Kieli

VC 40H-X
VC 40H-XE

Alkuperäiset ohjeet

Dokumentaation tiedot

Tästä dokumentaatiosta

 • Lue ehdottomasti tämä dokumentaatio ennen tuotteen käyttöönottoa. Se on turvallisen työnteon ja tuotteen ongelmattoman käsittelyn perusedellytys.
 • Noudata tässä dokumentaatiossa ja tuotteessa olevia turvallisuus- ja varoitushuomautuksia.
 • Säilytä käyttöohje aina tuotteen yhteydessä ja varmista, että käyttöohje on mukana, kun luovutat tuotteen toiselle henkilölle.

Merkkien selitykset

Varoitushuomautukset

Varoitushuomautukset varoittavat tuotteen käyttöön liittyvistä vaaroista. Seuraavia varoitustekstejä käytetään:
VAKAVA VAARA
VAKAVA VAARA !
 • Varoittaa uhkaavasta vaaratilanteesta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai jopa kuolema.
VAARA
VAARA !
 • Varoittaa mahdollisesta vaarasta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai kuolema.
VAROITUS
VAROITUS !
 • Varoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, josta voi seurata loukkaantuminen tai aineellinen vahinko.

Symbolit dokumentaatiossa

Dokumentaatioissamme käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Lue käyttöohje ennen käyttämistä
Image alternative Toimintaohjeita ja muuta hyödyllistä tietoa
Image alternative Kierrätyskelpoisten materiaalien käsittely
Image alternative Älä hävitä sähkölaitteita ja akkuja tavallisen sekajätteen mukana

Symbolit kuvissa

Kuvissamme käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Nämä numerot viittaavat vastaavaan kuvaan tämän käyttöohjeen alussa
Image alternative Numerointi kertoo työvaiheiden järjestyksen kuvissa ja saattaa poiketa numeroinnista tekstissä
Image alternative Kohtanumeroita käytetään kuvassa Yleiskuva , ja ne viittaavat kuvatekstien numerointiin kappaleessa Tuoteyhteenveto
Image alternative Tämän merkin tarkoitus on kiinnittää erityinen huomiosi tuotteen käyttöön ja käsittelyyn.
Image alternative Langaton tiedonsiirto

Lisäsymbolit

Tuotteessa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Nosturilla kuljettaminen kielletty

Tuotekohtaiset symbolit

Symbolit tuotteessa

Tuotteessa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Varoitus: kuuma pinta

Erityiset tarrat tuotteessa

H-imureiden yhteydessäIrrota mukana toimitetusta tarra-arkista maasi kielinen tarra ja liimaa se vastaavaan kohtaan varoitustarrassa:
Image alternative
VAKAVA VAARA: Tämä laite sisältää terveydelle vaarallisia pölyjä. Tyhjentämiset ja huoltotyöt, mukaan lukien pölypussin irrottaminen, saa tehdä vain ammattitaitoinen henkilö, joka käyttää asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta. Laitetta ei saa kytkeä päälle, ennen kuin koko suodatinjärjestelmä on asennettu paikalleen.

Tuotetiedot

Image alternative -tuotteet on tarkoitettu ammattikäyttöön, ja niitä saa käyttää, huoltaa tai korjata vain valtuutettu, koulutettu henkilö. Käyttäjän pitää olla hyvin perillä käyttöön liittyvistä vaaroista. Tuote ja sen varusteet saattavat aiheuttaa vaaratilanteita, jos kokemattomat henkilöt käyttävät tuotetta ohjeiden vastaisesti tai muutoin asiattomasti.
Tyyppimerkinnän ja sarjanumeron löydät tyyppikilvestä.
 • Kirjoita sarjanumero oheiseen taulukkoon. Tuotteen tiedot tarvitaan, jos esität kysymyksiä myynti- tai huoltoedustajallemme.
  Tuotetiedot
  Märkä-/kuivaimuri
  VC 40H-X
  VC 40H-XE
  Sukupolvi
  01
  Sarjanumero

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vakuutamme, että tässä kuvattu tuote täyttää voimassa olevien direktiivien ja standardien vaatimukset. Kuva vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on tämän dokumentaation lopussa.
Tekninen dokumentaatio löytyy tästä:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Turvallisuus

Yleiset turvallisuusohjeet

Tämän käyttöohjeen eri kappaleissa annettujen turvallisuusohjeiden lisäksi on aina noudatettava seuraavia määräyksiä.
 • Lue kaikki ohjeet! Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan loukkaantumisen.
 • Jos käytät tätä laitetta jonkin muun sähkötyökalun kanssa, lue ensin kyseisen sähkötyökalun käyttöohje ja noudata kaikkia annettuja ohjeita.
 • Laitteeseen ei saa tehdä minkäänlaisia muutoksia.
 • Käytä työhön sopivaa laitetta. Älä käytä laitetta muihin töihin kuin mihin se on tarkoitettu, vaan käytä sitä aina käyttötarkoituksen mukaisiin töihin, ja varmista, että se on moitteettomassa kunnossa.
 • Ennen laitteen käyttämistä sitä käyttävien henkilöiden pitää olla selvillä sen käytöstä, imuroitavien materiaalien aiheuttamista vaaroista ja imuroidun materiaalin asianmukaisesta hävittämisestä.
 • Ota ympäristötekijät huomioon. Älä käytä laitetta paikoissa, joissa on tulipalo- tai räjähdysvaara.
 • Säilytä ja varastoi laite aina turvallisessa paikassa. Kun laitetta ei käytetä, säilytä se kuivassa paikassa korkealla tai lukitussa paikassa lasten ulottumattomissa.
 • Laitetta saavat käyttää vain henkilöt, jotka ovat perehtyneet sen käyttöön ja jotka on koulutettu sen turvalliseen käyttöön ja jotka ymmärtävät sen käytöstä aiheutuvat vaarat. Laitetta ei ole tarkoitettu lasten käyttöön.
 • Lapsille on opetettava, ettei tällä laitteella saa leikkiä, ja heitä on valvottava.

