Kieli

GDG 6‑A22

Alkuperäiset ohjeet

Dokumentaation tiedot

Tästä dokumentaatiosta

 • Lue ehdottomasti tämä dokumentaatio ennen tuotteen käyttöönottoa. Se on turvallisen työnteon ja tuotteen ongelmattoman käsittelyn perusedellytys.
 • Noudata tässä dokumentaatiossa ja tuotteessa olevia turvallisuus- ja varoitushuomautuksia.
 • Säilytä käyttöohje aina tuotteen yhteydessä ja varmista, että käyttöohje on mukana, kun luovutat tuotteen toiselle henkilölle.

Merkkien selitykset

Varoitushuomautukset

Varoitushuomautukset varoittavat tuotteen käyttöön liittyvistä vaaroista. Seuraavia varoitustekstejä käytetään:
VAKAVA VAARA
VAKAVA VAARA !
 • Varoittaa uhkaavasta vaaratilanteesta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai jopa kuolema.
VAARA
VAARA !
 • Varoittaa mahdollisesta vaarasta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai kuolema.
VAROITUS
VAROITUS !
 • Varoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, josta voi seurata loukkaantuminen tai aineellinen vahinko.

Symbolit dokumentaatiossa

Tässä dokumentaatiossa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Lue käyttöohje ennen käyttämistä
Image alternative Toimintaohjeita ja muuta hyödyllistä tietoa
Image alternative Kierrätyskelpoisten materiaalien käsittely
Image alternative Älä hävitä sähkölaitteita ja akkuja tavallisen sekajätteen mukana

Symbolit kuvissa

Kuvissa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Nämä numerot viittaavat vastaavaan kuvaan tämän käyttöohjeen alussa
Image alternative Numerointi kertoo työvaiheiden järjestyksen kuvissa ja saattaa poiketa numeroinnista tekstissä
Image alternative Kohtanumeroita käytetään kuvassa Yleiskuva , ja ne viittaavat kuvatekstien numerointiin kappaleessa Tuoteyhteenveto
Image alternative Tämän merkin tarkoitus on kiinnittää erityinen huomiosi tuotteen käyttöön ja käsittelyyn.

Tuotekohtaiset symbolit

Symbolit tuotteessa

Tuotteessa voidaan käyttää seuraavia symboleita:
Image alternative Tämä kone tukee iOS- ja Android-alustojen kanssa yhteensopivaa NFC-teknologiaa.
Image alternative Käytettävien Hilti -litiumioniakkujen tyyppisarja. Ota kappaleessa Tarkoituksenmukainen käyttö annetut tiedot huomioon.
Image alternative Litiumioniakku
Image alternative Älä koskaan käytä akkua lyöntityökaluna.
Image alternative Älä päästä akkua putoamaan. Älä käytä akkua, johon on kohdistunut isku tai joka on muutoin vaurioitunut.
Image alternative Tasavirta
Image alternative Käytä suojalaseja!
Image alternative Nimelliskierrosluku
Image alternative Kierrosta minuutissa
Image alternative Kierrosta minuutissa
Image alternative Halkaisija

Tuotetiedot

Image alternative -tuotteet on tarkoitettu ammattikäyttöön, ja niitä saa käyttää, huoltaa tai korjata vain valtuutettu, koulutettu henkilö. Käyttäjän pitää olla hyvin perillä käyttöön liittyvistä vaaroista. Tuote ja sen varusteet saattavat aiheuttaa vaaratilanteita, jos kokemattomat henkilöt käyttävät tuotetta ohjeiden vastaisesti tai muutoin asiattomasti.
Tyyppimerkinnän ja sarjanumeron löydät tyyppikilvestä.
 • Kirjoita sarjanumero oheiseen taulukkoon. Tuotteen tiedot tarvitaan, jos esität kysymyksiä myynti- tai huoltoedustajallemme.
  Tuotetiedot
  Akkukäyttöinen suorahiomakone
  GDG 6‑A22
  Sukupolvi
  01
  Sarjanumero

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vakuutamme, että tässä kuvattu tuote täyttää voimassa olevien direktiivien ja standardien vaatimukset. Kuva vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on tämän dokumentaation lopussa.
Tekninen dokumentaatio löytyy tästä:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Turvallisuus

Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvallisuusohjeet

Image alternative VAKAVA VAARA Lue kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet, selostukset ja tekniset tiedot, jotka liittyvät tähän sähkötyökaluun. Seuraavien ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet huolellisesti vastaisen varalle.
Turvallisuusohjeissa käytetty käsite ”sähkötyökalu” tarkoittaa verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja (joissa verkkojohto) ja akkukäyttöisiä sähkötyökaluja (joissa ei verkkojohtoa).
Työpaikan turvallisuus
 • Pidä työskentelyalue siistinä ja hyvin valaistuna. Työpaikan epäjärjestys ja valaisemattomat työalueet voivat johtaa tapaturmiin.
 • Älä käytä sähkötyökalua räjähdysalttiissa ympäristössä, jossa on syttyvää nestettä, kaasua tai pölyä. Sähkötyökalut synnyttävät kipinöitä, jotka saattavat sytyttää pölyn tai höyryt.
 • Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua käyttäessäsi. Voit menettää koneen hallinnan huomiosi suuntautuessa muualle.
Sähköturvallisuus
 • Sähkötyökalun pistokkeen pitää sopia pistorasiaan. Pistoketta ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä pistorasia-adaptereita suojamaadotettujen sähkötyökalujen yhteydessä. Alkuperäisessä kunnossa olevat pistokkeet ja sopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.
 • Vältä koskettamasta sähköä johtaviin pintoihin kuten putkiin, pattereihin, liesiin ja jääkaappeihin. Sähköiskun vaara kasvaa, jos kehosi maadottuu.
 • Älä aseta sähkötyökalua alttiiksi sateelle tai kosteudelle. Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään lisää sähköiskun vaaraa.
 • Älä kanna tai ripusta sähkötyökalua verkkojohdostaan äläkä vedä pistoketta irti pistorasiasta johdosta vetämällä. Pidä johto loitolla kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista ja liikkuvista osista. Vahingoittuneet tai toisiinsa kietoutuneet johdot lisäävät sähköiskun vaaraa.
 • Kun käytät sähkötyökalua ulkona, käytä ainoastaan ulkokäyttöön soveltuvia jatkojohtoja. Ulkokäyttöön soveltuvan jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
 • Jos sähkötyökalua on välttämätöntä käyttää kosteassa ympäristössä, käytä vikavirtasuojakytkintä. Vikavirtasuojakytkimen käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
Henkilöturvallisuus
 • Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja noudata tervettä järkeä sähkötyökalua käyttäessäsi. Älä käytä sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Sähkötyökalua käytettäessä hetkellinenkin varomattomuus saattaa aiheuttaa vakavia vammoja.
 • Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita ja aina suojalaseja. Henkilökohtaiset suojavarusteet, kuten hengityssuojain, luistamattomat turvajalkineet, kypärä ja kuulosuojaimet, pienentävät oikein käytettyinä loukkaantumisriskiä sähkötyökalun käyttötilanteesta riippuen.
 • Varo tahatonta käynnistämistä. Varmista, että sähkötyökalu on kytketty pois päältä, ennen kuin liität sen verkkovirtaan ja/tai liität siihen akun, otat sen käteesi tai kannat sitä. Jos kannat sähkötyökalua sormi käyttökytkimellä tai liität pistokkeen pistorasiaan käyttökytkimen ollessa käyntiasennossa, altistat itsesi onnettomuuksille.
 • Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvitaltat, ennen kuin käynnistät sähkötyökalun. Työkalu tai avain, joka sijaitsee koneen pyörivässä osassa, saattaa johtaa loukkaantumiseen.
 • Vältä vaikeita työskentelyasentoja. Varmista aina tukeva seisoma-asento ja tasapaino. Siten voit paremmin hallita sähkötyökalua odottamattomissa tilanteissa.
 • Käytä työhösi soveltuvia vaatteita. Älä käytä löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet loitolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet, korut ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
 • Jos pölynpoisto- ja keräilylaitteita voidaan asentaa, sinun on tarkastettava, että ne on liitetty oikein ja että niitä käytetään oikealla tavalla. Pölynpoistovarustuksen käyttö vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
 • Älä tuudittaudu virheelliseen turvallisuuden tunteeseen äläkä laiminlyö sähkötyökaluja koskevia turvallisuusohjeita silloinkaan, kun mielestäsi jo olet kokenut sähkötyökalun käyttäjä. Harkitsematon ja huolimaton toiminta voi sekunnin murto-osissa johtaa vakaviin loukkaantumisiin.
Sähkötyökalun käyttö ja käsittely
 • Älä ylikuormita konetta. Käytä kyseiseen työhön tarkoitettua sähkötyökalua. Sopivaa sähkötyökalua käyttäen työskentelet paremmin ja varmemmin tehoalueella, jolle sähkötyökalu on tarkoitettu.
 • Älä käytä sähkötyökalua, jonka käyttökytkin ei toimi. Sähkötyökalu, jota ei enää voida käynnistää ja pysäyttää käyttökytkimellä, on vaarallinen ja se täytyy korjata.
 • Irrota pistoke pistorasiasta ja/tai irrota akku ennen kuin muutat säätöjä, vaihdat terää tai lisävarusteita ja kun lopetat koneen käyttämisen. Tämä turvatoimenpide estää sähkötyökalun tahattoman käynnistysriskin.
 • Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun niitä ei käytetä. Älä anna toisten henkilöiden käyttää konetta, elleivät he ole perehtyneet sen käyttöön ja lukeneet käyttöohjeita. Sähkötyökalut ovat vaarallisia, jos niitä käyttävät kokemattomat henkilöt.
 • Hoida sähkötyökaluja ja niiden varusteita huolella. Tarkasta, että liikkuvat osat toimivat moitteettomasti eivätkä ole puristuksissa, ja tarkasta myös, ettei sähkötyökalussa ole murtuneita tai vaurioituneita osia, jotka saattaisivat haitata sen toimintaa. Korjauta vaurioituneet osat ennen koneen käyttämistä. Usein loukkaantumisten ja tapaturmien syynä on sähkötyökalujen laiminlyöty huolto.
 • Pidä terät terävinä ja puhtaina. Huolella hoidetut terät, joiden leikkausreunat ovat teräviä, eivät jumitu herkästi, ja niillä työnteko on kevyempää.
 • Käytä sähkötyökalua, lisävarusteita ja tarvikkeita, teriä jne. niiden käyttöohjeiden mukaisesti. Ota tällöin työolosuhteet ja suoritettava työtehtävä huomioon. Sähkötyökalun käyttö muuhun kuin sille tarkoitettuun käyttöön saattaa johtaa vaarallisiin tilanteisiin.
 • Pidä käsikahvat ja tartuntapinnat kuivina, puhtaina, öljyttöminä ja rasvattomina. Jos käsikahvat tai tartuntapinnat ovat liukkaat, sähkötyökalun turvallinen käyttö ja hallinta voi yllättävissä tilanteissa olla mahdotonta.
Akkukäyttöisen sähkötyökalun käyttö ja käsittely
 • Lataa akku vain valmistajan suosittamalla laturilla. Jos laturi on tarkoitettu vain tietyn akkumallin lataamiseen, palovaara on olemassa, jos laturia käytetään muiden akkujen lataamiseen.
 • Käytä ainoastaan juuri kyseiseen sähkötyökaluun tarkoitettua akkua. Jonkun muun akun käyttö saattaa johtaa loukkaantumiseen ja tulipaloon.
 • Pidä irrallinen akku loitolla metalliesineistä, kuten paperinliittimistä, kolikoista, avaimista, nauloista, ruuveista tai muista pienistä metalliesineistä, jotka voivat oikosulkea akun liittimet. Akun liittimien välinen oikosulku saattaa aiheuttaa palovammoja tai johtaa tulipaloon.
 • Väärästä käytöstä johtuen saattaa akusta vuotaa nestettä, jota ei saa koskettaa. Vältä kosketusta sen kanssa. Tarvittaessa huuhtele kosketuskohta vedellä. Jos nestettä pääsee silmiin, tarvitaan lisäksi lääkärin apua. Akusta vuotava neste saattaa aiheuttaa ärsytystä ja palovammoja.
 • Älä käytä akkua, joka on vaurioitunut tai johon on tehty muutoksia. Vaurioitunut akku tai akku, jota on muutettu, saattaa käyttäytyä yllättävästi ja aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen ja vammoja.
 • Varjele akkua avotulelta ja korkeilta lämpötiloilta. Avotuli tai yli 130 °C:n (265 °F) lämpötila voi aiheuttaa räjähdyksen.
 • Noudata kaikkia akun lataamisesta annettuja ohjeita, ja lataa akku tai akun sisältävä sähkötyökalu aina käyttöohjeessa mainittuja lämpötilarajoja noudattaen. Akun virheellinen lataaminen tai lataaminen sallitun lämpötila-alueen lämpötiloja noudattamatta saattaa johtaa akun tuhoutumiseen ja aiheuttaa tulipalovaaran.
Huolto
 • Anna koulutettujen ammattihenkilöiden korjata sähkötyökalusi ja hyväksy korjauksiin vain alkuperäisiä varaosia. Siten varmistat koneen turvallisuuden säilymisen.
 • Älä koskaan yritä huoltaa vaurioitunutta akkua. Akkujen kaikki huoltotyöt saa suorittaa vain valmistaja tai sen valtuuttama huoltopiste.

