Kieli

C 7

Alkuperäiset ohjeet

Dokumentaation tiedot

Tästä dokumentaatiosta

 • Lue ehdottomasti tämä dokumentaatio ennen tuotteen käyttöönottoa. Se on turvallisen työnteon ja tuotteen ongelmattoman käsittelyn perusedellytys.
 • Noudata tässä dokumentaatiossa ja tuotteessa olevia turvallisuus- ja varoitushuomautuksia.
 • Säilytä käyttöohje aina tuotteen yhteydessä ja varmista, että käyttöohje on mukana, kun luovutat tuotteen toiselle henkilölle.

Merkkien selitykset

Varoitushuomautukset

Varoitushuomautukset varoittavat tuotteen käyttöön liittyvistä vaaroista. Seuraavia varoitustekstejä käytetään:
VAKAVA VAARA
VAKAVA VAARA !
 • Varoittaa uhkaavasta vaaratilanteesta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai jopa kuolema.
VAARA
VAARA !
 • Varoittaa mahdollisesta vaarasta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai kuolema.
VAROITUS
VAROITUS !
 • Varoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, josta voi seurata loukkaantuminen tai aineellinen vahinko.

Symbolit dokumentaatiossa

Tässä dokumentaatiossa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Lue käyttöohje ennen käyttämistä
Image alternative Toimintaohjeita ja muuta hyödyllistä tietoa
Image alternative Kierrätyskelpoisten materiaalien käsittely
Image alternative Älä hävitä sähkölaitteita ja akkuja tavallisen sekajätteen mukana

Symbolit kuvissa

Kuvissa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Nämä numerot viittaavat vastaavaan kuvaan tämän käyttöohjeen alussa
Image alternative Numerointi kertoo työvaiheiden järjestyksen kuvissa ja saattaa poiketa numeroinnista tekstissä
Image alternative Kohtanumeroita käytetään kuvassa Yleiskuva , ja ne viittaavat kuvatekstien numerointiin kappaleessa Tuoteyhteenveto
Image alternative Tämän merkin tarkoitus on kiinnittää erityinen huomiosi tuotteen käyttöön ja käsittelyyn.

Tuotekohtaiset symbolit

Symbolit tuotteessa

Tuotteessa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Vain sisätiloissa käytettäväksi
Image alternative Kaksinkertaisesti eristetty

Tuotetiedot

Image alternative -tuotteet on tarkoitettu ammattikäyttöön, ja niitä saa käyttää, huoltaa tai korjata vain valtuutettu, koulutettu henkilö. Käyttäjän pitää olla hyvin perillä käyttöön liittyvistä vaaroista. Tuote ja sen varusteet saattavat aiheuttaa vaaratilanteita, jos kokemattomat henkilöt käyttävät tuotetta ohjeiden vastaisesti tai muutoin asiattomasti.
Tyyppimerkinnän ja sarjanumeron löydät tyyppikilvestä.
 • Kirjoita sarjanumero oheiseen taulukkoon. Tuotteen tiedot tarvitaan, jos esität kysymyksiä myynti- tai huoltoedustajallemme.
  Tuotetiedot
  Laturi
  C 7
  Sukupolvi
  01
  Sarjanumero

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vakuutamme, että tässä kuvattu tuote täyttää voimassa olevien direktiivien ja standardien vaatimukset. Kuva vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on tämän dokumentaation lopussa.
Tekninen dokumentaatio löytyy tästä:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Turvallisuus

