Kieli

TE 60-A36

Alkuperäiset ohjeet

Dokumentaation tiedot

Tästä dokumentaatiosta

 • Lue ehdottomasti tämä dokumentaatio ennen tuotteen käyttöönottoa. Se on turvallisen työnteon ja tuotteen ongelmattoman käsittelyn perusedellytys.
 • Noudata tässä dokumentaatiossa ja tuotteessa olevia turvallisuus- ja varoitushuomautuksia.
 • Säilytä käyttöohje aina tuotteen yhteydessä ja varmista, että käyttöohje on mukana, kun luovutat tuotteen toiselle henkilölle.

Merkkien selitykset

Varoitushuomautukset

Varoitushuomautukset varoittavat tuotteen käyttöön liittyvistä vaaroista. Seuraavia varoitustekstejä käytetään:
VAKAVA VAARA
VAKAVA VAARA !
 • Varoittaa uhkaavasta vaaratilanteesta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai jopa kuolema.
VAARA
VAARA !
 • Varoittaa mahdollisesta vaarasta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai kuolema.
VAROITUS
HUOMIO !
 • Varoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, josta voi seurata loukkaantuminen tai aineellinen vahinko.

Symbolit dokumentaatiossa

Tässä dokumentaatiossa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Lue käyttöohje ennen käyttämistä
Image alternative Toimintaohjeita ja muuta hyödyllistä tietoa
Image alternative Kierrätyskelpoisten materiaalien käsittely
Image alternative Älä hävitä sähkölaitteita ja akkuja tavallisen sekajätteen mukana

Symbolit kuvissa

Kuvissa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Nämä numerot viittaavat vastaavaan kuvaan tämän käyttöohjeen alussa
Image alternative Numerointi kertoo työvaiheiden järjestyksen kuvissa ja saattaa poiketa numeroinnista tekstissä
Image alternative Kohtanumeroita käytetään kuvassa Yleiskuva , ja ne viittaavat kuvatekstien numerointiin kappaleessa Tuoteyhteenveto
Image alternative Tämän merkin tarkoitus on kiinnittää erityinen huomiosi tuotteen käyttöön ja käsittelyyn.

Tuotekohtaiset symbolit

Symbolit tuotteessa

Tuotteessa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Poraaminen iskulla (iskuporaus)
Image alternative Piikkaaminen
Image alternative Piikkausterän kohdistaminen
Image alternative Suojausluokka II (kaksinkertainen eristys)
Image alternative Kierrosta minuutissa
Image alternative Nimellistyhjäkäyntikierrosluku
Image alternative Halkaisija
Image alternative Tasavirta
Image alternative Litiumioniakku
Image alternative Käytettävien Hilti -litiumioniakkujen tyyppisarja. Ota kappaleessa Tarkoituksenmukainen käyttö annetut tiedot huomioon.
Image alternative Tuote tukee langatonta tiedonsiirtoa, joka on yhteensopiva iOS- ja Android-alustojen kanssa.
Image alternative Älä koskaan käytä akkua lyöntityökaluna.
Image alternative Älä päästä akkua putoamaan. Älä käytä akkua, johon on kohdistunut isku tai joka on muutoin vaurioitunut.

Kytkeminen päälle ja pois päältä

Symbolit
Image alternative Tuote on kytketty päälle
Image alternative Tuote on kytketty pois päältä

Tuotetiedot

Image alternative -tuotteet on tarkoitettu ammattikäyttöön, ja niitä saa käyttää, huoltaa tai korjata vain valtuutettu, koulutettu henkilö. Käyttäjän pitää olla hyvin perillä käyttöön liittyvistä vaaroista. Tuote ja sen varusteet saattavat aiheuttaa vaaratilanteita, jos kokemattomat henkilöt käyttävät tuotetta ohjeiden vastaisesti tai muutoin asiattomasti.
Tyyppimerkinnän ja sarjanumeron löydät tyyppikilvestä.
 • Kirjoita sarjanumero oheiseen taulukkoon. Tuotteen tiedot tarvitaan, jos esität kysymyksiä myynti- tai huoltoedustajallemme.
  Tuotetiedot
  Kombiporavasara
  TE 60‑A36
  Sukupolvi
  04
  Sarjanumero

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Image alternative
Vakuutamme, että tässä kuvattu tuote täyttää voimassa olevien direktiivien ja standardien vaatimukset. Kuva vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on tämän dokumentaation lopussa.
Tekninen dokumentaatio löytyy tästä:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Turvallisuus

Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvallisuusohjeet

Image alternative VAKAVA VAARA Lue kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet, selostukset ja tekniset tiedot, jotka liittyvät tähän sähkötyökaluun. Seuraavien ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet huolellisesti vastaisen varalle.
Turvallisuusohjeissa käytetty käsite ”sähkötyökalu” tarkoittaa verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja (joissa verkkojohto) ja akkukäyttöisiä sähkötyökaluja (joissa ei verkkojohtoa).
Työpaikan turvallisuus
 • Pidä työskentelyalue siistinä ja hyvin valaistuna. Työpaikan epäjärjestys ja valaisemattomat työalueet voivat johtaa tapaturmiin.
 • Älä käytä sähkötyökalua räjähdysalttiissa ympäristössä, jossa on syttyvää nestettä, kaasua tai pölyä. Sähkötyökalut synnyttävät kipinöitä, jotka saattavat sytyttää pölyn tai höyryt.
 • Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua käyttäessäsi. Voit menettää koneen hallinnan huomiosi suuntautuessa muualle.
Sähköturvallisuus
 • Sähkötyökalun pistokkeen pitää sopia pistorasiaan. Pistoketta ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä pistorasia-adaptereita suojamaadotettujen sähkötyökalujen yhteydessä. Alkuperäisessä kunnossa olevat pistokkeet ja sopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.
 • Vältä koskettamasta sähköä johtaviin pintoihin kuten putkiin, pattereihin, liesiin ja jääkaappeihin. Sähköiskun vaara kasvaa, jos kehosi maadottuu.
 • Älä aseta sähkötyökalua alttiiksi sateelle tai kosteudelle. Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään lisää sähköiskun vaaraa.
 • Älä kanna tai ripusta sähkötyökalua verkkojohdostaan äläkä vedä pistoketta irti pistorasiasta johdosta vetämällä. Pidä johto loitolla kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista ja liikkuvista osista. Vahingoittuneet tai toisiinsa kietoutuneet johdot lisäävät sähköiskun vaaraa.
 • Kun käytät sähkötyökalua ulkona, käytä ainoastaan ulkokäyttöön soveltuvia jatkojohtoja. Ulkokäyttöön soveltuvan jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
 • Jos sähkötyökalua on välttämätöntä käyttää kosteassa ympäristössä, käytä vikavirtasuojakytkintä. Vikavirtasuojakytkimen käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
Henkilöturvallisuus
 • Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja noudata tervettä järkeä sähkötyökalua käyttäessäsi. Älä käytä sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Sähkötyökalua käytettäessä hetkellinenkin varomattomuus saattaa aiheuttaa vakavia vammoja.
 • Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita ja aina suojalaseja. Henkilökohtaiset suojavarusteet, kuten hengityssuojain, luistamattomat turvajalkineet, kypärä ja kuulosuojaimet, pienentävät oikein käytettyinä loukkaantumisriskiä sähkötyökalun käyttötilanteesta riippuen.
 • Varo tahatonta käynnistämistä. Varmista, että sähkötyökalu on kytketty pois päältä, ennen kuin liität sen verkkovirtaan ja/tai liität siihen akun, otat sen käteesi tai kannat sitä. Jos kannat sähkötyökalua sormi käyttökytkimellä tai liität pistokkeen pistorasiaan käyttökytkimen ollessa käyntiasennossa, altistat itsesi onnettomuuksille.
 • Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvitaltat, ennen kuin käynnistät sähkötyökalun. Työkalu tai avain, joka sijaitsee koneen pyörivässä osassa, saattaa johtaa loukkaantumiseen.
 • Vältä vaikeita työskentelyasentoja. Varmista aina tukeva seisoma-asento ja tasapaino. Siten voit paremmin hallita sähkötyökalua odottamattomissa tilanteissa.
 • Käytä työhösi soveltuvia vaatteita. Älä käytä löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet loitolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet, korut ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
 • Jos pölynpoisto- ja keräilylaitteita voidaan asentaa, sinun on tarkastettava, että ne on liitetty oikein ja että niitä käytetään oikealla tavalla. Pölynpoistovarustuksen käyttö vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
