Kieli

SID 14‑A
SID 22‑A
SIW 14‑A
SIW 22‑A

Alkuperäiset ohjeet

Dokumentaation tiedot

Tästä dokumentaatiosta

 • Lue ehdottomasti tämä dokumentaatio ennen tuotteen käyttöönottoa. Se on turvallisen työnteon ja tuotteen ongelmattoman käsittelyn perusedellytys.
 • Noudata tässä dokumentaatiossa ja tuotteessa olevia turvallisuus- ja varoitushuomautuksia.
 • Säilytä käyttöohje aina tuotteen yhteydessä ja varmista, että käyttöohje on mukana, kun luovutat tuotteen toiselle henkilölle.

Merkkien selitykset

Varoitushuomautukset

Varoitushuomautukset varoittavat tuotteen käyttöön liittyvistä vaaroista. Seuraavia varoitustekstejä käytetään:
VAKAVA VAARA
VAKAVA VAARA !
 • Varoittaa uhkaavasta vaaratilanteesta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai jopa kuolema.
VAARA
VAARA !
 • Varoittaa mahdollisesta vaarasta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai kuolema.
VAROITUS
VAROITUS !
 • Varoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, josta voi seurata loukkaantuminen tai aineellinen vahinko.

Symbolit dokumentaatiossa

Tässä dokumentaatiossa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Lue käyttöohje ennen käyttämistä
Image alternative Toimintaohjeita ja muuta hyödyllistä tietoa
Image alternative Kierrätyskelpoisten materiaalien käsittely
Image alternative Älä hävitä sähkölaitteita ja akkuja tavallisen sekajätteen mukana

Symbolit kuvissa

Kuvissa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Nämä numerot viittaavat vastaavaan kuvaan tämän käyttöohjeen alussa
Image alternative Numerointi kertoo työvaiheiden järjestyksen kuvissa ja saattaa poiketa numeroinnista tekstissä
Image alternative Kohtanumeroita käytetään kuvassa Yleiskuva , ja ne viittaavat kuvatekstien numerointiin kappaleessa Tuoteyhteenveto
Image alternative Tämän merkin tarkoitus on kiinnittää erityinen huomiosi tuotteen käyttöön ja käsittelyyn.

Tuotekohtaiset symbolit

Symbolit tuotteessa

Tuotteessa voidaan käyttää seuraavia symboleita:
Image alternative Poraaminen ilman iskua
Image alternative Poraaminen iskulla
Image alternative Kierrosta minuutissa
Image alternative Nimellisjoutokäyntikierrosluku
Image alternative Tasavirta
Image alternative Litiumioniakku
Image alternative Käytettävien Hilti -litiumioniakkujen tyyppisarja. Ota kappaleessa Tarkoituksenmukainen käyttö annetut tiedot huomioon.
Image alternative Tämä kone tukee iOS- ja Android-alustojen kanssa yhteensopivaa NFC-teknologiaa.
Image alternative Älä koskaan käytä akkua lyöntityökaluna.
Image alternative Älä päästä akkua putoamaan. Älä käytä akkua, johon on kohdistunut isku tai joka on muutoin vaurioitunut.

Tuotetiedot

Image alternative -tuotteet on tarkoitettu ammattikäyttöön, ja niitä saa käyttää, huoltaa tai korjata vain valtuutettu, koulutettu henkilö. Käyttäjän pitää olla hyvin perillä käyttöön liittyvistä vaaroista. Tuote ja sen varusteet saattavat aiheuttaa vaaratilanteita, jos kokemattomat henkilöt käyttävät tuotetta ohjeiden vastaisesti tai muutoin asiattomasti.
Tyyppimerkinnän ja sarjanumeron löydät tyyppikilvestä.
 • Kirjoita sarjanumero oheiseen taulukkoon. Tuotteen tiedot tarvitaan, jos esität kysymyksiä myynti- tai huoltoedustajallemme.
  Tuotetiedot
  Akkuruuvinväännin
  Akkukäyttöinen iskevä mutteriväännin
  SID 14-A, SID 22-A
  SIW 14-A, SIW 22-A
  Sukupolvi:
  01
  Sarjanumero:

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vakuutamme, että tässä kuvattu tuote täyttää voimassa olevien direktiivien ja standardien vaatimukset. Kuva vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on tämän dokumentaation lopussa.
Tekninen dokumentaatio löytyy tästä:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Turvallisuus

Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvallisuusohjeet

Image alternative VAKAVA VAARA Lue kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet, selostukset ja tekniset tiedot, jotka liittyvät tähän sähkötyökaluun. Seuraavien ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet huolellisesti vastaisen varalle.
Turvallisuusohjeissa käytetty käsite ”sähkötyökalu” tarkoittaa verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja (joissa verkkojohto) ja akkukäyttöisiä sähkötyökaluja (joissa ei verkkojohtoa).
Työpaikan turvallisuus
 • Pidä työskentelyalue siistinä ja hyvin valaistuna. Työpaikan epäjärjestys ja valaisemattomat työalueet voivat johtaa tapaturmiin.
 • Älä käytä sähkötyökalua räjähdysalttiissa ympäristössä, jossa on syttyvää nestettä, kaasua tai pölyä. Sähkötyökalut synnyttävät kipinöitä, jotka saattavat sytyttää pölyn tai höyryt.
 • Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua käyttäessäsi. Voit menettää koneen hallinnan huomiosi suuntautuessa muualle.
Sähköturvallisuus
 • Sähkötyökalun pistokkeen pitää sopia pistorasiaan. Pistoketta ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä pistorasia-adaptereita suojamaadotettujen sähkötyökalujen yhteydessä. Alkuperäisessä kunnossa olevat pistokkeet ja sopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.
 • Vältä koskettamasta sähköä johtaviin pintoihin kuten putkiin, pattereihin, liesiin ja jääkaappeihin. Sähköiskun vaara kasvaa, jos kehosi maadottuu.
 • Älä aseta sähkötyökalua alttiiksi sateelle tai kosteudelle. Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään lisää sähköiskun vaaraa.
 • Älä kanna tai ripusta sähkötyökalua verkkojohdostaan äläkä vedä pistoketta irti pistorasiasta johdosta vetämällä. Pidä johto loitolla kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista ja liikkuvista osista. Vahingoittuneet tai toisiinsa kietoutuneet johdot lisäävät sähköiskun vaaraa.
 • Kun käytät sähkötyökalua ulkona, käytä ainoastaan ulkokäyttöön soveltuvia jatkojohtoja. Ulkokäyttöön soveltuvan jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
 • Jos sähkötyökalua on välttämätöntä käyttää kosteassa ympäristössä, käytä vikavirtasuojakytkintä. Vikavirtasuojakytkimen käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
Henkilöturvallisuus
 • Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja noudata tervettä järkeä sähkötyökalua käyttäessäsi. Älä käytä sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Sähkötyökalua käytettäessä hetkellinenkin varomattomuus saattaa aiheuttaa vakavia vammoja.
 • Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita ja aina suojalaseja. Henkilökohtaiset suojavarusteet, kuten hengityssuojain, luistamattomat turvajalkineet, kypärä ja kuulosuojaimet, pienentävät oikein käytettyinä loukkaantumisriskiä sähkötyökalun käyttötilanteesta riippuen.
 • Varo tahatonta käynnistämistä. Varmista, että sähkötyökalu on kytketty pois päältä, ennen kuin liität sen verkkovirtaan ja/tai liität siihen akun, otat sen käteesi tai kannat sitä. Jos kannat sähkötyökalua sormi käyttökytkimellä tai liität pistokkeen pistorasiaan käyttökytkimen ollessa käyntiasennossa, altistat itsesi onnettomuuksille.
 • Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvitaltat, ennen kuin käynnistät sähkötyökalun. Työkalu tai avain, joka sijaitsee koneen pyörivässä osassa, saattaa johtaa loukkaantumiseen.
 • Vältä vaikeita työskentelyasentoja. Varmista aina tukeva seisoma-asento ja tasapaino. Siten voit paremmin hallita sähkötyökalua odottamattomissa tilanteissa.
 • Käytä työhösi soveltuvia vaatteita. Älä käytä löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet loitolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet, korut ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
 • Jos pölynpoisto- ja keräilylaitteita voidaan asentaa, sinun on tarkastettava, että ne on liitetty oikein ja että niitä käytetään oikealla tavalla. Pölynpoistovarustuksen käyttö vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
