Kieli

SC 70W‑A22

Alkuperäiset ohjeet

Dokumentaation tiedot

Tästä dokumentaatiosta

 • Lue ehdottomasti tämä dokumentaatio ennen tuotteen käyttöönottoa. Se on turvallisen työnteon ja tuotteen ongelmattoman käsittelyn perusedellytys.
 • Noudata tässä dokumentaatiossa ja tuotteessa olevia turvallisuus- ja varoitushuomautuksia.
 • Säilytä käyttöohje aina tuotteen yhteydessä ja varmista, että käyttöohje on mukana, kun luovutat tuotteen toiselle henkilölle.

Merkkien selitykset

Varoitushuomautukset

Varoitushuomautukset varoittavat tuotteen käyttöön liittyvistä vaaroista. Seuraavia varoitustekstejä käytetään:
VAKAVA VAARA
VAKAVA VAARA !
 • Varoittaa uhkaavasta vaaratilanteesta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai jopa kuolema.
VAARA
VAARA !
 • Varoittaa mahdollisesta vaarasta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai kuolema.
VAROITUS
VAROITUS !
 • Varoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, josta voi seurata loukkaantuminen tai aineellinen vahinko.

Symbolit dokumentaatiossa

Tässä dokumentaatiossa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Lue käyttöohje ennen käyttämistä
Image alternative Toimintaohjeita ja muuta hyödyllistä tietoa
Image alternative Kierrätyskelpoisten materiaalien käsittely
Image alternative Älä hävitä sähkölaitteita ja akkuja tavallisen sekajätteen mukana

Symbolit kuvissa

Kuvissa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Nämä numerot viittaavat vastaavaan kuvaan tämän käyttöohjeen alussa
Image alternative Numerointi kertoo työvaiheiden järjestyksen kuvissa ja saattaa poiketa numeroinnista tekstissä
Image alternative Kohtanumeroita käytetään kuvassa Yleiskuva , ja ne viittaavat kuvatekstien numerointiin kappaleessa Tuoteyhteenveto
Image alternative Tämän merkin tarkoitus on kiinnittää erityinen huomiosi tuotteen käyttöön ja käsittelyyn.

Tuotekohtaiset symbolit

Symbolit

Tuotteessa voidaan käyttää seuraavia symboleita:
Image alternative Nimellisjoutokäyntikierrosluku
Image alternative Tasavirta
Image alternative Kierrosta minuutissa
Image alternative Halkaisija
Image alternative Sahanterä
Image alternative Langaton tiedonsiirto
Image alternative Litiumioniakku
Image alternative Käytettävien Hilti -litiumioniakkujen tyyppisarja. Ota kappaleessa Tarkoituksenmukainen käyttö annetut tiedot huomioon.

Tuotetiedot

Image alternative -tuotteet on tarkoitettu ammattikäyttöön, ja niitä saa käyttää, huoltaa tai korjata vain valtuutettu, koulutettu henkilö. Käyttäjän pitää olla hyvin perillä käyttöön liittyvistä vaaroista. Tuote ja sen varusteet saattavat aiheuttaa vaaratilanteita, jos kokemattomat henkilöt käyttävät tuotetta ohjeiden vastaisesti tai muutoin asiattomasti.
Tyyppimerkinnän ja sarjanumeron löydät tyyppikilvestä.
 • Kirjoita sarjanumero oheiseen taulukkoon. Tuotteen tiedot tarvitaan, jos esität kysymyksiä myynti- tai huoltoedustajallemme.
  Tuotetiedot
  Pyörösaha
  SC 70W‑A22
  Sukupolvi
  01
  Sarjanumero

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vakuutamme, että tässä kuvattu tuote täyttää voimassa olevien direktiivien ja standardien vaatimukset. Kuva vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on tämän dokumentaation lopussa.
Tekninen dokumentaatio löytyy tästä:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Turvallisuus

Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvallisuusohjeet

Image alternative VAKAVA VAARA Lue kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet, selostukset ja tekniset tiedot, jotka liittyvät tähän sähkötyökaluun. Seuraavien ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet huolellisesti vastaisen varalle.
Turvallisuusohjeissa käytetty käsite ”sähkötyökalu” tarkoittaa verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja (joissa verkkojohto) ja akkukäyttöisiä sähkötyökaluja (joissa ei verkkojohtoa).
Työpaikan turvallisuus
 • Pidä työskentelyalue siistinä ja hyvin valaistuna. Työpaikan epäjärjestys ja valaisemattomat työalueet voivat johtaa tapaturmiin.
 • Älä käytä sähkötyökalua räjähdysalttiissa ympäristössä, jossa on syttyvää nestettä, kaasua tai pölyä. Sähkötyökalut synnyttävät kipinöitä, jotka saattavat sytyttää pölyn tai höyryt.
 • Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua käyttäessäsi. Voit menettää koneen hallinnan huomiosi suuntautuessa muualle.
Sähköturvallisuus
 • Sähkötyökalun pistokkeen pitää sopia pistorasiaan. Pistoketta ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä pistorasia-adaptereita suojamaadotettujen sähkötyökalujen yhteydessä. Alkuperäisessä kunnossa olevat pistokkeet ja sopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.
 • Vältä koskettamasta sähköä johtaviin pintoihin kuten putkiin, pattereihin, liesiin ja jääkaappeihin. Sähköiskun vaara kasvaa, jos kehosi maadottuu.
 • Älä aseta sähkötyökalua alttiiksi sateelle tai kosteudelle. Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään lisää sähköiskun vaaraa.
 • Älä kanna tai ripusta sähkötyökalua verkkojohdostaan äläkä vedä pistoketta irti pistorasiasta johdosta vetämällä. Pidä johto loitolla kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista ja liikkuvista osista. Vahingoittuneet tai toisiinsa kietoutuneet johdot lisäävät sähköiskun vaaraa.
 • Kun käytät sähkötyökalua ulkona, käytä ainoastaan ulkokäyttöön soveltuvia jatkojohtoja. Ulkokäyttöön soveltuvan jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
 • Jos sähkötyökalua on välttämätöntä käyttää kosteassa ympäristössä, käytä vikavirtasuojakytkintä. Vikavirtasuojakytkimen käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
Henkilöturvallisuus
 • Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja noudata tervettä järkeä sähkötyökalua käyttäessäsi. Älä käytä sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Sähkötyökalua käytettäessä hetkellinenkin varomattomuus saattaa aiheuttaa vakavia vammoja.
 • Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita ja aina suojalaseja. Henkilökohtaiset suojavarusteet, kuten hengityssuojain, luistamattomat turvajalkineet, kypärä ja kuulosuojaimet, pienentävät oikein käytettyinä loukkaantumisriskiä sähkötyökalun käyttötilanteesta riippuen.
 • Varo tahatonta käynnistämistä. Varmista, että sähkötyökalu on kytketty pois päältä, ennen kuin liität sen verkkovirtaan ja/tai liität siihen akun, otat sen käteesi tai kannat sitä. Jos kannat sähkötyökalua sormi käyttökytkimellä tai liität pistokkeen pistorasiaan käyttökytkimen ollessa käyntiasennossa, altistat itsesi onnettomuuksille.
 • Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvitaltat, ennen kuin käynnistät sähkötyökalun. Työkalu tai avain, joka sijaitsee koneen pyörivässä osassa, saattaa johtaa loukkaantumiseen.
 • Vältä vaikeita työskentelyasentoja. Varmista aina tukeva seisoma-asento ja tasapaino. Siten voit paremmin hallita sähkötyökalua odottamattomissa tilanteissa.
 • Käytä työhösi soveltuvia vaatteita. Älä käytä löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet loitolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet, korut ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
 • Jos pölynpoisto- ja keräilylaitteita voidaan asentaa, sinun on tarkastettava, että ne on liitetty oikein ja että niitä käytetään oikealla tavalla. Pölynpoistovarustuksen käyttö vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
 • Älä tuudittaudu virheelliseen turvallisuuden tunteeseen äläkä laiminlyö sähkötyökaluja koskevia turvallisuusohjeita silloinkaan, kun mielestäsi jo olet kokenut sähkötyökalun käyttäjä. Harkitsematon ja huolimaton toiminta voi sekunnin murto-osissa johtaa vakaviin loukkaantumisiin.
Sähkötyökalun käyttö ja käsittely
 • Älä ylikuormita konetta. Käytä kyseiseen työhön tarkoitettua sähkötyökalua. Sopivaa sähkötyökalua käyttäen työskentelet paremmin ja varmemmin tehoalueella, jolle sähkötyökalu on tarkoitettu.
 • Älä käytä sähkötyökalua, jonka käyttökytkin ei toimi. Sähkötyökalu, jota ei enää voida käynnistää ja pysäyttää käyttökytkimellä, on vaarallinen ja se täytyy korjata.
 • Irrota pistoke pistorasiasta ja/tai irrota akku ennen kuin muutat säätöjä, vaihdat terää tai lisävarusteita ja kun lopetat koneen käyttämisen. Tämä turvatoimenpide estää sähkötyökalun tahattoman käynnistysriskin.
 • Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun niitä ei käytetä. Älä anna toisten henkilöiden käyttää konetta, elleivät he ole perehtyneet sen käyttöön ja lukeneet käyttöohjeita. Sähkötyökalut ovat vaarallisia, jos niitä käyttävät kokemattomat henkilöt.
 • Hoida sähkötyökaluja ja niiden varusteita huolella. Tarkasta, että liikkuvat osat toimivat moitteettomasti eivätkä ole puristuksissa, ja tarkasta myös, ettei sähkötyökalussa ole murtuneita tai vaurioituneita osia, jotka saattaisivat haitata sen toimintaa. Korjauta vaurioituneet osat ennen koneen käyttämistä. Usein loukkaantumisten ja tapaturmien syynä on sähkötyökalujen laiminlyöty huolto.
 • Pidä terät terävinä ja puhtaina. Huolella hoidetut terät, joiden leikkausreunat ovat teräviä, eivät jumitu herkästi, ja niillä työnteko on kevyempää.
 • Käytä sähkötyökalua, lisävarusteita ja tarvikkeita, teriä jne. niiden käyttöohjeiden mukaisesti. Ota tällöin työolosuhteet ja suoritettava työtehtävä huomioon. Sähkötyökalun käyttö muuhun kuin sille tarkoitettuun käyttöön saattaa johtaa vaarallisiin tilanteisiin.
 • Pidä käsikahvat ja tartuntapinnat kuivina, puhtaina, öljyttöminä ja rasvattomina. Jos käsikahvat tai tartuntapinnat ovat liukkaat, sähkötyökalun turvallinen käyttö ja hallinta voi yllättävissä tilanteissa olla mahdotonta.
Akkukäyttöisen sähkötyökalun käyttö ja käsittely
 • Lataa akku vain valmistajan suosittamalla laturilla. Jos laturi on tarkoitettu vain tietyn akkumallin lataamiseen, palovaara on olemassa, jos laturia käytetään muiden akkujen lataamiseen.
 • Käytä ainoastaan juuri kyseiseen sähkötyökaluun tarkoitettua akkua. Jonkun muun akun käyttö saattaa johtaa loukkaantumiseen ja tulipaloon.
 • Pidä irrallinen akku loitolla metalliesineistä, kuten paperinliittimistä, kolikoista, avaimista, nauloista, ruuveista tai muista pienistä metalliesineistä, jotka voivat oikosulkea akun liittimet. Akun liittimien välinen oikosulku saattaa aiheuttaa palovammoja tai johtaa tulipaloon.
 • Väärästä käytöstä johtuen saattaa akusta vuotaa nestettä, jota ei saa koskettaa. Vältä kosketusta sen kanssa. Tarvittaessa huuhtele kosketuskohta vedellä. Jos nestettä pääsee silmiin, tarvitaan lisäksi lääkärin apua. Akusta vuotava neste saattaa aiheuttaa ärsytystä ja palovammoja.
 • Älä käytä akkua, joka on vaurioitunut tai johon on tehty muutoksia. Vaurioitunut akku tai akku, jota on muutettu, saattaa käyttäytyä yllättävästi ja aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen ja vammoja.
 • Varjele akkua avotulelta ja korkeilta lämpötiloilta. Avotuli tai yli 130 °C:n (265 °F) lämpötila voi aiheuttaa räjähdyksen.
 • Noudata kaikkia akun lataamisesta annettuja ohjeita, ja lataa akku tai akun sisältävä sähkötyökalu aina käyttöohjeessa mainittuja lämpötilarajoja noudattaen. Akun virheellinen lataaminen tai lataaminen sallitun lämpötila-alueen lämpötiloja noudattamatta saattaa johtaa akun tuhoutumiseen ja aiheuttaa tulipalovaaran.
Huolto
 • Anna koulutettujen ammattihenkilöiden korjata sähkötyökalusi ja hyväksy korjauksiin vain alkuperäisiä varaosia. Siten varmistat koneen turvallisuuden säilymisen.
 • Älä koskaan yritä huoltaa vaurioitunutta akkua. Akkujen kaikki huoltotyöt saa suorittaa vain valmistaja tai sen valtuuttama huoltopiste.