 • Älä tuudittaudu virheelliseen turvallisuuden tunteeseen äläkä laiminlyö sähkötyökaluja koskevia turvallisuusohjeita silloinkaan, kun mielestäsi jo olet kokenut sähkötyökalun käyttäjä. Harkitsematon ja huolimaton toiminta voi sekunnin murto-osissa johtaa vakaviin loukkaantumisiin.
Sähkötyökalun käyttö ja käsittely
 • Älä ylikuormita konetta. Käytä kyseiseen työhön tarkoitettua sähkötyökalua. Sopivaa sähkötyökalua käyttäen työskentelet paremmin ja varmemmin tehoalueella, jolle sähkötyökalu on tarkoitettu.
 • Älä käytä sähkötyökalua, jonka käyttökytkin ei toimi. Sähkötyökalu, jota ei enää voida käynnistää ja pysäyttää käyttökytkimellä, on vaarallinen ja se täytyy korjata.
 • Irrota pistoke pistorasiasta ja/tai irrota akku ennen kuin muutat säätöjä, vaihdat terää tai lisävarusteita ja kun lopetat koneen käyttämisen. Tämä turvatoimenpide estää sähkötyökalun tahattoman käynnistysriskin.
 • Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun niitä ei käytetä. Älä anna toisten henkilöiden käyttää konetta, elleivät he ole perehtyneet sen käyttöön ja lukeneet käyttöohjeita. Sähkötyökalut ovat vaarallisia, jos niitä käyttävät kokemattomat henkilöt.
 • Hoida sähkötyökaluja ja niiden varusteita huolella. Tarkasta, että liikkuvat osat toimivat moitteettomasti eivätkä ole puristuksissa, ja tarkasta myös, ettei sähkötyökalussa ole murtuneita tai vaurioituneita osia, jotka saattaisivat haitata sen toimintaa. Korjauta vaurioituneet osat ennen koneen käyttämistä. Usein loukkaantumisten ja tapaturmien syynä on sähkötyökalujen laiminlyöty huolto.
 • Pidä terät terävinä ja puhtaina. Huolella hoidetut terät, joiden leikkausreunat ovat teräviä, eivät jumitu herkästi, ja niillä työnteko on kevyempää.
 • Käytä sähkötyökalua, lisävarusteita ja tarvikkeita, teriä jne. niiden käyttöohjeiden mukaisesti. Ota tällöin työolosuhteet ja suoritettava työtehtävä huomioon. Sähkötyökalun käyttö muuhun kuin sille tarkoitettuun käyttöön saattaa johtaa vaarallisiin tilanteisiin.
 • Pidä käsikahvat ja tartuntapinnat kuivina, puhtaina, öljyttöminä ja rasvattomina. Jos käsikahvat tai tartuntapinnat ovat liukkaat, sähkötyökalun turvallinen käyttö ja hallinta voi yllättävissä tilanteissa olla mahdotonta.
Akkukäyttöisen sähkötyökalun käyttö ja käsittely
 • Lataa akku vain valmistajan suosittamalla laturilla. Jos laturi on tarkoitettu vain tietyn akkumallin lataamiseen, palovaara on olemassa, jos laturia käytetään muiden akkujen lataamiseen.
 • Käytä ainoastaan juuri kyseiseen sähkötyökaluun tarkoitettua akkua. Jonkun muun akun käyttö saattaa johtaa loukkaantumiseen ja tulipaloon.
 • Pidä irrallinen akku loitolla metalliesineistä, kuten paperinliittimistä, kolikoista, avaimista, nauloista, ruuveista tai muista pienistä metalliesineistä, jotka voivat oikosulkea akun liittimet. Akun liittimien välinen oikosulku saattaa aiheuttaa palovammoja tai johtaa tulipaloon.
 • Väärästä käytöstä johtuen saattaa akusta vuotaa nestettä, jota ei saa koskettaa. Vältä kosketusta sen kanssa. Tarvittaessa huuhtele kosketuskohta vedellä. Jos nestettä pääsee silmiin, tarvitaan lisäksi lääkärin apua. Akusta vuotava neste saattaa aiheuttaa ärsytystä ja palovammoja.
 • Älä käytä akkua, joka on vaurioitunut tai johon on tehty muutoksia. Vaurioitunut akku tai akku, jota on muutettu, saattaa käyttäytyä yllättävästi ja aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen ja vammoja.
 • Varjele akkua avotulelta ja korkeilta lämpötiloilta. Avotuli tai yli 130 °C:n (265 °F) lämpötila voi aiheuttaa räjähdyksen.
 • Noudata kaikkia akun lataamisesta annettuja ohjeita, ja lataa akku tai akun sisältävä sähkötyökalu aina käyttöohjeessa mainittuja lämpötilarajoja noudattaen. Akun virheellinen lataaminen tai lataaminen sallitun lämpötila-alueen lämpötiloja noudattamatta saattaa johtaa akun tuhoutumiseen ja aiheuttaa tulipalovaaran.
Huolto
 • Anna koulutettujen ammattihenkilöiden korjata sähkötyökalusi ja hyväksy korjauksiin vain alkuperäisiä varaosia. Siten varmistat koneen turvallisuuden säilymisen.
 • Älä koskaan yritä huoltaa vaurioitunutta akkua. Akkujen kaikki huoltotyöt saa suorittaa vain valmistaja tai sen valtuuttama huoltopiste.

