Kieli

PM 2-LG

Alkuperäiset ohjeet

Tämän käyttöohjeen tiedot

Tästä käyttöohjeesta

 • Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen tuotteen käyttämistä. Se on turvallisen työnteon ja tuotteen ongelmattoman käsittelyn perusedellytys.
 • Noudata tässä käyttöohjeessa annettuja ja tuotteessa olevia turvallisuus- ja varoitushuomautuksia.
 • Säilytä käyttöohje aina tuotteen yhteydessä, ja anna tuote toiselle henkilölle aina käyttöohjeen kanssa.

Merkkien selitykset

Varoitushuomautukset

Varoitushuomautukset varoittavat tuotteen käyttöön liittyvistä vaaroista. Seuraavia varoitustekstejä käytetään:
VAKAVA VAARA
VAKAVA VAARA !
 • Varoittaa uhkaavasta vaaratilanteesta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai jopa kuolema.
VAARA
VAARA !
 • Varoittaa mahdollisesta vaarasta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai kuolema.
VAROITUS
HUOMIO !
 • Varoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, josta voi seurata loukkaantuminen tai aineellinen vahinko.

Symbolit dokumentaatiossa

Tässä dokumentaatiossa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Lue käyttöohje ennen käyttämistä
Image alternative Toimintaohjeita ja muuta hyödyllistä tietoa
Image alternative Kierrätyskelpoisten materiaalien käsittely
Image alternative Älä hävitä sähkölaitteita ja akkuja tavallisen sekajätteen mukana

Symbolit kuvissa

Kuvissa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Nämä numerot viittaavat vastaavaan kuvaan tämän käyttöohjeen alussa
Image alternative Numerointi kertoo työvaiheiden järjestyksen kuvissa ja saattaa poiketa numeroinnista tekstissä
Image alternative Kohtanumeroita käytetään kuvassa Yleiskuva , ja ne viittaavat kuvatekstien numerointiin kappaleessa Tuoteyhteenveto
Image alternative Tämän merkin tarkoitus on kiinnittää erityinen huomiosi tuotteen käyttöön ja käsittelyyn.

Tuotekohtaiset symbolit

Symbolit tuotteessa

Tuotteessa voidaan käyttää seuraavia symboleita:
Image alternative Tämä tuote tukee iOS- ja Android-alustojen kanssa yhteensopivaa NFC-teknologiaa.

Tuotetiedot

Image alternative -tuotteet on tarkoitettu ammattikäyttöön, ja niitä saa käyttää, huoltaa tai korjata vain valtuutettu, koulutettu henkilö. Käyttäjän pitää olla hyvin perillä käyttöön liittyvistä vaaroista. Tuote ja sen varusteet saattavat aiheuttaa vaaratilanteita, jos kokemattomat henkilöt käyttävät tuotetta ohjeiden vastaisesti tai muutoin asiattomasti.
Tyyppimerkinnän ja sarjanumeron löydät tyyppikilvestä.
 • Kirjoita sarjanumero oheiseen taulukkoon. Tuotteen tiedot tarvitaan, jos esität kysymyksiä myynti- tai huoltoedustajallemme.
  Tuotetiedot
  Linjalaser
  PM 2-LG
  Sukupolvi
  02
  Sarjanumero

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Image alternative
Valmistaja vakuuttaa, että tässä kuvattu tuote täyttää sitä koskevien voimassa olevien lakien ja standardien vaatimukset.
Tekninen dokumentaatio löytyy tästä:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Tarra tuotteessa

Laserinformaatio
Image alternative Laserluokka 2, standardeihin IEC60825-1/EN60825-1:2014 perustuen ja vastaa CFR 21 § 1040.10 ja 1040.11 (Laser Notice 56) vaatimuksia.
Älä katso säteeseen.

