Kieli

HDE 500‑A12

Alkuperäiset ohjeet

Dokumentaation tiedot

Tästä dokumentaatiosta

 • Lue ehdottomasti tämä dokumentaatio ennen tuotteen käyttöönottoa. Se on turvallisen työnteon ja tuotteen ongelmattoman käsittelyn perusedellytys.
 • Noudata tässä dokumentaatiossa ja tuotteessa olevia turvallisuus- ja varoitushuomautuksia.
 • Säilytä käyttöohje aina tuotteen yhteydessä ja varmista, että käyttöohje on mukana, kun luovutat tuotteen toiselle henkilölle.

Merkkien selitykset

Varoitushuomautukset

Varoitushuomautukset varoittavat tuotteen käyttöön liittyvistä vaaroista. Seuraavia varoitustekstejä käytetään:
VAKAVA VAARA
VAKAVA VAARA !
 • Varoittaa uhkaavasta vaaratilanteesta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai jopa kuolema.
VAARA
VAARA !
 • Varoittaa mahdollisesta vaarasta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai kuolema.
VAROITUS
HUOMIO !
 • Varoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, josta voi seurata loukkaantuminen tai aineellinen vahinko.

Symbolit käyttöohjeessa

Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Noudata käyttöohjetta
Image alternative Toimintaohjeita ja muuta hyödyllistä tietoa
Image alternative Kierrätyskelpoisten materiaalien käsittely
Image alternative Älä hävitä sähkölaitteita ja akkuja tavallisen sekajätteen mukana
Image alternative Hilti Litiumioniakku
Image alternative Hilti Laturi

Symbolit kuvissa

Kuvissa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Nämä numerot viittaavat vastaavaan kuvaan tämän käyttöohjeen alussa.
Image alternative Numerointi kertoo työvaiheiden järjestyksen kuvissa ja saattaa poiketa numeroinnista tekstissä.
Image alternative Kohtanumeroita käytetään kuvassa Yleiskuva , ja ne viittaavat kuvatekstien numerointiin kappaleessa Tuoteyhteenveto .
Image alternative Tämän merkin tarkoitus on kiinnittää erityinen huomiosi tuotteen käyttöön ja käsittelyyn.

Tuotekohtaiset symbolit

Symbolit tuotteessa

Tuotteessa voidaan käyttää seuraavia symboleita:
Image alternative Kansallinen jätteenkeräys-/kierrätysjärjestelmä
Image alternative Pois päältä -asento
Image alternative Jatkuva annostelu
Image alternative Annostelumäärä 5‒80 ml
Image alternative Annostelumäärä 1‒16
Image alternative Tasavirta
Image alternative Tämä tuote tukee iOS- ja Android-alustojen kanssa yhteensopivaa NFC-teknologiaa.
Image alternative Litiumioniakku
Image alternative Älä koskaan käytä akkua lyöntityökaluna.
Image alternative Älä päästä akkua putoamaan. Älä käytä akkua, johon on kohdistunut isku tai joka on muutoin vaurioitunut.

Tuotetiedot

Image alternative -tuotteet on tarkoitettu ammattikäyttöön, ja niitä saa käyttää, huoltaa tai korjata vain valtuutettu, koulutettu henkilö. Käyttäjän pitää olla hyvin perillä käyttöön liittyvistä vaaroista. Tuote ja sen varusteet saattavat aiheuttaa vaaratilanteita, jos kokemattomat henkilöt käyttävät tuotetta ohjeiden vastaisesti tai muutoin asiattomasti.
Tyyppimerkinnän ja sarjanumeron löydät tyyppikilvestä.
 • Kirjoita sarjanumero oheiseen taulukkoon. Tuotteen tiedot tarvitaan, jos esität kysymyksiä myynti- tai huoltoedustajallemme.
  Tuotetiedot
  Akkukäyttöinen puristin:
  HDE 500-A12
  Sukupolvi:
  01
  Sarjanumero:

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Image alternative
Valmistaja vakuuttaa, että tässä kuvattu tuote täyttää sitä koskevien voimassa olevien lakien ja standardien vaatimukset. Kuva vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on tämän dokumentaation lopussa.
Tekninen dokumentaatio löytyy tästä:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Turvallisuus

Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvallisuusohjeet

Image alternative VAKAVA VAARA Lue kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet, selostukset ja tekniset tiedot, jotka liittyvät tähän sähkötyökaluun. Seuraavien ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet huolellisesti vastaisen varalle.
Turvallisuusohjeissa käytetty käsite ”sähkötyökalu” tarkoittaa verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja (joissa verkkojohto) ja akkukäyttöisiä sähkötyökaluja (joissa ei verkkojohtoa).
Työpaikan turvallisuus
 • Pidä työskentelyalue siistinä ja hyvin valaistuna. Työpaikan epäjärjestys ja valaisemattomat työalueet voivat johtaa tapaturmiin.
 • Älä käytä sähkötyökalua räjähdysalttiissa ympäristössä, jossa on syttyvää nestettä, kaasua tai pölyä. Sähkötyökalut synnyttävät kipinöitä, jotka saattavat sytyttää pölyn tai höyryt.
 • Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua käyttäessäsi. Voit menettää koneen hallinnan huomiosi suuntautuessa muualle.
Sähköturvallisuus
 • Sähkötyökalun pistokkeen pitää sopia pistorasiaan. Pistoketta ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä pistorasia-adaptereita suojamaadotettujen sähkötyökalujen yhteydessä. Alkuperäisessä kunnossa olevat pistokkeet ja sopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.
 • Vältä koskettamasta sähköä johtaviin pintoihin kuten putkiin, pattereihin, liesiin ja jääkaappeihin. Sähköiskun vaara kasvaa, jos kehosi maadottuu.
 • Älä aseta sähkötyökalua alttiiksi sateelle tai kosteudelle. Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään lisää sähköiskun vaaraa.
 • Älä kanna tai ripusta sähkötyökalua verkkojohdostaan äläkä vedä pistoketta irti pistorasiasta johdosta vetämällä. Pidä johto loitolla kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista ja liikkuvista osista. Vahingoittuneet tai toisiinsa kietoutuneet johdot lisäävät sähköiskun vaaraa.
 • Kun käytät sähkötyökalua ulkona, käytä ainoastaan ulkokäyttöön soveltuvia jatkojohtoja. Ulkokäyttöön soveltuvan jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
 • Jos sähkötyökalua on välttämätöntä käyttää kosteassa ympäristössä, käytä vikavirtasuojakytkintä. Vikavirtasuojakytkimen käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
Henkilöturvallisuus
 • Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja noudata tervettä järkeä sähkötyökalua käyttäessäsi. Älä käytä sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Sähkötyökalua käytettäessä hetkellinenkin varomattomuus saattaa aiheuttaa vakavia vammoja.
 • Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita ja aina suojalaseja. Henkilökohtaiset suojavarusteet, kuten hengityssuojain, luistamattomat turvajalkineet, kypärä ja kuulosuojaimet, pienentävät oikein käytettyinä loukkaantumisriskiä sähkötyökalun käyttötilanteesta riippuen.
 • Varo tahatonta käynnistämistä. Varmista, että sähkötyökalu on kytketty pois päältä, ennen kuin liität sen verkkovirtaan ja/tai liität siihen akun, otat sen käteesi tai kannat sitä. Jos kannat sähkötyökalua sormi käyttökytkimellä tai liität pistokkeen pistorasiaan käyttökytkimen ollessa käyntiasennossa, altistat itsesi onnettomuuksille.
 • Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvitaltat, ennen kuin käynnistät sähkötyökalun. Työkalu tai avain, joka sijaitsee koneen pyörivässä osassa, saattaa johtaa loukkaantumiseen.
 • Vältä vaikeita työskentelyasentoja. Varmista aina tukeva seisoma-asento ja tasapaino. Siten voit paremmin hallita sähkötyökalua odottamattomissa tilanteissa.
 • Käytä työhösi soveltuvia vaatteita. Älä käytä löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet loitolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet, korut ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
 • Jos pölynpoisto- ja keräilylaitteita voidaan asentaa, sinun on tarkastettava, että ne on liitetty oikein ja että niitä käytetään oikealla tavalla. Pölynpoistovarustuksen käyttö vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
 • Älä tuudittaudu virheelliseen turvallisuuden tunteeseen äläkä laiminlyö sähkötyökaluja koskevia turvallisuusohjeita silloinkaan, kun mielestäsi jo olet kokenut sähkötyökalun käyttäjä. Harkitsematon ja huolimaton toiminta voi sekunnin murto-osissa johtaa vakaviin loukkaantumisiin.
Sähkötyökalun käyttö ja käsittely
 • Älä ylikuormita konetta. Käytä kyseiseen työhön tarkoitettua sähkötyökalua. Sopivaa sähkötyökalua käyttäen työskentelet paremmin ja varmemmin tehoalueella, jolle sähkötyökalu on tarkoitettu.
 • Älä käytä sähkötyökalua, jonka käyttökytkin ei toimi. Sähkötyökalu, jota ei enää voida käynnistää ja pysäyttää käyttökytkimellä, on vaarallinen ja se täytyy korjata.
 • Irrota pistoke pistorasiasta ja/tai irrota akku ennen kuin muutat säätöjä, vaihdat terää tai lisävarusteita ja kun lopetat koneen käyttämisen. Tämä turvatoimenpide estää sähkötyökalun tahattoman käynnistysriskin.
 • Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun niitä ei käytetä. Älä anna toisten henkilöiden käyttää konetta, elleivät he ole perehtyneet sen käyttöön ja lukeneet käyttöohjeita. Sähkötyökalut ovat vaarallisia, jos niitä käyttävät kokemattomat henkilöt.
 • Hoida sähkötyökaluja ja niiden varusteita huolella. Tarkasta, että liikkuvat osat toimivat moitteettomasti eivätkä ole puristuksissa, ja tarkasta myös, ettei sähkötyökalussa ole murtuneita tai vaurioituneita osia, jotka saattaisivat haitata sen toimintaa. Korjauta vaurioituneet osat ennen koneen käyttämistä. Usein loukkaantumisten ja tapaturmien syynä on sähkötyökalujen laiminlyöty huolto.
 • Pidä terät terävinä ja puhtaina. Huolella hoidetut terät, joiden leikkausreunat ovat teräviä, eivät jumitu herkästi, ja niillä työnteko on kevyempää.
 • Käytä sähkötyökalua, lisävarusteita ja tarvikkeita, teriä jne. niiden käyttöohjeiden mukaisesti. Ota tällöin työolosuhteet ja suoritettava työtehtävä huomioon. Sähkötyökalun käyttö muuhun kuin sille tarkoitettuun käyttöön saattaa johtaa vaarallisiin tilanteisiin.
 • Pidä käsikahvat ja tartuntapinnat kuivina, puhtaina, öljyttöminä ja rasvattomina. Jos käsikahvat tai tartuntapinnat ovat liukkaat, sähkötyökalun turvallinen käyttö ja hallinta voi yllättävissä tilanteissa olla mahdotonta.
Akkukäyttöisen sähkötyökalun käyttö ja käsittely
 • Lataa akku vain valmistajan suosittamalla laturilla. Jos laturi on tarkoitettu vain tietyn akkumallin lataamiseen, palovaara on olemassa, jos laturia käytetään muiden akkujen lataamiseen.
 • Käytä ainoastaan juuri kyseiseen sähkötyökaluun tarkoitettua akkua. Jonkun muun akun käyttö saattaa johtaa loukkaantumiseen ja tulipaloon.
 • Pidä irrallinen akku loitolla metalliesineistä, kuten paperinliittimistä, kolikoista, avaimista, nauloista, ruuveista tai muista pienistä metalliesineistä, jotka voivat oikosulkea akun liittimet. Akun liittimien välinen oikosulku saattaa aiheuttaa palovammoja tai johtaa tulipaloon.
 • Väärästä käytöstä johtuen saattaa akusta vuotaa nestettä, jota ei saa koskettaa. Vältä kosketusta sen kanssa. Tarvittaessa huuhtele kosketuskohta vedellä. Jos nestettä pääsee silmiin, tarvitaan lisäksi lääkärin apua. Akusta vuotava neste saattaa aiheuttaa ärsytystä ja palovammoja.
 • Älä käytä akkua, joka on vaurioitunut tai johon on tehty muutoksia. Vaurioitunut akku tai akku, jota on muutettu, saattaa käyttäytyä yllättävästi ja aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen ja vammoja.
 • Varjele akkua avotulelta ja korkeilta lämpötiloilta. Avotuli tai yli 130 °C:n (265 °F) lämpötila voi aiheuttaa räjähdyksen.
 • Noudata kaikkia akun lataamisesta annettuja ohjeita, ja lataa akku tai akun sisältävä sähkötyökalu aina käyttöohjeessa mainittuja lämpötilarajoja noudattaen. Akun virheellinen lataaminen tai lataaminen sallitun lämpötila-alueen lämpötiloja noudattamatta saattaa johtaa akun tuhoutumiseen ja aiheuttaa tulipalovaaran.
Huolto
 • Anna koulutettujen ammattihenkilöiden korjata sähkötyökalusi ja hyväksy korjauksiin vain alkuperäisiä varaosia. Siten varmistat koneen turvallisuuden säilymisen.
 • Älä koskaan yritä huoltaa vaurioitunutta akkua. Akkujen kaikki huoltotyöt saa suorittaa vain valmistaja tai sen valtuuttama huoltopiste.

