vaara. Likaantuneet liittimet voivat aiheuttaa oikosulun.
 • Ennen akun paikalleen laittamista varmista, ettei akun ja laitteen liittimissä ole vieraita esineitä.
VAROITUS
Loukkaantumisvaara. Jos akku ei ole kunnolla paikallaan, se saattaa pudota.
 • Varmista, että akku on kunnolla kiinni, jotta se ei putoa alas eikä vaaranna Sinua tai muita.
 • Laita akku paikalleen ja varmista, että se on kunnolla kiinni.

Akun irrotus

Image alternative
 • Irrota akku.

Käyttö

Laitteen kytkeminen päälle

 • Paina käyttökytkintä.
  Päälle kytkemisen jälkeen laite käynnistää automaattisen itsetasauksen.
  Aina ennen tärkeitä mittauksia tarkasta laitteen tarkkuus, erityisesti jos laite on pudonnut tai siihen on kohdistunut epätavallisen voimakas mekaaninen vaikutus.

Vaakasuuntainen työskentely

Image alternative
 1. Kiinnitä laite kannattimeen.
  Kannattimena voidaan käyttää seinätelinettä tai jalustaa. Tällaisen tuen kallistuskulma saa olla enintään ± 5°.
 2. Paina käyttökytkintä. Automaattisen vaaituksen LED vilkkuu vihreänä.
  Kun vaaitus on valmis, lasersäde syttyy ja alkaa pyöriä ja automaattisen vaaituksen LED-merkkivalo palaa jatkuvasti.

Pystysuuntainen työskentely

Image alternative
 1. Aseta tai kiinnitä laite siten, että laitteen käyttökenttä osoittaa ylöspäin.
  Jotta säilytät laitteen teknisten tietojen mukaisen tarkkuuden, aseta laite tasaiselle pinnalle tai kiinnitä laite tarkasti jalustaan tai muuhun lisävarusteeseen.
 2. Suuntaa laitteen pystysuuntainen akseli hahlon ja jyvän avulla haluamaasi suuntaan.
  Kun vaaitus on valmis, lasersäde syttyy ja alkaa pyöriä ja automaattisen vaaituksen LED-merkkivalo palaa jatkuvasti.
 3. Paina käyttökytkintä. Vaaittumisen jälkeen laite käynnistää laserin ja ei-pyörivä lasersäde heijastuu pystysuoraan alaspäin. Tämä heijastettu piste on vertailupiste, ja sitä käytetään laitteen sijoittamiseen.
 4. Paina pyörintänopeuden painiketta, jotta näet säteen koko pyörintäalueella.
 5. Kauko-ohjaimen painikkeilla + ja − voit liikuttaa pystysuuntaista pyörintäsädettä vasemmalle ja oikealle 5° rajoissa.

Kallistus

Tarkkojen tulosten varmistamiseksi laitteen PR 3-HVSG A12 suuntaus kannattaa tarkastaa. Sen teet parhaiten valitsemalla laitteen akselin suuntaisesti kaksi pistettä 5 metrin (16 ft) etäisyydellä laitteesta vasemmalle ja oikealle. Merkitse vaaitetun vaakasuuntaisen tason korkeus ja merkitse sitten korkeudet kallistuksen jälkeen. Vain jos nämä korkeudet kummassakin pisteessä ovat identtiset, laitteen suuntaus on optimaalinen.

Kallistuksen manuaalinen säätäminen

 1. Kiinnitä laite työtehtävästäsi riippuen esimerkiksi jalustaan.
 2. Aseta pyörivä tasolaser joko kallistustason yläreunaan tai kallistustason alareunaan.
 3. Asetu laitteen taakse katseesi suunta käyttökenttään päin.
 4. Suuntaa laite karkeasti laitteen päässä olevan tähtäinuran avulla kallistustason suuntaiseksi.
 5. Kytke laite päälle ja paina kallistustilan painiketta. Kallistustilan LED syttyy. Kun kallistus on valmis, lasersäde kytkeytyy päälle.
 6. Tason kallistamiseksi paina kauko-ohjaimen painiketta + tai −. Vaihtoehtoisesti voit myös käyttää kallistusadapteria (lisävaruste).
  Kallistuksen manuaalisen säädön yhteydessä pyörivä tasolaser vaaittaa lasertason kerran ja lukitsee sen kerran. Ota huomioon, että tämä pyörivä tasolaser ei tasaa kallistetun lasertason mahdollista poikkeamaa, jonka voi aiheuttaa ympäristöolosuhteiden muutos ja/tai kiinnityksen siirtyminen. Tärinät, lämpötilavaihtelut tai muut tekijät, joita päivän mittaan ehkä esiintyy, saattavat vaikuttaa lasertason sijaintiin.
 7. Alkuperäiseen käyttötilaan takaisin palaamiseksi sinun pitää kytkeä laite pois päältä ja sitten takaisin päälle.