Yhteiset turvallisuusohjeet koskien hiontaa, hiontaa hiomapaperilla, harjaterien käyttöä, kiillottamista, jyrsintää ja katkaisuhiontaa:

 • Tätä sähkötyökalua on käytettävä hiomakoneena, hiomapaperihiomakoneena, harjauskoneena, kiillotuskoneena, jyrsintään tai katkaisuhiomakoneena. Ota huomioon kaikki turvallisuusohjeet, käytön ohjeet, kuvat ja tiedot, jotka saat koneen mukana. Jos et noudata seuraavia ohjeita, saatat saada sähköiskun, aiheuttaa tulipalon ja / tai loukkaantua vakavasti.
 • Älä käytä lisävarusteita tai tarvikkeita, joita valmistaja ei erityisesti ole suunnitellut ja suositellut tähän sähkötyökaluun. Vaikka pystyisitkin kiinnittämään lisävarusteen tai tarvikkeen sähkötyökaluusi, kokonaisuus ei välttämättä ole käytön kannalta turvallinen.
 • Kiinnitetyn työkaluterän sallitun kierrosluvun pitää olla vähintään yhtä suuri kuin sähkötyökalun ilmoitettu maksimikierrosluku. Sallittua nopeammin pyörivä työkaluterä saattaa murtua, jolloin sen kappaleita voi sinkoutua vaarallisesti.
 • Työkaluterän ulkohalkaisijan ja vahvuuden pitää vastata sähkötyökalun tiedoissa annettuja mittatietoja. Mitoitukseltaan vääränlaista työkaluterää ei suojata tai valvota oikein.
 • Hiomalaikkojen, hiomarullien ja muiden varusteiden pitää tarkasti sopia hiomakaraan tai kiinnitysleukoihin sähkötyökalussasi. Työkaluterät, jotka eivät tarkasti sovi kiinnitykseen sähkötyökalussasi, pyörivät epätasaisesti, tärisevät voimakkaasti ja saattavat johtaa sähkötyökalun hallinnan menettämiseen.
 • Tuurnaan kiinnitetyt laikat, hiomalieriöt, leikkaustyökalut tai muut tarvikkeet pitää asettaa kunnolla kiinni kiinnitysleukoihin tai istukkaan. Tuurnan "ylitys" ts. vapaa osa hiomatyökalun ja kiinnitysleukojen tai istukan välillä pitää olla mahdollisimman lyhyt. Jos tuurnaa ei kiinnitetä riittävän tiukasti tai jos hiomatyökalu on liian etäällä, työkaluterä voi irrota koneesta ja sinkoutua suurella nopeudella.
 • Älä kiinnitä vaurioituneita työkaluteriä. Tarkasta aina ennen työkaluterän kuten hiomalaikkojen käyttöä työkaluterän mahdolliset säröt ja murtumat, hiomalieriöiden murtumat, kuluneisuus tai loppuun kuluneisuus sekä harjaterien irronneet tai katkenneet langat. Jos sähkötyökalu tai siihen tarkoitettu työkaluterä putoaa, tarkasta, ettei vaurioita syntynyt tai käytä ehjää työkaluterää. Kun olet tarkastanut ja kiinnittänyt työkaluterän, pysy itse ja pidä muut henkilöt turvallisen etäällä pyörivästä työkaluterästä ja käytä konetta minuutin ajan huippukierrosluvulla. Vaurioitunut työkaluterä ei yleensä kestä tätä testiaikaa.
 • Käytä henkilökohtaista suojavarustustasi. Käytä työtehtävästäsi riippuen kokokasvosuojusta, silmäsuojia tai suojalaseja. Tarpeen mukaan käytä hengityssuojainta, kuulosuojaimia, suojakäsineitä ja suojaesiliinaa, joka suojaa Sinua hionta- ja materiaalihiukkasilta. Suojaa silmäsi erilaisissa työtehtävissä sinkoilevilta hiukkasilta ja muruilta. Pöly- ja hengityssuojaimen pitää pystyä suodattamaan työtehtävässä syntyvä pöly. Jos pitemmän aikaa altistut kovalle melulle, kuulosi saattaa vaurioitua.
 • Ota myös muut ihmiset työpisteesi lähistöllä huomioon. Kaikkien työpisteesi alueelle tulevien henkilöiden pitää käyttää henkilökohtaisia suojavarusteitaan. Työkappaleesta tai työkaluterästä sinkoavat kappaleet saattavat aiheuttaa vammoja varsinaisen työpisteesi alueen ulkopuolellakin.
 • Pidä sähkötyökalusta kiinni vain sen eristetyistä kahvapinnoista, jos teet työtä, jossa sähkötyökalun työkaluterä saattaa osua rakenteen sisällä olevaan virtajohtoon. Jos terä osuu virtajohtoon, koneen metalliosiin saattaa johtua virta, jolloin saatat saada sähköiskun.
 • Pidä sähkötyökalusta käynnistämisen yhteydessä aina kunnolla kiinni. Kun kierrosluku nousee huippukierroslukuun, moottorin reaktiovoimien vaikutuksesta sähkötyökalu voi pyrkiä kääntymään.
 • Jos mahdollista, kiinnitä työkappale puristimilla. Sähkötyökalua käyttäessäsi älä koskaan pidä pientä työkappaletta toisessa kädessäsi ja sähkötyökalua toisessa. Kun kiinnität pienetkin työkappaleet kunnolla, pystyt paremmin ohjaamaan sähkötyökalua molemmin käsin. Kun katkaiset pyöreää työkappaletta kuten puutappia, tankoa tai putkea, työkappale pyrkii pyörähtämään, ja sen seurauksena työkaluterä voi jumittua ja sinkoutua itseäsi kohti.
 • Älä koskaan laske sähkötyökalua käsistäsi ennen kuin sen työkaluterä on täysin pysähtynyt. Pyörivä työkaluterä saattaa vaarallisesti osua laskutason pintaan, minkä seurauksena saatat menettää koneen hallinnan.
 • Työkaluterän vaihtamisen jälkeen tai koneen asetusten muuttamisen jälkeen kiristä kiinnitysleukojen mutteri, istukka tai muu kiinnityselementti kiinni. Jos kiinnitys jää löysälle, kiinnitys voi pettää ja sen seurauksena voit menettää koneen hallinnan; kiinnittämättömät, pyörivät komponentit voivat sinkoutua irti voimalla.
 • Älä pidä sähkötyökalua käynnissä, kun kannat sitä. Vaatteesi saattaisivat osua pyörivään työkaluterään, minkä seurauksena työkaluterä saattaisi leikkautua kehoosi.
 • Puhdista sähkötyökalusi jäähdytysilmaraot säännöllisin välein. Moottorin jäähdytyspuhallin imee pölyä koneen kotelon sisään, ja metallipölyn suuri määrä voi aiheuttaa sähköisen vaaratilanteen.
 • Älä käytä sähkötyökalua syttyvien materiaalien lähellä. Kipinät saattaisivat sytyttää tällaiset materiaalit.
 • Älä käytä sähkötyökalussa työkaluteriä, jotka vaativat jäähdytystä nesteellä. Veden tai muun nesteen käyttö jäähdytykseen saattaa aiheuttaa sähköiskun.
