Kieli

PLT 300

Alkuperäiset ohjeet

Dokumentaation tiedot

Tästä dokumentaatiosta

 • Lue ehdottomasti tämä dokumentaatio ennen tuotteen käyttöönottoa. Se on turvallisen työnteon ja tuotteen ongelmattoman käsittelyn perusedellytys.
 • Noudata tässä dokumentaatiossa ja tuotteessa olevia turvallisuus- ja varoitushuomautuksia.
 • Säilytä käyttöohje aina tuotteen yhteydessä ja varmista, että käyttöohje on mukana, kun luovutat tuotteen toiselle henkilölle.

Merkkien selitykset

Varoitushuomautukset

Varoitushuomautukset varoittavat tuotteen käyttöön liittyvistä vaaroista. Seuraavia varoitustekstejä käytetään:
VAKAVA VAARA
VAKAVA VAARA !
 • Varoittaa uhkaavasta vaaratilanteesta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai jopa kuolema.
VAARA
VAARA !
 • Varoittaa mahdollisesta vaarasta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai kuolema.
VAROITUS
VAROITUS !
 • Varoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, josta voi seurata loukkaantuminen tai aineellinen vahinko.

Symbolit dokumentaatiossa

Tässä dokumentaatiossa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Lue käyttöohje ennen käyttämistä
Image alternative Toimintaohjeita ja muuta hyödyllistä tietoa
Image alternative Kierrätyskelpoisten materiaalien käsittely
Image alternative Älä hävitä sähkölaitteita ja akkuja tavallisen sekajätteen mukana

Symbolit kuvissa

Kuvissa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Nämä numerot viittaavat vastaavaan kuvaan tämän käyttöohjeen alussa
Image alternative Numerointi kertoo työvaiheiden järjestyksen kuvissa ja saattaa poiketa numeroinnista tekstissä
Image alternative Kohtanumeroita käytetään kuvassa Yleiskuva , ja ne viittaavat kuvatekstien numerointiin kappaleessa Tuoteyhteenveto
Image alternative Tämän merkin tarkoitus on kiinnittää erityinen huomiosi tuotteen käyttöön ja käsittelyyn.

Merkintäkyltit laitteessa PLT 300

Laitteeseen PLT 300 on kiinnitetty seuraavat merkintäkyltit:
Image alternative Lasersäteitä. Älä katso säteeseen. Laserluokka 2.

Tuotetiedot

Hilti -tuotteet on tarkoitettu ammattikäyttöön, ja niitä saa käyttää, huoltaa tai korjata vain valtuutettu, koulutettu henkilö. Käyttäjän pitää olla hyvin perillä käyttöön liittyvistä vaaroista. Tuote ja sen varusteet saattavat aiheuttaa vaaratilanteita, jos kokemattomat henkilöt käyttävät tuotetta ohjeiden vastaisesti tai muutoin asiattomasti.
Tyyppimerkinnän ja sarjanumeron löydät tyyppikilvestä.
 • Kirjoita sarjanumero oheiseen taulukkoon. Tuotteen tiedot tarvitaan, jos esität kysymyksiä myynti- tai huoltoedustajallemme.
  Tuotetiedot
  Tyyppi:
  PLT 300
  Sukupolvi:
  01
  Sarjanumero:

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Image alternative
Vakuutamme, että tässä kuvattu tuote täyttää voimassa olevien direktiivien ja standardien vaatimukset. Kuva vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on tämän dokumentaation lopussa.
Tekninen dokumentaatio löytyy tästä:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Turvallisuus

