Kieli

R 6-22

Alkuperäiset ohjeet

Dokumentaation tiedot

Tästä dokumentaatiosta

 • Lue ehdottomasti tämä dokumentaatio ennen tuotteen käyttöönottoa. Se on turvallisen työnteon ja tuotteen ongelmattoman käsittelyn perusedellytys.
 • Noudata tässä dokumentaatiossa ja tuotteessa olevia turvallisuus- ja varoitushuomautuksia.
 • Säilytä käyttöohje aina tuotteen yhteydessä ja varmista, että käyttöohje on mukana, kun luovutat tuotteen toiselle henkilölle.

Merkkien selitykset

Varoitushuomautukset

Varoitushuomautukset varoittavat tuotteen käyttöön liittyvistä vaaroista. Seuraavia varoitustekstejä käytetään:
VAKAVA VAARA
VAKAVA VAARA !
 • Varoittaa uhkaavasta vaaratilanteesta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai jopa kuolema.
VAARA
VAARA !
 • Varoittaa mahdollisesta vaarasta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai kuolema.
VAROITUS
HUOMIO !
 • Varoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, josta voi seurata loukkaantuminen tai aineellinen vahinko.

Symbolit käyttöohjeessa

Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Noudata käyttöohjetta
Image alternative Toimintaohjeita ja muuta hyödyllistä tietoa
Image alternative Kierrätyskelpoisten materiaalien käsittely
Image alternative Älä hävitä sähkölaitteita ja akkuja tavallisen sekajätteen mukana
Image alternative Hilti Litiumioniakku
Image alternative Hilti Laturi

Symbolit kuvissa

Kuvissa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Nämä numerot viittaavat vastaavaan kuvaan tämän käyttöohjeen alussa.
Image alternative Numerointi kertoo työvaiheiden järjestyksen kuvissa ja saattaa poiketa numeroinnista tekstissä.
Image alternative Kohtanumeroita käytetään kuvassa Yleiskuva , ja ne viittaavat kuvatekstien numerointiin kappaleessa Tuoteyhteenveto .
Image alternative Tämän merkin tarkoitus on kiinnittää erityinen huomiosi tuotteen käyttöön ja käsittelyyn.

Tuotekohtaiset symbolit

Symbolit tuotteessa

Tuotteessa voidaan käyttää seuraavia symboleita:
Image alternative Suojausluokka II (kaksinkertainen eristys)
Image alternative Vain sisätiloissa käytettäväksi
Image alternative Tämä laite tukee iOS- ja Android-alustojen kanssa yhteensopivaa NFC-teknologiaa.
Image alternative Käytettävien Hilti -litiumioniakkujen tyyppisarja. Ota kappaleessa Tarkoituksenmukainen käyttö annetut tiedot huomioon.
Image alternative Litiumioniakku
Image alternative Jos tuotteessa on tämä, kyseinen tarkastuslaitos on sertifioinut tuotteen Yhdysvaltojen ja Kanadan markkinoille niillä voimassa olevien standardien mukaisesti.

Tuotetiedot

Image alternative -tuotteet on tarkoitettu ammattikäyttöön, ja niitä saa käyttää, huoltaa tai korjata vain valtuutettu, koulutettu henkilö. Käyttäjän pitää olla hyvin perillä käyttöön liittyvistä vaaroista. Tuote ja sen varusteet saattavat aiheuttaa vaaratilanteita, jos kokemattomat henkilöt käyttävät tuotetta ohjeiden vastaisesti tai muutoin asiattomasti.
Tyyppimerkinnän ja sarjanumeron löydät tyyppikilvestä.
 • Kirjoita sarjanumero oheiseen taulukkoon. Tuotteen tiedot tarvitaan, jos esität kysymyksiä myynti- tai huoltoedustajallemme.
  Tuotetiedot
  Radio
  R 6-22
  Sukupolvi
  01
  Sarjanumero

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Image alternative
Valmistaja vakuuttaa, että tässä kuvattu tuote täyttää sitä koskevien voimassa olevien lakien ja standardien vaatimukset.
Tekninen dokumentaatio löytyy tästä:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Turvallisuus