Kaikkia sahoja koskevat turvallisuusohjeet

Sahaustapa
 • Image alternative VAKAVA VAARA: Älä vie käsiäsi sahausalueelle tai lähelle sahanterää. Pidä toisella kädelläsi kiinni lisäkahvasta tai moottorikotelosta. Kun pidät sahasta kiinni molemmin käsin, et voi satuttaa käsiäsi sahanterään.
 • Älä tartu työkappaleeseen kiinni sen alapinnalta. Teräsuojus ei voi suojata käsiäsi sahanterältä työkappaleen alapuolelta.
 • Säädä sahaussyvyys aina sahattavan työkappaleen vahvuuden mukaisesti. Työkappaleen toiselta puolelta pitää tulla näkyviin sahanterää vähemmän kuin terän täyden hammaskorkeuden verran.
 • Älä koskaan pidä sahattavaa työkappaletta paikallaan käsin tai jalalla. Sahaa työkappaleet aina tukevalla alustalla. Työkappaleen kunnollinen kiinnittäminen on tärkeää, jotta estät työkappaletta tai sahaa koskettamasta kehoasi tai sahanterää tarttumasta kiinni ja jotta varmistat koneen hallinnan säilyttämisen.
 • Tartu sähkötyökaluun vain sen eristetyistä kahvapinnoista, jos teet työtä, jossa terä saattaa osua rakenteen sisällä olevaan virtajohtoon. Jos terä osuu virtajohtoon, sähkötyökalun metalliosiin saattaa johtua virta, jolloin saatat saada sähköiskun.
 • Käytä rajoitinta tai suoraa reunaohjainta aina kun teet pitkittäistä sahausta. Siten saat aikaan tarkempaa jälkeä ja estät sahanterää tarttumasta kiinni.
 • Käytä aina oikean kokoista sahanterää, jonka kiinnitysreikä on oikean muotoinen (esimerkiksi tähtimäinen tai pyöreä). Sahassa oleviin kiinnitysosiin sopimaton sahanterä ei pyöri tasaisesti, mikä saattaa johtaa koneen hallinnan menettämiseen.
 • Älä koskaan käytä vaurioituneita tai vääränlaisia sahanterän aluslevyjä tai ‑ruuveja. Sahanterän aluslevyt ja ‑ruuvit on suunniteltu erityisesti kuhunkin sahaan, jotta sahan teho ja käyttöturvallisuus olisivat parhaat mahdolliset.
Takaisku - sen syyt ja siihen liittyvät turvallisuusohjeet
 • Takaisku on sahanterän kiinni tarttumisen tai takertumisen tai sahanterän väärin suunnattujen hampaiden vuoksi syntyvä tilanne, jossa saha itsestään pyrkii ylöspäin ja nousemaan irti työkappaleesta kohti koneen käyttäjää;
 • jos sahanterä tarttuu kiinni tai takertelee kaventuvaan sahausrakoon, sahanterä jumittuu, ja moottorin voima iskee konetta takaisinpäin kohti sahan käyttäjää;
 • jos sahanterä taipuu sahausraossa tai on väärin suunnattu, sahanterän takareunan hampaat saattavat tarttua kiinni työkappaleen pintaan, minkä seurauksena sahanterä liikkuu ylös sahausraosta ja saha iskee takaisinpäin kohti koneen käyttäjää.
Takaisku aiheutuu sahan väärästä tai virheellisestä käyttämisestä. Sen esiintymistä voit välttää noudattamalla seuraavassa annettuja ohjeita.
 • Pidä sahasta kunnolla molemmin käsin kiinni ja pidä kätesi asennossa, jossa pystyt hyvin vastustamaan mahdollisia takaiskuvoimia. Pysyttele aina sahanterän sivulla, älä koskaan asetu samaan linjaan sahanterän kanssa. Takaiskun sattuessa pyörösaha voi ponnahtaa taaksepäin, mutta käyttäjä pystyy sopivin toimenpitein hallitsemaan näitä takaiskuvoimia.
 • Jos sahanterä tarttuu kiinni tai keskeytät työnteon, kytke saha pois päältä ja odota sahanterä työkappaleessa, kunnes sahanterä on kokonaan pysähtynyt. Älä koskaan yritä nostaa sahaa irti työkappaleesta tai vetää sahaa taaksepäin sahanterän vielä pyöriessä, sillä muutoin takaisku saattaa yllättää. Määritä ja poista sahanterän kiinni tarttumisen syy.
 • Kun haluat käynnistää uudelleen sahan, jonka terä on työkappaleessa, keskitä ensin sahanterä sahausrakoon ja tarkasta, ettei sahanterän yksikään hammas ole kiinni työkappaleessa. Jos sahanterä tarttuu kiinni, sahanterä saattaa ponnahtaa irti työkappaleesta tai aiheuttaa takaiskun, kun käynnistät sahan uudelleen.
 • Tue levyt tai suuremmat työkappaleet hyvin, jotta sahanterän mahdollisen kiinni tarttumisen aiheuttama takaiskuvaara vähenee. Suuremmat levyt saattavat oman painonsa vuoksi taipua. Levyjä on siksi tuettava molemmilta sivuilta sekä sahausraon ja reunan läheltä.
 • Älä käytä tylsiä tai vaurioituneita sahanteriä. Tylsät sahanterät tai sahanterät, joiden hampaiden suuntaus on väärä, tekevät sahausraosta liian ahtaan, mikä lisää kitkaa ja sahanterän kiinni tarttumisen vaaraa.
 • Kiristä sahaussyvyyden ja sahauskulman säädöt kiinni ennen sahaamista. Jos muutat säätöjä sahaamisen aikana, sahanterä voi tarttua kiinni, ja saha saattaa iskeä takaisin.
 • Ole erityisen varovainen upottaessasi terää seinään tai muuhun kohteeseen, jonka rakennetta et näe tarkasti. Materiaaliin upotettava sahanterä saattaa tarttua kiinni materiaalin sisällä oleviin kappaleisiin tai esineisiin, minkä seurauksena kone iskee takaisin.
Alemman teräsuojuksen toiminta
 • Tarkasta aina ennen koneen käyttämistä, että alempi teräsuojus toimii kunnolla. Älä käytä sahaa, jos alempi teräsuojus ei liiku vapaasti tai sulkeudu nopeasti. Älä koskaan kiilaa tai muutoin sido alempaa teräsuojusta auki-asentoon. Jos saha vahingossa putoaa, alempi teräsuojus saattaa taipua. Avaa teräsuojus avausvivusta ja varmista, että suojus liikkuu esteettä eikä missään sahauskulmassa tai ‑syvyydessä kosketa sahanterää tai muita osia.
 • Tarkasta alemman teräsuojuksen jousen toiminta. Korjauta kone ennen käyttämistä, jos alempi teräsuojus ja jousi eivät toimi kunnolla. Vaurioituneet osat, kiinni takertuva sahanpuru ja lika tai lastut saattavat hidastaa alemman teräsuojuksen toimintaa.
 • Avaa alempi teräsuojus käsin vain tehdessäsi tietynlaista sahaustyötä kuten upotus- tai kulmasahausta. Avaa alempi teräsuojus avausvivulla ja vapauta vipu heti, kun sahanterä on uponnut työkappaleeseen. Kaikissa muunlaisissa sahaustöissä alemman teräsuojuksen pitää antaa toimia automaattisesti.
 • Älä laske sahaa työpöydälle tai lattialle, jos alempi teräsuojus ei peitä sahanterää. Suojaamaton, vielä pyörivä sahanterä liikuttaa sahaa sahaussuuntaan nähden vastakkaiseen suuntaan ja sahaa kaiken, mitä eteen sattuu. Tämän vuoksi varo sahanterän pysähdyksiin pyörimistä.