Turvallisuus

Mittaustyökalujen yleiset turvallisuusohjeet

Image alternative VAROITUS! Lue kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet. Mittaustyökalut voivat aiheuttaa vaaroja, jos niitä käsitellään tai käytetään ohjeiden vastaisesti. Turvallisuusohjeiden ja käyttöohjeiden noudattamatta jättämisestä saattaa aiheutua mittaustyökalun vaurioituminen ja/tai vakavia loukkaantumisia.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet huolellisesti vastaisen varalle.
Työpaikan turvallisuus
 • Pidä työskentelyalue siistinä ja hyvin valaistuna. Työpaikan epäjärjestys ja valaisemattomat työalueet voivat johtaa tapaturmiin.
 • Älä käytä tuotetta räjähdysvaarallisessa ympäristössä, jossa on syttyvää nestettä, kaasua tai pölyä.
 • Pidä lapset ja sivulliset loitolla tuotetta käytettäessä.
 • Käytä tuotetta vain teknisissä tiedoissa eritellyissä käyttöolosuhteissa.
 • Noudata maakohtaisia määräyksiä onnettomuuksien ennaltaehkäisemiseksi.
Sähköturvallisuus
 • Älä altista tuotetta sateelle tai kosteudelle. Sisään tunkeutunut kosteus saattaa aiheuttaa oikosulkuja, sähköiskuja, palovammoja tai räjähdyksiä.
 • Vaikka tuote on suunniteltu kosteustiiviiksi, pyyhi laite kuivaksi aina ennen kuin laitat sen kuljetuslaukkuun.
Henkilöturvallisuus
 • Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja noudata tervettä järkeä mittaustyökalua käyttäessäsi. Älä käytä mittaustyökalua, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Mittaustyökalua käytettäessä hetkellinenkin varomattomuus saattaa aiheuttaa vakavia vammoja.
 • Vältä vaikeita työskentelyasentoja. Varmista aina tukeva seisoma-asento ja tasapaino.
 • Käytä henkilökohtaista suojavarustustasi. Henkilökohtaisen suojavarustuksen käyttö pienentää loukkaantumisten vaaraa.
 • Älä poista turvalaitteita käytöstä tai irrota laitteessa olevia huomautus- ja varoitustarroja.
 • Vältä tahatonta käynnistämistä. Varmista, että mittaustyökalu on kytketty pois päältä, ennen kuin liität siihen akun, otat sen käteesi tai kannat sitä.
 • Käytä tuotetta ja sen varusteita aina näiden ohjeiden mukaisesti, ja myös kuten laitekohtaisesti on määrätty. Ota tällöin työolosuhteet ja suoritettava työtehtävä huomioon. Tuotteiden käyttö muuhun kuin niiden suunniteltuun käyttöön saattaa johtaa vaarallisiin tilanteisiin.
 • Älä tuudittaudu virheelliseen turvallisuuden tunteeseen äläkä laiminlyö mittaustyökaluja koskevia turvallisuusohjeita silloinkaan, kun mielestäsi jo olet kokenut mittaustyökalun käyttäjä. Harkitsematon ja huolimaton toiminta voi sekunnin murto-osissa johtaa vakaviin loukkaantumisiin.
 • Mittaustyökalua ei saa käyttää lääketieteellisten laitteiden lähellä.
Mittaustyökalun käyttö ja käsittely
 • Käytä vain tuotetta ja lisävarusteita, jotka ovat teknisesti moitteettomassa kunnossa.
 • Säilytä mittaustyökalut lasten ulottumattomissa, kun niitä ei käytetä. Älä anna toisten henkilöiden käyttää tuotetta, elleivät he ole perehtyneet sen käyttöön ja lukeneet käyttöohjeita. Mittaustyökalut voivat olla vaarallisia, jos niitä käytetään asiantuntemattomasti.
 • Hoida mittaustyökaluja huolellisesti. Tarkasta, että liikkuvat osat toimivat moitteettomasti eivätkä ole puristuksissa, ja tarkasta myös, ettei mittaustyökalussa ole murtuneita tai vaurioituneita osia, jotka saattaisivat haitata sen toimintaa. Korjauta vaurioituneet osat ennen mittaustyökalun käyttämistä. Usein loukkaantumisten ja tapaturmien syynä on mittaustyökalujen laiminlyöty huolto.
 • Tuotteeseen ei missään tapauksessa saa tehdä minkäänlaisia muutoksia. Tehdyt muutokset, joihin Hilti ei ole antanut lupaa, voivat rajoittaa käyttäjän oikeutta tuotteen käyttöön ottamiseen.
 • Mittaustyökalun tarkkuus on tarkastettava enne tärkeitä mittauksia tai mittaustyökalun pudottua tai jos siihen on kohdistunut muu mekaaninen tekijä.
 • Tietyt ympäristötekijät saattavat laitteen toimintaperiaatteen vuoksi vaikuttaa mittaustuloksiin. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi voimakkaan magneettikentän tai sähkömagneettikentän synnyttävien laitteiden läheisyys sekä tärinät ja lämpötilamuutokset.
 • Nopeasti muuttuvat mittausolosuhteet voivat vääristää mittaustuloksia.
 • Jos tuote tuodaan kylmästä tilasta lämpimään tai päinvastoin, tuotteen lämpötilan on annettava tasoittua ennen käyttämistä. Suuret lämpötilaerot voivat aiheuttaa toimintavirheitä ja vääriä mittaustuloksia.
 • Jos käytät adaptereita ja lisävarusteita, varmista, että ne ovat aina kunnolla kiinni.
 • Vaikka mittaustyökalu on suunniteltu kestämään työmaiden vaativia olosuhteita, sitä on käsiteltävä varoen kuten muitakin optisia ja elektronisia laitteita (kiikarit, silmälasit, kamera).
 • Noudata suositeltuja käyttö- ja varastointilämpötiloja.

