Kieli

TE 800
TE 800-AVR

Alkuperäiset ohjeet

Tämän käyttöohjeen tiedot

Tästä käyttöohjeesta

 • Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen tuotteen käyttämistä. Se on turvallisen työnteon ja tuotteen ongelmattoman käsittelyn perusedellytys.
 • Noudata tässä käyttöohjeessa annettuja ja tuotteessa olevia turvallisuus- ja varoitushuomautuksia.
 • Säilytä käyttöohje aina tuotteen yhteydessä, ja anna tuote toiselle henkilölle aina käyttöohjeen kanssa.

Merkkien selitykset

Varoitushuomautukset

Varoitushuomautukset varoittavat tuotteen käyttöön liittyvistä vaaroista. Seuraavia varoitustekstejä käytetään:
VAKAVA VAARA
VAKAVA VAARA !
 • Varoittaa uhkaavasta vaaratilanteesta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai jopa kuolema.
VAARA
VAARA !
 • Varoittaa mahdollisesta vaarasta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai kuolema.
VAROITUS
HUOMIO !
 • Varoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, josta voi seurata loukkaantuminen tai aineellinen vahinko.

Symbolit dokumentaatiossa

Tässä dokumentaatiossa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Lue käyttöohje ennen käyttämistä
Image alternative Toimintaohjeita ja muuta hyödyllistä tietoa
Image alternative Kierrätyskelpoisten materiaalien käsittely
Image alternative Älä hävitä sähkölaitteita ja akkuja tavallisen sekajätteen mukana

Symbolit kuvissa

Kuvissa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Nämä numerot viittaavat vastaavaan kuvaan tämän käyttöohjeen alussa
Image alternative Numerointi kertoo työvaiheiden järjestyksen kuvissa ja saattaa poiketa numeroinnista tekstissä
Image alternative Kohtanumeroita käytetään kuvassa Yleiskuva , ja ne viittaavat kuvatekstien numerointiin kappaleessa Tuoteyhteenveto
Image alternative Tämän merkin tarkoitus on kiinnittää erityinen huomiosi tuotteen käyttöön ja käsittelyyn.

Tuotekohtaiset symbolit

Symbolit tuotteessa

Tuotteessa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Huoltotarpeen merkkivalo
Image alternative Tehonsäätö

Tuotetiedot

Hilti -tuotteet on tarkoitettu ammattikäyttöön, ja niitä saa käyttää, huoltaa tai korjata vain valtuutettu, koulutettu henkilö. Käyttäjän pitää olla hyvin perillä käyttöön liittyvistä vaaroista. Tuote ja sen varusteet saattavat aiheuttaa vaaratilanteita, jos kokemattomat henkilöt käyttävät tuotetta ohjeiden vastaisesti tai muutoin asiattomasti.
Tyyppimerkinnän ja sarjanumeron löydät tyyppikilvestä.
 • Kirjoita sarjanumero oheiseen taulukkoon. Tuotteen tiedot tarvitaan, jos esität kysymyksiä myynti- tai huoltoedustajallemme.
  Tuotetiedot
  Piikkausvasara
  TE 800-AVR
  Sukupolvi
  01
  Sarjanumero

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Image alternative
Vakuutamme, että tässä kuvattu tuote täyttää voimassa olevien direktiivien ja standardien vaatimukset. Kuva vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on tämän dokumentaation lopussa.
Tekninen dokumentaatio löytyy tästä:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Turvallisuus

Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvallisuusohjeet

Image alternative VAKAVA VAARA Lue kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet. Turvallisuus- ja käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet huolellisesti vastaisen varalle.
Turvallisuusohjeissa käytetty käsite ”sähkötyökalu” tarkoittaa verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja (joissa verkkojohto) ja akkukäyttöisiä sähkötyökaluja (joissa ei verkkojohtoa).
Työpaikan turvallisuus
 • Pidä työskentelyalue siistinä ja hyvin valaistuna. Työpaikan epäjärjestys ja valaisemattomat työalueet voivat johtaa tapaturmiin.
 • Älä käytä sähkötyökalua räjähdysalttiissa ympäristössä, jossa on syttyvää nestettä, kaasua tai pölyä. Sähkötyökalut synnyttävät kipinöitä, jotka saattavat sytyttää pölyn tai höyryt.
 • Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua käyttäessäsi. Voit menettää sähkötyökalun hallinnan huomiosi suuntautuessa muualle.
Sähköturvallisuus
 • Sähkötyökalun pistokkeen pitää sopia pistorasiaan. Pistoketta ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä pistorasia-adaptereita suojamaadotettujen sähkötyökalujen yhteydessä. Alkuperäisessä kunnossa olevat pistokkeet ja sopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.
 • Vältä koskettamasta sähköä johtaviin pintoihin kuten putkiin, pattereihin, liesiin ja jääkaappeihin. Sähköiskun vaara kasvaa, jos kehosi maadottuu.
 • Älä aseta sähkötyökalua alttiiksi sateelle tai kosteudelle. Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään lisää sähköiskun vaaraa.
 • Älä kanna tai ripusta sähkötyökalua verkkojohdostaan äläkä vedä pistoketta irti pistorasiasta johdosta vetämällä. Pidä johto loitolla kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista ja liikkuvista osista. Vahingoittuneet tai toisiinsa kietoutuneet johdot lisäävät sähköiskun vaaraa.
 • Kun käytät sähkötyökalua ulkona, käytä ainoastaan ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa. Ulkokäyttöön soveltuvan jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
 • Jos sähkötyökalua on välttämätöntä käyttää kosteassa ympäristössä, käytä vikavirtasuojakytkintä. Vikavirtasuojakytkimen käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
Henkilöturvallisuus
 • Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja noudata tervettä järkeä sähkötyökalua käyttäessäsi. Älä käytä sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Sähkötyökalua käytettäessä hetkellinenkin varomattomuus saattaa aiheuttaa vakavia vammoja.
 • Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita ja aina suojalaseja. Henkilökohtaiset suojavarusteet, kuten hengityssuojain, luistamattomat turvajalkineet, kypärä ja kuulosuojaimet, pienentävät oikein käytettyinä loukkaantumisriskiä sähkötyökalun käyttötilanteesta riippuen.