Yleiset turvallisuusohjeet

Image alternative VAKAVA VAARA Lue kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet. Turvallisuus- ja käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet huolellisesti vastaisen varalle.
Turvallisuusohjeissa käytetty käsite ”sähkötyökalu” tarkoittaa verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja (joissa verkkojohto) ja akkukäyttöisiä sähkötyökaluja (joissa ei verkkojohtoa).
Työpaikan turvallisuus
 • Pidä työskentelyalue siistinä ja hyvin valaistuna. Työpaikan epäjärjestys ja valaisemattomat työalueet voivat johtaa tapaturmiin.
 • Älä käytä sähkötyökalua räjähdysalttiissa ympäristössä, jossa on syttyvää nestettä, kaasua tai pölyä. Sähkötyökalut synnyttävät kipinöitä, jotka saattavat sytyttää pölyn tai höyryt.
 • Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua käyttäessäsi. Voit menettää laitteen hallinnan huomiosi suuntautuessa muualle.
Sähköturvallisuus
 • Sähkötyökalun pistokkeen pitää sopia pistorasiaan. Pistoketta ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä pistorasia-adaptereita suojamaadotettujen sähkötyökalujen yhteydessä. Alkuperäisessä kunnossa olevat pistokkeet ja sopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.
 • Vältä koskettamasta sähköä johtaviin pintoihin kuten putkiin, pattereihin, liesiin ja jääkaappeihin. Sähköiskun vaara kasvaa, jos kehosi maadottuu.
 • Älä aseta sähkötyökalua alttiiksi sateelle tai kosteudelle. Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään lisää sähköiskun vaaraa.
 • Älä kanna tai ripusta sähkötyökalua verkkojohdostaan äläkä vedä pistoketta irti pistorasiasta johdosta vetämällä. Pidä johto loitolla kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista ja liikkuvista osista. Vahingoittuneet tai toisiinsa kietoutuneet johdot lisäävät sähköiskun vaaraa.
 • Laturia saa käyttää vain kuivissa tiloissa. Sähkölaitteen sisään tunkeutuva vesi lisää sähköiskun vaaraa.

Latureiden oikea käyttö ja käsittely

 • Loukkaantumisten välttämiseksi lataa laturilla vain hyväksyttyjä Hilti -litiumioniakkuja.
 • Laturin käyttöpaikan pitää olla siisti ja viileä, mutta lämpötila ei saa olla pakkasen puolella.
 • Lataamisen aikana laturin pitää pystyä luovuttamaan ilmaan lämpöä, minkä vuoksi jäähdytysilmarakojen pitää olla avoimet. Ota laturi pois laukustaan. Älä käytä laturia suljetussa laatikossa.
 • Hoida laitetta huolellisesti. Tarkasta, etteivät osat ole murtuneet tai vaurioituneet siten, että laitteen moitteeton toiminta vaarantuu. Korjauta vaurioituneet osat ennen laitteen käyttämistä.
 • Käytä latureita ja niihin tarkoitettuja akkuja aina näiden ohjeiden mukaisesti, ja myös siten kuten kone- ja laitekohtaisesti on määrätty. Latureiden käyttö muihin kuin ohjeiden mukaisiin tarkoituksiin saattaa aiheuttaa vaaratilanteita.
 • Lataa akut vain valmistajan suosittamalla laturilla. Jos laturi on tarkoitettu vain tiettyjen akkumallien lataamiseen, palovaara on olemassa, jos laturia käytetään muiden akkujen lataamiseen.
 • Älä pidä ei-käytössä olevan akun tai laturin lähellä paperiliittimiä, kolikkoja, avaimia, nauloja, ruuveja tai muita metalliesineitä, sillä ne saattaisivat oikosulkea akun tai laturin liittimet. Akun tai laturin liittimien välinen oikosulku saattaa aiheuttaa palovammoja tai johtaa tulipaloon.
 • Väärästä käytöstä johtuen saattaa akusta vuotaa nestettä, jota ei saa koskettaa. Vältä kosketusta sen kanssa. Tarvittaessa huuhtele kosketuskohta vedellä. Jos nestettä pääsee silmiin, tarvitaan lisäksi lääkärin apua. Ulos vuotava neste saattaa aiheuttaa ärsytystä ja palovammoja.
 • Varo, etteivät akut vaurioidu mekaanisesti.
 • Vaurioituneita akkuja (esimerkiksi akkuja, joissa on murtumia tai josta on irronnut palasia tai joiden liittimet ovat painuneet sisään tai vääntyneet ulos), ei saa ladata eikä käyttää.