 • Älä tuudittaudu virheelliseen turvallisuuden tunteeseen äläkä laiminlyö sähkötyökaluja koskevia turvallisuusohjeita silloinkaan, kun mielestäsi jo olet kokenut sähkötyökalun käyttäjä. Harkitsematon ja huolimaton toiminta voi sekunnin murto-osissa johtaa vakaviin loukkaantumisiin.
Sähkötyökalun käyttö ja käsittely
 • Älä ylikuormita konetta. Käytä kyseiseen työhön tarkoitettua sähkötyökalua. Sopivaa sähkötyökalua käyttäen työskentelet paremmin ja varmemmin tehoalueella, jolle sähkötyökalu on tarkoitettu.
 • Älä käytä sähkötyökalua, jonka käyttökytkin ei toimi. Sähkötyökalu, jota ei enää voida käynnistää ja pysäyttää käyttökytkimellä, on vaarallinen ja se täytyy korjata.
 • Irrota pistoke pistorasiasta ja/tai irrota akku ennen kuin muutat säätöjä, vaihdat terää tai lisävarusteita ja kun lopetat koneen käyttämisen. Tämä turvatoimenpide estää sähkötyökalun tahattoman käynnistysriskin.
 • Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun niitä ei käytetä. Älä anna toisten henkilöiden käyttää konetta, elleivät he ole perehtyneet sen käyttöön ja lukeneet käyttöohjeita. Sähkötyökalut ovat vaarallisia, jos niitä käyttävät kokemattomat henkilöt.
 • Hoida sähkötyökaluja ja niiden varusteita huolella. Tarkasta, että liikkuvat osat toimivat moitteettomasti eivätkä ole puristuksissa, ja tarkasta myös, ettei sähkötyökalussa ole murtuneita tai vaurioituneita osia, jotka saattaisivat haitata sen toimintaa. Korjauta vaurioituneet osat ennen koneen käyttämistä. Usein loukkaantumisten ja tapaturmien syynä on sähkötyökalujen laiminlyöty huolto.
 • Pidä terät terävinä ja puhtaina. Huolella hoidetut terät, joiden leikkausreunat ovat teräviä, eivät jumitu herkästi, ja niillä työnteko on kevyempää.
 • Käytä sähkötyökalua, lisävarusteita ja tarvikkeita, teriä jne. niiden käyttöohjeiden mukaisesti. Ota tällöin työolosuhteet ja suoritettava työtehtävä huomioon. Sähkötyökalun käyttö muuhun kuin sille tarkoitettuun käyttöön saattaa johtaa vaarallisiin tilanteisiin.
 • Pidä käsikahvat ja tartuntapinnat kuivina, puhtaina, öljyttöminä ja rasvattomina. Jos käsikahvat tai tartuntapinnat ovat liukkaat, sähkötyökalun turvallinen käyttö ja hallinta voi yllättävissä tilanteissa olla mahdotonta.
Akkukäyttöisen sähkötyökalun käyttö ja käsittely
 • Lataa akku vain valmistajan suosittamalla laturilla. Jos laturi on tarkoitettu vain tietyn akkumallin lataamiseen, palovaara on olemassa, jos laturia käytetään muiden akkujen lataamiseen.
 • Käytä ainoastaan juuri kyseiseen sähkötyökaluun tarkoitettua akkua. Jonkun muun akun käyttö saattaa johtaa loukkaantumiseen ja tulipaloon.
 • Pidä irrallinen akku loitolla metalliesineistä, kuten paperinliittimistä, kolikoista, avaimista, nauloista, ruuveista tai muista pienistä metalliesineistä, jotka voivat oikosulkea akun liittimet. Akun liittimien välinen oikosulku saattaa aiheuttaa palovammoja tai johtaa tulipaloon.
 • Väärästä käytöstä johtuen saattaa akusta vuotaa nestettä, jota ei saa koskettaa. Vältä kosketusta sen kanssa. Tarvittaessa huuhtele kosketuskohta vedellä. Jos nestettä pääsee silmiin, tarvitaan lisäksi lääkärin apua. Akusta vuotava neste saattaa aiheuttaa ärsytystä ja palovammoja.
 • Älä käytä akkua, joka on vaurioitunut tai johon on tehty muutoksia. Vaurioitunut akku tai akku, jota on muutettu, saattaa käyttäytyä yllättävästi ja aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen ja vammoja.
 • Varjele akkua avotulelta ja korkeilta lämpötiloilta. Avotuli tai yli 130 °C:n (265 °F) lämpötila voi aiheuttaa räjähdyksen.
 • Noudata kaikkia akun lataamisesta annettuja ohjeita, ja lataa akku tai akun sisältävä sähkötyökalu aina käyttöohjeessa mainittuja lämpötilarajoja noudattaen. Akun virheellinen lataaminen tai lataaminen sallitun lämpötila-alueen lämpötiloja noudattamatta saattaa johtaa akun tuhoutumiseen ja aiheuttaa tulipalovaaran.
Huolto
 • Anna koulutettujen ammattihenkilöiden korjata sähkötyökalusi ja hyväksy korjauksiin vain alkuperäisiä varaosia. Siten varmistat koneen turvallisuuden säilymisen.
 • Älä koskaan yritä huoltaa vaurioitunutta akkua. Akkujen kaikki huoltotyöt saa suorittaa vain valmistaja tai sen valtuuttama huoltopiste.