 • Varo tahatonta käynnistämistä. Varmista, että sähkötyökalu on kytketty pois päältä, ennen kuin liität sen verkkovirtaan ja/tai liität siihen akun, otat sen käteesi tai kannat sitä. Jos kannat sähkötyökalua sormi käyttökytkimellä tai liität pistokkeen pistorasiaan käyttökytkimen ollessa käyntiasennossa, altistat itsesi onnettomuuksille.
 • Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvitaltat, ennen kuin käynnistät sähkötyökalun. Työkalu tai avain, joka sijaitsee sähkötyökalun pyörivässä osassa, saattaa johtaa loukkaantumiseen.
 • Vältä vaikeita työskentelyasentoja. Varmista aina tukeva seisoma-asento ja tasapaino. Siten voit paremmin hallita sähkötyökalua odottamattomissa tilanteissa.
 • Käytä työhösi soveltuvia vaatteita. Älä käytä löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet loitolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet, korut ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
 • Jos pölynpoisto- ja keräilylaitteita voidaan asentaa, sinun on tarkastettava, että ne on liitetty oikein ja että niitä käytetään oikealla tavalla. Pölynpoistovarustuksen käyttö vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
Sähkötyökalun käyttö ja käsittely
 • Älä ylikuormita konetta. Käytä kyseiseen työhön tarkoitettua sähkötyökalua. Sopivaa sähkötyökalua käyttäen työskentelet paremmin ja varmemmin tehoalueella, jolle sähkötyökalu on tarkoitettu.
 • Älä käytä sähkötyökalua, jonka käyttökytkin ei toimi. Sähkötyökalu, jota ei enää voida käynnistää ja pysäyttää käyttökytkimellä, on vaarallinen ja se täytyy korjata.
 • Irrota pistoke pistorasiasta ja/tai irrota akku ennen kuin muutat säätöjä, vaihdat terää tai lisävarusteita ja kun lopetat työkalun käyttämisen. Tämä turvatoimenpide estää sähkötyökalun tahattoman käynnistysriskin.
 • Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun niitä ei käytetä. Älä anna toisten henkilöiden käyttää sähkötyökalua, elleivät he ole perehtyneet sen käyttöön ja lukeneet käyttöohjeita . Sähkötyökalut ovat vaarallisia, jos niitä käyttävät kokemattomat henkilöt.
 • Hoida sähkötyökalujasi huolella. Tarkasta, että liikkuvat osat toimivat moitteettomasti eivätkä ole puristuksissa, ja tarkasta myös, ettei sähkötyökalussa ole murtuneita tai vaurioituneita osia, jotka saattaisivat haitata sen toimintaa. Korjauta vaurioituneet osat ennen työkalun käyttämistä. Usein loukkaantumisten ja tapaturmien syynä on sähkötyökalujen laiminlyöty huolto.
 • Pidä terät terävinä ja puhtaina. Huolella hoidetut terät, joiden leikkausreunat ovat teräviä, eivät jumitu herkästi, ja niillä työnteko on kevyempää.
 • Käytä sähkötyökalua, lisävarusteita ja tarvikkeita, teriä jne. niiden käyttöohjeiden mukaisesti. Ota tällöin työolosuhteet ja suoritettava työtehtävä huomioon. Sähkötyökalun käyttö muuhun kuin sille tarkoitettuun käyttöön saattaa johtaa vaarallisiin tilanteisiin.
Huolto
 • Anna koulutettujen ammattihenkilöiden korjata sähkötyökalusi ja hyväksy korjauksiin vain alkuperäisiä varaosia. Siten varmistat, että sähkötyökalu säilyy turvallisena.

