Kieli

VC 5-A22

Alkuperäiset ohjeet

Dokumentaation tiedot

Tästä dokumentaatiosta

 • Lue ehdottomasti tämä dokumentaatio ennen tuotteen käyttöönottoa. Se on turvallisen työnteon ja tuotteen ongelmattoman käsittelyn perusedellytys.
 • Noudata tässä dokumentaatiossa ja tuotteessa olevia turvallisuus- ja varoitushuomautuksia.
 • Säilytä käyttöohje aina tuotteen yhteydessä ja varmista, että käyttöohje on mukana, kun luovutat tuotteen toiselle henkilölle.

Merkkien selitykset

Varoitushuomautukset

Varoitushuomautukset varoittavat tuotteen käyttöön liittyvistä vaaroista. Seuraavia varoitustekstejä käytetään:
VAKAVA VAARA
VAKAVA VAARA !
 • Varoittaa uhkaavasta vaaratilanteesta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai jopa kuolema.
VAARA
VAARA !
 • Varoittaa mahdollisesta vaarasta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai kuolema.
VAROITUS
VAROITUS !
 • Varoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, josta voi seurata loukkaantuminen tai aineellinen vahinko.

Symbolit dokumentaatiossa

Tässä dokumentaatiossa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Lue käyttöohje ennen käyttämistä
Image alternative Toimintaohjeita ja muuta hyödyllistä tietoa
Image alternative Kierrätyskelpoisten materiaalien käsittely
Image alternative Älä hävitä sähkölaitteita tavallisen sekajätteen mukana

Symbolit kuvissa

Kuvissa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Nämä numerot viittaavat vastaavaan kuvaan tämän käyttöohjeen alussa
Image alternative Numerointi kertoo työvaiheiden järjestyksen kuvissa ja saattaa poiketa numeroinnista tekstissä
Image alternative Kohtanumeroita käytetään kuvassa Yleiskuva , ja ne viittaavat kuvatekstien numerointiin kappaleessa Tuoteyhteenveto
Image alternative Tämän merkin tarkoitus on kiinnittää erityinen huomiosi tuotteen käyttöön ja käsittelyyn.
Image alternative Langaton tiedonsiirto

Symbolit tuotteessa

Tuotekohtaiset symbolit

Tuotteessa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Tasavirta
Image alternative Kosteutta ei saa imuroida

Tuotetiedot

Hilti -tuotteet on tarkoitettu ammattikäyttöön, ja niitä saa käyttää, huoltaa tai korjata vain valtuutettu, koulutettu henkilö. Käyttäjän pitää olla hyvin perillä käyttöön liittyvistä vaaroista. Tuote ja sen varusteet saattavat aiheuttaa vaaratilanteita, jos kokemattomat henkilöt käyttävät tuotetta ohjeiden vastaisesti tai muutoin asiattomasti.
Tyyppimerkinnän ja sarjanumeron löydät tyyppikilvestä.
 • Kirjoita sarjanumero oheiseen taulukkoon. Tuotteen tiedot tarvitaan, jos esität kysymyksiä myynti- tai huoltoedustajallemme.
  Tuotetiedot
Tuotetiedot
Kuivaimuri
VC 5-A22
Sukupolvi
01
Sarjanumero

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vakuutamme, että tässä kuvattu tuote täyttää voimassa olevien direktiivien ja standardien vaatimukset. Kuva vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on tämän dokumentaation lopussa.
Tekninen dokumentaatio löytyy tästä:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Turvallisuus