Lasermittauslaitteita koskevia muita turvallisuusohjeita

 • Tuotteen asiantuntemattoman avaamisen yhteydessä saattaa syntyä lasersäteilyä, jonka teho ylittää laserlaiteluokan 2 rajat. Korjauta tuote aina vain Hilti -huollossa.
 • Varmista mittauspaikka. Varmista, ettet tuotetta pystyttäessäsi suuntaa lasersädettä muita henkilöitä tai itseäsi kohti. Lasersäteiden pitää kulkea selvästi silmien korkeuden ylä- tai alapuolella.
 • Jotta vältät virheelliset mittaustulokset, pidä lasersäteen lähtöaukko puhtaana.
 • Tarkasta tuotteen tarkkuus ennen mittauksia / tuotteen käyttämistä ja useita kertoja käytön aikana.
 • Mittaaminen heijastavien kohteiden tai pintojen läheisyydessä tai lasilevyn tai vastaavan materiaalin läpi voi vääristää mittaustulosta.
 • Kiinnitä tuote soveltuvaan telineeseen tai jalustaan, tai aseta se tasaiselle pinnalle.
 • Mittatankoja ei saa käyttää korkeajännitejohtojen läheisyydessä.
 • Varmista, ettei lähistöllä ole käytössä toista lasermittauslaitetta, joka saattaisi vaikuttaa mittaustuloksiisi.
 • Älä anna lasersäteen ulottua valvomattomille alueille.

Muut turvallisuusohjeet

 • Putoamaan pääsevät työkalut ja/tai lisävarusteet aiheuttavat loukkaantumisvaaran. Ennen työn aloittamista tarkasta, että asennetut lisävarusteet ovat kunnolla kiinnitetyt.

Sähkömagneettinen häiriökestävyys

Vaikka laite täyttää voimassa olevien määräysten tiukat vaatimukset, Hilti ei pysty sulkemaan pois mahdollisuutta, että voimakas häiriösäteily rikkoo laitteen, jolloin seurauksena on virheellisiä toimintoja. Tässä tapauksessa, tai jos olet muuten epävarma, on tehtävä tarkastusmittauksia. Hilti ei myöskään pysty sulkemaan pois mahdollisuutta, että muihin laitteisiin (esimerkiksi lentokoneiden navigointilaitteet) aiheutuu häiriöitä.

Laserluokan 2 tuotteiden laserlaiteluokitus

Tämä tuote vastaa standardien IEC ⁄ EN 60825‑1:2014 ja CFR 21 § 1040 (FDA) mukaisesti laserlaiteluokkaa 2. Näiden tuotteiden käyttö ei vaadi erityisiä suojatoimenpiteitä. Vältä kuitenkin katsomasta suoraan säteeseen kuten et katsoisi suoraan aurinkoonkaan. Jos lasersäde kohdistuu suoraan silmään, sulje silmät ja liikuta pää pois sädealueelta. Älä suuntaa lasersädettä ihmisiä kohti.

