Kieli

PR 30-HVSG A12

Alkuperäiset ohjeet

Tämän käyttöohjeen tiedot

Tästä käyttöohjeesta

 • Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen tuotteen käyttämistä. Se on turvallisen työnteon ja tuotteen ongelmattoman käsittelyn perusedellytys.
 • Noudata tässä käyttöohjeessa annettuja ja tuotteessa olevia turvallisuus- ja varoitushuomautuksia.
 • Säilytä käyttöohje aina tuotteen yhteydessä, ja anna tuote toiselle henkilölle aina käyttöohjeen kanssa.

Merkkien selitykset

Varoitushuomautukset

Varoitushuomautukset varoittavat tuotteen käyttöön liittyvistä vaaroista. Seuraavia varoitustekstejä käytetään:
VAKAVA VAARA
VAKAVA VAARA !
 • Varoittaa uhkaavasta vaaratilanteesta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai jopa kuolema.
VAARA
VAARA !
 • Varoittaa mahdollisesta vaarasta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai kuolema.
VAROITUS
HUOMIO !
 • Varoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, josta voi seurata loukkaantuminen tai aineellinen vahinko.

Symbolit dokumentaatiossa

Tässä dokumentaatiossa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Lue käyttöohje ennen käyttämistä
Image alternative Toimintaohjeita ja muuta hyödyllistä tietoa
Image alternative Kierrätyskelpoisten materiaalien käsittely
Image alternative Älä hävitä sähkölaitteita ja akkuja tavallisen sekajätteen mukana

Symbolit kuvissa

Kuvissa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Nämä numerot viittaavat vastaavaan kuvaan tämän käyttöohjeen alussa
Image alternative Numerointi kertoo työvaiheiden järjestyksen kuvissa ja saattaa poiketa numeroinnista tekstissä
Image alternative Kohtanumeroita käytetään kuvassa Yleiskuva , ja ne viittaavat kuvatekstien numerointiin kappaleessa Tuoteyhteenveto
Image alternative Tämän merkin tarkoitus on kiinnittää erityinen huomiosi tuotteen käyttöön ja käsittelyyn.

Tuotekohtaiset symbolit

Symbolit tuotteessa

Tuotteessa voidaan käyttää seuraavia symboleita:
Image alternative Tuote tukee langatonta tiedonsiirtoa, joka on yhteensopiva iOS- ja Android-alustojen kanssa.
Image alternative Käytettävien Hilti -litiumioniakkujen tyyppisarja. Ota kappaleessa Tarkoituksenmukainen käyttö annetut tiedot huomioon.
Image alternative Litiumioniakku
Image alternative Älä koskaan käytä akkua lyöntityökaluna.
Image alternative Älä päästä akkua putoamaan. Älä käytä akkua, johon on kohdistunut isku tai joka on muutoin vaurioitunut.

Tuotteessa

Laserinformaatio
Image alternative Laserluokka 2, standardeihin IEC60825-1/EN60825-1:2007 perustuen ja vastaa CFR 21 § 1040 (Laser Notice 50) vaatimuksia.
Älä katso säteeseen.

Tuotetiedot

Image alternative -tuotteet on tarkoitettu ammattikäyttöön, ja niitä saa käyttää, huoltaa tai korjata vain valtuutettu, koulutettu henkilö. Käyttäjän pitää olla hyvin perillä käyttöön liittyvistä vaaroista. Tuote ja sen varusteet saattavat aiheuttaa vaaratilanteita, jos kokemattomat henkilöt käyttävät tuotetta ohjeiden vastaisesti tai muutoin asiattomasti.
Tyyppimerkinnän ja sarjanumeron löydät tyyppikilvestä.
 • Kirjoita sarjanumero oheiseen taulukkoon. Tuotteen tiedot tarvitaan, jos esität kysymyksiä myynti- tai huoltoedustajallemme.
  Tuotetiedot
  Pyörivä tasolaser | laservastaanotin
  PR 30-HVSG A12 | PRA 30G
  Sukupolvi
  02
  Sarjanumero

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Image alternative
Vakuutamme, että tässä kuvattu tuote täyttää voimassa olevien direktiivien ja standardien vaatimukset. Kuva vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on tämän dokumentaation lopussa.
Image alternative
Tekninen dokumentaatio löytyy tästä:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Turvallisuus

Yleisiä turvallisuusohjeita

Lue kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet. Turvallisuus- ja käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet huolellisesti vastaisen varalle. Turvallisuusohjeissa käytetty käsite ”sähkötyökalu” tarkoittaa verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja (joissa verkkojohto) ja akkukäyttöisiä sähkötyökaluja (joissa ei verkkojohtoa).

Yleiset turvallisuustoimenpiteet

 • Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja noudata tervettä järkeä sähkötyökalua käyttäessäsi. Älä käytä sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Sähkötyökalua käytettäessä hetkellinenkin varomattomuus saattaa aiheuttaa vakavia vammoja.
 • Älä poista turvalaitteita käytöstä tai irrota laitteessa olevia huomautus- ja varoitustarroja.
 • Älä jätä laserlaitteita lasten ulottuville.
 • Laitteen asiantuntemattoman avaamisen yhteydessä saattaa syntyä lasersäteilyä, jonka teho ylittää laserlaiteluokan 2 rajat. Korjauta laite aina vain valtuutetussa Hilti -huollossa.
 • Lasersäteiden pitää kulkea selvästi silmien korkeuden ylä- tai alapuolella.
 • Ota ympäristötekijät huomioon. Älä käytä laitetta paikoissa, joissa on tulipalo- tai räjähdysvaara.
 • Huomautus FCC §15.21 mukaan: Laitteeseen tehdyt muutokset, joihin Hilti ei ole antanut lupaa, voivat aiheuttaa laitteen käyttöhyväksynnän raukeamisen.
 • Putoamisen tai muun vastaavan mekaanisen vaikutuksen jälkeen laitteen tarkkuus on tarkastettava.
 • Jos laite tuodaan kylmästä tilasta lämpimään tai päinvastoin, laitteen lämpötilan on annettava tasoittua ennen käyttämistä.
 • Jos käytät adaptereita ja lisävarusteita, varmista, että laite on aina kunnolla kiinnitetty.
 • Jotta vältät virheelliset mittaustulokset, pidä lasersäteen lähtöaukko puhtaana.
 • Vaikka laite on suunniteltu kovaan rakennustyömaakäyttöön, laitetta on käsiteltävä varoen kuten muitakin optisia ja elektronisia laitteita (kiikarit, silmälasit, kamera).
 • Vaikka laite on suunniteltu kosteustiiviiksi, pyyhi laite kuivaksi aina ennen kuin laitat sen säilytystä varten kuljetuslaatikkoon.
 • Tarkasta laite aina ennen tärkeitä mittauksia.
 • Tarkasta tarkkuus useita kertoja käytön aikana.
 • Varmista työpaikan hyvä valaistus.
 • Älä aseta laseria alttiiksi sateelle tai kosteudelle.
 • Vältä liitäntäpintojen koskettamista.
 • Hoida koneesi ja laitteesi huolella. Tarkasta, että liikkuvat osat toimivat moitteettomasti eivätkä ole puristuksissa, ja tarkasta myös, ettei sähkötyökalussa ole murtuneita tai vahingoittuneita osia, jotka saattaisivat vaikuttaa haitallisesti sähkötyökalun toimintaan. Korjauta vaurioituneet osat ennen laitteen käyttämistä. Usein loukkaantumisten ja tapaturmien syynä on laitteiden laiminlyöty huolto.

Työpaikan asianmukaiset olosuhteet

 • Varmista mittauspaikka. Varmista, ettet laseria pystyttäessäsi suuntaa lasersädettä muita henkilöitä tai itseäsi kohti.
 • Vältä hankalia työskentelyasentoja; etenkin jos teet työtä tikkailta. Varmista, että seisot tukevalla alustalla ja säilytät aina tasapainosi.
 • Mittaaminen heijastavien kohteiden tai pintojen läheisyydessä tai lasilevyn tai vastaavan materiaalin läpi voi vääristää mittaustulosta.
 • Varmista, että pystytät laitteen vakaalle alustalle (tärinättömälle alustalle!).
 • Käytä laitetta vain teknisissä tiedoissa eritellyissä käyttöolosuhteissa.
 • Käytä laitteita, koneita, tarvikkeita, vaihtotyökaluja jne. niiden ohjeiden mukaisesti ja tavalla, joka on määrätty erityisesti kyseiselle laitteelle tai koneelle. Ota tällöin työolosuhteet ja suoritettava työtehtävä huomioon. Laitteiden ja koneiden käyttö muuhun kuin niiden suunniteltuun käyttöön saattaa johtaa vaarallisiin tilanteisiin.
 • Mittatankoja ei saa käyttää korkeajännitejohtojen läheisyydessä.