Poravasaroita koskevat turvallisuusohjeet

 • Käytä kuulosuojaimia. Melu saattaa heikentää kuuloasi.
 • Käytä koneen mukana toimitettuja lisäkäsikahvoja. Koneen hallinnan menettäminen saattaa aiheuttaa loukkaantumisia.
 • Pidä koneesta kiinni vain sen eristetyistä kahvapinnoista, jos teet työtä, jossa terä saattaa osua rakenteen sisällä olevaan virtajohtoon . Jos terä osuu virtajohtoon, koneen metalliosiin saattaa johtua virta, jolloin saatat saada sähköiskun.

Lisää poravasaroiden turvallisuusohjeita

Henkilöturvallisuus
 • Käytä vain tuotetta, joka on teknisesti moitteettomassa kunnossa.
 • Älä koskaan tee koneeseen minkäänlaisia muutoksia.
 • Käytä koneen mukana toimitettuja lisäkäsikahvoja. Koneen hallinnan menettäminen saattaa aiheuttaa loukkaantumisia.
 • Kun teet reikiä, varmista työstettävän kohdan taustapuoli. Putoamaan tai sinkoutumaan pääsevät palaset voivat aiheuttaa muille vammoja.
 • Pidä aina molemmin käsin kiinni koneen käsikahvoista. Pidä käsikahvat kuivina ja puhtaina.
 • Pidä koneesta kiinni vain sen eristetyistä kahvapinnoista, jos teet työtä, jossa terä saattaa osua rakenteen sisällä olevaan virtajohtoon. Jos terä osuu virtajohtoon, koneen metalliosiin saattaa johtua virta, jolloin saatat saada sähköiskun.
 • Varo, ettet koske pyöriviin osiin - loukkaantumisvaara!
 • Konetta käyttäessäsi käytä soveltuvia suojalaseja, suojakypärää, kuulosuojaimia, suojakäsineitä ja kevyttä hengityssuojainta.
 • Käytä työkaluterän vaihdossa suojakäsineitä. Työkaluterän koskettaminen saattaa aiheuttaa haavoja ja palovammoja.
 • Käytä suojalaseja. Sirpaleet saattavat aiheuttaa vammoja ja vahingoittaa silmiä.
 • Selvitä työssä syntyvän pölyn vaarallisuus ennen työn aloittamista. Käytä rakennustyömaakäyttöön hyväksyttyä pölynimuria, joka täyttää viralliset pölysuojaluokitusmääräykset. Tiettyjen materiaalien kuten lyijypitoisen maalin, joidenkin puulajien, kvartsia sisältävän betonin / muurauksen / kivetyksen ja mineraalien sekä metallien pölyt voivat olla terveydelle vaarallisia.
 • Varmista työpisteen hyvä tuuletus ja tarvittaessa käytä hengityssuojainta, joka soveltuu kyseessä olevalla pölylle. Pölyjen ihokosketus tai hengittäminen saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita ja/tai hengitystiesairauksia koneen käyttäjälle tai lähellä oleville henkilöille. Tietyt pölyt kuten tammen tai pyökin pöly on luokiteltu syöpää aiheuttaviksi, erityisesti jos niihin liittyy puunkäsittelyn lisäaineita (kromaatti, puunsuoja-aineet). Asbestia sisältäviä materiaaleja saavat työstää vain erikoiskoulutetut henkilöt.
 • Pidä työssäsi taukoja, joiden aikana tee sormivoimisteluliikkeitä varmistaaksesi sormiesi hyvän verenkierron. Pitempään jatkuva työnteko saattaa tärinän vuoksi aiheuttaa verenkiertohäiriöitä tai sormien, käsien ja ranteiden hermokipuja.
Sähköturvallisuus
 • Tarkasta ennen työn aloittamista, onko työskentelyalueella rakenteiden sisälle asennettuja sähköjohtoja tai kaasu- ja vesiputkia. Koneen ulkopinnan metalliosista saatat saada sähköiskun, jos vahingossa osut sähköjohtoon.
Sähkötyökalujen käyttö ja hoito
 • Kytke sähkötyökalu heti pois päältä, jos terä jumittuu. Kone saattaa pyrkiä liikkumaan sivusuunnassa.
 • Odota, että sähkötyökalu on täysin pysähtynyt, ennen kuin lasket sen kädestäsi.

Kuvaus

Tuoteyhteenveto

Image alternative
 1. Istukka
 2. Syvyysrajoittimen (lisävaruste) säätö
 3. Syvyysrajoitin (lisävaruste)
 4. Toimintatapavalitsin
 5. Jatkuvan käytön lukitsin (vain piikkaaminen)
 6. Käyttökytkin
 7. Lataustila- ja häiriönäyttö (litiumioniakku)
 8. Vapautuspainikkeet joissa lisätoimintona lataustilan näytön aktivointi
 9. Akku
 10. Sivukahva
 11. Käyttökytkin
 12. Puolitehon painike
 13. Puolitehon merkkivalo
 14. Huoltotarpeen merkkivalo
 15. Päällä-/pois päältä -merkkivalo

Tarkoituksenmukainen käyttö

Kuvattu tuote on paineilmatoimisella iskumekanismilla varustettu sähkökäyttöinen kombiporavasara. Se on tarkoitettu betonin, tiilen, muurauksen, puun ja metallin poraustöihin. Tuotetta voidaan myös käyttää tiilen ja muurauksen kevyisiin ja keskivaativiin piikkaustöihin ja betonin viimeistelytöihin.

 • Käytä tämän tuotteen yhteydessä vain B 36 -sarjan Hilti -litiumioniakkuja.
 • Käytä tämän akun yhteydessä vain C4/36-sarjan Hilti -latureita.

Mahdollinen väärä käyttö

 • Tämä tuote ei sovellu terveydelle vaarallisten materiaalien työstöön.
 • Tämä tuote ei sovellu kosteassa ympäristössä käytettäväksi.

Taustakiinnikeankkuri

Tuote soveltuu taustakiinnikeankkureiden kiinnittämiseen. Käytä vain soveltuvia kiinnitystyökaluja!
Tarkempia tietoja saat Hilti -edustajalta.

ATC

Tuotteessa on elektroninen pikapoiskytkentä ATC (Active Torque Control).
Jos työkaluterä juuttuu tai takertelee, tuote saattaa yhtäkkiä ja hallitsemattomasti pyörähtää päinvastaiseen suuntaan. ATC tunnistaa tuotteen tällaisen äkillisen pyörähdysliikkeen ja kytkee tuotteen heti pois päältä.
Moitteettoman toiminnan edellytys on, että tuote pystyy pyörimään.
Pikapoiskytkennän tapahduttua kytke tuote pois päältä ja takaisin päälle.

Active Vibration Reduction

Tuotteessa on Active Vibration Reduction (AVR) -järjestelmä, joka merkittävästi vähentää tärinää.

