Kieli

PT-C

Alkuperäiset ohjeet

Tämän käyttöohjeen tiedot

Tästä käyttöohjeesta

 • Varoitus! Ennen tuotteen käyttämistä varmista, että olet lukenut ja ymmärtänyt tuotteen mukana toimitetun käyttöohjeen ja sen sisältämät ohjeet, neuvot sekä turvallisuus- ja varoitushuomautukset, kuvat ja tekniset erittelyt. Perehdy etenkin kaikkiin ohjeisiin, turvallisuus- ja varoitushuomautuksiin, kuviin, teknisiin erittelyihin sekä tuotteen osiin ja toimintoihin. Ellei määräyksiä, ohjeita ja neuvoja noudateta, aiheutuu sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavien vammojen vaara. Säilytä käyttöohje ja kaikki ohjeet sekä turvallisuus- ja varoitushuomautukset myöhempää käyttötarvetta varten.
 • Image alternative -tuotteet on tarkoitettu ammattikäyttöön, ja niitä saa käyttää, huoltaa tai korjata vain valtuutettu, koulutettu henkilö. Käyttäjän pitää olla hyvin perillä käyttöön liittyvistä vaaroista. Tuote ja sen varusteet saattavat aiheuttaa vaaratilanteita, jos kokemattomat henkilöt käyttävät tuotetta ohjeiden vastaisesti tai muutoin asiattomasti.
 • Oheinen käyttöohje vastaa tekniikan tasoa painatushetkellä. Katso uusin versio internetistä Hiltin tuotesivustolta. Sinne pääset tässä käyttöohjeessa olevasta linkistä tai QR-koodilla, joka on merkitty symbolilla Image alternative.
 • Varmista, että tämä käyttöohje on mukana, kun luovutat tuotteen toiselle henkilölle.

Merkkien selitykset

Varoitushuomautukset

Varoitushuomautukset varoittavat tuotteen käyttöön liittyvistä vaaroista. Seuraavia varoitustekstejä käytetään:
VAKAVA VAARA
VAKAVA VAARA !
 • Varoittaa uhkaavasta vaaratilanteesta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai jopa kuolema.
VAARA
VAARA !
 • Varoittaa mahdollisesta vaarasta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai kuolema.
VAROITUS
HUOMIO !
 • Varoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, josta voi seurata loukkaantuminen tai aineellinen vahinko.

Symbolit käyttöohjeessa

Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Noudata käyttöohjetta
Image alternative Toimintaohjeita ja muuta hyödyllistä tietoa
Image alternative Kierrätyskelpoisten materiaalien käsittely
Image alternative Älä hävitä sähkölaitteita ja akkuja tavallisen sekajätteen mukana
Image alternative Hilti Litiumioniakku
Image alternative Hilti Laturi

Symbolit kuvissa

Kuvissa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Nämä numerot viittaavat vastaavaan kuvaan tämän käyttöohjeen alussa.
Image alternative Numerointi kuvissa viittaa tärkeisiin työvaiheisiin tai työvaiheiden kannalta tärkeisiin rakenneosiin. Nämä vastaavasti numeroidut työvaiheet tai rakenneosat korostetaan tekstissä, esimerkiksi (3) .
Image alternative Kohtanumeroita käytetään kuvassa Yleiskuva , ja ne viittaavat kuvatekstien numerointiin kappaleessa Tuoteyhteenveto .
Image alternative Tämän merkin tarkoitus on kiinnittää erityinen huomiosi tuotteen käyttöön ja käsittelyyn.

Tuotekohtaiset symbolit

Yleiset symbolit

Symbolit, joita käytetään tässä tuotteessa.
Image alternative Tämä tuote tukee iOS- ja Android-alustojen kanssa yhteensopivaa NFC-teknologiaa.
Image alternative Litiumioniakku
Image alternative Älä koskaan käytä akkua lyöntityökaluna.
Image alternative Älä päästä akkua putoamaan. Älä käytä akkua, johon on kohdistunut isku tai joka on muutoin vaurioitunut.
Image alternative Käytettävien Hilti -litiumioniakkujen tyyppisarja. Ota kappaleessa Tarkoituksenmukainen käyttö annetut tiedot huomioon.
Image alternative Jos tuotteessa on tämä, kyseinen tarkastuslaitos on sertifioinut tuotteen Yhdysvaltojen ja Kanadan markkinoille niillä voimassa olevien standardien mukaisesti.

Varoitussymbolit

Varoitussymbolit varoittavat vaaroista.
Image alternative Varoitus magneettikentästä

Tuotetiedot

Image alternative -tuotteet on tarkoitettu ammattikäyttöön, ja niitä saa käyttää, huoltaa tai korjata vain valtuutettu, koulutettu henkilö. Käyttäjän pitää olla hyvin perillä käyttöön liittyvistä vaaroista. Tuote ja sen varusteet saattavat aiheuttaa vaaratilanteita, jos kokemattomat henkilöt käyttävät tuotetta ohjeiden vastaisesti tai muutoin asiattomasti.
Tyyppimerkinnän ja sarjanumeron löydät tyyppikilvestä.
 • Kirjoita sarjanumero oheiseen taulukkoon. Tuotteen tiedot tarvitaan, jos esität kysymyksiä myynti- tai huoltoedustajallemme.
  Tuotetiedot
  Lämpökamera
  PT‑C
  Sukupolvi
  01
  Sarjanumero

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Image alternative
Valmistaja vakuuttaa, että tässä kuvattu tuote täyttää sitä koskevien voimassa olevien lakien ja standardien vaatimukset.
Tekninen dokumentaatio löytyy tästä:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Turvallisuus

Mittaustyökalujen yleiset turvallisuusohjeet

Image alternative VAROITUS! Lue kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet. Mittaustyökalut voivat aiheuttaa vaaroja, jos niitä käsitellään tai käytetään ohjeiden vastaisesti. Turvallisuusohjeiden ja käyttöohjeiden noudattamatta jättämisestä saattaa aiheutua mittaustyökalun vaurioituminen ja/tai vakavia loukkaantumisia.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet huolellisesti vastaisen varalle.
Työpaikan turvallisuus
 • Pidä työskentelyalue siistinä ja hyvin valaistuna. Työpaikan epäjärjestys ja valaisemattomat työalueet voivat johtaa tapaturmiin.
 • Älä käytä tuotetta räjähdysvaarallisessa ympäristössä, jossa on syttyvää nestettä, kaasua tai pölyä.
 • Pidä lapset ja sivulliset loitolla tuotetta käytettäessä.
 • Käytä tuotetta vain teknisissä tiedoissa eritellyissä käyttöolosuhteissa.
 • Noudata maakohtaisia määräyksiä onnettomuuksien ennaltaehkäisemiseksi.
Sähköturvallisuus
 • Älä altista tuotetta sateelle tai kosteudelle. Sisään tunkeutunut kosteus saattaa aiheuttaa oikosulkuja, sähköiskuja, palovammoja tai räjähdyksiä.
 • Vaikka tuote on suunniteltu kosteustiiviiksi, pyyhi laite kuivaksi aina ennen kuin laitat sen kuljetuslaukkuun.
Henkilöturvallisuus
 • Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja noudata tervettä järkeä mittaustyökalua käyttäessäsi. Älä käytä mittaustyökalua, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Mittaustyökalua käytettäessä hetkellinenkin varomattomuus saattaa aiheuttaa vakavia vammoja.
 • Vältä vaikeita työskentelyasentoja. Varmista aina tukeva seisoma-asento ja tasapaino.
 • Käytä henkilökohtaista suojavarustustasi. Henkilökohtaisen suojavarustuksen käyttö pienentää loukkaantumisten vaaraa.
 • Älä poista turvalaitteita käytöstä tai irrota laitteessa olevia huomautus- ja varoitustarroja.
 • Vältä tahatonta käynnistämistä. Varmista, että mittaustyökalu on kytketty pois päältä, ennen kuin liität siihen akun, otat sen käteesi tai kannat sitä.
 • Käytä tuotetta ja sen varusteita aina näiden ohjeiden mukaisesti, ja myös kuten laitekohtaisesti on määrätty. Ota tällöin työolosuhteet ja suoritettava työtehtävä huomioon. Tuotteiden käyttö muuhun kuin niiden suunniteltuun käyttöön saattaa johtaa vaarallisiin tilanteisiin.
 • Älä tuudittaudu virheelliseen turvallisuuden tunteeseen äläkä laiminlyö mittaustyökaluja koskevia turvallisuusohjeita silloinkaan, kun mielestäsi jo olet kokenut mittaustyökalun käyttäjä. Harkitsematon ja huolimaton toiminta voi sekunnin murto-osissa johtaa vakaviin loukkaantumisiin.
 • Mittaustyökalua ei saa käyttää lääketieteellisten laitteiden lähellä.
Mittaustyökalun käyttö ja käsittely
 • Käytä vain tuotetta ja lisävarusteita, jotka ovat teknisesti moitteettomassa kunnossa.
 • Säilytä mittaustyökalut lasten ulottumattomissa, kun niitä ei käytetä. Älä anna toisten henkilöiden käyttää tuotetta, elleivät he ole perehtyneet sen käyttöön ja lukeneet käyttöohjeita. Mittaustyökalut voivat olla vaarallisia, jos niitä käytetään asiantuntemattomasti.
 • Hoida mittaustyökaluja huolellisesti. Tarkasta, että liikkuvat osat toimivat moitteettomasti eivätkä ole puristuksissa, ja tarkasta myös, ettei mittaustyökalussa ole murtuneita tai vaurioituneita osia, jotka saattaisivat haitata sen toimintaa. Korjauta vaurioituneet osat ennen mittaustyökalun käyttämistä. Usein loukkaantumisten ja tapaturmien syynä on mittaustyökalujen laiminlyöty huolto.
 • Tuotteeseen ei missään tapauksessa saa tehdä minkäänlaisia muutoksia. Tehdyt muutokset, joihin Hilti ei ole antanut lupaa, voivat rajoittaa käyttäjän oikeutta tuotteen käyttöön ottamiseen.
 • Mittaustyökalun tarkkuus on tarkastettava enne tärkeitä mittauksia tai mittaustyökalun pudottua tai jos siihen on kohdistunut muu mekaaninen tekijä.
 • Tietyt ympäristötekijät saattavat laitteen toimintaperiaatteen vuoksi vaikuttaa mittaustuloksiin. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi voimakkaan magneettikentän tai sähkömagneettikentän synnyttävien laitteiden läheisyys sekä tärinät ja lämpötilamuutokset.
 • Nopeasti muuttuvat mittausolosuhteet voivat vääristää mittaustuloksia.
 • Jos tuote tuodaan kylmästä tilasta lämpimään tai päinvastoin, tuotteen lämpötilan on annettava tasoittua ennen käyttämistä. Suuret lämpötilaerot voivat aiheuttaa toimintavirheitä ja vääriä mittaustuloksia.
 • Jos käytät adaptereita ja lisävarusteita, varmista, että ne ovat aina kunnolla kiinni.
 • Vaikka mittaustyökalu on suunniteltu kestämään työmaiden vaativia olosuhteita, sitä on käsiteltävä varoen kuten muitakin optisia ja elektronisia laitteita (kiikarit, silmälasit, kamera).
 • Noudata suositeltuja käyttö- ja varastointilämpötiloja.