Sähkötyökalulaitteita koskevat yleiset turvallisuusohjeet

Image alternative VAARA! Lue kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet. Turvallisuus- ja käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet huolellisesti vastaisen varalle.
 • Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käyttöön, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilla ei ole riittävästi kokemusta tai tietoa tuotteen käyttämiseen.
 • Laitetta saavat käyttää vain henkilöt, jotka ovat perehtyneet sen käyttöön ja jotka on koulutettu sen turvalliseen käyttöön ja jotka ymmärtävät sen käytöstä aiheutuvat vaarat. Laitetta ei ole tarkoitettu lasten käyttöön.
 • Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Laitteen puhdistusta ja käyttäjä-huoltotöitä ei saa tehdä lapsi ilman valvontaa.
 • Imuria ei saa käyttää palavien tai räjähtävien pölyjen (magnesium-alumiinipöly jne.) imurointiin. Materiaaleja, joiden lämpötila on yli 60 °C, ei saa imuroida (esimerkiksi tupakantumpit, kuuma tuhka jne.).
 • Älä käytä puhdistamisessa vettä, öljyjä, rasvoja tai puhdistusaineita.
 • Älä käytä puhdistamiseen bensiiniä tai muita herkästi syttyviä nesteitä.

Akkujen käyttö ja hoito

 • Ota litiumioniakkujen kuljettamisesta, varastoinnista ja käyttämisestä annetut erityisohjeet huomioon.
 • Suojaa akut korkeilta lämpötiloilta, suoralta auringonpaisteelta ja avotulelta.
 • Akkuja ei saa avata, puristaa, kuumentaa yli 80 °C:n lämpötilaan tai polttaa.
 • Älä käytä tai lataa akkua, joka on saanut iskun, joka on pudonnut yli metrin korkeudelta tai joka on muulla tavoin vaurioitunut. Tällaisessa tapauksessa ota aina yhteys Hilti  -huoltoon .
 • Jos akku on liian kuuma koskea, se saattaa olla vaurioitunut. Aseta tuote riittävän etäälle syttyvistä materiaaleista palovaarattomaan paikkaan, jossa voit valvoa tuotetta, ja anna sen jäähtyä. Tällaisessa tapauksessa ota aina yhteys Hilti  -huoltoon .

Imurien muut turvallisuusohjeet

Työpaikan turvallisuus
 • Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua käyttäessäsi. Voit menettää laitteen hallinnan huomiosi suuntautuessa muualle.
Sähköturvallisuus
 • Vältä koskettamasta sähköä johtaviin pintoihin kuten putkiin, pattereihin, liesiin ja jääkaappeihin. Sähköiskun vaara kasvaa, jos kehosi maadottuu.
 • Älä aseta imuria alttiiksi sateelle tai kosteudelle. Imurin sisään tunkeutuva vesi lisää sähköiskun vaaraa.
Henkilöturvallisuus
 • Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja noudata tervettä järkeä sähkötyökalua käyttäessäsi. Älä käytä sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Sähkötyökalua käytettäessä hetkellinenkin varomattomuus saattaa aiheuttaa vakavia vammoja.
 • Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita ja aina suojalaseja. Henkilökohtaiset suojavarusteet, kuten hengityssuojain, luistamattomat turvajalkineet, kypärä ja kuulosuojaimet, pienentävät oikein käytettyinä loukkaantumisriskiä sähkötyökalun käyttötilanteesta riippuen.
 • Älä käytä imuria erittäin pölyisessä ympäristössä.
 • Väärästä käytöstä johtuen saattaa akusta vuotaa nestettä, jota ei saa koskettaa. Vältä kosketusta sen kanssa. Akusta vuotava neste saattaa aiheuttaa ihoärsytystä ja palovammoja. Huuhtele kosketuskohta vedellä. Jos nestettä pääsee silmiin, huuhtele silmät runsaalla vedellä ja lisäksi mene lääkäriin.
Sähkötyökalun käyttö ja käsittely
 • Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun niitä ei käytetä. Älä anna toisten henkilöiden käyttää sähkötyökalua, elleivät he ole perehtyneet sen käyttöön ja lukeneet käyttöohjeita. Sähkötyökalut ovat vaarallisia, jos niitä käyttävät kokemattomat henkilöt.
 • Hoida sähkötyökalujasi huolella. Tarkasta, että liikkuvat osat toimivat moitteettomasti eivätkä ole puristuksissa, ja tarkasta myös, ettei sähkötyökalussa ole murtuneita tai vaurioituneita osia, jotka saattaisivat haitata sen toimintaa. Korjauta vaurioituneet osat ennen työkalun käyttämistä. Usein loukkaantumisten ja tapaturmien syynä on sähkötyökalujen laiminlyöty huolto.
 • Käytä sähkötyökalua, lisävarusteita ja tarvikkeita, teriä jne. niiden käyttöohjeiden mukaisesti. Ota tällöin työolosuhteet ja suoritettava työtehtävä huomioon. Sähkötyökalun käyttö muuhun kuin sille tarkoitettuun käyttöön saattaa johtaa vaarallisiin tilanteisiin.
 • Käytä työhön sopivaa laitetta. Älä käytä laitetta muihin töihin kuin mihin se on tarkoitettu, vaan käytä sitä aina käyttötarkoituksen mukaisiin töihin, ja varmista, että se on moitteettomassa kunnossa.
 • Älä käytä imuria sähkötyökalujen yhteydessä pölynpoistovarustuksena.
 • Älä käytä imuria ilman suodatinta.
 • Varo, ettei laite pääse vahingossa käynnistymään. Kytke laite pois päältä ennen akun irrottamista tai laitteen nostamista ja kuljettamista. Älä koskaan kanna laitetta niin, että sormesi on käyttökytkimellä. Irrota akku laitteesta aina, kun et käytä laitetta työskentelytauon aikana, huollat laitetta, vaihdat työkalua tai kuljetat laitetta.
 • Älä istu tai nouse seisomaan laitteen päälle.
Huolto
 • Anna koulutettujen ammattihenkilöiden korjata sähkötyökalusi ja hyväksy korjauksiin vain alkuperäisiä varaosia. Siten varmistat, että sähkötyökalu säilyy turvallisena.