Yleiset turvallisuusohjeet

HUOMIO! Lue kaikki ohjeet. Alla olevien ohjeiden noudattamisen laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.
Säilytä nämä ohjeet huolellisesti.
Työpaikka
 • Varmista työpaikan hyvä valaistus.
 • Laitteeseen ei saa tehdä minkäänlaisia muutoksia.
 • Laite ei ole tarkoitettu seinälle kiinnitettäväksi.
 • Pidä työskentelyalue siistinä ja hyvin valaistuna. Työpaikan epäjärjestys ja valaisemattomat työalueet voivat johtaa tapaturmiin.
Henkilöturvallisuus
 • Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käyttöön, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilla ei ole riittävästi kokemusta tai tietoa tuotteen käyttämiseen. Vastuullisen henkilön on opastettava tällainen henkilö käsittelemään laitetta turvallisesti ja valvottava häntä sen käyttämisessä.
 • Lapsille on tehtävä selväksi, ettei tällä laitteella saa leikkiä.
 • Vastuullisen henkilön on opastettava yli 8-vuotias lapsi käsittelemään laitetta turvallisesti ja valvottava häntä sen käyttämisessä.
 • Älä käytä koruja kuten sormuksia tai ketjuja. Korut saattavat aiheuttaa oikosulun ja siten tulipalon.
 • Vältä liitäntäpintojen koskettamista.
Akkujen käyttö ja hoito
 • Ota litiumioniakkujen kuljettamisesta, varastoinnista ja käyttämisestä annetut erityisohjeet huomioon.
 • Suojaa akut korkeilta lämpötiloilta, suoralta auringonpaisteelta ja avotulelta.
 • Akkuja ei saa avata, puristaa, kuumentaa yli 80 °C:n lämpötilaan tai polttaa.
 • Älä käytä tai lataa akkua, joka on saanut iskun, joka on pudonnut yli metrin korkeudelta tai joka on muulla tavoin vaurioitunut. Tällaisessa tapauksessa ota aina yhteys Hilti  -huoltoon .
 • Jos akku on liian kuuma koskea, se saattaa olla vaurioitunut. Laita akku palovaarattomaan paikkaan ja riittävän etäälle syttyvistä materiaaleista. Anna akun jäähtyä. Jos akku vielä tunnin kuluttuakin on liian kuuma koskea, akku on vaurioitunut. Ota yhteys Hilti -huoltoon .
Huolto
 • Anna koulutettujen ammattihenkilöiden korjata sähkötyökalusi ja hyväksy korjauksiin vain alkuperäisiä varaosia. Siten varmistat laitteen turvallisuuden säilymisen.

Akkujen käyttö ja hoito

 • Noudata seuraavia turvallisuusohjeita, jotka varmistavat litiumioniakkujen turvallisen käsittelyn ja käytön. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa ihoärsytystä, vakavia syöpymisvammoja, kemiallisia palovammoja, tulipalon ja/tai räjähdyksen.
 • Käytä vain akkua, joka on teknisesti moitteettomassa kunnossa.
 • Käsittele akkuja huolellisesti, jotta vältät vauriot ja terveydelle vakavasti vaarallisten nesteiden vuotamisen ulos!
 • Akkuja ei saa mitenkään muuttaa tai manipuloida!
 • Akkuja ei saa avata, puristaa, kuumentaa lämpötilaan yli 80 °C (176 °F) tai polttaa.
 • Älä käytä tai lataa akkua, johon on kohdistunut isku tai joka muutoin on vaurioitunut. Tarkasta akustasi vaurioiden merkit säännöllisin välein.
 • Älä koskaan käytä kierrätettyä tai korjattua akkua.
 • Älä käytä akkua tai akkukäyttöistä sähkötyökalua koskaan lyöntityökaluna.
 • Älä koskaan altista akkua suoralle auringonpaisteelle, korkealle lämpötilalle, kipinöille tai avotulelle. Siitä voi aiheutua räjähdys.
 • Älä kosketa akun napoja sormilla, työkaluilla, koruilla tai muilla metallisilla esineillä. Seurauksena akku voi vaurioitua ja aiheuttaa aineellisia vahinkoja tai vammoja.
 • Älä altista akkua sateelle, kosteudelle tai nesteille. Sisään tunkeutunut kosteus voi aiheuttaa oikosulun, sähköiskun, palovammoja tai räjähdyksen.
 • Käytä aina vain tälle akkutyypille tarkoitettuja latureita ja sähkötyökaluja. Noudata niiden käyttöohjeissa annettuja ohjeita.
 • Älä käytä tai varastoi akkua räjähdysvaarallisessa ympäristössä.
 • Jos akku on liian kuuma koskea, se saattaa olla vaurioitunut. Laita akku palovaarattomaan paikkaan ja riittävän etäälle syttyvistä materiaaleista. Anna akun jäähtyä. Jos akku vielä tunnin kuluttuakin on liian kuuma koskea, akku on vaurioitunut. Ota yhteys Hilti -huoltoon tai lue dokumentti "Hilti -litiumioniakkujen turvallisuuteen ja käyttöön liittyviä ohjeita".
  Noudata erityisiä ohjeita ja direktiivejä, jotka koskevat litiumioniakkujen kuljettamista, varastointia ja käyttöä.
  Lue Hilti -litiumioniakkujen turvallisuuteen ja käyttöön liittyvät ohjeet, jotka saat skannaamalla tämän käyttöohjeen lopussa olevan QR-koodin.

Kuvaus

Yhteenveto

Image alternative
 1. Näyttö
 2. Power-painike
 3. Kantokahva
 4. Antenni
 5. Säädin
 6. Kotelo
 7. Kumikuori
 8. Mode-painike
 9. Preset-painike
 10. Bluetooth-painike
 11. Taajuuskorjaimen painike
 12. Kellonajan asetukset
 13. USB-liitäntä
 14. AUX-tuloliitäntä
 15. Akku
 16. NFC-tunnistuskohta
 17. Paristolokero

Tarkoituksenmukainen käyttö

Kuvattu tuote on akkukäyttöinen työmaaradio. Se on tarkoitettu musiikin kuunteluun radiovastaanottimena tai erilaisista päätelaitteista, jotka voidaan parittaa tuotteeseen joko Bluetoothilla tai liittää johdolla tuotteen AUX-liitäntään.

 • Tuote on suunniteltu työmaakäyttöön. Älä altista tuotetta kosteudelle kuten juoksevalle vedelle.

 • Käytä tuotetta ainoastaan sisätiloissa.

