UUSIA OHJEISTUKSIA TEKNIIKKAKANNATUSTEN SUUNNITTELUUN

Tekniikkakannatuksiin ohjeistetaan entistä tarkemmin

Please enter alternative text here (optional)

Vuoden 2021 lopulla kirjoitimme uusista tekniikkakannatusten viranomaisohjeista ja keskityimme erityisesti Topten-käytäntöjen syksyllä 2020 tekemiin päivityksiin koskien tekniikkakannatuksia.  Tekniikkakannatukset ovat pitkään olleet väliinputoaja sillä ne eivät ole varsinaisesti kuuluneet kenenkään suunnittelijan tehtäväluetteloon. Asiaan on kuitenkin havahduttu ja rakennusala on todennut, ettei haluttua turvallisuustasoa ja lopputulosta saavuteta tekemällä asioita ”niin kuin aina on tehty”.

Voit lukea aikaisemmasta blogikirjoituksesta muun muassa tekniikkakannatuksia koskevista lainsäädännöstä ja Topten-käytäntöjen tekemistä päivityksistä.

Toptenin lisäksi myös alan muut toimialajärjestöt ovat alkaneet päivittämään ohjeistuksiaan ja ihan viime aikoina ohjeitaan on päivittänyt Rakennustieto (RT) ja suunnittelu- ja konsultointialan yritysten toimialajärjestö SKOL Ry. Rakennustieto julkaisi päivitetyn RT-kortin koskien putkistojen ja kanavien kannatusta maaliskuussa 2022 ja SKOL julkaisi vastikään oman ohjeistuksensa kannatuksien suunnitteluun toukokuussa 2022.

Päivittynyt RT-kortti putkistojen ja kanavien kannatuksesta

Please enter alternative text here (optional)

Rakennustieto edistää hyvää rakennustapaa tuottamalla tietoa, joka opastaa hyvään suunnitteluun ja toteutukseen, jonka tuloksena varmistutaan lainmukaisesta toteutuksesta ja teknisesti oikeaoppisista ratkaisuista. Rakennustiedon julkaisemat RT-kortit ovat eräänlaisia hyvän rakennustavan mukaisia ohjeita, joita seuraamalla asiat tulee varmasti tehtyä oikein ja niitä käytetäänkin paljon työmaalla toteutusvaiheessa. Tekniikkakannatuksia koskeva RT-kortti 84-10818 putkistojen ja kanavien kannatuksesta on päivittynyt ja kantaa nyt nimeä RT 103447.

Tekniikkakannatusten suunnittelua ohjaavat Ympäristöministeriön (YM) asetukset sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta (1009/2017), vesi- ja viemärilaitteistosta (1047/2017) ja kantavista rakenteista (477/2014). Päivittynyt RT-kortti avaa kannatusten suunnittelua koskevat säädökset pykäläkohtaisesti ja edellä mainittujen asetusten lisäksi nostaa esille myös maankäyttö- ja rakennuslain 132/1999, YM asetuksen rakennuksen käyttöturvallisuudesta (1007/2017) sekä YM asetuksen paloturvallisuudesta (848/2017).

RT-kortin mukaan kannatusten lujuus ja vakaus on pystyttävä osoittamaan esimerkiksi vastaavan rakennesuunnittelijan hyväksymän suunnittelujärjestelmän mukaisella suunnitelmalla tai eurokoodin mukaisella suunnittelujärjestelmällä asetuksen 477/2014 mukaisesti silloin, kun kannatusten pettäminen voi aiheuttaa vaaraa henkilöturvallisuudelle. Aiheeseen liittyy olennaisesti myös käytettävien tuotteiden arviointiperusteet. Jotta eurokoodipohjainen suunnittelu olisi tarkoituksenmukaista, tulisi myös käytettävän tuotteen ominaisuudet ja kapasiteetit arvioida eurokoodipohjaisesti, sillä laskentakaavoihin sijoitetaan käytettävän tuotteen yksilöllisiä suoritusarvoja. Täten turvallisuudelle merkitykselliset kannatukset tulisi paitsi suunnitella eurokoodipohjaisesti, myös suunnitella eurokoodin mukaisesti arvioiduilla tuotteilla. Nämä muun muassa tuotekelpoisuutta ohjaavat vaatimukset olisi hyvä mainita suunnittelua ja toteutusta ohjaavissa asiakirjoissa, jotta urakoitsijat osaavat edellyttää eurokoodin mukaisesti arvioituja tuotteita toimittajille lähettämissään tarjouspyynnöissä. Myös päivittynyt RT-kortti ohjeistaa käytettävien tuotteiden kelpoisuuden toteamisesta ja dokumentoinnista.