Akkujen käyttö ja hoito

 • Ota litiumioniakkujen kuljettamisesta, varastoinnista ja käyttämisestä annetut erityisohjeet huomioon.
 • Suojaa akut korkeilta lämpötiloilta, suoralta auringonpaisteelta ja avotulelta.
 • Akkuja ei saa avata, puristaa, kuumentaa yli 80 °C:n lämpötilaan tai polttaa.
 • Älä käytä tai lataa akkua, joka on saanut iskun, joka on pudonnut yli metrin korkeudelta tai joka on muulla tavoin vaurioitunut. Tällaisessa tapauksessa ota aina yhteys Hilti  -huoltoon .
 • Jos akku on liian kuuma koskea, se saattaa olla vaurioitunut. Aseta tuote riittävän etäälle syttyvistä materiaaleista palovaarattomaan paikkaan, jossa voit valvoa tuotetta, ja anna sen jäähtyä. Tällaisessa tapauksessa ota aina yhteys Hilti  -huoltoon .

Muut turvallisuusohjeet

Henkilökohtainen turvallisuus
 • Varmista, että laturi pysyy turvallisesti paikallaan. Putoamaan pääsevä akku tai laturi voi aiheuttaa vammoja sinulle tai muille henkilöille.
 • Älä kosketa liittimiä.
 • Käytetyt akut on hävitettävä ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
 • Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä myös henkilöt, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt ovat puutteelliset, tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, jos tällaista henkilöä valvotaan tai jos hänet on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja jos hän ymmärtää käytöstä aiheutuvat vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Laitteen puhdistusta ja käyttäjä-huoltotöitä ei saa tehdä lapsi ilman valvontaa.
 • Älä käytä koruja kuten sormuksia tai ketjuja. Korut saattavat aiheuttaa oikosulun ja siten tulipalon.
 • Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun niitä ei käytetä. Älä anna toisten henkilöiden käyttää sähkötyökalua, elleivät he ole perehtyneet sen käyttöön ja lukeneet käyttöohjeita .
 • Jos työnteon yhteydessä verkkojohto ja/tai jatkojohto vaurioituu, älä kosketa niitä. Irrota pistoke verkkopistorasiasta. Vaurioituneet verkkojohdot ja jatkojohdot aiheuttavat vakavan sähköiskun vaaran.
 • Älä käytä laitetta, jos se on likainen tai märkä. Laitteen pintaan kertynyt pöly, etenkin sähköä johtavien materiaalien pöly, tai kosteus saattavat epäsuotuisissa tilanteissa aiheuttaa sähköiskun.
 • Tarkastuta likaantunut laite säännöllisin välein Hilti -huollossa, jos työstät sähköä johtavia materiaaleja usein.
Huolto
 • Anna koulutettujen ammattihenkilöiden korjata sähkötyökalusi ja hyväksy korjauksiin vain alkuperäisiä varaosia. Siten varmistat tuotteen turvallisuuden säilymisen.

Kuvaus

Tuoteyhteenveto

Image alternative
 1. Laturi
 2. Johdot
 3. Akkukuilu
 4. Käyttötilan näyttö
 5. Akun lataustilan näyttö
 6. Akkutyyppi B 7

Laturin LED-merkkivalot

Käyttötilan näyttö (1)
Image alternative
LED palaa vihreänä
Laturi on käyttövalmis.
LED vilkkuu punaisena
Akku on liian kylmä (< 0 °C) tai liian kuuma (> 50 °C) eikä lataudu.
Laturi kytkeytyy lataamaan automaattisesti, kun akun lämpötila on sopivissa rajoissa.
LED palaa punaisena
LED ei pala
Jännitettä ei tule tai laturi rikki.
Irrota verkkopistoke pistorasiasta ja liitä pistoke sitten takaisin pistorasiaan.
Jos LED ei vieläkään pala, ota yhteys Hilti -huoltoon.
Lataustilan näyttö (2)
Image alternative
LED vilkkuu vihreänä
Akkua ladataan.
LED palaa vihreänä
Akku on täyteen ladattu.
LED ei pala
Akku on väärin liitetty tai rikki.
Irrota akku ja laita se sitten uudelleen akkukuiluun.
Jos LED ei vieläkään pala, ota yhteys Hilti -huoltoon.

