Kieli

BX-S
BX‑SH B3

Alkuperäiset ohjeet

Tämän käyttöohjeen tiedot

Tästä käyttöohjeesta

 • Varoitus! Ennen tuotteen käyttämistä varmista, että olet lukenut ja ymmärtänyt tuotteen mukana toimitetun käyttöohjeen ja sen sisältämät ohjeet, neuvot sekä turvallisuus- ja varoitushuomautukset, kuvat ja tekniset erittelyt. Perehdy etenkin kaikkiin ohjeisiin, turvallisuus- ja varoitushuomautuksiin, kuviin, teknisiin erittelyihin sekä tuotteen osiin ja toimintoihin. Ellei määräyksiä, ohjeita ja neuvoja noudateta, aiheutuu sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavien vammojen vaara. Säilytä käyttöohje ja kaikki ohjeet sekä turvallisuus- ja varoitushuomautukset myöhempää käyttötarvetta varten.
 • Image alternative -tuotteet on tarkoitettu ammattikäyttöön, ja niitä saa käyttää, huoltaa tai korjata vain valtuutettu, koulutettu henkilö. Käyttäjän pitää olla hyvin perillä käyttöön liittyvistä vaaroista. Tuote ja sen varusteet saattavat aiheuttaa vaaratilanteita, jos kokemattomat henkilöt käyttävät tuotetta ohjeiden vastaisesti tai muutoin asiattomasti.
 • Oheinen käyttöohje vastaa tekniikan tasoa painatushetkellä. Katso uusin versio internetistä Hiltin tuotesivustolta. Sinne pääset tässä käyttöohjeessa olevasta linkistä tai QR-koodilla, joka on merkitty symbolilla Image alternative.
 • Varmista, että tämä käyttöohje on mukana, kun luovutat tuotteen toiselle henkilölle.

Merkkien selitykset

Varoitushuomautukset

Varoitushuomautukset varoittavat tuotteen käyttöön liittyvistä vaaroista. Seuraavia varoitustekstejä käytetään:
VAKAVA VAARA
VAKAVA VAARA !
 • Varoittaa uhkaavasta vaaratilanteesta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai jopa kuolema.
VAARA
VAARA !
 • Varoittaa mahdollisesta vaarasta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai kuolema.
VAROITUS
HUOMIO !
 • Varoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, josta voi seurata loukkaantuminen tai aineellinen vahinko.

Symbolit käyttöohjeessa

Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Noudata käyttöohjetta
Image alternative Toimintaohjeita ja muuta hyödyllistä tietoa
Image alternative Kierrätyskelpoisten materiaalien käsittely
Image alternative Älä hävitä sähkölaitteita ja akkuja tavallisen sekajätteen mukana

Symbolit kuvissa

Kuvissa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Nämä numerot viittaavat vastaavaan kuvaan tämän käyttöohjeen alussa.
Image alternative Numerointi kertoo työvaiheiden järjestyksen kuvissa ja saattaa poiketa numeroinnista tekstissä.
Image alternative Kohtanumeroita käytetään kuvassa Yleiskuva , ja ne viittaavat kuvatekstien numerointiin kappaleessa Tuoteyhteenveto .
Image alternative Tämän merkin tarkoitus on kiinnittää erityinen huomiosi tuotteen käyttöön ja käsittelyyn.

Tuotekohtaiset symbolit

Symbolit tuotteessa

Tuotteessa voidaan käyttää seuraavia symboleita:
Image alternative Tämä laite tukee iOS- ja Android-alustojen kanssa yhteensopivaa NFC-teknologiaa.

Tuotteessa

Laserinformaatio
Image alternative Laserluokka 1, standardeihin IEC/EN 60825-1:2014 perustuen ja vaatimuksia CFR 21 § 1040 (Laser Notice 56) vastaten.