Paristojen huolellinen käsittely ja käyttö

 • Poista paristot tuotteesta, jos et käytä sitä pitempään aikaan. Pitkän varastoinnin aikana paristot saattavat hapettua ja purkautua.
 • Varmista, ettei paristoja pääse lasten käsiin.
 • Älä käytä sekaisin uusia ja vanhoja paristoja. Vaihda aina kaikki paristot samalla kertaa. Älä käytä sekaisin eri valmistajien paristoja tai tyypiltään erilaisia paristoja.
 • Älä laita laitteeseen vaurioituneita paristoja.
 • Käytä vain tälle tuotteelle tarkoitetun tyyppistä paristoa. Muiden paristojen käyttö saattaa johtaa loukkaantumiseen ja tulipaloon.
 • Paristoja vaihtaessasi varmista niiden oikea napaisuus. Räjähdysvaara on olemassa.
 • Älä kuumenna paristoja tai laita niitä avotuleen. Paristot saattavat räjähtää, tai ilmaan saattaa vapautua myrkyllisiä aineita.
 • Älä yritä ladata paristoja.
 • Älä juota laitteessa oleviin paristoihin kiinni mitään.
 • Älä pura paristojen varausta oikosulkemalla. Paristo voi alkaa vuotaa, räjähtää tai syttyä ja aiheuttaa henkilövahinkoja.
 • Älä vaurioita paristoa. Älä yritä avata paristoa. Paristo voi alkaa vuotaa, räjähtää tai syttyä ja aiheuttaa henkilövahinkoja.

Kuvaus

Tuoteyhteenveto

Image alternative
 1. Paristolokero
 2. Lataustilan näyttö
 3. Vastaanottotilan painike
 4. Linjatilan painike
 5. Lasersäteen lähtöaukko
 6. Kiinnityskierre
 7. Valintakytkin päälle/pois ja heilurin lukitus / lukituksen avaus
 8. Putoamisvarmistimen kiinnityslenkki
 9. Tehokilven sijainti

Tarkoituksenmukainen käyttö

Kuvattu tuote on itsevaaittuva linjalaser, joka on tarkoitettu vaaittamiseen ja suuntaustöiden tekemiseen. Linjalaserissa on kaksi vihreää lasersädelinjaa (vaaka- ja pystysuunta) ja linjojen ristipiste. Linjalaserin käyttämiseen riittää yksi henkilö. Lasersädelinjojen ja linjojen ristipisteen kantama on noin 20 metriä (65 ft). Kantama riippuu ympäristön valon kirkkaudesta. Tuote on tarkoitettu käytettäväksi sisätiloissa.
Mahdollisia käyttökohteita ovat: Pistorasioiden, johtokanavien, lämpöpattereiden sekä asennettavien osien ja laitteiden vaaittaminen; alaslaskettujen kattojen vaaittaminen; ovien ja ikkunoiden vaaittaminen ja suuntaaminen; korkeusmerkkien siirtäminen; putkien pystysuuntainen suuntaaminen.

Käyttöviestit

Tila
Merkitys
LED ei pala.
 • Laite on kytketty pois päältä.
 • Paristot ovat tyhjät.
 • Paristot on asennettu väärin.
LED palaa jatkuvasti.
Lasersäde on kytketty päälle. Laite on käytössä. Paristot ovat täynnä.
LED vilkkuu nopeasti.
Paristot ovat lähes tyhjät.
LED vilkkuu.
Laite on kytkeytynyt automaattisesti pois päältä, mutta heiluria ei ole lukittu.
Lasersäde vilkkuu kaksi kertaa 10 sekunnin välein (heiluri ei lukittuna) tai kaksi kertaa 2 sekunnin välein (heiluri lukittuna).
Paristot ovat lähes tyhjät.
Lasersäde vilkkuu viisi kertaa ja jää sitten palamaan.
 • Poiskytkentäautomatiikka kytketty pois käytöstä.
 • Vastaanottotila on aktivoitu tai deaktivoitu.
Lasersäde vilkkuu tiheästi.
Laitteen itsevaaitusta ei tapahdu.
Lasersäde vilkkuu 2 sekunnin välein.
Käyttötapa kallistettu linja; heiluri on lukittu ja siksi linjat eivät vaaitu.

