Kieli

DG 150
DPC 20

Alkuperäiset ohjeet

Dokumentaation tiedot

Tästä dokumentaatiosta

 • Lue ehdottomasti tämä dokumentaatio ennen tuotteen käyttöönottoa. Se on turvallisen työnteon ja tuotteen ongelmattoman käsittelyn perusedellytys.
 • Noudata tässä dokumentaatiossa ja tuotteessa olevia turvallisuus- ja varoitushuomautuksia.
 • Säilytä käyttöohje aina tuotteen yhteydessä ja varmista, että käyttöohje on mukana, kun luovutat tuotteen toiselle henkilölle.

Merkkien selitykset

Varoitushuomautukset

Varoitushuomautukset varoittavat tuotteen käyttöön liittyvistä vaaroista. Seuraavia varoitustekstejä käytetään yhdessä symbolien kanssa:
Image alternative VAKAVA VAARA! Varoittaa välittömästä, uhkaavasta vaarasta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai jopa kuolema.
Image alternative VAARA! Varoittaa mahdollisesta vaarasta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai kuolema.
Image alternative VAROITUS! Varoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, josta voi seurata loukkaantuminen tai aineellinen vahinko.

Symbolit

Seuraavia symboleita käytetään:
Image alternative Lue käyttöohje ennen käyttämistä
Image alternative Toimintaohjeita ja muuta hyödyllistä tietoa
Image alternative Suojausluokka II (kaksinkertainen eristys)
Image alternative Halkaisija
Image alternative Nimellisjoutokäyntikierrosluku
Image alternative Kierrosta minuutissa
Image alternative Kierrosta minuutissa

Kuvat

Kuvissa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Nämä numerot viittaavat vastaavaan kuvaan tämän käyttöohjeen alussa.
Image alternative Numerointi kertoo työvaiheiden järjestyksen kuvissa ja saattaa poiketa numeroinnista tekstissä.
Image alternative Kohtanumeroita käytetään kuvassa Yleiskuva , ja ne viittaavat kuvatekstien numerointiin kappaleessa Tuoteyhteenveto .
Image alternative Tämän merkin tarkoitus on kiinnittää erityinen huomiosi tuotteen käyttöön ja käsittelyyn.

Tuotetiedot

Hilti -tuotteet on tarkoitettu ammattikäyttöön, ja niitä saa käyttää, huoltaa tai korjata vain valtuutettu, koulutettu henkilö. Käyttäjän pitää olla hyvin perillä käyttöön liittyvistä vaaroista. Tuote ja sen varusteet saattavat aiheuttaa vaaratilanteita, jos kokemattomat henkilöt käyttävät tuotetta ohjeiden vastaisesti tai muutoin asiattomasti.
 • Kirjoita sarjanumero oheiseen taulukkoon. Tuotteen tiedot tarvitaan, jos esität kysymyksiä myynti- tai huoltoedustajallemme.
Tuotetiedot
Tuotetiedot
Tuotetiedot
Hiomakone
DG 150
Sukupolvi
01
Sarjanumero

Tuotetiedot
Muuntaja
DPC 20
Sukupolvi
01
Sarjanumero

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vakuutamme, että tässä kuvattu tuote täyttää voimassa olevien direktiivien ja standardien vaatimukset. Kuva vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on tämän dokumentaation lopussa.
Tekninen dokumentaatio löytyy tästä:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Turvallisuus