Muut turvallisuusohjeet

 • Älä koskaan tee tuotteeseen tai lisävarusteisiin minkäänlaisia muutoksia.
 • Putoamaan pääsevät työkalut ja/tai lisävarusteet aiheuttavat loukkaantumisvaaran. Ennen työn aloittamista tarkasta, että akku ja asennettu lisävaruste ovat kunnolla kiinni.
 • Varjele mittaustyökalua kosteudelta ja suoralta auringonpaisteelta.
 • Ennen käyttöä varmista aina mittaustyökalun lämpötilan tasoittuminen. Jos lämpötilaerot ovat suuria, lämpötilan tasoittuminen voi kestää jopa 60 minuuttia. Tällainen tilanne saattaa syntyä, jos olet säilyttänyt mittaustyökalua kylmässä autossa ja sitten suoritat mittauksen lämpimässä rakennuksessa.
 • Suojaa mittaustyökalua, etenkin sen infrapunalinssin, kaiuttimen ja mikrofonin aluetta, kosteudelta, lumelta, pölyltä ja lialta. Vastaanottolinssi saattaa huurtua tai likaantua, minkä seurauksen mittaustulokset voivat olla virheellisiä. Laitteen väärät asetukset sekä atmosfääriset tekijät voivat johtaa virheellisiin mittauksiin. Kohteiden lämpötila saatetaan näyttää liian suureksi tai liian pieneksi, minkä seurauksena kohteiden koskettaminen voi aiheuttaa vaaraa.
 • Suuret lämpötilaerot lämpökameran kuvassa voivat johtaa siihen, että korkeakin lämpötila näytetään kuvassa värillä, joka voidaan mieltää alhaiseksi. Tällaisen pinnan koskettaminen voi aiheuttaa palovammoja.
 • Oikeat lämpötilamittaukset ovat mahdollisia vain, jos asetettu emissioaste ja kohteen emissioaste vastaavat toisiaan. Kohteen lämpötila saatetaan näyttää liian suureksi tai liian pieneksi, minkä seurauksena koskettaminen voi olla vaarallista.
 • Älä suuntaa mittauslaitetta suoraan auringonvaloon tai CO₂-suurteholaseriin. Se voi vaurioittaa tunnistinta.
 • Älä vie magneettia lähelle implantteja tai muita lääketieteellisiä laitteita kuten sydämentahdistinta tai insuliinipumppua. Magneetti synnyttää kentän, joka voi haitata implanttien tai lääketieteellisten laitteiden toimintaa.
 • Pidä mittaustyökalu loitolla magneettisista tietovälineistä ja magneettisesti herkistä laitteista. Magneetin vaikutus voi johtaa tietojen peruuttamattomaan menettämiseen.
 • Älä pidä tuotetta korviesi lähellä. Tuotteen äänenvoimakkuus voi vaurioittaa kuuloa.

Nappiparistojen huolellinen käsittely ja käyttö

 • Nappiparistoja ei saa niellä. Nappipariston nieleminen voi 2 tunnin kuluessa johtaa vakaviin sisäisiin syöpymiin ja kuolemaan.
 • Varmista, ettei nappiparistoja pääse lasten käsiin. Jos epäillään, että nappiparisto on nielty tai painettu kehon johonkin aukkoon, soita paikalliseen myrkytystietokeskukseen saadaksesi tietoa hoidosta.
 • Nappiparistoa vaihtaessasi varmista, että vaihdat nappipariston oikein. Kun laitat nappiparistoa paikalleen varmista, että asetat sen oikein napaisuuden (+ ja -) mukaan. Räjähdysvaara on olemassa.
 • Sulje nappipariston lokero aina kunnolla. Jos nappipariston lokeroa ei voi sulkea turvallisesti, älä käytä tuotetta enää ja poista nappiparisto. Pidä nappiparistot poissa lasten ulottuvilta.
 • Älä käytä yhtä aikaa uusia ja käytettyjä nappiparistoja, eri tuotemerkkejä tai erityyppisiä nappiparistoja, kuten alkali- ja sinkkihiilinappiparistoja tai ladattavia nappiparistoja.
 • Käytä vain tässä käyttöohjeessa mainittuja nappiparistoja. Älä käytä muita nappiparistoja tai muunlaisia energialähteitä.
 • Älä lataa nappiparistoja, joita ei voi ladata. Nappiparisto voi alkaa vuotaa, räjähtää tai syttyä ja aiheuttaa henkilövahinkoja.
 • Älä pura tyhjäksi, lataa, hajota tai polta nappiparistoa. Älä kuumenna nappiparistoa yli valmistajan ilmoittaman enimmäislämpötilan. Muutoin on olemassa kaasun ulos pääsemisen, vuodon tai räjähdyksen aiheuttama kemiallisten palovammojen vaara.
 • Poista nappiparistot tuotteista, joita ei käytetä pitempään aikaan ja kierrätä tai hävitä paristot heti paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. ÄLÄ hävitä nappiparistoja sekajätteen mukana tai polta niitä.
 • Poista käytetyt nappiparistot ja kierrätä tai hävitä paristot heti paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Pidä nappiparistot poissa lasten ulottuvilta. ÄLÄ hävitä nappiparistoja sekajätteen mukana tai polta niitä. Tyhjentynyt nappiparisto voi alkaa vuotaa ja siten vaurioittaa tuotetta tai aiheuttaa henkilövahingon.
 • Myös käytetyt nappiparistot voivat johtaa vakaviin vammoihin tai kuolemaan. Käsittele käytettyjä nappiparistoja yhtä huolellisesti kuin uusiakin.
 • Älä päästä vaurioitunutta nappiparistoa kosketuksiin veden kanssa. Paristosta ulos pääsevä litium voi veden kanssa reagoidessaan synnyttää vetyä, mistä voi seurata tulipalo, räjähdys tai loukkaantumisia.

Akkujen käyttö ja hoito

 • Noudata seuraavia turvallisuusohjeita, jotka varmistavat litiumioniakkujen turvallisen käsittelyn ja käytön. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa ihoärsytystä, vakavia syöpymisvammoja, kemiallisia palovammoja, tulipalon ja/tai räjähdyksen.
 • Käytä vain akkua, joka on teknisesti moitteettomassa kunnossa.
 • Käsittele akkuja huolellisesti, jotta vältät vauriot ja terveydelle vakavasti vaarallisten nesteiden vuotamisen ulos!
 • Akkuja ei saa mitenkään muuttaa tai manipuloida!
 • Akkuja ei saa avata, puristaa, kuumentaa lämpötilaan yli 80 °C (176 °F) tai polttaa.
 • Älä käytä tai lataa akkua, johon on kohdistunut isku tai joka muutoin on vaurioitunut. Tarkasta akustasi vaurioiden merkit säännöllisin välein.
 • Älä koskaan käytä kierrätettyä tai korjattua akkua.
 • Älä käytä akkua tai akkukäyttöistä sähkötyökalua koskaan lyöntityökaluna.
 • Älä koskaan altista akkua suoralle auringonpaisteelle, korkealle lämpötilalle, kipinöille tai avotulelle. Siitä voi aiheutua räjähdys.
 • Älä kosketa akun napoja sormilla, työkaluilla, koruilla tai muilla metallisilla esineillä. Seurauksena akku voi vaurioitua ja aiheuttaa aineellisia vahinkoja tai vammoja.
 • Älä altista akkua sateelle, kosteudelle tai nesteille. Sisään tunkeutunut kosteus voi aiheuttaa oikosulun, sähköiskun, palovammoja tai räjähdyksen.
 • Käytä aina vain tälle akkutyypille tarkoitettuja latureita ja sähkötyökaluja. Noudata niiden käyttöohjeissa annettuja ohjeita.
 • Älä käytä tai varastoi akkua räjähdysvaarallisessa ympäristössä.
 • Jos akku on liian kuuma koskea, se saattaa olla vaurioitunut. Laita akku palovaarattomaan paikkaan ja riittävän etäälle syttyvistä materiaaleista. Anna akun jäähtyä. Jos akku vielä tunnin kuluttuakin on liian kuuma koskea, akku on vaurioitunut. Ota yhteys Hilti -huoltoon tai lue dokumentti "Hilti -litiumioniakkujen turvallisuuteen ja käyttöön liittyviä ohjeita".
  Noudata erityisiä ohjeita ja direktiivejä, jotka koskevat litiumioniakkujen kuljettamista, varastointia ja käyttöä.
  Lue Hilti -litiumioniakkujen turvallisuuteen ja käyttöön liittyvät ohjeet, jotka saat skannaamalla tämän käyttöohjeen lopussa olevan QR-koodin.