Toimituksen sisältö

Linjalaser, laukku, 4x AA-paristot (ei kaikissa maissa), käyttöohje, valmistajatodistus

Tekniset tiedot

Linjojen ja ristipisteen kantama ilman laservastaanotinta
20 m
(65 ft - 10 in)
Linjojen ja ristipisteen kantama laservastaanotinta käytettäessä (riippuu ympäristön valoisuudesta ja vastaanottimen sijainnista laseriin nähden)
2 m … 50 m
(6 ft - 10 in … 164 ft)
Itsevaaitusaika
3 s
Itsevaaitusalue (tyypillinen)
±4°
Tarkkuus 10 metrin (33 ft) matkalla
±3 mm
(±0,1 in)
Linjan paksuus (etäisyys 5 m)
< 2 mm
(< 0,1 in)
Laserluokka
Luokka 2, näkyvä, 510‒530 nm, ±10 nm (IEC 60825-1:2014); class II (CFR 21 §1040.10 ja 1040.11) (FDA)
Laserlinjojen sädehajonta *180°
0,05 ... 0,08 mrad
Keskimääräinen lähtöteho (maks.) (p)
< 1 mW
Aallonpituus (λ), ±10 nm
510 nm … 530 nm
Pulssin kesto (tp)
< 60 µs
Pulssitaajuus (f)
< 12 kHz
Virtalähde
4x 1,5V AA‑paristoa
Käyttöaika (tyypillinen), kaikki linjat päällä
Lämpötilassa 24 °C (72 °F) : 10 h
Käyttöaika (tyypillinen), vain vaaka- tai pystysuuntainen linja päällä
Lämpötilassa 24 °C (72 °F) : 20 h
Automaattinen itsekatkaisu (aktivoituu kun kulunut)
1 h
Käyttötilan näyttö
LED ja lasersäteet
Käyttölämpötila
−10 ℃ … 40 ℃
(14 ℉ … 104 ℉)
Varastointilämpötila
−25 ℃ … 63 ℃
(−13 ℉ … 145 ℉)
Pöly- ja roiskevesisuojattu (paristolokeroa lukuun ottamatta)
IP 54 standardina IEC 60529
Jalustakierre
UNC 1/4"
Mitat, pituus x leveys x korkeus
66 mm x 116 mm x 103 mm
(2,6 in x 4,6 in x 4,1 in)
Paino jalan kanssa sisältäen paristot
600 g
(21,2 oz)

Käyttö

Paristojen asettaminen paikalleen / vaihto

 • Huomaa paristojen napaisuus.
 • Vaihda aina kaikki paristot.
 • Käytä vain kansainvälisten standardien mukaisesti valmistettuja paristoja.
Image alternative
 1. Avaa paristolokero.
 2. Tarvittaessa irrota tyhjentyneet paristot.
 3. Laita uudet paristot paikoilleen.
 4. Sulje paristolokero.

Putoamissuoja

VAARA
Loukkaantumisvaara työkalun ja/tai lisävarusteen putoamisvaaran vuoksi!
 • Käytä vain tuotteellesi suositeltua Hilti -putoamissuojaa.
 • Aina ennen käyttöä tarkasta putoamissuojan ja putoamissuojan kiinnityspisteiden mahdolliset vauriot.
Noudata maassasi voimassa olevia korkealla tehtävien töiden määräyksiä ja ohjeita.
Käytä tämän tuotteen putoamissuojana ainoastaan Hilti -putoamissuojaa PMA 92.
 • Kiinnitä putoamissuoja laseriin ja kantavaan rakenteeseen. Tarkasta kunnollinen kiinnitys.
  Noudata Hilti -putoamissuojan käyttöohjetta.

Lasersäteiden kytkeminen päälle

 1. Aseta valintakytkin asentoon Image alternative (päällä / lukitus avattu).
  • Kaikki laserlinjat ja kaikki pisteet kytkeytyvät päälle.
 2. Paina linjatilan painiketta niin monta kertaa, että haluamasi linjatila on valittuna.
  • Tuote vaihtaa käyttötavasta toiseen seuraavassa järjestyksessä: kaikki linjat, vaakasuuntainen linja, pystysuuntainen linja.