Pikaistukka (lisävaruste)

Pikaistukan ansiosta työkaluterän vaihto onnistuu nopeasti ilman työkaluja. Se soveltuu työkaluterille, joissa on lieriövarsi tai kuusiokanta ja joita käytetään koneen toimintatavalla "Iskulla poraaminen Image alternative".

Huoltotarpeen merkkivalo

Tuotteessa on huoltotarpeen merkkivalo.

MMI

Tila
Merkitys
Huoltotarpeen merkkivalo palaa.
Käyttöajan perusteella huolto on tullut ajankohtaiseksi.
Huoltotarpeen merkkivalo vilkkuu.
Korjauta tuote Hilti -huollossa.
Päällä-/pois päältä -merkkivalo palaa.
Tuote on kytketty päälle
Päällä-/pois päältä -merkkivalo vilkkuu.
Tuote on hetkellisen vian vuoksi kytketty pois päältä.
Päällä-/pois päältä -merkkivalo ei pala.
Tuote on kytketty pois päältä.
Merkkivalo Puoliteho palaa.
Tuote toimii puolella teholla.
Merkkivalo Puoliteho ei pala.
Tuote toimii täydellä teholla.

Litiumioniakun lataustilan näyttö

Litiumioniakun lataustila ja koneen häiriöt näytetään litiumioniakun näytössä. Litiumioniakun lataustila näytetään, kun jompaakumpaa akun lukituksen vapautuspainikkeista painetaan kevyesti.
Tila
Merkitys
4 LED-merkkivaloa palaa.
Lataustila: 75 % ... 100 %
3 LED-merkkivaloa palaa.
Lataustila: 50 % ... 75 %
2 LED-merkkivaloa palaa.
Lataustila: 25 % ... 50 %
1 LED-merkkivalo palaa.
Lataustila: 10 % ... 25 %
1 LED-merkkivalo vilkkuu.
Lataustila: < 10 %
1 LED-merkkivalo vilkkuu, tuote ei ole toimintavalmis.
Akku on ylikuumentunut tai täysin tyhjentynyt.
4 LED-merkkivaloa vilkkuu, tuote ei ole toimintavalmis.
Kone on ylikuormittunut tai ylikuumentunut.
Akun lataustilan tarkastaminen ei ole mahdollista käyttökytkin painettuna ja 5 sekunnin aikana käyttökytkimen vapauttamisesta.
Jos akun LED-merkkivalot vilkkuvat, ota huomioon ohjeet kappaleessa Apua häiriötilanteisiin.

Toimituksen sisältö

Kombiporavasara, sivukahva, käyttöohje.
Muita tälle tuotteelle hyväksyttyjä järjestelmätuotteita löydät Hilti Store -liikkeestä tai nettiosoitteesta: www.hilti.group | USA: www.hilti.com

Tekniset tiedot


TE 60-A36
Nimellisjännite
36 V
Paino EPTA 01 mukaan
8,1 kg
Yhden iskun energia EPTA 05 mukaan
8,1 J
Ø iskuporanterä
12 mm …40 mm
Ø poranterä
40 mm …80 mm
Ø iskuporakruunu
45 mm …100 mm
Ø timanttiporakruunu PCM
42 mm …102 mm
Ø metalliporanterä
10 mm …20 mm
Ø puuporanterä
10 mm …32 mm
Istukka
TE‑Y

Melutiedot ja tärinäarvot EN 62841 mukaan

Tässä käyttöohjeessa annetut äänenpaine- ja tärinäarvot on mitattu standardoitujen mittausmenetelmien mukaisesti, ja näitä arvoja voidaan käyttää sähkötyökalujen vertailussa. Ne soveltuvat myös altistumisten tilapäiseen arviointiin.
Annetut arvot koskevat sähkötyökalun pääasiallisia käyttötarkoituksia. Jos sähkötyökalua kuitenkin käytetään muihin tarkoituksiin, poikkeavia työkaluja tai teriä käyttäen tai puutteellisesti huollettuna, arvot voivat poiketa tässä ilmoitetuista. Tämä saattaa merkittävästi lisätä altistumista koko työskentelyajan aikana.
Altistumisia tarkasti arvioitaessa on otettava huomioon myös ne ajat, jolloin kone on kytketty pois päältä tai jolloin kone on päällä, mutta sillä ei tehdä varsinaista työtä. Tämä saattaa merkittävästi vähentää altistumista koko työskentelyajan aikana.
Käyttäjän suojaamiseksi melun ja/tai tärinän vaikutukselta ryhdy tarpeellisiin turvatoimenpiteisiin kuten: Sähkötyökalun ja siihen kiinnitettävien työkalujen huolto, käsien lämpimänä pitäminen, työtehtävien organisointi.
Melupäästöarvot EN 60745 mukaan

TE 60-A36
Äänenpainetaso (LpA)
98 dB
Äänenpainetason epävarmuus (KpA)
3 dB
Äänitehotaso (LWA)
109 dB
Äänitehotason epävarmuus (KWA)
3 dB
Tärinän kokonaisarvot EN 60745 mukaan

TE 60-A36
Poraaminen iskulla betoniin (ah, HD)
8,3 m/s²
Epävarmuus (K)
1,5 m/s²
Piikkaaminen betoniin (ah, CHeq)
6,7 m/s²
Epävarmuus (K)
1,5 m/s²

Käyttö

Työkohteen valmistelu

Kytke tuote pois päältä tai irrota akku, ennen kuin muutat säätöjä tai vaihdat lisävarusteosia.
Noudata tässä dokumentaatiossa ja tuotteessa olevia turvallisuus- ja varoitushuomautuksia.