Poravasaroita koskevat turvallisuusohjeet

 • Käytä kuulosuojaimia. Melu saattaa heikentää kuuloasi.
 • Käytä koneen mukana toimitettuja lisäkäsikahvoja. Koneen hallinnan menettäminen saattaa aiheuttaa loukkaantumisia.
 • Pidä koneesta kiinni vain sen eristetyistä kahvapinnoista, jos teet työtä, jossa sähkötyökalun terä saattaa osua rakenteen sisällä olevaan virtajohtoon tai koneen verkkojohtoon. Jos terä osuu virtajohtoon, koneen metalliosiin saattaa johtua virta, jolloin saatat saada sähköiskun.

Lisää piikkausvasaran turvallisuusohjeita

Henkilöturvallisuus
 • Käytä vain tuotetta ja lisävarusteita, jotka ovat teknisesti moitteettomassa kunnossa.
 • Älä koskaan tee tuotteeseen tai lisävarusteisiin minkäänlaisia muutoksia.
 • Kattoa, seinää ja lattiaa piikattaessa varmista turvallinen ja varma pystyssä pysyminen. Kohteen äkillinen murtuminen voi suistaa sinut tasapainosta!
 • Kun teet reikiä, varmista työstettävän kohdan taustapuoli. Putoamaan tai sinkoutumaan pääsevät palaset voivat aiheuttaa muille vammoja.
 • Käytön aikana käyttäjän ja välittömässä läheisyydessä olevien henkilöiden on käytettävä soveltuvia suojalaseja, suojakypärää, kuulosuojaimia ja kevyttä hengityssuojainta.
 • Käytä työkaluterän vaihdossa suojakäsineitä. Työkaluterän koskettaminen saattaa aiheuttaa haavoja ja palovammoja.
 • Käytä suojalaseja. Sirpaleet saattavat aiheuttaa vammoja ja vahingoittaa silmiä.
 • Hiottaessa, kiillotettaessa, leikattaessa ja porattaessa syntyvä pöly saattaa sisältää vaarallisia kemikaaleja. Niistä esimerkkejä ovat: lyijy tai lyijypitoiset maalit; tiili, betoni ja muut muuraustuotteet, luonnonkivi ja muut silikaatteja sisältävät tuotteet; tietyt puulajit kuten tammi, pyökki ja kemiallisesti käsitellyt puut; asbesti tai asbestia sisältävät materiaalit. Määritä työstettävien materiaalien vaaraluokituksen perusteella käyttäjän ja lähellä olevien henkilöiden altistumisvaara. Ryhdy tarvittaviin toimenpiteisiin altistumisen pitämiseksi turvallisella tasolla, esimerkiksi käytettävä pölynkeräysjärjestelmää tai soveltuvaa hengityssuojainta. Altistumisen määrää pienentäviä yleisluonteisia toimenpiteitä ovat:
 • työn tekeminen hyvin tuulettuvassa tilassa,
 • pitkään kestävän pölyaltistuksen välttäminen,
 • pölyn ohjaaminen pois kasvoilta ja keholta,
 • suojavaatetuksen käyttö ja kehon altistuneiden kohtien pesu vedellä ja saippualla.
 • Pidä työssäsi usein taukoja, joiden aikana tee sormien verenkiertoa parantavia sormivoimisteluliikkeitä. Pitempään jatkuva työnteko saattaa tärinän vuoksi aiheuttaa verenkiertohäiriöitä tai sormien, käsien ja ranteiden hermokipuja.
Sähköturvallisuus
 • Tarkasta ennen työn aloittamista, onko työskentelyalueella rakenteiden sisälle asennettuja sähköjohtoja tai kaasu- ja vesiputkia. Tuotteen ulkopinnan metalliosista saatat saada sähköiskun tai aiheuttaa räjähdyksen, jos vahingossa osut sähköjohtoon, kaasuputkeen tai vesiputkeen.
Sähkötyökalujen käyttö ja hoito
 • Odota, että tuote on täysin pysähtynyt, ennen kuin lasket sen kädestäsi.

Kuvaus

Tuoteyhteenveto

Image alternative
 1. Istukka ja piikkausterän kohdistaminen
 2. Jäähdytysilmaraot
 3. Kiristyspanta
 4. Jäähdytysilmaraot
 5. Sivukahva
 6. Käyttökytkin
 7. Käsikahva
 8. Näyttökenttä
 9. Huoltotarpeen merkkivalo
 10. Tehonsäädön merkkivalo
 11. Verkkojohto
 12. Tyyppikilpi
 13. Nuppi

Tarkoituksenmukainen käyttö

Kuvattu tuote on paineilmatoimisella iskumekanismilla varustettu sähkökäyttöinen piikkausvasara. Se on tarkoitettu tiilen, muurauksen ja betonin vaativiin piikkaustöihin.

 • Koneen saa liittää vain verkkovirtaan, jonka jännite ja taajuus vastaavat koneen tyyppikilvessä olevia tietoja.

Active Vibration Reduction (AVR)

TE 800-AVR
Piikkausvasarassa on Active Vibration Reduction (AVR) -järjestelmä, joka vähentää tärinää huomattavasti.

Huoltotarpeen merkkivalo

Piikkausvasarassa on huoltotarpeen merkkivalo.
Tila
Merkitys
Huoltotarpeen merkkivalo palaa.
Käyttöajan perusteella huolto on tullut ajankohtaiseksi. Vie tuote ajoissa Hilti -huoltoon. Siten se pysyy aina käyttövalmiina.