Lasersäteen toiminnon "Kallistettu linja" asetukset

 1. Aseta valintakytkin asentoon Image alternative (päällä / lukittu).
  • Vaakasuuntainen linja kytkeytyy päälle.
 2. Paina linjatilan painiketta niin monta kertaa, että haluamasi linjatila on valittuna.
  • Tuote vaihtaa käyttötavasta toiseen seuraavassa järjestyksessä: vaakasuuntainen linja, pystysuuntainen linja, kaikki linjat.
  Toiminnossa "Kallistettu linja" heiluri on lukittuna ja laser ei ole vaaitettuna.
  Lasersäde/lasersäteet vilkkuvat 5 sekunnin välein.

Lasersäteiden kytkeminen pois päältä

 1. Aseta valintakytkin asentoon OFF .
  • Lasersäde kytkeytyy pois päältä ja heiluri lukittuu.
VAROITUS
Loukkaantumisvaara tahattoman käyttöönoton seurauksena!
 • Varmista ennen akun kiinnittämistä, että tuote on kytketty pois päältä.
 1. Lasersäde kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun akku on tyhjä.

Käyttöesimerkkejä

Korkeuden siirto

Image alternative

Väliseinäprofiilien suuntaus

Image alternative

Kattovalojen suuntaus

Image alternative

Putkien suuntaus

Image alternative

Lämmityselementtien suuntaus

Image alternative

Ovi- ja ikkunakarmien suuntaus

Image alternative

Laservastaanottotilan aktivointi tai deaktivointi

Lasertehon rakenteellinen epäsymmetria ja mahdollisesti häiritsevät muut valolähteet saattavat rajoittaa laservastaanottimen kantamaa.
Käytä työssä linjalaserin voimakasta sivua, ja vältä työn tekemistä suorassa valossa, jotta kantama on optimaalisin. Voimakas sivu on linjalaserin etupuoli.
 1. Vastaanottotilan aktivoimiseksi paina vastaanottotilan painiketta.
  • Lasersäde vilkkuu kuittaukseksi viisi kertaa.
  • LED-merkkivalo vastaanottotilan painikkeen vieressä palaa vihreänä.
  • Lasersäteiden näkyvyys pienenee.
 2. Vastaanottotilan deaktivoimiseksi paina vastaanottotilan painiketta uudelleen.
  • LED-merkkivalo vastaanottotilan painikkeen vieressä sammuu.
  • Lasersäteiden näkyvyys nousee takaisin normaalille tasolle.
  Kun kytket laserin pois päältä, vastaanottotila deaktivoituu.

Tarkastus

Lasersäteen vaaituksen tarkastus

Image alternative
 1. Seinien välisen etäisyyden pitää olla vähintään 10 m.
 2. Aseta laser tasaiselle ja vaakasuoralle pinnalle noin 20 cm:n etäisyydelle seinästä (A) ja suuntaa laserlinjojen ristipiste seinään (A).
 3. Merkitse laserlinjojen ristipiste ristillä (1) seinään (A) ja ristillä (2) seinään (B).
 4. Aseta laser tasaiselle ja vaakasuoralle pinnalle noin 20 cm:n etäisyydelle seinästä (B) ja suuntaa laserlinjojen ristipiste ristiin (1) seinässä (A).
 5. Säädä laserlinjojen ristipisteen korkeus siten, että ristipiste vastaa merkintää (2) seinässä (B). Tarvittaessa käytä jalustaa tai seinätelinettä.
 6. Merkitse laserlinjojen ristipiste ristillä (3) uudelleen seinään (A).
 7. Mittaa ristien (1) ja (3) välinen siirtymä D seinässä (A) (RL = tilan pituus).
Image alternative
 1. Laske arvo R.
  • Arvon R pitää olla alle 3 mm (1⁄8″).
 2. Jos tulos ei ole toleranssirajoissa, ota yhteys Hilti -huoltoon.