Tuotetiedot

Image alternative -tuotteet on tarkoitettu ammattikäyttöön, ja niitä saa käyttää, huoltaa tai korjata vain valtuutettu, koulutettu henkilö. Käyttäjän pitää olla hyvin perillä käyttöön liittyvistä vaaroista. Tuote ja sen varusteet saattavat aiheuttaa vaaratilanteita, jos kokemattomat henkilöt käyttävät tuotetta ohjeiden vastaisesti tai muutoin asiattomasti.
Tyyppimerkinnän ja sarjanumeron löydät tyyppikilvestä.
 • Kirjoita sarjanumero oheiseen taulukkoon. Tuotteen tiedot tarvitaan, jos esität kysymyksiä myynti- tai huoltoedustajallemme.
  Tuotetiedot
  Laser
  Kannatin
  BX-S
  BX-SH B3
  Sukupolvi
  01
  Sarjanumero

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Image alternative
Valmistaja vakuuttaa, että tässä kuvattu tuote täyttää sitä koskevien voimassa olevien lakien ja standardien vaatimukset.
Tekninen dokumentaatio löytyy tästä:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Turvallisuus

Yleiset turvallisuusohjeet

Image alternative VAROITUS Lue kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet. Tämä tuote voi aiheuttaa vaaroja, jos sitä käsitellään tai käytetään ohjeiden vastaisesti. Turvallisuusohjeiden ja käyttöohjeiden noudattamatta jättämisestä saattaa aiheutua tuotteen vaurioituminen ja/tai vakavia loukkaantumisia.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet huolellisesti vastaisen varalle.
Työpaikan turvallisuus
 • Pidä työskentelyalue siistinä ja hyvin valaistuna. Työpaikan epäjärjestys ja valaisemattomat työalueet voivat johtaa tapaturmiin.
 • Älä käytä tuotetta räjähdysvaarallisessa ympäristössä, jossa on syttyvää nestettä, kaasua tai pölyä.
 • Pidä lapset ja sivulliset loitolla tuotetta käytettäessä.
 • Käytä tuotetta vain teknisissä tiedoissa eritellyissä käyttöolosuhteissa.
 • Noudata maakohtaisia määräyksiä onnettomuuksien ennaltaehkäisemiseksi.
Sähköturvallisuus
 • Älä altista tuotetta sateelle tai kosteudelle. Sisään tunkeutunut kosteus saattaa aiheuttaa oikosulkuja, sähköiskuja, palovammoja tai räjähdyksiä.
 • Pyyhi tuote kuivaksi, ennen kuin pakkaat sen kuljetuslaukkuun.
Henkilöturvallisuus
 • Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja noudata tervettä järkeä tuotetta käyttäessäsi. Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Tuotetta käytettäessä hetkellinenkin varomattomuus saattaa aiheuttaa vakavia vammoja.
 • Vältä vaikeita työskentelyasentoja. Varmista aina tukeva seisoma-asento ja tasapaino.
 • Käytä henkilökohtaista suojavarustustasi. Henkilökohtaisen suojavarustuksen käyttö pienentää loukkaantumisten vaaraa.
 • Älä poista turvalaitteita käytöstä tai irrota laitteessa olevia huomautus- ja varoitustarroja.