Sähkömagneettinen häiriökestävyys

Vaikka laite täyttää sovellettavien direktiivien tiukat vaatimukset, Hilti ei pysty sulkemaan pois seuraavia:
 • Laitteessa saattaa esiintyä toimintahäiriöitä liian voimakkaan säteilyn seurauksena.
  Näissä tapauksissa, tai jos mittaustulosten luotettavuutta on syytä epäillä, on tehtävä tarkastusmittaus.
 • Laite saattaa häiritä muita laitteita (esimerkiksi lentokoneiden navigointilaitteita).

Laserluokan 2 laserlaiteluokitus

Laite vastaa laserluokkaa 2 standardien IEC60825-1:2007 / EN60825-1:2007 mukaisesti. Näiden laitteiden käyttö ei vaadi erityisiä suojatoimenpiteitä.
VAROITUS
Loukkaantumisvaara! Älä suuntaa lasersädettä ihmisiä kohti.
 • Älä koskaan katso suoraan lasersädelähteeseen. Jos lasersäde kohdistuu suoraan silmään, sulje silmät ja liikuta pää pois sädealueelta.

Akkukäyttöisten laitteiden oikea käyttö

 • Suojaa akut korkeilta lämpötiloilta, suoralta auringonpaisteelta ja avotulelta. Räjähdysvaara on olemassa.
 • Akkuja ei saa avata, puristaa, kuumentaa lämpötilaan yli 80 °C (176 °F) tai polttaa. Muutoin on olemassa tulipalo-, räjähdys- ja syöpymisvaara.
 • Älä altista akkua voimakkaille mekaanisille iskuille äläkä heitä akkua.
 • Akut ja paristot eivät saa päästä lasten käsiin.
 • Varo, ettei kosteutta pääse tunkeutumaan kotelon sisään. Sisään päässyt kosteus voi aiheuttaa oikosulun, minkä seurauksena saattaa aiheutua palovammoja tai syttyä tulipalo.
 • Väärästä käytöstä johtuen saattaa akusta vuotaa nestettä, jota ei saa koskettaa. Vältä kosketusta sen kanssa. Tarvittaessa huuhtele kosketuskohta vedellä. Jos nestettä pääsee silmiin, tarvitaan lisäksi lääkärin apua. Ulos vuotava neste saattaa aiheuttaa ärsytystä ja palovammoja.
 • Käytä vain juuri kyseiseen laitteeseen hyväksyttyjä akkuja. Muiden akkujen tai muihin käyttötarkoituksiin tarkoitettujen akkujen käyttö aiheuttaa tulipalo- ja räjähdysvaaran.
 • Varastoi akku viileässä ja kuivassa paikassa. Älä koskaan varastoi akkua auringonpaisteessa, lämmittimen tai patterin päällä tai ikkunan vieressä.
 • Älä pidä ei-käytössä olevan akun tai laturin lähellä paperiliittimiä, kolikkoja, avaimia, nauloja, ruuveja tai muita metalliesineitä, sillä ne saattaisivat oikosulkea akun tai laturin liittimet. Akun tai laturin napojen oikosulkeminen saattaa johtaa palovammoihin ja tulipaloon.
 • Vaurioituneita akkuja (esimerkiksi akkuja, joissa on murtumia tai josta on irronnut palasia tai joiden liittimet ovat painuneet sisään tai vääntyneet ulos), ei saa ladata eikä käyttää.
 • Lataa akku vain valmistajan suosittamalla laturilla. Jos laturi on tarkoitettu vain tietyn akkumallin lataamiseen, palovaara on olemassa, jos laturia käytetään muiden akkujen lataamiseen.
 • Ota litiumioniakkujen kuljettamisesta, varastoinnista ja käyttämisestä annetut erityisohjeet huomioon.
 • Laitteen lähettämistä varten eristä akut tai irrota ne laitteesta. Akkujen vuodot saattavat vaurioittaa laitetta.
 • Jos akku selvästi kuumenee liikaa vaikka se ei ole käytössä, akussa tai laitteen järjestelmässä saattaa olla vika. Aseta laite riittävän etäälle syttyvistä materiaaleista palovaarattomaan paikkaan, jossa voit valvoa laitetta, ja anna sen jäähtyä.

Kuvaus

Tuoteyhteenveto

Pyörivä tasolaser PR 30-HVSG A12

Image alternative
 1. Lasersäde (pyörintätaso)
 2. Pyörivä pää
 3. Tähtäinsäde
 4. Käsikahva
 5. Akun lukituksen vapautuspainike
 6. Litiumioniakku
 7. Akun lataustilan näyttö
 8. Käyttökenttä
 9. Pohjalevy jossa 5/8"‑kierre

Käyttökenttä PR 30-HVSG A12

Image alternative
 1. Kallistustilan painike ja LED-merkkivalo
 2. Tärähdysvaroituksen painike ja LED-merkkivalo
 3. Pyörintänopeuden painike
 4. Päällä-/pois päältä -tilan ja automaattisen vaaituksen LED
 5. Käyttökytkin
 6. Valvontatilan LED-merkkivalo (vain pystysuuntaisen automaattisen suuntauksen yhteydessä)
 7. Akun lataustilan LED-merkkivalo

Käyttökenttä ja laservastaanotin PRA 30G

Image alternative
 1. Valikkopainike
 2. Kallistus miinus suuntaan vasen. Laitteella PRA 90 alaspäin. Navigoiminen valikossa.
 3. Automaattinen suuntaus / valvontatila / merkintätoiminto
 4. OK-painike
 5. Kallistus plus suuntaan oikea. Laitteella PRA 90 ylöspäin. Navigoiminen valikossa.
 6. Käyttökytkin
 7. Näyttö
 8. Merkkiura
 9. Tunnistusikkuna

Laservastaanottimen PRA 30G näyttö

Image alternative
 1. Lasersäteen etäisyys merkkiurasta
 2. Äänenvoimakkuusnäyttö
 3. Sädealueiden poiskytkennän näyttö
 4. Paristojen kunnon näyttö
 5. Tarkkuuden näyttö
 6. Laservastaanottimen sijainnin näyttö lasertason suhteelliseen korkeuteen nähden

Tarkoituksenmukainen käyttö

Kuvattu tuote on tasolaser, jossa on pyörivä, näkyvä lasersäde, ja jonka käyttämiseen riittää yksi henkilö. Tämä laite on tarkoitettu vaakasuorien korkeuslinjojen, pystysuorien tai kallistettujen tasojen ja suorien kulmien määrittämiseen, siirtämiseen ja tarkastamiseen.

 • Käytä tässä tuotteessa vain Hilti B12/2.6 tai B 12‑30 -litiumioniakkuja.
 • Käytä tämän tuotteen yhteydessä vain Hilti C 4⁄12‑50 -laturia.

Automaattinen vaaitus

Vaaitus tapahtuu automaattisesti laitteen päälle kytkemisen jälkeen. LED-merkkivalot näyttävät kulloisenkin käyttötilan. Automaattinen vaaitus on aktiivisena, ja se voidaan deaktivoida painikkeella Image alternative. Laite voidaan pystyttää suoraan lattialle, jalustalle tai soveltuviin kiinnikkeisiin.

Automaattinen suuntaus

Automaattisen suuntauksen ansiosta lasertason suuntaaminen laservastaanottimeen on mahdollista tehdä yksin. Pyörivä tasolaser tunnistaa kulloisenkin suuntauksen seuraavasti:
 • Vaakasuunnassa käytettäessä automaattista jalustaa PRA 90 ja laservastaanotinta PRA 30G.
 • Kallistus X-akselilla käytettäessä laservastaanotinta PRA 30G.
 • Pystysuunnassa käytettäessä laservastaanotinta PRA 30G.

Kallistus

Kallistus voidaan säätää joko manuaalisesti tai automaattisesti. Suuremmissa kallistuksissa voidaan käyttää kallistusadapteria PRA 79.