Vaakasuuntaisen linjan tarkkuuden tarkastus

Image alternative
 1. Pystytä laite vähintään 10 metriä pitkän huonetilan reunaan.
  Lattian pitää olla tasainen ja vaakasuora.
 2. Kytke kaikki lasersäteet päälle ja varmista, että heilurin lukitus on avattuna.
 3. Tee merkintä vähintään 10 metrin päähän laitteesta siten, että laserlinjojen ristipiste osuu merkinnän keskikohtaan (d0) ja että merkinnän pystysuuntainen linja kulkee tarkasti pystysuuntaisen laserlinjan keskikohdan kautta.
 1. Käännä laitetta 45° ylhäältä päin katsottuna myötäpäivään.
Image alternative
 1. Merkitse sitten merkintään piste (d1), jossa vaakasuuntainen laserlinja osuu merkinnän pystysuuntaiseen linjaan.
 2. Käännä laitetta nyt 90° vastapäivään.
 3. Merkitse sitten merkintään piste (d2), jossa vaakasuuntainen laserlinja osuu merkinnän pystysuuntaiseen linjaan.
 4. Mittaa seuraavat pystysuuntaiset etäisyydet: d0-d1, d0-d2 ja d1-d2. Määritä suurin ero (dmax) ja pienin ero (dmin).
 5. Etäisyyksiä d0-d1, d0-d2 ja d1-d2 koskee:
Image alternative
 1. Suurin mitattu pystysuuntainen etäisyys saa olla enintään 5 mm mittausetäisyyden ollessa 10 metriä.
  • dmax-dmin = korkeimman merkinnän etäisyys alimpaan merkintään millimetreinä / ¹⁄₁₀ tuumana
  • D = etäisyys laitteesta merkintään metreinä/jalkoina

Pystysuuntaisen linjan tarkkuuden tarkastus

Tarkastusta varten tarvitset oviaukon tai vastaavan, jonka sisäkorkeus on vähintään 2 m. Lisäksi kummallakin puolella pitää olla tilaa vähintään 2,5 m.
Image alternative
 1. Kytke laite päälle ja varmista, että heilurin lukitus on avattuna.
 2. Aseta laite lattialle 2,5 metrin etäisyydelle oviaukosta ja suuntaa pystysuora linja oviaukon keskelle.
 3. Merkitse pystysuoran linjan keskikohta lattiaan (1) ja oviaukon yläreunaan (3) sekä 2,5 metrin päähän oviaukon taakse lattiaan (2).
Image alternative
 1. Pystytä laite aivan lattiassa olevan pisteen (2) taakse ja suuntaa lasersäde siten, että se kulkee pisteiden (2) ja (1) kautta.
 2. Oviaukon yläreunasta voidaan lukea suoraan laserlinjan ja pisteen (3) välinen poikkeama. Tämä arvo vastaa poikkeamaa korkeuden ollessa kaksinkertainen.
 3. Mittaa oviaukon korkeus.
 4. Suurin sallittu poikkeama on 3 millimetriä 10 metrin korkeutta kohti.
Image alternative
 1. Edellä kuvatun menetelmän mukaan määritetylle poikkeamalle saadaan suurin sallittu poikkeama seuraavasti:
 2. Suurimman sallitun määritetyn poikkeaman millimetreinä täytyy olla pienempi kuin 0,3 mm/m kertaa kaksinkertainen korkeus metreinä.
  • d = mitattu kaksinkertainen poikkeama millimetreinä / ¹⁄₁₀ tuumana
  • H = oven korkeus metreinä

Toiminta jos poikkeamia

 • Jos havaitset poikkeamia, ota yhteys Hilti -huoltoon.

Huolto, hoito ja kunnossapito

Tuotteen hoito
 • Puhdista pinttynyt lika varovasti.
 • Puhalla pöly pois lasersäteen lähtöaukon pinnalta. Älä koske lasersäteen lähtöaukon pintaan sormilla.
 • Puhdista kotelon pinnat vain kevyesti kostutetulla kankaalla. Älä käytä silikonia sisältäviä hoitoaineita, sillä ne saattavat vaurioittaa muoviosia.
Kunnossapito
 • Tarkasta säännöllisin välein kaikkien näkyvien osien mahdolliset vauriot ja käyttöelementtien moitteeton toiminta.
 • Jos havaitset vaurioita ja/tai toimintahäiriöitä, älä käytä tuotetta. Korjauta tuote viipymättä Hilti -huollossa.
 • Hoito- ja kunnostustöiden jälkeen kiinnitä kaikki suojalaitteet takaisin ja tarkasta niiden moitteeton toiminta.
Käyttöturvallisuuden varmistamiseksi käytä vain alkuperäisiä varaosia ja käyttömateriaaleja. Hilti n tälle tuotteelle hyväksymiä varaosia, kulutusmateriaaleja ja lisävarusteita löydät Hilti Store -liikkeestä tai osoitteesta: www.hilti.group