Muut turvallisuusohjeet

Henkilöturvallisuus
 • Koneeseen ei saa tehdä minkäänlaisia muutoksia.
 • Pidä aina molemmin käsin kiinni koneen käsikahvoista. Pidä käsikahvat kuivina, puhtaina, öljyttöminä ja rasvattomina.
 • Käytä kuulosuojaimia. Melu saattaa heikentää kuuloasi.
 • Jos käytät konetta ilman pölynpoistolaitetta, pölyävässä työssä on käytettävä hengityssuojainta.
 • Käytä konetta vain, kun sen suojalaitteet ovat asianmukaisesti paikoillaan.
 • Pidä työssäsi rentouttavia taukoja, joiden aikana tee sormivoimisteluliikkeitä varmistaaksesi sormiesi hyvän verenkierron.
 • Konetta ei ole tarkoitettu voimiltaan heikkojen henkilöiden käyttöön ilman opastusta ja apua.
 • Älä jätä konetta lasten ulottuville.
 • Kytke tuote päälle vasta, kun olet juuri aloittamassa työn.
 • Irrota akku koneen varastoimisen ja kuljettamisen ajaksi.
 • Älä tee tuotteella työtä pääsi yläpuolelle.
 • Älä hidasta tuotteen kierroslukua painamalla sahanterää sivusuuntaan.
 • Sahattavalla linjalla ei saa olla esteitä. Älä sahaa ruuveihin, nauloihin jne.
 • Älä koske kiristyslaippaan ja laipan kiinnitysruuviin koneen käydessä.
 • Älä koskaan paina karajarrun painiketta sahanterän pyöriessä.
 • Älä suuntaa konetta ihmisiä kohti.
 • Sovita sahausvoimasi sahanterään ja sahattavaan materiaaliin siten, että sahanterä ei jumitu eikä siten aiheuta takaiskua.
 • Vältä sahanterän hampaiden kärkien ylikuumentumista.
 • Muovia sahattaessa on vältettävä muovin sulamista.
 • Tiettyjen materiaalien kuten lyijypitoisen maalin, joidenkin puulajien, kvartsia sisältävän betonin / muurauksen / kivetyksen ja mineraalien sekä metallien pölyt voivat olla terveydelle vaarallisia. Pölyjen ihokosketus tai hengittäminen saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita ja/tai hengitystiesairauksia koneen käyttäjälle tai lähellä oleville henkilöille. Tietyt pölyt kuten tammen tai pyökin pöly on luokiteltu syöpää aiheuttaviksi, erityisesti jos niihin liittyy puunkäsittelyn lisäaineita (kromaatti, puunsuoja-aineet). Asbestia sisältäviä materiaaleja saavat työstää vain erikoiskoulutetut henkilöt. Käytä mahdollisuuksien mukaan pölynpoistovarustusta. Jotta pölynpoisto on mahdollisimman tehokas, käytä soveltuvaa liikuteltavaa pölynpoistovarustusta. Tarvittaessa käytä hengityssuojainta, joka soveltuu kyseessä olevalla pölylle. Varmista työpaikan hyvä tuuletus. Noudata eri materiaalien työstöstä annettuja maakohtaisia ohjeita ja määräyksiä.
 • Selvitä työssä syntyvän pölyn vaarallisuus ennen työn aloittamista. Käytä rakennustyömaakäyttöön hyväksyttyä pölynimuria, joka täyttää viralliset pölysuojaluokitusmääräykset.
 • Noudata kansallisia työturvallisuus- ja työsuojelumääräyksiä.
Sähköturvallisuus
 • Tarkasta ennen työn aloittamista esimerkiksi metallinilmaisimella, onko työskentelyalueella rakenteiden sisälle asennettuja sähkö-, kaasu- tai vesijohtoja. Koneen ulkopinnan metalliosiin saattaa johtua jännite, jos vahingossa osut sähköjohtoon. Tästä aiheutuu vakava sähköiskun vaara.
Akkujen käyttö ja hoito
 • Ota litiumioniakkujen kuljettamisesta, varastoinnista ja käyttämisestä annetut erityisohjeet huomioon.
 • Pidä akut suojassa korkeilta lämpötiloilta ja avotulelta. Räjähdysvaara on olemassa.
 • Akkuja ei saa avata, puristaa, kuumentaa lämpötilaan yli 80 °C (176 °F) tai polttaa. Muutoin on olemassa tulipalo-, räjähdys- ja syöpymisvaara.
 • Vaurioitunutta akkua (esimerkiksi akkua, jossa on murtumia tai josta on irronnut palasia tai jonka liittimet ovat painuneet sisään tai vääntyneet ulos), ei saa ladata eikä käyttää.
 • Älä käytä akkuja muiden määrittelemättömien koneiden ja laitteiden virtalähteenä.
 • Jos akku on liian kuuma koskea, se saattaa olla vaurioitunut. Aseta kone riittävän etäälle syttyvistä materiaaleista palovaarattomaan paikkaan, jossa voit valvoa konetta ja anna sen jäähtyä. Ota yhteys Hilti -huoltoon akun jäähdyttyä.

Pyörösahojen muut turvallisuusohjeet

 • Pyörösahan on aina oltava kytkettynä, kun se viedään työkappaleeseen.
 • Sahattavalla linjalla ei saa olla esteitä ylhäällä eikä alhaalla. Älä sahaa ruuveihin, nauloihin tai vastaaviin.
 • Älä tee pyörösahalla työtä pääsi yläpuolella.
 • Älä hidasta sahanterän nopeutta painamalla sitä sivusuuntaan.
 • Vältä sahanterän hampaiden kärkien ylikuumentumista.
 • Käytä aina sahattavaan materiaaliin sopivaa sahanterää.
 • Käytä vain Hiltin suosittelemia sahanteriä, jotka vastaavat standardia EN 847-1.