Turvallisuusohjeet

Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvallisuusohjeet

Image alternative VAKAVA VAARA Lue kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet. Turvallisuus- ja käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet huolellisesti vastaisen varalle.
Turvallisuusohjeissa käytetty käsite ”sähkötyökalu” tarkoittaa verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja (joissa verkkojohto) ja akkukäyttöisiä sähkötyökaluja (joissa ei verkkojohtoa).
Työpaikan turvallisuus
 • Pidä työskentelyalue siistinä ja hyvin valaistuna. Työpaikan epäjärjestys ja valaisemattomat työalueet voivat johtaa tapaturmiin.
 • Älä käytä sähkötyökalua räjähdysalttiissa ympäristössä, jossa on syttyvää nestettä, kaasua tai pölyä. Sähkötyökalut synnyttävät kipinöitä, jotka saattavat sytyttää pölyn tai höyryt.
 • Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua käyttäessäsi. Voit menettää sähkötyökalun hallinnan huomiosi suuntautuessa muualle.
Sähköturvallisuus
 • Sähkötyökalun pistokkeen pitää sopia pistorasiaan. Pistoketta ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä pistorasia-adaptereita suojamaadotettujen sähkötyökalujen yhteydessä. Alkuperäisessä kunnossa olevat pistokkeet ja sopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.
 • Vältä koskettamasta sähköä johtaviin pintoihin kuten putkiin, pattereihin, liesiin ja jääkaappeihin. Sähköiskun vaara kasvaa, jos kehosi maadottuu.
 • Älä aseta sähkötyökalua alttiiksi sateelle tai kosteudelle. Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään lisää sähköiskun vaaraa.
 • Älä kanna tai ripusta sähkötyökalua verkkojohdostaan äläkä vedä pistoketta irti pistorasiasta johdosta vetämällä. Pidä johto loitolla kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista ja liikkuvista osista. Vahingoittuneet tai toisiinsa kietoutuneet johdot lisäävät sähköiskun vaaraa.
 • Kun käytät sähkötyökalua ulkona, käytä ainoastaan ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa. Ulkokäyttöön soveltuvan jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
 • Jos sähkötyökalua on välttämätöntä käyttää kosteassa ympäristössä, käytä vikavirtasuojakytkintä. Vikavirtasuojakytkimen käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
Henkilöturvallisuus
 • Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja noudata tervettä järkeä sähkötyökalua käyttäessäsi. Älä käytä sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Sähkötyökalua käytettäessä hetkellinenkin varomattomuus saattaa aiheuttaa vakavia vammoja.
 • Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita ja aina suojalaseja. Henkilökohtaiset suojavarusteet, kuten hengityssuojain, luistamattomat turvajalkineet, kypärä ja kuulosuojaimet, pienentävät oikein käytettyinä loukkaantumisriskiä sähkötyökalun käyttötilanteesta riippuen.
 • Varo tahatonta käynnistämistä. Varmista, että sähkötyökalu on kytketty pois päältä, ennen kuin liität sen verkkovirtaan ja/tai liität siihen akun, otat sen käteesi tai kannat sitä. Jos kannat sähkötyökalua sormi käyttökytkimellä tai liität pistokkeen pistorasiaan käyttökytkimen ollessa käyntiasennossa, altistat itsesi onnettomuuksille.
 • Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvitaltat, ennen kuin käynnistät sähkötyökalun. Työkalu tai avain, joka sijaitsee sähkötyökalun pyörivässä osassa, saattaa johtaa loukkaantumiseen.
 • Vältä vaikeita työskentelyasentoja. Varmista aina tukeva seisoma-asento ja tasapaino. Siten voit paremmin hallita sähkötyökalua odottamattomissa tilanteissa.
 • Käytä työhösi soveltuvia vaatteita. Älä käytä löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet loitolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet, korut ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
 • Jos pölynpoisto- ja keräilylaitteita voidaan asentaa, sinun on tarkastettava, että ne on liitetty oikein ja että niitä käytetään oikealla tavalla. Pölynpoistovarustuksen käyttö vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
Sähkötyökalun käyttö ja käsittely
 • Älä ylikuormita konetta. Käytä kyseiseen työhön tarkoitettua sähkötyökalua. Sopivaa sähkötyökalua käyttäen työskentelet paremmin ja varmemmin tehoalueella, jolle sähkötyökalu on tarkoitettu.
 • Älä käytä sähkötyökalua, jonka käyttökytkin ei toimi. Sähkötyökalu, jota ei enää voida käynnistää ja pysäyttää käyttökytkimellä, on vaarallinen ja se täytyy korjata.
 • Irrota pistoke pistorasiasta ja/tai irrota akku ennen kuin muutat säätöjä, vaihdat terää tai lisävarusteita ja kun lopetat työkalun käyttämisen. Tämä turvatoimenpide estää sähkötyökalun tahattoman käynnistysriskin.
 • Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun niitä ei käytetä. Älä anna toisten henkilöiden käyttää sähkötyökalua, elleivät he ole perehtyneet sen käyttöön ja lukeneet käyttöohjeita . Sähkötyökalut ovat vaarallisia, jos niitä käyttävät kokemattomat henkilöt.
 • Hoida sähkötyökalujasi huolella. Tarkasta, että liikkuvat osat toimivat moitteettomasti eivätkä ole puristuksissa, ja tarkasta myös, ettei sähkötyökalussa ole murtuneita tai vaurioituneita osia, jotka saattaisivat haitata sen toimintaa. Korjauta vaurioituneet osat ennen työkalun käyttämistä. Usein loukkaantumisten ja tapaturmien syynä on sähkötyökalujen laiminlyöty huolto.
 • Pidä terät terävinä ja puhtaina. Huolella hoidetut terät, joiden leikkausreunat ovat teräviä, eivät jumitu herkästi, ja niillä työnteko on kevyempää.
 • Käytä sähkötyökalua, lisävarusteita ja tarvikkeita, teriä jne. niiden käyttöohjeiden mukaisesti. Ota tällöin työolosuhteet ja suoritettava työtehtävä huomioon. Sähkötyökalun käyttö muuhun kuin sille tarkoitettuun käyttöön saattaa johtaa vaarallisiin tilanteisiin.
Huolto
 • Anna koulutettujen ammattihenkilöiden korjata sähkötyökalusi ja hyväksy korjauksiin vain alkuperäisiä varaosia. Siten varmistat, että sähkötyökalu säilyy turvallisena.

Yhteiset turvallisuusohjeet koskien hiontaa, hiontaa hiomapaperilla, harjaterien käyttöä, kiillottamista ja katkaisuhiontaa:

DG 150
 • Tätä sähkötyökalua on käytettävä hiomakoneena. Ota huomioon kaikki turvallisuusohjeet, käytön ohjeet, kuvat ja tiedot, jotka saat koneen mukana. Jos et noudata seuraavia ohjeita, saatat saada sähköiskun, aiheuttaa tulipalon ja / tai loukkaantua vakavasti.
 • Tämä sähkötyökalu ei sovellu hiomiseen hiomapaperia käyttäen, harjaamiseen, kiillottamiseen ja katkaisuhiontaan. Tämän sähkötyökalun käyttäminen muihin työtehtäviin, kuin mihin kone on suunniteltu, saattaa aiheuttaa vaaratilanteita ja loukkaantumisia.
 • Älä käytä lisävarusteita tai tarvikkeita, joita valmistaja ei erityisesti ole suunnitellut ja suositellut tähän sähkötyökaluun. Vaikka pystyisitkin kiinnittämään lisävarusteen tai tarvikkeen sähkötyökaluusi, kokonaisuus ei välttämättä ole käytön kannalta turvallinen.
 • Koneeseen kiinnitetyn työkaluterän sallitun kierrosluvun pitää olla vähintään yhtä suuri kuin sähkötyökalun ilmoitettu maksimikierrosluku. Sallittua nopeammin pyörivä työkaluterä saattaa murtua, jolloin sen kappaleita voi sinkoutua vaarallisesti.
 • Työkaluterän ulkohalkaisijan ja vahvuuden pitää vastata sähkötyökalun tiedoissa annettuja mittatietoja. Mitoitukseltaan vääränlaista työkaluterää ei suojata tai valvota oikein.
 • Kiinnityskierteellisten työkaluterien pitää tarkasti sopia koneen hiomakaran kierteeseen. Jos työkaluterä kiinnitetään laipalla, työkaluterän reiän halkaisijan pitää sopia kiinnityskohdan halkaisijaan laipassa. Työkaluterät, joita ei saa tarkasti oikein kiinnitettyä sähkötyökaluun, pyörivät epätasaisesti, tärisevät voimakkaasti ja saattavat johtaa sähkötyökalun hallinnan menettämiseen.
 • Älä kiinnitä vaurioituneita työkaluteriä. Tarkasta työkaluterän kunto aina ennen käyttämistä; tarkasta esimerkiksi hiomalaikan mahdolliset murtumat ja halkeamat, hiomalautasen murtumat ja kuluneisuus sekä harjaustyökalujen irronneet tai katkenneet harjat. Jos sähkötyökalu tai siihen tarkoitettu työkaluterä putoaa, tarkasta, ettei vaurioita syntynyt tai käytä ehjää työkaluterää. Kun olet tarkastanut ja kiinnittänyt työkaluterän, pysy itse ja pidä muut henkilöt turvallisen etäällä pyörivästä työkaluterästä ja käytä konetta minuutin ajan huippukierrosluvulla. Vaurioitunut työkaluterä ei yleensä kestä tätä testiaikaa.
 • Käytä henkilökohtaista suojavarustustasi. Käytä työtehtävästäsi riippuen kokokasvosuojusta, silmäsuojia tai suojalaseja. Tarpeen mukaan käytä hengityssuojainta, kuulosuojaimia, suojakäsineitä ja suojaesiliinaa, jotka suojaavat sinua hionta- ja materiaalihiukkasilta. Suojaa silmäsi erilaisissa työtehtävissä sinkoilevilta hiukkasilta ja muruilta. Pöly- ja hengityssuojaimen pitää pystyä suodattamaan työtehtävässä syntyvä pöly. Jos pitemmän aikaa altistut kovalle melulle, kuulosi saattaa vaurioitua.
 • Ota myös muut ihmiset työpisteesi lähistöllä huomioon. Kaikkien työpisteesi alueelle tulevien henkilöiden pitää käyttää henkilökohtaisia suojavarusteitaan. Työkappaleesta tai työkaluterästä sinkoavat kappaleet saattavat aiheuttaa vammoja varsinaisen työpisteesi alueen ulkopuolellakin.
 • Pidä sähkötyökalusta kiinni vain sen eristetyistä kahvapinnoista, jos teet työtä, jossa sähkötyökalun työkaluterä saattaa osua rakenteen sisällä olevaan virtajohtoon tai sähkötyökalun omaan verkkojohtoon. Jos terä osuu virtajohtoon, koneen metalliosiin saattaa johtua virta, jolloin saatat saada sähköiskun.
 • Pidä verkkojohto mahdollisimman etäällä pyörivästä työkaluterästä. Jos menetät koneen hallinnan, terä saattaa osua verkkojohtoon tai tarttua kiinni johonkin tai saatat satuttaa kätesi tai käsivartesi pyörivään työkaluterään.
 • Älä koskaan laske sähkötyökalua käsistäsi ennen kuin sen työkaluterä on täysin pysähtynyt. Pyörivä työkaluterä saattaa vaarallisesti osua laskutason pintaan, minkä seurauksena saatat menettää koneen hallinnan.
 • Älä pidä sähkötyökalua käynnissä, kun kannat sitä. Vaatteesi saattaisivat osua pyörivään työkaluterään, minkä seurauksena työkaluterä saattaisi leikkautua kehoosi.
 • Puhdista sähkötyökalusi jäähdytysilmaraot säännöllisin välein. Moottorin jäähdytyspuhallin imee pölyä koneen kotelon sisään, ja metallipölyn suuri määrä voi aiheuttaa sähköisen vaaratilanteen.