Image alternative
 • Käytä tässä tuotteessa vain tyyppisarjan B 22 Hilti -litiumioniakkuja. Hilti suosittaa, että tässä tuotteessa käytetään tässä taulukossa mainittuja akkuja.

 • Käytä näiden akkujen lataamiseen vain tässä mainittujen tyyppisarjojen Hilti -latureita.

Toimituksen sisältö

Työmaaradio, AAA-paristot (2x), käyttöohje
Muita tälle tuotteelle hyväksyttyjä järjestelmätuotteita löydät Hilti Store -liikkeestä tai nettiosoitteesta: www.hilti.group

Bluetooth

Tässä tuotteessa on Bluetooth (lisävaruste).
Bluetooth on langaton tiedonsiirtotekniikka, jonka avulla kaksi lähietäisyydellä olevaa Bluetooth-kelpoista laitetta voi kommunikoida keskenään.

Litiumioniakun näyttö

Hilti Nuron -litiumioniakuissa on lataustilan, vikailmoitusten ja akun kunnon näyttö.

Lataustilan ja vikailmoitusten näyttö

Jotta jokin seuraavista näytöistä voi tulla näyttöön, paina akun lukituksen vapautuspainiketta lyhyesti.
VAARA
Loukkaantumisvaara akun putoamisesta aiheutuva!
 • Varmista, että akku on kunnolla lukittunut tuotteeseen, jos akun paikalleen laittamisen jälkeen olet painanut lukituksen vapautuspainiketta.
Lataustila ja mahdolliset häiriöt pysyvät näytössä niin kauan, kuin liitetty tuote on päälle kytkettynä.
Tila
Merkitys
Neljä (4) LED-merkkivaloa palaa jatkuvasti vihreänä
Lataustila: 100...71 %
Kolme (3) LED-merkkivaloa palaa jatkuvasti vihreänä
Lataustila: 70...51 %
Kaksi (2) LED-merkkivaloa palaa jatkuvasti vihreänä
Lataustila: 50...26 %
Yksi (1) LED palaa jatkuvasti vihreänä
Lataustila: 25...10 %
Yksi (1) LED-merkkivalo vilkkuu hitaasti vihreänä
Lataustila: < 10 %
Yksi (1) LED-merkkivalo vilkkuu nopeasti vihreänä
Litiumioniakku on täysin tyhjentynyt. Lataa akku.
Jos LED-merkkivalo akun lataamisen jälkeenkin vielä vilkkuu nopeasti, ota yhteys Hilti -huoltoon.
Yksi (1) LED-merkkivalo vilkkuu nopeasti keltaisena
Litiumioniakku tai siihen liitetty tuote on ylikuormittunut, liian kuuma tai liian kylmä tai jokin muu vika on olemassa.
Saata tuote ja akku suositeltuun käyttölämpötilaan ja älä ylikuormita tuotetta sitä käyttäessäsi.
Jos viesti edelleen on näytössä, ota yhteys Hilti -huoltoon.
Yksi (1) LED-merkkivalo palaa keltaisena
Litiumioniakku ja siihen liitetty tuote eivät ole yhteensopivat. Ota yhteys Hilti -huoltoon.
Yksi (1) LED-merkkivalo vilkkuu nopeasti punaisena
Litiumioniakku on estetty eikä sitä voida käyttää. Ota yhteys Hilti -huoltoon.

Akun kunnon näyttö

Litiumioniakun kunnon voit hakea näyttöön painamalla akun lukituksen vapautuspainiketta yli kolmen sekunnin ajan. Järjestelmä tunnistaa akun mahdollisen virheellisen toiminnan väärin käyttämisen seurauksena, esimerkiksi akku päässyt putoamaan, akussa reikä, akussa ulkoisen lämmön aiheuttama vaurio jne.
Tila
Merkitys
Kaikki LED-merkkivalot syttyvät juoksevasti ja sitten yksi (1) LED-merkkivalo jää palamaan vihreänä.
Akun käyttämistä voidaan jatkaa.
Kaikki LED-merkkivalot syttyvät juoksevasti ja sitten yksi (1) LED-merkkivalo vilkkuu nopeasti keltaisena.
Kyselyä akun kunnosta ei saatu tehtyä loppuun saakka. Toista tämä vaihe tai ota yhteys Hilti -huoltoon.
Kaikki LED-merkkivalot syttyvät juoksevasti ja sitten yksi (1) LED-merkkivalo jää palamaan punaisena.
Jos liitettyä tuotetta voi edelleen käyttää, jäljellä oleva akkukapasiteetti on alle 50 %.
Jos liitettyä tuotetta ei enää voi käyttää, akku on tullut käyttöikänsä päähän ja vaihdettava. Ota yhteys Hilti -huoltoon.

Näyttöviestit

Näyttöviestit
Näyttöviestit
Image alternative Audiolähteeksi on valittu AM-aaltoalue.
Image alternative Audiolähteeksi on valittu FM-aaltoalue.
Image alternative Audiolähteeksi on valittu DAB-digiradiokanavat. (Eivät käytössä kaikissa maissa.)
Äänentoiston parhaan laadun varmistamiseksi valitse aina audiolähteeksi DAB, jos digiradiokanavat ovat tarjolla.
Image alternative Audiolähteeksi on valittu AUX-tuloliitäntä.
Image alternative Audiolähteeksi on valittu Bluetooth.
Image alternative Mobiilipäätelaite liitetty Bluetoothilla musiikin toistamista varten.
Tämä symboli vilkkuu, kun tuote etsii mahdollista yhteyttä tai yhteyttä muodostetaan.
Image alternative Näyttää bassojen säädön.
Image alternative Näyttää diskanttien säädön.
Image alternative Näyttää toistetaanko ääni stereona. Jos signaalivoimakkuus on riittävän hyvä, ääni toistetaan automaattisesti stereona.
Image alternative Näyttää radioaseman muistipaikan.
Image alternative Näyttää kellonajan.
Säätötilassa symbolit vilkkuvat.
Image alternative DAB-vastaanottosignaali on liian heikko.