Turvallisuusohjeet

Yleisiä turvallisuusohjeita

Tämän käyttöohjeen eri kappaleissa annettujen turvallisuusohjeiden lisäksi on aina ehdottomasti noudatettava seuraavia ohjeita. Laite PLT 300 ja sen varusteet saattavat aiheuttaa vaaratilanteita, jos kokemattomat henkilöt käyttävät tuotetta ohjeiden vastaisesti tai muutoin asiattomasti.
 • Älä koskaan käytä laitteita PLT 300 ja PLC 300, ellet ole saanut asianmukaisia ohjeita tai ellet ole lukenut tätä käyttöohjetta.
 • Noudata aina sovelluksessa näytettyjä käyttö- ja varoitusohjeita.
 • Älä poista turvalaitteita käytöstä tai irrota laitteessa olevia huomautus- ja varoitustarroja.
 • Laitteisiin PLT 300 ja PLC 300 ei saa tehdä minkäänlaisia muutoksia.
 • Loukkaantumisvaaran välttämiseksi käytä laitteessa vain alkuperäisiä Hilti -lisävarusteita ja -lisälaitteita.
 • Älä koskaan suuntaa laitetta PLT 300 tai sen varusteita itseäsi tai muita henkilöitä kohti.
 • Älä jätä laserlaitteita lasten ulottuville.
 • Tarkasta laitteen PLT 300 tarkkuus ennen mittauksia.
 • Jos laitteen kanssa käytetään muita kuin tässä mainittuja käyttö- ja säätövarusteita tai jos laitetta käytetään muutoin kuin tässä kuvatulla tavalla, laite saattaa aiheuttaa vaarallista lasersäteilyä.
 • Tietyt ympäristötekijät saattavat laitteen toimintaperiaatteen vuoksi vaikuttaa mittaustuloksiin. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi käyttö lähellä laitteita, jotka synnyttävät voimakkaan magneetti- tai sähkömagneettikentän, mittaaminen soveltumattomilta pinnoilta ja soveltumattomien prismojen käyttö.
 • Mittauksissa pehmeiltä muovipinnoilta kuten styropor- tai styrox-pinnoilta, lumen pinnalta tai voimakkaasti heijastavilta pinnoilta jne. voidaan saada virheellisiä mittaustuloksia.
 • Mittauksissa huonosti heijastavilta pinnoilta, jotka sijaitsevat voimakkaasti heijastavan alueen sisällä, voidaan saada virheellisiä mittaustuloksia.
 • Mittaaminen lasilevyn läpi tai muiden esineiden läheisyydessä voi vääristää mittaustulosta.
 • Mittaustulokset saattavat vääristyä, jos mittausolosuhteet muuttuvat nopeasti, esimerkiksi jos joku kulkee lasersäteen poikki.
 • Älä suuntaa laitetta PLT 300 tai sen varusteita aurinkoa tai muita voimakkaita valonlähteitä kohti.
 • Tarkasta PLT 300 aina ennen tärkeitä mittauksia, laitteen pudottua tai muun mekaanisen vaikutuksen kohdistuttua laitteeseen.
 • Varmista, ettei kukaan katso laitteen PLT 300 objektiiviin vaihdettaessa etäisyysmittauksessa prismamittauksesta prismattomaan mittaukseen.
 • Laitetta PLT 300 ei saa käyttää lääketieteellisten laitteiden lähellä.
 • Laitetta PLT 300 ei saa käyttää sellaisten henkilöiden läheisyydessä, jotka ovat raskaana tai joilla on sydämentahdistin.
 • Laitetta PLT 300 ei saa ilman etukäteen hankittua lupaa käyttää sotilaskohteiden, lentokenttien tai radioastronomisten laitteistojen lähellä.
 • Pidä PLT 300 aina puhtaana ja kuivana.

Työpaikan asianmukaiset olosuhteet

 • Varmista mittauspaikka. Varmista, ettet laitetta PLT 300 pystyttäessäsi suuntaa lasersädettä muita henkilöitä tai itseäsi kohti.
 • Varmista jalustan tukeva pystyssä pysyminen ja että PLT 300 on kunnolla kiinni jalustassa.
 • Käytä laitetta PLT 300 vain ohjeiden mukaisiin käyttötarkoituksiin, ts. älä tee mittauksia peilipinnoilta, kromatuilta pinnoilta, kiillotetuilta kivipinnoilta jne.
 • Ota huomioon maakohtaiset määräykset onnettomuuksien ehkäisemiseksi.

Sähkömagneettinen häiriökestävyys

Vaikka laite täyttää sovellettavien direktiivien tiukat vaatimukset, Hilti ei pysty sulkemaan pois seuraavia:
 • Laite saattaa häiritä muita laitteita (esimerkiksi lentokoneiden navigointilaitteita).
 • Laitteessa saattaa esiintyä toimintahäiriöitä liian voimakkaan säteilyn seurauksena.
Näissä tapauksissa, tai jos mittaustulosten luotettavuutta on syytä epäillä, on tehtävä tarkastusmittaus.