Ruuvaimia ja iskeviä mutterivääntimiä koskevat turvallisuusohjeet

 • Pidä sähkötyökalusta kiinni sen eristetyistä kahvapinnoista, jos teet työtä, jossa ruuvi saattaa osua rakenteen sisällä olevaan virtajohtoon. Jos ruuvi osuu virtajohtoon, myös koneen metalliosiin saattaa johtua virta, ja saatat saada sähköiskun.

Lisää ruuvainten turvallisuusohjeita

Henkilöturvallisuus
 • Käytä vain tuotetta, joka on teknisesti moitteettomassa kunnossa.
 • Älä koskaan tee koneeseen minkäänlaisia muutoksia.
 • Käytä koneen mukana toimitettuja lisäkäsikahvoja. Koneen hallinnan menettäminen saattaa aiheuttaa loukkaantumisia.
 • Pidä aina molemmin käsin kiinni koneen käsikahvoista. Pidä käsikahvat kuivina ja puhtaina.
 • Varo, ettet koske pyöriviin osiin - loukkaantumisvaara!
 • Konetta käyttäessäsi käytä soveltuvia suojalaseja, suojakypärää, kuulosuojaimia, suojakäsineitä ja kevyttä hengityssuojainta.
 • Käytä työkaluterän vaihdossa suojakäsineitä. Työkaluterän koskettaminen saattaa aiheuttaa haavoja ja palovammoja.
 • Käytä suojalaseja. Sirpaleet saattavat aiheuttaa vammoja ja vahingoittaa silmiä.
 • Selvitä työssä syntyvän pölyn vaarallisuus ennen työn aloittamista. Käytä rakennustyömaakäyttöön hyväksyttyä pölynimuria, joka täyttää viralliset pölysuojaluokitusmääräykset. Tiettyjen materiaalien kuten lyijypitoisen maalin, joidenkin puulajien, kvartsia sisältävän betonin / muurauksen / kivetyksen ja mineraalien sekä metallien pölyt voivat olla terveydelle vaarallisia.
 • Varmista työpisteen hyvä tuuletus ja tarvittaessa käytä hengityssuojainta, joka soveltuu kyseessä olevalla pölylle. Pölyjen ihokosketus tai hengittäminen saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita ja/tai hengitystiesairauksia koneen käyttäjälle tai lähellä oleville henkilöille. Tietyt pölyt kuten tammen tai pyökin pöly on luokiteltu syöpää aiheuttaviksi, erityisesti jos niihin liittyy puunkäsittelyn lisäaineita (kromaatti, puunsuoja-aineet). Asbestia sisältäviä materiaaleja saavat työstää vain erikoiskoulutetut henkilöt.
 • Pidä työssäsi taukoja, joiden aikana tee sormivoimisteluliikkeitä varmistaaksesi sormiesi hyvän verenkierron. Pitempään jatkuva työnteko saattaa tärinän vuoksi aiheuttaa verenkiertohäiriöitä tai sormien, käsien ja ranteiden hermokipuja.
Sähköturvallisuus
 • Tarkasta ennen työn aloittamista, onko työskentelyalueella rakenteiden sisälle asennettuja sähköjohtoja tai kaasu- ja vesiputkia. Koneen ulkopinnan metalliosista saatat saada sähköiskun, jos vahingossa osut sähköjohtoon.
Sähkötyökalujen käyttö ja hoito
 • Kytke sähkötyökalu heti pois päältä, jos terä jumittuu. Kone saattaa pyrkiä liikkumaan sivusuunnassa.
 • Odota, että sähkötyökalu on täysin pysähtynyt, ennen kuin lasket sen kädestäsi.

Akkujen käyttö ja hoito

 • Ota litiumioniakkujen kuljettamisesta, varastoinnista ja käyttämisestä annetut erityisohjeet huomioon.
 • Suojaa akut korkeilta lämpötiloilta, suoralta auringonpaisteelta ja avotulelta.
 • Akkuja ei saa avata, puristaa, kuumentaa yli 80 °C:n lämpötilaan tai polttaa.
 • Älä käytä tai lataa akkua, joka on saanut iskun, joka on pudonnut yli metrin korkeudelta tai joka on muulla tavoin vaurioitunut. Tällaisessa tapauksessa ota aina yhteys Hilti  -huoltoon .
 • Jos akku on liian kuuma koskea, se saattaa olla vaurioitunut. Aseta tuote riittävän etäälle syttyvistä materiaaleista palovaarattomaan paikkaan, jossa voit valvoa tuotetta, ja anna sen jäähtyä. Tällaisessa tapauksessa ota aina yhteys Hilti  -huoltoon .

Kuvaus

Tuoteyhteenveto

Image alternative
 1. Kuusiokolo (SID)
 2. Valo
 3. Suunnanvaihtokytkin jossa päälle kytkemisen salpa
 4. Käyttökytkin (kierrosluvun elektroninen säätö)
 5. Nelikanta (SIW)
 6. Vääntömomentin vaihtokytkin
 7. Vyökoukku (lisävaruste)
 8. Akun lataustilan näyttö
 9. Lukituksen vapautuspainikkeet (akku B22/…)
 10. Lukituksen vapautuspainike (akku B14/…)

Tarkoituksenmukainen käyttö

Kuvattu tuote on käsiohjattava akkukäyttöinen iskevä mutteriväännin. Se on tarkoitettu ruuviliitosten, muttereiden ja pulttien kiristämiseen ja avaamiseen alusmateriaalin ollessa puu, metalli, tiili tai betoni.

Iskevää mutteriväännintä ei saa käyttää käyttötarkoituksiin, jotka vaativat tarkkaa/määritettyä vääntömomenttia. Muutoin on olemassa vaara, että kierteet vääntyvät rikki ja ruuvi tai kiinnitettävä osa vaurioituu.
 • Käytä tässä tuotteessa vain B14-tyyppisarjan Hilti -litiumioniakkuja (kone SID/SIW 14‑A) tai B22-tyyppisarjan Hilti-litiumioniakkuja (kone SID/SIW 22‑A).

 • Käytä näiden akkujen lataamiseen vain C4/36-sarjan Hilti -latureita.