Akun irrotus

Image alternative
 1. Paina akun lukituksen vapautuspainikkeita.
 2. Vedä akku taaksepäin irti.

Sivukahvan kiinnitys

VAROITUS
Loukkaantumisvaara Kombiporavasaran hallinnan menettämisen vaara.
 • Varmista, että sivukahva on kiinnitetty oikein ja kunnolla kiinni. Varmista, että kiristyspanta on oikein paikallaan koneessa olevassa urassa.
VAROITUS
Loukkaantumisvaara! Kiinnitetty mutta ei-käytettävä syvyysrajoitin haittaa koneen käyttäjää.
 • Irrota syvyysrajoitin tuotteesta.
Image alternative
 1. Kierrä kahvaa sivukahvan kiinnittimen (kiinnityspanta) avaamiseksi.
 2. Työnnä kiinnitin (kiinnityspanta) edestäpäin istukan päälle sille tarkoitettuun uraan saakka.
 3. Aseta sivukahva haluamaasi asentoon.
 4. Kierrä kahvaa sivukahvan kiinnittimen (kiinnityspanta) kiinni kiristämiseksi.

Syvyysrajoittimen (lisävaruste) kiinnitys

Image alternative
 1. Kierrä kahvaa sivukahvan kiinnittimen (kiinnityspanta) avaamiseksi.
 2. Työnnä syvyysrajoitin edestäpäin sille tarkoitettuihin 2 ohjainreikään.
 3. Kierrä nuppia sivukahvan kiinnittimen (kiinnityspanta) kiristämiseksi.

Tehonsäätö

Kun akku laitetaan tuotteeseen, tuote säätyy aina toimimaan täydellä teholla.
 1. Paina puolitehon painiketta. Tuote kytkeytyy puolitehon käyttöön.
  • Puolitehon merkkivalo palaa.
 2. Paina puolitehon painiketta uudelleen. Tuote kytkeytyy täyden tehon käyttöön.
  • Puolitehon merkkivalo sammuu.

Työkaluterän kiinnitys/irrotus

VAKAVA VAARA
Palovaara Kuuman työkalun ja helposti syttyvien materiaalien välisen kosketuksen aiheuttama vaara.
 • Älä laske kuumaa työkalua herkästi syttyvien materiaalien päälle.
VAROITUS
Loukkaantumisvaara! Terä kuumenee käytössä.
 • Käytä terän vaihdossa suojakäsineitä.
 • Älä laske kuumaa työkalua herkästi syttyvien materiaalien päälle.
Soveltumattoman rasvan käyttö voi vaurioittaa tuotetta. Käytä vain alkuperäistä Hilti -rasvaa.
Image alternative
 1. Rasvaa työkaluterän istukkapää kevyesti.
  • Käytä vain alkuperäistä Hilti -rasvaa. Vääränlainen rasva voi vaurioittaa tuotetta.
 2. Laita työkaluterä istukkaan vasteeseen saakka ja varmista, että se lukittuu paikalleen.
 3. Tarkasta työkaluterän kunnollinen lukittuminen vetämällä työkaluterästä.
  • Tuote on toimintavalmis.
 4. Vedä työkaluterän lukitsin taaksepäin vasteeseen saakka ja irrota työkaluterä.

Akun kiinnitys

VAARA
Sähköinen vaara Oikosulun aiheuttama vaara.
 • Varmista ennen akun paikalleen laittamista, ettei akun liittimissä akussa ja kombiporavasarassa ole vieraita esineitä.
VAARA
Loukkaantumisvaara Akun putoamisen aiheuttama vaara.
 • Putoamaan pääsevä akku saattaa vahingoittaa sinua tai muita. Tarkasta, että akku on kunnolla kiinni kombiporavasarassa.
Image alternative
 1. Aseta akku konekiinnikkeeseen siten, että se kuultavasti lukittuu.
 2. Tarkasta, että akku on kunnolla kiinni.

Työskentely

VAROITUS
Loukkaantumisvaara Kombiporavasaran hallinnan menettämisen vaara.
 • Varmista, että sivukahva on kiinnitetty oikein ja kunnolla kiinni. Varmista, että kiristyspanta on oikein paikallaan koneessa olevassa urassa.
Noudata tässä dokumentaatiossa ja tuotteessa olevia turvallisuus- ja varoitushuomautuksia.

Poraaminen iskulla (iskuporaus)

 1. Aseta toimintatapavalitsin tämän symbolin kohdalle: Image alternative.
 2. Säädä haluamasi teho.
 3. Aseta poranterä alustaa vasten.
 4. Paina käyttökytkintä.
  • Tuote käynnistyy.