Kallistuksen säätäminen kallistusadapterin avulla

 1. Kiinnitä soveltuva kallistusadapteri jalustaan.
 2. Aseta jalusta joko kallistustason yläreunaan tai kallistustason alareunaan.
 3. Kiinnitä tasolaser kallistusadapteriin ja suuntaa laite sekä kallistusadapteri laitteen PR 3-HVSG A12 päässä olevaa tähtäinuraa käyttäen samansuuntaiseksi kallistustason kanssa.
 4. Varmista, että kallistusadapteri on perusasennossaan (0°).
  Laitteen PR 3-HVSG A12 käyttökentän pitää olla kallistussuunnan vastakkaisella puolella.
 5. Kytke laite päälle.
 6. Paina kallistustilan painiketta. Tasolaserin käyttökentässä palaa nyt kallistustilan LED-merkkivalo. Laite aloittaa automaattisen vaaituksen. Kun se on päättynyt, lasersäde syttyy ja alkaa pyöriä.
 7. Säädä haluamasi kallistuskulma kallistusadapterista.
  Kallistuksen manuaalisen säädön yhteydessä pyörivä tasolaser vaaittaa lasertason kerran ja lukitsee sen kerran. Ota huomioon, että tämä pyörivä tasolaser ei tasaa kallistetun lasertason mahdollista poikkeamaa, jonka voi aiheuttaa ympäristöolosuhteiden muutos ja/tai kiinnityksen siirtyminen. Tärinät, lämpötilavaihtelut tai muut tekijät, joita päivän mittaan ehkä esiintyy, saattavat vaikuttaa lasertason sijaintiin.

Käyttö kauko-ohjaimen PRA 2 kanssa

Kauko-ohjain PRA 2 helpottaa kaksoiskallistuslaserin käyttämistä ja sitä tarvitaan laitteen joidenkin toimintojen käyttämiseen.
Pyörimisnopeuden valitseminenPäälle kytkemisen tasolaser käynnistyy aina pyörintänopeudella 300 kierrosta minuutissa. Hidas pyörintänopeus voi kuitenkin tehdä lasersäteestä selvästi kirkkaamman. Nopea pyörintänopeus taasen tekee lasersäteestä stabiilimman. Voit muuttaa pyörintänopeutta painamalla pyörintänopeuden painiketta useamman kerran.
Linjatoiminnon valitseminenVoit pienentää lasersäteen alueen linjaksi painamalla kauko-ohjaimen linjatoimintopainiketta. Siten lasersäde näkyy merkittävästi kirkkaampana. Voit muuttaa linjan pituutta painamalla linjatoimintopainiketta useamman kerran. Linjan pituus riippuu laserlaitteen ja seinän/pinnan välisestä etäisyydestä. Voit siirtää laserlinjaa suuntapainikkeilla (vasemmalle/oikealle) haluamallasi tavalla.

Tärähdysvaroitustoiminnon deaktivointi

 1. Kytke laite päälle.
 2. Paina tärähdysvaroituksen deaktivoinnin painiketta. Tärähdysvaroituksen deaktivoinnin LED-merkkivalon jatkuva palaminen ilmaisee, että tämä toiminto on deaktivoitu.
 3. Kun haluat palata takaisin vakiotilaan, kytke laite pois päältä ja sitten uudelleen päälle.