Tehonsäädön merkkivalo

Piikkausvasarassa on tehonsäädön merkkivalo.
Tila
Merkitys
Tehonsäädön merkkivalo palaa.
Piikkausteho on alennettu 70 %:iin. Täyden piikkaustehon saat käyttöön painamalla tehonsäädintä uudelleen. Piikkaustehon säätäminen on mahdollista vain, kun kone on liitetty virtalähteeseen.

Toimituksen sisältö

Piikkausvasara, sivukahva, käyttöohje.
Muita tälle tuotteelle hyväksyttyjä järjestelmätuotteita löydät Hilti Store -liikkeestä tai nettiosoitteesta: www.hilti.group | USA: www.hilti.com

Tekniset tiedot

Piikkausvasara

Nimellisjännitteen, nimellisvirran, verkkovirran taajuuden ja/tai nimellisottotehon näet maakohtaisesta tyyppikilvestä.
Jos konetta käytetään generaattoriin tai muuntajaan liitettynä, generaattorin tai muuntajan antotehon pitää olla vähintään kaksi kertaa niin suuri kuin koneen tyyppikilpeen merkitty nimellisottoteho. Muuntajan tai generaattorin käyttöjännitteen pitää aina olla rajoissa +5 % ja -15 % koneen nimellisjännitteestä.

TE 800
TE 800‑AVR
Nimellisottoteho
1 850 W
1 850 W
Yhden iskun energia EPTA 05 mukaan
21 J
21 J
Paino EPTA 01 mukaan
10,5 kg
10,6 kg

Melutiedot ja tärinäarvot EN 60745 mukaan

Tässä käyttöohjeessa annetut äänenpaine- ja tärinäarvot on mitattu standardoitujen mittausmenetelmien mukaisesti, ja näitä arvoja voidaan käyttää sähkötyökalujen vertailussa. Ne soveltuvat myös altistumisten tilapäiseen arviointiin. Annetut arvot koskevat sähkötyökalun pääasiallisia käyttötarkoituksia. Jos sähkötyökalua kuitenkin käytetään muihin tarkoituksiin, poikkeavia työkaluja tai teriä käyttäen tai puutteellisesti huollettuna, arvot voivat poiketa tässä ilmoitetuista. Tämä saattaa merkittävästi lisätä altistumista koko työskentelyajan aikana. Altistumisia tarkasti arvioitaessa on otettava huomioon myös ne ajat, jolloin kone on kytketty pois päältä tai jolloin kone on päällä, mutta sillä ei tehdä varsinaista työtä. Tämä saattaa merkittävästi vähentää altistumista koko työskentelyajan aikana. Käyttäjän suojaamiseksi melun ja/tai tärinän vaikutukselta ryhdy tarpeellisiin turvatoimenpiteisiin kuten: Sähkötyökalun ja siihen kiinnitettävien työkaluterien huolto, käsien lämpimänä pitäminen, työtehtävien organisointi.
Meluarvot
Melutehotaso (LWA)
98 dB(A)
Äänitehotason epävarmuus (KWA)
3 dB(A)
Melupäästön äänenpainetaso (LpA)
87 dB(A)
Äänenpainetason epävarmuus (KpA)
3 dB(A)
Tärinäarvot

TE 800
TE 800‑AVR
Piikkaaminen (ah, Cheq)
16 m/s²
8 m/s²
Epävarmuus (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Käyttö

Työkohteen valmistelu

VAROITUS
Loukkaantumisvaara! Tuotteen käynnistyminen vahingossa.
 • Irrota pistoke verkkopistorasiasta, ennen kuin muutat koneen säätöjä tai vaihdat lisävarusteosia.
Noudata tässä dokumentaatiossa ja tuotteessa olevia turvallisuus- ja varoitushuomautuksia.

Sivukahvan kiinnitys

VAROITUS
Loukkaantumisvaara Piikkausvasaran hallinnan menettämisen vaara.
 • Varmista, että sivukahva on kiinnitetty oikein ja kunnolla kiinni.
Image alternative
 • Kiinnitä sivukahva.

