Kieli

DWP 10

Alkuperäiset ohjeet

Dokumentaation tiedot

Tästä dokumentaatiosta

 • Lue ehdottomasti tämä dokumentaatio ennen tuotteen käyttöönottoa. Se on turvallisen työnteon ja tuotteen ongelmattoman käsittelyn perusedellytys.
 • Noudata tässä dokumentaatiossa ja tuotteessa olevia turvallisuus- ja varoitushuomautuksia.
 • Säilytä käyttöohje aina tuotteen yhteydessä ja varmista, että käyttöohje on mukana, kun luovutat tuotteen toiselle henkilölle.

Symbolit

Symbolit tässä dokumentaatiossa
Image alternative Lue käyttöohje ennen käyttämistä
Image alternative Toimintaohjeita ja muuta hyödyllistä tietoa
Image alternative Kierrätyskelpoisten materiaalien käsittely
Symbolit tuotteessa
Image alternative Lue käyttöohje
Image alternative Max. käyttöpaine
Image alternative Täyttömäärä
Image alternative CE-tarkastusnumero

Tuotetiedot

Image alternative -tuotteet on tarkoitettu ammattikäyttöön, ja niitä saa käyttää, huoltaa tai korjata vain valtuutettu, koulutettu henkilö. Käyttäjän pitää olla hyvin perillä käyttöön liittyvistä vaaroista. Tuote ja sen varusteet saattavat aiheuttaa vaaratilanteita, jos kokemattomat henkilöt käyttävät tuotetta ohjeiden vastaisesti tai muutoin asiattomasti.
Tyyppimerkinnän ja sarjanumeron löydät tyyppikilvestä.
 • Kirjoita sarjanumero oheiseen taulukkoon. Tuotteen tiedot tarvitaan, jos esität kysymyksiä myynti- tai huoltoedustajallemme.
  Tuotetiedot
  Vedensyöttölaite
  DWP 10
  Sukupolvi:
  01
  Sarjanumero:

Turvallisuus

Turvallisuusohjeet

 • Älä koskaan tee tuotteeseen minkäänlaisia muutoksia.
 • Älä koskaan tee turvaventtiiliin minkäänlaisia muutoksia.
 • Lapset ja nuoret eivät saa käyttää tätä tuotetta.
 • Älä koskaan täytä säiliöön vetyperoksidia tai muita happea luovuttavia aineita.
 • Jos ne joutuvat kosketuksiin painevesisäiliön materiaalien kanssa, seurauksena voi olla paineen räjähdyksenkaltainen nousu.
 • Varmista, ettei vedensyöttölaite lämpene suurinta sallittua käyttölämpötilaa lämpimämmäksi.
 • Jos se lämpenee suurinta sallittua käyttölämpötilaa lämpimämmäksi, säiliön paine voi nousta räjähdyksenkaltaisesti.
 • Pumpattaessa tarkkaile aina painemittaria, jotta suurin sallittu käyttöpaine ylity.
 • Tyhjennä säiliö päivittäin käytön jälkeen.
 • Älä koskaan jätä säiliöön jäämiä tai sakkaa.
 • Varastoi tuote kuivassa sekä lasten ja asiattomien henkilöiden ulottumattomissa.

Kuvaus

Tuoteyhteenveto

Image alternative
 1. Säiliö
 2. Täyttömäärän näyttö
 3. Tuurna
 4. Painemittari
 5. Turvaventtiili
 6. Pumppu
 7. Letkun liitosnippa jossa hana
 8. Letku
 9. Letkuliitin
 10. Poislaskuaukko

Tarkoituksenmukainen käyttö

Tässä kuvattu tuote on painevesisäiliö porauslaitteiden, betonisahojen ja katkaisulaikkakoneiden yhteydessä käytettäville jäähdytys- ja huuhtelunesteille. Yleensä nesteenä käytetään vettä.

Mahdollinen väärä käyttö

Tämä tuote ei sovellu seuraaville:
 • Herkästi syttyvät nesteet
 • Vetyperoksidi ja vastaavat happea luovuttavat aineet
 • Syövyttävät aineet (tietyt desinfiointi- ja kyllästysaineet, hapot, emäkset)
 • Ammoniakkia sisältävät nesteet
 • Liuotinaineet ja liuotinaineita sisältävät nesteet
 • Sitkaat, liimamaiset tai sakkoja muodostavat nesteet (maalit, rasvat)
 • Elintarvikkeisiin liittyvä käyttö
Tätä tuotetta ei missään tapauksessa saa käyttää:
 • Ulkopuolisella paineilmalähteellä
 • Nesteiden varastointiin ja säilytykseen
 • Silmäsuihkuna

Toimituksen sisältö

Säiliö ja pumppu, letku liittimineen, käyttöohje.
Muita tälle tuotteelle hyväksyttyjä järjestelmätuotteita löydät Hilti Store -liikkeestä tai nettiosoitteesta: www.hilti.group | USA: www.hilti.com

Tekniset tiedot

Säiliön materiaali on polyesteripinnoitettu teräs.
Omapaino
5,2 kg
Kokonaistilavuus
13 ℓ
Suurin sallittu täyttömäärä
10 ℓ
Tekninen jäännösmäärä
0,03 ℓ
Suurin sallittu käyttöpaine
6 bar
Suurin sallittu käyttölämpötila
40 ℃

Työkohteen valmistelu

Vedensyöttölaitteen kokoaminen

Image alternative
 1. Ennen kokoamista tarkasta, ettei säiliössä, pumpussa ja letkussa ole vaurioita.
 2. Liitä letku poislaskuaukkoon [1].
 3. Pumppaa tyhjään vedensyöttölaitteeseen 2 baarin paine [2].
  • Paine ei saa 30 minuutin kuluessa laskea yli 0,5 baaria!
 4. Tarkastukseksi vedä turvaventtiilin punaisesta nupista [3].
  • Paineen pitää poistua.