 • Älä käytä sähkötyökalua syttyvien materiaalien lähellä. Kipinät saattaisivat sytyttää tällaiset materiaalit.
 • Älä käytä sähkötyökalussa työkaluteriä, jotka vaativat jäähdytystä nesteellä. Veden tai muun nesteen käyttö jäähdytykseen saattaa aiheuttaa sähköiskun.
Takaisku ja siihen liittyvät turvallisuusohjeetTakaiskulla tarkoitetaan pyörivän työkaluterän kuten hiomalaikan, hiomalautasen, harjaterän jne. kiinni tarttumisen tai juuttumisen seurauksena tapahtuvan työkaluterän äkillisen pysähtymisen aiheuttamaa koneen äkillistä reaktiota. Sen seurauksena sähkötyökalu liikahtaa juuttumiskohdasta hallitsemattomasti työkaluterän käyttösuuntaan nähden vastakkaiseen suuntaan.
Jos esimerkiksi hiomalaikka tarttuu kiinni tai juuttuu työkappaleeseen, hiomalaikan työkappaleeseen upotettu reuna pureutuu kiinni ja sen seurauksena kone saattaa iskeä takaisin. Hiomalaikka liikahtaa koneen käyttäjää kohti tai hänestä poispäin, riippuen laikan pyörimissuunnasta juuttumiskohdassa. Tällöin hiomalaikka saattaa myös murtua.
Takaisku aiheutuu sähkötyökalun väärästä tai virheellisestä käyttämisestä. Sen esiintymistä voit välttää noudattamalla seuraavassa annettuja ohjeita.
 • Pidä sähkötyökalusta kunnolla kiinni ja pidä kehosi sekä kätesi asennossa, jossa pystyt hyvin vastustamaan takaiskuvoimia. Käytä aina lisäkahvaa, jos koneessa sellainen on, jotta pystyt parhaalla mahdollisella tavalla vastustamaan koneen takaiskuvoimia ja reaktiovoimia työn tekemisen ja aloittamisen aikana. Käyttäjän pitää tuntea takaisku- ja reaktiovoimien aiheuttamat vaarat.
 • Älä koskaan vie kättäsi pyörivän työkaluterän lähelle. Työkaluterä saattaisi takaiskutilanteessa osua käteesi.
 • Pyri pitämään sähkötyökalua siten, että kehosi ei ole sähkötyökalun takaiskun kannalta vaarallisella alueella. Takaisku liikuttaa sähkötyökalua työstöliikkeen vastakkaiseen suuntaan hiomalaikan juuttuessa.
 • Tee työtä erityisen varovasti reunojen, terävien kulmien jne. lähellä. Varo, ettei työkaluterä pääse iskemään takaisin työkappaleesta poispäin tai tarttumaan kiinni. Pyörivä työkaluterä pyrkii tarttumaan kiinni kulmien tai terävien reunojen lähellä tai vaurioituessaan. Silloin seurauksena on hallinnan menettäminen tai takaisku.
 • Älä käytä ketjusahanterää tai hammastettua sahanterää. Tällaiset työkaluterät aiheuttavat usein takaiskuja tai sähkötyökalun hallinnan menettämisen.
DG 150
Erityiset turvallisuusohjeet koskien hiontaa ja katkaisuhiontaa:
 • Käytä ainoastaan sähkötyökaluusi tarkoitettuja hiomatyökaluja ja näille hiomatyökaluille tarkoitettua teräsuojusta. Hiomatyökalut, joita ei ole tarkoitettu tähän sähkötyökaluun, ovat riittämättömästi suojattuja ja käytössä epävarmoja.
 • Taivutettu hiomalaikka on kiinnitettävä siten, että laikan hiomapinta-ala ei ulotu teräsuojuksen reunatason yli. Virheellisesti kiinnitetty hiomalaikka, joka ulottuu teräsuojuksen reunatason yli, ei ole riittävästi suojattu.
 • Teräsuojus pitää kiinnittää sähkötyökaluun ja säätää siten, että turvallisuus on paras mahdollinen, ts. siten, että mahdollisimman pieni osa hiomatyökalusta on näkyvissä käyttäjän suuntaan. Teräsuojuksen tehtävä on suojata käyttäjää sinkoilevilta kappaleilta, estää hiomatyökalun koskettaminen vahingossa ja suojata kipinöiltä, jotka saattaisivat esimerkiksi sytyttää vaatteet.
 • Hiomatyökaluja saa käyttää vain niiden suositeltuihin käyttötarkoituksiin. Esimerkiksi: Älä koskaan käytä katkaisulaikan kylkipintaa hiomiseen. Katkaisulaikat on tarkoitettu materiaalin leikkaamiseen laikan kehäpinnalla. Jos laikkaan vaikuttaa sivusuuntainen voima, siitä saattaa irrota hioma-ainepalasia.
 • Käytä aina ehjää, oikean kokoista ja oikean muotoista kiinnityslaippaa valitsemasi hiomalaikan kiinnittämiseen. Kunnolla sopivat laipat tukevat hiomalaikkaa ja vähentävät siten laikkapalasten irtoamisvaaraa. Katkaisulaikkojen laipat voivat olla erilaiset kuin muiden hiomalaikkojen laipat.
 • Älä käytä suurempien sähkötyökalujen kuluneita hiomalaikkoja. Suurempien sähkötyökalujen hiomalaikkoja ei ole suunniteltu pienempien sähkötyökalujen suuremmille kierrosluvuille, joten tällaiset laikat saattavat murtua.