Valvontatoiminto

Laservastaanottimen PRA 30G yhteydessä pyörivä tasolaser valvoo lasertason suuntausta. Jos suuntauksessa on poikkeama, järjestelmä korjaa lasertason suuntaa, jotta se pysyy vastaanottimen nollapisteessä. Pyörivä tasolaser korjaa kaikki lämpötilavaihtelujen, tuulen ja muiden tekijöiden vuoksi syntyneet virheet. Jos lasersäteen ja laservastaanottimen välinen optinen yhteys katkeaa yli kahden minuutin ajaksi, järjestelmä ilmoittaa viasta. Valvontatoiminto voidaan aktivoida ainoastaan pystysuuntaisten mittausten yhteydessä AUTO-valikon kautta.

Poiskytkentäautomatiikka

Automaattinen poiskytkentä tapahtuu, jos vaaitusta ei saavuteta, koska pyörivä tasolaser:
 • on kallistettu liian paljon vaakatasoon nähden (paitsi kallistustilaa käytettäessä).
 • on mekaanisesti jumissa.
 • on siirtynyt luotilinjalta tärinän tai iskun seurauksena.
 • on tunnistanut vian.
Poiskytkeytymisen jälkeen pyörintäliike kytkeytyy pois toiminnasta ja kaikki LED-merkkivalot vilkkuvat.

Tärähdysvaroitustoiminto

Jos pyörivä tasolaser käytön aikana siirtyy pois vaaitetusta asennosta, integroitu tärähdysvaroitustoiminto kytkee laitteen varoitustilaan. Tärähdysvaroitustoiminto on aktiivinen vasta kahden minuutin kuluttua vaaituksen tapahtumisesta. Jos näiden kahden minuutin aikana painetaan jotakin käyttökentän painiketta, kahden minuutin ajanlaskenta tärähdysvaroituksen aktivoitumiseen alkaa uudelleen. Jos pyörivä tasolaser on varoitustilassa:
 • Kaikki LED-merkkivalot vilkkuvat.
 • Pyörivä pää pysähtyy.
 • Lasersäde sammuu.
Tärähdysvaroitustoiminnon herkkyyttä voi säätää laservastaanottimen PRA 30G kautta.
Tärähdysvaroitustoiminnon voi deaktivoida painikkeella Image alternative, jos alusta ei ole tärinätön tai jos työskennellään kallistustilaa käyttäen.

Sleep-tila

Työssä pidettävien taukojen tai muiden toimien ajaksi pyörivä tasolaser voidaan asettaa Sleep-tilaan. Tässä tilassa lasertason ja kallistuksen kaikki säädöt säilyvät tallessa. Sleep-tila säästää virtaa ja pidentää akun käyttöikää.
Sleep-tila aktivoidaan/deaktivoidaan laservastaanottimesta PRA 30G.
Sleep-tila pysyy aktivoituna enintään 4 tunnin ajan. Tämän ajan kuluttua järjestelmä kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

Sädealueiden poiskytkentä

Lasersäteen yksittäisiä alueita voidaan deaktivoida, jotta:
 • suojaat itseäsi tai työtovereitasi lasersäteiltä.
 • ei vaikuteta muihin lähellä tehtäviin mittauksiin.

Laservastaanotin / kauko-ohjain

Hilti -laservastaanottimet näyttävät tunnistuskenttään osuvan lasersäteen (lasertaso) ja laservastaanottimessa olevan merkkiuran välisen etäisyyden digitaalisesti. Lasersäde voidaan vastaanottaa myös pidemmän matkan päästä. Mallia PRA 30G voidaan käyttää laservastaanottimena ja pyörivän tasolaserin kauko-ohjaimena.

Lisävarusteen ja laitteen paritus

Lisävarusteen ja laitteen paritusParituksella tarkoitetaan lisävarusteiden ja laitteiden kohdentamista toisiinsa radioyhteyden avulla.
Pyörivä tasolaser ja laservastaanotin toimitetaan toisiinsa paritettuina. Häiriötön työskentely on näin taattu muiden radio-ohjattavien laitteiden läheisyydessä.
Toisten laservastaanottimien tai automaattisten jalustojen PRA 90 käyttö edellyttää niiden parittamista laitteen kanssa.

LED-merkkivalot

Pyörivässä tasolaserissa on LED-merkkivalonäytöt.
Tila
Merkitys
Kaikki LED-merkkivalot vilkkuvat
Laitteeseen on kohdistunut isku tai tärähdys, laitteen vaaitus on kadonnut tai laitteessa on muu vika.
Automaattisen vaaituksen LED-merkkivalo vilkkuu vihreänä
Laitteen itsetasausvaihe on käynnissä.
Automaattisen vaaituksen LED-merkkivalo palaa vihreänä
Laite on vaaitettu / asianmukaisesti käytössä.
Tärähdysvaroituksen LED-merkkivalo palaa oranssina
Tärähdysvaroitus on deaktivoitu.
Kallistusnäytön LED-merkkivalo palaa oranssina
Kallistustila on aktivoitu.
Valvonnan LED-merkkivalo vilkkuu oranssina
Laite suuntaa lasertason vertailupisteeseen (PRA 30G).
Valvonnan LED-merkkivalo palaa oranssina
Laite on valvontatilassa. Suuntaus vertailupisteeseen (PRA 30G) on oikein.

Litiumioniakun lataustilan näyttö

Litiumioniakussa on lataustilan näyttö.
Tila
Merkitys
4 LED-merkkivaloa palaa.
Lataustila: 75 % ... 100 %
3 LED-merkkivaloa palaa.
Lataustila: 50 % ... 75 %
2 LED-merkkivaloa palaa.
Lataustila: 25 % ... 50 %
1 LED-merkkivalo palaa.
Lataustila: 10 % ... 25 %
1 LED-merkkivalo vilkkuu.
Lataustila: < 10 %
Työnteon aikana akun lataustila näytetään laitteen käyttökentässä.
Lepotilassa akun lataustila saadaan näyttöön painamalla kevyesti akun lukituksen vapautuspainiketta.
Lataamisen aikana akussa olevat merkkivalot ilmaisevat lataustilaa (ks. laturin käyttöohje).

Toimituksen sisältö

Pyörivä tasolaser PR 30-HVSG A12, laservastaanotin/kauko-ohjain PRA 30G, 2 paristoa (AA-koko), tähtäinlevy PRA 54, käyttöohje.
Muita tälle tuotteelle hyväksyttyjä järjestelmätuotteita löydät Hilti Store -liikkeestä tai nettiosoitteesta: www.hilti.group

Tekniset tiedot

Pyörivän tasolaserin tekniset tiedot


PR 30-HVSG A12
Nimellisjännite
10,8 V
Nimellisvirta
120 mA
Maks. suhteellinen ilmankosteus
80 %
Maks. käyttöpaikkakorkeus
2 000 m
Vastaanoton toimintaetäisyys (halkaisija) laitteella PRA 30G
2 m … 300 m
Kommunikaation toimintaetäisyys (PRA 30G)
200 m
Tarkkuus 10 m matkalla (standardiolosuhteissa MIL‑STD‑810G mukaan)
±1,0 mm
Laserluokka
2, näkyvä
Itsevaaitusalue
±5°
Käyttölämpötila
−10 ℃ … 50 ℃
Varastointilämpötila
−25 ℃ … 60 ℃
Paino (sis. akku B12/2.6 tai B 12‑30)
2,5 kg
Putoamistestikorkeus (standardiolosuhteissa MIL‑STD‑810G mukaan)
1,5 m
Suojausluokka IEC 60529 mukaan (paitsi akku ja akkulokero)
IP66
Kohdistussäde
Jatkuva säde suorassa kulmassa pyörintätasoon nähden
Säteen max. lähetysteho
7,3 dBm
Taajuus
2 400 MHz … 2 483,5 MHz

Laservastaanottimen tekniset tiedot

Nimellisjännite
3 V
Nimellisvirta
150 mA
Maks. suhteellinen ilmankosteus
80 %
Maks. käyttöpaikkakorkeus
2 000 m
Etäisyysnäytön alue
±52 mm
Lasertason näyttöalue
±0,5 mm
Tunnistusalueen pituus
≤ 120 mm
Keskikohtanäyttö kotelon yläreunasta
75 mm
Odotusaika ilman tunnistuksia ennen automaattista poiskytkeytymistä
15 min
Toimintamatka kauko-ohjaimesta (halkaisija) laitteeseen PR 30‑HVSG A12
2 m … 150 m
Pudotustestikorkeus vastaanottimen telineessä PRA 83 (standardiolosuhteissa MIL‑STD‑810G mukaan)
2 m
Käyttölämpötila
−20 ℃ … 50 ℃
Varastointilämpötila
−25 ℃ … 60 ℃
Paino (sis. paristot)
0,25 kg
Suojausluokka standardin IEC 60529 mukaan, paitsi akkulokero
IP66
Säteen max. lähetysteho
−0,2 dBm
Taajuus
2 400 MHz … 2 483,5 MHz

Pyörivän tasolaserin käyttö

Työkohteen valmistelu

Noudata tässä dokumentaatiossa ja tuotteessa olevia turvallisuus- ja varoitushuomautuksia.

