Kieli

GX 90-WF

Alkuperäiset ohjeet

Dokumentaation tiedot

Tästä dokumentaatiosta

 • Lue ehdottomasti tämä dokumentaatio ennen tuotteen käyttöönottoa. Se on turvallisen työnteon ja tuotteen ongelmattoman käsittelyn perusedellytys.
 • Noudata tässä dokumentaatiossa ja tuotteessa olevia turvallisuus- ja varoitushuomautuksia.
 • Säilytä käyttöohje aina tuotteen yhteydessä ja varmista, että käyttöohje on mukana, kun luovutat tuotteen toiselle henkilölle.

Merkkien selitykset

Varoitushuomautukset

Varoitushuomautukset varoittavat tuotteen käyttöön liittyvistä vaaroista. Seuraavia varoitustekstejä käytetään:
VAKAVA VAARA
VAKAVA VAARA !
 • Varoittaa uhkaavasta vaaratilanteesta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai jopa kuolema.
VAARA
VAARA !
 • Varoittaa mahdollisesta vaarasta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai kuolema.
VAROITUS
HUOMIO !
 • Varoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, josta voi seurata loukkaantuminen tai aineellinen vahinko.

Symbolit käyttöohjeessa

Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Noudata käyttöohjetta
Image alternative Toimintaohjeita ja muuta hyödyllistä tietoa
Image alternative Kierrätyskelpoisten materiaalien käsittely
Image alternative Älä hävitä sähkölaitteita ja akkuja tavallisen sekajätteen mukana
Image alternative Hilti Litiumioniakku
Image alternative Hilti Laturi

Symbolit kuvissa

Kuvissa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Nämä numerot viittaavat vastaavaan kuvaan tämän käyttöohjeen alussa.
Image alternative Numerointi kertoo työvaiheiden järjestyksen kuvissa ja saattaa poiketa numeroinnista tekstissä.
Image alternative Kohtanumeroita käytetään kuvassa Yleiskuva , ja ne viittaavat kuvatekstien numerointiin kappaleessa Tuoteyhteenveto .
Image alternative Tämän merkin tarkoitus on kiinnittää erityinen huomiosi tuotteen käyttöön ja käsittelyyn.

Tuotekohtaiset symbolit

Lisäsymbolit

Tässä dokumentaatiossa tai tuotteessa voidaan lisäksi käyttää seuraavia symboleita:
Image alternative Yleinen vaara
Image alternative Käytä suojalaseja
Image alternative Käytä suojakäsineitä
Image alternative Älä koskaan käytä akkua lyöntityökaluna.
Image alternative Älä päästä akkua putoamaan. Älä käytä akkua, johon on kohdistunut isku tai joka on muutoin vaurioitunut.

Tuotetiedot

Image alternative -tuotteet on tarkoitettu ammattikäyttöön, ja niitä saa käyttää, huoltaa tai korjata vain valtuutettu, koulutettu henkilö. Käyttäjän pitää olla hyvin perillä käyttöön liittyvistä vaaroista. Tuote ja sen varusteet saattavat aiheuttaa vaaratilanteita, jos kokemattomat henkilöt käyttävät tuotetta ohjeiden vastaisesti tai muutoin asiattomasti.
Tyyppimerkinnän ja sarjanumeron löydät tyyppikilvestä.
 • Kirjoita sarjanumero oheiseen taulukkoon. Tuotteen tiedot tarvitaan, jos esität kysymyksiä myynti- tai huoltoedustajallemme.
  Tuotetiedot
  Panosnaulain GX
  GX 90-WF
  Sukupolvi
  01
  Sarjanumero

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Image alternative
Valmistaja vakuuttaa, että tässä kuvattu tuote täyttää sitä koskevien voimassa olevien lakien ja standardien vaatimukset.
Tekninen dokumentaatio löytyy tästä:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Turvallisuus