Muut turvallisuusohjeet

Henkilöturvallisuus
 • Älä koskaan tee tuotteeseen tai lisävarusteisiin minkäänlaisia muutoksia.
 • Käytä vain tuotetta ja lisävarusteita, jotka ovat teknisesti moitteettomassa kunnossa.
 • Putoamaan pääsevät työkalut ja/tai lisävarusteet aiheuttavat loukkaantumisvaaran. Ennen työn aloittamista tarkasta, että akku ja asennettu lisävaruste ovat kunnolla kiinni.
 • Käytä suojalaseja ja suojakäsineitä, kun vaihdat lisävarusteosia.
 • Ennen käyttämistä lue tuotteen käyttöturvallisuustiedote, pakkauksessa olevat ohjeet sekä foliopatruunan käyttöohje.
 • Aloita massan puristaminen vasta työkohteen välittömässä läheisyydessä.
 • Älä suuntaa tuotetta itseäsi tai muita henkilöitä kohti.
 • Älä koskaan jätä tuotetta ilman valvontaa.
 • Älä käytä tuotetta, jos sen osissa on vaurioita tai jos sen käyttölaitteet eivät toimi moitteettomasti. Korjauta tuote Hilti -huollossa.
Työpisteen turvallisuus
 • Pidä työskentelyalue hyvässä järjestyksessä. Varmista, ettei työskentelyalueella ole esineitä, joihin saattaisit loukata itsesi.
 • Käytä pitäväpohjaisia jalkineita.
 • Ota ympäristötekijät huomioon. Älä käytä tuotetta paikoissa, joissa on tulipalo- tai räjähdysvaara.
 • Älä käytä viallisia/kuluneita kasetteja.