Muut turvallisuusohjeet

Henkilöturvallisuus
 • Koneeseen ei saa tehdä minkäänlaisia muutoksia.
 • Pidä käsikahvat kuivina, puhtaina, öljyttöminä ja rasvattomina.
 • Varmista, että sivukahva on oikein asennettu ja kunnolla kiinni. Pidä aina molemmin käsin kiinni koneen käsikahvoista.
 • Pidä työssäsi rentouttavia taukoja, joiden aikana tee sormivoimisteluliikkeitä varmistaaksesi sormiesi hyvän verenkierron.
 • Konetta ei ole tarkoitettu voimiltaan heikkojen henkilöiden käyttöön ilman opastusta ja apua.
 • Älä jätä konetta lasten ulottuville.
 • Vältä pyörivien osien koskettamista. Kytke kone päälle vasta, kun olet juuri aloittamassa työn. Pyörivien osien koskettaminen, etenkin pyörivien työkaluterien, saattaa aiheuttaa loukkaantumisia.
 • Hiottaessa voi syntyä vaarallista hiontapölyä. Selvitä hiottaessa syntyvän pölyn haittaluokitus jo ennen työskentelyn aloittamista. Konetta käyttäessäsi käytä pölynpoistoon imuria, joka maakohtaisten pölysuojausmääräysten mukaisesti soveltuu kyseisen haittaluokituksen pölyn imurointiin.
 • Tiettyjen materiaalien kuten lyijypitoisen maalin, joidenkin puulajien, kvartsia sisältävän betonin / muurauksen / kivetyksen ja mineraalien sekä metallien pölyt voivat olla terveydelle vaarallisia. Pölyjen ihokosketus tai hengittäminen saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita ja/tai hengitystiesairauksia koneen käyttäjälle tai lähellä oleville henkilöille. Tietyt pölyt kuten tammen tai pyökin pöly on luokiteltu syöpää aiheuttaviksi, erityisesti jos niihin liittyy puunkäsittelyn lisäaineita (kromaatti, puunsuoja-aineet). Asbestia sisältäviä materiaaleja saavat työstää vain erikoiskoulutetut henkilöt. Käytä mahdollisuuksien mukaan pölynpoistovarustusta. Jotta pölynpoisto on mahdollisimman tehokas, käytä soveltuvaa liikuteltavaa pölynpoistovarustusta. Tarvittaessa käytä hengityssuojainta, joka soveltuu kyseessä olevalla pölylle. Varmista työpisteen hyvä tuuletus ja noudata eri materiaalien työstöstä annettuja maakohtaisia ohjeita ja määräyksiä.
 • Irrota ulkonevat osat kuten naulat, ruuvit jne. huolellisesti ennen hiomisen aloittamista.
 • Hiottaessa saattaa syntyä sinkoutuvia kipinöitä. Varmista, ettei kenellekään aiheudu vaaraa.
Sähkötyökalujen käyttö ja hoito
 • Kiinnitä irrallinen työkappale. Käytä työkappaleen kiinnittämiseen sopivia kiinnittimiä tai ruuvipenkkiä. Näin varmistat, että työkappale pysyy turvallisemmin paikallaan kuin käsin pideltäessä, ja lisäksi molemmat kätesi ovat vapaat koneen käyttämiseen.
 • Tarkasta aina ennen koneen käyttämistä ja myös tauon pitämisen jälkeen, että työkaluterä on kunnolla kiinni.
Sähköturvallisuus
 • Tarkasta ennen työn aloittamista esimerkiksi metallinilmaisimella, onko työskentelyalueella rakenteiden sisälle asennettuja sähköjohtoja ja kaasu- tai vesiputkia. Koneen ulkopinnan metalliosiin saattaa johtua jännite, jos vahingossa osut sähköjohtoon. Tästä aiheutuu vakava sähköiskun vaara.
 • Älä koskaan hiomakonetta DG 150 kuormitettuna käyttäessäsi irrota pistoketta verkkoliitännästä DPC 20.
 • Tarkasta verkkojohdon kunto säännöllisesti, ja jos havaitset vaurioita, vaihdata verkkojohto erikoiskorjaamossa. Jos sähkötyökalun verkkojohto on vaurioitunut, sen tilalle on vaihdettava erityisesti tähän käyttöön tarkoitettu ja hyväksytty johto; näitä johtoja on saatavana huolto-organisaation kautta. Tarkasta jatkojohdon kunto säännöllisesti, ja vaihda johto, jos havaitset vaurioita. Jos verkkojohto tai jatkojohto vaurioituu työskentelyn aikana, älä kosketa johtoa. Irrota verkkopistoke pistorasiasta. Vaurioituneet verkkojohdot ja jatkojohdot aiheuttavat vakavan sähköiskun vaaran.
 • Tarkastuta likaantunut kone säännöllisin välein Hilti-huollossa, jos työstät sähköä johtavia materiaaleja usein. Koneen pintaan kertynyt pöly, etenkin sähköä johtavien materiaalien pöly, tai kosteus saattavat epäsuotuisissa tilanteissa aiheuttaa sähköiskun.
Henkilökohtainen turvallisuus
 • Varmista työpaikan hyvä tuuletus. Suositamme suodatusluokan P2 hengityssuojaimen käyttämistä.
 • Timanttikuppilaikka ja teräsuojuksen tai koneen osat (vaihteistokotelo) saattavat käytön aikana kuumentua. Palovammojen välttämiseksi kosketa näitä osia vain suojakäsineitä käyttäen.

Kuvaus

Tuoteyhteenveto

Image alternative
 1. Käyttökytkin
 2. Sivukahva
 3. Teräsuojus täydellinen
 4. Kiinnityspanta
 5. Kiinnitysvipu
 6. LED-merkkivalo
 7. Laitepistorasia
 8. Kierrosluvun valintakytkin (nopeus 1 ja 2)
 9. Sivukahvan kiinnitysruuvi
 10. Säätöruuvi

Koneen osat ja käyttöelementit

Image alternative
 1. Kiintoavain
 2. Kiinnitysmutteri
 3. Timanttikuppilaikka
 4. Pieni lamellitiiviste
 5. Kiinnityslaippa
 6. Suuri lamellitiiviste
 7. Kiinnitysrengas
 8. Kara
 9. Lukkorengas
 10. Teräsuojuksen alaosa
 11. Teräsuojuksen yläosa
 12. Karan lukituspainike

Koneen osat, näyttö- ja käyttöelementit

Image alternative
 1. LED-merkkivalo
 2. Verkkojohto
 3. Ohjainreuna
 4. Kantokahva
 5. Johdon kiinnityskohta
 6. Kannellinen pistorasia
 7. Lukitusnokka

Tarkoituksenmukainen käyttö

Kuvattu tuote on sähkökäyttöinen timanttihiomakone. Se on tarkoitettu kiviainesmateriaalien hiontaan ammattikäytössä. Hiomakonetta DG 150 saa käyttää vain yhdessä muuntajan DPC 20 kanssa. Tehokkaan pölynpoiston varmistamiseksi on aina käytettävä pölynpoistovarustusta.