Turvallisuusohjeet

Käyttäjälle asetettavat vaatimukset
 • Laite on tarkoitettu ammattikäyttöön.
 • Laitetta saa käyttää, huoltaa tai korjata vain valtuutettu, koulutettu henkilö. Käyttäjän pitää olla hyvin perillä laitteen käyttöön liittyvistä vaaroista.
Henkilöturvallisuus
 • Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja noudata tervettä järkeä kiinnityslaitetta käyttäessäsi. Älä käytä laitetta, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Keskeytä työnteko, jos tunnet kipua tai olet huonovointinen. Hetkellinenkin varomattomuus laitetta käytettäessä saattaa aiheuttaa vakavia vammoja.
 • Vältä hankalia työskentelyasentoja. Varmista, että seisot tukevalla alustalla ja säilytät aina tasapainosi.
 • Käytä pitäväpohjaisia jalkineita.
 • Älä koskaan suuntaa laitetta itseäsi tai muita henkilöitä kohti.
 • Älä paina laitetta kättäsi tai muuta kehonosaa vasten tai vasten toisen henkilön kehoa. Älä missään tapauksessa laita kättäsi tai muuta kehonosaa laitteen kärjen lähelle. Laitteen kärjen painaminen kehonosaa vasten saattaa johtaa laitteen laukeamiseen vahingossa, jolloin kiinnityselementti voi aiheuttaa vakavia vammoja.
 • Älä laita vapaata kättäsi suoraan kiinnityskohdan taakse.
 • Älä vie vapaata kättäsi laitteen kärjen lähelle.
 • Varmista, ettei työskentelyalueella ole muita henkilöitä, erityisesti pidä lapset poissa työskentelyalueelta.
 • Pidä laitetta käyttäessäsi käsivartesi hiukan koukistettuina (älä käytä laitetta kädet suorana).
 • Käytä silmäsuojaimia, kuulosuojia ja suojakypärää ja varmista, että myös muut työskentelyalueella olevat henkilöt käyttävät näitä suojavarusteita.
Kiinnitystyökalujen huolellinen käsittely ja käyttö.
 • Älä koskaan jätä ladattua laitetta ilman valvontaa.
 • Irrota kaasupanos laitteesta kuljetuksen ajaksi.
 • Tyhjennä laite aina ennen puhdistus-, huolto- ja kunnostustöitä, töiden keskeytyessä ja laitteen varastointia varten (kaasupanos ja naulat).
 • Varastoi käyttämättömät kaasupanokset ja laite kosteudelta ja liialliselta lämmöltä suojattuna.
 • Tarkasta laitteen ja varusteiden mahdolliset vauriot, jotta varmistat moitteettoman ja määräysten mukaisen toiminnan. Tarkasta, että liikkuvat osat toimivat moitteettomasti eivätkä ota kiinni mihinkään ja että osat ovat kunnossa. Laitteen kaikkien osien pitää olla kunnolla asennettuna ja moitteettomassa toimintakunnossa, jotta laite voi toimia kunnolla. Vaurioituneet suojalaitteet ja osat, jotka eivät sisälly tarvikkeena saatavaan huoltopakettiin (ks. kappale "Laitteen hoito"), on asianmukaisesti korjautettava tai vaihdatettava Hilti-huollossa, ellei käyttöohjeessa muuta ole sanottu.
 • Pidä laitteesta aina tukevasti kiinni kiinnitystä tehdessäsi. Näin vähennät kiinnityselementin pois kiinnitysalustasta ohjautumisen vaaraa.
 • Älä koskaan yritä kiinnittää samaa kiinnityselementtiä toisen kerran laukaisemalla. Älä koskaan kiinnitä toisen kiinnityksen kohdalle. Se voisi aiheuttaa elementin murtumisen tai juuttumisen.
 • Noudata aina laitteen käyttösuosituksia. Katso ne Hilitn kiinnitystekniikan manuaalista.
 • Älä vedä laitteen kärkeä kädellä tai millään esineellä taaksepäin, Sen seurauksena saatat mahdollisesti kytkeä laitteen käyttövalmiiksi. Tällöin pystyy ampumaan myös ruumiinosaan.
Työpaikka
 • Varmista työskentelyalueen hyvä valaistus.
 • Käytä laitetta vain hyvin tuuletetuissa tiloissa.
 • Kiinnitä kiinnityselementtejä vain puuhun ja soveltuviin puumateriaaleihin (ks. kohta Määräystenmukainen käyttö): Kiinnittäminen muihin materiaaleihin voi aiheuttaa elementtien murtumia, säröilyä tai liian syvään työntymisiä.
 • Varmista ennen laitteen käyttämistä, ettei kukaan ole kiinnityskohdan takana tai alapuolella.
 • Pidä työskentelyalue hyvässä järjestyksessä. Varmista, ettei työskentelyalueella ole esineitä, joihin saattaisit loukata itsesi. Työskentelyalueen epäjärjestys voi aiheuttaa onnettomuuksia.
 • Pidä käsikahvat kuivina, puhtaina, öljyttöminä ja rasvattomina.
 • Ota ympäristötekijät huomioon. Älä jätä laitetta sateeseen äläkä käytä laitetta kosteassa tai märässä ympäristössä. Älä käytä laitetta paikoissa, joissa on tulipalo- tai räjähdysvaara.
 • Rakenteiden sisällä olevat sähkö-, kaasu- tai vesiputket voivat aiheuttaa vakavan vaaratilanteen, jos ne laitetta käytettäessä vaurioituvat. Tämän vuoksi tarkasta työstökohta etukäteen esimerkiksi metallinpaljastimella. Laitteen ulkopinnan metalliosiin saattaa johtua jännite, jos esimerkiksi vahingossa osut virtajohtoon.
 • Pidä laitteesta kiinni vain sen eristetyistä kahvapinnoista, jos teet työtä, jossa sähkötyökalun terä saattaa osua rakenteen sisällä olevaan virtajohtoon. Jos terä osuu virtajohtoon, laitteen metalliosiin saattaa johtua virta, jolloin saatat saada sähköiskun.
Lämpöön liittyvät turvallisuustoimenpiteet
 • Jos laite on ylikuumentunut, irrota kaasupanos ja anna laitteen jäähtyä. Älä ylitä suurinta sallittua käyttönopeutta.
 • Käytä ehdottomasti suojakäsineitä, jos joudut tekemään laitteen huoltotöitä antamatta laitteen ensin jäähtyä.
Kaasupanosten huolellinen käsittely ja käyttö.
 • Lue materiaaliturvatiedotteen ohjeet liittyen kaasupanoksen käyttöön ja hoitoon sekä mahdollisesti tarvittavaan ensiapuun.

Akkujen käyttö ja hoito

 • Ota litiumioniakkujen kuljettamisesta, varastoinnista ja käyttämisestä annetut erityisohjeet huomioon.
 • Suojaa akut korkeilta lämpötiloilta, suoralta auringonpaisteelta ja avotulelta.
 • Akkuja ei saa avata, puristaa, kuumentaa lämpötilaan yli 80 °C (176 °F) tai polttaa.
 • Älä käytä tai lataa akkua, joka on saanut iskun, joka on pudonnut yli metrin korkeudelta tai joka on muulla tavoin vaurioitunut. Tällaisessa tapauksessa ota aina yhteys Hilti  -huoltoon .
 • Jos akku on liian kuuma koskea, se saattaa olla vaurioitunut. Laita akku palovaarattomaan paikkaan ja riittävän etäälle syttyvistä materiaaleista. Anna akun jäähtyä. Jos akku vielä tunnin kuluttuakin on liian kuuma koskea, akku on vaurioitunut. Ota yhteys Hilti -huoltoon .