Pyörivän tasolaserin ja akun asianmukainen käsittely

Tyypin B12 akku ei ole suojausluokiteltu. Älä aseta akkua alttiiksi sateelle tai kosteudelle.
Hilti -ohjeistuksen mukaisesti akkua saa käyttää vain siihen liittyvässä tuotteessa, ja käyttämistä varten akun pitää olla akkulokerossa.
Image alternative
 1. Kuva 1: Työskentely vaakatasotilassa.
 2. Kuva 2: Kallistustilassa pyörivää tasolaseria on kohotettava käyttökentän puolelta.
 3. Kuva 3: Laskeminen sivuun tai kuljettaminen kallistettuna. Työskentely pystysuorassa.
  • Pidä pyörivää tasolaseria siten, että akkulokero tai akku EI osoita ylöspäin, jotta kosteutta ei pääse sisään.

Akun kiinnitys/irrotus

Image alternative
VAROITUS
Sähköinen vaara. Likaantuneet liittimet voivat aiheuttaa oikosulun.
 • Ennen akun paikalleen laittamista varmista, ettei akun ja laitteen liittimissä ole vieraita esineitä.
VAROITUS
Loukkaantumisvaara. Jos akku ei ole kunnolla paikallaan, se saattaa pudota.
 • Varmista, että akku on kunnolla kiinni, jotta se ei putoa alas eikä vaaranna Sinua tai muita.
 1. Työnnä akku paikalleen siten, että se lukittuu.
  • Pyörivä tasolaser on valmis päälle kytkettäväksi.
 2. Paina lukituksen vapautuspainiketta ja pidä painettuna.
 3. Vedä akku irti.

Pyörivän tasolaserin kytkeminen päälle ja vaakasuuntainen työskentely

Aina ennen tärkeitä mittauksia tarkasta pyörivän tasolaserin tarkkuus, erityisesti jos se on pudonnut, siihen on kohdistunut epätavallisen voimakas mekaaninen vaikutus tai jos se on ollut pitempään varastoituna.
Image alternative
 1. Kiinnitä pyörivä tasolaser soveltuvaan telineeseen.
 2. Paina painiketta Image alternative.
  • Automaattisen vaaituksen LED-merkkivalo vilkkuu vihreänä.
  • Kun vaaitus on valmis, lasersäde syttyy ja alkaa pyöriä ja automaattisen vaaituksen LED-merkkivalo palaa jatkuvasti.
  Kannattimena voidaan käyttää seinätelinettä tai jalustaa. Tällaisen tuen kallistuskulma saa olla enintään ± 5°.

Manuaalinen vaakasuuntaus jalustalla PRA 90

Pyörivä tasolaser on kiinnitetty automaattiseen jalustaan PRA 90.
Laservastaanotin PRA 30G, pyörivä tasolaser ja automaattinen jalusta PRA 90 toimitetaan toisiinsa paritettuina.
Laservastaanotin PRA 30G ja automaattisen jalustan PRA 90 käyttöalue osoittavat toisiaan kohti ja niillä on suora näköyhteys.
Image alternative
 1. Paina pyörivän tasolaserin, laservastaanottimen PRA 30G ja automaattisen jalustan PRA 90 painiketta Image alternative.
  • Laitteet ovat käyttövalmiita.
 2. Säädä lasertasoa ylöspäin painamalla painiketta Image alternative laservastaanottimessa PRA 30G tai nuolinäppäintä "Ylöspäin" automaattisessa jalustassa PRA 90.
 3. Säädä lasertasoa alaspäin painamalla painiketta Image alternative laservastaanottimessa PRA 30G tai nuolinäppäintä "Alaspäin" automaattisessa jalustassa PRA 90.

Automaattinen vaakasuuntaus jalustalla PRA 90

Pyörivä tasolaser on kiinnitetty automaattiseen jalustaan PRA 90.
Laservastaanotin PRA 30G, pyörivä tasolaser ja automaattinen jalusta PRA 90 toimitetaan toisiinsa paritettuina.
Laservastaanotin PRA 30G ja automaattisen jalustan PRA 90 käyttöalue osoittavat toisiaan kohti ja niillä on suora näköyhteys.
Image alternative
 1. Paina pyörivän tasolaserin, laservastaanottimen PRA 30G ja automaattisen jalustan PRA 90 painiketta Image alternative.
  • Laitteet ovat käyttövalmiita.
 2. Pidä laservastaanottimen PRA 30G merkkiuraa säädettävällä kohdekorkeudella. Laservastaanotinta PRA 30G täytyy pitää liikkumattomana tai se on kiinnitettävä.
 3. Käynnistä automaattinen suuntaus kaksoisnapsauttamalla laservastaanottimen PRA 30G painiketta Image alternative tai valitse toiminto AUTO-valikosta.
  • Automaattinen jalusta PRA 90 ajaa ylös ja alas, kunnes se on saavuttanut asennon. Tällöin laservastaanottimesta kuuluu toistuva merkkiääni.
  • Kun asema on saavutettu, pyörivä tasolaser vaaittuu. Kun tämä on saatu onnistuneesti päätökseen, kuuluu jatkuva merkkiääni 5 sekunnin ajan. Symboli Image alternative näkyy hetken.
  • Jos automaattinen suuntaus ei onnistu, kuuluu lyhyitä merkkiääniä, ja symboli Image alternative näkyy hetken.
 4. Tarkasta korkeussäätö näytöstä.
 5. Poista laservastaanotin PRA 30G.
 6. Lopeta automaattinen suuntaus ennenaikaisesti kaksoisnapsauttamalla painiketta Image alternative laservastaanottimessa PRA 30G.

Manuaalinen suuntaus pystysuunnassa

Pyörivä tasolaser on kiinnitetty tukevasti pystysuunnassa (jalustaan, seinätelineeseen, julkisivuadapteriin tai telineadapteriin tai se lepää takakahvojen varassa). Vertailupiste (A) on sijoitettu laserpään alapuolelle (esimerkiksi naula telineadapterissa tai värillinen piste lattiassa).
Laservastaanotin PRA 30G ja pyörivä tasolaser on paritettu.
Laservastaanotin PRA 30G ja pyörivän tasolaserin vastaanottopuoli osoittavat toisiaan kohti ja niillä on suora näköyhteys. Pyörivän tasolaserin paras vastaanottopuoli on se puoli, jolla akku on.
Image alternative
 1. Paina pyörivän tasolaserin painiketta Image alternative.
  • Pyörivä tasolaser vaaittuu ja heijastaa sitten pystysuuntaisen lasersäteen alaspäin.
 2. Suuntaa pyörivä tasolaser siten, että heijastettu lasersäde on tarkasti suunnattu vertailupisteeseen (A). Vertailupiste ei ole luotipiste!
 3. Säädä lasertasoa oikealle tai vasemmalle painamalla laservastaanottimen PRA 30G painiketta Image alternative tai Image alternative.
  • Tasolaser alkaa pyöriä kun jompaakumpaa suuntanäppäintä on painettu.