Henkilöturvallisuus

 • Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja noudata tervettä järkeä tuotetta käyttäessäsi. Älä käytä imuria, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Laitetta käytettäessä hetkellinenkin varomattomuus saattaa aiheuttaa vakavia vammoja.
 • Laitteen käyttämisen aikana käyttäjän ja välittömässä läheisyydessä olevien henkilöiden on käytettävä soveltuvia suojalaseja, suojakypärää, kuulosuojaimia, suojakäsineitä ja kevyitä hengityssuojaimia.
 • Varmista pyöräjarruilla laitteen turvallinen paikallaan pysyminen. Jos pyöräjarruja ei ole lukittu, laite saattaa liikkua kontrolloimattomasti.
 • Jos pölynpoisto- ja keräilylaitteita voidaan asentaa, sinun on tarkastettava, että ne on liitetty oikein ja että niitä käytetään oikealla tavalla. Pölyn poistoimuroinnin käyttö vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.

Laitteen huolellinen käsittely ja käyttö

 • Älä koskaan jätä laitetta ilman valvontaa.
 • Älä kytke suodattimen automaattista puhdistustoimintoa pois käytöstä, kun imuroit terveydelle vaarallisia pölyjä, etenkin pölyä synnyttävän sähkötyökalun käytön yhteydessä.
 • Suojaa laite pakkaselta.
 • Puhdista vesimäärän rajoitin käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti harjalla säännöllisin välein ja etsi samalla mahdollisia vauriokohtia.
 • Kun asetat laitekantta paikalleen, varo, ettet jätä käsiäsi puristuksiin ja ettet vaurioita verkkojohtoa. Loukkaantumis- ja vaurioitumisvaara on olemassa.
 • Tarkasta laitteen ja lisävarusteiden mahdolliset vauriot. Ennen käyttämistä tarkasta huolellisesti, että suojalaitteet tai lievästi vaurioituneet osat toimivat moitteettomasti ja tarkoituksensa mukaisesti. Tarkasta, että laitteen liikkuvat osat toimivat moitteettomasti eivätkä ota kiinni mihinkään ja että osat ovat kunnossa. Kaikkien osien pitää olla kunnolla asennettuna ja moitteettomassa toimintakunnossa, jotta laite voi toimia kunnolla.
 • Anna koulutettujen ammattihenkilöiden korjata sähkötyökalusi ja hyväksy korjauksiin vain alkuperäisiä varaosia. Siten varmistat laitteen turvallisuuden säilymisen.
 • Irrota laitteen pistoke verkkopistorasiasta aina, kun et käytä laitetta (esimerkiksi taukojen ajaksi) tai kun huollat tai kunnostat laitetta tai vaihdat lisävarusteosia tai suodatinta. Tämä turvatoimenpide estää laitteen käynnistymisen vahingossa.
 • Älä koskaan liikuta imuria verkkojohdosta vetäen. Älä aja imurilla verkkojohdon yli.
 • Älä kuljeta laitetta nosturilla.
Lisäksi H-imureiden yhteydessä
 • Sulje imuaukko tulppamuhvilla laitteen kuljettamisen ajaksi, tai kun laite ei ole käytössä .

Sähköturvallisuus

 • Laitteen pistokkeen pitää sopia pistorasiaan. Pistoketta ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä pistorasia-adaptereita suojamaadotettujen koneiden ja laitteiden yhteydessä. Alkuperäisessä kunnossa olevat pistokkeet ja sopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.
 • Liitä pistoke sopivaan maadotettuun pistorasiaan, joka on asianmukaisesti asennettu ja joka täyttää kaikki paikalliset määräykset. Jos et ole varma onko pistorasia turvallisesti maadotettu, tarkastuta se sähköasennusten ammattilaisella.
 • Vältä koskettamasta sähköä johtaviin pintoihin kuten putkiin, pattereihin, liesiin ja jääkaappeihin. Sähköiskun vaara kasvaa, jos kehosi maadottuu.
 • Älä altista sähkötyökalua sateelle tai kosteudelle. Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään lisää sähköiskun vaaraa.
 • Varmista, ettei verkkojohto ole sotkussa.
 • Tarkasta laitteen verkkojohdon kunto säännöllisesti, ja jos havaitset vaurioita, vaihdata verkkojohto Hilti -huollossa. Tarkasta jatkojohdon kunto säännöllisesti, ja vaihda johto, jos havaitset vaurioita.
 • Jos työnteon yhteydessä verkkojohto ja/tai jatkojohto vaurioituu, älä kosketa niitä. Irrota laitteen pistoke verkkopistorasiasta. Vaurioituneet verkkojohdot ja jatkojohdot aiheuttavat vakavan sähköiskun vaaran.
 • Verkkojohtoa saa käyttää vain käyttöohjeessa mainittujen mallien liittämiseen.
 • Älä käytä verkkojohtoa väärin. Pidä johto loitolla kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista ja liikkuvista osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet johdot kasvattavat sähköiskun vaaraa.
 • Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä ainoastaan ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa. Ulkokäyttöön soveltuvan jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
 • Jos virransaanti katkeaa, katkaise laitteesta virta ja irrota laitteen pistoke verkkopistorasiasta.
 • Käytä laitepistorasiaa vain käyttöohjeessa mainittuihin tarkoituksiin.
 • Älä käytä laitetta, jos se on likainen tai märkä. Laitteen pintaan kertynyt pöly, etenkin sähköä johtavien materiaalien pöly, tai kosteus saattavat epäsuotuisissa tilanteissa aiheuttaa sähköiskun. Tämän vuoksi tarkastuta likaantunut laite säännöllisin välein Hilti -huollossa, ja etenkin jos työstät sähköä johtavia materiaaleja usein.