Kuvaus

Tuoteyhteenveto

Image alternative
 1. Laitteen runko
 2. Käsikahva
 3. Laitteen kärki
 4. Lipas
 5. Tyyppikilpi
 6. Kaasupanoslokero
 7. Akku
 8. Jäähdytysilmaraot
 9. Kansi
 10. Liipaisin
 11. Säätöpyörä
 12. Naulaluisti
 13. Vyökoukku
 14. LED
 15. Pintasuoja-adapteri
 16. Liukuholkki

Tarkoituksenmukainen käyttö

Laite on tarkoitettu puun kiinnittämiseen puuhun erityisillä kiinnityselementeillä. Soveltuvia materiaaleja ovat massiivipuu, kerroslankut, vaneri, puulastulevyt (esimerkiksi OSB-karkealastulevyt, puukuitumateriaalit (esimerkiksi MDF-kuitulevyt) sekä viilumateriaalit (esimerkiksi Multiplex)). Laite on tarkoitettu ammattikäyttöön puurakentamisessa. Käyttösuositukset löydät Hiltin kiinnitystekniikan manuaalista.

Laite, kaasupanos ja kiinnikkeet muodostavat yhden teknisen kokonaisuuden. Käytännössä tämä tarkoittaa, että laitetta voidaan ongelmitta käyttää kiinnittämiseen vain käyttämällä laitteessa Hiltin valmistamia nauloja ja Hilti-kaasupanoksia. Vain näitä ohjeita noudattamalla pätevät ne kiinnitys- ja käyttösuositukset, jotka Hilti on antanut. Laitetta saa käyttää vain käsiohjauksessa. Laitteeseen ei saa tehdä minkäänlaisia muutoksia.
Image alternative
 • Käytä tässä tuotteessa vain B7-tyyppisarjan Hilti -litiumioniakkuja.

 • Käytä näiden akkujen lataamiseen vain Hilti n hyväksymää laturia C7. Lisätietoja saat Hilti Store -liikkeestä ja osoitteesta: www.hilti.group

Bluetooth

Tässä tuotteessa on Bluetooth (lisävaruste).
Bluetooth on langaton tiedonsiirtotekniikka, jonka avulla kaksi lähietäisyydellä olevaa Bluetooth-kelpoista laitetta voi kommunikoida keskenään.

Syväunitoiminto

Laitteessa on syväuni-toiminto, joka suojaa litiumioniakkua syväpurkautumiselta. Laite kytkeytyy automaattisesti kokonaan pois päältä, jos sitä ei ole käytetty 120 minuuttiin.
 • Jotta sitten saat laitteen taas käyttövalmiuteen, irrota akku hetkeksi ja laita akku taas takaisin paikalleen (ns. akun resetointi).

Toimituksen sisältö

Laite laukussa, 2 akkua, laturi, puhdistusliina, käyttöohje.
Muita tälle tuotteelle hyväksyttyjä järjestelmätuotteita löydät Hilti Store -liikkeestä tai nettiosoitteesta: www.hilti.group

Järjestelmän komponentit laitteen käyttämiseksi

Laitteen käyttöön tarvitaan: Laite, ladattu akku B7 / 1,5 Li-Ion, kaasupanos GC 31 tai GC 32 ja puuliitosten GX-WF-naulat.

Tekniset tiedot

Panosnaulain

Käyttökohde
Naulan kiinnitys täyskanttipuuhun
Paino (sisältäen akun)
3,7 kg
Mitat
384 mm x 134 mm x 381 mm
Tehoasetus
ei
Lippaan maksimikapasiteetti
75 kpl
Lippaan täyttökulma
34°
Maksimikäyttönopeus jatkuvassa käytössä
1 200 h
Keskeytyvä työnteko
Enintään 3 kiinnitystä sekunnissa
Kaliiperi (kaasupanos)
40 g
Käyttölämpötila / ympäristön lämpötila kun kaasupanos GC 31
−5 ℃ …45 ℃
Käyttölämpötila / ympäristön lämpötila kun kaasupanos GC 32
−10 ℃ …45 ℃
Naulan pituus
50 mm …90 mm
Naulan halkaisija
2,8 mm …3,1 mm

Litiumioniakku B 7/1.5

Nimellisjännite
7,2 V
Energiasisältö
10,8 Wh
Kapasiteetti
1,5 Ah
Paino
0,19 kg

Melutiedot ja kiihtyvyys standardin EN 15895 mukaan

Tässä käyttöohjeessa annetut äänenpaine- ja tärinäarvot on mitattu standardoitujen mittausmenetelmien mukaisesti, ja näitä arvoja voidaan käyttää naulainten vertailussa. Ne soveltuvat myös altistumisten tilapäiseen arviointiin. Annetut arvot koskevat naulaimen pääasiallisia käyttötarkoituksia. Jos naulainta kuitenkin käytetään muihin tarkoituksiin, poikkeavia työkaluja tai varusteita käyttäen tai puutteellisesti huollettuna, arvot voivat poiketa tässä ilmoitetuista. Tämä saattaa merkittävästi lisätä altistumista koko työskentelyajan aikana. Altistumisia tarkasti arvioitaessa on otettava huomioon myös ne ajat, jolloin laite on päällä, mutta sillä ei tehdä varsinaista työtä. Tämä saattaa merkittävästi vähentää altistumista koko työskentelyajan aikana. Käyttäjän suojaamiseksi melun ja/tai tärinän vaikutukselta ryhdy tarpeellisiin turvatoimenpiteisiin kuten: Naulaimen ja siihen kiinnitettävien työkalujen huolto, käsien lämpimänä pitäminen, työtehtävien organisointi.
Melutiedot
Melupäästön äänenpainetaso työpisteessä (LpA, 1s)
106 dB(A)
Huippuäänenpainetaso työpisteessä (LpC, peak)
138 dB (C)
Äänitehotaso (LWA, 1S)
108 dB(A)
Melupäästön epävarmuus (KpA)
2 dB(A)
Takaisku
Käyttöenergiaa vastaava kiihtyvyys (ahw, RMS(3))
Tulokset naulakoolla 90 x 3,1 mm kuusipuuhun <2,5 m/s2