Tarkoituksenmukainen käyttö

Kuvattu tuote on Hilti -litiumioniakkutyypin B 7 akkujen laturi. Se on tarkoitettu liitettäväksi 220‒240 voltin vaihtovirtapistorasiaan.

Tälle tuotteelle hyväksytyt akut löydät kohdasta Tekniset tiedot.

Toimituksen sisältö

Laturi, käyttöohje.
Muita tälle tuotteelle hyväksyttyjä järjestelmätuotteita löydät Hilti Store -liikkeestä tai nettiosoitteesta: www.hilti.group .

Tekniset tiedot

Tuotteen ominaisuudet

Jäähdytys
Säteilyjäähdytys
Verkkojännite
220 V … 240 V
Verkkovirran taajuus
50 Hz … 60 Hz
Akku
Li-Ion
Antojännite
7,2 V
Antoteho
12,6 W
Verkkojohdon pituus
≈ 2 m
Paino
0,775 kg
Mitat (P x L x K)
152 mm x 102 mm x 58 mm
Ohjaus
Latauksen elektroninen valvonta ja ohjaus mikroprosessorilla
Suojausluokka
Suojausluokka II (kaksinkertainen suojaeristys)

Lämpötilatiedot

Akun lämpötila lataamisen alkaessa
−10 ℃ … 45 ℃
Varastointilämpötila
−20 ℃ … 40 ℃
Ympäristön lämpötila käytettäessä
−17 ℃ … 60 ℃

Akun latausajat

Jännite
Akkutyyppi
Latausaika
7,2 V
B 7/1.5 Li-Ion
≈ 45 min
7,2 V
B 7/2.0 Li-Ion
≈ 60 min

Käyttö

Laturin kytkeminen päälle

 • Liitä laitteen pistoke verkkopistorasiaan.
  • Laturin LED 1 palaa vihreänä.

Akun lataaminen

 1. Varmista, että liittimet akussa ja laturissa ovat puhtaat ja kuivat.
  • Tälle tuotteelle hyväksytyt akut löydät tämän dokumentaation lopusta.
 2. Työnnä akku liitäntään laturissa. Varmista, että koodauspinnat akussa ja laturin liitännässä sopivat toisiinsa.
  • Lataus alkaa automaattisesti, kun laitat akun laturiin. Akussa oleva lataustilan näyttö ei toimi lataamisen aikana.
  Akku ei vaurioidu, vaikka antaisit sen olla laturissa pitemmänkin aikaa.
  Turvallisuussyiden vuoksi suositamme kuitenkin, että irrotat akun laturista lataamisen päätyttyä.

Akun kiinnitys

VAROITUS
Loukkaantumisvaara akun oikosulun tai putoamisen seurauksena!
 • Ennen akun paikalleen laittamista varmista, ettei akun liittimissä akussa ja tuotteessa ole vieraita esineitä.
 • Varmista, että akku aina lukittuu kunnolla paikalleen.
 1. Lataa akku täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.
 2. Aseta akku kiinnikkeeseen koneessa siten, että akku kuultavasti lukittuu.
 3. Tarkasta, että akku on kunnolla kiinni.