Työpaikka

 • Varmista työpaikan hyvä valaistus.
 • Varmista työpaikan hyvä tuuletus. Huonosti tuuletetuissa työkohteissa esiintyvä pölykuormitus saattaa vahingoittaa terveyttä.
 • Pidä työskentelyalue hyvässä järjestyksessä. Varmista, ettei työskentelyalueella ole esineitä, joihin saattaisit loukata itsesi. Työskentelyalueen epäjärjestys lisää onnettomuusriskiä.
 • Älä työskentele laitteella räjähdysalttiissa ympäristössä, jossa on palavaa nestettä, kaasua tai pölyä. Sähkölaitteet synnyttävät kipinöitä, jotka saattavat sytyttää pölyn tai höyryt.
 • Ole erityisen varovainen, jos teet työtä portailla tai tikkailla seisten.
 • Varmista tilan riittävä ilmanvaihtosuhde L, jos poistoilma palautuu tilaan. Noudata kansallisia määräyksiä.

Imuroitu jäte

 • Imuria ei saa käyttää palavien tai räjähtävien pölyjen (magnesium-alumiinipöly jne.) imurointiin. Materiaaleja, joiden lämpötila on yli 60 °C (140 °F), ei saa imuroida (esimerkiksi hehkuvat tupakantumpit, kuuma tuhka).
 • Syttyviä, räjähtäviä, aggressiivisia nesteitä ei saa imuroida (esimerkiksi jäähdytys- ja voiteluaineet, bensiini, liuotinaineet, hapot (pH < 5), emäkset (pH > 12,5) jne.).
 • Kytke laite heti pois päältä, jos sen sisältä tulee vaahtoa tai nestettä.
 • Käytä suojakäsineitä, kun imuroit kuumia, enintään 60 °C:n (140 °F) lämpöisiä työstöjätteitä.
 • Käytä suojavaatteita imuroidessasi kiviainespohjaista porauslietettä ja vältä ihokosketusta (pH > 9, syövyttävä).
 • Varo, ettet kosketa alkalisia tai happamia nesteitä. Huuhtele kosketuskohta vedellä. Jos nestettä pääsee silmiin, huuhtele silmät runsaalla vedellä ja lisäksi mene lääkäriin.
Lisäksi H-imureiden yhteydessä
 • Laite soveltuu kuivien, ei-syttyvien pölyjen sekä puupölyjen ja standardin EN 60335-2-69 mukaisten H-pölyluokan terveydelle vaarallisten pölyjen imurointiin. Laitetta ei saa käyttää terveydelle vaarallisten pölyluokan H pölyjen imurointiin ilman suodatinta.
 • Märkäimuroinnissa ei saa imuroida terveydelle vaarallisia aineita.
 • Laitteen huoltotöitä tehdessäsi käytä aina hengityssuojainta P2 tai sitä tehokkaampaa ja kertakäyttövaatteita.
 • Kertynyt pöly on kuljetettava pölytiiviissä säiliöissä. Säiliöstä toiseen siirtäminen on kielletty. Asbestia sisältävän jätteen hävittäminen on suoritettava jätehuoltomääräysten mukaisesti.
 • Laitteesta irrotetun pääsuodatinelementin käyttöä ei saa jatkaa. Kiinteästi asennetun suodattimen saa vaihtaa asiantuntija vain soveltuvassa tilassa, esimerkiksi ns. dekontaminaatiotilassa. Hävitä käytetty suodatin voimassa olevien määräysten mukaisesti.

Kuvaus

Tuoteyhteenveto

Image alternative
 1. Laitepistorasia (vain VC 40H-XE)
 2. Suodattimen automaattinen puhdistus
 3. Suodattimen puhdistuksen päälle-/pois-painike
 4. Suodattimen automaattisen puhdistuksen tilanäyttö
 5. Laitekytkin
 6. Imuaukko
 7. Likasäiliö
 8. Kahvasyvennys
 9. Salpa
 10. Laitekansi
 11. Käsikahva
 12. Johtokoukku
 13. Suodattimen kannen salpa ja varmistusruuvi

Tarkoituksenmukainen käyttö

Tässä kuvatut tuotteet ovat ammattikäyttöön tarkoitettuja yleismallisia teollisuusimureita. Ne soveltuvat sekä kuiva- että märkäimurointiin.

Tätä tuotetta ei saa käyttää ihmisten tai eläinten puhdistamiseen. Käyttö veteen upotettuna on kielletty.
Tuote soveltuu standardin EN 60335-2-69 mukaisten terveydelle haitallisten pölyluokan H kuivien, ei-syttyvien ja pölyjen imurointiin. Käyttöä asbestia sisältävissä kohteissa koskevat Saksan liittotasavallassa määräykset TRGS 519. Noudata oman maasi määräyksiä!
  Erityisiä ohjeita:
 • Noudata H-luokan imurin käytössä kansallisia määräyksiä onnettomuuksien ennaltaehkäisemisestä.

 • Jos H-luokan imuria on käytetty asbestikohteessa eristetyllä alueella, H-luokan imuria ei enää saa käyttää ns. valkoisella alueella.