Lataustilan näyttö

Litiumioniakun lataustila näytetään, kun painat lukituspainikkeita/lukituspainiketta kevyesti (vain tuntuvaan vastekohtaan saakka).
Tila
Merkitys
4 LED-merkkivaloa palaa.
Lataustila: 75 % ... 100 %
3 LED-merkkivaloa palaa.
Lataustila: 50 % ... 75 %
2 LED-merkkivaloa palaa.
Lataustila: 25 % ... 50 %
1 LED-merkkivalo palaa.
Lataustila: 10 % ... 25 %
1 LED vilkkuu.
Lataustila: < 10 %
Akun lataustilan tarkastaminen ei ole mahdollista käyttökytkin painettuna ja 5 sekunnin aikana käyttökytkimen vapauttamisesta.

Toimituksen sisältö

Iskevä mutteriväännin, käyttöohje.
Tälle tuotteelle hyväksyttyjä varaosia, kulutusmateriaaleja ja lisävarusteita löydät Hilti Store -liikkeestä tai osoitteesta: www.hilti.group | USA: www.hilti.com

Iskevä mutteriväännin


SID 14‑A
SIW 14‑A
Nimellisjännite
14,4 V
14,4 V
Paino EPTA Procedure-01 mukaan
1,6 kg
1,6 kg
Nimellisjoutokäyntikierrosluku
Asento I
0/min … 1 000/min
0/min … 1 000/min
Asento II
0/min … 1 500/min
0/min … 1 500/min
Asento III
0/min … 2 500/min
0/min … 2 300/min
Iskuluku
≤ 3 100/min
≤ 3 400/min
Vääntömomentin säätö
3 asentoa
3 asentoa
Kookkaat vakioruuvit
M8 - M16
M8 - M16
Kookkaat suulujat ruuvit
M6 - M12
M6 - M12
Istukka
1/4″ kuusiokolo ja lukitsinkehys
1/2″ nelikanta jossa lukituskuula tai 3/8″ nelikanta jossa lukkorengas
Ympäristön lämpötila käytettäessä
−17 ℃ … 60 ℃
−17 ℃ … 60 ℃
Varastointilämpötila
−20 ℃ … 70 ℃
−20 ℃ … 70 ℃

SID 22‑A
SIW 22‑A
Nimellisjännite
21,6 V
21,6 V
Paino EPTA Procedure-01 mukaan
2,1 kg
2,1 kg
Nimellisjoutokäyntikierrosluku
Asento I
0/min … 1 000/min
0/min … 1 000/min
Asento II
0/min … 1 500/min
0/min … 1 500/min
Asento III
0/min … 2 500/min
0/min … 2 300/min
Iskuluku
≤ 3 450/min
≤ 3 500/min
Vääntömomentin säätö
3 asentoa
3 asentoa
Kookkaat vakioruuvit
M8 - M16
M8 - M16
Kookkaat suulujat ruuvit
M6 - M12
M6 - M12
Istukka
1/4″ kuusiokolo ja lukitsinkehys
1/2″ nelikanta jossa lukituskuula tai 3/8″ nelikanta jossa lukkorengas
Ympäristön lämpötila käytettäessä
−17 ℃ … 60 ℃
−17 ℃ … 60 ℃
Varastointilämpötila
−20 ℃ … 70 ℃
−20 ℃ … 70 ℃

Melutiedot ja tärinäarvot EN 62841 mukaan

Tässä käyttöohjeessa annetut äänenpaine- ja tärinäarvot on mitattu standardoitujen mittausmenetelmien mukaisesti, ja näitä arvoja voidaan käyttää sähkötyökalujen vertailussa. Ne soveltuvat myös altistumisten tilapäiseen arviointiin.
Annetut arvot koskevat sähkötyökalun pääasiallisia käyttötarkoituksia. Jos sähkötyökalua kuitenkin käytetään muihin tarkoituksiin, poikkeavia työkaluja tai teriä käyttäen tai puutteellisesti huollettuna, arvot voivat poiketa tässä ilmoitetuista. Tämä saattaa merkittävästi lisätä altistumista koko työskentelyajan aikana.
Altistumisia tarkasti arvioitaessa on otettava huomioon myös ne ajat, jolloin kone on kytketty pois päältä tai jolloin kone on päällä, mutta sillä ei tehdä varsinaista työtä. Tämä saattaa merkittävästi vähentää altistumista koko työskentelyajan aikana.
Käyttäjän suojaamiseksi melun ja/tai tärinän vaikutukselta ryhdy tarpeellisiin turvatoimenpiteisiin kuten: Sähkötyökalun ja siihen kiinnitettävien työkalujen huolto, käsien lämpimänä pitäminen, työtehtävien organisointi.
Melutiedot

SID 14‑A
SIW 14‑A
SID 22‑A
SIW 22‑A
Melutehotaso (LWA)
94 dB(A)
94 dB(A)
97 dB(A)
97 dB(A)
Melutehotason epävarmuus (KWA)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
Melupäästön äänenpainetaso (LpA)
83 dB(A)
83 dB(A)
86 dB(A)
86 dB(A)
Äänenpainetason epävarmuus (KpA)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
Tärinän kokonaisarvot