Mobiilipäätelaitteen sijoituspaikka

Image alternative
Radiolla voidaan toistaa musiikkia ulkoisesta mobiilipäätelaitteesta (esimerkiksi älypuhelin tai tabletti), joka on liitetty radioon Bluetoothilla tai AUX-liitäntään liitettävällä johdolla. Mobiilipäätelaite voidaan sijoittaa radion päälle.

Tekniset tiedot

Tuotteen ominaisuudet

Ottoteho
160 W
Akkutoimintajännite
22 V
Akku
Li-Ion
Paino (ilman akkua)
5,1 kg
AM-taajuusalue
526,5 kHz …1 606,5 kHz
FM-taajuusalue
87,5 MHz …108 MHz
DAB / DAB+
174 MHz …240 MHz
Lähtöjännite USB
5,0 V / 2,1 A
Ympäristön lämpötila
−17 ℃ …40 ℃

Bluetooth

Bluetooth-säteilyteho
7,30 dBm
Bluetooth-taajuus
2 402 MHz …2 480 MHz

Akku

Akkutoimintajännite
21,6 V
Gewicht Akku
Siehe Kapitel "Bestimmungsgemäße Verwendung"
Ympäristön lämpötila käytettäessä
−17 ℃ …60 ℃
Varastointilämpötila
−20 ℃ …40 ℃
Akun lämpötila lataamisen alkaessa
−10 ℃ …45 ℃

Työkohteen valmistelu

VAARA
Loukkaantumisvaara vahingossa käynnistymisen seurauksena!
 • Varmista ennen akun kiinnittämistä, että tuote on kytketty pois päältä.
 • Irrota akku, ennen kuin muutat koneen säätöjä tai vaihdat lisävarusteosia.
Noudata tässä dokumentaatiossa ja tuotteessa olevia turvallisuus- ja varoitushuomautuksia.

Akun lataus

 1. Ennen lataamista lue laturin käyttöohje.
 2. Varmista, että liittimet akussa ja laturissa ovat puhtaat ja kuivat.
 3. Lataa akku hyväksytyllä laturilla.

Akun kiinnitys

VAARA
Loukkaantumisvaara akun oikosulun tai putoamisen seurauksena!
 • Ennen akun paikalleen laittamista varmista, ettei akun liittimissä akussa ja tuotteessa ole vieraita esineitä.
 • Varmista, että akku aina lukittuu kunnolla paikalleen.
 1. Lataa akku täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.
 2. Työnnä akku tuotteeseen siten, että akku kuultavasti lukittuu paikalleen.
 3. Tarkasta, että akku on kunnolla kiinni.

Akun irrotus

 1. Paina akun lukituksen vapautuspainiketta.
 2. Vedä akku irti tuotteesta.

Varmistusparistojen asennus

Ilman paristoja asetuksia ei voi tallentaa muistiin.
Varmista, että paristojen napaisuus tulee oikeinpäin.
Image alternative
 1. Irrota paristolokeron kansi.
 2. Laita laitteen mukana toimitetut kaksi AAA-kokoista paristoa paristolokeroon.
 3. Kiinnitä paristolokeron kansi paikalleen.

Laitteen kytkeminen päälle ja pois päältä

Image alternative
 • Paina Power-painiketta.

Käyttö

Noudata tässä dokumentaatiossa ja tuotteessa olevia turvallisuus- ja varoitushuomautuksia.

Bluetooth-yhteyden luonti

Jos sinua kehotetaan syöttämään koodi, syötä koodiksi 0000.
Image alternative
 1. Paina Bluetooth-painiketta.
 2. Kun paritat radion ensimmäisen kerran manuaalisesti, paina Bluetooth-painiketta ja pidä se painettuna noin 2 sekunnin ajan.
  • Bluetooth-merkki vilkkuu.
  • Valitse mobiilipäätelaitteesta Hilti -radio.
  • Kun laitteet on paritettu, näytössä näkyvät Bluetooth-symboli ja laiteparisymboli jatkuvasti.
 3. Jos radio on jo paritettu päätelaitteeseen, paina Bluetooth-painiketta.
  • Yhdistäminen alkaa automaattisesti, ja näytössä alkaa vilkkua laiteparisymboli.
  • Radio etsii signaalia enintään 3 minuutin ajan.
  • Kun laitteet on yhdistetty, näyttöön ilmestyy laiteparisymboli.
  • Kun radio paikallistaa paritetun mobiilipäätelaitteen, näytössä näkyy Bluetooth-merkki.
 4. Jos sinulla on toinenkin radio, voit kuunnella musiikkia radioista stereona.
  • Radio (A) on nyt yhdistetty päätelaitteeseesi. Tämä radio on master-laite.
  • Kytke radio (B) päälle.
  • Paina Bluetooth-painiketta radiossa (B) .
  • Paina Preset-painiketta master-laitteessa (A) (kuuluva merkkiääni vahvistaa yhteyden onnistumisen).
  • Pian sen jälkeen musiikki kuuluu radioista stereona.