Kuvaus

Tarkoituksenmukainen käyttö

Tässä kuvattu tuote on imuri ammattimaiseen käyttöön esimerkiksi hotelleissa, kouluissa, sairaaloissa, tehtaissa, kaupoissa, toimistoissa ja työlaitevuokraamoissa. Se on tarkoitettu vain kuivaimurointiin.

Hilti -tuotteet on tarkoitettu ammattikäyttöön, ja niitä saa käyttää, huoltaa tai korjata vain valtuutettu, koulutettu henkilö. Tuote ja sen varusteet saattavat aiheuttaa vaaratilanteita, jos kokemattomat henkilöt käyttävät tuotetta ohjeiden vastaisesti tai muutoin asiattomasti.
 • Käytä tämän tuotteen yhteydessä vain tyyppisarjan B 22 Hilti -litiumioniakkuja.

 • Käytä tämän akun yhteydessä vain C4/36-sarjan Hilti -latureita.

Tuoteyhteenveto

Image alternative
 1. Letkun EJECT -painike
 2. Käsikahva
 3. Laitekytkin
 4. Olkahihnan pidike
 5. Käsisuutin
 6. Letku
 7. Rakosuutin
 8. Salpa
 9. Likasäiliö
 10. Laitekansi
 11. Suodattimen puhdistuksen CLEAN -painike
 12. Paristolokero
 13. Poistoilmasuodatin

Laitekytkin

Tila
Merkitys
ECO
Energiansäästötila
MAX
Kytkeminen päälle
OFF
Kytkeminen pois päältä

Toimituksen sisältö

Kuivaimuri ja suodatinelementti, imuletku, käsisuutin, rakosuutin, olkahihna ja käyttöohje.
Muita tälle tuotteelle hyväksyttyjä järjestelmätuotteita löydät Hilti Store -liikkeestä tai nettiosoitteesta: www.hilti.group | USA: www.hilti.com