SID 14‑A
SIW 14‑A
SID 22‑A
SIW 22‑A
Tärinäarvo suurimpien sallittujen ruuvien ja muttereiden kiristyksessä (ah)
7,5 m/s²
7,5 m/s²
11 m/s²
11 m/s²
Epävarmuus suurimpien sallittujen ruuvien ja muttereiden kiristyksessä
1,5 m/s²
1,5 m/s²
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Vääntömomentin säätö

Kierrosluku valitaan vääntömomentin kierrettävän säätimen asennolla.
Malli SID … SID 14‑A
SID 22‑A

Malli
SID 14‑A
SID 22‑A
Vääntömomentti
Asento I
50 Nm
60 Nm
Asento II
100 Nm
110 Nm
Asento III
150 Nm
165 Nm
Malli SIW … SIW 14‑A
SIW 22‑A

SIW 14‑A
1/2″ nelikanta jossa lukituskuula
3/8″ nelikanta jossa lukkorengas
Vääntömomentti
Asento I
80 Nm
65 Nm
Asento II
120 Nm
115 Nm
Asento III
185 Nm
160 Nm

SIW 22‑A
1/2″ nelikanta jossa lukituskuula
3/8″ nelikanta jossa lukkorengas
Vääntömomentti
Asento I
90 Nm
75 Nm
Asento II
135 Nm
120 Nm
Asento III
200 Nm
175 Nm

Akku 14,4 V

Akkutoimintajännite
14,4 V
Ympäristön lämpötila
−10 ℃ … 60 ℃
Varastointilämpötila
−20 ℃ … 40 ℃

Akku 21,6 V

Akkutoimintajännite
21,6 V
Ympäristön lämpötila
−17 ℃ … 60 ℃
Varastointilämpötila
−20 ℃ … 40 ℃

Työkohteen valmistelu

VAROITUS
Loukkaantumisvaara vahingossa käynnistymisen seurauksena!
 • Varmista ennen akun kiinnittämistä, että tuote on kytketty pois päältä.
 • Irrota akku, ennen kuin muutat koneen säätöjä tai vaihdat lisävarusteosia.
Noudata tässä dokumentaatiossa ja tuotteessa olevia turvallisuus- ja varoitushuomautuksia.

Akun lataus

 1. Ennen lataamista lue laturin käyttöohje.
 2. Varmista, että liittimet akussa ja laturissa ovat puhtaat ja kuivat.
 3. Lataa akku hyväksytyllä laturilla.

Akun kiinnitys

VAROITUS
Loukkaantumisvaara akun oikosulun tai putoamisen seurauksena!
 • Ennen akun paikalleen laittamista varmista, ettei akun liittimissä akussa ja tuotteessa ole vieraita esineitä.
 • Varmista, että akku aina lukittuu kunnolla paikalleen.
 1. Lataa akku täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.
 2. Aseta akku kiinnikkeeseen koneessa siten, että akku kuultavasti lukittuu.
 3. Tarkasta, että akku on kunnolla kiinni.

Akun irrotus

 1. Paina akun lukituksen vapautuspainikkeita.
 2. Vedä akku irti laitteesta.

Vyökoukun (lisävaruste) kiinnitys

VAARA
Loukkaantumisvaara Koneen putoamisen aiheuttama vaara.
 • Putoamaan pääsevä kone saattaa aiheuttaa vaaran sinulle tai muille lähellä oleville. Ennen työn aloittamista tarkasta, että vyökoukku on kunnolla kiinnitetty.
Vyökoukun avulla voit kiinnittää koneen vyöhösi käden ulottuville. Vyökoukku voidaan kiinnittää koneen kantamiseksi vasemmalla tai oikealla puolella.
Image alternative
 1. Irrota akku.
 2. Laita vyökoukku kiinnityskohtaansa vääntimen juuressa.
 3. Kiinnitä vyökoukku 2 ruuvilla.

Työkaluterän kiinnitys

SID 14‑A
SID 22‑A
Image alternative
 1. Tarkasta, että työkaluterän istukkapää on puhdas.
  • Tarvittaessa puhdista istukkapää.
 2. Kytke suunnanvaihtokytkin keskiasentoon tai irrota koneesta akku.
 3. Laita työkaluterä istukkaan vasteeseen saakka ja varmista, että se lukittuu paikalleen.
 4. Tarkasta työkaluterän tiukka ja kunnollinen kiinnitys ennen käyttöönottoa.

Työkaluterän kiinnitys

SIW 14‑A
SIW 22‑A
Image alternative
 1. Tarkasta, että työkaluterän istukkapää on puhdas.
  • Tarvittaessa puhdista istukkapää.
 2. Kytke suunnanvaihtokytkin keskiasentoon tai irrota koneesta akku.
 3. Ohjaa työkaluterän sivureikä istukassa olevaa lukituskuulaa vasten.
 4. Paina työkaluterää istukkaan, kunnes työkaluterä lukittuu kiinni.
 5. Tarkasta työkaluterän tiukka ja kunnollinen kiinnitys ennen käyttöönottoa.