Takaisku ja siihen liittyvät turvallisuusohjeetTakaiskulla tarkoitetaan pyörivän työkaluterän kuten hiomalaikan, hiomalautasen, harjaterän jne. kiinni tarttumisen tai juuttumisen seurauksena tapahtuvan työkaluterän äkillisen pysähtymisen aiheuttamaa koneen äkillistä reaktiota. Sen seurauksena sähkötyökalu liikahtaa juuttumiskohdasta hallitsemattomasti työkaluterän käyttösuuntaan nähden vastakkaiseen suuntaan.
Jos esimerkiksi hiomalaikka tarttuu kiinni tai juuttuu työkappaleeseen, hiomalaikan työkappaleeseen upotettu reuna pureutuu kiinni ja sen seurauksena kone saattaa iskeä takaisin. Hiomalaikka liikahtaa koneen käyttäjää kohti tai hänestä poispäin, riippuen laikan pyörimissuunnasta juuttumiskohdassa. Tällöin hiomalaikka saattaa myös murtua.
Takaisku aiheutuu sähkötyökalun väärästä tai virheellisestä käyttämisestä. Sen esiintymistä voit välttää noudattamalla seuraavassa annettuja ohjeita.
 • Pidä sähkötyökalusta kunnolla kiinni ja pidä kehosi sekä kätesi asennossa, jossa pystyt hyvin vastustamaan takaiskuvoimia. Käyttäjän pitää tuntea takaiskuvoimien välttämistoimenpiteet.
 • Tee työtä erityisen varovasti reunojen, terävien kulmien jne. lähellä. Varo, ettei työkaluterä pääse iskemään takaisin työkappaleesta poispäin tai tarttumaan kiinni. Pyörivä työkaluterä pyrkii tarttumaan kiinni kulmien tai terävien reunojen lähellä tai vaurioituessaan. Silloin seurauksena on hallinnan menettäminen tai takaisku.
 • Älä käytä hammastettua sahanterää. Tällaiset työkaluterät aiheuttavat usein takaiskuja tai sähkötyökalun hallinnan menettämisen.
 • Ohjaa työkaluterä materiaaliin aina siinä suunnassa, jossa leikkaava reuna irtoaa materiaalista (samaan suuntaan kuin mihin lastut lentävät). Sähkötyökalun ohjaaminen väärään suuntaan johtaa työkaluterän leikkaavan reunan irtoamiseen työkappaleesta, minkä seurauksena sähkötyökalua vedetään tähän syöttösuuntaan.
 • Kiinnitä työkappale aina kunnolla käyttäessäsi sähkötyökalussa pyörivää viilaa, katkaisulaikkaa, suurnopeusjyrsinterää tai kovametallijyrsinterää. Tällaisen työkaluterän pienikin kanttaaminen urassa johtaa työkaluterän jumittumiseen, mistä voi aiheutua takaisku. Katkaisulaikan jumittuminen johtaa yleensä laikan murtumiseen. Jos pyörivä viila, suurnopeusjyrsinterä tai kovametallijyrsinterä kanttaa, työkaluterä voi ponnahtaa urasta, minkä seurauksena saatat menettää sähkötyökalun hallinnan.
Erityiset turvallisuusohjeet koskien hiontaa ja katkaisuhiontaa:
 • Käytä ainoastaan sähkötyökaluusi tarkoitettuja hiomatyökaluja niille suositeltuihin käyttötarkoituksiin. Esimerkki: Älä koskaan käytä katkaisulaikan kylkipintaa hiomiseen. Katkaisulaikat on tarkoitettu materiaalin leikkaamiseen laikan kehäpinnalla. Jos laikkaan vaikuttaa sivusuuntainen voima, siitä saattaa irrota hioma-ainepalasia.
 • Käytä kartiomaisten ja suorien, kierteellisten hiomakärkien yhteydessä vain vauriottomia, oikeankokoisia ja -pituisia tuurnia, joiden olassa ei ole vastapäästöä. Soveltuvat tuurnat vähentävät murtumisen vaaraa.
 • Vältä katkaisulaikan juuttumista tai liian suurta laikkaan kohdistuvaa painamisvoimaa. Älä leikkaa turhan syvältä. Katkaisulaikan ylikuormittaminen lisää laikkaan kohdistuvaa rasitusta sekä laikan herkkyyttä kantata tai juuttua ja siten takaiskun vaaraa tai laikan murtumisen vaaraa.
 • Varo, ettet vie kättäsi pyörivän katkaisulaikan etu- tai takapuolelle. Jos liikutat katkaisulaikkaa työkappaleessa kädestäsi poispäin, mahdollinen takaisku laikan pyöriessä voi johtaa sähkötyökalun iskeytymiseen itseäsi kohti.
 • Jos katkaisulaikka tarttuu kiinni tai keskeytät työnteon, kytke kone pois päältä ja odota, kunnes laikka on kokonaan pysähtynyt. Älä koskaan yritä nostaa katkaisulaikkaa pois leikkausraosta, sillä muutoin kone saattaa iskeä takaisin. Määritä ja poista kiinni tarttumisen syy.
 • Älä kytke sähkötyökalua päälle, jos sen terä on työkappaleessa. Anna katkaisulaikan ensin saavuttaa täysi kierroslukunsa, ennen kuin varovasti jatkat leikkaamista. Muutoin laikka saattaa kantata, ponnahtaa työkappaleesta tai aiheuttaa takaiskun.
 • Tue levyt tai suuremmat työkappaleet hyvin, jotta katkaisulaikan mahdollisen kiinni tarttumisen aiheuttama takaiskuvaara vähenee. Suuremmat työkappaleet saattavat oman painonsa vuoksi taipua. Työkappaletta on siksi tuettava molemmilta sivuilta ja katkaisukohdan sekä reunan läheltä.
 • Ole erityisen varovainen upottaessasi työkaluterää seinään tai muuhun kohteeseen, jonka rakennetta et näe tarkasti. Kun upotat katkaisulaikkaa, rakenteen sisällä olevat kaasu- tai vesiputket, sähköjohdot tai muut esineet saattavat aiheuttaa takaiskun.
Lisää turvallisuusohjeita koskien harjaterien käyttöä:
 • Ota huomioon, että harjateristä irtoaa normaalin käytön aikana harjakappaleita. Älä ylikuormita harjateriä liian suurella painamisvoimalla. Irti sinkoutuvat harjakappaleet voivat erittäin helposti tunkeutua ohuiden vaatekappaleiden ja/tai ihon läpi.
 • Anna harjaterän pyöriä vähintään minuutin ajan työskentelykierrosluvulla. Varmista tänä aikana, ettei kukaan ole harjaterän etupuolella tai sen kanssa samalla linjalla. Tämän sisäänajoajan aikana harjaterästä voi sinkoutua irtonaisia langanpaloja.
 • Suuntaa pyörivä harjaterä itsestäsi poispäin. Harjateriä käytettäessä pieniä hiukkasia tai pieniä langanpaloja voi sinkoutua irti suurella nopeudella ja tunkeutua ihoon.