Kuvaus

Tuoteyhteenveto

Image alternative
 1. Visuaalisen kameran ja infrapunatunnistimen suojus
 2. Nappiparistopidin
 3. Nappiparistopitimen ruuvi
 4. USB-liitännän suojus
 5. USB-liitäntä, tyyppi C
 6. Näyttö
 7. Vasen toimintopainike
 8. Mikrofoni
 9. Painike vasemmalle
 10. Ylöspäin-painike
 11. Mittaustoimintojen painike
 12. Oikea toimintopainike
 13. Tallennuspainike
 14. Alaspäin-painike
 15. Käyttökytkin
 16. Painike oikealle
 17. Visuaalinen kamera
 18. Infrapunatunnistin
 19. Mittauksen käynnistyksen/tauon painike
 20. Akun lukituksen vapautuspainike
 21. Akun lataustilan näyttö
 22. Kaiutin
 23. Käsikahva
 24. Akku

Näytön yhteenveto

Image alternative
 1. Keskilämpötilan näyttö
 2. Kellonajan/päivämäärän näyttö
 3. Heijastuvan lämpötilan näyttö
 4. Emissioasteen näyttö
 5. Akun lataustilan näyttö
 6. Mittausalueen maksimipintalämpötilan näyttö
 7. Lämpötila-asteikko
 8. Mittausalueen minimipintalämpötilan näyttö
 9. Oikean toimintopainikkeen tämänhetkisen toiminnon näyttö (esimerkkinä: lämpötila-asteikon vaihto automaattinen/lukittu)
 10. Kuumapisteen näyttö (havainnointialueen kuumin mitattu piste, esimerkinomaisesti)
 11. Ristikko ja lämpötilanäyttö
 12. Kylmäpisteen näyttö (havainnointialueen kylmin mitattu piste, esimerkinomaisesti)
 13. Vasemman toimintopainikkeen tämänhetkisen toiminnon näyttö (esimerkkinä: kuvagallerian avaaminen)

Tarkoituksenmukainen käyttö

Kuvattu tuote on lämpökamera. Lämpökamera on tarkoitettu pintalämpötilojen mittaamiseen kosketuksetta. Lämpökameran kuva näyttää lämpötilan jakautumisen kameran kuva-alueella, ja sen ansiosta lämpötilan poikkeamat on mahdollista esittää väreillä. Laitetta käyttämällä on siten mahdollista tutkia pintojen ja kohteiden lämpötilaeroja kosketuksettomasti ja siten havaita rakenneosien tai rakenteiden mahdollisia heikkoja kohtia, esimerkiksi:

 • Lämpövuodot ja lämpöeristykset (esimerkiksi löytää kylmäsillat)

 • Käytössä olevat lämmitys- ja lämminvesiputket (esimerkiksi lattialämmityksen putket) lattioista ja seinistä

 • Ylikuumentuneet sähköiset rakenneosat (esimerkiksi sulakkeet tai liittimet sähkökeskuksissa)

 • Koneiden ja laitteiden vialliset tai vaurioituneet osat (esimerkiksi viallisen kuulalaakerin aiheuttama ylikuumentuminen)

Tämä mittaustyökalu soveltuu sekä sisätiloissa että ulkona käytettäväksi. USA/Kanada: Tätä mittaustyökalua saa käyttää vain sisätiloissa.
Image alternative
 • Käytä tässä tuotteessa vain tyyppisarjan B 12 Hilti -litiumioniakkuja. Hilti suosittaa, että tässä tuotteessa käytetään tässä taulukossa mainittuja akkuja.

 • Käytä näiden akkujen lataamiseen vain tässä taulukossa mainittujen tyyppisarjojen Hilti -latureita.

Käytön rajoitteet ja vääränlainen käyttö

Tämä mittaustyökalu ei sovellu kaasujen lämpötilamittauksiin.
Tätä mittaustyökalua ei saa käyttää lääketieteellisiin tai eläinlääketieteellisiin tarkoituksiin.

Toimituksen sisältö

Lämpökamera, USB-johto, nappiparisto (tuotteessa), käyttöohje
Muita tälle tuotteelle hyväksyttyjä järjestelmätuotteita löydät Hilti Store -liikkeestä tai nettiosoitteesta: www.hilti.group

Lataustilan näyttö

Litiumioniakun lataustila näytetään, kun akun lukituksen vapautuspainiketta painetaan kevyesti.
Tila
Merkitys
4 LED-merkkivaloa palaa.
Lataustila: 75 % ... 100 %
3 LED-merkkivaloa palaa.
Lataustila: 50 % ... 75 %
2 LED-merkkivaloa palaa.
Lataustila: 25 % ... 50 %
1 LED-merkkivalo palaa.
Lataustila: 10 % ... 25 %
1 LED vilkkuu.
Lataustila: < 10 %
Jos käyttökytkin on painettuna, akun lataustilaa ei voi tarkastaa.

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Infrapunatunnistimen tarkkuus
256 x 192 px
Terminen herkkyys (Keskiarvo standardin VDI 5585 mukaisesti)
≤ 0,05 K
Spektrialue
8 µm … 14 µm
Näkökenttä (FOV) (standardin VDI 5585 mukaisesti)
40° x 30°
Tarkennusetäisyys (standardin VDI 5585 mukaisesti)
≥ 0,3 m
Tarkennus
Kiinteä
Lämpökuvan virkistystaajuus
9 Hz
Pintalämpötilan mittausalue (standardin VDI 5585 mukaisesti)
−20 ℃ … 600 ℃
Pintalämpötilan mittaustarkkuus (standardin VDI 5585 mukaisesti) (Ympäristölämpötila 20 °C ... 23 °C (68 °F ... 73 °F), emissioaste >0,999, mittausetäisyys 0,3 m (1 ft), aukko 60 mm (2,36 in), käyttöaika >5 min, miinus käyttötarkoituksesta riippuva poikkeama)
-20 °C ... ≤ 10 °C (-4 °F ... ≤ 39 °F)
±4 ℃
> 10 °C ... ≤ 100 °C (> 39 °F ... ≤ 212 °F)
±2 ℃
> 100 °C (> 212 °F)
±2 %
Lämpötilatarkkuus
0,1 ℃
Maks. käyttöpaikkakorkeus
2 000 m
Maks. suhteellinen ilmankosteus
90 %
Likaantumisaste standardin IEC 61010-1 mukaan
2
Näyttötyyppi
TFT
Näytön koko (ristimitta)
3,5 in
Näytön tarkkuus
320 x 240 px
Kuvatiedostomuoto
.jpg
Audiotiedostomuoto
.wav
Tallennetut elementit per muistitapahtuma
1 × lämpökuva (näyttökuva), 1 × visuaalinen oikea kuva ml. lämpötila-arvot, tarvittaessa 1 × äänimuistiinpano
Sisäisen kuvamuistin kuvien maksimilukumäärä
600
Sisäisen kuvamuistin 10 sekunnin äänimuistiinpanon sisältävien kuvien maksimilukumäärä
350
Integroiduin visuaalisen kameran tarkkuus
640 x 480 px
Käyttöaika akulla B 12-30 (Ympäristölämpötila 20 °C ... 30 °C (68 °F ... 86 °F))
6 h
USB-liitäntä
Tyyppi C, USB 2.0
Nappiparisto
CR2032 (3 V:n litiumparisto)
Suojausluokka (ilman akkua, pystyasennossa)
IP 54
Paino EPTA-Procedure 01 mukaan ilman akkua
500 g
Mitat (pituus x leveys x korkeus)
115 mm x 102 mm x 231 mm
Ympäristön lämpötila käytettäessä
−10 ℃ … 45 ℃
Varastointilämpötila
−20 ℃ … 70 ℃

Akku

Akkutoimintajännite
10,8 V
Akun paino
Ks. kappale "Tarkoituksenmukainen käyttö"
Ympäristön lämpötila käytettäessä
−17 ℃ … 60 ℃
Varastointilämpötila
−20 ℃ … 40 ℃
Akun lämpötila lataamisen alkaessa
−10 ℃ … 45 ℃

Työkohteen valmistelu

VAARA
Loukkaantumisvaara vahingossa käynnistymisen seurauksena!
 • Varmista ennen akun kiinnittämistä, että tuote on kytketty pois päältä.
 • Irrota akku, ennen kuin muutat koneen säätöjä tai vaihdat lisävarusteosia.
Noudata tässä dokumentaatiossa ja tuotteessa olevia turvallisuus- ja varoitushuomautuksia.

Akun lataus

 1. Ennen lataamista lue laturin käyttöohje.
 2. Varmista, että liittimet akussa ja laturissa ovat puhtaat ja kuivat.
 3. Lataa akku hyväksytyllä laturilla.

Akun kiinnitys

VAARA
Loukkaantumisvaara akun oikosulun tai putoamisen seurauksena!
 • Ennen akun paikalleen laittamista varmista, ettei akun liittimissä akussa ja tuotteessa ole vieraita esineitä.
 • Varmista, että akku aina lukittuu kunnolla paikalleen.
 1. Lataa akku täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.
 2. Työnnä akku tuotteeseen siten, että akku kuultavasti lukittuu paikalleen.
 3. Tarkasta, että akku on kunnolla kiinni.

Akun irrotus

 1. Paina akun lukituksen vapautuspainiketta.
 2. Vedä akku irti tuotteesta.

Putoamissuoja

VAARA
Loukkaantumisvaara työkalun ja/tai lisävarusteen putoamisvaaran vuoksi!
 • Käytä vain tuotteellesi suositeltua Hilti -työkaluliinaa.
 • Aina ennen käyttöä tarkasta työkaluliinan kiinnityspisteen mahdolliset vauriot.
 • Älä kiinnitä työkaluliinaa vyökoukkuun. Älä käytä vyökoukkua tuotteen nostamiseen.
Noudata maassasi voimassa olevia korkealla tehtävien töiden määräyksiä ja ohjeita.
Käytä tämän tuotteen putoamissuojana ainoastaan Hilti -työkaluliinaa #2261971.
  Image alternative
 • Kiinnitä työkaluliina lenkistään tuotteeseen kuvan mukaisesti. Tarkasta kunnollinen kiinnitys.
 • Kiinnitä karbiinikoukku kantavaan rakenteeseen. Tarkasta, että karbiinikoukku on kunnolla kiinni.
  Noudata Hilti -työkaluliinan käyttöohjetta.

Käyttö

Mittaamista varten käännä suojakansi auki. Työtä tehdessäsi varmista, ettei infrapunatunnistin ole suljettu tai peittynyt.