  Poikkeukset tästä ovat sallittuja vain, jos H-luokan imurin on asiantuntija ensin kokonaan dekontaminoinut määräysten TRGS 519 Nr. 2.7 mukaisesti (mukaan lukien jäähdytystila, sähköisten varusteiden asennustilat, käyttöaineet ja -varusteet). Asiantuntijan on kirjallisesti vakuutettava ja allekirjoitettava dekontaminoinnin suoritus.
 • H-luokan imuri on huollettava tarvittaessa ja vähintään kerran vuodessa, tarvittaessa kunnostettava, ja asiantuntijan (pätevyys TRGS 519 Nr. 5.3, Abs. 2 mukaan) toimesta tarkastettava. Tarkastustulos on pyydettäessä esitettävä.

 • Asbestia sisältävän jätteen hävittäminen on suoritettava jätehuoltomääräysten mukaisesti.

  Tämä tuote soveltuu ammattikäyttöön seuraavissa käyttötarkoituksissa:
 • Suurien pölymäärien imurointi käytettäessä Hilti -timanttihiomalaitteita, -katkaisulaikkoja, -poravasaroita ja -kuivaporakruunuja.

 • Kiviainespitoisen porauslietteen imurointi käytettäessä Hilti -timanttiporakruunulaitteita tai Hilti -timanttisahoja ja nestemäisten työstöjätteiden poistaminen lämpötilaan < 60 °C (140 °F) saakka.

 • Öljyn ja nestemäisten aineiden imurointi lämpötilaan < 60 °C (140 °F) saakka.

 • Seinä- ja lattiapintojen märkä- ja kuivapuhdistus

Mahdollinen väärä käyttö

 • Teollisuusimuria ei saa käyttää vaaka-asennossa.
 • Teollisuusimuria ei saa käyttää räjähdysvaarallisten aineiden, hehkuvien tai palavien tai syttyvien aineiden ja aggressiivisten pölyjen (esimerkiksi magnesium-alumiinipöly jne.) imurointiin (poikkeus: puupölyt).
 • Teollisuusimuria ei saa käyttää syttyvien nesteiden (esimerkiksi bensiini, liuotinaineet, hapot, jäähdytys- ja voiteluaineet jne.) imurointiin.

Toimituksen sisältö

Märkä-kuivaimuri ja suodatinelementti, imuletku jossa kierremuhvi (imurin puoleinen) ja laitemuhvi, muovinen pölypussi PE VC 20/40, käyttöohje.

Akustinen varoitusääni

M- ja H-luokan imureissa on akustinen varoitustoiminto. Jos ilman virtausnopeus imuletkussa laskee alle arvon 20 m/s, laite antaa turvallisuuden varmistamiseksi akustisen varoituksen.
Jotta akustinen varoitusääni voi toimia oikein, letkun halkaisijan säätö on tehtävä käytettävän imuletkun halkaisijan mukaisesti.

Suodattimen automaattinen puhdistustoiminto

Imurissa on suodattimen automaattinen puhdistustoiminto, jonka avulla suodatinelementti voidaan lähes kokonaan puhdistaa kiinni tarttuneesta pölystä.
Suodattimen puhdistustoiminto voidaan kytkeä pois päältä painikkeella ja takaisin päälle painamalla painiketta uudelleen.
Tila
Merkitys
LED palaa.
Suodattimen puhdistustoiminto on kytketty päälle.
LED ei pala.
Suodattimen puhdistustoiminto on kytketty pois päältä.
Aina kun imuri kytketään päälle, suodattimen puhdistustoiminto on automaattisesti päälle kytkettynä.
Ilmaisku (sykkivä ääni) puhdistaa suodatinelementin automaattisesti.
Järjestelmäsovelluksissa (erityisesti hionnan, katkaisun tai urien leikkauksen yhteydessä) tai suurempia pölymääriä imuroitaessa suodattimen automaattisen puhdistustoiminnon pitää olla päälle kytkettynä, jotta jatkuva imuteho on hyvä.
Suodatinelementin puhdistus toimii vain imuletkun ollessa liitettynä.

Käyttöön liittyviä ohjeita

Käytä H-imurissa aina pölypussia.
Lisävarusteet ja niiden käyttö
Lisävarusteet
Tuotenumero
Käyttötapa
Pölypussi VC 40H-XE
2250854
Kiviaineksiin liittyvät käyttökohteet, märkä ja kuiva
(laitteille VC 40H-X ja VC 40H-XE)
Suodatin HEPA
2240481
Erikoissuodatin pölyluokan H käyttötarkoituksiin
Imuletku 27 x 3,5 m AS
203865
Märkä ja kuiva
Imuletku 36 mm
203866
Ensisijaisesti märkä, ei pölyn imurointiin
Imuletku 36 x 5 m AS
203867
Märkä ja kuiva
 • Asbestiympäristössä käytettäessä on ehdottomasti käytettävä turvapölypussia ja vastaavaa suodatinta.