Työkaluterän vaihto

VAARA
Loukkaantumisvaara Terä kuumenee käytössä.
 • Käytä terän vaihdossa suojakäsineitä.
Image alternative
 1. Rasvaa työkaluterän istukkapää kevyesti.
 2. Laita työkalu istukkaan vasteeseen saakka ja varmista, että se lukittuu paikalleen.
  • Tuote on toimintavalmis.
 3. Vedä työkaluterän lukitsin taaksepäin vasteeseen saakka ja irrota työkaluterä.
  Käytä vain alkuperäistä Hilti -rasvaa. Soveltumattoman rasvan käyttö voi vaurioittaa tuotetta.

Työkaluterän irrotus

VAKAVA VAARA
Palovaara Kuuman työkalun ja helposti syttyvien materiaalien välisen kosketuksen aiheuttama vaara.
 • Älä laske kuumaa työkalua herkästi syttyvien materiaalien päälle.
VAARA
Loukkaantumisvaara Terä kuumenee käytössä.
 • Käytä terän vaihdossa suojakäsineitä.
Image alternative
 • Irrota työkaluterä.

Piikkausterän kohdistaminen

VAROITUS
Loukkaantumisvaara Piikkaussuunnan hallinnan menettämisen vaara.
 • Älä työskentele asentoa "Piikkausterän kohdistaminen" käyttäen. Aseta toimintatapavalitsin piikkausasentoon siten, että se lukittuu.
Piikkaustyökalun voi kiinnittää 6 eri asentoon (60°:n välein). Näin latta- ja muotopiikkaustyökalun saa kiinnitettyä aina työn kannalta sopivimpaan asentoon.

Piikkaustehon säätö

 1. Paina tehonsäädintä.
  • Tehonsäädön merkkivalo palaa keltaisena.
  • Teho alennetaan 70 %:iin.
  Kun haluat piikata tarkasti, alenna teho 70 %:iin.
  Jotta voit säätää tehoa, koneen on oltava liitettynä virtalähteeseen.
 2. Kun haluat piikata jälleen täydellä teholla, paina tehonsäädintä.

Työskentely

VAARA
Sähköiskun aiheuttama vaara! Jos maadotusjohdin ja vikavirtasuojakytkin puuttuvat, seurauksena voi olla vakavia loukkaantumisia ja palovammoja.
 • Varmista, että rakennustyömaan virtajohdossa, joka tulee joko sähköverkosta tai generaattorilta, on aina olemassa ja liitettynä maadotusjohdin ja vikavirtasuojakytkin.
 • Älä käytä tuotetta, elleivät nämä turvallisuustoimenpiteet ole kunnossa.
VAARA
Johdon vaurion aiheuttama vaara! Jos verkkojohto tai jatkojohto vaurioituu käytön aikana, älä kosketa johtoa. Irrota verkkopistoke verkkopistorasiasta.
 • Tarkasta verkkojohdon kunto säännöllisesti, ja jos havaitset vaurioita, vaihdata verkkojohto erikoiskorjaamossa.
Hanki töiden koko laajuudelle työnjohdon suostumus!

Piikkaaminen

Image alternative
 1. Liitä pistoke verkkopistorasiaan.
  Koneen käyttö alhaisissa lämpötiloissa: Koneen iskumekanismi vaatii toimiakseen tietyn minimilämpötilan. Jotta se saavutetaan, laske kone hetkeksi alustalle ja anna koneen käydä hetki tyhjäkäyntiä. Tarvittaessa toista tämä, kunnes iskumekanismi toimii.
 2. Aseta piikkausterä noin 80-100 mm:n (3¹⁄₈" - 4") päähän reunasta.
 3. Kytke kone päälle painamalla käyttökytkintä oikealle.
  • Käyttökytkin lukittuu oikeaan asentoon.
 4. Kytke kone pois päältä painamalla käyttökytkintä vasemmalle.
  • Käyttökytkin lukittuu vasempaan asentoon.
  Liian pieni painamisvoima johtaa piikkausterän hyppimiseen. Liian suuri painamisvoima alentaa piikkaustehoa.
  Jos piikattavassa materiaalissa on raudoitusta, ohjaa piikkausterä aina materiaalin reunaa vasten, älä raudoitusta vasten.