Kytkeminen päälle / pois päältä

 1. Mittaustyökalun kytket päälle painamalla käyttökytkintä.
  • Näyttöön ilmestyy käynnistymisvaihe.
  • Käynnistymisvaiheen jälkeen mittaustyökalu aloittaa heti mittauksen ja jatkaa sitä pois päältä kytkemiseen saakka.
  Ensimmäisten minuuttien aikana saattaa tapahtua, että mittaustyökalu usean kerran tasauttaa itsensä, jos tunnistimen ja ympäristön lämpötilat eivät vielä ole sovittuneet. Tunnistimen uudelleen tasautuminen mahdollistaa tarkat mittaukset.
  Tänä aikana lämpötilanäytössä voi olla merkkinä ~. Tunnistimen tasautuessa lämpökameran kuva jäätyy hetkeksi. Jos ympäristön lämpötilassa on suuria vaihteluja, tämä ilmiö voimistuu. Tämän vuoksi kytke mittaustyökalu mahdollisuuksien mukaan päälle jo muutama minuutti ennen mittauksen aloittamista, jotta se vakautuu termisesti.
 2. Mittaustyökalun kytket pois päältä painamalla käyttökytkintä.
  • Mittaustyökalu tallentaa kaikki asetukset ja kytkeytyy sitten pois päältä.
 3. Sulje suojakansi, jotta mittaustyökalua on turvallista kuljettaa.

Lämpötilojen kohdistus asteikon perusteella

Image alternative
Näytön oikealla puolella näytetään asteikko. Asteikon ylä- ja alapään arvot perustuvat lämpökuvasta mitattuihin maksimi- ja minimilämpötiloihin. Asteikkoa varten käytetään 99,9 prosenttia koko pikselimäärästä. Värin kohdistaminen lämpötila-arvoon kuvassa tapahtuu tasaisesti (lineaarisesti) jaetusti.
Eri värisävyjen käytöllä voidaan siten kohdistaa lämpötilat näiden raja-arvojen rajoissa. Tarkasti maksimi- ja minimiarvon keskellä oleva lämpötila on siten kohdistettu asteikon keskimmäiselle värialueelle.
Tietyn alueen lämpötilan määrittämiseksi liikuta mittaustyökalua siten, että lämpötilanäytöllinen ristikko on suunnattu haluamaasi pisteeseen tai haluamallesi alueelle. Automaattiasetusta käytettäessä asteikon värispektri jakautuu aina lineaarisesti koko mittausalueelle maksimi- ja minimilämpötilojen välillä.
Mittaustyökalu näyttää kaikki mittausalueelta mitatut lämpötilat suhteessa toisiinsa. Jos joltakin alueelta, esimerkiksi värillisessä näkymässä, väripaletin lämpö näytetään sinertävänä, se tarkoittaa, että sinertävät alueet kuuluvat nykyisen mittausalueen kylmempiin mittausarvoihin. Nämä alueet voivat kuitenkin olla lämpötila-alueella, joka saattaa aiheuttaa loukkaantumisia. Kiinnitä siksi aina huomiota asteikon tai ristikon näyttämiin lämpötiloihin.

Pintalämpötilamittausten emissioasteen säätö

Kohteen emissioaste ε riippuu kohteen pinnan materiaalista ja rakenteesta. Se kertoo kuinka paljon infrapunalämpösäteilyä kohde päästää verrattuna ihanteelliseen lämpösäteilijään (musta kappale, emissioaste ε = 1) ja antaa sitä vastaavan arvon väliltä 0 ja 1.
Pintalämpötilan määrittämiseksi mitataan kosketuksettomasti se luonnollinen infrapunalämpösäteily, jonka mitattava kohde lähettää. Jotta mittaukset ovat luotettavia, mittaustyökaluun säädetty emissioaste on tarkastettava ennen jokaista mittausta ja tarvittaessa mukautettava vastaamaan mittauskohdetta.
Mittaustyökaluun esiasetetut emissioasteet ovat suuntaa-antavia.
Voit valita jonkin esiasetetuista emissioasteista tai antaa tarkan lukuarvon. Säädä haluamasi emissioaste valikosta ‘Mittaus’‘Lämpösäteily’ .
Oikeat lämpötilamittaukset ovat mahdollisia vain, jos asetettu emissioaste ja kohteen emissioaste vastaavat toisiaan.
Mitä pienempi emissioaste on, sitä enemmän heijastuva lämpö vaikuttaa mittaustulokseen. Tämän vuoksi mukauta heijastuva lämpötila aina, kun muutat emissioastetta. Säädä heijastuva lämpötila valikosta ‘Mittaus’‘Lämpöheijastuma’ .
Mittaustyökalun näyttämät oletetut lämpötilaerot voivat aiheutua erilaisista lämpötiloista ja/tai erilaisista emissioasteista. Jos emissioasteet ovat hyvin erilaiset, näytetyt lämpötilaerot voivat huomattavasti poiketa todellisista.
Jos mittausalueella on useampia materiaaliltaan tai rakenteeltaan erilaisia mittauskohteita, näytetyt lämpötila-arvot ovat tarkkoja vain niistä kohteista, jotka vastaavat asettua emissioastetta. Kaikkia muita kohteita (joilla erilaiset emissioasteet) koskevia näytettäviä värieroja voidaan käyttää lämpötilasuhteiden havainnollistajina.

Emissioastetaulukko

Tämä taulukko toimii ohjeena emissioasteen säätämiseen. Se ilmaisee joidenkin yleisimpien materiaalien emissioasteen ε. Koska emissioaste muuttuu lämpötilasta ja pintaominaisuuksista riippuen, tässä ilmoitettuja arvoja on pidettävä vain suuntaa-antavina lämpötilaolosuhteiden tai lämpötilaerojen mittauksia varten. Materiaalin emissioaste on määritettävä täsmällisesti lämpötilan absoluuttiarvon mittaamista varten.
Materiaali (materiaalilämpötila)
Materiaalilämpötila
Emissioaste ε
Alumiini, valssikiiltävä
170 ℃
0,04
Alumiini, ei oksidoitu
25 ℃
0,02
Alumiini, ei oksidoitu
100 ℃
0,03
Alumiini, voimakkaasti oksidoitu
93 ℃
0,2
Alumiini, korkeakiillotettu
100 ℃
0,09
Puuvilla
20 ℃
0,77
Betoni
25 ℃
0,93
Lyijy
40 ℃
0,43
Lyijy, oksidoitu
40 ℃
0,43
Lyijy, harmaaoksidoitu
40 ℃
0,28
Kromi
40 ℃
0,08
Kromi, kiillotettu
150 ℃
0,06
Jää, sileä
0 ℃
0,97
Rauta, smirgelillä hiottu
20 ℃
0,24
Rauta jossa valukalvo
100 ℃
0,8
Rauta jossa valssipinta
20 ℃
0,77
Lasi
90 ℃
0,9
Kipsi
20 ℃
0,94
Graniitti
20 ℃
0,45
Kumi, kova
23 ℃
0,94
Kumi, pehmeä, harmaa
23 ℃
0,89
Valurauta, oksidoitu
200 ℃
0,64
Puu
70 ℃
0,94
Korkki
20 ℃
0,7
Jäähdytyslevy, musta, eloksoitu
50 ℃
0,98
Kupari, kevyesti värjäytynyt
20 ℃
0,04
Kupari, oksidoitu
130 ℃
0,76
Kupari, kiillotettu
40 ℃
0,03
Kupari, valssattu
40 ℃
0,64
Muovit: PE, PP, PVC
20 ℃
0,94
Maali, sininen alumiinikalvolla
40 ℃
0,78
Maali, musta, matta
80 ℃
0,97
Maali, keltainen, 2 kerrosta alumiinikalvolla
40 ℃
0,79
Maali, valkoinen
90 ℃
0,95
Marmori, valkoinen
40 ℃
0,95
Muuraus
40 ℃
0,93
Messinki, oksidoitu
200 ℃
0,61
Öljymaalit (kaikki värit)
90 ℃
0,92 - 0,96
Paperi
20 ℃
0,97
Posliini
20 ℃
0,92
Hiekkakivi
40 ℃
0,67
Teräs, lämpökäsitelty pinta
200 ℃
0,52
Teräs, oksidoitu
200 ℃
0,79
Teräs, kylmävalssattu
93 ℃
0,75 - 0,85
Savi, poltettu
70 ℃
0,91
Muuntajalakka
70 ℃
0,94
Tiiliskivi, laasti, rappaus
20 ℃
0,93
Sinkki, oksidoitu
·/·
0,1

Mittausedellytyksiin liittyviä huomautuksia

 • Voimakkaasti heijastavat tai kiiltävät pinnat (esimerkiksi kiiltäviltä laatat tai kirkkaiksi hiotut metallipinnat) saattavat vääristää näytettyjä tuloksia tai heikentää tulosten tarkkuutta. Tarvittaessa peitä mittausalue tummalla, mattapintaisella ja lämpöä hyvin johtavalla teipillä. Anna teipin lämpötilan hetken tasautua pinnan lämpötilaan.
 • Kun mittaat heijastavilta pinnoilta, varmista soveltuva mittauskulma, jotta muista kohteista heijastuva lämpösäteily ei vääristä mittaustulosta. Esimerkiksi kohtisuorassa mittauksessa edestäpäin omasta kehostasi heijastuva lämpö saattaa vaikuttaa mittaukseen. Tasaiselta pinnalta mitattaessa saattaisivat siten näkyä kehosi äärilinjat ja lämpötila (heijastuva arvo), jotka eivät vastaa mitattavan pinnan todellista lämpötilaa (pinnan emissioarvo tai todellinen arvo).
 • Toimintaperiaatteen vuoksi mittaukset läpinäkyvän materiaalin (esimerkiksi lasi tai läpinäkyvä muovi) läpi eivät ole mahdollisia.
 • Mittaustulokset ovat sitä tarkempia ja luotettavampia, mitä paremmin ja vakaammin mittausedellytykset täyttyvät. Tällöin merkityksellisiä eivät ole vain ympäristöolosuhteiden suuret lämpötilamuutokset, vaan myös mitattavan kohteen lämpötilan suuret muutokset voivat vaikuttaa mittaustarkkuuteen.
 • Infrapunalämpötilamittausta haittaavat myös savu, höyry, suuri ilmankosteus ja pölyinen ilma.
 • Mene mahdollisimman lähelle mittauskohdetta, jotta sinun ja mittauskohdan väliset häiriötekijät minimoituvat.
 • Tuuleta sisätila ennen mittausta, erityisesti jos sisätilan ilma on likaista tai höyryistä. Tuulettamisen jälkeen anna ilmanlämpötilan tasautua hetki, jotta lämpötila normalisoituu.