Vedensyöttölaitteen täyttö

Image alternative
 1. Täytä säiliöön vettä [1].
 2. Tarkasta täyttömääräkorkeus letkusta [2].
 3. Ohjaa läpinäkyvää letkua useita kertoja säiliössä ylhäältä alas [3].
  • Nestemääräkorkeus letkussa ja säiliössä yhdenmukaistuvat. Letkussa näkyvä nestepinta vastaa sitten säiliön täyttömääräkorkeutta, jonka voit lukea asteikolta.

Vedensyöttölaitteen valmistelu

Image alternative
 1. Kierrä pumppu kiinni säiliöön [1].
 2. Paina pumpun kahvaa alaspäin ja kierrä myötäpäivään [2].
  • Pumpun kahvan lukitus on avattu.
 3. Tuota säiliöön noin 2 baarin paine [3].
  • Paine ei saa ylittää 6 baaria (punainen viiva painemittarissa). Jos suurin sallittu paine ylittyy, turvaventtiili laukeaa ja päästää ylipaineen pois.
 4. Paina pumpun kahvaa alaspäin ja kierrä vastapäivään.
  • Pumpun kahva on lukittu.

Käyttö

Image alternative
 1. Liitä painevesisäiliön liitin liitosnippaan [1].
 2. Avaa hana.
  • Nesteen tulo alkaa.
  • Virtausmäärää voit säätää hanalla.
 3. Pumppaa lisää, jos paine laskee alle 1 baariin [2].
 4. Kun säiliö on tyhjentynyt, täytä se.

Käytön jälkeen

Image alternative
 1. Vedä turvaventtiilin punaisesta nupista niin kauan, että säiliö on paineeton.
 2. Sulje hana ja irrota liitin liitosnipasta [1].
 3. Lukitse pumpun kahva.
 4. Kierrä pumppu irti säiliöstä.
 5. Tyhjennä loppu vesi pois säiliöstä.
 6. Pyyhi vedensyöttöyksikkö kostealla kankaalla.
 7. Kiedo letku säiliön ympärille ja kiinnitä liitin vedensyöttölaitteen tuurnaan [2].
 8. Sijoita vedensyöttölaite kuivamista ja varastointia varten kuivaan sekä auringonvalolta ja pakkaselta suojattuun paikkaan.

Huolto ja hoito

Hoito- ja kunnossapitotyöt

Image alternative
 1. Tarkasta laite säännöllisin välein.
  • Suositamme tekemään 2 vuoden välein ulkoisen ja 5 vuoden välein sisäisen tarkastuksen, ja 10 vuoden välein paineastian lujuustarkastuksen. Tarkastukset on annettava pätevän asiantuntijan tehtäväksi.
 2. Pura pumppu [1] ja rasvaa O-rengas [a] sekä kumisuojus [b].
 3. Tee nämä huoltotyöt aina 50 käyttökerran jälkeen ja vähintään kerran vuodessa!
  Käyttöturvallisuuden varmistamiseksi käytä vain alkuperäisiä varaosia ja käyttömateriaaleja. Tälle tuotteelle hyväksyttyjä varaosia, kulutusmateriaaleja ja lisävarusteita löydät Hilti Store -liikkeestä tai osoitteesta: www.hilti.group .

Apua häiriötilanteisiin

Häiriöissä, joita ei ole kuvattu tässä taulukossa tai joita et itse pysty poistamaan, ota yhteys Hilti -huoltoon.

Häiriötilannetaulukko

Häiriö
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Vedensyöttölaitteessa ei synny painetta
Pumppua ei ole kierretty kunnolla kiinni
 • Kierrä pumppu kunnolla kiinni.
Pumpun O-rengas rikki
 • Korjauta laite Hilti -huollossa.
Kumisuojus rikki
 • Korjauta laite Hilti -huollossa.
Nestettä vuotaa ylhäältä pumpusta
Venttiililevy likaantunut tai rikki
 • Puhdista venttiililevy tai toimita laite korjattavaksi Hilti -huoltoon.
Turvaventtiili päästää paineen ulos liian aikaisin
Turvaventtiili rikki
 • Korjauta laite Hilti -huollossa.
Painemittari ei näytä säiliön painetta
Painemittari rikki
 • Korjauta laite Hilti -huollossa.

Hävittäminen

Image alternative Tätä tuotetta ei saa hävittää tavallisen sekajätteen mukana!
Hilti -laitteet ja -koneet on pääosin valmistettu kierrätyskelpoisista materiaaleista. Kierrätyksen edellytys on materiaalien asianmukainen lajittelu. Useissa maissa Hilti ottaa vanhat koneet ja laitteet vastaan kierrätystä ja hävitystä varten. Lisätietoja saat Hilti -huollosta tai -edustajalta.

Valmistajatiedot

Mallisarjan 3585 tuotteet HILTI DWP10 täyttävät painelaitedirektiivin 2014/68/EU vaatimukset, ja niissä on CE-merkki.
Jos sinulla on takuuehtoihin liittyviä kysymyksiä, ota yhteys paikalliseen Hilti -edustajaan.