Akkujen käyttö ja hoito

 • Ota litiumioniakkujen kuljettamisesta, varastoinnista ja käyttämisestä annetut erityisohjeet huomioon.
 • Suojaa akut korkeilta lämpötiloilta, suoralta auringonpaisteelta ja avotulelta.
 • Akkuja ei saa avata, puristaa, kuumentaa yli 80 °C:n lämpötilaan tai polttaa.
 • Älä käytä tai lataa akkua, joka on saanut iskun, joka on pudonnut yli metrin korkeudelta tai joka on muulla tavoin vaurioitunut. Tällaisessa tapauksessa ota aina yhteys Hilti  -huoltoon .
 • Jos akku on liian kuuma koskea, se saattaa olla vaurioitunut. Aseta tuote riittävän etäälle syttyvistä materiaaleista palovaarattomaan paikkaan, jossa voit valvoa tuotetta, ja anna sen jäähtyä. Tällaisessa tapauksessa ota aina yhteys Hilti  -huoltoon .

Muut turvallisuusohjeet

 • Tuotetta käyttäessäsi pidä sitä siten, että hiontapöly, kipinät ja työkaluterästä tai työkappaleesta mahdollisesti irtoavat palaset eivät suuntaudu itseäsi kohti.
 • Kun vaihdat työkaluterää, käytä oikeankokoista, soveltuvaa ja vauriotonta avainta.
 • Työkaluterien pitää pyöriä moitteettoman tasaisesti. Älä käytä soikeita tai epätasapainoisesti pyöriviä työkaluteriä.
 • Älä poista lastuja tai murusia tuotteen ollessa käynnissä. Kytke tuote pois päältä.
 • Kytke kone päälle vasta, kun olet juuri aloittamassa työn.
 • Koneen työkaluterää vaihtaessasi käytä suojakäsineitä, koska käytön myötä työkaluterä ja istukka kuumenevat.
 • Pidä työssäsi rentouttavia taukoja, joiden aikana tee sormivoimisteluliikkeitä varmistaaksesi sormiesi hyvän verenkierron. Pitempään jatkuva työnteko saattaa tärinän vuoksi aiheuttaa verenkiertohäiriöitä tai sormien, käsien ja ranteiden hermokipuja.
 • Varmista työpisteen hyvä tuuletus ja tarvittaessa käytä hengityssuojainta, joka soveltuu kyseessä olevalla pölylle.
 • Puhdista työkaluterän varsi ennen työkaluterän kiinnittämistä. Varmista, että työkaluterän varsi ulottuu aina vähintään 20 mm:n verran kiinnitysleukojen sisään. Työkaluterän vaihtamisen jälkeen kiristä kiinnitysmutteri aina kunnolla kiinni. Huonosti kiinnitetty työkaluterä voi käytön aikana irrota ja sinkoutua vaarallisesti.
 • Käytä vain työkaluteriä, jotka vastaavat kohdassa Tekniset tiedot annettuja tietoja.