Tämä hiomakone on tarkoitettu vain pinnoittamattomien kiviaineispitoisten materiaalien sekä betonin ohuiden pinnoitteiden ja vastaavankaltaisten, kerrospaksuudeltaan enintään 3 mm:n (0,12 tuumaa) kiviaineispitoisten materiaalien kuivaan hiontaan.

Mahdollinen väärä käyttö

Tuotetta ei saa käyttää räjähdysvaarallisessa ympäristössä.
Tuotetta ei saa käyttää märkähiontaan.
Tuotetta ei saa käyttää terveydelle vaarallisten tai herkästi syttyvien materiaalien (esimerkiksi asbesti, magnesium, puu) työstämiseen.

Toimituksen sisältö

Hiomakone DG 150, muuntaja DPC 20, kiinnityslaippa, kiinnitysmutteri, kiintoavain, käyttöohje.
Muita tälle tuotteelle hyväksyttyjä järjestelmätuotteita löydät Hilti Store -liikkeestä tai nettiosoitteesta: www.hilti.group | USA: www.hilti.com

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot DG 150

Nimelliskierrosluku nopeudella I
4 700/min
Nimelliskierrosluku nopeudella II
6 600/min
Paino DG 150 EPTA 01/2003 mukaan
4,1 kg
Suojausluokka (EN 60745 1)
Suojausluokka II (kaksinkertainen eristys)
Pikapysäytys pois päältä kytkemisen jälkeen
≤ 2 s
Lamellitiivisteen ja työstettävän pinnan välinen optimaalinen etäisyys
0 mm … 1 mm

Tekniset tiedot DPC 20

Jos konetta käytetään generaattoriin tai muuntajaan liitettynä, generaattorin tai muuntajan antotehon pitää olla vähintään kaksi kertaa niin suuri kuin koneen tyyppikilpeen merkitty nimellisottoteho. Muuntajan tai generaattorin käyttöjännitteen pitää aina olla rajoissa +5 % ja -15 % koneen nimellisjännitteestä.
Annetut tiedot pätevät nimellisjännitteellä 230 V. Muut jännitteet ja koneen mallin maakohtaiset erot voivat aiheuttaa poikkeamia näihin tietoihin nähden. Nimellisjännitteen ja verkkovirran taajuuden sekä nimellisottotehon ja nimellisvirran tiedot löydät tyyppikilvestä.

230 V
Nimellisvirta
9,2 A
Tehonotto
2 100 W
Nimellistaajuus
50 Hz
Paino DPC 20 EPTA 01/2003 mukaan
3,4 kg

Melutiedot ja tärinäarvot EN 60745 mukaan

Tässä käyttöohjeessa annetut äänenpaine- ja tärinäarvot on mitattu standardoitujen mittausmenetelmien mukaisesti, ja näitä arvoja voidaan käyttää sähkötyökalujen vertailussa. Ne soveltuvat myös altistumisten tilapäiseen arviointiin. Annetut arvot koskevat sähkötyökalun pääasiallisia käyttötarkoituksia. Jos sähkötyökalua kuitenkin käytetään muihin tarkoituksiin, poikkeavia työkaluja tai teriä käyttäen tai puutteellisesti huollettuna, arvot voivat poiketa tässä ilmoitetuista. Tämä saattaa merkittävästi lisätä altistumista koko työskentelyajan aikana. Altistumisia tarkasti arvioitaessa on otettava huomioon myös ne ajat, jolloin kone on kytketty pois päältä tai jolloin kone on päällä, mutta sillä ei tehdä varsinaista työtä. Tämä saattaa merkittävästi vähentää altistumista koko työskentelyajan aikana. Käyttäjän suojaamiseksi melun ja/tai tärinän vaikutukselta ryhdy tarpeellisiin turvatoimenpiteisiin kuten: Sähkötyökalun ja siihen kiinnitettävien työkaluterien huolto, käsien lämpimänä pitäminen, työtehtävien organisointi.
Melutiedot
Tyypillinen A‑painotettu melupäästön äänenpainetaso (LpA)
88 dB(A)
Tyypillinen A-painotettu melutehotaso (LWA)
99 dB(A)
Epävarmuus
3 dB
Tärinäarvot
Kolmen akselin suuntainen tärinäarvo
5,8 m/s²
Epävarmuus (K)
1,5 m/s²

Käyttö

Työkohteen valmistelu

VAROITUS
Loukkaantumisvaara! Tuotteen käynnistyminen vahingossa.
 • Irrota pistoke verkkopistorasiasta, ennen kuin muutat koneen säätöjä tai vaihdat lisävarusteosia.
Noudata tässä dokumentaatiossa ja tuotteessa olevia turvallisuus- ja varoitushuomautuksia.

Teräsuojuksen säätö

 1. Aseta kone työstettävälle pinnalle.
 2. Avaa kiinnitysvipu.
 3. Kierrä kiinnitysrengasta lamellitiivisteen kanssa, kunnes lamellitiivisteen ja työstettävän pinnan välinen etäisyys on optimaalinen.
 4. Kierrä teräsuojus haluamaasi asentoon.
 5. Sulje kiinnitysvipu.
  Jos teräsuojus vipu suljettuna ei ole tiukka, voit kiristää kiinnityspantaa kiertämällä säätöruuvia ruuvitaltalla myötäpäivään.
  Jos teräsuojus vipu avattuna ei liiku, voit löystyttää kiinnityspantaa kiertämällä säätöruuvia ruuvitaltalla vastapäivään.