Tekniset tiedot

Tuotteen ominaisuudet


VC 40H-X
VC 40H-XE
Mitat (P x L x K)
505 mm x 380 mm x 610 mm
505 mm x 380 mm x 610 mm
Paino EPTA 01 mukaan
14,6 kg
14,6 kg
Säiliön tilavuus
36 ℓ
36 ℓ
Pölyn imurointimäärä
40 kg
40 kg
Veden täyttömäärä
25 ℓ
25 ℓ
Käyttölämpötila
−10 ℃ … 40 ℃
−10 ℃ … 40 ℃
Suodattimen automaattinen puhdistustoiminto (suoritusväli)
15 s
15 s
Suojausluokka
I
I
Suojausluokka
IP X4
IP X4
Verkkovirran taajuus
50 Hz … 60 Hz
50 Hz … 60 Hz

Nimellisjännite

Jos konetta/laitetta käytetään generaattoriin tai muuntajaan liitettynä, generaattorin tai muuntajan antotehon pitää olla vähintään kaksi kertaa niin suuri kuin koneen/laitteen tyyppikilpeen merkitty nimellisottoteho. Muuntajan tai generaattorin käyttöjännitteen pitää aina olla rajoissa +5 % ja -15 % tuotteen nimellisjännitteestä.
Yhteenveto 110‒240 V
Nimellisjännite
110 V
(GB)
220 V … 240 V
220 V … 240 V
(CH)
220 V … 240 V
(NZ)
Nimellisottoteho
1 100 W
1 200 W
Laitepistorasian (lisävaruste) liitäntäteho
·/·
2 400 W
1 100 W
1 200 W
Verkkoliitäntä (tyyppi)
H07BQ-F 3G
1,5 mm²
H07RN-F 3G
1,5 mm²

Maksimi-imuteho ja maksimialipaine


VC 40H-X
VC 40H-XE
Maksimi-imuteho (Turbiinitiedot)
1100 W
68 ℓ/s
68 ℓ/s
1200 W
74 ℓ/s
74 ℓ/s
Maksimi-imuteho (ilma)
1100 W
134 m³/h
134 m³/h
1200 W
146 m³/h
146 m³/h
Maksimialipaine
1100 W
229 hPa
229 hPa
1200 W
249 hPa
249 hPa

Melu- ja tärinäarvot, mittausnormina EN 60335

Seuraavat tiedot koskevat kaikkia teollisuusimureita VC 20 ja VC 40.
Melupäästön äänenpainetaso (LpA)
73 dB(A)
Äänenpainetason epävarmuus (KpA)
2,5 dB(A)
Tärinäarvo
< 2,5 m/s²

Jatkojohtojen käyttö

 • Käytä vain sellaista jatkojohtoa, jonka käyttö työpaikan olosuhteissa on sallittu ja jonka poikkipinta-ala on riittävä.
Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa sähkötyökalun tehon heikentymiseen sekä jatkojohdon ylikuumentumiseen.
 • Älä käytä jatkojohtoa, jonka poikkipinta-ala on alle 1,5 mm2.
 • Jos työskentelet ulkona, käytä vain ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa.
 • Tarkasta jatkojohtojen mahdolliset vauriot säännöllisin välein.
 • Vaihda vaurioitunut jatkojohto.

Käyttöönotto

VAKAVA VAARA
Sähkövirran aiheuttama vaara. Jos imuria ei ole liitetty oikein, seurauksena voi olla kuolema tai vakava loukkaantuminen.
 • Liitä imuri aina vain maadotettuun pistorasiaan.
VAROITUS
Kontrolloimattomat liikkeet aiheuttavat loukkaantumisvaaran! Jos pyöräjarruja ei ole lukittu, imuri saattaa liikkua kontrolloimattomasti.
 • Varmista pyöräjarruilla imurin turvallinen paikallaan pysyminen.

PE-pölypussin asettaminen paikalleen

Image alternative
 1. Irrota pistoke verkkopistorasiasta.
 2. Avaa kaksi salpaa.
 3. Nosta laitekansi irti likasäiliöstä.
 4. Kiinnitä uusi PE-pölypussi likasäiliöön.
 5. Asenna laitekansi likasäiliön päälle ja sulje kaksi salpaa.

Pölypussin (pölyluokan H käyttötarkoituksiin) asettaminen paikalleen / vaihto

Image alternative
 1. Irrota pistoke verkkopistorasiasta.
 2. Avaa kaksi salpaa.
 3. Nosta laitekansi irti likasäiliöstä.
 4. Sulje pölypussi nippusiteellä ilmanpoiston huopa-aukon alapuolelta.
 5. Poista pölypussi.
 6. Puhdista likasäiliö kankaalla.
 7. Kiinnitä uusi pölypussi säiliöön.
 8. Asenna laitekansi likasäiliön päälle ja sulje kaksi salpaa.

Turvapölypussin (asbestikäyttöä varten) asettaminen paikalleen

Turvapölypussia on ehdottomasti käytettävä asbestiympäristön imurointitöissä.
Noudata asbestiympäristöä koskevia erikoisohjeita!
 1. Avaa kaksi salpaa.
 2. Nosta laitekansi irti likasäiliöstä.
 3. Laita turvapölypussi paikalleen.
 4. Aseta pölypussi säiliön päälle.
 5. Kiinnitä turvapölypussin adapteriosa kannattimeen.
 6. Asenna laitekansi likasäiliön päälle ja sulje kaksi salpaa.
 7. Varmista, että laitekansi on oikein asennettu ja lukittu paikalleen.

Turvapölypussin (asbestikäyttöä varten) irrotus/vaihto

 1. Avaa imupään lukitus.
 2. Vedä turvapölypussi laipasta tarttuen ylöspäin.
 3. Sulje turvapölypussin imuaukko tiiviisti.
 4. Käännä turvapölypussia ylöspäin ja sulje ilmanpoistoreikä itseliimautuvalla luistilla.
 5. Sulje turvapölypussi huolellisesti nippusiteellä.
  • Hävitä pölytiivis pussi voimassa olevien määräysten mukaisesti.
 6. Puhdista likasäiliö kankaalla.