NFC-yhteyden luonti

Image alternative
 1. Aktivoi mobiilipäätelaitteestasi NFC-toiminto, jos laitteesi tukee NFC-toimintoa.
 2. Pidä mobiilipäätelaitteesi lähellä NFC-tunnistuskohtaa radiossa. Se sijaitsee oikealla puolella ja on merkitty NFC-symbolilla.
  Ensimmäisen parittamisen yhteydessä sinun pitää hyväksyä NFC-yhteys mobiilipäätelaitteestasi.

Audiolähteen valinta

Image alternative
 1. Paina Mode-painiketta.
 2. Valitse haluamasi audiolähde.
  Valittavissa ovat AM, FM, AUX, Bluetooth ja DAB.

Radioasemien haku ja tallennus

Säätimen nopea, lyhyt kiertäminen käynnistää automaattisen asemahaun.
Image alternative
 1. Valitse taajuus säätimellä.
 2. Paina muistiin tallennuksen Preset-painiketta.
 3. Tallennat tämän taajuuden, kun painat säädintä.

Antennin suuntaus

Image alternative
 • Suuntaa antenni siten, että radiovastaanoton kuuluvuus on paras mahdollinen.

Äänenvoimakkuuden säätö

Image alternative
 1. Kierrä Power-painiketta myötäpäivään, jos haluat suurentaa äänenvoimakkuutta.
 2. Kierrä Power-painiketta vastapäivään, jos haluat pienentää äänenvoimakkuutta.

Taajuuskorjaimen säädöt

Tästä voidaan muuttaa basso- ja diskanttisäätöjä.
Image alternative
 1. Paina taajuuskorjaimen painiketta (EQ) .
 2. Valitse säätimellä miten haluat säätää bassoja ja diskantteja.
 3. Muuta säätöjä säätimellä.

Musiikin toisto mobiilipäätelaitteesta Bluetooth-yhteydellä

Hyvän äänentoiston varmistamiseksi ulkoisen laitteen äänenvoimakkuus on säädettävä erittäin suureksi. Muut äänenvoimakkuussäädöt teet sitten laitteesta.
 1. Liitä mobiilipäätelaite radioon Bluetoothilla.
 2. Valitse toistotapa (Bluetooth).
 3. Musiikin toiston käynnistät tai pysäytät painamalla mobiilipäätelaitteesi Start-/Pause-painiketta tai säädintä painamalla.
 4. Kappaletta vaihdat ja toiston käynnistät painamalla mobiilipäätelaitteen nuolipainikkeita tai säädintä kiertämällä.

Musiikin kuuntelu ulkoisesta laitteesta AUX-tuloliitännän kautta

Hyvän äänentoiston varmistamiseksi ulkoisen laitteen äänenvoimakkuus on säädettävä erittäin suureksi. Muut äänenvoimakkuussäädöt teet sitten laitteesta.
Image alternative
 1. Valitse toistotapa (AUX tai Bluetooth).
 2. Musiikin toiston käynnistät tai pysäytät painamalla mobiilipäätelaitteesi Start-/Pause-painiketta.
 3. Kappaleen vaihdat tai toiston aloitat painamalla ulkoisen laitteen nuolipainikkeita.

Kellonajan säätö

Voit kytkeä kellonajan automaattisen synkronoinnin radiokellonajan kanssa päälle tai pois päältä.
Image alternative
 1. Paina kello-painiketta.
 2. Säädä kellonaika säätimellä.
 3. Tallenna kellonaika painamalla säädintä lyhyesti.
 4. Valitse säätimellä haluatko synkronisoida kellonajan ja vahvista valintasi painamalla säädintä lyhyesti.

USB-lataustoiminto

USB-liitännän kautta voidaan vain ladata. Tiedonsiirto ei ole mahdollista.
Image alternative
 • Liitä mobiilipäätelaitteesi USB-johdolla radion USB-liitäntään.