 • Vältä tahatonta käynnistämistä. Varmista, että tuote on kytketty pois päältä, ennen kuin asetat siihen paristoja, otat sitä käteesi tai kannat sitä.
 • Käytä tuotetta ja sen varusteita aina näiden ohjeiden mukaisesti, ja myös kuten laitekohtaisesti on määrätty. Ota tällöin työolosuhteet ja suoritettava työtehtävä huomioon. Tuotteiden käyttö muuhun kuin niiden suunniteltuun käyttöön saattaa johtaa vaarallisiin tilanteisiin.
 • Älä tuudittaudu virheelliseen turvallisuuden tunteeseen äläkä laiminlyö turvallisuusohjeita silloinkaan, kun mielestäsi jo olet kokenut tuotteen käyttäjä. Harkitsematon ja huolimaton toiminta voi sekunnin murto-osissa johtaa vakaviin loukkaantumisiin.
 • Tuotetta ei saa käyttää lääkinnällisten laitteiden lähellä.
Tuotteen käyttö ja käsittely
 • Käytä vain tuotetta ja lisävarusteita, jotka ovat teknisesti moitteettomassa kunnossa.
 • Säilytä tuotteet lasten ulottumattomissa, kun niitä ei käytetä. Älä anna toisten henkilöiden käyttää tuotetta, elleivät he ole perehtyneet sen käyttöön ja lukeneet käyttöohjeita. Tuote voi olla vaarallinen, jos sitä käytetään asiantuntemattomasti.
 • Hoida tuotetta huolellisesti. Tarkasta, että liikkuvat osat toimivat moitteettomasti eivätkä ole puristuksissa, ja tarkasta myös, ettei tuotteessa ole murtuneita tai vaurioituneita osia, jotka saattaisivat haitata sen toimintaa. Korjauta vaurioituneet osat ennen tuotteen käyttämistä. Usein loukkaantumisten ja tapaturmien syynä on tuotteen laiminlyöty huolto.
 • Tuotteeseen ei missään tapauksessa saa tehdä minkäänlaisia muutoksia. Tehdyt muutokset, joihin Hilti ei ole antanut lupaa, voivat rajoittaa käyttäjän oikeutta tuotteen käyttöön ottamiseen.
 • Tuotteen tarkkuus on tarkastettava ennen tärkeitä mittauksia tai tuotteen pudottua tai jos siihen on kohdistunut muu mekaaninen tekijä.
 • Tietyt ympäristötekijät saattavat laitteen toimintaperiaatteen vuoksi vaikuttaa mittaustuloksiin. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi voimakkaan magneettikentän tai sähkömagneettikentän synnyttävien laitteiden läheisyys sekä tärinät ja lämpötilamuutokset.
 • Nopeasti muuttuvat mittausolosuhteet voivat vääristää mittaustuloksia.
 • Jos tuote tuodaan kylmästä tilasta lämpimään tai päinvastoin, tuotteen lämpötilan on annettava tasoittua ennen käyttämistä. Suuret lämpötilaerot voivat aiheuttaa toimintavirheitä ja vääriä mittaustuloksia.
 • Jos käytät adaptereita ja lisävarusteita, varmista, että ne ovat aina kunnolla kiinni.
 • Vaikka tuote on suunniteltu kestämään työmaiden vaativia olosuhteita, sitä on käsiteltävä varoen kuten muitakin optisia ja elektronisia laitteita (kiikarit, silmälasit, kamera).
 • Noudata suositeltuja käyttö- ja varastointilämpötiloja.