Poraus ilman iskua

Poraaminen ilman iskua on mahdollista käytettäessä työkaluterää, jossa on erityinen kiinnityspää. Hilti -työkaluvalikoimasta löytyy myös tällaisia työkaluteriä. Vaihtoehtoisesti voit kiinnittää pikaistukkaan esimerkiksi lieriövarrellisen puuporanterän tai metalliporanterän ja porata ilman iskua.
 • Aseta toimintatapavalitsin tämän symbolin kohdalle: Image alternative.

Piikkausterän kohdistaminen

VAROITUS
Loukkaantumisvaara! Piikkaussuunnan hallinnan menettämisen vaara.
 • Älä työskentele asentoa "Piikkausterän kohdistaminen" käyttäen. Aseta toimintatapavalitsin piikkausasentoon , kunnes se lukittuu.
Piikkaustyökalun voi kiinnittää 24 eri asentoon (15°:n välein). Näin latta- ja muotopiikkaustyökalun saa kiinnitettyä aina työn kannalta sopivimpaan asentoon.
Image alternative
 1. Aseta toimintatapavalitsin piikkausterän kohdistamisen asentoon Image alternative.
 2. Kierrä piikkausterä haluamaasi asentoon.
 3. Aseta toimintatapavalitsin tämän symbolin kohdalle: Image alternative siten, että se lukittuu.
  • Tuote on toimintavalmis.

Piikkaaminen

 • Aseta toimintatapavalitsin piikkausasentoon Image alternative.

Jatkuvan käytön kytkeminen päälle ja pois päältä

Piikkauskäytössä voit lukita käyttökytkimen pohjaan.
Image alternative
 1. Työnnä jatkuvan käytön lukitsin eteenpäin.
 2. Paina käyttökytkin täysin pohjaan.
  • Tuote toimii nyt jatkuvassa käytössä.
 3. Työnnä jatkuvan käytön lukitsin taaksepäin.
  • Tuote kytkeytyy pois päältä.

Huolto, hoito ja kunnossapito

VAARA
Loukkaantumisvaara jos akku paikallaan !
 • Irrota akku aina ennen hoito- ja kunnostustöitä!
Koneen hoito
 • Poista pinttynyt lika varovasti.
 • Puhdista jäähdytysilmaraot varovasti kuivalla harjalla.
 • Käytä kotelon puhdistamiseen vain kevyesti kostutettua kangasta. Älä käytä silikonia sisältäviä hoitoaineita, sillä ne voivat vaurioittaa muoviosia.
Litiumioniakkujen hoito
 • Pidä akku puhtaana, öljyttömänä ja rasvattomana.
 • Käytä kotelon puhdistamiseen vain kevyesti kostutettua kangasta. Älä käytä silikonia sisältäviä hoitoaineita, sillä ne voivat vaurioittaa muoviosia.
 • Varo, ettei kosteutta pääse tunkeutumaan sisään.
Kunnossapito
 • Tarkasta säännöllisin välein kaikkien näkyvien osien mahdolliset vauriot ja käyttöelementtien moitteeton toiminta.
 • Jos havaitset vaurioita ja / tai toteat toimintahäiriöitä, älä käytä tuotetta. Korjauta heti Hilti -huollossa.
 • Hoito- ja kunnostustöiden jälkeen kiinnitä kaikki suojalaitteet ja tarkasta niiden toiminta.
Käyttöturvallisuuden varmistamiseksi käytä vain alkuperäisiä varaosia ja käyttömateriaaleja. Tälle tuotteelle hyväksyttyjä varaosia, kulutusmateriaaleja ja lisävarusteita löydät Hilti Store -liikkeestä tai osoitteesta: www.hilti.group .

Akkukäyttöisten koneiden kuljetus ja varastointi

Kuljettaminen
  VAROITUS
  Käynnistyminen vahingossa kuljetuksen aikana !
 • Kuljeta tuotteesi aina akku irrotettuna!
 • Irrota akut.
 • Älä koskaan kuljeta akkuja irrallaan muiden tavaroiden joukossa.
 • Pitemmän kuljetuksen jälkeen tarkasta koneen ja akkujen mahdolliset vauriot ennen käyttöä.
Varastointi
  VAROITUS
  Viallinen tai vuotava akku voi aiheuttaa vaurioita !
 • Varastoi tuotteesi aina akku irrotettuna!
 • Varastoi kone ja akut viileässä ja kuivassa paikassa.
 • Älä koskaan varastoi akkuja auringonpaisteessa, lämmittimen tai patterin päällä tai ikkunan vieressä.
 • Varastoi kone ja akut lasten ja asiattomien henkilöiden ulottumattomissa.
 • Pitemmän varastoinnin jälkeen tarkasta kone ja akkujen mahdolliset vauriot ennen käyttöä.

RoHS (vaarallisten aineiden käytön rajoittamisen direktiivi)

Image alternative
Vaarallisten aineiden taulukon löydät seuraavasta linkistä: qr.hilti.com/r8377057.
Linkki RoHS-taulukkoon on tämän dokumentaation lopussa QR-koodina.

Apua häiriötilanteisiin

Häiriöissä, joita ei ole kuvattu tässä taulukossa tai joita et itse pysty poistamaan, ota yhteys Hilti -huoltoon.