Automaattinen suuntaus pystysuunnassa

Pyörivä tasolaser on kiinnitetty tukevasti pystysuunnassa (jalustaan, seinätelineeseen, julkisivuadapteriin tai telineadapteriin tai se lepää takakahvojen varassa). Vertailupiste (A) on sijoitettu laserpään alapuolelle (esimerkiksi naula telineadapterissa tai värillinen piste lattiassa).
Laservastaanotin PRA 30G ja pyörivä tasolaser on paritettu.
Laservastaanotin PRA 30G ja pyörivän tasolaserin vastaanottopuoli osoittavat toisiaan kohti ja niillä on suora näköyhteys. Pyörivän tasolaserin paras vastaanottopuoli on se puoli, jolla akku on.
Image alternative
 1. Paina pyörivän tasolaserin painiketta Image alternative.
  • Pyörivä tasolaser vaaittuu ja heijastaa sitten pystysuuntaisen lasersäteen alaspäin.
 2. Suuntaa pyörivä tasolaser siten, että heijastettu lasersäde on tarkasti suunnattu vertailupisteeseen (A). Vertailupiste ei ole luotipiste!
 3. Pidä laservastaanottimen PRA 30G merkkiuraa säädettävällä kohdetasolla (B). Laservastaanotinta PRA 30G täytyy pitää liikkumattomana tai se on kiinnitettävä.
 4. Käynnistä automaattinen suuntaus kaksoisnapsauttamalla laservastaanottimen PRA 30G painiketta Image alternative tai valitse toiminto AUTO-valikosta.
  • Laserpää kääntyilee oikealle ja vasemmalle, kunnes asema on saavutettu. Tällöin laservastaanottimesta kuuluu toistuva merkkiääni.
  • Kun asema on saavutettu, pyörivä tasolaser vaaittuu. Symboli Image alternative näkyy hetken.
  • Jos automaattinen suuntaus ei onnistu, kuuluu lyhyitä merkkiääniä, ja symboli Image alternative näkyy hetken.
 5. Kaksoisnapsauta laservastaanottimen PRA 30G painiketta Image alternative.
  • Automaattisen suuntauksen aikana: automaattisen suuntauksen ennenaikainen lopettaminen.

Automaattinen pystysuuntaus ja valvontatoiminto

Pyörivä tasolaser on kiinnitetty tukevasti pystysuunnassa (jalustaan, seinätelineeseen, julkisivuadapteriin tai telineadapteriin tai se lepää takakahvojen varassa). Vertailupiste (A) on sijoitettu laserpään alapuolelle (esimerkiksi naula telineadapterissa tai värillinen piste lattiassa).
Laservastaanotin PRA 30G ja pyörivä tasolaser on paritettu.
Laservastaanotin PRA 30G ja pyörivän tasolaserin vastaanottopuoli osoittavat toisiaan kohti ja niillä on suora näköyhteys. Pyörivän tasolaserin paras vastaanottopuoli on se puoli, jolla akku on.
 1. Paina pyörivän tasolaserin painiketta Image alternative.
  • Pyörivä tasolaser vaaittuu ja heijastaa sitten pystysuuntaisen lasersäteen alaspäin.
 2. Suuntaa pyörivä tasolaser siten, että heijastettu lasersäde on tarkasti suunnattu vertailupisteeseen (A). Vertailupiste ei ole luotipiste!
 3. Pidä laservastaanottimen PRA 30G merkkiuraa säädettävällä kohdetasolla (B). Laservastaanotinta PRA 30G täytyy pitää liikkumattomana tai se on kiinnitettävä.
 4. Hae AUTO-valikko näyttöön painamalla laitteen PRA 30G painiketta Image alternative. Käynnistä automaattinen suuntaus ja valvontatoiminto Image alternative.
  • Laserpää kääntyilee oikealle ja vasemmalle, kunnes asema on saavutettu. Tällöin laservastaanottimesta kuuluu toistuva merkkiääni.
  • Kun asema on saavutettu, pyörivä tasolaser vaaittuu. Symboli Image alternative näkyy hetken ja merkkiääni lakkaa.
  • Pyörivä tasalaser kytkee valvontatoiminnon päälle. Ulkoisten tekijöiden aiheuttamat pienet poikkeamat tasataan automaattisesti, ja lasersäde pysyy laservastaanottimen merkkiuran korkeudella.
  • Jos automaattinen suuntaus ei onnistu, kuuluu lyhyitä merkkiääniä, ja symboli Image alternative näkyy hetken.
 5. Laservastaanotinta PRA 30G ei saa poistaa kohdetasolta valvontatilan ollessa aktivoituna.
 6. Kaksoisnapsauta laservastaanottimen PRA 30G painiketta Image alternative.
  • Automaattisen suuntauksen aikana: automaattisen suuntauksen ennenaikainen lopettaminen.
  • Jos valvontatoiminto on aktivoituna: Lopeta valvontatoiminto.

Kallistuksen manuaalinen säätö

Käyttötapauksesta riippuu, onko pyörivä tasolaser kiinnitetty vai pystytetty tukevasti.
Laservastaanotin PRA 30G ja pyörivä tasolaser on paritettu.
Laservastaanotin PRA 30G ja pyörivän tasolaserin vastaanottopuoli osoittavat toisiaan kohti ja niillä on suora näköyhteys. Pyörivän tasolaserin paras vastaanottopuoli on se puoli, jolla akku on.
Image alternative
 1. Aseta pyörivä tasolaser joko kallistustason yläreunaan tai kallistustason alareunaan.
 2. Suuntaa pyörivä tasolaser laitteen päässä olevan tähtäimen avulla kallistustason suuntaiseksi.
 3. Paina pyörivän tasolaserin ja laservastaanottimen PRA 30G painiketta Image alternative.
  • Kun vaaitus on valmis, lasersäde syttyy ja alkaa pyöriä ja automaattisen vaaituksen LED-merkkivalo palaa jatkuvasti.
 4. Paina pyörivän tasolaserin painiketta Image alternative.
  • Pyörivän tasolaserin kallistustilan LED-merkkivalo syttyy palamaan jatkuvasti.
  • Laservastaanottimeen PRA 30G ilmestyy kallistustila-symboli.
 5. Kallista lasertasoa laservastaanottimen painikkeilla Image alternative tai Image alternative.
  Kallistuksen manuaalisen säädön yhteydessä pyörivä tasolaser vaaittaa lasertason kerran ja lukitsee sen kerran. Ota huomioon, että tämä pyörivä tasolaser ei tasaa kallistetun lasertason mahdollista poikkeamaa, jonka voi aiheuttaa ympäristöolosuhteiden muutos ja/tai kiinnityksen siirtyminen. Tärinät, lämpötilavaihtelut tai muut tekijät, joita päivän mittaan ehkä esiintyy, saattavat vaikuttaa lasertason sijaintiin.

Kallistuksen säätö kallistusadapterilla PRA 79

Kallistusadapteri PRA 79 voidaan tietyissä käyttötapauksissa kiinnittää jalustaan tai seinätelineeseen.
Kallistusadapterin PRA 79 kallistuskulmaksi on säädetty 0°.
 1. Kiinnitä pyörivä tasolaser kallistusadapteriin PRA 79. Noudata kallistusadapterin PRA 79 käyttöohjetta. Pyörivän tasolaserin käyttökenttä on sinua kohti.
 2. Aseta pyörivä tasolaser joko kallistustason yläreunaan tai kallistustason alareunaan.
 3. Paina pyörivän tasolaserin painiketta Image alternative.
  • Kun vaaitus on valmis, lasersäde syttyy ja alkaa pyöriä ja automaattisen vaaituksen LED-merkkivalo palaa jatkuvasti.
 4. Paina pyörivän tasolaserin painiketta Image alternative.
  • Pyörivän tasolaserin kallistustilan LED-merkkivalo syttyy palamaan jatkuvasti.
 5. Säädä haluamasi kallistuskulma kallistusadapterista PRA 79.
  Kallistuksen manuaalisen säädön yhteydessä pyörivä tasolaser vaaittaa lasertason kerran ja lukitsee sen kerran. Ota huomioon, että tämä pyörivä tasolaser ei tasaa kallistetun lasertason mahdollista poikkeamaa, jonka voi aiheuttaa ympäristöolosuhteiden muutos ja/tai kiinnityksen siirtyminen. Tärinät, lämpötilavaihtelut tai muut tekijät, joita päivän mittaan ehkä esiintyy, saattavat vaikuttaa lasertason sijaintiin.