Käyttö

VAARA
Loukkaantumisvaara. Suodatinjärjestelmän vaurion seurauksena ulos voi päästä terveydelle vaarallista pölyä.
 • Hätätapauksessa (esimerkiksi suodattimen rikkouduttua) kytke laite pois päältä, irrota pistoke pistorasiasta ja tarkastuta laite ammattitaitoisessa huollossa ennen käytön jatkamista.
VAKAVA VAARA
Loukkaantumisvaara. H-luokan, L-luokan ja M-luokan imurit sisältävät terveydelle vaarallista pölyä.
 • Tyhjentämiset ja huoltotyöt, mukaan lukien pölypussin/-säiliön hävittäminen, saa tehdä vain ammattitaitoinen henkilö. Käytä tarvittavaa suojavarustusta.
 • Jos olet imuroinut vaarallisia aineita sisältävässä ympäristössä, imuroi imurin ulkopinnat ja pyyhi ne puhtaiksi tai pakkaa imuri tiiviisti ennen kuin viet laitteen pois työskentelyalueelta. Koska laitteen kaikki osat luokitellaan saastuneiksi, kun ne tuodaan pois vaarallisia aineita sisältäneestä työympäristöstä, on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta pölyn leviäminen estetään.
 • Älä koskaan käytä imuria ilman täydellistä suodatusjärjestelmää.
VAROITUS
Kontrolloimattomat liikkeet aiheuttavat loukkaantumisvaaran! Jos pyöräjarruja ei ole lukittu, imuri saattaa liikkua kontrolloimattomasti.
 • Varmista pyöräjarruilla imurin turvallinen paikallaan pysyminen.

Käyttö laitepistorasiaa käyttämättä

 1. Varmista ennen pistokkeen verkkopistorasiaan liittämistä, että laitteen käyttökytkin ei ole päällä.
 2. Liitä imurin pistoke verkkopistorasiaan.
 3. Kierrä laitekytkin asentoon "ON".

Käyttö laitepistorasiaa käytettäessä

Laitepistorasia on tarkoitettu vain sähkötyökalujen liittämiseen suoraan imuriin.
Kun laitepistorasiaan on liitetty sähkötyökalu, noudata sen käyttöohjeen ohjeita ja turvallisuusohjeita.
 1. Irrota imurin pistoke verkkopistorasiasta.
 2. Tarkasta, että liitettävän sähkötyökalun maksimiottoteho on pienempi kuin laitepistorasian maksimiteho, ks. kappale "Tekniset tiedot" ja laitepistorasiassa oleva teksti.
 3. Varmista ennen sähkötyökalun pistokkeen liittämistä, että sähkötyökalu on kytketty pois päältä.
 4. Liitä sähkötyökalun pistoke laitepistorasiaan.
 5. Liitä imurin pistoke verkkopistorasiaan.
 6. Kierrä laitekytkin asentoon "Auto".
 7. Kytke sähkötyökalu päälle.
  Sähkötyökalun pois päältä kytkemisen jälkeen imuri toimii vielä hetken, jotta imuletkussa oleva pöly imuroituu.

Kuivien pölyjen imurointi

Tällä laitteella voidaan imuroida kaikkia pölytyyppejä pölyluokan H pölyihin saakka. Pölypussin käyttö on määrätty laissa.
VAROITUS
Loukkaantumisvaara. Ulos voi päästä terveydelle vaarallista työstöjätettä, jos laitetta käytetään ilman suodatinelementtiä.
 • Älä koskaan imuroi ilman suodatinelementtiä.
 • Varmista, että suodatinelementti on kuiva ja että sopiva pölypussi on paikallaan.

Nesteiden imurointi

VAROITUS
Loukkaantumisvaara. Ulos voi päästä terveydelle vaarallista työstöjätettä, jos laitetta käytetään ilman suodatinelementtiä.
 • Älä koskaan imuroi ilman suodatinelementtiä.
 1. Tarkasta täytösmäärän valvonta.
 2. Käytä märkäimurointiin mahdollisuuksien mukaan erillistä suodatinelementtiä.
 3. Nesteiden imuroinnin jälkeen avaa kaksi salpaa.
 4. Nosta laitekansi irti likasäiliöstä ja laske kansi tasaiselle alustalle, jotta suodatinelementti voi kuivua.
 5. Tyhjennä likasäiliö ja puhdista se vesiletkua käyttäen. Puhdista elektrodit harjalla ja suodatinelementti kuivattamisen jälkeen kädellä pyyhkien.
 6. Anna likasäiliön kuivua.

Imuroinnin jälkeen

 1. Kytke sähkötyökalu pois päältä.
 2. Kierrä laitekytkin asentoon "OFF".
 3. Irrota imurin pistoke verkkopistorasiasta.
 4. Kiedo virtajohto kiepille ja ripusta se johtokoukkuun.
 5. Tyhjennä säiliö ja puhdista laite kostealla kankaalla pyyhkien.
 6. Kiedo letku kiepille.
 7. Säilytä imuri kuivassa tilassa, jossa se on myös asiaankuulumattomien ulottumattomissa.

Pölypussittoman likasäiliön tyhjentäminen (nesteestä)

 1. Irrota laitteen pistoke verkkopistorasiasta.
 2. Nosta laitekansi irti likasäiliöstä ja laske kansi tasaiselle alustalle.
 3. Tartu kahvasyvennyksistä ja kaada likasäiliö tyhjäksi.
 4. Puhdista likasäiliön reunat kostealla kankaalla.
 5. Asenna laitekansi likasäiliön päälle ja sulje kaksi salpaa.