Kuvatun alueen koko

Mittauskohteen ja mittaustyökalun välinen etäisyys vaikuttaa kuvatun alueen kokoon pikseliä kohti. Kohde-etäisyyttä suurentamalla voit kuvata suurempia kohteita.
Suuntaa-antavat arvot
Etäisyys
Infrapunapikselin koko
Infrapuna-alueen leveys x korkeus
0,3 m
1 mm
0,22 m x 0,16 m
0,55 m
2 mm
0,40 m x 0,29 m
1 m
3 mm
0,73 m x 0,54 m
2 m
6 mm
1,46 m x 1,07 m
5 m
16 mm
3,64 m x 2,68 m

Toiminnot

Värinäkymän mukautus

Image alternative
Mittaustilanteesta riippuen voivat erilaiset väripaletit helpottaa lämpökuvan analysointia ja näyttää kohteet ja tilanteet näytössä selvemmin. Niillä ei vaikuteta mitattuihin lämpötiloihin. Ainoastaan lämpötila-arvojen esitys muuttuu.
Väripaletin vaihtamiseksi pysy mittauskäyttötilassa ja paina oikealle-painiketta tai vasemmalle-painiketta.

Lämpökuvan ja oikean kuvan päällekkäisyys

Image alternative
Tarkastelun helpottamiseksi (= näytetyn lämpökuvan kohdistaminen todelliseen tilaan) näyttöön on tasapainotettujen lämpötila-alueiden lisäksi mahdollista kytkeä visuaalinen oikea kuva.
Oikean kuvan ja lämpökuvan päällekkäisyys on tarkka 0,55 m:n (21.7 in) etäisyydeltä. Tästä poikkeavien mittauskohde-etäisyyksien yhteydessä oikean kuvan ja lämpökuvan välillä on toimintaperiaatteesta aiheutuva siirtymä.
  Mittaustyökalu tarjoaa sinulle seuraavat mahdollisuudet:
 • 100 % infrapunakuva
  Vain lämpökuva näytetään.
 • Kuva kuvassa
  Näytettyä lämpökuvaa leikataan ja ympäröivä alue näytetään oikeana kuvana. Tämä säätö parantaa mittausalueen kohdistamista koko alueeseen.
 • Läpinäkyvyys
  Näytettävä lämpökuva asetetaan läpinäkyväksi oikean kuvan päälle. Siten kohteet on helpompi tunnistaa.
Valitset haluamasi asetuksen painamalla ylös- tai alaspäin-painiketta.

Asteikon lukitseminen

Lämpökuvan värijakauman mukautus tapahtuu automaattisesti, mutta se voidaan kuitenkin lukita painamalla oikeaa toimintopainiketta. Siten on mahdollista vertailla eri lämpötiloissa otettuja lämpökuvia (esimerkiksi tarkasteltaessa eri huoneiden lämpösiltoja) tai piilottaa kuvasta erittäin kylmä tai erittäin kuuma kohde, joka muutoin vääristäisi kuvaa (esimerkiksi patteri kuumana kohteena etsittäessä lämpösiltoja).
Asteikon kytket takaisin automaattiseksi painamalla oikeaa toimintopainiketta. Lämpötilat käyttäytyvät nyt jälleen dynaamisesti ja mukautuvat mitattuihin minimi- ja maksimiarvoihin.

Mittaustoiminnot

Näytön käyttämistä auttaviin lisätoimintoihin pääset painamalla toimintojen painiketta Func . Näytetyissä vaihtoehdoissa liikut valitsemista varten nuolella vasemmalle tai nuolella oikealle. Valitse haluamasi toiminto ja paina painiketta Func uudelleen.
  Seuraavat mittaustoiminnot ovat käytettävissä:
 • ‘Automaattinen’
  Lämpökuvan värijakauma tapahtuu automaattisesti.
 • ‘Lämpimän alueen tunnistin’
  Tässä mittaustoiminnossa näytetään lämpökuvana vain mittausalueen lämpimämmät lämpötilat. Näiden lämpimämpien lämpötilojen ulkopuoliset alueet näytetään harmaasävyisenä oikeana kuvana. Harmaasävynäkymä estää värillisten kohteiden virheellisen näyttämisen lämpötilojen yhteydessä (esimerkiksi punainen johto sähkökeskuksessa etsittäessä ylikuumentuneita osia). Mukauta asteikko ylös- ja alaspäin-painikkeilla. Näytetty lämpötila-alue laajentuu tai pienenee siten lämpökuvana. Mittaustyökalu mittaa edelleen minimi- ja maksimilämpötiloja ja näyttää ne asteikon päissä.
 • ‘Kylmän alueen tunnistin’
  Tässä mittaustoiminnossa näytetään lämpökuvana vain mittausalueen kylmemmät lämpötilat. Näiden kylmempien lämpötilojen ulkopuoliset alueet näytetään harmaasävyisenä oikeana kuvana, mikä estää värillisten kohteiden virheellisen näyttämisen lämpötilojen yhteydessä (esimerkiksi sininen ikkunakehys etsittäessä lämpöeristysvikoja). Mukauta asteikko ylös- ja alaspäin-painikkeilla. Näytetty lämpötila-alue laajentuu tai pienenee siten lämpökuvana. Mittaustyökalu mittaa edelleen minimi- ja maksimilämpötiloja ja näyttää ne asteikon päissä.
 • ‘Manuaalinen’
  Jos lämpökuvassa mitataan hyvin erilaisia lämpötiloja (esimerkiksi lämpöpatteri kuumana kohteena etsittäessä lämpösiltoja), käytettävissä olevat värit jakautuvat suurelle määrälle lämpötila-arvoja maksimi- ja minimilämpötilojen välillä. Tämä saattaa aiheuttaa, ettei pieniä lämpötilaeroja enää voida näyttää yksityiskohtaisesti. Tutkittavan lämpötila-alueen yksityiskohtaisemmaksi näyttämiseksi toimi seuraavasti: Kun olet vaihtanut käyttötapaan ‘Manuaalinen’ , voit säätää maksimi- ja minimilämpötilaa. Siten voit määrittää sen lämpötila-alueen, joka on mittauksellesi merkityksellinen ja jota käyttäen voit havaita pienetkin erot. Asetus ‘Palauta asteikko alkutilaan’ mukauttaa asteikon automaattisesti takaisin infrapunatunnistimen havainnointialueelta mitattuihin arvoihin.

Päävalikko

Päävalikkoon pääsemiseksi paina ensin toimintojen painiketta Func , jotta pääset mittaustoimintoihin. Paina sitten oikeaa toimintopainiketta.

‘Mittaus’

 • ‘Lämpösäteily’
  Yleisimmille materiaaleille ovat käytettävissä muistiin tallennetut emissioasteet. Jotta haku olisi helpompaa, arvot on emissioasteluettelossa koostettu luokiksi. Valitse valikkokohdassa ‘Materiaali’ ensin sopiva luokka ja sitten sopiva materiaali. Sitä vastaava emissioaste näytetään sen alapuolella olevalla rivillä. Jos tiedät mittauskohteesi tarkan emissioasteen, voit asettaa sen myös lukuarvona valikkokohtaan ‘Lämpösäteily’ . Jos mittaat usein samanlaisia materiaaleja, voit asettaa viisi emissioastetta suosikkeihin, joista sitten saat haluamasi nopeasti käyttöön ylimmän palkin kautta (numeroita 1‒5).
 • ‘Lämpöheijastuma’
  Tämän parametrin säätäminen voi parantaa mittaustulosta etenkin materiaaleista, joilla on alhainen emissioaste (= suuri heijastus). Monissa tilanteissa (erityisesti sisätiloissa) heijastuva lämpötila vastaa ympäristölämpötilaa. Jos lämpötiloiltaan huomattavasti eroavat kohteet sijaitsevat runsaasti heijastavien kohteiden lähellä voivat vaikuttaa mittaukseen, sinun on mukautettava tätä arvoa.

‘Näyttö’

 • ‘Keskipiste’
  Piste näytetään lämpökuvan keskellä, ja se näyttää tästä kohdasta mitatun lämpötila-arvon.
 • ‘Kuuma piste’‘PÄÄLLÄ’  ⁄ ‘POIS’
  Lämpökuvan kuumimman pisteen (= mittauspikseli) merkkinä lämpökuvassa on punainen ristikko. Se helpottaa kriittisten kohtien löytämistä (esimerkiksi löystynyt liitin sähkökeskuksessa). Jotta mittaus olisi mahdollisimman tarkka, kohdista mittauskohde näytön keskelle (85 × 64 px). Näin tehden myös tämän mittauskohteen lämpötila-arvo näytetään.
 • ‘Kylmä piste’‘PÄÄLLÄ’  ⁄ ‘POIS’
  Lämpökuvan kylmimmän pisteen (= mittauspikseli) merkkinä lämpökuvassa on sininen ristikko. Se helpottaa kriittisten kohtien löytämistä (esimerkiksi ikkunan vuotokohta). Jotta mittaus olisi mahdollisimman tarkka, kohdista mittauskohde näytön keskelle (85 × 64 px).
 • ‘Väriasteikko’‘PÄÄLLÄ’ ⁄ ‘POIS’
  Tässä valikkokohdassa voit aktivoida tai deaktivoida väriasteikon.
 • ‘Keskilämpötila’‘PÄÄLLÄ’ ⁄ ‘POIS’
  Keskilämpötila näytetään lämpökuvassa ylhäällä vasemmalla (kaikkien lämpökuvasta mitattujen lämpötilojen keskiarvo). Se saattaa auttaa heijastuvan lämpötilan määrittämisessä.