Kallistuksen automaattinen säätö

Käyttötapauksesta riippuu, onko pyörivä tasolaser kiinnitetty vai pystytetty tukevasti.
Laservastaanotin PRA 30G ja pyörivä tasolaser on paritettu.
Laservastaanotin PRA 30G ja pyörivän tasolaserin vastaanottopuoli osoittavat toisiaan kohti ja niillä on suora näköyhteys. Pyörivän tasolaserin paras vastaanottopuoli on se puoli, jolla akku on.
Image alternative
 1. Aseta pyörivä tasolaser joko kallistustason yläreunaan tai kallistustason alareunaan.
 2. Paina pyörivän tasolaserin ja laservastaanottimen PRA 30G painiketta Image alternative.
  • Kun vaaitus on valmis, lasersäde syttyy ja alkaa pyöriä ja automaattisen vaaituksen LED-merkkivalo palaa jatkuvasti.
 3. Paina pyörivän tasolaserin painiketta Image alternative.
  • Pyörivän tasolaserin kallistustilan LED-merkkivalo syttyy palamaan jatkuvasti.
  • Laservastaanottimeen PRA 30G ilmestyy kallistustila-symboli.
 4. Aseta laservastaanottimen PRA 30G merkkiura kallistustason toisen reunan kohdalle.
 5. Käynnistä automaattinen suuntaus kaksoisnapsauttamalla laservastaanottimen PRA 30G painiketta Image alternative tai valitse toiminto AUTO-valikosta.
  • Pyörivä tasolaser kallistaa lasertasoa automaattisesti X-akselilla, kunnes laservastaanottimen PRA 30G merkkiura on saavutettu. Tällöin laservastaanottimesta kuuluu toistuva merkkiääni.
  • Kun asema on saavutettu, pyörivä tasolaser vaaittuu Y-akselilla. Kun tämä on saatu onnistuneesti päätökseen, kuuluu jatkuva merkkiääni 5 sekunnin ajan. Symboli Image alternative näkyy hetken.
  • Jos automaattinen suuntaus ei onnistu, kuuluu lyhyitä merkkiääniä, ja symboli Image alternative näkyy hetken.
 6. Lopeta automaattinen kallistus ennenaikaisesti kaksoisnapsauttamalla laservastaanottimen PRA 30G painiketta Image alternative.
  Jos pyörivä tasolaser aloittaa automaattisen etsinnän väärään suuntaan, vaihda etsintäsuuntaa painamalla painiketta Image alternative.

Manuaalinen skannauslinjatoiminto

 1. Paina pyörivän tasolaserin painiketta Image alternative.
 2. Aseta lasertaso haluamaasi kohtaan / korkeudelle. Skannauslinjatoiminto on käytettävissä sekä vaaka- että pystysuuntatilassa ja kallistustilassa.
 3. Hae valikko näyttöön painamalla laitteen PRA 30G painiketta Image alternative.
 4. Valitse valikkokohta skannauslinjatoiminto Image alternative.
 5. Linjan leveyden säädön alavalikossa voit säätää skannauslinjan leveyttä; tarjolla on neljä vaihtoehtoa.
 6. Symboleilla Image alternative ja Image alternative siirtää skannauslinjaa vasemmalle ja oikealle. Tätä varten laservastaanottimen ei tarvitse olla lasersäteessä.

Automaattinen skannauslinjatoiminto

 1. Paina pyörivän tasolaserin painiketta Image alternative.
 2. Aseta lasertaso haluamaasi kohtaan / korkeudelle. Skannauslinjatoiminto on käytettävissä sekä vaaka- että pystysuuntatilassa ja kallistustilassa.
 3. Hae AUTO-valikko näyttöön painamalla laitteen PRA 30G painiketta Image alternative.
 4. Käynnistä automaattinen skannauslinjatoiminto Image alternative.
 5. Aseta laservastaanotin haluamaasi kohtaan. Pyörivä tasolaser keskittää säteen automaattisesti lyhennettyyn linjaan laservastaanottimen alueella.
  Skannauslinjan leveyden voi säätää laitteen PRA 30G valikon kautta. Mitä kapeampi skannauslinja valitaan, sitä kirkkaampana se näkyy.
 6. Skannauslinja-toiminnon valikkokohdan kautta voit symboleilla Image alternative ja Image alternative siirtää linjaa vasemmalle ja oikealle. Tätä varten laservastaanottimen ei enää tarvitse olla lasersäteessä.

Tärähdysvaroitustoiminnon deaktivointi

 1. Paina pyörivän tasolaserin painiketta Image alternative.
 2. Paina painiketta Image alternative.
  • Tärähdysvaroituksen deaktivoinnin LED-merkkivalon jatkuva palaminen ilmaisee, että tämä toiminto on deaktivoitu.
  Kun haluat palata takaisin vakiotilaan, kytke pyörivä tasolaser pois päältä ja sitten uudelleen päälle.

Laservastaanottimen käyttö

Paristojen asettaminen laservastaanottimeen

Image alternative
 • Aseta paristot paikalleen laservastaanottimeen.
  Käytä vain kansainvälisten standardien mukaisesti valmistettuja paristoja.

Pyörivän tasolaserin ja laservastaanottimen PRA 30G paritus

 1. Aseta kummatkin laitteet noin 0,5 metrin etäisyydelle toisistaan. Paina kummankin laitteen painiketta Image alternative vähintään 3 sekunnin ajan.
  • Parittamisen onnistumisen merkkinä pyörivän tasolaserin kaikki LED-merkkivalot vilkkuvat ja laservastaanotin PRA 30G antaa merkkiäänen. Laservastaanottimen näyttöön ilmestyvät hetkeksi symbolit Image alternative ja Image alternative.
  • Laitteet on paritettu.
  • Pyörivä tasolaser ja laservastaanotin kytkeytyvät pois päältä.
 2. Kytke laitteet uudestaan päälle.

Jalustan PRA 90 ja laservastaanottimen PRA 30G paritus

 1. Aseta kummatkin laitteet noin 0,5 metrin etäisyydelle toisistaan. Paina kummankin laitteen painiketta Image alternative vähintään 3 sekunnin ajan.
  • Parittamisen onnistumisen merkkinä automaattisen jalustan PRA 90 kaikki LED-merkkivalot vilkkuvat ja laservastaanotin PRA 30G antaa merkkiäänen. Laservastaanottimen näyttöön ilmestyvät hetkeksi symbolit Image alternative ja Image alternative.
  • Laitteet on paritettu.
  • Automaattinen jalusta ja laservastaanotin kytkeytyvät pois päältä.
 2. Kytke laitteet uudestaan päälle.
  • Laservastaanottimessa näytetään pyörivä tasolaser ja automaattinen jalusta.

Lasersäteen vastaanotto laservastaanottimella

 1. Paina laservastaanottimen painiketta Image alternative.
 2. Pidä laservastaanottimen tunnistusikkuna suoraan kohti lasersäteen tasoa.
 3. Pidä laservastaanotinta suuntaamisen aikana rauhallisesti paikallaan ja varmista, että laservastaanottimen ja laitteen välillä on esteetön näkyvyys.
  • Lasersäteen tunnistus ilmaistaan optisesti ja merkkiäänellä akustisesti.
  • Laservastaanotin näyttää etäisyyden pyörivään tasolaseriin.
  • Laservastaanotinta voidaan käyttää enintään 300 metrin etäisyyksillä (säde).

Valikon vaihtoehtojen selitys

 • Valikon haet näyttöön painamalla painiketta Image alternative.
 • Voit liikkua valikossa painikkeilla Image alternative ja Image alternative.
 • Valittu symboli esitetään mustataustaisena. Esimerkki: Image alternative
 • Aktiivinen asetus esitetään mustakehyksisenä. Esimerkki: Image alternative
 • Valinnan vahvistamiseksi paina painiketta Image alternative.
Päävalikko
Image alternative Merkintätoiminto
Image alternative Pyörimisnopeus
Image alternative Pyörivän tasolaserin asetukset
Image alternative Laservastaanottimen asetukset
Image alternative Tiedot
Image alternative Takaisin. Pääset muutoksia tekemättä takaisin ylemmälle tasolle tai poistut valikosta.
Merkintätoiminnon valikko
Image alternative Linjan leveyden säädön valikko (näytössä näkyy leveyden senhetkinen asetus)
Image alternative Linjan siirto vasemmalle
Image alternative Linjan siirto oikealle
Linjan leveyden säädön alavalikko
Image alternative Leveä
Image alternative Keskitaso
Image alternative Kapea
Image alternative Piste
Pyörimisnopeuden valikko
Image alternative 300 kierrosta minuutissa
Image alternative 600 kierrosta minuutissa
Image alternative 1200 kierrosta minuutissa
Pyörivän tasolaserin asetusten valikko
Image alternative Sleep-tila
Image alternative Tärähdysvaroitus
Image alternative Sädealueiden poiskytkentä
Tärähdysvaroituksen alavalikko
Image alternative Asento 1, erittäin herkkä
Image alternative Asento 2, keskiherkkä
Image alternative Asento 3, pieni herkkyys
Sleep-tilan alavalikko
Image alternative Sleep-tila päällä
Image alternative Sleep-tila pois päältä
Sädealueiden poiskytkennän alavalikko
Image alternative Esimerkki: Sädealue vasen ylä aktivoitu
Image alternative Esimerkki: Sädealue vasen ylä deaktivoitu
Image alternative Muut sädealueet aktivoidaan ja deaktivoidaan samalla tavalla.
Laservastaanottimen asetusten valikko
Image alternative Äänenvoimakkuus
Image alternative Tarkkuus
Äänenvoimakkuuden alavalikko
Image alternative Merkkiääni pois päältä
Image alternative Äänenvoimakkuus asento 1
Image alternative Äänenvoimakkuus asento 2
Image alternative Äänenvoimakkuus asento 3
Tarkkuuden alavalikko
Image alternative 1 mm
Image alternative 2 mm
Image alternative 5 mm
Image alternative 10 mm
Image alternative 25 mm
Tietojen alavalikko
Image alternative Ohjelmaversiot
Image alternative Huoltoaika
Image alternative QR-koodi
AUTO-valikkoAUTO-valikon haet näyttöön painamalla painiketta Image alternative kerran.
Image alternative Automaattinen suuntaus
Image alternative Automaattinen suuntaus ja valvontatoiminto
Image alternative Automaattinen skannauslinjatoiminto