Teräsuojuksen säätö seinän reunassa tehtävää työtä varten

 1. Avaa kiinnitysvipu.
 2. Kierrä teräsuojuksen yläosaa alaosan suuntaan, kunnes asento on haluamasi.
 3. Aseta kone työstettävälle pinnalle.
 4. Kierrä kiinnitysrengasta lamellitiivisteen kanssa, kunnes lamellitiivisteen ja työstettävän pinnan välinen etäisyys on optimaalinen.
 5. Sulje kiinnitysvipu.
  Kun teet työtä seinän reunan lähellä, teräsuojuksesta saattaa päästä tavallista enemmän pölyä.

Sivukahvan säätö

 1. Löystytä sivukahva kiertämällä kiinnitysruuvia vastapäivään.
 2. Käännä sivukahvaa eteen- tai taaksepäin, kunnes se on haluamassasi asennossa.
 3. Lukitse sivukahva kiertämällä kiinnitysruuvia myötäpäivään.

Timanttikuppilaikan kiinnitys

 1. Aseta kiinnityslaippa O-muotoinen syvennys edellä karaan siten, että kiinnityslaippa vastaa karaan muotosulkeisesti.
 2. Aseta hiomalaikka kiinnityslaipan keskitysolakkeeseen.
 3. Kierrä kiinnitysmutteri myötäpäivään karaan ja kiristä se kiintoavaimella kiinni moottorin tuntuvaa vastetta vasten.

Timanttikuppilaikan irrotus

 1. Paina karan lukituspainiketta ja pidä se painettuna.
 2. Irrota kiinnitysmutteri kiinnittämällä siihen kiintoavain ja sitten vastapäivään kiertäen.
 3. Irrota kiinnitysmutteri.
 4. Vapauta karajarrun lukituspainike ja ota timanttikuppilakka pois.

Työskentely

Timanttikuppilaikan kierrosluvun säätö

 1. Käytä nopeutta I hioessasi pehmeää kiviainespitoista materiaalia kuten maalia sementtirappauspinnalta, pölynpoiston tehostamiseen ja hioessasi pinnoitetta pehmeältä materiaalilta, jolloin konetta on kevyempi ohjata.
 2. Käytä nopeutta II hioessasi kovaa kiviaineispitoista materiaalia kuten betonia, laastia tai kiveä, jotta pystyt käyttämään työkaluterän ja koneen täyttä tehoa.

Koneen kytkeminen päälle

 1. Liitä hiomakone rakennustyömaaimuriin.
 2. Liitä hiomakoneen pistoke laitteen DPC 20 pistorasiaan.
 3. Liitä laitteen DPC 20 verkkopistoke verkkopistorasiaan.
  • LED palaa vihreänä.
 4. Nosta kone työstettävältä pinnalta.
 5. Työnnä käyttökytkin eteenpäin päälle-asentoon (I).
  • Käyttökytkin lukittuu päälle-asentoon (I).

Uuden timanttikuppilaikan koekäyttö

VAROITUS
Loukkaantumisvaara. Vaurioitunut timanttikuppilaikka voi irrota.
 • Älä käytä värisevää timanttikuppilaikkaa, ja suojaa timanttikuppilaikat iskuilta, kolhuilta ja rasvalta.
 • Anna koneen käydä ilman kuormitusta vähintään 1 minuutin ajan.

Hionta

 1. Ohjaa hiomakonetta aina lähellä työstettävää pintaa.
 2. Liikuta konetta edestakaisin.
 3. Tee työtä kohtuullisella voimalla; älä paina konetta materiaalia vasten.

Koneen kytkeminen pois päältä

 1. Paina käyttökytkintä.
  • Vapauttamisen jälkeen käyttökytkin ponnahtaa pois päältä -asentoon (0).
 2. Irrota pistoke verkkopistorasiasta.
 3. Jos olet käyttänyt rakennustyömaaimuria, irrota koneen ja rakennustyömaaimurin välinen letku.

Tuotteen hoito

 • Pidä hiomakone ja etenkin sen kahvapinnat kuivina, puhtaina, öljyttöminä ja rasvattomina. Älä käytä silikonia sisältäviä puhdistus- tai hoitoaineita.
 • Älä koskaan käytä hiomakonetta, jos sen jäähdytysilmaraot ovat tukkeutuneet. Puhdista jäähdytysilmaraot varovasti kuivalla harjalla. Varo, ettei tuotteen sisään pääse tunkeutumaan vieraita esineitä.
 • Puhdista koneen ulkopinnat kevyesti kostutetulla liinalla säännöllisin välein. Älä käytä puhdistamiseen vesisuihkua, paine- tai höyrypesuria äläkä juoksevaa vettä.

Teräsuojuksen lamellitiivisteen irrotus

 1. Irrota timanttikuppilaikka.
 2. Paina kiinnitysrenkaan kolme puristinta ruuvitaltalla teräsuojuksen reunan yli.
 3. Irrota suuri lamellitiiviste kiinnitysrenkaasta.
 4. Paina ruuvitaltalla kahta avausuraa teräsuojuksen ulkopinnassa ja poista pieni lamellitiiviste.