Akkujen käyttö ja hoito

 • Ota litiumioniakkujen kuljettamisesta, varastoinnista ja käyttämisestä annetut erityisohjeet huomioon.
 • Suojaa akut korkeilta lämpötiloilta, suoralta auringonpaisteelta ja avotulelta.
 • Akkuja ei saa avata, puristaa, kuumentaa yli 80 °C:n lämpötilaan tai polttaa.
 • Älä käytä tai lataa akkua, joka on saanut iskun, joka on pudonnut yli metrin korkeudelta tai joka on muulla tavoin vaurioitunut. Tällaisessa tapauksessa ota aina yhteys Hilti  -huoltoon .
 • Jos akku on liian kuuma koskea, se saattaa olla vaurioitunut. Aseta tuote riittävän etäälle syttyvistä materiaaleista palovaarattomaan paikkaan, jossa voit valvoa tuotetta, ja anna sen jäähtyä. Tällaisessa tapauksessa ota aina yhteys Hilti  -huoltoon .

Kuvaus

Tuoteyhteenveto

Image alternative
 1. Yksivartinen reunaohjain
 2. Sahauskulman esiasetus (22,5°, 45°, 50°)
 3. Karan lukituspainike
 4. Lisäkäsikahva
 5. Käyttökytkin
 6. Käynnistymisen estokatkaisin
 7. Käsikahva
 8. Lataustila- ja häiriönäyttö (litiumioniakku)
 9. Vapautuspainikkeet joissa lisätoimintona lataustilan näytön aktivointi
 10. Akku
 11. Sahaussyvyyden säädön lukitusvipu
 12. Kuusiokoloavain
 13. Pieni pohjalevy
 14. LED-valo
 15. Reunaohjaimen etupään lukitusvipu
 16. Sahauskulman säädön lukitusvipu
 17. Sahaussyvyyden asteikko
 18. Liitin (lastukanava)
 19. Teräsuojus
 20. Kupusuojuksen käyttövipu
 21. Reunaohjaimen takapään lukitusvipu (vain jos suuri pohjalevy)
 22. Kupusuojus
 23. Käyttökara
 24. Pyörimissuuntanuoli
 25. Kaksivartinen reunaohjain
 26. Sahausmerkintä 0°
 27. Sahausmerkintä 45°
 28. Sahauskulman asteikko
 29. Suuri pohjalevy
 30. Kiinnitysruuvi
 31. Kiristyslaippa
 32. Kiinnityslaippa
 33. Uramerkintä 0° pohjalevyssä
 34. Uramerkintä 1° - 50° pohjalevyssä

Ohjainkiskoadapteri

Image alternative
 1. Tukiharjanne takapäässä
 2. Tukiharjanne edessä
 3. Uramerkintä 0°
 4. Uramerkintä 1° - 50°

Tarkoituksenmukainen käyttö

Kuvattu tuote on akkukäyttöinen pyörösaha. Se on tarkoitettu puun tai puun kaltaisten materiaalien, muovien, kipsikartongin, kipsikuitulevyjen ja seosmateriaalien sahaamiseen.

Pyörösahassa on lisävarusteista imuria/pölynpoistovarustusta varten irrotettava liitin, johon sopii yleismallinen imuriletku. Pölynimurin letkun liittäminen sahaan saattaa vaatia sopivan adapterin.
 • Sahanteriä, jotka eivät vastaa tässä käyttöohjeessa annettuja tietoja (esimerkiksi halkaisija, kierrosluku, vahvuus), sekä katkaisu- tai hiomalaikkoja ja suurlejeeringistä valmistettuja pikaterästeriä (HSS‑teräs) ei saa käyttää. Metalleja ei saa sahata.
 • Älä käytä tuotetta oksien tai puiden katkaisemiseen.
 • Käytä tämän tuotteen yhteydessä vain B 22 -tyyppisarjan Hilti -litiumioniakkuja.

 • Käytä näiden akkujen lataamiseen vain C4/36-sarjan Hilti -latureita.

Litiumioniakun näyttö

Litiumioniakun lataustila ja koneen häiriöt näytetään litiumioniakun näytössä. Litiumioniakun lataustila näytetään, kun jompaakumpaa akun lukituksen vapautuspainikkeista painetaan kevyesti.
Tila
Merkitys
4 LED-merkkivaloa palaa.
Lataustila: 75 % ... 100 %
3 LED-merkkivaloa palaa.
Lataustila: 50 % ... 75 %
2 LED-merkkivaloa palaa.
Lataustila: 25 % ... 50 %
1 LED-merkkivalo palaa.
Lataustila: 10 % ... 25 %
1 LED-merkkivalo vilkkuu, kone on toimintavalmis.
Lataustila: < 10 %
1 LED-merkkivalo vilkkuu, kone ei ole toimintavalmis.
Akku on ylikuumentunut tai täysin tyhjentynyt.
4 LED-merkkivaloa vilkkuu, kone ei ole toimintavalmis.
Kone on ylikuormittunut tai ylikuumentunut.
Akun lataustilan tarkastaminen ei ole mahdollista käyttökytkin painettuna ja 5 sekunnin aikana käyttökytkimen vapauttamisesta.
Jos akun LED-merkkivalot vilkkuvat, ota huomioon ohjeet kappaleessa Apua häiriötilanteisiin.

Reunaohjain

Yksivartisen reunaohjaimen avulla voit sahata tarkasti työkappaleen reunan tai mitoiltaan samanlaisen listan mukaisesti.
Voit kiinnittää reunaohjaimen pohjalevyn kumpaankin reunaan.

Toimituksen sisältö

Pyörösaha, sahanterä, kuusiokoloavain, reunaohjain, pölynimurin liitin, käyttöohje, (lisävarusteena:.ohjainkiskoadapteri)
Tälle tuotteelle hyväksyttyjä varaosia, kulutusmateriaaleja ja lisävarusteita löydät Hilti Store -liikkeestä tai osoitteesta: www.hilti.group .

Lisävarusteet

Kiristyslaippa, kiinnityslaippa, kiinnitysruuvi.