Vaakasuuntaisen pää- ja poikittaisakselin tarkastaminen

Image alternative
 1. Pystytä jalusta noin 20 metrin (66 ft) etäisyydelle seinästä ja suuntaa jalustan pää vesivaa'alla vaakasuoraan.
 2. Kiinnitä laite jalustaan ja suuntaa laitteen pää tähtäinuran avulla seinään.
 3. Sieppaa lasersädepiste (piste 1) säteensieppaajan avulla ja merkitse piste seinään.
 4. Käännä laitetta akselinsa ympäri 90º. Laitteen korkeus ei tällöin saa muuttua.
 5. Sieppaa toinen lasersädepiste (piste 2) säteensieppaajan avulla ja merkitse tämä piste seinään.
 6. Toista kummatkin edeltäneet vaiheet vielä kaksi kertaa, sieppaa piste 3 ja piste 4 lasersäteensieppaajalla ja merkitse nämä pisteet seinään.
  Kun teet edellä kuvatut vaiheet huolellisesti, merkittyjen pisteiden 1 ja 3 (pääakseli) tai pisteiden 2 ja 4 (poikittaisakseli) välisen pystysuuntaisen etäisyyden pitää olla < 3 mm (kun matka oli 20 m) (0,12" kun 66 ft). Jos poikkeama on tätä suurempi, toimita laite kalibroitavaksi Hilti -huoltoon.

Pystysuuntaisen akselin tarkastaminen

Image alternative
 1. Pystytä laite vaaka-asennossa mahdollisimman tasaiselle lattialle noin 20 metrin (66 ft) päähän seinästä.
 2. Suuntaa laitteen kahvat seinän suuntaisiksi.
 3. Kytke laite päälle ja merkitse vertailupiste (R) lattiaan.
 4. Merkitse säteensieppaajan avulla piste (A) seinän alareunaan. (Valitse keskimääräinen pyörintänopeus).
 5. Merkitse lasersäteensieppaajan avulla piste (B) noin 10 metrin (33 ft) korkeudelle.
Image alternative
 1. Käännä laitetta 180° ja suuntaa laite vertailupisteeseen (R) lattiassa ja alempaan merkkipisteeseen (A) seinällä.
 2. Merkitse lasersäteensieppaajan avulla piste (C) noin 10 metrin (33 ft) korkeudelle.
  Kun teet edellä kuvatut vaiheet huolellisesti, 10 metrin korkeudelle tekemiesi pisteiden (B) ja (C) välisen vaakasuuntaisen poikkeaman pitää olla alle 2 mm (kun matka 10 m) (0,08" kun matka 33 ft). Jos poikkeama on suurempi: Lähetä laite Hilti -huoltoon kalibroitavaksi.

Hoito, kunnossapito, kuljetus ja varastointi

Puhdistus ja kuivaus

 • Puhalla pöly pois lasersäteen lähtöaukon pinnalta.
 • Älä koske lasersäteen lähtöaukon pintaan sormilla.
 • Käytä laitteen puhdistamiseen vain puhdasta, pehmeää kangasta. Tarvittaessa kostuta kangasta hiukan puhtaalla alkoholilla tai vedellä.
  Liian karkea puhdistusaine- ja materiaali voi naarmuttaa lasipintaa, mikä heikentää laitteen tarkkuutta. Puhtaan alkoholin tai veden sijasta älä käytä muita nesteitä, sillä ne saattavat vaurioittaa muoviosia.
  Kuivata laite ja sen varusteet teknisissä tiedoissa annettuja lämpötilaraja-arvoja noudattaen.

Varastointi

 • Älä varastoi laitetta märkänä. Anna sen kuivua ennen pakkaamista ja varastoimista.
 • Puhdista laite, kuljetuslaukku ja lisävarusteet aina ennen laitteen varastoimista.
 • Tarkasta laitteen tarkkuus tarkastusmittauksella pitkäaikaisen säilytyksen tai kuljetuksen jälkeen.
 • Ota huomioon laitteen ja sen varustuksen varastointilämpötilat, etenkin talvisin ja kesäisin, jos säilytät laitetta autossa.

Litiumioniakun hoito

 • Pidä akku puhtaana, rasvattomana ja öljyttömänä. Älä käytä silikonia sisältäviä hoitoaineita.
 • Puhdista ulkopinnat kevyesti kostutetulla liinalla säännöllisin välein.
 • Varo, ettei kosteutta pääse tunkeutumaan kotelon sisään.
 • Lataa akku aina vain litiumioniakuille hyväksytyillä Hilti -latureilla.

Kuljettaminen

Ota litiumioniakkujen kuljettamisesta, varastoinnista ja käyttämisestä annetut erityisohjeet huomioon.
Laitteen kuljettamista ja lähettämistä varten eristä akut ja paristot tai irrota ne laitteesta. Akkujen/paristojen vuodot saattavat vaurioittaa laitetta.