Kuvaus

Tuoteyhteenveto

Image alternative
 1. Kiinnitysmutteri ja kiinnitysleuat
 2. Kara
 3. Kaula / etummainen käsikahva
 4. Lukittuva käyttökytkin
 5. Käsikahva
 6. Kierrosluvun säätöpyörä
 7. Akku
 8. Akun lukituksen vapautuspainike
 9. Pölysuodatin
 10. Pieni avain, 12 mm
 11. Suuri avain, 17 mm

Tarkoituksenmukainen käyttö

Kuvattu tuote on suorahiomakone. Se on tarkoitettu metallin työstöön. Se on tarkoitettu hiontaan ja katkaisuhiontaan, harjaterien käyttämiseen, kiillottamiseen ja jyrsintään.

Käytä vain sellaisia työkaluteriä, joiden varren halkaisija vastaa koneessa olevia kiinnitysleukoja. Ota kohdassa Tekniset tiedot annetut tiedot huomioon.
Tuote on soveltuu vain kuivatyöstöön ilman vettä.
 • Käytä tämän tuotteen yhteydessä vain B 22 -sarjan Hilti -litiumioniakkuja.

 • Käytä näiden akkujen lataamiseen vain latureita, jotka Hilti on hyväksynyt. Lisätietoja saat Hilti Store -liikkeestä ja osoitteesta: www.hilti.group

Toimituksen sisältö

Suorahiomakone, 2 avainta, käyttöohje
Muita tälle tuotteelle hyväksyttyjä järjestelmätuotteita löydät Hilti Store -liikkeestä tai nettiosoitteesta: www.hilti.group

Litiumioniakun lataustilan näyttö

Litiumioniakun lataustila näytetään, kun jompaakumpaa akun lukituksen vapautuspainikkeista painetaan kevyesti.
Tila
Merkitys
4 LED-merkkivaloa palaa.
Lataustila: 75 % ... 100 %
3 LED-merkkivaloa palaa.
Lataustila: 50 % ... 75 %
2 LED-merkkivaloa palaa.
Lataustila: 25 % ... 50 %
1 LED-merkkivalo palaa.
Lataustila: 10 % ... 25 %
1 LED-merkkivalo vilkkuu.
Lataustila: < 10 %
Lataustilan tarkastaminen koneen käytön aikana tai välittömästi käyttämisen jälkeen ei ole mahdollista. Jos akun lataustilan LED-merkkivalot vilkkuvat, ota huomioon ohjeet kappaleessa Apua häiriötilanteisiin.

Tekniset tiedot

Paino EPTA Procedure 01 mukaan sisältäen akun B22⁄8.0
2,6 kg
Nimelliskierrosluku
10 000/min … 25 000/min
Työkaluterän tarvittava minimikierrosluku
≥ 25 000/min
Työkaluterän työstöhalkaisija
≤ 55 mm
Työkaluterän varren halkaisija
Kiinnitysleuat 6 mm
6 mm
Kiinnitysleuat 1⁄4 tuumaa
1/4 in
Karan avainkoko
12 mm
Kiinnitysmutterin avainkoko
17 mm
Varastointilämpötila
−20 ℃ … 70 ℃
Ympäristön lämpötila käytettäessä
−17 ℃ … 60 ℃

Melutiedot ja tärinäarvot EN 62841 mukaan

Tässä käyttöohjeessa annetut äänenpaine- ja tärinäarvot on mitattu standardoitujen mittausmenetelmien mukaisesti, ja näitä arvoja voidaan käyttää sähkötyökalujen vertailussa. Ne soveltuvat myös altistumisten tilapäiseen arviointiin.
Annetut arvot koskevat sähkötyökalun pääasiallisia käyttötarkoituksia. Jos sähkötyökalua kuitenkin käytetään muihin tarkoituksiin, poikkeavia työkaluja tai teriä käyttäen tai puutteellisesti huollettuna, arvot voivat poiketa tässä ilmoitetuista. Tämä saattaa merkittävästi lisätä altistumista koko työskentelyajan aikana.
Altistumisia tarkasti arvioitaessa on otettava huomioon myös ne ajat, jolloin kone on kytketty pois päältä tai jolloin kone on päällä, mutta sillä ei tehdä varsinaista työtä. Tämä saattaa merkittävästi vähentää altistumista koko työskentelyajan aikana.
Käyttäjän suojaamiseksi melun ja/tai tärinän vaikutukselta ryhdy tarpeellisiin turvatoimenpiteisiin kuten: Sähkötyökalun ja siihen kiinnitettävien työkalujen huolto, käsien lämpimänä pitäminen, työtehtävien organisointi.
Meluarvot
Melupäästön äänenpainetaso (LpA)
76 dB(A)
Äänenpainetason epävarmuus (KpA)
3 dB(A)
Äänitehotaso (LWA)
87 dB(A)
Äänitehotason epävarmuus (KWA)
3 dB(A)
Tärinäarvot
Tärinäarvo (ah), riippuen työkaluterän halkaisijasta
< 25 mm
0,7 m/s²
25 ... < 50 mm
15,9 m/s²
50 ... 55 mm
22,2 m/s²
Epävarmuus (K)
1,5 m/s²

Akku

Akkutoimintajännite
21,6 V
Ympäristön lämpötila käytettäessä
−17 ℃ … 60 ℃
Varastointilämpötila
−20 ℃ … 40 ℃
Akun lämpötila lataamisen alkaessa
−10 ℃ … 45 ℃

Työkohteen valmistelu

VAROITUS
Loukkaantumisvaara vahingossa käynnistymisen seurauksena!
 • Varmista ennen akun kiinnittämistä, että tuote on kytketty pois päältä.
 • Irrota akku, ennen kuin muutat koneen säätöjä tai vaihdat lisävarusteosia.
Noudata tässä dokumentaatiossa ja tuotteessa olevia turvallisuus- ja varoitushuomautuksia.