Työkaluterän kiinnitys

SIW 22‑A
VAROITUS
Loukkaantumisvaara Jos käytät vääränlaista työkalua!
 • Käytä ainoastaan työkaluja, joissa on lukitus.
 • Älä käytä kuluneita tai vaurioituneita työkaluja.
Image alternative
 1. Kytke suunnanvaihtokytkin keskiasentoon tai irrota koneesta akku.
 2. Irrota O-rengas hylsyavaimen urasta.
 3. Vedä lukitustappi ulos.
 4. Aseta hylsyavain koneen nelikantakaraan.
  Varmista, että lukitusrenkaan kiinnityksen reiät ovat kohdakkain nelikantakarassa ja hylsyavaimessa.
 5. Laita lukitustappi hylsyavaimeen.
 6. Laita O-rengas hylsyavaimeen.
 7. Tarkasta työkaluterän tiukka ja kunnollinen kiinnitys ennen käyttöönottoa.

Käyttö

Noudata tässä dokumentaatiossa ja tuotteessa olevia turvallisuus- ja varoitushuomautuksia.

Vääntömomentin säätö

Image alternative
 • Paina vääntömomentin valintakytkintä niin monta kertaa, että vääntömomentin vaihtokytkimen vasemmalla puolella näkyy haluamasi vääntömomenttiasetus.
  SID 14‑A
  SID 22‑A
  Malli SID …
  SIW 14‑A
  SIW 22‑A
  Malli SIW …

Pyörimissuunnan valinta

Salpa estää suunnan vaihtamisen moottorin käydessä.
Keskiasennossa koneen käyttökytkin on lukittu (päälle kytkeytymisen esto).
Image alternative
 • Valitse haluamasi pyörimissuunta suunnanvaihtokytkimellä.

Kytkeminen päälle

 • Paina käyttökytkintä.
  • Kierrosluku säätyy kytkimen painamissyvyyden mukaisesti.

Ruuvaaminen

VAROITUS
Työkappaleen vaurioitumisen aiheuttama loukkaantumisvaara! Liian suuri vääntömomentti voi vaurioittaa ruuveja tai työkappaletta. Siitä voi seurata vammoja.
 • Varmista, että ruuvit ja työkaluterä soveltuvat koneen tuottamalle vääntömomentille.
 1. Kytke suunnanvaihtokytkin keskiasentoon tai irrota koneesta akku.
 2. Säädä vääntömomentti haluamaksesi vääntömomentin valintakytkimellä.

Kytkeminen pois päältä

 • Vapauta käyttökytkin.

Työkalun irrotus

SID 14‑A
SID 22‑A
VAROITUS
Työkaluterän aiheuttama loukkaantumisvaara! Työkaluterä voi olla kuuma tai teräväreunainen.
 • Käytä aina suojakäsineitä, kun käytät konetta ja vaihdat koneen työkaluterää.
Image alternative
 1. Kytke suunnanvaihtokytkin keskiasentoon tai irrota koneesta akku.
 2. Vedä istukan renkaasta eteenpäin ja pidä siitä kiinni.
 3. Vedä työkalu irti istukasta.
 4. Vapauta istukan rengas.

Työkalun irrotus

SIW 14‑A
SIW 22‑A
VAROITUS
Työkaluterän aiheuttama loukkaantumisvaara! Työkaluterä voi olla kuuma tai teräväreunainen.
 • Käytä aina suojakäsineitä, kun käytät konetta ja vaihdat koneen työkaluterää.
Image alternative
 1. Kytke suunnanvaihtokytkin keskiasentoon tai irrota koneesta akku.
 2. Vedä työkalu irti istukasta.

Työkaluterän irrotus

SIW 22‑A
Image alternative
 1. Kytke suunnanvaihtokytkin keskiasentoon tai irrota koneesta akku.
 2. Irrota O-rengas hylsyavaimen urasta.
 3. Vedä lukitustappi irti.
 4. Irrota hylsyavain koneen nelikantakarasta.
 5. Kiinnitä lukitustappi.
 6. Kiinnitä O-rengas hylsyavaimen uraan.

Huolto, hoito ja kunnossapito

VAARA
Loukkaantumisvaara jos akku paikallaan !
 • Irrota akku aina ennen hoito- ja kunnostustöitä!
Koneen hoito
 • Poista pinttynyt lika varovasti.
 • Puhdista jäähdytysilmaraot varovasti kuivalla harjalla.
 • Käytä kotelon puhdistamiseen vain kevyesti kostutettua kangasta. Älä käytä silikonia sisältäviä hoitoaineita, sillä ne voivat vaurioittaa muoviosia.
Litiumioniakkujen hoito
 • Pidä akku puhtaana, öljyttömänä ja rasvattomana.
 • Käytä kotelon puhdistamiseen vain kevyesti kostutettua kangasta. Älä käytä silikonia sisältäviä hoitoaineita, sillä ne voivat vaurioittaa muoviosia.
 • Varo, ettei kosteutta pääse tunkeutumaan sisään.
Kunnossapito
 • Tarkasta säännöllisin välein kaikkien näkyvien osien mahdolliset vauriot ja käyttöelementtien moitteeton toiminta.
 • Jos havaitset vaurioita ja / tai toteat toimintahäiriöitä, älä käytä tuotetta. Korjauta heti Hilti -huollossa.
 • Hoito- ja kunnostustöiden jälkeen kiinnitä kaikki suojalaitteet ja tarkasta niiden toiminta.
Käyttöturvallisuuden varmistamiseksi käytä vain alkuperäisiä varaosia ja käyttömateriaaleja. Tälle tuotteelle hyväksyttyjä varaosia, kulutusmateriaaleja ja lisävarusteita löydät Hilti Store -liikkeestä tai osoitteesta: www.hilti.group .