Litiumioniakun näyttö

Litiumioniakun lataustila ja laitteen häiriöt näytetään litiumioniakun merkkivaloilla. Litiumioniakun lataustila näytetään, kun jompaakumpaa akun lukituksen vapautuspainikkeista painetaan kevyesti.
Tila
Merkitys
4 LED-merkkivaloa palaa.
Lataustila: 75 % ... 100 %
3 LED-merkkivaloa palaa.
Lataustila: 50 % ... 75 %
2 LED-merkkivaloa palaa.
Lataustila: 25 % ... 50 %
1 LED-merkkivalo palaa.
Lataustila: 10 % ... 25 %
1 LED-merkkivalo vilkkuu, laite on toimintavalmis.
Lataustila: < 10 %
1 LED-merkkivalo vilkkuu, laite ei ole toimintavalmis.
Akku on ylikuumentunut.
4 LED-merkkivaloa vilkkuu, laite ei ole toimintavalmis.
Laite on ylikuormittunut tai ylikuumentunut.
Akun lataustilan tarkastaminen ei ole mahdollista laitekytkin painettuna ja 5 sekunnin aikana laitekytkimen vapauttamisesta.
Jos akun lataustilan LED-merkkivalot vilkkuvat, ota huomioon ohjeet kappaleessa Apua häiriötilanteisiin.

Ylikuormitus- ja ylikuumenemisnäyttö

Laitteessa on elektroninen ylikuormitussuoja ja ylikuumenemissuoja. Jos laite ylikuormittuu tai ylikuumenee, se kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Kun vapautat käyttökytkimen ja painat sitä uudelleen, päälle kytkeytymisessä voi olla viive (laitteen jäähtymisvaihe).

Tekniset tiedot


VC 5-A22
Nimellisjännite (DC)
21,6 V
Nimellisvirta
16 A
Paino EPTA-Procedure 01 mukaan (mittaukseen sisältyy B22⁄5.2)
5,2 kg
Ympäristön lämpötila
−17 ℃ … 60 ℃
Varastointilämpötila
−20 ℃ … 70 ℃

Melu- ja tärinäarvot, mittausnormina EN 60335-2-69


VC 5-A22
Äänenpainetaso (LpA)
70,9 dB(A)
Äänitehotaso (LWA)
85,2 dB(A)
Epävarmuus
2,4 dB(A)
Tärinäarvo (ah)
< 2,5 m/s²
Epävarmuus (K)
Otettu arvossa huomioon

Käyttö

Työkohteen valmistelu

Noudata tässä dokumentaatiossa ja tuotteessa olevia turvallisuus- ja varoitushuomautuksia.
VAROITUS Laitetta saa käyttää vain valtuutettu, koulutettu henkilö.

Akun lataus

 1. Ennen lataamista lue laturin käyttöohje.
 2. Varmista, että liittimet akussa ja laturissa ovat puhtaat ja kuivat.
 3. Lataa akku hyväksytyllä laturilla.

Akun kiinnitys

VAROITUS
Loukkaantumisvaara akun oikosulun tai putoamisen seurauksena!
 • Ennen akun paikalleen laittamista varmista, ettei akun liittimissä akussa ja tuotteessa ole vieraita esineitä.
 • Varmista, että akku aina lukittuu kunnolla paikalleen.
 1. Lataa akku täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.
 2. Aseta akku kiinnikkeeseen koneessa siten, että akku kuultavasti lukittuu.
 3. Tarkasta, että akku on kunnolla kiinni.

Akun irrotus

 1. Paina akun lukituksen vapautuspainikkeita.
 2. Vedä akku irti kiinnikkeestään koneessa.

Suodatinpussin vaihto

Image alternative
 1. Kytke laite pois päältä.
 2. Avaa kaksi salpaa.
 3. Nosta laitekansi irti likasäiliöstä.
 4. Irrota suodatinpussi ja suodatinpussin kannatin.
 5. Työnnä suodatinpussin kannatin uuteen suodatinpussiin.
 6. Kiinnitä kannatin ja suodatinpussi likasäiliöripoihin.
 7. Asenna laitekansi likasäiliön päälle ja sulje kaksi salpaa.

Imuletkun kiinnitys/irrotus

 1. Liitä imuletku imuletkun imuaukon soviteosaan.
  • Imuletku lukittuu kuultavasti paikalleen.
 2. Imuletkun irrottamiseksi pidä painike EJECT painettuna.
 3. Irrota imuletku imuletkun imuaukosta.

Työskentely

VAARA
Loukkaantumisvaara !
 • Tällä tuotteella ei saa imuroida terveydelle vaarallisia pölyjä.
 • Käytä tätä tuotetta vain kuivissa kohteissa.