Käyttöönotto

Naulojen lataaminen

VAARA
Vääränlaisten kiinnityselementtien käytön aiheuttama vaara Vääränlaisten kiinnityselementtien käyttö saattaa aiheuttaa laitteen toimintahäiriöitä ja/tai loukkaantumisia.
 • Varmista huolella, että käytät soveltuvia kiinnitysvälineitä ja oikeaa lipaskulmaa.
Lippaan alaosassa on pidinjousi. Kun kiinnityselementtien lukumäärä lippaassa ylittää maksimimäärän, tämä jousi ei enää pysty pitämään viimeksi laitettua naulakampaa paikallaan. Poista viimeksi laitettu naulakampa.
Image alternative
 1. Laita kiinnityselementit lippaaseen oikeinpäin nuolen suuntaisesti alhaaltapäin.
VAROITUS
Tarkkaamattomuudesta aiheutuva vaara Tarkkaamattomuuden seurauksena sormesi saattaa jäädä puristuksiin.
 • Liikuta naulaluistia varovasti, vedä se kontrolloidusti takaisin naulojen päälle siten, että se lukittuu naulakamman alapäähän.
 1. Työnnä kiinnityselementit kunnolla laitteen kärjen suuntaan.
  Jos naulaluisti osuu naulakampaan liian suurella voimalla, se voi vaurioitua. Älä päästä naulaluistia iskemään kontrolloimattomasti naulakampaan.

Kaasupanoksen valmistelu

VAARA
Onnettomuusvaara Kaasun vapautumisesta aiheutuva loukkaantumisvaara.
 • Kaasupanoksesta ilmaan vapautuva kaasu on vaarallista keuhkoille, iholle ja silmille. Pidä annosteluventtiili aina etäällä kasvoista ja silmistä.
 • Paineenalaista nestekaasua voi päästä vapautumaan ilmaan, mikä aiheuttaa vaaran sinulle ja muille lähellä oleville henkilöille. Älä koskaan irrota jo valmistellun tai jo käytössä olevan kaasupanoksen annosteluventtiiliä.
 • Kaasupanoksen kuljetusvarmistin.
  Kaasupanoksessa on kuljetusvarmistin. Poista varmistin, ennen kuin laitat kaasupanoksen laitteeseen.

Kuljetusvarmistimen poistaminen

Image alternative
 1. Kohota suojakantta ja annosteluventtiiliä kaasupanoksesta.
 2. Irrota suojakansi annosteluventtiilistä.
 3. Aseta annosteluventtiili etumaisesta lukitusnokastaan kaasupanoksessa olevaan uraan.
  Annosteluventtiilissä on sekä etumainen että takimmainen kiinnitysnokka.
 4. Paina takimmainen kiinnitysnokka tiukasti kaasupanoksen huulen päälle siten, että annosteluventtiili lukittuu panokseen.

Kaasupanoksen kiinnitys

Image alternative
 1. Avaa kaasupanoslokeron kansi painamalla kantta ylös- ja taaksepäin.
 2. Työnnä kaasupanos ja annosteluventtiili punaiseen adapteriin.
 3. Sulje kansi painamalla sitä peukalolla alaspäin ja varmista kannen lukittuminen paikalleen.

Akun kiinnitys

VAROITUS
Vaurioitumisvaara Laitteen väärä käyttö saattaa johtaa aineellisiin vaurioihin.
 • Lue laturin C 7 käyttöohjeesta akun lataamisen ohjeet sekä myös muut akkujen käsittelyyn ja käyttöön liittyvät ohjeet.
VAROITUS
Akun putoamisen aiheuttama vaara. Jos akku ei ole kunnolla lukittuna paikallaan, se saattaa pudota työnteon aikana.
 • Tarkasta, että akku on kunnolla kiinni.
VAARA
Loukkaantumisvaara Ihosi saattaa jäädä puristuksiin, kun laitat akkua paikalleen.
 • Ole varovainen, kun laitat akkua paikalleen.
 1. Ennen akun paikalleen laittamista varmista, ettei akun liittimissä akussa ja laitteessa ole vierasesineitä.
 2. Työnnä akku kahvan päässä olevaan aukkoon alhaaltapäin siten, että akku lukittuu paikalleen. LED syttyy hetkeksi vihreänä, mikä ilmaisee laitteen olevan valmis käyttöön.
Image alternative
 1. Lataa akku täyteen ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa.