Laservastaanotin ja teline PRA 83

Image alternative
 1. Aseta laservastaanotin viistosti ylhäältäpäin telineen PRA 83 kumikuoreen.
 2. Paina sitten laservastaanotinta kumikehykseen siten, että kehys on kauttaaltaan laservastaanottimen ympärillä.
 3. Laita kumikehys magneettiseen kahvaosaan.
 4. Paina painiketta Image alternative.
 5. Avaa kahvaosan kiertokahva.
 6. Kiinnitä vastaanottimen teline PRA 83 teleskooppitankoon tai vaaitustankoon kiertämällä kiertokahva kiinni.
  • Laservastaanotin on valmis mittausten tekemiseen.

Laservastaanotin ja teline PRA 80

Image alternative
 1. Avaa laitteen PRA 80 lukitsin ja aseta laservastaanotin paikalleen.
 2. Sulje laitteen PRA 80 lukitsin.
 3. Paina painiketta Image alternative.
 4. Avaa kahvaosan kiertokahva.
 5. Kiinnitä vastaanottimen teline PRA 80 teleskooppitankoon tai vaaitustankoon kiertämällä kiertokahva kiinni.
  • Laservastaanotin on valmis mittausten tekemiseen.

Laservastaanotin ja teline PRA 81

Image alternative
 1. Avaa laitteen PRA 81 lukitsin ja aseta laservastaanotin paikalleen.
 2. Sulje laitteen PRA 81 lukitsin.
 3. Paina painiketta Image alternative.
 4. Pidä laservastaanottimen tunnistusikkuna suoraan kohti lasersäteen tasoa.
 5. Sijoita laservastaanotin siten, että etäisyysnäyttö näyttää arvoa 0 .
 6. Mittaa haluttu etäisyys mittanauhalla.

Huolto ja kunnossapito

Huolto, hoito ja kunnossapito

VAARA
Loukkaantumisvaara jos akku paikallaan !
 • Irrota akku aina ennen hoito- ja kunnostustöitä!
Laitteen hoito
 • Poista pinttynyt lika varovasti.
 • Käytä kotelon puhdistamiseen vain kevyesti kostutettua kangasta. Älä käytä silikonia sisältäviä hoitoaineita, sillä ne voivat vaurioittaa muoviosia.
Litiumioniakkujen hoito
 • Pidä akku puhtaana, öljyttömänä ja rasvattomana.
 • Käytä kotelon puhdistamiseen vain kevyesti kostutettua kangasta. Älä käytä silikonia sisältäviä hoitoaineita, sillä ne voivat vaurioittaa muoviosia.
 • Varo, ettei kosteutta pääse tunkeutumaan sisään.
Kunnossapito
 • Tarkasta säännöllisin välein kaikkien näkyvien osien mahdolliset vauriot ja käyttöelementtien moitteeton toiminta.
 • Jos havaitset vaurioita ja/tai toteat toimintahäiriöitä, älä käytä akkukäyttöistä laitetta. Korjauta heti Hilti -huollossa.
 • Hoito- ja kunnostustöiden jälkeen kiinnitä kaikki suojalaitteet ja tarkasta niiden toiminta.
Lasersäteen lähtöaukon puhdistus
 • Puhalla pöly pois lasersäteen lähtöaukon pinnalta.
 • Älä koske lasersäteen lähtöaukon pintaan sormilla.
  Liian karkea puhdistusaine- ja materiaali voi naarmuttaa lasipintaa, mikä heikentää laitteen tarkkuutta. Puhtaan alkoholin tai veden sijasta älä käytä muita nesteitä, sillä ne saattavat vaurioittaa muoviosia.
  Kuivata laite ja sen varusteet teknisissä tiedoissa annettuja lämpötilaraja-arvoja noudattaen.

Hilti Messtechnik Service -huolto

Hilti Messtechnik Service -huollossa tarkastetaan laitteen vaatimustenmukaisuus, ja jos poikkeamia havaitaan, laite palautetaan vaatimusten mukaiseksi ja sen vaatimustenmukaisuus tarkastetaan uudelleen. Vaatimustenmukaisuus tarkastuksen hetkellä vahvistetaan kirjallisesti huoltotodistuksella. On suositeltavaa:
 • Valitse soveltuva huoltoväli laitteen käyttöä vastaten.
 • Poikkeuksellisen käyttörasituksen jälkeen, ennen tärkeitä töitä ja kuitenkin vähintään kerran vuodessa, teetä tarkastus Hilti Messtechnik Service -huollossa.
Hilti Messtechnik Service -huollon tekemä tarkastus ei vapauta käyttäjää laitteen tarkastamisesta ennen käyttöä ja käytön aikana.

Mittaustarkkuuden tarkastus

Teknisen tarkkuustason säilyttämiseksi laite on tarkastettava säännöllisin välein (vähintään aina ennen suuria/tärkeitä mittauksia).
Korkealta putoamisen jälkeen laitteen toimintakuntoisuus on tarkastettava. Seuraavien edellytysten täyttyessä voidaan olettaa, että laite toimii moitteettomasti:
 • Putoaminen ei tapahtunut teknisissä tiedoissa annettua putoamiskorkeutta korkeammalta.
 • Laite toimi moitteettomasti ennen putoamista.
 • Laite ei putoamisen seurauksena vaurioitunut mekaanisesti (esimerkiksi pentaprisman murtumat).
 • Laite tuottaa työkäytössä pyörivän lasersäteen.

Vaakasuuntaisen pää- ja poikittaisakselin tarkastus

Image alternative
 1. Pystytä jalusta noin 20 metrin etäisyydelle seinästä ja suuntaa jalustan pää vesivaa'alla vaakasuoraan.
 2. Kiinnitä laite jalustaan ja suuntaa laitteen pää tähtäinuran avulla seinään.
 3. Kuva a: Sieppaa lasersädepiste (piste 1) vastaanottimen avulla ja merkitse piste seinään.
 4. Käännä laitetta akselinsa ympäri 90º. Laitteen korkeus ei tällöin saa muuttua.
 5. Kuva b: Sieppaa laservastaanottimella toinen piste (piste 2) ja merkitse piste seinään.
 6. Kuvat c ja d: Toista kummatkin edeltäneet vaiheet vielä kaksi kertaa, sieppaa piste 3 ja piste 4 laservastaanottimella ja merkitse nämä pisteet seinään.
  Kun teet edellä kuvatut vaiheet huolellisesti, merkittyjen pisteiden 1 ja 3 (pääakseli) tai pisteiden 2 ja 4 (poikittaisakseli) välisen pystysuuntaisen etäisyyden pitää olla < 2 mm (kun matka oli 20 m). Jos poikkeama on tätä suurempi, toimita laite kalibroitavaksi Hilti -huoltoon.