Akkujen käyttö ja hoito

 • Noudata seuraavia turvallisuusohjeita, jotka varmistavat litiumioniakkujen turvallisen käsittelyn ja käytön. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa ihoärsytystä, vakavia syöpymisvammoja, kemiallisia palovammoja, tulipalon ja/tai räjähdyksen.
 • Käytä vain akkua, joka on teknisesti moitteettomassa kunnossa.
 • Käsittele akkuja huolellisesti, jotta vältät vauriot ja terveydelle vakavasti vaarallisten nesteiden vuotamisen ulos!
 • Akkuja ei saa mitenkään muuttaa tai manipuloida!
 • Akkuja ei saa avata, puristaa, kuumentaa lämpötilaan yli 80 °C (176 °F) tai polttaa.
 • Älä käytä tai lataa akkua, johon on kohdistunut isku tai joka muutoin on vaurioitunut. Tarkasta akustasi vaurioiden merkit säännöllisin välein.
 • Älä koskaan käytä kierrätettyä tai korjattua akkua.
 • Älä käytä akkua tai akkukäyttöistä sähkötyökalua koskaan lyöntityökaluna.
 • Älä koskaan altista akkua suoralle auringonpaisteelle, korkealle lämpötilalle, kipinöille tai avotulelle. Siitä voi aiheutua räjähdys.
 • Älä kosketa akun napoja sormilla, työkaluilla, koruilla tai muilla metallisilla esineillä. Seurauksena akku voi vaurioitua ja aiheuttaa aineellisia vahinkoja tai vammoja.
 • Älä altista akkua sateelle, kosteudelle tai nesteille. Sisään tunkeutunut kosteus voi aiheuttaa oikosulun, sähköiskun, palovammoja tai räjähdyksen.
 • Käytä aina vain tälle akkutyypille tarkoitettuja latureita ja sähkötyökaluja. Noudata niiden käyttöohjeissa annettuja ohjeita.
 • Älä käytä tai varastoi akkua räjähdysvaarallisessa ympäristössä.
 • Jos akku on liian kuuma koskea, se saattaa olla vaurioitunut. Laita akku palovaarattomaan paikkaan ja riittävän etäälle syttyvistä materiaaleista. Anna akun jäähtyä. Jos akku vielä tunnin kuluttuakin on liian kuuma koskea, akku on vaurioitunut. Ota yhteys Hilti -huoltoon tai lue dokumentti "Hilti -litiumioniakkujen turvallisuuteen ja käyttöön liittyviä ohjeita".
  Noudata erityisiä ohjeita ja direktiivejä, jotka koskevat litiumioniakkujen kuljettamista, varastointia ja käyttöä.
  Lue Hilti -litiumioniakkujen turvallisuuteen ja käyttöön liittyvät ohjeet, jotka saat skannaamalla tämän käyttöohjeen lopussa olevan QR-koodin.

Kuvaus

Yhteenveto

Image alternative
 1. Etupään rajoitin kasetin/putkilopakkauksen kiinnittämiseen
 1. Varsi kasetin/putkilopakkauksen kiinnittämiseen
 1. Takapään rajoitin kasetin/putkilopakkauksen kiinnittämiseen
 1. Annostelun valintakytkin
 1. Työntötanko ja kahva
 1. Vapautuspainike
 1. Käsikahva
 1. Akku
 1. Akun vapautuspainikkeet ja lisätoimintona lataustilan näytön aktivointi
 1. Käyttökytkin
 1. Foliopatruuna
 1. Musta kasetti
 1. Punainen kasetti
 1. Putkilopakkaus

Tarkoituksenmukainen käyttö

Tuote on tarkoitettu Hilti -foliopatruunoiden ja -putkilopakkausten tyhjentämiseen ja niiden sisällön ulospuristamisen annosteluun. Akkukäyttöinen puristin HDE 500‑A12 on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan Hilti n valmistamien 330- tai 500-millilitraisten foliopatruunoiden tai 580-millilitraisten putkilopakkausten yhteydessä.

Tuotetta voidaan käyttää kasetin tai putkilopakkauksen yhteydessä:
Image alternative
 • Käytä tässä tuotteessa vain B12-tyyppisarjan Hilti -litiumioniakkuja. Parhaan tehon saavuttamiseksi Hilti suosittaa, että tässä tuotteessa käytetään vain tämän käyttöohjeen lopussa olevassa taulukossa mainittuja akkuja.