Akun lataus

 1. Ennen lataamista lue laturin käyttöohje.
 2. Varmista, että liittimet akussa ja laturissa ovat puhtaat ja kuivat.
 3. Lataa akku hyväksytyllä laturilla.

Akun kiinnitys

VAROITUS
Loukkaantumisvaara akun oikosulun tai putoamisen seurauksena!
 • Ennen akun paikalleen laittamista varmista, ettei akun liittimissä akussa ja tuotteessa ole vieraita esineitä.
 • Varmista, että akku aina lukittuu kunnolla paikalleen.
 1. Lataa akku täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.
 2. Aseta akku kiinnikkeeseen koneessa siten, että akku kuultavasti lukittuu.
 3. Tarkasta, että akku on kunnolla kiinni.

Akun irrotus

 1. Paina akun lukituksen vapautuspainikkeita.
 2. Vedä akku irti laitteesta.

Työkaluterän vaihto

HUOMIO
Vaurioitumisvaara jos tyhjät kiinnitysleuat kiristetään kiinnitysmutterilla.
 • Älä koskaan kiristä kiinnitysmutteria kiinni, jos työkaluterää ei ole laitettu paikalleen.
VAROITUS
Loukkaantumis- ja vaurioitumisvaara työkaluterän epätasapainoisen pyörimisen tai vaurion seurauksena.
 • Älä kiinnitä vaurioituneita työkaluteriä. Ennen työnteon aloittamista tarkasta, että suorahiomakone käy tärinättömästi.
Image alternative
 1. Pidä pienellä avaimella kiinnitysleuoista vastaan ja avaa kiinnitysmutteri suurella avaimella.
 2. Vedä työkaluterä kiinnitysleuoista.
 3. Laita työkaluterän varsi mahdollisimman syvälle kiinnitysleukoihin.
 4. Varren vapaan osan mitta L0 saa olla enintään 10 mm. Työkaluterän varren pitää ulottua vähintään 20 mm:n verran kiinnitysleukojen sisään.
 5. Pidä pienellä avaimella kiinnitysleuoista vastaan ja kiristä kiinnitysmutteri kiinni suurella avaimella.
 6. Tarkasta, että työkaluterä on kunnolla kiinni.

Käyttö

Noudata tässä dokumentaatiossa ja tuotteessa olevia turvallisuus- ja varoitushuomautuksia.

Kytkeminen päälle

 1. Paina käyttökytkimen takaosaa.
 2. Työnnä käyttökytkintä eteenpäin.
  • Moottori pyörii.
 3. Lukitse käyttökytkin.

Työskentely

Image alternative
 1. Kytke tuote päälle.
 2. Säädä kierrosluku kierrosluvun säätöpyörällä työkaluterälle ja tehtävään työhön sopivaksi.
 3. Käytä työnteossa aina työkaluterän oikeaa pintaa. Esimerkki: Älä koskaan käytä katkaisulaikan kylkipintaa hiomiseen. Katkaisulaikat on tarkoitettu materiaalin leikkaamiseen laikan kehäpinnalla.
 4. Kiinnitä työstettävä kappale. Älä työtä tehdessäsi koskaan pidä pientä työkappaletta toisessa kädessäsi ja suorahiomakonetta toisessa. Pidä aina molemmin käsin kiinni suorahiomakoneen käsikahvoista.
 5. Vie suorahiomakone vasten työkappaletta. Käytä työssä kohtuullista painamisvoimaa; älä paina työkaluterää materiaaliin liian suurella voimalla.

Kytkeminen pois päältä

 • Paina käyttökytkimen takaosaa.
  • Käyttökytkin ponnahtaa pois päältä ‑asentoon ja moottori pysähtyy.

Huolto, hoito ja kunnossapito

VAARA
Loukkaantumisvaara jos akku paikallaan !
 • Irrota akku aina ennen hoito- ja kunnostustöitä!
Koneen hoito
 • Poista pinttynyt lika varovasti.
 • Puhdista jäähdytysilmaraot varovasti kuivalla harjalla.
 • Käytä kotelon puhdistamiseen vain kevyesti kostutettua kangasta. Älä käytä silikonia sisältäviä hoitoaineita, sillä ne voivat vaurioittaa muoviosia.
Litiumioniakkujen hoito
 • Pidä akku puhtaana, öljyttömänä ja rasvattomana.
 • Käytä kotelon puhdistamiseen vain kevyesti kostutettua kangasta. Älä käytä silikonia sisältäviä hoitoaineita, sillä ne voivat vaurioittaa muoviosia.
 • Varo, ettei kosteutta pääse tunkeutumaan sisään.
Kunnossapito
 • Tarkasta säännöllisin välein kaikkien näkyvien osien mahdolliset vauriot ja käyttöelementtien moitteeton toiminta.
 • Jos havaitset vaurioita ja / tai toteat toimintahäiriöitä, älä käytä tuotetta. Korjauta heti Hilti -huollossa.
 • Hoito- ja kunnostustöiden jälkeen kiinnitä kaikki suojalaitteet ja tarkasta niiden toiminta.
Käyttöturvallisuuden varmistamiseksi käytä vain alkuperäisiä varaosia ja käyttömateriaaleja. Tälle tuotteelle hyväksyttyjä varaosia, kulutusmateriaaleja ja lisävarusteita löydät Hilti Store -liikkeestä tai osoitteesta: www.hilti.group .