Tekniset tiedot

Pyörösaha


SC 70W‑A22
Nimellisjännite
21,6 V
Paino EPTA 01 mukaan
4,8 kg
Sahanterän ohjeenmukainen halkaisija
190 mm
Runkolevyn paksuus
0,7 mm … 1,5 mm
Sahausleveys
1,5 mm … 2 mm
Sahanterän kiinnitysreikä
30 mm
Nimellisjoutokäyntikierrosluku
3 500/min
Max. sahaussyvyys kun 0°
70 mm
Max. sahaussyvyys kun 45°
51 mm
Max. sahaussyvyys kun 50°
45 mm
Jiirisahauskulma
0° … 50°
Käyttölämpötila
−10 ℃ … 50 ℃
Varastointilämpötila (ilman akkua)
−30 ℃ … 70 ℃

Akku

Akkutoimintajännite
21,6 V
Ympäristön lämpötila käytettäessä
−17 ℃ … 60 ℃
Varastointilämpötila
−20 ℃ … 40 ℃
Akun lämpötila lataamisen alkaessa
−10 ℃ … 45 ℃

Standardin EN 62841 mukaan määritetyt melu- ja tärinäarvot

Tässä käyttöohjeessa annetut äänenpaine- ja tärinäarvot on mitattu standardoitujen mittausmenetelmien mukaisesti, ja näitä arvoja voidaan käyttää sähkötyökalujen vertailussa. Ne soveltuvat myös altistumisten tilapäiseen arviointiin. Annetut arvot koskevat sähkötyökalun pääasiallisia käyttötarkoituksia. Jos sähkötyökalua kuitenkin käytetään muihin tarkoituksiin, poikkeavia työkaluja tai teriä käyttäen tai puutteellisesti huollettuna, arvot voivat poiketa tässä ilmoitetuista. Tämä saattaa merkittävästi lisätä altistumista koko työskentelyajan aikana. Altistumisia tarkasti arvioitaessa on otettava huomioon myös ne ajat, jolloin kone on kytketty pois päältä tai jolloin kone on päällä, mutta sillä ei tehdä varsinaista työtä. Tämä saattaa merkittävästi vähentää altistumista koko työskentelyajan aikana. Käyttäjän suojaamiseksi melun ja/tai tärinän vaikutukselta ryhdy tarpeellisiin turvatoimenpiteisiin kuten: Sähkötyökalun ja siihen kiinnitettävien työkalujen huolto, käsien lämpimänä pitäminen, työtehtävien organisointi.
Standardin EN 62841 mukaisesti määritetyt melupäästöarvot

SC 70W‑A22
Äänitehotaso (LWA)
103 dB(A)
Äänitehotason epävarmuus (KWA)
3 dB(A)
Äänenpainetaso (LpA)
92 dB(A)
Äänenpainetason epävarmuus (KpA)
3 dB(A)
Tärinän kokonaisarvot (kolmen suunnan vektorien summa), määritetty standardin EN 62841 mukaan

SC 70W‑A22
Tärinäarvo sahattaessa puuta (Ah, W)
0,93 m/s²
Epävarmuus (K)
1,5 m/s²

Käyttö

Työkohteen valmistelu

Akun lataus

 1. Ennen lataamista lue laturin käyttöohje.
 2. Varmista, että liittimet akussa ja laturissa ovat puhtaat ja kuivat.
 3. Lataa akku hyväksytyllä laturilla.

Akun kiinnitys

VAROITUS
Loukkaantumisvaara akun oikosulun tai putoamisen seurauksena!
 • Ennen akun paikalleen laittamista varmista, ettei akun liittimissä akussa ja tuotteessa ole vieraita esineitä.
 • Varmista, että akku aina lukittuu kunnolla paikalleen.
 1. Lataa akku täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.
 2. Aseta akku kiinnikkeeseen koneessa siten, että akku kuultavasti lukittuu.
 3. Tarkasta, että akku on kunnolla kiinni.

Akun irrotus

 1. Paina akun lukituksen vapautuspainikkeita.
 2. Vedä akku irti kiinnikkeestään koneessa.

Sahanterän irrottaminen

VAARA
Palovammavaara Kuuman terän, kiristyslaipan tai kiinnitysruuvin sekä sahanterän terävien reunojen aiheuttama vaara.
 • Käytä suojakäsineitä, kun vaihdat työkalua.
Image alternative
 1. Irrota akku.
 2. Aseta kuusiokoloavain sahanterän kiinnitysruuviin.
 3. Paina karan lukituspainiketta ja pidä se painettuna.
 4. Kierrä sahanterän kiinnitysruuvia kuusiokoloavaimella, kunnes karajarrun painike lukittuu kokonaan.
 5. Avaa kiinnitysruuvi kuusiokoloavaimella pyörimissuuntanuolen suuntaan kiertäen.
 6. Irrota kiinnitysruuvi ja ulompi kiristyslaippa.
 7. Avaa kupusuojus kääntämällä ja irrota sahanterä.
  Tarvittaessa kiinnityslaippa voidaan irrottaa puhdistamista varten.

Sahanterän kiinnittäminen

VAROITUS
Vaurioitumisvaara! Soveltumaton tai väärin kiinnitetty sahanterä voi vaurioittaa sahaa.
 • Käytä vain sahanteriä, jotka soveltuvat tälle sahalle. Ota sahanterässä oleva pyörimissuuntanuoli huomioon.
 • Käytä vain sellaisia sahanteriä, joiden sallittu kierrosluku on vähintään yhtä suuri kuin tuotteessa ilmoitettu maksimikierrosluku.
Varmista, että sahanterä, jonka aiot kiinnittää sahaan, täyttää tekniset vaatimukset ja on hyvin teroitettu. Moitteettoman sahausjäljen perusedellytys on terävä sahanterä.
Image alternative
 1. Irrota akku.
 2. Puhdista kiinnitys- ja kiristyslaippa.
 3. Aseta kiinnityslaippa kunnolla paikalleen käyttökaraan.
 4. Avaa kupusuojus.
 5. Aseta uusi sahanterä paikalleen.
 6. Aseta ulompi kiristyslaippa kunnolla paikalleen.
 7. Kiinnitä kiinnitysruuvi.
 8. Aseta kuusiokoloavain sahanterän kiinnitysruuviin.
 9. Paina karajarrun painiketta.
 10. Kiinnitä kiristyslaippa kiertämällä kiinnitysruuvia kuusiokoloavaimella pyörimissuuntanuolen suuntaa vastaan.
  • Karajarrun painike lukittuu.
 11. Tarkasta sahanterän tiukka ja kunnollinen kiinnitys ennen koneen käyttämistä.

Sahaussyvyyden säätö

Image alternative
 1. Irrota akku.
 2. Löystytä syvyyssäädön lukitusvipu.
 3. Nosta tuotetta saksimaisella liikkeellä ja säädä sahaussyvyys haluamaksesi kiristämällä lukitusvipu kiinni.
  Sahaussyvyys pitää aina säätää noin 5‒10 mm suuremmaksi kuin sahattavan materiaalin vahvuus.
  Säädetyn syvyyden voit lukea teräsuojuksen taustapinnalla olevalta asteikolta.

Sahauskulman säätö

Image alternative
 1. Irrota akku.
 2. Löystytä kallistussäädön lukitusvipu.
 3. Kallista tuote haluamaasi asentoon.
  Sahauskulman esiasetuksella voidaan vaivattomasti asettaa maksimikulmaksi 22,5° / 45° / 50°
 4. Kiristä kallistussäädön lukitusvipu kiinni.