Laitteen kytkeminen päälle ja pois päältä

 1. Laitteen päälle kytkemiseksi kierrä laitekytkin asentoon MAX .
  Jos haluat pitemmän aikaa käyttää pienempää imutehoa, kytke laitekytkin asentoon ECO .
 2. Laitteen pois päältä kytkemiseksi kierrä laitekytkin asentoon OFF .

Suodattimen puhdistus

 1. Kytke laite päälle.
 2. Sulje letkun pää kädellä.
 3. Odota, kunnes alipaine on noussut maksimiinsa.
 4. Paina painiketta CLEAN 4-5 kertaa.
 5. Kytke laite pois päältä.

Imuroinnin jälkeen

 1. Kierrä laitekytkin asentoon: OFF .
 2. Tyhjennä säiliö ja puhdista laite kostealla kankaalla pyyhkien.
 3. Kiinnitä letku letkukiinnikkeeseen.
 4. Laita suuttimet säilytystilaan.
 5. Säilytä imuri kuivassa tilassa, jossa se on myös asiaankuulumattomien ulottumattomissa.
  • HUOMIO Tämän imurin saa varastoida vain kuivissa tiloissa.

Huolto, hoito ja kunnossapito

VAARA
Loukkaantumisvaara jos akku paikallaan !
 • Irrota akku aina ennen hoito- ja kunnostustöitä!
Koneen hoito
 • Poista pinttynyt lika varovasti.
 • Puhdista jäähdytysilmaraot varovasti kuivalla harjalla.
 • Käytä kotelon puhdistamiseen vain kevyesti kostutettua kangasta. Älä käytä silikonia sisältäviä hoitoaineita, sillä ne voivat vaurioittaa muoviosia.
Litiumioniakkujen hoito
 • Pidä akku puhtaana, öljyttömänä ja rasvattomana.
 • Käytä kotelon puhdistamiseen vain kevyesti kostutettua kangasta. Älä käytä silikonia sisältäviä hoitoaineita, sillä ne voivat vaurioittaa muoviosia.
 • Varo, ettei kosteutta pääse tunkeutumaan sisään.
Kunnossapito
 • Tarkasta säännöllisin välein kaikkien näkyvien osien mahdolliset vauriot ja käyttöelementtien moitteeton toiminta.
 • Jos havaitset vaurioita ja / tai toteat toimintahäiriöitä, älä käytä tuotetta. Korjauta heti Hilti -huollossa.
 • Hoito- ja kunnostustöiden jälkeen kiinnitä kaikki suojalaitteet ja tarkasta niiden toiminta.
Käyttöturvallisuuden varmistamiseksi käytä vain alkuperäisiä varaosia ja käyttömateriaaleja. Tälle tuotteelle hyväksyttyjä varaosia, kulutusmateriaaleja ja lisävarusteita löydät Hilti Store -liikkeestä tai osoitteesta: www.hilti.group .

Suodattimen vaihto

Image alternative
 1. Kytke laite pois päältä.
 2. Avaa kaksi salpaa.
 3. Nosta laitekansi irti likasäiliöstä.
 4. Suodatinkehyksen irrottamiseksi kierrä suodattimen kiinnikettä 180°.
 5. Irrota suodatin ja suodatinkehys.
 6. Puhdista tiiviste ja suodatinkehyksen kiinnityspinnat pölystä.
 7. Aseta suodatinkehys uuteen suodattimeen.
 8. Aseta suodatinkehys kannattimeensa.
 9. Lukitse suodatinkehys paikalleen kiinnikkeillään.
 10. Asenna laitekansi likasäiliön päälle ja sulje kaksi salpaa.

Suodatinhuovan vaihto

Image alternative
 1. Paina poistoilmasuodattimen lukituksen vapautuspainiketta ja irrota suodatinkannattimesta.
 2. Irrota suodatinhuopa suodatinkannattimesta.
 3. Kiinnitä uusi suodatinhuopa suodatinkannattimeen.
 4. Kiinnitä suodatinkannatin laitteeseen.