Muut turvallisuusohjeet

 • Tuotteen asiantuntemattoman avaamisen yhteydessä saattaa syntyä lasersäteilyä, jonka teho ylittää laserlaiteluokan 1 rajat. Korjauta tuote aina vain Hilti -huollossa.
 • Älä suuntaa tuotetta aurinkoa tai muita voimakkaita valonlähteitä kohti.
 • Älä suuntaa laseria ihmisiä kohti äläkä paljaan ihon lähelle.
 • Kytke tuote pois päältä, kun et käytä sitä.
 • Älä käytä tuotetta erittäin kirkkaasti valaistussa tilassa. Lasersäteen täytyy näkyä. Vähennä tai varjosta työalueen valoa tarvittaessa.
 • Putoamisen tai vastaavan mekaanisen rasituksen jälkeen tuotteen tarkkuus on tarkastettava.
 • Jotta vältät virheelliset mittaustulokset, pidä lasersäteen lähtöaukko puhtaana.
 • Noudata kansallisia työturvallisuus- ja työsuojelumääräyksiä.

Sähkömagneettinen häiriökestävyys

Vaikka tuote täyttää voimassa olevien määräysten tiukat vaatimukset, Hilti ei pysty sulkemaan pois mahdollisuutta, että voimakas häiriösäteily rikkoo tuotteen, jolloin seurauksena on virheellisiä toimintoja. Tässä tapauksessa, tai jos olet muuten epävarma, on tehtävä tarkastusmittauksia. Hilti ei myöskään pysty sulkemaan pois mahdollisuutta, että muihin laitteisiin (esimerkiksi lentokoneiden navigointilaitteet) aiheutuu häiriöitä.

Paristojen huolellinen käsittely ja käyttö

 • Poista paristot tuotteesta, jos et käytä sitä pitempään aikaan. Pitkän varastoinnin aikana paristot saattavat hapettua ja purkautua.
 • Varmista, ettei paristoja pääse lasten käsiin.
 • Älä käytä sekaisin uusia ja vanhoja paristoja. Vaihda aina kaikki paristot samalla kertaa. Älä käytä sekaisin eri valmistajien paristoja tai tyypiltään erilaisia paristoja.
 • Älä laita laitteeseen vaurioituneita paristoja.
 • Käytä vain tälle tuotteelle tarkoitetun tyyppistä paristoa. Muiden paristojen käyttö saattaa johtaa loukkaantumiseen ja tulipaloon.
 • Paristoja vaihtaessasi varmista niiden oikea napaisuus. Räjähdysvaara on olemassa.
 • Älä kuumenna paristoja tai laita niitä avotuleen. Paristot saattavat räjähtää, tai ilmaan saattaa vapautua myrkyllisiä aineita.
 • Älä yritä ladata paristoja.
 • Älä juota laitteessa oleviin paristoihin kiinni mitään.
 • Älä pura paristojen varausta oikosulkemalla. Paristo voi alkaa vuotaa, räjähtää tai syttyä ja aiheuttaa henkilövahinkoja.
 • Älä vaurioita paristoa. Älä yritä avata paristoa. Paristo voi alkaa vuotaa, räjähtää tai syttyä ja aiheuttaa henkilövahinkoja.

Kuvaus

Tuoteyhteenveto

Image alternative
 1. Lasersäteen lähtöaukko
 2. Säätörengas
 3. Käyttökytkin
 4. Vapautuspainike
 5. Kiinnitysruuvi
 6. Kannatin

Tarkoituksenmukainen käyttö

Kuvattu tuote on laser. Se on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan akkunaulaimen BX 3 kanssa. Kun laser on kiinnitetty siihen kuuluvaan kannattimeen BX‑SH B3 (01) ja asianmukainen etäisyys on säädetty, laserilla voidaan määrittää nopeasti tarkka kohta, johon seuraava kiinnityselementti kiinnitetään.

Tuote on tarkoitettu käytettäväksi sisätiloissa.

Toimituksen sisältö

Laser, 3 AA-paristoa (ei kaikissa maissa), käyttöohje
Muita tälle tuotteelle hyväksyttyjä järjestelmätuotteita löydät Hilti Store -liikkeestä tai nettiosoitteesta: www.hilti.group

Merkkivalo "Paristojen varaustila alhainen"

Jos paristojen varaus laskee alle 10 prosenttiin, laserdiodi vilkkuu tietyllä tavalla:
Ilmenemishetki
Valosignaali
Kytkettäessä päälle
Vilkkuu 5 kertaa
Käytettäessä
Vilkkuu 5 kertaa (5 minuutin välein)