Huolto, hoito ja kunnossapito

VAARA
Loukkaantumisvaara jos akku paikallaan !
 • Irrota akku aina ennen hoito- ja kunnostustöitä!
Tuotteen hoito
 • Puhdista pinttynyt lika varovasti.
 • Jos tuotteessa on jäähdytysilmaraot, puhdista ne varovasti kuivalla ja pehmeällä harjalla.
 • Puhdista kotelon pinnat vain kevyesti kostutetulla kankaalla. Älä käytä silikonia sisältäviä hoitoaineita, sillä ne saattavat vaurioittaa muoviosia.
 • Käytä tuotteen liittimien puhdistamiseen vain puhdasta ja kuivaa kangaspalaa.
Litiumioniakkujen hoito
 • Älä koskaan käytä akkua, jos sen jäähdytysilmaraot ovat tukkeutuneet. Puhdista jäähdytysilmaraot varovasti kuivalla, pehmeällä harjalla.
 • Vältä altistamasta akkua tarpeettomasti pölylle tai lialle. Älä koskaan altista akkua suurelle kosteudelle (esimerkiksi upota veteen tai jätä sateeseen).
  Jos akku on pahoin kastunut, käsittele sitä kuin vaurioitunutta akkua. Eristä akku palamattomasta materiaalista valmistettuun astiaan ja ota yhteys Hilti -huoltoon.
 • Pidä akku öljyttömänä ja rasvattomana. Älä anna pölyn ja lian kertyä akun pintaan. Puhdista akku kuivalla, pehmeällä harjalla tai puhtaalla, kuivalla kankaalla. Älä käytä silikonia sisältäviä hoitoaineita, sillä ne saattavat vaurioittaa muoviosia.
  Älä kosketa akun liittimiä äläkä poista akun liittimiin tehtaalla laitettua rasvaa.
 • Puhdista kotelon pinnat vain kevyesti kostutetulla kankaalla. Älä käytä silikonia sisältäviä hoitoaineita, sillä ne saattavat vaurioittaa muoviosia.
Kunnossapito
 • Tarkasta säännöllisin välein kaikkien näkyvien osien mahdolliset vauriot ja käyttöelementtien moitteeton toiminta.
 • Jos havaitset vaurioita ja/tai toimintahäiriöitä, älä käytä tuotetta. Korjauta tuote viipymättä Hilti -huollossa.
 • Hoito- ja kunnostustöiden jälkeen kiinnitä kaikki suojalaitteet takaisin ja tarkasta niiden moitteeton toiminta.
Käyttöturvallisuuden varmistamiseksi käytä vain alkuperäisiä varaosia ja käyttömateriaaleja. Hilti n tälle tuotteelle hyväksymiä varaosia, kulutusmateriaaleja ja lisävarusteita löydät Hilti Store -liikkeestä tai osoitteesta: www.hilti.group

Akkukäyttöisten työkalujen ja akkujen kuljetus ja varastointi

Kuljettaminen
  VAROITUS
  Käynnistyminen vahingossa kuljetuksen aikana !
 • Kuljeta tuotteesi aina akku irrotettuna!
 • Irrota akku/akut.
 • Älä koskaan kuljeta akkuja irrallaan muiden tavaroiden joukossa. Akut on suojattava kuljetuksen ajaksi kovilta iskuilta ja tärinältä, ja ne on eristettävä kaikenlaisista sähköä johtavista materiaaleista ja muista akuista, jotta niiden navat eivät pääse kosketuksiin muiden akkujen napojen kanssa. Seurauksena saattaisi olla oikosulku. Noudata maakohtaisia akkujen kuljetusmääräyksiä.
 • Akkuja ei saa koskaan lähettää postitse. Käänny kuljetusyrityksen puoleen, kun haluat lähettää vauriottomia akkuja.
 • Tarkasta tuotteen ja akun mahdolliset vauriot aina ennen käyttöä sekä ennen pitkää kuljetusta ja sen jälkeen.
Varastointi
  VAARA
  Viallinen tai vuotava akku voi aiheuttaa vaurioita !
 • Varastoi tuotteesi aina akku irrotettuna!
 • Varastoi tuote ja akut viileässä ja kuivassa paikassa. Ota teknisissä tiedoissa annetut lämpötilarajat huomioon.
 • Akkuja ei saa säilyttää laturissa. Irrota akku laturista aina latauksen päätyttyä.
 • Älä koskaan varastoi akkuja auringonpaisteessa, lämmönlähteen päällä tai ikkunan vieressä.
 • Varastoi tuote ja akut lasten ja asiattomien henkilöiden ulottumattomissa.
 • Tarkasta tuotteen ja akun mahdolliset vauriot aina ennen käyttöä sekä ennen pitkää varastointia ja sen jälkeen.

Apua häiriötilanteisiin

Häiriöissä, joita ei ole kuvattu tässä taulukossa tai joita et itse pysty poistamaan, ota yhteys Hilti -huoltoon.
Häiriö
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Radio ei kytkeydy päälle.
Akku tyhjä
 • Lataa akku tai laita laitteeseen uusi akku.
Akku rikki
 • Tarkasta akku painamalla kummassakin sivussa olevaa painiketta. Jos LED-merkkivalot palavat, radio saattaa olla rikki. Jos LED-merkkivalot eivät syty, akku on rikki.
 • Ota yhteys Hilti -huoltoon.
Radio rikki
 • Ota yhteys Hilti -huoltoon.
Akkusymbolin kehys vilkkuu, lataustilan kentät ovat tyhjät (tämä näyttö näytetään lyhyen aikaa ennen kuin laite kytkeytyy pois päältä).
Akku liian kuuma
 • Odota ja anna akun jäähtyä.
Akku liian kylmä
 • Odota ja anna akun lämmitä.
Akku rikki
 • Tarkasta akku painamalla kummassakin sivussa olevaa painiketta. Jos LED-merkkivalot palavat, radio saattaa olla rikki. Jos LED-merkkivalot eivät syty, akku on rikki.
 • Ota yhteys Hilti -huoltoon.
Asetukset, esimerkiksi kellonaika, eivät enää ole tallentuneina.
Paristot tyhjät
 • Vaihda laitteen varmistusparistot.