Sahaaminen piirtoreunaa pitkin

Pyörösahan etummaisessa pohjalevyssä on sekä kohtisuorassa sahaamiseen että kallistettuna sahaamiseen tarkoitettu piirtoreuna (0° ja 45°). Sen avulla pystyt tarkasti sahaamaan valitsemasi sahauskulman mukaisesti. Piirtoreuna vastaa sahanterän sisäreunaa. Piirtoreuna sijaitsee sahanterän etupään aukossa.
Varmista, että työkappale pysyy paikallaan.
Sijoita työkappale siten, että sahanterälle on esteettömästi tilaa työkappaleen alla.
Varmista, että tuotteen käyttökytkin on pois päältä ‑asennossa.
Aseta tuote pohjalevypinta edellä työkappaletta vasten siten, että sahanterä ei vielä kosketa työkappaletta.
Image alternative
 1. Kiinnitä akku paikalleen.
 2. Kytke tuote päälle painamalla käyttökytkintä käynnistymisen estokatkaisin painettuna.
 3. Ohjaa tuotetta sopivalla nopeudella pitkin työkappaleen piirtolinjaa.

Reunaohjaimen kiinnitys / säätö

Image alternative
 1. Irrota akku.
 2. Kierrä kiinnitysruuvi pohjalevyyn vain niin pitkälle, että reunaohjaimen työntämiselle vielä on riittävästi tilaa.
 3. Työnnä reunaohjaimen ohjain kiinnitysruuvin alle.
 4. Säädä sahausleveys haluamaksesi.
 5. Kiristä kiinnitysruuvi kiinni.
  Voit kiinnittää reunaohjaimen (yksivartinen/kaksivartinen) pohjalevyn kumpaankin reunaan. Kaksivartista reunaohjainta voi käyttää vain suuren pohjalevyn yhteydessä.
  Reunaohjaimen avulla voit sahata tarkasti työkappaleen reunan tai mitoiltaan samanlaisen listan mukaisesti.

Ohjainkiskoadapterin kiinnitys

Saha voidaan varustaa lisävarusteena saatavalla ohjainkiskoadapterilla.
Jos sahassa on pieni pohjalevy, käytä ohjainkiskoon sopivaa ohjainkiskoadapteria.
Image alternative
 1. Irrota akku.
 2. Irrota mahdollisesti asennettu reunaohjain.
 3. Ohjaa pohjalevy ohjainkiskoadapterin sivuissa oleviin harjanteisiin.
 4. Aseta pohjalevy kokonaan ohjainkiskoadapteriin.
 5. Lukitse ohjainkiskoadapteri paikalleen painamalla kummatkin luistit vasteeseen saakka.

Työ

Kytkeminen päälle

 • Kytke tuote päälle painamalla käyttökytkintä käynnistymisen estokatkaisin painettuna.

Kytkeminen pois päältä

 • Pysäytä kone vapauttamalla käyttökytkin.

Pitkittäinen sahaaminen kulmassa 0°

Image alternative
 1. Aseta pyörösaha uramerkinnän "0°" kohdalta ohjainkiskon harjanteeseen.
 2. Kytke tuote päälle painamalla käyttökytkintä käynnistymisen estokatkaisin painettuna.
 3. Ohjaa tuotetta sopivalla nopeudella kiskoa pitkin työkappaleen läpi.

Pitkittäinen sahaaminen enintään 50° kulmassa

Image alternative
 1. Säädä kulma.
VAARA
Osumisvaara jiirisahauksessa Sahanterän osumisvaara ohjainkiskoon
 • Ohjaa sahaa ohjainkiskoadapterin ulkoreuna pitkin ohjainkiskon harjannetta. Muutoin sahanterä osuu ohjainkiskoon.
 1. Aseta saha uramerkinnän "1°‑50°" kohdalta ohjainkiskon harjanteeseen.
 2. Kytke tuote päälle painamalla käyttökytkintä käynnistymisen estokatkaisin painettuna.
 3. Ohjaa tuotetta sopivalla nopeudella kiskoa pitkin työkappaleen läpi.

Tylppäkulmaisen kulmasahauksen asetus

Image alternative
 1. Aseta ohjainkisko sen nollapiste vasten työkappaleen reunaa ja käännä kiskoa niin paljon, että haluamasi kulma on kulma-asteikolla nollapisteen vastakkaisella puolella. Näytetty sahauskulma on kulma, jonka verran sahauskulma poikkeaa suorasta kulmasta.
 2. Kiinnitä ohjainkisko kahdella ruuvipuristimella.
 3. Aseta pyörösaha uramerkinnän "0°" kohdalta ohjainkiskon harjanteeseen.
 4. Kytke tuote päälle painamalla käyttökytkintä käynnistymisen estokatkaisin painettuna.
 5. Ohjaa tuotetta sopivalla nopeudella kiskoa pitkin työkappaleen läpi.

Sahaaminen ilman poistoimuria

 1. Varmista, että mikään ei estä lastujen poistumista.
 2. Tarvittaessa voit irrottaa liittimen teräsuojuksesta irrotettuasi ensin kuusiokoloruuvin tuotteessa olevalla kuusiokoloavaimella.

Huolto, hoito ja kunnossapito

VAARA
Loukkaantumisvaara jos akku paikallaan !
 • Irrota akku aina ennen hoito- ja kunnostustöitä!
Koneen hoito
 • Poista pinttynyt lika varovasti.
 • Puhdista jäähdytysilmaraot varovasti kuivalla harjalla.
 • Käytä kotelon puhdistamiseen vain kevyesti kostutettua kangasta. Älä käytä silikonia sisältäviä hoitoaineita, sillä ne voivat vaurioittaa muoviosia.
Litiumioniakkujen hoito
 • Pidä akku puhtaana, öljyttömänä ja rasvattomana.
 • Käytä kotelon puhdistamiseen vain kevyesti kostutettua kangasta. Älä käytä silikonia sisältäviä hoitoaineita, sillä ne voivat vaurioittaa muoviosia.
 • Varo, ettei kosteutta pääse tunkeutumaan sisään.
Kunnossapito
 • Tarkasta säännöllisin välein kaikkien näkyvien osien mahdolliset vauriot ja käyttöelementtien moitteeton toiminta.
 • Jos havaitset vaurioita ja / tai toteat toimintahäiriöitä, älä käytä tuotetta. Korjauta heti Hilti -huollossa.
 • Hoito- ja kunnostustöiden jälkeen kiinnitä kaikki suojalaitteet ja tarkasta niiden toiminta.
Käyttöturvallisuuden varmistamiseksi käytä vain alkuperäisiä varaosia ja käyttömateriaaleja. Tälle tuotteelle hyväksyttyjä varaosia, kulutusmateriaaleja ja lisävarusteita löydät Hilti Store -liikkeestä tai osoitteesta: www.hilti.group .