‘Laite’

 • ‘Kieli’
  Tässä valikkokohdassa voit valita näytön kielen.
 • ‘Yksikkö’
  Tässä valikkokohdassa voi vaihtaa lämpötilan mittayksiköksi joko ‘°C’ tai ‘°F’ (ei koske Japania).
 • ‘Päivä ja aika’
  Mittaustyökalun kellonajan ja päiväyksen vaihtamiseksi hae näyttöön valikko ‘Päivä ja aika’ . Tässä alavalikossa voit kellonajan ja päiväyksen asettamisen lisäksi muuttaa myös niiden esitysmuotoa. Alavalikosta ‘Kellonaika’ ja ‘Päivämäärä’ poistut joko muutoksesi tallentaen painamalla oikeanpuoleista toimintopainiketta tai muutoksiasi tallentamatta painamalla vasemmanpuoleista toimintopainiketta.
 • ‘Poiskytkentäaika’
  Tässä valikkokohdassa voit valita ajan, jonka kuluttua mittauslaite kytkeytyy automaattisesti pois päältä, ellei mitään painiketta kyseisen ajan kuluessa paineta. Voit myös deaktivoida automaattisen pois päältä kytkeytymisen valitsemalla asetuksen ‘Ei koskaan’ .
 • ‘Kork. äänenlaatu’
  Tässä valikkokohdassa voit mukauttaa äänimuistiinpanona tallennettavan audiotiedoston laadun. Ota tällöin huomioon, että hyvä audiolaatu tarvitsee enemmän muistitilaa.
 • ‘Laitetiedot’
  Tässä valikkokohdassa voit hakea näyttöön tietoja mittauslaitteesta. Löydät mittaustyökalun sarjanumeron ja siihen asennetun ohjelmistoversion.
 • ‘Tehdasasetukset’
  Tässä valikkokohdassa voit palauttaa mittaustyökalun tehdasasetuksiin ja lopullisesti poistaa kaikki siihen tallennetut tiedot. Tämä saattaa kestää useamman minuutin. Alavalikkoon pääset painamalla oikean puolen painiketta ‘Enemmän’ . Sitten paina joko oikeanpuoleista toimintopainiketta kaikkien tietojen poistamiseksi tai vasemmanpuoleista toimintopainiketta toiminnon keskeyttämiseksi.
Mistä tahansa valikosta voit myös poistua ja palata perusnäyttöön painamalla mittauksen käynnistys-/taukopainiketta.

Mittaustulosten dokumentointi

Mittaustulosten tallennus

Heti päälle kytkemisen jälkeen mittaustyökalu alkaa mitata ja jatkaa mittaamista koko ajan pois päältä kytkemiseen saakka.
Kuvan tallentamiseksi suuntaa kamera haluamaasi mittauskohtaan ja paina tallennuspainiketta. Kuva tallentuu mittaustyökalun sisäiseen muistiin. Vaihtoehtoisesti paina mittauksen käynnistyksen/tauon painiketta. Mittauskuva pysähtyy ja näytetään näytössä. Siten voit heti tarkastella kuvaa ja tarvittaessa mukauttaa sitä (esimerkiksi väripalettia). Jos et halua tallentaa pysäytettyä kuvaa, jatka mittauskäyttötapaa painamalla mittauksen käynnistyksen/tauon painiketta. Jos haluat tallentaa kuvan mittaustyökalun sisäiseen muistiin, paina tallennuspainiketta.

Äänimuistiinpanon tallennus

Tallennettuun lämpökuvaan voit lisäksi tallentaa äänimuistiinpanona tietoja ympäristöolosuhteista tai muita lisätietoja. Se tallentuu lämpökuvaan ja visuaaliseen kuvaan ja voidaan välittää niiden mukana.
Äänimuistiinpanojen käyttö on suositeltavaa, jotta dokumentaatio on tarkkaa.
Mikrofoni sijaitsee näppäimien takana mikrofonisymbolin vieressä. Puhu mikrofonin suuntaan. Tallennuksen maksimipituus on 30 sekuntia.
  Äänimuistiinpano tallentuu kuvagalleriaan. Toimi seuraavasti:
 • Mene kuvagalleriaan painamalla vasenta toimintopainiketta.
 • Paina toimintojen painiketta Func . Tallennus alkaa. Tallenna kaikki merkitykselliset tiedot.
 • Tallennuksen lopetat painamalla uudelleen painiketta Func tai painamalla oikeaa toimintopainiketta.
 • Tallentamisen voit keskeyttää painamalla vasenta toimintopainiketta. Tallentamisen jälkeen voit kuunnella äänimuistiinpanon.
 • Tallenteen kuuntelemiseksi paina uudelleen toimintojen painiketta Func . Tallenne toistetaan.
  Toiston voit pysäyttää painamalla oikeaa toimintopainiketta. Pysäytetyn toiston jatkamiseksi paina uudelleen oikeaa toimintopainiketta.
  Toiston lopetat painamalla vasenta toimintopainiketta.
Kun haluat tallentaa uuden äänimuistiinpanon, poista olemassa oleva äänimuistiinpano ja käynnistä sitten uuden tallentaminen.

Tallennettujen kuvien haku näyttöön

Lämpökuvan yhteyteen tallennetaan myös visuaalinen kuva. Sen saat näyttöön painamalla alaspäin-painiketta.
  Tallennetut lämpökuvat voit hakea näyttöön toimimalla seuraavasti:
 • Paina vasenta toimintopainiketta. Näyttöön ilmestyy viimeksi tallennettu kuva.
 • Tallennettujen lämpökuvien välillä voit vaihtaa painamalla oikealle- tai vasemmalle-painiketta.
Ylöspäin-painiketta painamalla saat tallennetun lämpökuvan näyttöön myös kokonäytön kuvana. Kokonäytön kuvassa otsikkopalkki poistuu näytöstä kolmen sekunnin kuluttua, jotta lämpökuvan kaikkia yksityiskohtia voidaan tarkastella.
Ylös- ja alaspäin-painikkeilla voit vaihtaa näkymävaihtoehtojen välillä.

Tallennettujen kuvien ja äänimuistiinpanojen poisto

Kuvien tietopalasia jää muistiin, ja ne voidaan palauttaa. Lopulliseksi poistamiseksi valitse päävalikossa ‘Laite’‘Tehdasasetukset’ .
  Yksittäisen lämpökuvan tai kaikkien lämpökuvien poistamiseksi mene kuvagallerianäkymään:
 • Paina paperikori-symbolin alapuolella olevaa oikeaa toimintopainiketta. Näyttöön avautuu alavalikko. Siinä voit valita, haluatko poistaa vain tämän kuvan, vain siihen kuuluvan äänimuistiinpanon (jos olet sellaisen tallentanut) vai haluatko poistaa kaikki kuvat. Jos haluat poistaa vain tämän kuvan tai äänimuistiinpanon, vahvista toiminto painamalla toimintojen painiketta Func .
 • Jos haluat poistaa kaikki kuvat, paina toimintojen painiketta Func tai oikeaa toimintopainiketta, kuittaa toiminto lisäksi painamalla oikeaa toimintopainiketta tai keskeytä poistamistoiminto painamalla vasenta toimintopainiketta.

Tiedonsiirto

USB-liitäntä toimii vain tietojen siirtämiseen. Siitä ei voi ladata akkua tai muita laitteita.
 1. Avaa USB-liitännän suojus.
 2. Liitä pois päältä kytketty mittaustyökalu USB-johdolla tietokoneeseesi.
  Liitä mittaustyökalu UBS-liitännästään vain tietokoneeseen. Muiden laitteiden liittäminen voi vaurioittaa mittaustyökalua.
 3. Kytke mittaustyökalu päälle.
 4. Avaa tietokoneesi hakemistoikkuna ja valitse levyasema PT‑C . Tallennetut tiedot voidaan kopioida tai siirtää mittaustyökalun sisäisestä muistista tietokoneelle tai poistaa.
 5. Kun haluamasi toiminto on päättynyt, irrota levyasema normaaliin tapaan tietokoneestasi.
  Poista levyasema ensin käytöstä tietokoneen käyttöjärjestelmän kautta, sillä muutoin mittaustyökalun sisäinen muisti voi vahingoittua.
 6. Kytke mittaustyökalu virtakytkimellään pois päältä.
 7. Irrota USB-johto ja sulje USB-liitännän suojus suojaamaan pölyltä ja roiskevedeltä.

Huolto, hoito ja kunnossapito

VAARA
Loukkaantumisvaara jos akku paikallaan !
 • Irrota akku aina ennen hoito- ja kunnostustöitä!
Tuotteen hoito
 • Puhdista pinttynyt lika varovasti.
 • Jos tuotteessa on jäähdytysilmaraot, puhdista ne varovasti kuivalla ja pehmeällä harjalla.
 • Puhdista kotelon pinnat vain kevyesti kostutetulla kankaalla. Älä käytä silikonia sisältäviä hoitoaineita, sillä ne saattavat vaurioittaa muoviosia.
 • Käytä tuotteen liittimien puhdistamiseen vain puhdasta ja kuivaa kangaspalaa.
 • Pidä mittaustyökalu aina puhtaana. Infrapunatunnistimen likaantuminen voi vaikuttaa mittaustarkkuuteen.
 • Älä yritä poistaa likaa infrapunatunnistimesta, kamerasta, kaiuttimesta tai mikrofonista terävällä esineellä. Puhalla pöly pois infrapunatunnistimesta ja kamerasta. Älä pyyhi infrapunatunnistinta ja kameraa (naarmuuntumisvaara).
Litiumioniakkujen hoito
 • Älä koskaan käytä akkua, jos sen jäähdytysilmaraot ovat tukkeutuneet. Puhdista jäähdytysilmaraot varovasti kuivalla, pehmeällä harjalla.
 • Vältä altistamasta akkua tarpeettomasti pölylle tai lialle. Älä koskaan altista akkua suurelle kosteudelle (esimerkiksi upota veteen tai jätä sateeseen).
  Jos akku on pahoin kastunut, käsittele sitä kuin vaurioitunutta akkua. Eristä akku palamattomasta materiaalista valmistettuun astiaan ja ota yhteys Hilti -huoltoon.
 • Pidä akku öljyttömänä ja rasvattomana. Älä anna pölyn ja lian kertyä akun pintaan. Puhdista akku kuivalla, pehmeällä harjalla tai puhtaalla, kuivalla kankaalla. Älä käytä silikonia sisältäviä hoitoaineita, sillä ne saattavat vaurioittaa muoviosia.
  Älä kosketa akun liittimiä äläkä poista akun liittimiin tehtaalla laitettua rasvaa.
 • Puhdista kotelon pinnat vain kevyesti kostutetulla kankaalla. Älä käytä silikonia sisältäviä hoitoaineita, sillä ne saattavat vaurioittaa muoviosia.
Kunnossapito
VAARA
Sähköiskun aiheuttama vaara! Sähköosien asiantuntemattomat korjaukset voivat aiheuttaa vakavia loukkaantumisia ja palovammoja.
 • Sähköosien korjaustyöt saa tehdä ainoastaan valtuutettu sähköasentaja.
 • Tarkasta säännöllisin välein kaikkien näkyvien osien mahdolliset vauriot ja käyttöelementtien moitteeton toiminta.
 • Jos havaitset vaurioita ja/tai toimintahäiriöitä, älä käytä tuotetta. Korjauta tuote viipymättä Hilti -huollossa.
 • Hoito- ja kunnostustöiden jälkeen kiinnitä kaikki suojalaitteet takaisin ja tarkasta niiden moitteeton toiminta.
Turvallisen käytön varmistamiseksi käytä vain alkuperäisiä varaosia, kulutusmateriaaleja ja lisävarusteita. Hilti n tälle tuotteelle hyväksymiä varaosia, kulutusmateriaaleja ja lisävarusteita löydät Hilti Store -liikkeestä tai osoitteesta: www.hilti.group