Akun lataustila

Häiriö
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Vihreä LED palaa/vilkkuu
Palaa
 • Akku on käyttövalmis.
Vilkkuu
 • Akun jännite laskee. Vaihda akku kohtapuoliin.
Punainen LED palaa/vilkkuu
Palaa
 • Akun jännite ei enää riitä laitteen käyttämiseen. Vaihda akku.
 • Vaihda toiseen akkuun viimeistään silloin, kun laitteen LED palaa punaisena. Lataa akku välittömästi, jotta se on käyttövalmis akun seuraavaa vaihtoa varten.
Vilkkuu
 • Akku on liian kylmä (<-15 °C / < 5 °F) tai liian kuuma (>60 °C / >140 °F) ja tuuletin ei myöskään käynnisty. Irrota akku ja anna sen lämmetä tai jäähtyä oikeaan lämpötilaan.
Ei signaalia
Yksikään LED-merkkivalo ei pala tai vilku
 • Akun jännite alle raja-arvon. Lataa akku.

Käyttö

Laitteen kärjen säätömahdollisuudet

Image alternative
 • Voit säätää naulan tunkeutumissyvyyden laitteen kärjen asennolla. Käytä tähän säätöpyörää.

Herkkien pintojen suojaus

VAARA
Loukkaantumisvaara Saatat vahingossa aiheuttaa virhesytytyksen.
 • Irrota laitteesta akku ja kaasupanos ennen pintasuojan kiinnittämistä tai irrottamista.
Image alternative
 • Käytä pintasuoja-adapteria, jos työsi kohdistuu näkyville ja herkästi vaurioituville pinnoille kuten julkisivurakenteisiin.
  Pintasuoja-adapteri pienentää vaaraa, että laitteen kärki jättää jälkiä puupinnoille.

Laukaisuvarmistin

 1. Älä koskaan käytä tuotetta ilman laukaisuvarmistinta (liukuholkki).
 2. Laitteessa on vahingossa laukaisemisen estävä varmistin. Liukuholkki estää laitteen kärjen työntämisen vahingossa tai huomaamatta taaksepäin. Siten vahingossa laukeaminen estyy.

Naulojen kiinnittäminen

Voit ampua nauloja kiinni, jos lippaassa on yli 5 naulaa.
Pidä laitteesta kunnolla kiinni. Vältä myötääviä pintoja.
Paina liipaisinta vain, kun laite on kiinnityspintaa vasten painettuna.
Älä vapauta liipaisinta, ennen kuin naula on kokonaan painunut materiaaliin.
 1. Paina laitteen kärki materiaalia vasten ja paina laitetta kunnolla sitä vasten.
 2. Laukaise laite painamalla liipaisinta.
 3. Vapauta liipaisin ja nosta laite laukaisun tapahduttua kokonaan irti materiaalista.

Laitteen tyhjentäminen

Akun irrotus

Varastoi akku viileässä ja kuivassa paikassa. Älä koskaan varastoi akkua auringonpaisteessa, lämmittimen tai patterin päällä tai ikkunan vieressä. Käytetyt akut on hävitettävä ympäristönsuojelu- ja jätehuoltomääräysten mukaisesti.
 1. Paina kumpaakin vapautuspainiketta.
 2. Vedä akku alaspäin irti laitteesta.

Kaasupanoksen irrotus

 1. Avaa kaasupanoslokeron kansi.
 2. Irrota kaasupanos.
 3. Sulje kaasupanoslokero.

Naulojen poistaminen naulakammasta

Image alternative
 1. Vapauta naulaluistin lukitus painamalla mustaa painiketta.
 2. Anna luistin hitaasti liukua laitteen kärjen suuntaan siten, että se osuu siihen.
 3. Anna lippaan naulojen liukua alaspäin.
 4. Paina lippaan alapäässä sisäpinnalla olevaa salpaa. Nyt voit poistaa kaikki naulat lippaasta.

Laitekoukku

VAARA
Loukkaantumisvaara Putoamaan pääsevä laite saattaa aiheuttaa vaaran sinulle ja/tai muille lähellä oleville.
 • Varmista, että vyökoukkuun ripustettu laite on kunnolla paikallaan.
Image alternative
 • Laitekoukun avulla voit ripustaa laitteen vyöhön, tikkaisiin tai kattoruoteeseen. Paina vyökoukku lippaan pitkittäisakseliin laitteen suuntaan. Siten vyökoukku vapautuu salvastaan ja voit kääntää sen sisään tai esiin.

Hoito ja kunnossapito

Laitteen hoito

Ennen huolto- ja kunnossapitotöiden tekemistä laite on tyhjennettävä (kaasupanos ja kiinnityselementit on poistettava laitteesta). Irrota akku, kaasupanos ja naulakampa kokonaan laitteesta.
 1. Puhdista laitteen ulkopinnat kevyesti kostutetulla puhdistusliinalla säännöllisin välein.
 2. Älä koskaan käytä laitetta, jos sen jäähdytysilmaraot ovat tukkeutuneet! Puhdista jäähdytysilmaraot varovasti kuivalla harjalla.
 3. Estä kosteuden ja vierasesineiden pääsy laitteen ja akun sisälle.
 4. Anna laitteen kuivua poissa laukustaan, jos laitteen sisään on päässyt tunkeutumaan kosteutta. Tätä varten irrota laitteesta akku ja anna kaasupanoslokeron takana olevan kannen olla auki.
 5. Pidä laitteen kahvat puhtaina öljystä ja rasvasta.
 6. Älä käytä puhdistamiseen vesisuihkua, paine- tai höyrypesuria äläkä juoksevaa vettä!
 7. Älä käytä silikonia sisältäviä puhdistus- tai hoitoaineita.
 8. Pidä akun liittimet öljyttöminä ja rasvattomina.

Laitteen korjaus

 • Tarkasta säännöllisin välein laitteen ulkoisten osien mahdolliset vauriot sekä kaikkien käyttö- ja hallintalaitteiden kunto ja toiminta. Älä käytä laitetta, jos sen osissa on vaurioita tai jos sen käyttölaitteet eivät toimi moitteettomasti.
  Korjauta laitteen viat aina vain Hilti -huollossa.