 • Käytä näiden akkujen lataamiseen vain tämän käyttöohjeen lopussa olevassa taulukossa mainittujen tyyppisarjojen Hilti -latureita.

Toimituksen sisältö

Puristin ja käyttöohje
Muita tälle tuotteelle hyväksyttyjä järjestelmätuotteita löydät Hilti Store -liikkeestä tai nettiosoitteesta: www.hilti.group

Lataustilan näyttö

Litiumioniakun lataustila näytetään, kun painat lukituspainikkeita/lukituspainiketta kevyesti (vain tuntuvaan vastekohtaan saakka).
Tila
Merkitys
4 LED-merkkivaloa palaa.
Lataustila: 75‒100 %
3 LED-merkkivaloa palaa.
Lataustila: 50‒75 %
2 LED-merkkivaloa palaa.
Lataustila: 25‒50 %
1 LED-merkkivalo palaa.
Lataustila: 10‒25 %
1 LED-merkkivalo vilkkuu.
 • Lataustila: < 10 %
Akun lataustilan tarkastaminen ei ole mahdollista käyttökytkin painettuna ja 5 sekunnin aikana käyttökytkimen vapauttamisesta.

Tekniset tiedot


HDE 500-A12
Paino EPTA Procedure 01 mukaan ilman akkua
1,8 kg
Nimellisjännite
10,8 V
Varastointilämpötila
−40 ℃ …85 ℃
Ympäristön lämpötila käytettäessä
−17 ℃ …60 ℃

Akku

Akkutoimintajännite
10,8 V
Akun paino
Ks. tämän käyttöohjeen loppu
Ympäristön lämpötila käytettäessä
−17 ℃ …60 ℃
Varastointilämpötila
−40 ℃ …85 ℃
Akun lämpötila lataamisen alkaessa
−10 ℃ …45 ℃

Melutiedot ja tärinäarvot EN 62841 mukaan

Tässä käyttöohjeessa annetut äänenpaine- ja tärinäarvot on mitattu standardoitujen mittausmenetelmien mukaisesti, ja näitä arvoja voidaan käyttää sähkötyökalujen vertailussa. Ne soveltuvat myös altistumisten tilapäiseen arviointiin.
Annetut arvot koskevat sähkötyökalun pääasiallisia käyttötarkoituksia. Jos sähkötyökalua kuitenkin käytetään muihin tarkoituksiin, poikkeavia työkaluja tai teriä käyttäen tai puutteellisesti huollettuna, arvot voivat poiketa tässä ilmoitetuista. Tämä saattaa merkittävästi lisätä altistumista koko työskentelyajan aikana.
Altistumisia tarkasti arvioitaessa on otettava huomioon myös ne ajat, jolloin kone on kytketty pois päältä tai jolloin kone on päällä, mutta sillä ei tehdä varsinaista työtä. Tämä saattaa merkittävästi vähentää altistumista koko työskentelyajan aikana.
Käyttäjän suojaamiseksi melun ja/tai tärinän vaikutukselta ryhdy tarpeellisiin turvatoimenpiteisiin kuten: Sähkötyökalun ja siihen kiinnitettävien työkalujen huolto, käsien lämpimänä pitäminen, työtehtävien organisointi.
Meluarvot

HDE 500-A12
Tyypillinen A-painotettu äänitehotaso (LWA)
75,5 dB
Mitatun äänitehotason epävarmuus (KWA)
3 dB
Tyypillinen A‑painotettu melupäästön äänenpainetaso (LpA)
64,5 dB
Äänenpainetason epävarmuus (KpA)
3 dB
Tärinäarvot
Tärinän kokonaisarvo (ah)
B 12/2.6 Li‑Ion
0,2 m/s²
B 12/4.0 Li-Ion
0,2 m/s²
Epävarmuus (Kah)
1,5 m/s²

Työkohteen valmistelu

VAARA
Loukkaantumisvaara vahingossa käynnistymisen seurauksena!
 • Varmista ennen akun kiinnittämistä, että tuote on kytketty pois päältä.
 • Irrota akku, ennen kuin muutat koneen säätöjä tai vaihdat lisävarusteosia.
Noudata tässä dokumentaatiossa ja tuotteessa olevia turvallisuus- ja varoitushuomautuksia.

Akun lataus

 1. Ennen lataamista lue laturin käyttöohje.
 2. Varmista, että liittimet akussa ja laturissa ovat puhtaat ja kuivat.
 3. Lataa akku hyväksytyllä laturilla.

Akun kiinnitys

VAARA
Loukkaantumisvaara akun oikosulun tai putoamisen seurauksena!
 • Ennen akun paikalleen laittamista varmista, ettei akun liittimissä akussa ja tuotteessa ole vieraita esineitä.
 • Varmista, että akku aina lukittuu kunnolla paikalleen.
 1. Lataa akku täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.
 2. Työnnä akku tuotteeseen siten, että akku kuultavasti lukittuu paikalleen.
 3. Tarkasta, että akku on kunnolla kiinni.