Hävittäminen

VAARA
Määräystenvastaisten hävittäminen aiheuttaa loukkaantumisvaaran! Ulos vuotavat kaasut tai nesteet vaarantavat terveyden.
 • Älä lähetä vaurioituneita akkuja!
 • Peitä liitännät sähköä johtamattomalla materiaalilla oikosulkujen välttämiseksi.
 • Hävitä akut siten, etteivät ne voi joutua lasten käsiin.
 • Hävitä akku viemällä se Hilti Store -liikkeeseen tai käänny vastuullisen jätteenkäsittely-yrityksen puoleen.
Image alternative Hilti -tuotteet on pääosin valmistettu kierrätyskelpoisista materiaaleista. Kierrätyksen edellytys on materiaalien asianmukainen lajittelu. Useissa maissa Hilti ottaa vanhat koneet ja laitteet vastaan kierrätystä ja hävitystä varten. Lisätietoja saat Hilti -huollosta tai -edustajalta.
Image alternative
 • Älä hävitä sähkötyökaluja, elektronisia laitteita ja akkuja tavallisen sekajätteen mukana!

Valmistajan myöntämä takuu

 • Jos sinulla on takuuehtoihin liittyviä kysymyksiä, ota yhteys paikalliseen Hilti -edustajaan.

Lisätietoja

Kiinan RoHS (vaarallisten aineiden käytön rajoittamisen direktiivi)
Image alternative
Tämä taulukko koskee Kiinaa.
Taiwan RoHS (vaarallisten aineiden käytön rajoittamisen direktiivi)
Image alternative
Tämä taulukko koskee Taiwania.