Huolto ja kunnossapito

Laitteen hoito

VAARA
Sähkövirran aiheuttamat vaarat. Sähköosien asiantuntemattomat korjaukset voivat aiheuttaa vakavia loukkaantumisia.
 • Teetä sähköosien korjaustyöt aina ammattitaitoisessa erikoiskorjaamossa.
 • Pidä laite ja etenkin sen kahvapinnat kuivina, puhtaina, öljyttöminä ja rasvattomina. Älä käytä silikonia sisältäviä hoitoaineita.
 • Älä koskaan käytä imuria, jos sen jäähdytysilmaraot ovat tukkeutuneet! Puhdista jäähdytysilmaraot varovasti kuivalla harjalla. Varo, ettei laitteen sisään pääse tunkeutumaan vieraita esineitä.
 • Puhdista laitteen ulkopinnat kevyesti kostutetulla liinalla säännöllisin välein. Älä käytä puhdistamiseen vesisuihkua, höyrypesuria äläkä juoksevaa vettä, koska se vaarantaisi laitteen sähköturvallisuuden.
Laitetta huollettaessa ja korjattaessa laitetta on käsiteltävä siten, ettei sinulle tai muille henkilöille aiheudu vaaraa.
 • Käytä suodatettua pakkoilmanvaihtoa.
 • Käytä suojavaatteita.
 • Puhdista huoltotyöalue siten, ettei haitallisia aineita pääse ympäristöön.
 • Jos olet imuroinut vaarallisia aineita sisältävässä ympäristössä, imuroi laitteen ulkopinnat ja pyyhi ne puhtaiksi tai pakkaa laite tiiviisti ennen kuin viet laitteen pois työskentelyalueelta. Varo, ettei laitteeseen kertynyttä vaarallista pölyä pääse leviämään muualle.
 • Huolto- ja korjaustöiden yhteydessä pitää kaikki vaihdetut likaantuneet osat, joita ei saada riittävän hyvin puhdistettua, pakata tiiviisiin pusseihin ja hävittää jätehuoltomääräysten mukaisesti.
 • Teetä vähintään kerran vuodessa Hilti -huollossa tai ammattitaitoisella, koulutetulla henkilöllä laitteelle pölytekninen tutkimus, jossa tarkastetaan esimerkiksi suodattimen vauriot, laitteen ilmatiiviys sekä valvonta- ja käyttölaitteiden toiminta.
 • Lisäksi H-luokan imurin yhteydessä laitteen suodattimen teho on tarkastettava vähintään kerran vuodessa tai useammin, jos kansallisissa määräyksissä niin säädetään. Tarkastusmenetelmä, jota voidaan käyttää laitteen suodattimen tehon todistamiseen, on määritetty määräyksessä 22.AA.201.2. Jos tarkastusta ei läpäistä, se on toistettava uutta pääsuodatinta käyttäen.

Suodattimen automaattinen puhdistustoiminto

Älä puhdista suodatinelementtiä lyömällä tai koputtelemalla sitä kovaa esinettä vasten tai kovalla tai terävällä esineellä kaapimalla. Muutoin suodatinelementin käyttöikä lyhenee.
Suodatinelementtiä ei saa puhdistaa paineilmalla. Se voisi aiheuttaa murtumia suodatinmateriaaliin.
Suodatinelementti on kulutusosa.
 • Vaihda suodatinelementti viimeistään puolen vuoden välein.
 • Vaihda suodatinelementti kuitenkin useammin, jos laitetta käytetään runsaasti.

Suodatinelementin vaihto

VAROITUS
Loukkaantumisvaara. Ulos voi päästä terveydelle vaarallista työstöjätettä, jos laitetta käytetään ilman suodatinelementtiä.
 • Älä koskaan imuroi ilman suodatinelementtiä.
VAARA
Loukkaantumisvaara !
 • Tällä tuotteella ei saa imuroida terveydelle vaarallisia pölyjä.
 • Käytä tätä tuotetta vain kuivissa kohteissa.
 1. Irrota pistoke verkkopistorasiasta.
 2. Irrota suodattimen kannen kiinnitysruuvi.
 3. Avaa suodattimen kansi.
 4. Irrota suodatinelementti varovasti kannattimessa olevista tartuntasyvennyksistä kiinni ottaen.
 5. Laita suodatin heti pölytiiviiseen pussiin.
  • Hävitä suodatin suljetussa pussissa voimassa olevien määräysten mukaisesti.
 6. Puhdista imurin puhtaan ilman puoli ja tiivistyspinta.
 7. Aseta uusi suodatinelementti paikalleen.
 8. Sulje suodattimen kansi kääntämällä kannen lukitsin eteenpäin.
 9. Kiinnitä kiinnitysruuvi.

Täytösmäärän valvonnan tarkastus

Image alternative
 1. Varmista pyöräjarruilla imurin turvallinen paikallaan pysyminen.
 2. Irrota laitteen pistoke verkkopistorasiasta.
 3. Avaa kaksi salpaa.
 4. Nosta laitekansi irti likasäiliöstä ja laske kansi tasaiselle alustalle.
 1. Tarkasta poiskytkentäkärkien likaisuus ja tarvittaessa puhdista ne harjalla.
 2. Tarkasta laitekannen tiivisteen likaisuus ja tarvittaessa puhdista tiiviste kankaalla.
 3. Asenna laitekansi likasäiliön päälle ja sulje kaksi salpaa.

Tarkastus huolto- ja kunnossapitotöiden jälkeen

 1. Tarkasta huolto- ja kunnossapitotöiden jälkeen, että imuri on koottu oikein ja toimii moitteettomasti.
 2. Tarkasta toiminta.