Pystysuuntaisen akselin tarkastus

Image alternative
 1. Pystytä laite vaaka-asennossa mahdollisimman tasaiselle lattialle noin 1–10 metrin päähän seinästä.
 2. Suuntaa kahvat seinän suuntaisiksi.
 3. Kytke laite päälle ja merkitse vertailupiste (R) lattiaan.
 4. Merkitse laservastaanottimen avulla piste (A) seinän alareunaan.
 5. Merkitse laservastaanottimen avulla piste (B) noin 10 metrin korkeudelle.
 6. Käännä laitetta 180° ja suuntaa laite vertailupisteeseen (R) lattiassa ja alempaan merkkipisteeseen (A) seinällä. Tähän voit käyttää myös automaattista suuntausta.
 7. Suuntaa pystysuuntainen lasertaso automaattisesti.
 8. Merkitse laservastaanottimen avulla piste (C) noin 10 metrin korkeudelle.
  • Kun teet edellä kuvatut vaiheet huolellisesti, merkittyjen pisteiden (B) ja (C) välisen vaakaetäisyyden pitää olla < 2 mm sein (kun matka 10 m). Jos poikkeama on tätä suurempi, toimita laite kalibroitavaksi Hilti -huoltoon.

Kuljetus ja varastointi

Kuljetus ja varastointi

Akkutyökalujen ja akkujen kuljetus
  VAROITUS
  Käynnistyminen vahingossa kuljetuksen aikana !
 • Kuljeta tuotteesi aina akku irrotettuna!
 • Irrota akku/akut.
 • Älä koskaan kuljeta akkuja irrallaan muiden tavaroiden joukossa. Akut on suojattava kuljetuksen ajaksi kovilta iskuilta ja tärinältä, ja ne on eristettävä kaikenlaisista sähköä johtavista materiaaleista ja muista akuista, jotta niiden navat eivät pääse kosketuksiin muiden akkujen napojen kanssa. Seurauksena saattaisi olla oikosulku. Noudata maakohtaisia akkujen kuljetusmääräyksiä.
 • Akkuja ei saa koskaan lähettää postitse. Käänny kuljetusyrityksen puoleen, kun haluat lähettää vauriottomia akkuja.
 • Tarkasta tuotteen ja akun mahdolliset vauriot aina ennen käyttöä sekä ennen pitkää kuljetusta ja sen jälkeen.
Akkutyökalujen ja akkujen varastointi
  VAARA
  Viallinen tai vuotava akku voi aiheuttaa vaurioita !
 • Varastoi tuotteesi aina akku irrotettuna!
 • Varastoi tuote ja akut viileässä ja kuivassa paikassa. Ota teknisissä tiedoissa annetut lämpötilarajat huomioon.
 • Akkuja ei saa säilyttää laturissa. Irrota akku laturista aina latauksen päätyttyä.
 • Älä koskaan varastoi akkuja auringonpaisteessa, lämmönlähteen päällä tai ikkunan vieressä.
 • Varastoi tuote ja akut lasten ja asiattomien henkilöiden ulottumattomissa.
 • Tarkasta tuotteen ja akun mahdolliset vauriot aina ennen käyttöä sekä ennen pitkää varastointia ja sen jälkeen.

Apua häiriötilanteisiin

Häiriöissä, joita ei ole kuvattu tässä taulukossa tai joita et itse pysty poistamaan, ota yhteys Hilti -huoltoon.
Häiriö
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Laite ei toimi.
Akku ei kunnolla kiinni.
 • Kiinnitä akku siten, että se kuultavasti lukittuu paikalleen.
Akku tyhjentynyt.
 • Vaihda akku ja lataa tyhjentynyt akku.
Laitteessa on vika.
 • Kytke laite pois päältä ja takaisin päälle. Jos vika on edelleen olemassa, ota yhteys Hilti -huoltoon.
Akku tyhjenee tavallista nopeammin.
Erittäin alhainen ympäristön lämpötila.
 • Anna akun hitaasti lämmitä huoneenlämpötilaan.
Akku ei lukitu paikalleen selvästi naksahtaen.
Akun korvakkeet ovat likaantuneet.
 • Puhdista salpanokat ja kiinnitä akku uudelleen paikalleen.
Laite tai akku kuumenee voimakkaasti.
Sähköinen vika
 • Kytke laite heti pois päältä, irrota akku, valvo akkua, anna sen jäähtyä ja hakeudu Hilti -huoltoon.
Image alternative
Vakava vika. Pyörivän tasolaserin kaikki LED-merkkivalot vilkkuvat.
Vakava vika. Tähän viestiin liittyy aina vastaava symboli.
 • Työn jatkaminen ei ole mahdollista. Kytke kaikki laitteet pois päältä ja uudelleen päälle.
Image alternative
Vaara
Varoitusviesti ja siihen liittyvä symboli ilmestyvät aina.
 • Katso ratkaisu kunkin symbolin kohdalta.
Image alternative
Paritus ei onnistunut
Pyörivän tasolaserin ja laservastaanottimen paritus ei ole mahdollista.
 • Noudata laitteiden parittamisen ohjeita tarkasti.
Image alternative
Paritus ei onnistunut
Jalustan ja laservastaanottimen paritus ei ole mahdollista.
 • Noudata laitteiden parittamisen ohjeita tarkasti.
Image alternative
Tärähdysvaroitus
Tärähdysvaroitus on lauennut.
 • Varmista, että pyörivä tasolaser on mahdollisimman turvallisesti ja tärinättä paikallaan.
 • Muuta tärähdysvaroituksen herkkyyttä.
Image alternative
Lasersijainnin varoitus
Laser on runsaasti kallistettu, vaaitus ei ole mahdollista.
 • Aseta laser mahdollisimman pystysuoraan asentoon.
Image alternative
Kallistuksen varoitus
Laservastaanotin ei ole automaattisen kallistusalueen rajoissa.
Image alternative
Valvontatilan varoitus
Valvontatoiminto ei mahdollista tai keskeytynyt.
 • Tarkasta pyörivän tasolaserin ja laservastaanottimen sijainti ja tarvittaessa suuntaa laitteet uudelleen.
 • Poista esteet lasertasolta.
 • Käynnistä valvontatoiminto sitten uudelleen.
Image alternative
Korkeussäädön varoitus
Automaattinen korkeussäätö ei ole mahdollista.
 • Jalustaa ei ole paritettu. Parita jalusta, pyörivä tasolaser ja laservastaanotin toisiinsa.
 • Kytke jalusta päälle.
 • Kytke pyörivä tasolaser päälle.
Image alternative
Pyörivän tasolaserin akun lataustila alhainen.
Tasolaserin akun lataustila alhainen.
 • Lataa akku.
Image alternative
Laservastaanottimen akun lataustila alhainen.
Laservastaanottimen akun lataustila alhainen.
 • Lataa akku.
Image alternative
Jalustan akun lataustila alhainen.
Jalustan akun lataustila alhainen.
 • Lataa akku.
Image alternative
Sleep-tila aktivoitu.
Laite on sleep-tilassa.

RoHS (vaarallisten aineiden käytön rajoittamisen direktiivi)

Image alternative
Vaarallisten aineiden taulukon löydät seuraavasta linkistä: qr.hilti.com/r7677226.
Linkki RoHS-taulukkoon on tämän dokumentaation lopussa QR-koodina.

Hävittäminen

VAARA
Määräystenvastaisten hävittäminen aiheuttaa loukkaantumisvaaran! Ulos vuotavat kaasut tai nesteet vaarantavat terveyden.
 • Älä lähetä vaurioituneita akkuja!
 • Peitä liitännät sähköä johtamattomalla materiaalilla oikosulkujen välttämiseksi.
 • Hävitä akut siten, etteivät ne voi joutua lasten käsiin.
 • Hävitä akku viemällä se Hilti Store -liikkeeseen tai käänny vastuullisen jätteenkäsittely-yrityksen puoleen.
Image alternative Hilti -tuotteet on pääosin valmistettu kierrätyskelpoisista materiaaleista. Kierrätyksen edellytys on materiaalien asianmukainen lajittelu. Useissa maissa Hilti ottaa vanhat koneet ja laitteet vastaan kierrätystä ja hävitystä varten. Lisätietoja saat Hilti -huollosta tai -edustajalta.
Image alternative
 • Älä hävitä sähkötyökaluja, elektronisia laitteita ja akkuja tavallisen sekajätteen mukana!

Valmistajan myöntämä takuu

 • Jos sinulla on takuuehtoihin liittyviä kysymyksiä, ota yhteys paikalliseen Hilti -edustajaan.