Akun irrotus

 1. Paina akun lukituksen vapautuspainikkeita.
 2. Vedä akku irti kiinnikkeestään koneessa.

Huolto, hoito ja kunnossapito

VAARA
Sähköiskun vaara! Hoito- ja kunnostustöiden suorittaminen pistoke pistorasiaan liitettynä voi johtaa vakaviin loukkaantumisiin ja palovammoihin.
 • Irrota pistoke verkkopistorasiasta aina ennen hoito- ja kunnostustöitä!
Huolto ja hoito
 • Poista pinttynyt lika varovasti.
 • Puhdista jäähdytysilmaraot varovasti kuivalla harjalla.
 • Käytä kotelon puhdistamiseen vain kevyesti kostutettua kangasta. Älä käytä silikonia sisältäviä hoitoaineita, sillä ne voivat vaurioittaa muoviosia.
Kunnossapito
VAARA
Sähköiskun aiheuttama vaara! Sähköosien asiantuntemattomat korjaukset voivat aiheuttaa vakavia loukkaantumisia ja palovammoja.
 • Sähköosien korjaustyöt saa tehdä ainoastaan valtuutettu sähköasentaja.
 • Tarkasta säännöllisin välein kaikkien näkyvien osien mahdolliset vauriot ja käyttöelementtien moitteeton toiminta.
 • Jos havaitset vaurioita ja / tai toteat toimintahäiriöitä, älä käytä tuotetta. Korjauta heti Hilti -huollossa.
 • Hoito- ja kunnostustöiden jälkeen kiinnitä kaikki suojalaitteet ja tarkasta niiden toiminta.
Käyttöturvallisuuden varmistamiseksi käytä vain alkuperäisiä varaosia ja käyttömateriaaleja. Tälle tuotteelle hyväksyttyjä varaosia, kulutusmateriaaleja ja lisävarusteita löydät Hilti Store -liikkeestä tai osoitteesta: www.hilti.group | USA: www.hilti.com

Hävittäminen

VAARA
Loukkaantumisvaara. Epäasianmukaisen hävittämisen aiheuttama vaara.
 • Laitteen/koneen ja sen varusteiden epäasianmukainen hävittäminen saattaa aiheuttaa seuraavaa: Muoviosien polttamisessa syntyy myrkyllisiä kaasuja, jotka voivat johtaa sairastumisiin. Akut ja paristot saattavat vaurioituessaan tai kuumentuessaan räjähtää, jolloin ne saattavat aiheuttaa myrkytyksen, palovammoja, syöpymisvammoja ja ympäristön saastumista. Huolimattomasti hävitetty laite/kone saattaa joutua asiattomien henkilöiden käyttöön, jotka voivat käyttää sitä väärin. He saattavat aiheuttaa vammoja itselleen tai toisille ja saastuttaa ympäristöä.
 • Hävitä vialliset akut viipymättä. Pidä ne poissa lasten ulottuvilta. Älä pura akkuja äläkä polta niitä.
 • Hävitä vanhat akut maakohtaisten jätehuolto- ja ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti tai toimita vanhat akut takaisin valmistajalle Hilti .
Image alternative Hilti -työkalut, -koneet ja -laitteet on pääosin valmistettu kierrätyskelpoisista materiaaleista. Kierrätyksen edellytys on materiaalien asianmukainen lajittelu. Useissa maissa Hilti ottaa vanhat koneet ja laitteet vastaan kierrätystä ja hävitystä varten. Lisätietoja saat Hilti -huollosta tai -edustajalta.
Käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet on sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan EU-direktiivin ja sen maakohtaisten sovellusten mukaisesti toimitettava jäteasemalle ja ohjattava ympäristöystävälliseen kierrätykseen.
Image alternative
 • Älä hävitä sähkö- ja elektroniikkalaitteita tavallisen sekajätteen mukana!

RoHS (vaarallisten aineiden käytön rajoittamisen direktiivi)

Vaarallisten aineiden taulukon löydät seuraavista linkeistä: qr.hilti.com/2076993.
Linkki RoHS-taulukkoon on tämän dokumentaation lopussa QR-koodina.

Valmistajan myöntämä takuu

 • Jos sinulla on takuuehtoihin liittyviä kysymyksiä, ota yhteys paikalliseen Hilti -edustajaan.
Image alternative
Image alternative
Image alternative