Kuljetus ja varastointi

Kuljettaminen

Täysinäistä laitetta ei saa siirtää kantamalla.
Laitetta ei saa ripustaa nosturiin.
  VAKAVA VAARA
  Loukkaantumisvaara. Imuaukosta voi päästä ulos terveydelle vaarallista työstöjätettä.
 • H-luokan ja M-luokan imurissa sulje imuaukko tulppamuhvilla laitteen kuljettamisen ajaksi tai kun laite ei ole käytössä.
 • Tarvittaessa irrota Power Conditioner tai irrallinen työkalu kannattimesta.
 • Tyhjennä laite ennen sen kantamista toiseen paikkaan.
 • Älä kaada laitetta tai kuljeta sitä vaaka-asennossa, jos olet imuroinut nesteitä.
 • Kuljettamista varten liitä letkun päät toisiinsa kartiosovittimella.
Erityisiä ohjeita pölyttömään kuljettamiseenPölyttömän kuljettamisen varmistamiseksi on noudatettava seuraavaa:
 • Laita imuletku mukana toimitettuun kuljetuspussiin ja sulje se.
 • Sulje imuliitäntä.
 • Ota imuputki lattiasuuttimen kanssa telineestä. Kanna laitetta kantokahvasta ja imuputkesta, älä työntökaaresta.

Varastointi

 • Säilytä imuri kuivassa tilassa, jossa se on myös asiaankuulumattomien ulottumattomissa.

Apua häiriötilanteisiin

Häiriöissä, joita ei ole kuvattu tässä taulukossa tai joita et itse pysty poistamaan, ota yhteys Hilti -huoltoon.

Häiriötilannetaulukko

Häiriö
Mahdollinen syy
Ratkaisu
M- ja H-luokan imureissa: Varoitusäänimerkki (imuteho heikko)
Pölypussi täynnä.
 • Vaihda pölypussi.
Suodatinelementti pahoin likaantunut.
 • Jos suodattimen automaattinen puhdistus on kytketty pois päältä, kytke se päälle ja anna imurin toimia 30 sekunnin ajan.
Imuletku tai sähkötyökalun pölynpoistosuojus tukossa.
 • Puhdista imuletku ja pölynpoistosuojus.
Letkun halkaisijan säätö väärässä asennossa.
 • Säädä letkun halkaisija.
 • Valitse puuporanterällä tehtäviin töihin letku, jonka halkaisija on 15 mm.
Laite puhaltaa pölyä ulos.
Suodatinelementti väärin asennettu.
 • Asenna suodatinelementti uudelleen.
Suodatinelementti vaurioitunut.
 • Asenna uusi suodatinelementti.
Laite kytkeytyy itsestään päälle tai pois päältä tai käyttäjä saa staattisen sähkön iskuja.
Staattisen sähkön varaus ei johdu pois, laitetta ei ole liitetty maadotettuun pistorasiaan.
 • Liitä laite aina vain maadotettuun pistorasiaan, käytä antistaattiletkua.
Laite ei käynnisty tai laite kytkeytyy pois päältä lyhyen hetken toimittuaan.
Poiskytkentä veden vuoksi on lauennut.
 • Puhdista tunnistimet ja niiden ympäristö harjalla.
Moottori ei toimi.
Verkkopistorasian sulake palanut tai lauennut.
 • Vaihda sulake tai kytke automaattisulake takaisin päälle.
 • Etsi ylisuuren virran syy, jos sulake palaa tai laukeaa uudelleen.
Likasäiliö täynnä.
 • Kytke laite pois päältä ja tyhjennä likasäiliö.
Moottorin lämpösuojaus on lauennut.
 • Kytke laite pois päältä ja anna sen jäähtyä noin 5 minuutin ajan.
 • Jos moottori ei käynnisty, toimita laite Hilti -huoltoon.
Moottorin lämpösuojaus kytkee moottorin uudelleen pois päältä.
 • Puhdista jäähdytysilmaraot varovasti kuivalla harjalla.
Moottori ei toimi automaattikäytössä.
Liitetty laite on rikki tai väärin liitetty.
 • Tarkasta liitetyn laitteen toiminta tai liitä verkkopistoke kunnolla.
Suodatinelementin automaattinen puhdistus ei toimi.
Imuletkua ei ole liitetty.
 • Liitä imuletku.

Hävittäminen

Image alternative Hilti -tuotteet on pääosin valmistettu kierrätyskelpoisista materiaaleista. Kierrätyksen edellytys on materiaalien asianmukainen lajittelu. Useissa maissa Hilti ottaa vanhat koneet ja laitteet vastaan kierrätystä ja hävitystä varten. Lisätietoja saat Hilti -huollosta tai -edustajalta.
Käytetyt sähkötyökalut on sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan EU-direktiivin ja sen maakohtaisten sovellusten mukaisesti toimitettava jäteasemalle ja ohjattava ympäristöystävälliseen kierrätykseen.
Image alternative
 • Älä hävitä sähkölaitteita tavallisen sekajätteen mukana!
PorauslieteYmpäristönsuojelun kannalta porauslietteen johtaminen viemäriin ilman esikäsittelyä on ongelmallista.
 • Ota paikallisilta viranomaisilta selvää paikallisista määräyksistä.
Suositamme seuraavaa esikäsittelyä:
 • Kerää porausliete talteen (esimerkiksi märkäimurilla).
 • Anna porauslietteen saostua ja hävitä kiinteä aines asianmukaisesti rakennusainejätteen mukana (saostumista voi nopeuttaa saostusaineella).
 • Ennen kuin johdat jäljelle jäävän veden (alkalista, ph-arvo > 7) viemäriin, neutraloi se sekoittamalla siihen hapanta neutralointiainetta, tai laimenna runsaalla vedellä.
Porauspöly
 • Imuroitu porauspöly on hävitettävä voimassa olevien kansallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Valmistajan myöntämä takuu

 • Jos sinulla on takuuehtoihin liittyviä kysymyksiä, ota yhteys paikalliseen Hilti -edustajaan.
Image alternative