Laitteen puhdistus

Laite tarvitsee säännöllistä huoltoa ja puhdistusta. Suositamme puhdistushuollon tekemistä viimeistään 40 000 kiinnityksen jälkeen. Puhdista laite, jos sen toiminnassa esiintyy häiriöitä kuten virheellisiä syttymisiä tai tyhjänä laukeamisia.
Image alternative
 • Puhdista laite säännöllisin välein. Käytä laitteen puhdistamiseen ainoastaan Hilti -tuotteita tai vastaavanlaatuisia tuotteita.
  • Siihen tarvittavat materiaalit, työkalut ja ohjeet ovat saatavissa Hilti -tarvikkeena.
  • Voit teettää tarpeelliset kunnostus- ja hoitotyöt Hilti -huollossa. Tätä varten ota yhteys paikalliseen Hilti -myyjään.

Männän puhdistus

Lika ja lipasjäämät voivat estää männän liikettä. Siten tyhjänä laukeamisia saattaa esiintyä useammin. Tällaisessa tapauksessa puhdista mäntä seuraavasti:
Image alternative
 1. Irrota laitteesta akku, kaasupanos ja kiinnityselementit.
 2. Paina mäntä ruuvitaltalla rajoittimeen saakka.
 3. Suihkuta puhdistusainetta runsaasti laitteen kärkeen.
 4. Kiinnitä laitteeseen takaisin ensin akku ja sitten kaasupanos.
 5. Vedä naulaluisti kädellä taaksepäin ja tee viisi tyhjää laukaisua soveltuvaan materiaaliin (ks. kohta Määräystenmukainen käyttö).
 6. Laita kiinnityselementti takaisin paikalleen ja jatka työntekoa normaaliin tapaan.
 7. Tarvittaessa toista vaiheet 1-6.

Apua häiriötilanteeseen

Häiriö
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Usein toistuvat tyhjät laukaisut
Käyttönopeus liian suuri
 • Älä ylitä maksimaalista käyttönopeutta.
Laitetta ei painettu kunnolla pintaa vasten ja/tai liipaisimesta ei vedetty kunnolla.
 • Paina laite kunnolla pintaa vasten ja älä vapauta liipaisinta, ennen kuin naula on kokonaan painunut materiaaliin.
Laite on saavuttanut 40 000 kiinnityksen käyttöiän.
Mäntä juuttunut
Epäsäännölliset naulojen ylitykset
Laite on saavuttanut 40 000 kiinnityksen käyttöiän.
Kova ja/tai oksainen puu
 • Vaihda naulat ja materiaali, jos mahdollista.
Kaasupanos tyhjä
Riittämätön painaminen / ei alusmateriaalia
Käyttönopeus liian suuri
 • Älä ylitä maksimaalista käyttönopeutta.
Männän väärä asento
Mäntä juuttunut (laitteessa paperi-, naula- tai puujäämiä)
Ei laukaisua: Laite näyttää olevansa täysin käyttövalmis, liipaisinta painetaan, laite ei laukea
Laitetta ei painettu kunnolla pintaa vasten
Naulan juuttuminen
Naula juuttunut laitteen kärkeen
 • Irrota akku ja kaasupanos.
 • Poista juuttunut naula.
 • Työnnä mäntä ruuvitaltalla kokonaan taakse.
Kaasupanoksen riittävyys < 1 000 naulaa
Kaasun hävikki toistuvan turhan puristamisen seurauksena
 • Paina laite materiaalin pintaa vasten vain, kun todella haluat tehdä kiinnityksen.
Kaasupanoslokeron kantta ei saa suljettua (kaasupanos paikallaan).
Kaasupanoksen kuljetusvarmistinta ei poistettu
Naula tunkeutuu liian syvään
Laitteen kärki liian takana
Naula ei tunkeudu tarpeeksi
Laitteen kärki liian edessä
Erittäin loiva painamiskulma
 • Paina laite mahdollisimman kohtisuorasti alusmateriaalia vasten.
Laite luistaa materiaalin pinnalla
Pintasuoja-adapteri on kiinnitetty laitteen kärkeen
Tuuletin ei toimi, LED vilkkuu punaisena
Akku liian kylmä (<-15 °C) tai liian kuuma (>60 °C)
 • Irrota akku ja anna sen lämmetä tai jäähtyä.
 • Laita laitteeseen toinen akku.
Tuuletin ei toimi, yksikään LED ei pala
Laite on syväuni-tilassa
Jos ongelma edelleen on olemassa: Akussa ei jännitettä
 • Laita laitteeseen toinen akku.
 • Lataa akku.
Laite märkä / laitteessa kosteutta
Tuuletin ei toimi, LED palaa punaisena
Akun jännite ei riitä laitteen käyttämiseen.
 • Laita laitteeseen toinen akku.
 • Lataa akku.
Tuuletin ei toimi, LED palaa vihreänä
Tuulettimen pistokkeessa on virtakatkos
 • Irrota akku ja kaasupanos.
 • Kiinnitä tuulettimen pistoke.
Tuulettimen pistoke on kunnolla kiinni, mutta tuuletin ei käynnisty vieläkään.
 • Korjauta laite Hilti -huollossa.
Tuuletin toimii, laite ei laukea
Kaasupanos tyhjä
Laite on saavuttanut 40 000 kiinnityksen käyttöiän.
Laitetta ei saa painettua laukaisuvalmiiksi
Lippaassa alle 5 naulaa
 • Lataa naulakampa.
Naulat juuttuneet
 • Irrota akku ja kaasupanos.
 • Älä koskaan tee laitteen huoltotöitä, jos laite on ladattuna!
 • Poista juuttuneet naulat.
Muovisideaineisten naulojen siirron häiriöt
Vaurioitunut lipaskampa
 • Pidä naulaluistista käytön aikana kunnolla kiinni.