Nappipariston vaihto

Mittaustyökalussa on nappiparisto, jotta mittaustyökalun kellonaika säilyy. Tyhjentynyt nappiparisto on vaihdettava.
Image alternative
 1. Löystytä nappipariston pitimen ruuvi.
  • Ruuvi on liitetty nappipariston pitimeen niin, ettei se voi kadota.
 2. Vedä nappipariston pidin (tarvittaessa sopivalla työkalulla) irti kuilustaan.
 3. Irrota tyhjentynyt nappiparisto ja laita tilalle uusi. Varmista oikea napaisuus. Nappipariston pitimeen kaiverretun "+"-merkin ja nappipariston plusnavan on täsmättävä näkyvästi.
 4. Ohjaa nappipariston pidin takaisin paikalleen kuiluunsa. Varmista, että nappipariston pidin on kunnolla kokonaan paikalleen työnnetty, sillä muutoin pariston suojaus pölyltä ja roiskevedeltä ei ole varmaa.
 5. Kiristä nappipariston pitimen ruuvi käsitiukkuuteen.

Hilti -mittausvälinehuolto

Hilti -mittausvälinehuollossa tarkastetaan mittaustyökalun vaatimustenmukaisuus, ja jos poikkeamia havaitaan, mittaustyökalu palautetaan vaatimusten mukaiseksi ja sen vaatimustenmukaisuus tarkastetaan uudelleen. Vaatimustenmukaisuus tarkastuksen hetkellä vahvistetaan kirjallisesti huoltotodistuksella. On suositeltavaa:
 • Valitse laitteen käyttöä vastaava soveltuva huoltoväli.
 • Poikkeuksellisen käyttörasituksen jälkeen, ennen tärkeitä töitä ja kuitenkin vähintään kerran vuodessa, teetä tarkastus Hilti -mittausvälinehuollossa.
Hilti -mittausvälinehuollon tekemä tarkastus ei vapauta käyttäjää mittaustyökalun tarkastamisesta ennen käyttöä ja käytön aikana.

Kuljetus ja varastointi

Akkutyökalujen ja akkujen kuljetus
  VAROITUS
  Käynnistyminen vahingossa kuljetuksen aikana !
 • Kuljeta tuotteesi aina akku irrotettuna!
 • Irrota akku/akut.
 • Älä koskaan kuljeta akkuja irrallaan muiden tavaroiden joukossa. Akut on suojattava kuljetuksen ajaksi kovilta iskuilta ja tärinältä, ja ne on eristettävä kaikenlaisista sähköä johtavista materiaaleista ja muista akuista, jotta niiden navat eivät pääse kosketuksiin muiden akkujen napojen kanssa. Seurauksena saattaisi olla oikosulku. Noudata maakohtaisia akkujen kuljetusmääräyksiä.
 • Akkuja ei saa koskaan lähettää postitse. Käänny kuljetusyrityksen puoleen, kun haluat lähettää vauriottomia akkuja.
 • Tarkasta tuotteen ja akun mahdolliset vauriot aina ennen käyttöä sekä ennen pitkää kuljetusta ja sen jälkeen.
Akkutyökalujen ja akkujen varastointi
  VAARA
  Viallinen tai vuotava akku voi aiheuttaa vaurioita !
 • Varastoi tuotteesi aina akku irrotettuna!
 • Varastoi tuote ja akut viileässä ja kuivassa paikassa. Ota teknisissä tiedoissa annetut lämpötilarajat huomioon.
 • Akkuja ei saa säilyttää laturissa. Irrota akku laturista aina latauksen päätyttyä.
 • Älä koskaan varastoi akkuja auringonpaisteessa, lämmönlähteen päällä tai ikkunan vieressä.
 • Varastoi tuote ja akut lasten ja asiattomien henkilöiden ulottumattomissa.
 • Tarkasta tuotteen ja akun mahdolliset vauriot aina ennen käyttöä sekä ennen pitkää varastointia ja sen jälkeen.

Apua häiriötilanteisiin

Häiriöissä, joita ei ole kuvattu tässä taulukossa tai joita et itse pysty poistamaan, ota yhteys Hilti -huoltoon.
Häiriö
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Tuotetta ei saa kytkettyä päälle.
Akku tyhjentynyt
 • Vaihda akku ja lataa tyhjentynyt akku.
Akku ei kunnolla kiinni.
 • Kiinnitä akku siten, että se kuultavasti lukittuu paikalleen.
Akku ei lukitu paikalleen selvästi naksahtaen.
Akun salpanokka likaantunut.
 • Puhdista salpanokka ja kiinnitä akku uudelleen paikalleen.
Image alternative
Mittaustyökalu liian lämmin tai liian kylmä.
Mittaustyökalu liian lämmin tai liian kylmä. Mittaustyökalu kytkeytyy hetken kuluttua pois päältä.
 • Anna mittaustyökalun lämpötilan tasaantua.
 • Kytke mittaustyökalu sitten takaisin päälle.
Image alternative
Akku liian lämmin tai liian kylmä.
Akku liian lämmin tai liian kylmä. Mittaustyökalu kytkeytyy hetken kuluttua pois päältä.
 • Anna akun lämpötilan tasaantua tai vaihda akku.
 • Kytke mittaustyökalu sitten takaisin päälle.
Image alternative
Muisti täynnä / rikki.
Kuvamuisti täynnä.
 • Tarvittaessa siirrä kuvat toiselle muistivälineelle (esimerkiksi tietokoneeseen). Poista sitten kuvat sisäisestä muistista.
Kuvamuisti rikki.
 • Alusta sisäinen muisti poistamalla kaikki kuvat. Jos ongelma edelleen on olemassa, ota yhteys Hilti -huoltoon.
Image alternative
Mittaustyökalua ei saa liitettyä tietokoneeseen.
Tietokone ei tunnista mittaustyökalua.
 • Tarkasta, että ajuri tietokoneessasi on päivitetty. Tietokoneeseen saatetaan tarvita uudempi käyttöjärjestelmä.
USB-liitäntä tai USB-johto rikki.
 • Tarkasta yhteys käyttäen toista USB-johtoa.
 • Tarkasta, saako mittaustyökalun liitettyä toiseen tietokoneeseen.
 • Jos ongelma edelleen on olemassa, ota yhteys Hilti -huoltoon.
Image alternative
Nappiparisto tyhjä.
Nappiparisto tyhjä.
 • Vaihda nappiparisto.
 • Kuittaa vaihto.
Image alternative
Mittaustyökalu rikki.
Mittaustyökalu rikki.
 • Ota yhteys Hilti -huoltoon.

Hävittäminen

VAARA
Määräystenvastaisten hävittäminen aiheuttaa loukkaantumisvaaran! Ulos vuotavat kaasut tai nesteet vaarantavat terveyden.
 • Älä lähetä vaurioituneita akkuja!
 • Peitä liitännät sähköä johtamattomalla materiaalilla oikosulkujen välttämiseksi.
 • Hävitä akut siten, etteivät ne voi joutua lasten käsiin.
 • Hävitä akku viemällä se Hilti Store -liikkeeseen tai käänny vastuullisen jätteenkäsittely-yrityksen puoleen.
Image alternative Hilti -tuotteet on pääosin valmistettu kierrätyskelpoisista materiaaleista. Kierrätyksen edellytys on materiaalien asianmukainen lajittelu. Useissa maissa Hilti ottaa vanhat koneet ja laitteet vastaan kierrätystä ja hävitystä varten. Lisätietoja saat Hilti -huollosta tai -edustajalta.
Image alternative
 • Älä hävitä sähkötyökaluja, elektronisia laitteita ja akkuja tavallisen sekajätteen mukana!

Valmistajan myöntämä takuu

 • Jos sinulla on takuuehtoihin liittyviä kysymyksiä, ota yhteys paikalliseen Hilti -edustajaan.

FCC-ohje (vain USA) / IC-ohje (vain Kanada)

Tämä laite on testattu ja sen on todettu olevan luokan B digitaalilaitteelle asetettujen rajojen sisällä FCC-määräysten osan 15 mukaisesti. Nämä raja-arvot alittavissa laitteissa katsotaan olevan riittävä suoja häiritsevältä säteilyltä asutusalueilla käytettäessä. Tämäntyyppiset laitteet synnyttävät ja käyttävät korkeataajuuksia ja voivat myös säteillä niitä. Siksi ne voivat ohjeiden vastaisesti asennettaessa tai käytettäessä aiheuttaa radio- ja televisiovastaanoton häiriöitä.
Häiriöttömyyttä ei voida taata kaikissa asennuksissa. Jos laite aiheuttaa radio- tai televisiovastaanotossa häiriöitä, jotka voidaan määrittää kytkemällä laite pois ja uudelleen päälle, häiriön poistamiseen suositellaan seuraavia toimenpiteitä:
 • Suuntaa antenni uudelleen tai vaihda sen paikkaa.
 • Siirrä laite kauemmaksi vastaanottimesta.
 • Liitä laite eri pistorasiaan kuin vastaanotin, jota laitteen toiminta häiritsee.
 • Ota yhteys jälleenmyyjään tai radio-/‌TV-‌asentajaan.
Tämä laite vastaa FCC-määräysten pykälää 15 ja RSS‑210 ISED-määräystä.
Laitteen käyttöönotto edellyttää seuraavan kahden vaatimuksen täyttymistä:
 • Tämä laite ei tuota haitallista säteilyä.
 • Laitteen pitää sietää siihen kohdistuva häiriösäteily, mukaan lukien odottamattomia toimintoja aiheuttavat häiriösäteilyt.
Laitteeseen tehdyt muutokset, joihin Hilti ei ole antanut lupaa, voivat aiheuttaa laitteen käyttöhyväksynnän raukeamisen.
Responsible party
Hilti, Inc.
7250 Dallas Parkway, Suite 1000
US-Plano, TX 75024
www.hilti.com

Lisätietoja

Lisävarusteita, järjestelmätuotteita ja muuta tuotteeseesi liittyvää tietoa löydät tästä.