Tekniset tiedot

Heijastetut säteet
300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm
(11,81 in, 15,75 in, 19,69 in, 23,62 in, 31,50 in)
Tarkkuus (kun naulainta ei ole painettu kiinnityspintaa vasten)
-15% ... +5%
Laserluokka
1
Automaattinen poiskytkentä
≈ 6 min
Käyttöaika
lämpötilassa +20 °C (+68 °F): 15 h (tyypillinen)
Virtalähde
3 AA‑paristoa (1,5 V)
Jännitealue
2,7 V … 5 V
Maks. keskimääräinen lähtöteho (p)
≤ 600 mW
Paino sisältäen paristot
266 g
(9,38 oz)
Paino telineen kanssa sisältäen paristot
354 g
(12,49 oz)
Laserin mitat (pituus × leveys × korkeus)
103,6 mm × 70,1 mm × 76,4 mm
(4,079 in × 2,760 in × 3,008 in)
Kannattimen mitat (pituus × leveys × korkeus)
85,4 mm × 100,7 mm × 137,3 mm
(3,362 in × 3,965 in × 5,406 in)
Suurin ilmankosteus ilman kondensaatiota
85%
Ympäristön lämpötila käytettäessä
0 ℃ … 50 ℃
(32,0 ℉ … 122,0 ℉)
Varastointilämpötila
−15 ℃ … 70 ℃
(5,0 ℉ … 158,0 ℉)

Käyttö

Noudata tässä dokumentaatiossa ja tuotteessa olevia turvallisuus- ja varoitushuomautuksia.

Ensimmäinen käyttöönotto

BX-S toimitetaan paristot valmiiksi asennettuina (ei kaikissa maissa). Ennen käyttöä sinun on poistettava eristyskalvo, jolla paristot on suojattu ennenaikaiselta tyhjentymiseltä.
 1. Avaa paristolokeron kansi.
 2. Poista eristyskalvo.
 3. Aseta kansi ensin nokistaan paristolokeroon ja sitten sulje kansi. Kansi lukittuu paikalleen kuultavasti.

Paristojen vaihto

Image alternative
 1. Avaa paristolokeron kansi.
 2. Aseta kolme AA-paristoa paristolokeroon.
  • Varmista paristojen oikea napaisuus.
 3. Aseta kansi ensin nokistaan paristolokeroon ja sitten sulje kansi. Kansi lukittuu paikalleen kuultavasti.

Kannattimen kiinnitys

VAROITUS
Puristuksiin jäämisen aiheuttama loukkaantumisvaara kannatinta kiinnitettäessä!
 • Käytä tarkoitukseen soveltuvaa käsiensuojainta kannatinta kiinnittäessäsi.
Image alternative
 1. Avaa kiinnitysruuvi.
 2. Aseta kannatin naulaimen ympärille.
 3. Kiristä kiinnitysruuvi kiinni.
 4. Tarkasta kunnollinen kiinnitys.
  • Kannattimessa olevat aukot täytyy asettaa tarkasti kohdakkain naulaimessa olevien tuuletusaukkojen kanssa.

Laserin kiinnitys/irrotus

Image alternative
 1. Kiinnitä kannatin.
 2. Aseta laser etummaisen lukitusnokan avulla kannattimen päälle.
 3. Paina laseria sen jälkeen takimmaisen lukitusnokan avulla kannattimeen, kunnes laser lukittuu napsahtaen paikalleen.
 4. Tarkasta, että laserin molemmat lukitusnokat ovat lukittuneet turvallisesti kiinni kannattimeen.
 5. Saat irrotettua laserin painamalla siinä olevaa vapautuspainiketta ja irrottamalla laserin sitten kannattimesta.