Hävittäminen

VAARA
Määräystenvastaisten hävittäminen aiheuttaa loukkaantumisvaaran! Ulos vuotavat kaasut tai nesteet vaarantavat terveyden.
 • Älä lähetä vaurioituneita akkuja!
 • Peitä liitännät sähköä johtamattomalla materiaalilla oikosulkujen välttämiseksi.
 • Hävitä akut siten, etteivät ne voi joutua lasten käsiin.
 • Hävitä akku viemällä se Hilti Store -liikkeeseen tai käänny vastuullisen jätteenkäsittely-yrityksen puoleen.
Image alternative Hilti -tuotteet on pääosin valmistettu kierrätyskelpoisista materiaaleista. Kierrätyksen edellytys on materiaalien asianmukainen lajittelu. Useissa maissa Hilti ottaa vanhat koneet ja laitteet vastaan kierrätystä ja hävitystä varten. Lisätietoja saat Hilti -huollosta tai -edustajalta.
Image alternative
 • Älä hävitä sähkötyökaluja, elektronisia laitteita ja akkuja tavallisen sekajätteen mukana!

Valmistajan myöntämä takuu

 • Jos sinulla on takuuehtoihin liittyviä kysymyksiä, ota yhteys paikalliseen Hilti -edustajaan.

Lisätietoja

Kiinan RoHS (vaarallisten aineiden käytön rajoittamisen direktiivi)
Image alternative
Tämä taulukko koskee Kiinaa.