Teräsuojuksen lamellitiivisteen asennus

 1. Puhdista karkeat pölyhiukkaset kiinnitysurista.
 2. Paina pieni lamellitiiviste ohjaimeen teräsuojuksessa siten, että tiiviste lukittuu paikalleen.
 3. Laita suuri lamellitiiviste uraan kiinnitysrenkaassa.
 4. Paina kiinnitysrengas lamellitiivisteen kanssa teräsuojuksen reunan yli siten, että rengas lukittuu paikalleen.

Apua häiriötilanteisiin

DG 150

Häiriö
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Konetta ei saa kytkettyä päälle.
Verkkojännitteessä on ollut katkos.
 • Työnnä käyttökytkin ensin asentoon pois päältä (0) ja sitten takaisin asentoon päällä (I).
Koneen teho heikko.
Verkkojännite on liian pieni.
 • Valitse sopiva jännitelähde.
LED vilkkuu punaisena.
Kone ylikuumentunut.
 • Kytke kone pois päältä ja anna jäähtyä, kunnes punainen LED sammuu.
Teräsuojukselta pääsee paljon pölyä.
Imuria ei ole liitetty.
 • Liitä imuri.
Lamellitiiviste ei vastaa kunnolla työstettävään pintaan, joten pölyä pääsee teräsuojuksen ja työstettävän pinnan välistä.
 • Säädä teräsuojus työstettävään pintaan nähden.
Lamellitiiviste on kulunut.
 • Vaihda lamellitiiviste.
Imurin imuteho on liian pieni, koska suodatin on pahoin likaantunut.
 • Jos suodattimen automaattinen puhdistus on kytketty pois päältä, kytke se päälle ja anna imurin toimia 30 sekunnin ajan.
 • Anna imurin käydä 30 sekunnin ajan letku tukittuna.
 • Huuhtele suodatin V 20/40 universal ja suodatin VC 20/40 performance vesiletkun vedellä. Älä koskaan kopauttele suodatinta seinää tai lattiaa vasten, koska siten voisi syntyä mikroreikiä, joista pöly pääsee läpi.
 • Vaihda suodatin.
Imurin imuteho on liian pieni, koska asennettu väärä suodatin.
 • Käytä suodatinta V 20/40 universal tai suodatinta VC 20/40 performance, jos imuroit vettä, lietettä tai kosteaa likaa.
 • Käytä suodatinta VC 20/40 performance, jos imuroit suuria määriä mineraaliainespölyä (esimerkiksi sementtiä hiottaessa, leikattaessa tai imuroitaessa).
Imurin imuteho on liian pieni, koska hiotaan materiaalia, jonka pöly tukkii erittäin herkästi.
 • Käytä suodatinta VC 20/40 performance tai pölysuodatinpussia.
Imurin letkuliitäntä ei sovi hiomakoneeseen.
Väärä letkuliitäntä
 • Vaihda imuadapteri.
Työn eteneminen hidastuu.
Timanttikuppilaikka on tylsä.
 • Kiillota segmentit hiomalla voimakkaasti hiovaa materiaalia (Hilti -teroituslevyä tai voimakkaasti hiovaa kalkkikiveä).
Hiomakone jättää materiaalin pintaan hiomajälkiä.
Kuppilaikka irrottaa liikaa.
 • Käytä pehmeämpää kuppilaikkaa.

DPC 20

Häiriö
Mahdollinen syy
Ratkaisu
LED ei pala.
Verkkopistoke ei ole kunnolla kiinni.
 • Liitä pistoke verkkopistorasiaan.
Tulojohto rikki.
 • Tarkastuta DPC 20 Hilti -huollossa.
DPC 20 ei saa jännitettä.
 • Varmista, että imurin katkaisin on asennossa AUTO, jos DPC 20 on liitetty imuriin.
LED vilkkuu vihreänä.
Koneen teho on heikko.
Verkkojännite on liian pieni.
 • Valitse sopiva jännitelähde.
Jatkojohdon poikkipinta-ala on liian pieni.
 • Käytä jatkojohtoa, jonka poikkipinta-ala on riittävän suuri.
LED vilkkuu punaisena.
Laite on ylikuumentunut tai virransaannissa tai lämpötiloissa on esiintynyt epäsäännöllisyyksiä.
 • Kytke laite pois päältä ja anna sen jäähtyä, kunnes vihreä LED jälleen palaa.
 • Jos vihreä LED ei syty, tarkasta jännitteensaannin sulakkeet.

Häiriö jota ei ole taulukossa

 • Häiriöissä, joita ei ole kuvattu tässä taulukossa tai joita et itse pysty poistamaan, ota yhteys Hilti -huoltoon.

RoHS (vaarallisten aineiden käytön rajoittamisen direktiivi)

Vaarallisten aineiden taulukon löydät seuraavasta linkistä: qr.hilti.com/r2654.
Linkki RoHS-taulukkoon on tämän dokumentaation lopussa QR-koodina.

Hävittäminen

Image alternative Hilti -työkalut, -koneet ja -laitteet on pääosin valmistettu kierrätyskelpoisista materiaaleista. Kierrätyksen edellytys on materiaalien asianmukainen lajittelu. Useissa maissa Hilti ottaa vanhat koneet ja laitteet vastaan kierrätystä ja hävitystä varten. Lisätietoja saat Hilti -huollosta tai -edustajalta.
Image alternative
 • Älä hävitä sähkötyökaluja, elektronisia laitteita ja akkuja tavallisen sekajätteen mukana!

Valmistajan myöntämä takuu

 • Jos sinulla on takuuehtoihin liittyviä kysymyksiä, ota yhteys paikalliseen Hilti -edustajaan.
Image alternative
Image alternative