Hilti -mittausvälinehuolto

Hilti -mittausvälinehuollossa tarkastetaan mittaustyökalun vaatimustenmukaisuus, ja jos poikkeamia havaitaan, mittaustyökalu palautetaan vaatimusten mukaiseksi ja sen vaatimustenmukaisuus tarkastetaan uudelleen. Vaatimustenmukaisuus tarkastuksen hetkellä vahvistetaan kirjallisesti huoltotodistuksella. On suositeltavaa:
 • Valitse laitteen käyttöä vastaava soveltuva huoltoväli.
 • Poikkeuksellisen käyttörasituksen jälkeen, ennen tärkeitä töitä ja kuitenkin vähintään kerran vuodessa, teetä tarkastus Hilti -mittausvälinehuollossa.
Hilti -mittausvälinehuollon tekemä tarkastus ei vapauta käyttäjää mittaustyökalun tarkastamisesta ennen käyttöä ja käytön aikana.

Kuljetus ja varastointi

Kuljetus
 • Tarkasta tuotteen mahdolliset vauriot aina ennen käyttöä sekä ennen pitkää kuljetusta ja sen jälkeen.
Varastointi
 • Varastoi tuote ja paristot viileässä ja kuivassa paikassa. Ota teknisissä tiedoissa annetut lämpötilarajat huomioon.
 • Älä koskaan varastoi tuotetta ja paristoja auringonpaisteessa, lämmönlähteen päällä tai ikkunan vieressä.
 • Varastoi tuote ja paristot lasten ja asiattomien henkilöiden ulottumattomissa.
 • Tarkasta tuotteen mahdolliset vauriot aina ennen käyttöä sekä ennen pitkää varastointia ja sen jälkeen.

Apua häiriötilanteisiin

Häiriöissä, joita ei ole kuvattu tässä taulukossa tai joita et itse pysty poistamaan, ota yhteys Hilti -huoltoon.
Häiriö
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Tuotetta ei saa kytkettyä päälle.
Paristo on tyhjä
 • Vaihda paristot.
Paristo liitetty väärinpäin
 • Laita paristot paikoilleen oikein.
Paristolokeroa ei ole suljettu
 • Sulje paristolokero.
Tuote tai käyttökytkin rikki
 • Ota yhteys Hilti-huoltoon.
Yksittäiset lasersäteet eivät toimi.
Laserlähde tai laserohjaus ei toimi
 • Ota yhteys Hilti-huoltoon.
Tuotteen saa kytkettyä päälle, mutta lasersädettä ei näy.
Laserlähde tai laserohjaus ei toimi
 • Ota yhteys Hilti-huoltoon.
Lämpötila liian korkea tai liian alhainen
 • Anna tuotteen jäähtyä tai lämmetä.
Automaattinen vaaitus ei toimi.
Tuote on asetettu liian viistolle pinnalle
 • Aseta tuote tasaiselle ja vaakasuoralle alustalle.
Heiluri on lukittu
 • Vapauta heiluri.

Valmistajan myöntämä takuu

 • Jos sinulla on takuuehtoihin liittyviä kysymyksiä, ota yhteys paikalliseen Hilti -edustajaan.

Lisätietoja

Lisävarusteita, järjestelmätuotteita ja muuta tuotteeseesi liittyvää tietoa löydät tästä.

Vaarallisten aineiden käytön rajoittamisen direktiivi
Image alternative
Tämä taulukko koskee Kiinaa.
Vaarallisten aineiden käytön rajoittamisen direktiivi
Image alternative
Tämä taulukko koskee Taiwania.

Hävittäminen

Image alternative Hilti -työkalut, -koneet ja -laitteet on pääosin valmistettu kierrätyskelpoisista materiaaleista. Kierrätyksen edellytys on materiaalien asianmukainen lajittelu. Useissa maissa Hilti ottaa vanhat koneet ja laitteet vastaan kierrätystä ja hävitystä varten. Lisätietoja saat Hilti -huollosta tai -edustajalta.
Image alternative
 • Älä hävitä sähkötyökaluja, elektronisia laitteita ja akkuja tavallisen sekajätteen mukana!