Hilti Messtechnik Service -huolto

Hilti Messtechnik Service -huollossa tarkastetaan laitteen vaatimustenmukaisuus, ja jos poikkeamia havaitaan, laite palautetaan vaatimusten mukaiseksi ja sen vaatimustenmukaisuus tarkastetaan uudelleen. Vaatimustenmukaisuus tarkastuksen hetkellä vahvistetaan kirjallisesti huoltotodistuksella. On suositeltavaa:
 • Valitse soveltuva huoltoväli laitteen käyttöä vastaten.
 • Poikkeuksellisen käyttörasituksen jälkeen, ennen tärkeitä töitä ja kuitenkin vähintään kerran vuodessa, teetä tarkastus Hilti Messtechnik Service -huollossa.
Hilti Messtechnik Service -huollon tekemä tarkastus ei vapauta käyttäjää laitteen tarkastamisesta ennen käyttöä ja käytön aikana.

Mittaustarkkuuden tarkastus

Teknisen tarkkuustason säilyttämiseksi laite on tarkastettava säännöllisin välein (vähintään aina ennen suuria/tärkeitä mittauksia).
Korkealta putoamisen jälkeen laitteen toimintakuntoisuus on tarkastettava. Seuraavien edellytysten täyttyessä voidaan olettaa, että laite toimii moitteettomasti:
 • Putoaminen ei tapahtunut teknisissä tiedoissa annettua putoamiskorkeutta korkeammalta.
 • Laite toimi moitteettomasti ennen putoamista.
 • Laite ei putoamisen seurauksena vaurioitunut mekaanisesti (esimerkiksi pentaprisman murtumat).
 • Laite tuottaa työkäytössä pyörivän lasersäteen.

Apua häiriötilanteisiin

Häiriöissä, joita ei ole kuvattu tässä taulukossa tai joita et itse pysty poistamaan, ota yhteys Hilti -huoltoon.
Häiriö
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Laite ei toimi.
Akku ei kunnolla kiinni.
 • Kiinnitä akku siten, että se lukittuu paikalleen kuultavasti kaksi kertaa naksahtaen.
Akku tyhjentynyt.
 • Vaihda akku ja lataa tyhjentynyt akku.
Akku tyhjenee tavallista nopeammin.
Erittäin alhainen ympäristön lämpötila.
 • Anna akun hitaasti lämmitä huoneenlämpötilaan.
Akku ei lukitu paikalleen selvästi naksahtaen.
Akun korvakkeet ovat likaantuneet.
 • Puhdista salpanokat ja kiinnitä akku uudelleen paikalleen.
Laite tai akku kuumenee voimakkaasti.
Sähköinen vika
 • Kytke laite heti pois päältä, irrota akku, valvo akkua, anna sen jäähtyä ja hakeudu Hilti -huoltoon.

Hävittäminen

VAARA
Määräystenvastaisten hävittäminen aiheuttaa loukkaantumisvaaran! Ulos vuotavat kaasut tai nesteet vaarantavat terveyden.
 • Älä lähetä vaurioituneita akkuja!
 • Peitä liitännät sähköä johtamattomalla materiaalilla oikosulkujen välttämiseksi.
 • Hävitä akut siten, etteivät ne voi joutua lasten käsiin.
 • Hävitä akku viemällä se Hilti Store -liikkeeseen tai käänny vastuullisen jätteenkäsittely-yrityksen puoleen.
Image alternative Hilti -työkalut, -koneet ja -laitteet on pääosin valmistettu kierrätyskelpoisista materiaaleista. Kierrätyksen edellytys on materiaalien asianmukainen lajittelu. Useissa maissa Hilti ottaa vanhat koneet ja laitteet vastaan kierrätystä ja hävitystä varten. Lisätietoja saat Hilti -huollosta tai -edustajalta.

Valmistajan myöntämä takuu

 • Jos sinulla on takuuehtoihin liittyviä kysymyksiä, ota yhteys paikalliseen Hilti -edustajaan.

FCC-ohje (vain USA) / IC-ohje (vain Kanada)

Tuote vastaa FCC‑määräysten pykälää 15 ja määräystä RSS‑210 IC.
Laitteen käyttöönotto edellyttää seuraavan kahden vaatimuksen täyttymistä:
 • Tämä laite ei tuota haitallista säteilyä.
 • Laitteen pitää sietää siihen kohdistuva häiriösäteily, mukaan lukien odottamattomia toimintoja aiheuttavat häiriösäteilyt.
Laitteeseen tehdyt muutokset, joihin Hilti ei ole antanut lupaa, voivat aiheuttaa laitteen käyttöhyväksynnän raukeamisen.