Akun irrotus

 1. Paina akun lukituksen vapautuspainikkeita.
 2. Vedä akku irti tuotteesta.

Putoamissuoja

VAARA
Loukkaantumisvaara työkalun ja/tai lisävarusteen putoamisvaaran vuoksi!
 • Käytä vain tuotteellesi suositeltua Hilti -työkaluliinaa.
 • Aina ennen käyttöä tarkasta työkaluliinan kiinnityspisteen mahdolliset vauriot.
 • Älä kiinnitä työkaluliinaa vyökoukkuun. Älä käytä vyökoukkua tuotteen nostamiseen.
Noudata maassasi voimassa olevia korkealla tehtävien töiden määräyksiä ja ohjeita.
Käytä tämän tuotteen putoamissuojana Hilti -työkaluliinaa #2261970 tai #2261971.
  Image alternative
 • Kiinnitä karbiinikoukku kantavaan rakenteeseen. Tarkasta, että karbiinikoukku on kunnolla kiinni.
 • Käytettävästä Hilti -työkaluliinasta riippuen kiinnitä työkaluliina lenkistään tuotteeseen kuvan mukaisesti. Tarkasta kunnollinen kiinnitys.
  Noudata Hilti -työkaluliinan käyttöohjetta.

Kasetin ja foliopatruunan laittaminen paikalleen

VAROITUS
Puristumisvaara Kädet voivat jäädä puristuksiin, jos kasetti pääsee kääntymään.
 • Kun käännät kasettia, älä laita käsiäsi kasetin kiinnityksen alueelle.
VAROITUS
Loukkaantumisvaara Kemikaalien aiheuttama vaara.
 • Tarkasta kasetin vauriot ja likaantuneisuus. Kummankin männän pitää liikkua kasetissa herkästi sekä täysin eteen ja taakse. Vaihda vaurioitunut ja/tai pahoin likaantunut kasetti.
Image alternative
 1. Paina vapautuspainiketta.
 2. Vedä työntötangot rajoittimeen saakka taaksepäin.
 3. Aseta kasetin etupää etupään rajoittimeen.
 4. Vedä kasetti takapään rajoittimeen ja käännä kasetti ylös.
 5. Kierrä sekoitinkärki kiinni foliopatruunaan.
 6. Työnnä foliopatruuna kasettiin.
 7. Käännä kasetti tuotteeseen.

Putkilopakkauksen laittaminen paikalleen

Image alternative
 1. Paina vapautuspainiketta.
 2. Vedä työntötangot rajoittimeen saakka taaksepäin.
 3. Aseta putkilopakkauksen etupää etupään rajoittimeen.
 4. Vedä putkilopakkaus takapään rajoittimeen ja käännä putkilopakkaus ylös.
 5. Kierrä sekoitinkärki putkilopakkaukseen.
 6. Käännä putkilopakkaus tuotteeseen.

Ensimmäisen kiinnitysmassamäärän hävittäminen manuaalisesti

VAARA
Loukkaantumisvaara Kemikaalien aiheuttama vaara.
 • Älä koskaan suuntaa puristinta itseäsi tai muita henkilöitä kohti. Aloita annostelu vasta sekoitinkärjen kiinnittämisen jälkeen. Virheellinen käyttö voi aiheuttaa vammoja.
Ensimmäinen kiinnitysmassamäärä on hävitettävä aina sekoitinkärjen vaihtamisen jälkeen.
Aloitusvaiheessa sekoitinkärjestä ulos tuleva kiinnitysmassamäärä ei sovellu kiinnittämiseen.
Image alternative
 1. Aseta annostelun valintakytkin asentoon Image alternative.
 2. Paina käyttökytkintä, kunnes sekoitinkärki on kokonaan täyttynyt.
 3. Aseta annostelun valintakytkin ensimmäistä kiinnitysmassamäärää vastaavaan asentoon Image alternative.
  Ota ensimmäisen kiinnitysmassamäärän hävittämisen ohjeet foliopatruunan käyttöohjeessa huomioon.
  Annostelupyörän yksi napsautus vastaa 1 millilitraa.
 4. Hävitä ensimmäinen kiinnitysmassamäärä.

Käyttö

Noudata tässä dokumentaatiossa ja tuotteessa olevia turvallisuus- ja varoitushuomautuksia.

Kiinnitysmassan ruiskutus

Käytä jokaisen uuden foliopatruunan ja jokaisen uuden putkilopakkauksen yhteydessä uutta sekoitinkärkeä ja tukkoon kovettuneen sekoitinkärjen tilalla uutta sekoitinkärkeä.
Image alternative
 1. Paina käyttökytkintä.
 2. Ruiskuta kiinnitysmassaa.

Kasetin ja foliopatruunan irrotus

Image alternative
 1. Aseta annostelun valintakytkin asentoon Image alternative.
 2. Paina vapautuspainiketta.
 3. Vedä työntötangot rajoittimeen saakka taaksepäin.
 4. Käännä kasetti ylös.
 5. Poista foliopatruuna.
 6. Paina kasetissa olevaa nokkaa.
 7. Paina kasetti alaspäin takapään rajoittimeen.
 8. Vedä kasetti irti etupään rajoittimesta alaspäin.