RoHS (vaarallisten aineiden käytön rajoittamisen direktiivi)
Image alternative
Tämä taulukko koskee Kiinaa.
Image alternative
Tämä taulukko koskee Taiwania.

Hilti -litiumioniakut

Turvallisuuteen ja käyttöön liittyviä ohjeitaTässä dokumentaatiossa käytetty käsite "akku" tarkoittaa ladattavia Hiltin litiumioniakkuja, jotka koostuvat useista litiumionikennoista. Ne on tarkoitettu Hilti-sähkötyökaluihin ja niitä saa käyttää vain näissä. Käytä vain alkuperäisiä Hilti -akkuja!
KuvausHilti -akuissa on akkukennojen hallinta- ja suojajärjestelmät.
Akut on valmistettu kennoista, jotka sisältävät litiumioni-varaajamateriaaleja. Ne mahdollistavat erittäin suuren ominaisenergiatiheyden. Litiumionikennoilla on erittäin vähäinen lataustason muistamisilmiö, mutta sitä vastoin ne reagoivat erittäin herkästi voimankäyttöön, syväpurkaantumiseen ja korkeisiin lämpötiloihin.
Hilti -akuille hyväksytyt tuotteet löydät Hilti Store -liikkeestä tai internetosoitteesta www.hilti.group
Turvallisuus
 • Noudata seuraavia turvallisuusohjeita, jotka varmistavat litiumioniakkujen turvallisen käsittelyn ja käytön. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa ihoärsytystä, vakavia syöpymisvammoja, kemiallisia palovammoja, tulipalon ja/tai räjähdyksen.
 • Käsittele akkuja huolellisesti, jotta vältät vauriot ja terveydelle vakavasti vaarallisten nesteiden vuotamisen ulos!
 • Akkuja ei saa mitenkään muuttaa tai manipuloida!
 • Akkuja ei saa avata, puristaa, kuumentaa yli 80 °C:n lämpötilaan tai polttaa.
 • Älä käytä tai lataa akkua, johon on kohdistunut isku tai joka muutoin on vaurioitunut. Tarkasta akustasi vaurioiden merkit säännöllisin välein.
 • Älä koskaan käytä kierrätettyä tai korjattua akkua.
 • Älä käytä akkua tai akkukäyttöistä sähkötyökalua koskaan lyöntityökaluna.
 • Älä koskaan altista akkua suoralle auringonpaisteelle, korkealle lämpötilalle, kipinöille tai avotulelle. Siitä voi aiheutua räjähdys.
 • Älä kosketa akun napoja sormilla, työkaluilla, koruilla tai muilla metallisilla esineillä. Seurauksena akku voi vaurioitua ja aiheuttaa aineellisia vahinkoja tai vammoja.
 • Älä altista akkua sateelle, kosteudelle tai nesteille. Sisään tunkeutunut kosteus voi aiheuttaa oikosulun, sähköiskun, palovammoja tai räjähdyksen.
 • Käytä aina vain tälle akkutyypille tarkoitettuja latureita ja sähkötyökaluja. Noudata niiden käyttöohjeissa annettuja ohjeita.
 • Älä käytä tai varastoi akkua räjähdysvaarallisessa ympäristössä.
 • Jos akku on liian kuuma koskea, se saattaa olla vaurioitunut. Laita akku palovaarattomaan paikkaan ja riittävän etäälle syttyvistä materiaaleista. Anna akun jäähtyä. Jos akku vielä tunnin kuluttuakin on liian kuuma koskea, akku on vaurioitunut. Toimi kappaleessa Toimenpiteet akkupalossa annettujen ohjeiden mukaisesti.
Toiminta jos akku vaurioitunut
 • Ota yhteys aina Hilti -huoltoon, jos akku on vaurioitunut.
 • Älä käytä akkua, jos siitä vuotaa ulos nestettä.
 • Vältä ulos vuotavan nesteen joutumista silmiin ja/tai iholle. Käytä akkunesteen käsittelyssä aina suojakäsineitä ja silmäsuojaimia.
 • Poista ulos vuotanut akkuneste tarkoitukseen hyväksyttyä kemiallista puhdistusainetta käyttäen. Noudata maakohtaisia akkunesteen puhdistamisesta annettuja ohjeita ja määräyksiä.
 • Aseta vaurioitunut akku palamattomaan säiliöön ja peitä se kuivalla hiekalla, liitujauheella (CaCO3) tai silikaatilla (vermikuliitti). Sulje säiliön kansi ilmatiiviisti ja säilytä säiliö kaukana syttyvistä kaasuista, nesteistä tai esineistä.
 • Hävitä säiliö viemällä se Hilti Store -liikkeeseen tai käänny vastuullisen jätteenkäsittely-yrityksen puoleen. Noudata vaurioituneiden akkujen maakohtaisia kuljetusmääräyksiä!
Toiminta jos akku ei enää toimi
 • Tarkkaile, esiintyykö akun epänormaalia käyttäytymistä, esimerkiksi virheellistä latautumista tai poikkeuksellisen pitkiä latausaikoja, tuntuvaa tehon heikkenemistä, epänormaalia LED-merkkivalojen toimintaa tai nestevuotoa. Nämä ovat merkki sisäisestä ongelmasta.
 • Jos epäilet akun sisäistä ongelmaa, ota yhteys Hilti -huoltoon.
 • Jos akku ei enää toimi tai jos sitä ei voi enää ladata tai siitä vuotaa ulos nestettä, akku on hävitettävä. Ks. kappale Huolto ja hävittäminen .
Toimenpiteet akkupalossa
  VAARA
  Akkupalon aiheuttama vaara! Palavasta akusta vapautuu ympäristöön vaarallisia ja räjähdysvaarallisia nesteitä ja höyryjä, jotka voivat aiheuttaa syöpymisvammoja, palovammoja tai räjähdyksiä.
 • Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita, jos joudut sammuttamaan akkupaloa.
 • Varmista riittävä tuuletus, jotta vaaralliset ja räjähdysvaaralliset höyryt pääsevät poistumaan tilasta.
 • Jos savun muodostus on runsasta, poistu tilasta heti.
 • Jos hengitysteissä tuntuu ärsytystä, on syytä mennä lääkäriin.
 • Hälytä palokunta ennen kuin aloitat sammutusyrityksen.
 • Sammuta akkupalot pelkällä vedellä mahdollisimman etäältä suihkuttaen. Jauhesammuttimet tai sammutuspeitot eivät tehoa litiumioniakkujen paloihin. Akkujen ympäristön tulipalo sammutetaan tavallisilla sammutusaineilla.
 • Älä yritä siirtää suurta määrää palavia akkuja. Siirrä säästyneet materiaalit kauemmas ja siten eristä kyseiset akut.
Jos akku ei jäähdy, savuttaa tai palaa:
 • Ota se lapioon ja heitä se ämpäriin, jossa on vettä. Veden jäähdyttävän vaikutuksen ansiosta palon leviäminen niihin akun kennoihin estyy, joissa lämpötila ei ole vielä noussut syttymisen kannalta kriittisen korkeaksi.
 • Anna akun olla ämpärissä ainakin 24 tunnin ajan, kunnes akku on kokonaan jäähtynyt.
 • Ks. kappale Toiminta jos akku vaurioitunut .
Tietoa kuljetuksesta ja varastoinnista
 • Ympäristön lämpötila välillä -17 °C ja +60 °C / 1 °F ja 140 °F.
 • Varastointilämpötila välillä -20 °C ja +40 °C / -4 °F ja 104 °F.
 • Akkuja ei saa säilyttää laturin päällä. Irrota akku laturista aina latauksen päätyttyä.
 • Varastoi akut aina mahdollisimman viileässä ja kuivassa paikassa. Varastoiminen viileässä paikassa pidentää akun kestoa. Älä koskaan varastoi akkuja auringonpaisteessa, lämmittimen tai patterin päällä tai ikkunan vieressä.
 • Akkuja ei saa koskaan lähettää postitse. Käänny kuljetusyrityksen puoleen, kun haluat lähettää vauriottomia akkuja.
 • Älä koskaan kuljeta akkuja irrallaan muiden tavaroiden joukossa. Akut on suojattava kuljetuksen ajaksi kovilta iskuilta ja tärinältä, ja ne on eristettävä kaikenlaisista sähköä johtavista materiaaleista ja muista akuista, jotta niiden navat eivät pääse kosketuksiin muiden akkujen napojen kanssa. Seurauksena saattaisi olla oikosulku. Noudata maakohtaisia akkujen kuljetusmääräyksiä.
Huolto ja hävittäminen
 • Pidä akku puhtaana, rasvattomana ja öljyttömänä. Tarpeetonta pölyä ja likaa akun päällä on vältettävä. Puhdista akku kuivalla, pehmeällä siveltimellä tai puhtaalla, kuivalla kankaalla.
 • Älä käytä akkua, jos sen jäähdytysilmaraot ovat tukkeutuneet. Puhdista jäähdytysilmaraot varovasti kuivalla, pehmeällä harjalla.
 • Estä vierasesineiden tunkeutuminen kotelon sisään.
 • Varo, ettei kosteutta pääse tunkeutumaan akun sisään. Jos akkuun on päässyt kosteutta, käsittele sitä kuten vaurioitunutta akkua ja eristä se palamattomaan säiliöön.
 • Ks. kappale Toiminta jos akku vaurioitunut .
 • Ulosvuotavat kaasut tai nesteet saattavat vaarantaa terveyden määräystenvastaisten hävittämisen seurauksena. Hävitä akku viemällä se Hilti Store -liikkeeseen tai käänny vastuullisen jätteenkäsittely-yrityksen puoleen. Noudata vaurioituneiden akkujen maakohtaisia kuljetusmääräyksiä!
 • Älä hävitä akkuja sekajätteen mukana.
 • Hävitä akut siten, etteivät ne voi joutua lasten käsiin. Peitä liitännät sähköä johtamattomalla materiaalilla oikosulkujen välttämiseksi.