Hilti -litiumioniakut

Turvallisuuteen ja käyttöön liittyviä ohjeitaTässä dokumentaatiossa käytetty käsite "akku" tarkoittaa ladattavia Hiltin litiumioniakkuja, jotka koostuvat useista litiumionikennoista. Ne on tarkoitettu Hilti-sähkötyökaluihin ja niitä saa käyttää vain näissä. Käytä vain alkuperäisiä Hilti -akkuja!
Hilti -akut on valmistettu viimeisimmän teknisen tietämyksen mukaisesti ja niissä on akkukennojen hallinta- ja suojajärjestelmät.
KuvausAkut on valmistettu kennoista, jotka sisältävät litiumioni-varaajamateriaaleja. Nämä mahdollistavat erittäin suuren ominaisenergiatiheyden. Toisin kuin NiMH- ja NiCd-akuilla litiumioniakuilla on erittäin vähäinen lataustason muistamisilmiö, mutta sitä vastoin ne reagoivat erittäin herkästi voimankäyttöön, syväpurkaantumiseen ja korkeisiin lämpötiloihin. Ks. turvallisuus
Akuillemme hyväksytyt tuotteet löydät Hilti Store -myymälästä tai osoitteesta:
www.hilti.group | USA: www.hilti.com
Turvallisuus
 • Akkuja ei saa mitenkään muuttaa tai manipuloida!
 • Älä koskaan käytä kierrätettyjä tai korjattuja akkuja, joita Hilti -huolto ei ole hyväksynyt.
 • Älä käytä tai lataa akkua, joka on saanut iskun, joka on pudonnut yli metrin korkeudelta tai joka on muulla tavoin vaurioitunut. Tarkasta säännöllisin välein, onko akuissa merkkejä vaurioista, esimerkiksi puristumisen, viiltojen tai pistovaurioiden seurauksena.
 • Älä käytä akkua tai akkukäyttöistä sähkötyökalua koskaan lyöntityökaluna.
 • Vältä ulos vuotavan akkunesteen joutumista silmiin ja/tai iholle!
 • Ks. toiminta jos akku on vaurioitunut
 • Viallisesta akusta voi vuotaa nestettä, joka kostuttaa myös läheiset esineet ja pinnat. Puhdista kyseiset osat lämpimällä saippuavedellä ja vaihda vaurioituneet akut.
 • Ks. toiminta jos akku on vaurioitunut
 • Akkuja ei saa koskaan käyttää normaalia korkeammassa lämpötilassa, kipinöiden tai avotulen lähellä. Seurauksena voi olla räjähdys.
 • Älä koske akun napoihin sormin eikä työkalujen, korujen tai muiden metallisten esineiden välityksellä. Tämä saattaa aiheuttaa oikosulkuja, sähköiskuja, palovammoja tai räjähdyksiä.
 • Älä aseta akkua alttiiksi sateelle tai kosteudelle. Sisään tunkeutunut kosteus saattaa aiheuttaa oikosulkuja, sähköiskuja, palovammoja tai räjähdyksiä.
 • Käytä aina vain tähän akkutyyppiin tarkoitettuja latureita ja sähkötyökaluja. Noudata näiden käyttöohjeissa annettuja ohjeita.
 • Älä koskaan varastoi tai käytä akkua räjähdysvaarallisessa ympäristössä, jossa on syttyviä nesteitä tai kaasuja. Akun odottamaton häiriö saattaa näissä olosuhteissa aiheuttaa räjähdyksen.
Toiminta jos akku on vaurioitunut
 • Ota yhteys aina Hilti -huoltoon, jos akku on vaurioitunut.
 • Vältä ulos vuotavan nesteen joutumista suoraan silmiin ja/tai iholle pitämällä suojalaseja ja suojakäsineitä.
 • Aseta vaurioitunut akku palamattomaan säiliöön ja peitä se kuivalla hiekalla, liitujauheella (CaCO3) tai silikaatilla (vermikuliitti). Sulje säiliön kansi ilmatiiviisti ja säilytä säiliö kaukana palavista kaasuista, nesteistä tai esineistä.
 • Vie säiliö Hilti Store -myymälään hävitettäväksi tai käänny vastuullisen jätteenkäsittely-yrityksen puoleen. Älä lähetä vaurioituneita akkuja!
 • Poista ulos vuotanut akkuneste tarkoitukseen hyväksytyn kemiallisen puhdistusaineen avulla.
Toiminta jos akku ei enää toimi
 • Tarkkaile, esiintyykö akun epänormaalia käyttäytymistä, esimerkiksi virheellistä latautumista tai poikkeuksellisen pitkiä latausaikoja, tuntuvaa tehon heikkenemistä, epänormaalia LED-merkkivalojen toimintaa tai nestevuotoa. Nämä ovat merkki sisäisestä ongelmasta.
 • Jos epäilet akun sisäistä ongelmaa, ota yhteys Hilti -huoltoon.
 • Jos akku ei enää toimi, akkua ei voi enää ladata tai siitä vuotaa ulos nestettä, se on hävitettävä yllä kuvatulla tavalla.
 • Ks. toiminta jos akku on vaurioitunut .
Toimenpiteet akkupalon sattuessa
  VAARA
  Akkupalon aiheuttama vaara! Palavasta akusta vapautuu ympäristöön vaarallisia ja räjähdysvaarallisia nesteitä ja höyryjä, jotka voivat aiheuttaa syöpymisvammoja, palovammoja tai räjähdyksiä.
 • Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita, jos joudut sammuttamaan akkupaloa.
 • Varmista riittävä tuuletus, jotta vaaralliset ja räjähdysvaaralliset höyryt pääsevät poistumaan tilasta.
 • Jos savun muodostus on runsasta, poistu tilasta heti.
 • Jos hengitysteissä tuntuu ärsytystä, on syytä mennä lääkäriin.
 • Sammuta akkupalot pelkällä vedellä. Jauhesammuttimet tai sammutuspeitot eivät tehoa litiumioniakkujen paloihin. Akkujen ympäristön tulipalo sammutetaan tavallisilla sammutusaineilla.
 • Älä yritä liikuttaa suuria määriä vaurioituneita, palavia tai vuotavia akkuja. Siirrä säästyneet materiaalit kauemmas ja eristä kyseiset akut. Jos et pysty sammuttamaan paloa käytettävissäsi olevin keinoin, soita paikalle palokunta.
Jos vain yksi akku palaa:
 • Ota se lapioon ja heitä se ämpäriin, jossa on vettä. Veden jäähdyttävän vaikutuksen ansiosta palon leviäminen niihin akun kennoihin estyy, joissa lämpötila ei ole vielä noussut syttymisen kannalta kriittisen korkeaksi.
 • Odota, kunnes akku on täysin jäähtynyt.
 • Ks. toiminta jos akku on vaurioitunut .
Tietoa kuljetuksesta ja varastoinnista
 • Ympäristön lämpötila välillä -17 °C ja +60 °C / 1 °F ja 140 °F.
 • Varastointilämpötila välillä -20 °C ja +40 °C / -4 °F ja 104 °F.
 • Akkuja ei saa säilyttää laturin päällä. Irrota akku ja laturi toisistaan aina käytön jälkeen.
 • Varastoi akut aina mahdollisimman viileässä ja kuivassa paikassa. Varastoiminen viileässä paikassa pidentää akun kestoa. Älä koskaan varastoi akkuja auringonpaisteessa, lämmittimen tai patterin päällä tai ikkunan vieressä.
 • Akkuja ei saa koskaan lähettää postitse. Käänny kuljetuspalveluyrityksen puoleen, jos haluat lähettää kunnossa olevia akkuja.
 • Älä koskaan kuljeta akkuja irrallaan muiden tavaroiden joukossa. Akut tulee suojata kuljetuksen ajaksi kovilta iskuilta ja tärinältä ja ne tulee eristää kaikenlaisista sähköä johtavista materiaaleista ja muista akuista, jotta niiden navat eivät pääse kosketuksiin muiden akkujen napojen kanssa. Seurauksena saattaisi olla oikosulku.
Huolto ja hävittäminen
 • Pidä akku puhtaana, rasvattomana ja öljyttömänä. Irrota lika puhtaalla, kuivalla kankaalla.
 • Älä käytä akkua, jos sen jäähdytysilmaraot ovat tukkeutuneet. Puhdista jäähdytysilmaraot varovasti pehmeällä harjalla.
 • Estä vierasesineiden tunkeutuminen kotelon sisään.
 • Tarpeetonta pölyä ja likaa akun päällä on vältettävä. Puhdista akku pehmeällä siveltimellä tai puhtaalla, kuivalla kankaalla.
 • Varo, ettei kosteutta pääse tunkeutumaan akun sisään. Jos akkuun on päässyt kosteutta, käsittele sitä kuten vaurioitunutta akkua ja eristä se palamattomaan säiliöön.
 • Ks. toiminta jos akku on vaurioitunut
 • Ulosvuotavat kaasut tai nesteet saattavat vaarantaa terveyden määräystenvastaisten hävittämisen seurauksena. Hävitä akku viemällä se Hilti Store -liikkeeseen tai käänny vastuullisen jätteenkäsittely-yrityksen puoleen. Älä lähetä vaurioituneita akkuja!
 • Älä hävitä akkuja sekajätteen mukana.
 • Hävitä akut siten, etteivät ne voi joutua lasten käsiin. Peitä liitännät sähköä johtamattomalla materiaalilla oikosulkujen välttämiseksi.