Putkilopakkauksen irrotus

Image alternative
 1. Aseta annostelun valintakytkin asentoon Image alternative.
 2. Paina vapautuspainiketta.
 3. Vedä työntötangot rajoittimeen saakka taaksepäin.
 4. Käännä putkilopakkaus ylös.
 5. Paina putkilopakkaus alaspäin takapään rajoittimeen.
 6. Vedä putkilopakkaus irti etupään rajoittimesta alaspäin.

Huolto, hoito ja kunnossapito

VAARA
Loukkaantumisvaara jos akku paikallaan !
 • Irrota akku aina ennen hoito- ja kunnostustöitä!
Tuotteen hoito
 • Poista pinttynyt lika varovasti.
 • Puhdista tuotteessa mahdollisesti olevat jäähdytysilmaraot varovasti kuivalla harjalla.
 • Käytä kotelon puhdistamiseen vain kevyesti kostutettua kangasta. Älä käytä silikonia sisältäviä hoitoaineita, sillä ne voivat vaurioittaa muoviosia.
 • Öljyä työntötanko tarvittaessa.
Litiumioniakkujen hoito
 • Älä koskaan käytä akkua, jos sen jäähdytysilmaraot ovat tukkeutuneet. Puhdista jäähdytysilmaraot varovasti kuivalla, pehmeällä harjalla.
 • Vältä altistamasta akkua tarpeettomasti pölylle tai lialle. Älä koskaan altista akkua suurelle kosteudelle (esimerkiksi upota veteen tai jätä sateeseen).
  Jos akku on pahoin kastunut, käsittele sitä kuin vaurioitunutta akkua. Eristä akku palamattomasta materiaalista valmistettuun astiaan ja ota yhteys Hilti -huoltoon.
 • Pidä akku öljyttömänä ja rasvattomana. Älä anna pölyn ja lian kertyä akun pintaan. Puhdista akku kuivalla, pehmeällä harjalla tai puhtaalla, kuivalla kankaalla.
  Älä käytä silikonia sisältäviä hoitoaineita, sillä ne saattavat vaurioittaa muoviosia.
 • Käytä kotelon puhdistamiseen vain kevyesti kostutettua kangasta. Älä käytä silikonia sisältäviä hoitoaineita, sillä ne voivat vaurioittaa muoviosia.
Kunnossapito
 • Tarkasta säännöllisin välein kaikkien näkyvien osien mahdolliset vauriot ja käyttöelementtien moitteeton toiminta.
 • Jos havaitset vaurioita ja / tai toteat toimintahäiriöitä, älä käytä tuotetta. Korjauta heti Hilti -huollossa.
 • Hoito- ja kunnostustöiden jälkeen kiinnitä kaikki suojalaitteet ja tarkasta niiden toiminta.
Käyttöturvallisuuden varmistamiseksi käytä vain alkuperäisiä varaosia ja käyttömateriaaleja. Tälle tuotteelle hyväksyttyjä varaosia, kulutusmateriaaleja ja lisävarusteita löydät Hilti Store -liikkeestä tai osoitteesta: www.hilti.group .

Akkukäyttöisten työkalujen ja akkujen kuljetus ja varastointi

Kuljettaminen
  VAROITUS
  Käynnistyminen vahingossa kuljetuksen aikana !
 • Kuljeta tuotteesi aina akku irrotettuna!
 • Irrota akku/akut.
 • Älä koskaan kuljeta akkuja irrallaan muiden tavaroiden joukossa. Akut on suojattava kuljetuksen ajaksi kovilta iskuilta ja tärinältä, ja ne on eristettävä kaikenlaisista sähköä johtavista materiaaleista ja muista akuista, jotta niiden navat eivät pääse kosketuksiin muiden akkujen napojen kanssa. Seurauksena saattaisi olla oikosulku. Noudata maakohtaisia akkujen kuljetusmääräyksiä.
 • Akkuja ei saa koskaan lähettää postitse. Käänny kuljetusyrityksen puoleen, kun haluat lähettää vauriottomia akkuja.
 • Tarkasta tuotteen ja akun mahdolliset vauriot aina ennen käyttöä sekä ennen pitkää kuljetusta ja sen jälkeen.
Varastointi
  VAARA
  Viallinen tai vuotava akku voi aiheuttaa vaurioita !
 • Varastoi tuotteesi aina akku irrotettuna!
 • Varastoi tuote ja akut viileässä ja kuivassa paikassa. Ota teknisissä tiedoissa annetut lämpötilarajat huomioon.
 • Akkuja ei saa säilyttää laturissa. Irrota akku laturista aina latauksen päätyttyä.
 • Älä koskaan varastoi akkuja auringonpaisteessa, lämmönlähteen päällä tai ikkunan vieressä.
 • Varastoi tuote ja akut lasten ja asiattomien henkilöiden ulottumattomissa.
 • Tarkasta tuotteen ja akun mahdolliset vauriot aina ennen käyttöä sekä ennen pitkää varastointia ja sen jälkeen.