Kiinnitysmutterin vaihto

HUOMIO
Vaurioitumisvaara jos tyhjät kiinnitysleuat kiristetään kiinnitysmutterilla.
 • Älä koskaan kiristä kiinnitysmutteria kiinni, jos työkaluterää ei ole laitettu paikalleen.
Image alternative
 1. Pidä pienellä avaimella karasta vastaan ja avaa kiinnitysmutteri isolla avaimella.
 2. Tarvittaessa vedä työkaluterä irti kiinnitysleuoista.
 3. Kierrä kiinnitysmutteri ja kiinnitysleuat kokonaan irti suorahiomakoneesta.
 4. Aseta uusi kiinnitysmutteri ja kiinnitysleuat karaan ja kierrä kiinnitysmutteri löysästi kiinni karaan. Älä kiristä kiinnitysmutteria kiinni.

Akkukäyttöisten koneiden kuljetus ja varastointi

Kuljettaminen
  VAROITUS
  Käynnistyminen vahingossa kuljetuksen aikana !
 • Kuljeta tuotteesi aina akku irrotettuna!
 • Irrota akut.
 • Älä koskaan kuljeta akkuja irrallaan muiden tavaroiden joukossa.
 • Pitemmän kuljetuksen jälkeen tarkasta koneen, työkaluterien ja akkujen mahdolliset vauriot ennen käyttöä.
Varastointi
  VAROITUS
  Viallinen tai vuotava akku voi aiheuttaa vaurioita !
 • Varastoi tuotteesi aina akku irrotettuna!
 • Varastoi kone, työkaluterät ja akut viileässä ja kuivassa paikassa.
 • Älä koskaan varastoi akkuja auringonpaisteessa, lämmittimen tai patterin päällä tai ikkunan vieressä.
 • Varastoi kone, työkaluterät ja akut lasten ja asiattomien henkilöiden ulottumattomissa.
 • Pitemmän varastoinnin jälkeen tarkasta koneen, työkaluterien ja akkujen mahdolliset vauriot ennen käyttöä.

Apua häiriötilanteisiin

Häiriöissä, joita ei ole kuvattu tässä taulukossa tai joita et itse pysty poistamaan, ota yhteys Hilti -huoltoon.
Häiriö
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Akku tyhjenee tavallista nopeammin.
Erittäin alhainen ympäristön lämpötila.
 • Anna akun hitaasti lämmitä huoneenlämpötilaan.
Akku ei lukitu paikalleen selvästi naksahtaen.
Akun salpanokat ovat likaantuneet.
 • Puhdista salpanokat ja kiinnitä akku uudelleen paikalleen.
1 LED-merkkivalo vilkkuu.
Kone ei toimi.
Akku tyhjentynyt.
 • Vaihda akku ja lataa tyhjentynyt akku.
Akku on liian kylmä tai liian kuuma.
 • Anna akun hitaasti lämmitä tai jäähtyä huoneenlämpötilaan.
Kaikki 4 LED-merkkivaloa vilkkuvat.
Kone ei toimi.
Kone on ylikuormittunut.
 • Kytke kone pois päältä ja takaisin päälle. Anna sitten koneen käydä noin 30 sekunnin ajan joutokäyntiä.
Kone tai akku kuumenee voimakkaasti.
Sähköinen vika
 • Kytke kone heti pois päältä, irrota akku koneesta, valvo akkua, anna sen jäähtyä ja ota yhteys Hilti -huoltoon.
Koneen teho heikko.
Käytettävän akun kapasiteetti on liian pieni.
 • Käytä akkua, jonka kapasiteetti on riittävä.
Ei moottorin jarrutustoimintoa.
Akku tyhjentynyt.
 • Vaihda akku ja lataa tyhjentynyt akku.
Kone on hetkellisesti ylikuormittunut.
 • Kytke kone pois päältä ja takaisin päälle.
Kone tärisee voimakkaasti.
Työkaluterä ei ole koneeseen sopiva.
 • Käytä vain työkaluteriä, jotka vastaavat kohdassa Tekniset tiedot annettuja tietoja.
Työkaluterä vaurioitunut, soikea tai epätasapainossa.
 • Käytä vain moitteettomassa kunnossa olevia työkaluteriä.
Kone rikki
 • Jos voidaan sulkea pois, ettei syy ole työkaluterässä, ota yhteys Hilti -huoltoon.

Hävittäminen

Image alternative Hilti -työkalut, -koneet ja -laitteet on pääosin valmistettu kierrätyskelpoisista materiaaleista. Kierrätyksen edellytys on materiaalien asianmukainen lajittelu. Useissa maissa Hilti ottaa vanhat koneet ja laitteet vastaan kierrätystä ja hävitystä varten. Lisätietoja saat Hilti -huollosta tai -edustajalta.
Akkujen hävittäminenMääräystenvastaisten hävittämisen seurauksena akuista ulos pääsevät kaasut tai nesteet voivat vaarantaa terveyden.
 • Älä lähetä vaurioituneita akkuja!
 • Peitä liitännät sähköä johtamattomalla materiaalilla oikosulkujen välttämiseksi.
 • Hävitä akut siten, etteivät ne voi joutua lasten käsiin.
 • Hävitä akku viemällä se Hilti Store -liikkeeseen tai käänny vastuullisen jätteenkäsittely-yrityksen puoleen.
Image alternative
 • Älä hävitä sähkötyökaluja, elektronisia laitteita ja akkuja tavallisen sekajätteen mukana!

RoHS (vaarallisten aineiden käytön rajoittamisen direktiivi)

Vaarallisten aineiden taulukon löydät seuraavasta linkistä: qr.hilti.com/r11229136.
Linkki RoHS-taulukkoon on tämän dokumentaation lopussa QR-koodina.

Valmistajan myöntämä takuu

 • Jos sinulla on takuuehtoihin liittyviä kysymyksiä, ota yhteys paikalliseen Hilti -edustajaan.
Image alternative
Image alternative