Huolto, hoito ja kunnossapito

VAARA
Sähköiskun vaara! Hoito- ja kunnostustöiden suorittaminen pistoke pistorasiaan liitettynä voi johtaa vakaviin loukkaantumisiin ja palovammoihin.
 • Irrota pistoke verkkopistorasiasta aina ennen hoito- ja kunnostustöitä!
Huolto ja hoito
 • Poista pinttynyt lika varovasti.
 • Puhdista jäähdytysilmaraot varovasti kuivalla harjalla.
 • Käytä kotelon puhdistamiseen vain kevyesti kostutettua kangasta. Älä käytä silikonia sisältäviä hoitoaineita, sillä ne voivat vaurioittaa muoviosia.
Kunnossapito
VAARA
Sähköiskun aiheuttama vaara! Sähköosien asiantuntemattomat korjaukset voivat aiheuttaa vakavia loukkaantumisia ja palovammoja.
 • Sähköosien korjaustyöt saa tehdä ainoastaan valtuutettu sähköasentaja.
 • Tarkasta säännöllisin välein kaikkien näkyvien osien mahdolliset vauriot ja käyttöelementtien moitteeton toiminta.
 • Jos havaitset vaurioita ja / tai toteat toimintahäiriöitä, älä käytä tuotetta. Korjauta heti Hilti -huollossa.
 • Hoito- ja kunnostustöiden jälkeen kiinnitä kaikki suojalaitteet ja tarkasta niiden toiminta.
Käyttöturvallisuuden varmistamiseksi käytä vain alkuperäisiä varaosia ja käyttömateriaaleja. Tälle tuotteelle hyväksyttyjä varaosia, kulutusmateriaaleja ja lisävarusteita löydät Hilti Store -liikkeestä tai osoitteesta: www.hilti.group .

Kuljetus ja varastointi

Kuljettaminen
 • Älä kuljeta tätä tuotetta työkaluterä kiinnitettynä.
 • Kuljetuksen aikana varmista tukeva ja varma pystyssä pysyminen.
 • Tarkasta aina kuljettamisen jälkeen kaikkien näkyvien osien mahdolliset vauriot ja käyttöelementtien moitteeton toiminta.
Varastointi
 • Varastoi tämä tuote aina pistoke verkkopistorasiasta irrotettuna.
 • Varastoi tämä tuote kuivassa paikassa sekä lasten ja asiattomien henkilöiden ulottumattomissa.
 • Pitkän varastoinnin jälkeen tarkasta kaikkien näkyvien osien mahdolliset vauriot ja käyttöelementtien moitteeton toiminta.

Apua häiriötilanteisiin

Häiriöissä, joita ei ole kuvattu tässä taulukossa tai joita et itse pysty poistamaan, ota yhteys Hilti -huoltoon.