Puristimien kuljetus ja varastointi

 • Aseta annostelun valintakytkin kuljetusta ja varastointia varten asentoon Image alternative.

Apua häiriötilanteisiin

Häiriöissä, joita ei ole kuvattu tässä taulukossa tai joita et itse pysty poistamaan, ota yhteys Hilti -huoltoon.

Apua häiriötilanteisiin

Kaikissa häiriötilanteissa tarkkaile lataustilan ja vikojen näytön merkkivaloja. Ks. kappale Litiumioniakun merkkivalot .
Häiriöissä, joita ei ole kuvattu tässä taulukossa tai joita et itse pysty poistamaan, ota yhteys Hilti -huoltoon.
Häiriö
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Tuote ei toimi.
Akku ei kunnolla kiinni.
 • Kiinnitä akku siten, että se kuultavasti lukittuu paikalleen.
Akku tyhjentynyt.
 • Vaihda akku.
Annostelun valintakytkin asennossa Image alternative
 • Valitse haluamasi annostelu.
Akku ei lukitu paikalleen selvästi naksahtaen.
Akun salpanokka likaantunut.
 • Puhdista salpanokka ja kiinnitä akku paikalleen. Jos ongelma edelleen on olemassa, ota yhteys Hilti -huoltoon.
Tuote tai akku kuumenee voimakkaasti.
Tuote on ylikuormittunut (käyttökuormitusraja ylittynyt).
 • Ota aina ennen töiden aloittamista huomioon tuotteen tehotiedot. Ks. kohta Tekniset tiedot.
Sähköinen vika
 • Kytke tuote heti pois päältä, irrota akku, valvo akkua, anna sen jäähtyä ja ota yhteys Hilti -huoltoon.
Akku tyhjenee tavallista nopeammin.
Erittäin alhainen ympäristön lämpötila.
 • Anna akun hitaasti lämmitä huoneenlämpötilaan.
Tuote keskeyttää puristusvaiheen liian aikaisin
Ylikuormitussuoja laukeaa; kiinnitysmassa kovettunut sekoitinkärkeen
 • Vaihda sekoitinkärki.
Ylikuormitussuoja laukeaa; puristusvoimat tuotteelle liian suuret.
 • Nosta pakkauksen lämpötilaa.
Foliopatruuna tyhjä
 • Vaihda tyhjentynyt foliopatruuna.
Kasettia ei saa käännettyä tuotteeseen.
Foliopatruunaa ei ole työnnetty kunnolla kasettiin.
 • Työnnä foliopatruuna rajoittimeen saakka kasettiin.
Työntötankoa ei vedetty täysin taakse
 • Paina vapautuspainiketta ja vedä työntötanko kokonaan taakse.
Kasetti ei lukitu paikalleen selvästi naksahtaen
Salpanokat likaantuneet
 • Puhdista salpanokat.
Salpanokat rikki
 • Käytä toista kasettia. Jos ongelma ei poistunut, hakeudu Hilti -huoltoon.
Sekoittimesta ei tule tuotetta
Kiinnitysmassa kovettunut sekoitinkärkeen
 • Kierrä kovettunut sekoitinkärki irti ja kierrä sen tilalle uusi sekoitinkärki.

Hävittäminen

VAARA
Määräystenvastaisten hävittäminen aiheuttaa loukkaantumisvaaran! Ulos vuotavat kaasut tai nesteet vaarantavat terveyden.
 • Älä lähetä vaurioituneita akkuja!
 • Peitä liitännät sähköä johtamattomalla materiaalilla oikosulkujen välttämiseksi.
 • Hävitä akut siten, etteivät ne voi joutua lasten käsiin.
 • Hävitä akku viemällä se Hilti Store -liikkeeseen tai käänny vastuullisen jätteenkäsittely-yrityksen puoleen.
Image alternative Hilti -tuotteet on pääosin valmistettu kierrätyskelpoisista materiaaleista. Kierrätyksen edellytys on materiaalien asianmukainen lajittelu. Useissa maissa Hilti ottaa vanhat koneet ja laitteet vastaan kierrätystä ja hävitystä varten. Lisätietoja saat Hilti -huollosta tai -edustajalta.
Image alternative
 • Älä hävitä sähkötyökaluja, elektronisia laitteita ja akkuja tavallisen sekajätteen mukana!

Valmistajan myöntämä takuu

 • Jos sinulla on takuuehtoihin liittyviä kysymyksiä, ota yhteys paikalliseen Hilti -edustajaan.

Lisätietoja

Image alternative
Lisätietoa käytöstä, tekniikasta, ympäristöstä ja kierrätyksestä saat seuraavan linkin kautta: qr.hilti.com/manual/?id=2330324&id=2330326
Sama linkki on myös QR-koodina dokumentaation lopussa.