Laserin käyttö

VAARA
Lasersäteilystä aiheutuva loukkaantumisvaara! Laitteesta ulos pääsevä lasersäteily voi levitä hallitsemattomasti ympäristöön.
 • Älä käytä tuotetta, jos linssi tai lasersäteen lähtöaukko on rikkoutunut tai jos laser näyttää oudolta (liian kirkkaat tai liian tummat kohdat, laserkaaressa katkos jne.).
VAROITUS
Epäasianmukaisen käytön aiheuttama vaara! Virheellisten mittaustulosten seurauksena kiinnityselementit voidaan kiinnittää väärin.
 • Tuote on apuväline eikä korvaa mittaustyökaluja. Se soveltuu ainoastaan likiarvoiseen mittaukseen, eikä sillä voi mitata tarkkoja arvoja. Huomioi käytössä mahdolliset mittaustoleranssit.
 • Käytä laseria BX‑S ainoastaan siihen kuuluvan kannattimen BX‑SH B3 kanssa, joka on kiinnitetty Hilti n BX 3-tuotesarjan naulaimen päälle.
 • Naulainta saa käyttää ainoastaan lippaan tukijalan kanssa, ja se on asetettava tarkasti suoraan kulmaan.
 • Käytä laseria vain mahdollisimman tasaisilla pinnoilla.
Image alternative
 1. Laserin kytket päälle painamalla käyttökytkintä.
  Laser kytkeytyy automaattisesti pois päältä, jos kiinnityselementtejä ei ole kiinnitetty 6 minuuttiin.
 2. Säädä haluttu etäisyys säätöpyörällä.
 3. Kiinnitä kiinnityselementti (katso naulaimen ohje).
 4. Aseta naulain seuraavaa kiinnityselementtiä varten alustaa vasten siten, että laserkaari asettuu tarkasti keskelle aiemmin kiinnitetyn kiinnityselementin päälle.
  Oikea säde näytetään vain, kun naulainta ei paineta.
 5. Kiinnitä seuraava kiinnityselementti.
 6. Toista vaiheita 3–5, kunnes olet kiinnittänyt kaikki halutut kiinnityselementit.
 7. Laserin kytket pois päältä painamalla käyttökytkintä.

Huolto, hoito ja kunnossapito

Tuotteen hoito
 • Puhdista pinttynyt lika varovasti.
 • Puhalla pöly pois lasersäteen lähtöaukon pinnalta. Älä koske lasersäteen lähtöaukon pintaan sormilla.
 • Puhdista kotelon pinnat vain kevyesti kostutetulla kankaalla. Älä käytä silikonia sisältäviä hoitoaineita, sillä ne saattavat vaurioittaa muoviosia.
Kunnossapito
 • Tarkasta säännöllisin välein kaikkien näkyvien osien mahdolliset vauriot ja käyttöelementtien moitteeton toiminta.
 • Jos havaitset vaurioita ja/tai toimintahäiriöitä, älä käytä tuotetta. Korjauta tuote viipymättä Hilti -huollossa.
 • Hoito- ja kunnostustöiden jälkeen kiinnitä kaikki suojalaitteet takaisin ja tarkasta niiden moitteeton toiminta.
Käyttöturvallisuuden varmistamiseksi käytä vain alkuperäisiä varaosia ja käyttömateriaaleja. Hilti n tälle tuotteelle hyväksymiä varaosia, kulutusmateriaaleja ja lisävarusteita löydät Hilti Store -liikkeestä tai osoitteesta: www.hilti.group

Tarkkuuden tarkastus

 1. Merkitse tasaiseen pintaan piste (rasti).
 2. Kiinnitä laser oikein naulaimeen.
 3. Aseta naulaimen ampuma-aukko merkityn rastin keskikohtaan.
 4. Kytke laser päälle ja säädä se 300 mm:iin.
 5. Tee alkumerkinnän oikealle, vasemmalle ja yläpuolelle kolme lisämerkintää heijastetun laserkehän päälle.
 6. Kytke laser pois päältä ja aseta naulain sivuun.
 7. Mitta nyt alkumerkinnän ja kolmen uuden merkinnän väliset etäisyydet.
  • Kukin piste saa poiketa enintään –15 % ... +5 % arvosta 300 mm.
  • Jos ero on suurempi, ota yhteyttä Hilti -huoltoon.
 8. Toista vaiheet 4–7 kaikille muille säteille (400 mm, 500 mm, 600 mm ja 800 mm).