Suojalaitteiden puhdistus

 1. Irrota sahanterä, jotta pääset puhdistamaan suojalaitteet.
 2. Puhdista suojalaitteet varovasti kuivalla harjalla.
 3. Poista suojalaitteiden sisälle kertynyt massa ja lastut sopivalla työkalulla.
 4. Kiinnitä sahanterä.

Työvaiheet jos lastukanava tukkeutunut

 1. Irrota akku.
 2. Puhdista lastukanava.
 3. Tarkasta, että liikkuvat osat toimivat moitteettomasti eivätkä ole puristuksessa, ja tarkasta myös, ettei tuotteessa ole murtuneita tai vahingoittuneita osia, jotka saattaisivat vaikuttaa haitallisesti tuotteen toimintaan.

Tarkastus huolto- ja kunnossapitotöiden jälkeen

Tarkasta huolto- ja kunnossapitotöiden jälkeen, että kaikki suojalaitteet on asennettu oikein ja että ne toimivat moitteettomasti.
 • Tarkasta kupusuojuksen toiminta avaamalla se käyttövivulla kokonaan.
  • Kun vapautat käyttövivun, kupusuojuksen pitää sulkeutua nopeasti ja kokonaan.

Akkukäyttöisten koneiden kuljetus ja varastointi

Kuljettaminen
  VAROITUS
  Käynnistyminen vahingossa kuljetuksen aikana !
 • Kuljeta tuotteesi aina akku irrotettuna!
 • Irrota akut.
 • Älä koskaan kuljeta akkuja irrallaan muiden tavaroiden joukossa.
 • Pitemmän kuljetuksen jälkeen tarkasta koneen ja akkujen mahdolliset vauriot ennen käyttöä.
Varastointi
  VAROITUS
  Viallinen tai vuotava akku voi aiheuttaa vaurioita !
 • Varastoi tuotteesi aina akku irrotettuna!
 • Varastoi kone ja akut viileässä ja kuivassa paikassa.
 • Älä koskaan varastoi akkuja auringonpaisteessa, lämmittimen tai patterin päällä tai ikkunan vieressä.
 • Varastoi kone ja akut lasten ja asiattomien henkilöiden ulottumattomissa.
 • Pitemmän varastoinnin jälkeen tarkasta kone ja akkujen mahdolliset vauriot ennen käyttöä.

Apua häiriötilanteisiin

 • Häiriöissä, joita ei ole kuvattu tässä taulukossa tai joita et itse pysty poistamaan, ota yhteys Hilti -huoltoon.

Pyörösaha ei ole toimintakykyinen

Häiriö
Mahdollinen syy
Ratkaisu
LED-merkkivalot eivät näytä mitään.
Akku ei kunnolla kiinni.
Akku tyhjentynyt.
Akku liian kuuma tai liian kylmä.
 • Anna akun jäähtyä tai lämmitä suositeltuun ympäristölämpötilaan.
1 LED merkkivalo vilkkuu.
Akku tyhjentynyt.
Akku liian kuuma tai liian kylmä.
 • Anna akun jäähtyä tai lämmitä suositeltuun ympäristölämpötilaan.
4 LED-merkkivaloa vilkkuu.
Pyörösaha hetkellisesti ylikuormittunut.
 • Vapauta käyttökytkin ja paina sitä uudelleen.
Ylikuumentumissuoja.
 • Anna pyörösahan jäähtyä ja puhdista jäähdytysilmaraot.

Pyörösaha on toimintakykyinen

Häiriö
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Käyttökytkintä ei saa painettua tai se on jumissa.
Ei vika (turvallisuustoiminto).
 • Paina käynnistymisen estokatkaisinta.
Kierrosluku laskee yhtäkkiä runsaasti.
Akku tyhjentynyt.
Työskentelyvoima liian suuri.
 • Kevennä työskentelyvoimaa ja kytke tuote takaisin päälle.
Lastut eivät mene lastusäiliöön, vaan putoavat pohjalevypinnan päälle.
Lastusäiliö täynnä.
 • Tyhjennä lastusäiliö.
Lastukanava tukossa.
Sahanterä pysähtyy.
Työskentelyvoima liian suuri.
 • Kevennä työskentelyvoimaa ja kytke tuote takaisin päälle.
Akku tyhjenee tavallista nopeammin.
Akun kunto ei optimaalinen.
 • Vaihda akku.
Akku ei lukitu paikalleen selvästi kaksi kertaa naksahtaen.
Akun salpanokat likaantuneet.
 • Puhdista korvakkeet ja lukitse akku paikalleen. Jos ongelma ei poistunut, hakeudu Hilti‑ huoltoon.
Pyörösaha tai akku kuumenee voimakkaasti.
Sähköinen vika
 • Kytke pyörösaha heti pois päältä. Irrota akku ja tarkkaile sitä. Anna akun jäähtyä. Ota yhteys Hilti -huoltoon.
Tuote on ylikuormittunut (käyttökuormitusraja ylittynyt).
 • Valitse työtehtävään soveltuva kone.
Saha tärisee voimakkaasti
Sahanterä väärin kiinnitetty

Hävittäminen

Image alternative Hilti -työkalut, -koneet ja -laitteet on pääosin valmistettu kierrätyskelpoisista materiaaleista. Kierrätyksen edellytys on materiaalien asianmukainen lajittelu. Useissa maissa Hilti ottaa vanhat koneet ja laitteet vastaan kierrätystä ja hävitystä varten. Lisätietoja saat Hilti -huollosta tai -edustajalta.
Akkujen hävittäminenMääräystenvastaisten hävittämisen seurauksena akuista ulos pääsevät kaasut tai nesteet voivat vaarantaa terveyden.
 • Älä lähetä vaurioituneita akkuja!
 • Peitä liitännät sähköä johtamattomalla materiaalilla oikosulkujen välttämiseksi.
 • Hävitä akut siten, etteivät ne voi joutua lasten käsiin.
 • Hävitä akku viemällä se Hilti Store -liikkeeseen tai käänny vastuullisen jätteenkäsittely-yrityksen puoleen.
Image alternative
 • Älä hävitä sähkötyökaluja, elektronisia laitteita ja akkuja tavallisen sekajätteen mukana!

RoHS (vaarallisten aineiden käytön rajoittamisen direktiivi)

Vaarallisten aineiden taulukon löydät seuraavasta linkistä: qr.hilti.com/r2937785.
Linkki RoHS-taulukkoon on tämän dokumentaation lopussa QR-koodina.

Valmistajan myöntämä takuu

 • Jos sinulla on takuuehtoihin liittyviä kysymyksiä, ota yhteys paikalliseen Hilti -edustajaan.
Image alternative
Image alternative