Vianmääritys

Häiriö
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Ei iskua.
Tuote on liian kylmä.
 • Aseta tuote pintaa vasten ja anna sen käydä tyhjäkäyntiä. Tarvittaessa toista tämä, kunnes iskumekanismi toimii.
Akku tyhjenee tavallista nopeammin.
Akun kunto ei optimaalinen.
 • Vaihda akku.
Akku ei lukitu paikalleen selvästi kaksi kertaa naksahtaen.
Akun salpanokat likaantuneet.
 • Puhdista salpanokat ja kiinnitä akku uudelleen paikalleen.
Kara ei pyöri.
Tuotteen elektroniikan sallittu käyttölämpötila ylittynyt.
  Päällä-/pois päältä -merkkivalo vilkkuu.
 • Anna tuotteen jäähtyä.
Akku tyhjentynyt.
 • Vaihda akku ja lataa tyhjentynyt akku.
Tuote kytkeytyy automaattisesti pois päältä.
Ylikuumentumissuoja lauennut.
  Päällä-/pois päältä -merkkivalo vilkkuu.
 • Vapauta käyttökytkin. Anna tuotteen jäähtyä. Paina käyttökytkintä uudelleen. Kevennä koneen kuormittamista.
Tuote kytkeytyy pois päältä poranterän jumittuessa.
Elektroninen suojaus on aktivoitunut jumittumisten välttämiseksi.
 • Vapauta poranterä.
Kombiporavasara tai akku kuumenee voimakkaasti.
Sähköinen vika.
 • Kytke tuote heti pois päältä. Irrota akku ja tarkkaile sitä. Anna sen jäähtyä. Ota yhteys Hilti -huoltoon.
Tuote on ylikuormittunut (käyttökuormitusraja ylittynyt).
 • Valitse työtehtävään soveltuva tuote.
Akun LED-merkkivalot eivät näytä mitään.
Akku ei kunnolla kiinni.
 • Kiinnitä akku siten, että se lukittuu paikalleen kuultavasti kaksi kertaa naksahtaen.
Akku tyhjentynyt.
 • Vaihda akku ja lataa tyhjentynyt akku.
Akku liian kuuma tai liian kylmä.
 • Anna akun jäähtyä tai lämmitä suositeltuun käyttölämpötilaan.
1 LED-merkkivalo akussa vilkkuu.
Akku tyhjentynyt.
 • Vaihda akku ja lataa tyhjentynyt akku.
Akku liian kuuma tai liian kylmä.
 • Anna akun jäähtyä tai lämmitä suositeltuun käyttölämpötilaan.
4 LED-merkkivaloa akussa vilkkuu.
Tuote on hetkellisesti ylikuormittunut.
 • Vapauta käyttökytkin ja paina sitä uudelleen.
Ylikuumentumissuoja.
 • Anna tuotteen jäähtyä ja puhdista jäähdytysilmaraot.
Tuotteen teho heikko.
Käyttökytkin ei täysin pohjaan painettuna.
 • Paina käyttökytkin pohjaan vasteeseen saakka.
Puolitehon painike painettuna.
 • Paina puolitehon painiketta.
Poranterä ei pyöri.
Toimintatapavalitsin ei ole lukittunut tai toimintatapavalitsin on piikkaamisen asennossa Image alternative tai piikkausterän kohdistamisen asennossa Image alternative.
 • Aseta toimintatapavalitsin iskulla poraamisen asentoon Image alternative koneen ollessa pysähdyksissä.
Työkaluterää ei saa vapautettua lukituksesta.
Istukkaa ei ole vedetty kunnolla taakse.
 • Vedä työkaluterän lukitsin taaksepäin vasteeseen saakka ja irrota työkaluterä.
Sivukahva väärin kiinnitetty.
 • Vapauta sivukahva ja kiinnitä se oikein siten, että kiinnityspanta ja sivukahva lukittuvat syvennykseen.
Tuote ei käynnisty.
Elektroninen käynnistyksenesto on kytkeytynyt päälle virran katkeamisen seurauksena.
 • Kytke tuote pois päältä ja takaisin päälle.
Huoltotarpeen merkkivalo palaa.
Huoltoaika saavutettu.
 • Korjauta tuote Hilti -huollossa.
Huoltotarpeen merkkivalo vilkkuu.
Tuotteessa vaurio.
 • Korjauta tuote Hilti -huollossa.
Päällä-/pois päältä -merkkivalo vilkkuu.
Tuote on hetkellisesti ylikuormittunut.
 • Vapauta käyttökytkin ja paina sitä uudelleen.
Ylikuumentumissuoja.
 • Anna tuotteen jäähtyä ja puhdista jäähdytysilmaraot.

Hävittäminen

Image alternative Hilti -työkalut, -koneet ja -laitteet on pääosin valmistettu kierrätyskelpoisista materiaaleista. Kierrätyksen edellytys on materiaalien asianmukainen lajittelu. Useissa maissa Hilti ottaa vanhat koneet ja laitteet vastaan kierrätystä ja hävitystä varten. Lisätietoja saat Hilti -huollosta tai -edustajalta.
Image alternative
 • Älä hävitä sähkötyökaluja, elektronisia laitteita ja akkuja tavallisen sekajätteen mukana!

Valmistajan myöntämä takuu

 • Jos sinulla on takuuehtoihin liittyviä kysymyksiä, ota yhteys paikalliseen Hilti -edustajaan.