Kuljetus ja varastointi

Kuljetus
 • Tarkasta tuotteen mahdolliset vauriot aina ennen käyttöä sekä ennen pitkää kuljetusta ja sen jälkeen.
Varastointi
 • Varastoi tuote ja paristot viileässä ja kuivassa paikassa. Ota teknisissä tiedoissa annetut lämpötilarajat huomioon.
 • Älä koskaan varastoi tuotetta ja paristoja auringonpaisteessa, lämmönlähteen päällä tai ikkunan vieressä.
 • Varastoi tuote ja paristot lasten ja asiattomien henkilöiden ulottumattomissa.
 • Tarkasta tuotteen mahdolliset vauriot aina ennen käyttöä sekä ennen pitkää varastointia ja sen jälkeen.

Apua häiriötilanteisiin

Häiriöissä, joita ei ole kuvattu tässä taulukossa tai joita et itse pysty poistamaan, ota yhteys Hilti -huoltoon.
Häiriö
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Laser ei toimi.
Paristot ovat tyhjät.
Paristot on asennettu väärin.
Eristyskalvoa ei ole poistettu ennen ensimmäistä käyttökertaa.
Lämpötila ei sallituissa rajoissa.
 • Anna tuotteen lämmetä hitaasti sallittuun käyttölämpötilaan.
Käyttökytkin tai laser rikki.
 • Ota yhteys Hilti -huoltoon.
Virheelliset mittaustulokset
Kannattimen ja naulaimen välissä tai kannattimen ja laserin välissä on likaa tai vierasesine
 • Puhdista naulain, kannatin ja laserin kiinnityspinta.
Kannatin on kiinnitetty väärin naulaimeen, tai laser on kiinnitetty väärin kannattimeen
 • Irrota kannatin ja laser ja kiinnitä molemmat tuotteet oikein.
Laserdiodi on viallinen tai siirtynyt iskun johdosta
 • Ota yhteys Hilti -huoltoon.
Naulainta ei ole asetettu suoraan kulmaan pintaa vasten.
 • Aseta naulain tarkasti suoraan kulmaan pintaa vasten. Käytä lippaan tukijalkaa.

Hävittäminen

VAARA
Loukkaantumisvaara. Epäasianmukaisen hävittämisen aiheuttama vaara.
 • Laitteen ja sen varusteiden epäasianmukainen hävittäminen saattaa aiheuttaa seuraavaa: Muoviosien polttamisessa syntyy myrkyllisiä kaasuja, jotka voivat johtaa sairastumisiin. Akut ja paristot saattavat vaurioituessaan tai kuumentuessaan räjähtää, jolloin ne saattavat aiheuttaa myrkytyksen, palovammoja, syöpymisvammoja ja ympäristön saastumista. Huolimattomasti hävitetty laite saattaa joutua asiattomien henkilöiden käyttöön, jotka voivat käyttää sitä väärin. He saattavat aiheuttaa vammoja itselleen tai toisille ja saastuttaa ympäristöä.
 • Hävitä käytetyt akut ja paristot maakohtaisten määräysten mukaisesti.
Image alternative Hilti -työkalut, -koneet ja -laitteet on pääosin valmistettu kierrätyskelpoisista materiaaleista. Kierrätyksen edellytys on materiaalien asianmukainen lajittelu. Useissa maissa Hilti ottaa vanhat koneet ja laitteet vastaan kierrätystä ja hävitystä varten. Lisätietoja saat Hilti -huollosta tai -edustajalta.
Käytetyt sähkötyökalut on sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan EU-direktiivin ja sen maakohtaisten sovellusten mukaisesti toimitettava jäteasemalle ja ohjattava ympäristöystävälliseen kierrätykseen.
Image alternative
 • Älä hävitä elektronisia mittalaitteita tavallisen sekajätteen mukana!

Valmistajan myöntämä takuu

 • Jos sinulla on takuuehtoihin liittyviä kysymyksiä, ota yhteys paikalliseen Hilti -edustajaan.