Akkukäyttöisten koneiden kuljetus ja varastointi

Kuljettaminen
  VAROITUS
  Käynnistyminen vahingossa kuljetuksen aikana !
 • Kuljeta tuotteesi aina akku irrotettuna!
 • Irrota akut.
 • Älä koskaan kuljeta akkuja irrallaan muiden tavaroiden joukossa.
 • Pitemmän kuljetuksen jälkeen tarkasta koneen ja akkujen mahdolliset vauriot ennen käyttöä.
Varastointi
  VAROITUS
  Viallinen tai vuotava akku voi aiheuttaa vaurioita !
 • Varastoi tuotteesi aina akku irrotettuna!
 • Varastoi kone ja akut viileässä ja kuivassa paikassa.
 • Älä koskaan varastoi akkuja auringonpaisteessa, lämmittimen tai patterin päällä tai ikkunan vieressä.
 • Varastoi kone ja akut lasten ja asiattomien henkilöiden ulottumattomissa.
 • Pitemmän varastoinnin jälkeen tarkasta kone ja akkujen mahdolliset vauriot ennen käyttöä.

Apua häiriötilanteisiin

Häiriöissä, joita ei ole kuvattu tässä taulukossa tai joita et itse pysty poistamaan, ota yhteys Hilti -huoltoon.

Vianmääritys

Häiriö
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Akku ei lukitu paikalleen selvästi kaksi kertaa naksahtaen.
Akun salpanokka likaantunut.
 • Puhdista salpanokka ja kiinnitä akku paikalleen.
1 LED-merkkivalo vilkkuu.
Laite ei toimi.
Akku tyhjentynyt.
 • Vaihda akku ja lataa tyhjentynyt akku.
Akku on liian kylmä tai liian kuuma.
 • Anna akun hitaasti lämmitä tai jäähtyä huoneenlämpötilaan.
4 LED-merkkivaloa vilkkuvat.
Moottori ylikuumentunut.
 • Kytke laite pois päältä.
 • Odota 10 minuuttia.
 • Poista tukokset suodattimessa, imuaukossa, letkussa ja poistoilmasuodattimessa.
 • Kytke laite päälle.
Alentunut imuteho.
Likasäiliö täynnä.
 • Tyhjennä likasäiliö.
Imuletku tai suutin tukossa.
 • Puhdista imuletku ja suutin.
Suodatin on tukossa
 • Tarkasta, että suodatin on oikein paikallaan.
Imuletku tai suutin vaurioitunut.
 • Vaihda imuletku tai suutin.
Imuletku ei ole lukittunut paikalleen.
Lievät sähköiskut.
Staattisen sähkön varaus.
 • Lisää ilman kosteutta.
 • Imuroi käyttäen ECO -tilaa.

Hävittäminen

Image alternative Hilti -työkalut, -koneet ja -laitteet on pääosin valmistettu kierrätyskelpoisista materiaaleista. Kierrätyksen edellytys on materiaalien asianmukainen lajittelu. Useissa maissa Hilti ottaa vanhat koneet ja laitteet vastaan kierrätystä ja hävitystä varten. Lisätietoja saat Hilti -huollosta tai -edustajalta.
Akkujen hävittäminenMääräystenvastaisten hävittämisen seurauksena akuista ulos pääsevät kaasut tai nesteet voivat vaarantaa terveyden.
 • Älä lähetä vaurioituneita akkuja!
 • Peitä liitännät sähköä johtamattomalla materiaalilla oikosulkujen välttämiseksi.
 • Hävitä akut siten, etteivät ne voi joutua lasten käsiin.
 • Hävitä akku viemällä se Hilti Store -liikkeeseen tai käänny vastuullisen jätteenkäsittely-yrityksen puoleen.
Image alternative
 • Älä hävitä sähkötyökaluja, elektronisia laitteita ja akkuja tavallisen sekajätteen mukana!

Valmistajan myöntämä takuu

 • Jos sinulla on takuuehtoihin liittyviä kysymyksiä, ota yhteys paikalliseen Hilti -edustajaan.
Image alternative