Vianmääritys

Häiriö
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Kone ei käynnisty.
Elektroniikan perusasetus on käynnissä (kestää n. 1 sekunnin pistokkeen liittämisen jälkeen), tai elektroninen käynnistyksenesto on kytkeytynyt päälle virran katkeamisen seurauksena.
 • Kytke kone sitten pois päältä ja takaisin päälle.
Katkos jännitteensaannissa.
 • Liitä toinen sähkötyökalu ja tarkasta toiminta.
Verkkojohdon tai pistokkeen vika.
 • Tarkastuta ja tarvittaessa vaihdata ammattitaitoisessa erikoiskorjaamossa.
Käyttökytkin rikki.
 • Tarkastuta kone erikoiskorjaamossa ja tarvittaessa vaihdata hiilet.
Generaattori Sleep Mode -tilassa
 • Kuormita generaattoria toisella kuluttimella (esimerkiksi työmaalampulla).
Kone ei käynnisty ja huoltotarpeen merkkivalo palaa punaisena.
Hiilet kuluneet.
 • Tarkastuta ja tarvittaessa vaihdata ammattitaitoisessa erikoiskorjaamossa.
Kone vaurioitunut.
 • Korjauta kone Hilti -huollossa.
Ei iskua.
Kone liian kylmä.
 • Laske kone hetkeksi alustalle ja anna sen käydä hetki tyhjäkäyntiä, jotta se saavuttaa käyttölämpötilan.
Kone vaurioitunut.
 • Korjauta kone Hilti -huollossa.
Kone ei käynnisty.
Elektroniikan perusasetus on käynnissä (kestää n. 1 sekunnin pistokkeen liittämisen jälkeen), tai elektroninen käynnistyksenesto on kytkeytynyt päälle virran katkeamisen seurauksena.
 • Kytke kone sitten pois päältä ja takaisin päälle.
Katkos jännitteensaannissa.
 • Liitä toinen sähkötyökalu ja tarkasta toiminta.
Verkkojohdon tai pistokkeen vika.
 • Tarkastuta ja tarvittaessa vaihdata ammattitaitoisessa erikoiskorjaamossa.
Käyttökytkin rikki.
 • Tarkastuta kone erikoiskorjaamossa ja tarvittaessa vaihdata hiilet.
Generaattori Sleep Mode -tilassa
 • Kuormita generaattoria toisella kuluttimella (esimerkiksi työmaalampulla).
Kone käynnistyy ja huoltotarpeen merkkivalo palaa punaisena.
Huoltotarpeen merkkivalo palaa.
 • Teetä huolto- tai korjaustyöt Hilti -huollossa.
Koneen teho on heikko.
Tehon alennus aktivoitu.
 • Käytä tehonsäädintä (tarkkaile tehonsäädön merkkivaloa). Kytke kone sitten pois päältä ja takaisin päälle.
Jatkojohto liian pitkä ja / tai sen poikkipinta-ala on liian pieni.
 • Käytä jatkojohtoa, jonka poikkipinta-ala on riittävän suuri. (1,5 mm² jos pituus enintään 40 m; 2,5 mm² jos pituus enintään 65 m).
Virransaannin jännite on liian pieni.
 • Liitä kone toiseen virtalähteeseen.
Piikkausterän lukitusta ei saa vapautettua.
Istukkaa ei ole vedetty kunnolla taakse.
 • Vedä työkaluterän lukitsin taaksepäin vasteeseen saakka ja irrota työkaluterä.

Hävittäminen

Image alternative Hilti -työkalut, -koneet ja -laitteet on pääosin valmistettu kierrätyskelpoisista materiaaleista. Kierrätyksen edellytys on materiaalien asianmukainen lajittelu. Useissa maissa Hilti ottaa vanhat koneet ja laitteet vastaan kierrätystä ja hävitystä varten. Lisätietoja saat Hilti -huollosta tai -edustajalta.
Image alternative
 • Älä hävitä sähkötyökaluja, elektronisia laitteita ja akkuja tavallisen sekajätteen mukana!

RoHS (vaarallisten aineiden käytön rajoittamisen direktiivi)

Image alternative
Vaarallisten aineiden taulukon löydät seuraavasta linkistä: qr.hilti.com/r3140904.
Linkki RoHS-taulukkoon on tämän dokumentaation lopussa QR-koodina.

Valmistajan myöntämä takuu

 • Jos sinulla on takuuehtoihin liittyviä kysymyksiä, ota yhteys paikalliseen Hilti -edustajaan.