Hilti -litiumioniakut

Turvallisuuteen ja käyttöön liittyviä ohjeitaTässä dokumentaatiossa käytetty käsite "akku" tarkoittaa ladattavia Hiltin litiumioniakkuja, jotka koostuvat useista litiumionikennoista. Ne on tarkoitettu Hilti-sähkötyökaluihin ja niitä saa käyttää vain näissä. Käytä vain alkuperäisiä Hilti -akkuja!
Hilti -akut on valmistettu viimeisimmän teknisen tietämyksen mukaisesti ja niissä on akkukennojen hallinta- ja suojajärjestelmät.
KuvausAkut on valmistettu kennoista, jotka sisältävät litiumioni-varaajamateriaaleja. Nämä mahdollistavat erittäin suuren ominaisenergiatiheyden. Toisin kuin NiMH- ja NiCd-akuilla litiumioniakuilla on erittäin vähäinen lataustason muistamisilmiö, mutta sitä vastoin ne reagoivat erittäin herkästi voimankäyttöön, syväpurkaantumiseen ja korkeisiin lämpötiloihin. Ks. turvallisuus
Akuillemme hyväksytyt tuotteet löydät Hilti Store -myymälästä tai osoitteesta:
www.hilti.group | USA: www.hilti.com
Turvallisuus
 • Akkuja ei saa mitenkään muuttaa tai manipuloida!
 • Älä koskaan käytä kierrätettyjä tai korjattuja akkuja, joita Hilti -huolto ei ole hyväksynyt.
 • Älä käytä tai lataa akkua, joka on saanut iskun, joka on pudonnut yli metrin korkeudelta tai joka on muulla tavoin vaurioitunut. Tarkasta säännöllisin välein, onko akuissa merkkejä vaurioista, esimerkiksi puristumisen, viiltojen tai pistovaurioiden seurauksena.
 • Älä käytä akkua tai akkukäyttöistä sähkötyökalua koskaan lyöntityökaluna.
 • Vältä ulos vuotavan akkunesteen joutumista silmiin ja/tai iholle!
 • Ks. toiminta jos akku on vaurioitunut
 • Viallisesta akusta voi vuotaa nestettä, joka kostuttaa myös läheiset esineet ja pinnat. Puhdista kyseiset osat lämpimällä saippuavedellä ja vaihda vaurioituneet akut.
 • Ks. toiminta jos akku on vaurioitunut
 • Akkuja ei saa koskaan käyttää normaalia korkeammassa lämpötilassa, kipinöiden tai avotulen lähellä. Seurauksena voi olla räjähdys.
 • Älä koske akun napoihin sormin eikä työkalujen, korujen tai muiden metallisten esineiden välityksellä. Tämä saattaa aiheuttaa oikosulkuja, sähköiskuja, palovammoja tai räjähdyksiä.
 • Älä aseta akkua alttiiksi sateelle tai kosteudelle. Sisään tunkeutunut kosteus saattaa aiheuttaa oikosulkuja, sähköiskuja, palovammoja tai räjähdyksiä.
 • Käytä aina vain tähän akkutyyppiin tarkoitettuja latureita ja sähkötyökaluja. Noudata näiden käyttöohjeissa annettuja ohjeita.
 • Älä koskaan varastoi tai käytä akkua räjähdysvaarallisessa ympäristössä, jossa on syttyviä nesteitä tai kaasuja. Akun odottamaton häiriö saattaa näissä olosuhteissa aiheuttaa räjähdyksen.
Toiminta jos akku on vaurioitunut
 • Ota yhteys aina Hilti -huoltoon, jos akku on vaurioitunut.
 • Vältä ulos vuotavan nesteen joutumista suoraan silmiin ja/tai iholle pitämällä suojalaseja ja suojakäsineitä.
 • Aseta vaurioitunut akku palamattomaan säiliöön ja peitä se kuivalla hiekalla, liitujauheella (CaCO3) tai silikaatilla (vermikuliitti). Sulje säiliön kansi ilmatiiviisti ja säilytä säiliö kaukana palavista kaasuista, nesteistä tai esineistä.
 • Vie säiliö Hilti Store -myymälään hävitettäväksi tai käänny vastuullisen jätteenkäsittely-yrityksen puoleen. Älä lähetä vaurioituneita akkuja!
 • Poista ulos vuotanut akkuneste tarkoitukseen hyväksytyn kemiallisen puhdistusaineen avulla.
Toiminta jos akku ei enää toimi
 • Tarkkaile, esiintyykö akun epänormaalia käyttäytymistä, esimerkiksi virheellistä latautumista tai poikkeuksellisen pitkiä latausaikoja, tuntuvaa tehon heikkenemistä, epänormaalia LED-merkkivalojen toimintaa tai nestevuotoa. Nämä ovat merkki sisäisestä ongelmasta.
 • Jos epäilet akun sisäistä ongelmaa, ota yhteys Hilti -huoltoon.
 • Jos akku ei enää toimi, akkua ei voi enää ladata tai siitä vuotaa ulos nestettä, se on hävitettävä yllä kuvatulla tavalla.
 • Ks. toiminta jos akku on vaurioitunut .
Toimenpiteet akkupalon sattuessa
  VAARA
  Akkupalon aiheuttama vaara! Palavasta akusta vapautuu ympäristöön vaarallisia ja räjähdysvaarallisia nesteitä ja höyryjä, jotka voivat aiheuttaa syöpymisvammoja, palovammoja tai räjähdyksiä.
 • Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita, jos joudut sammuttamaan akkupaloa.
 • Varmista riittävä tuuletus, jotta vaaralliset ja räjähdysvaaralliset höyryt pääsevät poistumaan tilasta.
 • Jos savun muodostus on runsasta, poistu tilasta heti.
 • Jos hengitysteissä tuntuu ärsytystä, on syytä mennä lääkäriin.
 • Sammuta akkupalot pelkällä vedellä. Jauhesammuttimet tai sammutuspeitot eivät tehoa litiumioniakkujen paloihin. Akkujen ympäristön tulipalo sammutetaan tavallisilla sammutusaineilla.
 • Älä yritä liikuttaa suuria määriä vaurioituneita, palavia tai vuotavia akkuja. Siirrä säästyneet materiaalit kauemmas ja eristä kyseiset akut. Jos et pysty sammuttamaan paloa käytettävissäsi olevin keinoin, soita paikalle palokunta.
Jos vain yksi akku palaa:
 • Ota se lapioon ja heitä se ämpäriin, jossa on vettä. Veden jäähdyttävän vaikutuksen ansiosta palon leviäminen niihin akun kennoihin estyy, joissa lämpötila ei ole vielä noussut syttymisen kannalta kriittisen korkeaksi.
 • Odota, kunnes akku on täysin jäähtynyt.
 • Ks. toiminta jos akku on vaurioitunut .
Tietoa kuljetuksesta ja varastoinnista
 • Ympäristön lämpötila välillä -17 °C ja +60 °C / 1 °F ja 140 °F.
 • Varastointilämpötila välillä -20 °C ja +40 °C / -4 °F ja 104 °F.
 • Akkuja ei saa säilyttää laturin päällä. Irrota akku ja laturi toisistaan aina käytön jälkeen.
 • Varastoi akut aina mahdollisimman viileässä ja kuivassa paikassa. Varastoiminen viileässä paikassa pidentää akun kestoa. Älä koskaan varastoi akkuja auringonpaisteessa, lämmittimen tai patterin päällä tai ikkunan vieressä.
 • Akkuja ei saa koskaan lähettää postitse. Käänny kuljetuspalveluyrityksen puoleen, jos haluat lähettää kunnossa olevia akkuja.
 • Älä koskaan kuljeta akkuja irrallaan muiden tavaroiden joukossa. Akut tulee suojata kuljetuksen ajaksi kovilta iskuilta ja tärinältä ja ne tulee eristää kaikenlaisista sähköä johtavista materiaaleista ja muista akuista, jotta niiden navat eivät pääse kosketuksiin muiden akkujen napojen kanssa. Seurauksena saattaisi olla oikosulku.
Huolto ja hävittäminen
 • Pidä akku puhtaana, rasvattomana ja öljyttömänä. Irrota lika puhtaalla, kuivalla kankaalla.
 • Älä käytä akkua, jos sen jäähdytysilmaraot ovat tukkeutuneet. Puhdista jäähdytysilmaraot varovasti pehmeällä harjalla.
 • Estä vierasesineiden tunkeutuminen kotelon sisään.
 • Tarpeetonta pölyä ja likaa akun päällä on vältettävä. Puhdista akku pehmeällä siveltimellä tai puhtaalla, kuivalla kankaalla.
 • Varo, ettei kosteutta pääse tunkeutumaan akun sisään. Jos akkuun on päässyt kosteutta, käsittele sitä kuten vaurioitunutta akkua ja eristä se palamattomaan säiliöön.
 • Ks. toiminta jos akku on vaurioitunut
 • Ulosvuotavat kaasut tai nesteet saattavat vaarantaa terveyden määräystenvastaisten hävittämisen seurauksena. Hävitä akku viemällä se Hilti Store -liikkeeseen tai käänny vastuullisen jätteenkäsittely-yrityksen puoleen. Älä lähetä vaurioituneita akkuja!
 • Älä hävitä akkuja sekajätteen mukana.
 • Hävitä akut siten, etteivät ne voi joutua lasten käsiin. Peitä liitännät sähköä johtamattomalla materiaalilla oikosulkujen välttämiseksi.