Akkukäyttöisten koneiden kuljetus ja varastointi

Kuljettaminen
  VAROITUS
  Käynnistyminen vahingossa kuljetuksen aikana !
 • Kuljeta tuotteesi aina akku irrotettuna!
 • Irrota akut.
 • Älä koskaan kuljeta akkuja irrallaan muiden tavaroiden joukossa.
 • Pitemmän kuljetuksen jälkeen tarkasta koneen ja akkujen mahdolliset vauriot ennen käyttöä.
Varastointi
  VAROITUS
  Viallinen tai vuotava akku voi aiheuttaa vaurioita !
 • Varastoi tuotteesi aina akku irrotettuna!
 • Varastoi kone ja akut viileässä ja kuivassa paikassa.
 • Älä koskaan varastoi akkuja auringonpaisteessa, lämmittimen tai patterin päällä tai ikkunan vieressä.
 • Varastoi kone ja akut lasten ja asiattomien henkilöiden ulottumattomissa.
 • Pitemmän varastoinnin jälkeen tarkasta kone ja akkujen mahdolliset vauriot ennen käyttöä.

Apua häiriötilanteisiin

Häiriöissä, joita ei ole kuvattu tässä taulukossa tai joita et itse pysty poistamaan, ota yhteys Hilti -huoltoon.

Apua häiriötilanteisiin

Häiriö
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Kone ei toimi.
Akku ei kunnolla kiinni.
Akku tyhjentynyt.
Käyttökytkintä ei saa painettua tai se on lukittunut.
Suunnanvaihtokytkin on keskiasennossa.
Kierrosluku laskee yhtäkkiä runsaasti.
Akku tyhjentynyt.
Akku tyhjenee tavallista nopeammin.
Erittäin alhainen ympäristön lämpötila.
 • Anna akun hitaasti lämmitä huoneenlämpötilaan.
Akku ei lukitu paikalleen selvästi kaksi kertaa naksahtaen.
Akun salpanokat likaantuneet.
 • Puhdista salpanokat ja kiinnitä akku paikalleen. Jos ongelma ei korjaantunut, ota yhteys Hilti -huoltoon.
Kone tai akku kuumenee voimakkaasti.
Sähköinen vika.
 • Kytke kone heti pois päältä, irrota akku koneesta, valvo akkua, anna sen jäähtyä ja hakeudu Hilti -huoltoon.
Kone on ylikuormittunut (käyttökuormitusraja ylittynyt).
 • Valitse työtehtävään soveltuva kone.

Hävittäminen

Image alternative Hilti -työkalut, -koneet ja -laitteet on pääosin valmistettu kierrätyskelpoisista materiaaleista. Kierrätyksen edellytys on materiaalien asianmukainen lajittelu. Useissa maissa Hilti ottaa vanhat koneet ja laitteet vastaan kierrätystä ja hävitystä varten. Lisätietoja saat Hilti -huollosta tai -edustajalta.
Akkujen hävittäminenMääräystenvastaisten hävittämisen seurauksena akuista ulos pääsevät kaasut tai nesteet voivat vaarantaa terveyden.
 • Älä lähetä vaurioituneita akkuja!
 • Peitä liitännät sähköä johtamattomalla materiaalilla oikosulkujen välttämiseksi.
 • Hävitä akut siten, etteivät ne voi joutua lasten käsiin.
 • Hävitä akku viemällä se Hilti Store -liikkeeseen tai käänny vastuullisen jätteenkäsittely-yrityksen puoleen.
Image alternative
 • Älä hävitä sähkötyökaluja, elektronisia laitteita ja akkuja tavallisen sekajätteen mukana!

RoHS (vaarallisten aineiden käytön rajoittamisen direktiivi)

Vaarallisten aineiden taulukon löydät seuraavista linkeistä: qr.hilti.com/r4923, qr.hilti.com/r4922, qr.hilti.com/r4927 ja qr.hilti.com/r4926.
Linkki RoHS-taulukkoon on tämän dokumentaation lopussa QR-koodina.

Valmistajan myöntämä takuu

 • Jos sinulla on takuuehtoihin liittyviä kysymyksiä, ota yhteys paikalliseen Hilti -edustajaan.
Image alternative
Image alternative
Image alternative