Puutteellinen kannatussuunnittelu voi olla riski henkilöturvallisuudelle ja saattaa aiheuttaa lisäksi haasteita toteutusvaiheen aikataulutukselle ja jopa budjetoinnille.  RT-kortti nostaa esille etukäteen laadittavan kannatussuunnitelman, jonka tekoa suositellaan vaativiin tai poikkeuksellisen vaativiin, taloteknisesti haastaviin kohteisiin, joissa etukäteissuunnittelulla saavutetaan hyötyä. RT-kortista löytyy myös kannatussuunnitelmaa koskeva esimerkkisisältö ja kortti ohjeistaa kannatusten suunnittelun olevan rakennushankkeeseen ryhtyvän tahon vastuulla. RT-kortin mukaan suunnittelutehtävät tulee vastuuttaa pätevälle taholle ja ajoittaa oikein, esimerkiksi tarveselvitys sekä mahdollinen toteutuspäätös yhteiskannatuksesta tulisi tehdä jo hankesuunnitteluvaiheessa. RT-kortti nostaa esille myös päivitetyt Topten -käytännöt, joiden mukaan kannatuksiin tulisi ottaa kantaa rakennusluvan liitteenä toimitettavissa asiakirjoissa.

Tekniikkakannatusohjeella selkeyttä kannatusten suunnitteluun

Please enter alternative text here (optional)

Toimialajärjestö SKOLin yhtenä tavoitteena on kehittää toimialansa työkaluja, pelisääntöjä ja standardeja. Tekniikkakannatukset kuuluvat rakennusten täydentäviin rakennusosiin, eivät itse kantavaan rakenteeseen, mistä syystä niiden suunnitteleminen on saattanut olla vaihtelevasti rakennesuunnittelijan, talotekniikkasuunnittelijan, tekniikkatoimittajan, urakoitsijan tai ei kenenkään vastuulla. Koska suunnitteluvastuu ei ole kuulunut järjestelmällisesti kenenkään suunnittelijan tehtäväluetteloon, nähtiin SKOLissa tarve selkeyttää tilannetta. Ohjeistuksen tavoitteena on kuvata eri osapuolten roolit ja vastuut tekniikkakannatusten suunnittelu- ja toteutusprosessissa siten, että rakenteellinen turvallisuus toteutuu asetusten edellyttämällä tavalla.

SKOLin julkaisema ohjeistus pitää sisällään tekniikkakannatuksia koskevan ohjeen, malliasiakirjan jälkikiinnityksiin, alakattorakenteiden mallilausunnon rakennusvalvontaa varten, esimerkkitekstin rakennusluvan liitteeseen sekä mallipiirustuksia. Dokumenttipaketin tarkoituksena on helpottaa kannatussuunnitelman tekoa ja ohjata oikeaoppiseen toteutukseen säädösten edellyttämällä tavalla.

Talonrakentamisen alakattojen ja tekniikkakannatusten suunnittelu-, toteutus- ja tarkastusohje nimeä kantavassa dokumentissa lähdetään liikkeelle myös tekniikkakannatuksia koskevista määräyksistä ja ohjeista. Kannatusten suunnittelu olisi hyvä aloittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja dokumentissa korostetaan hankesuunnitteluvaihetta, jossa voidaan tehdä jo ensimmäiset päätökset mahdollisesta yhteiskannatuksen toteuttamisesta ja suunnittelusta sekä päätökset kannatussuunnittelijasta. Tekniikkakannatusohje painottaa oikeaoppista suunnittelua ja nostaa eurokoodin mukaisen suunnittelun pääsääntöiseksi suunnittelumenetelmäksi, ohjeistaa kannatussuunnitelman sisällöstä, tuotekelpoisuudesta sekä ottaa kantaa suunnittelussa käytettäviin osavarmuuskertoimiin. Dokumentin mukaan kannatussuunnittelun vastuiden ja vaiheiden määrittely suunnittelusopimuksissa on rakennushankkeeseen ryhtyvän tahon vastuulla. Lisäksi ohjeessa kuvataan esimerkkejä eri osapuolten tehtävistä ja vastuista.

SKOLin laatima ohjeistus on julkaistu heidän nettisivuillaan ja on vapaasti käytettävissä.

Alan yhteinen päämäärä, jonka tavoittamisessa voimme auttaa

Kannatusten turvallisuuden parantaminen sekä suunnittelu- ja toteutusprosessin tehostaminen ovat hyvää vauhtia etenemässä sillä paljon kehitystä on jo tapahtunut ja paljon tulee vielä tapahtumaan. Uudet toimintatavat vaativat jalkautusta sekä aktiivisuutta ja kannustammekin nostamaan aihetta esille suunnittelupalavereissa. Jo heti hankkeen alusta alkaen.Hiltillä on pitkä kokemus tekniikkakannatusten suunnittelusta vaativissa ja henkilöstöturvallisuudelle merkityksellisissä käyttösovelluksissa. Insinööripalveluissa tarjoamme teknistä tukea ja neuvontaa tekniikkakannatuksiin liittyen ja tarjoamme palveluita kannatusten suunnittelusta aina tietomallinukseen.

Jaa