Laserlaitteiden turvallinen käyttö

PLT 300 täyttää laserlaiteluokan 2 vaatimukset standardin IEC60825-1/EN60825-1:2007 mukaisesti ja CFR 21 § 1040:n (Laser Notice 50) vaatimukset.
 • Älä katso lasersäteeseen äläkä suuntaa sitä ihmisiä kohti. Jos lasersäde kohdistuu suoraan silmään, sulje silmät ja liikuta pää pois sädealueelta.
 • Laserlaiteluokan 2/Class II laserlaitteita saa käyttää vain koulutettu henkilö.
 • Lasersäteet eivät saa kulkea silmien korkeudella.
 • Tarpeelliset suojatoimenpiteet on tehtävä, jotta varmistetaan, ettei lasersäde voi vahingossa osua pinnoille, jotka heijastavat peilin lailla.
 • Varmista, ettei kukaan katso suoraan lasersäteeseen.
 • Lasersäde ei saa ulottua valvomattomille alueille.
 • Kytke laser pois päältä, kun et käytä sitä.
 • Kun laserlaitetta ei käytetä, se on varastoitava paikkaan, josta asiaankuulumattomat henkilöt eivät voi saada sitä käsiinsä.
 • Korjauta PLT 300 ja PLC 300 aina vain Hilti -huollossa. Laitteen PLT 300 asiantuntemattoman avaamisen yhteydessä saattaa syntyä lasersäteilyä, jonka teho ylittää laserlaiteluokan 2 rajat.

Akkukäyttöisten laitteiden oikea käyttö

 • Suojaa akut korkeilta lämpötiloilta, suoralta auringonpaisteelta ja avotulelta. Räjähdysvaara on olemassa.
 • Akkuja ei saa avata, puristaa, kuumentaa yli 80 °C:n lämpötilaan tai polttaa. Muutoin on olemassa tulipalo-, räjähdys- ja syöpymisvaara.
 • Älä altista akkua voimakkaille mekaanisille iskuille äläkä heitä akkua.
 • Akut ja paristot eivät saa päästä lasten käsiin.
 • Varo, ettei kosteutta pääse tunkeutumaan kotelon sisään. Sisään päässyt kosteus voi aiheuttaa oikosulun, minkä seurauksena saattaa aiheutua palovammoja tai syttyä tulipalo.
 • Väärästä käytöstä johtuen saattaa akusta vuotaa nestettä, jota ei saa koskettaa. Vältä kosketusta sen kanssa. Tarvittaessa huuhtele kosketuskohta vedellä. Jos nestettä pääsee silmiin, tarvitaan lisäksi lääkärin apua. Ulos vuotava neste saattaa aiheuttaa ärsytystä ja palovammoja.
 • Käytä vain juuri kyseiseen laitteeseen hyväksyttyjä akkuja. Muiden akkujen tai muihin käyttötarkoituksiin tarkoitettujen akkujen käyttö aiheuttaa tulipalo- ja räjähdysvaaran.
 • Varastoi akku viileässä ja kuivassa paikassa. Älä koskaan varastoi akkua auringonpaisteessa, lämmittimen tai patterin päällä tai ikkunan vieressä.
 • Älä pidä ei-käytössä olevan akun tai laturin lähellä paperiliittimiä, kolikkoja, avaimia, nauloja, ruuveja tai muita metalliesineitä, sillä ne saattaisivat oikosulkea akun tai laturin liittimet. Akun tai laturin napojen oikosulkeminen saattaa johtaa palovammoihin ja tulipaloon.
 • Vaurioituneita akkuja (esimerkiksi akkuja, joissa on murtumia tai josta on irronnut palasia tai joiden liittimet ovat painuneet sisään tai vääntyneet ulos), ei saa ladata eikä käyttää.
 • Lataa akku vain valmistajan suosittamalla laturilla. Jos laturi on tarkoitettu vain tietyn akkumallin lataamiseen, palovaara on olemassa, jos laturia käytetään muiden akkujen lataamiseen.
 • Ota litiumioniakkujen kuljettamisesta, varastoinnista ja käyttämisestä annetut erityisohjeet huomioon.
 • Laitteen lähettämistä varten eristä akut tai irrota ne laitteesta. Akkujen vuodot saattavat vaurioittaa laitetta PLT 300.

Yleiset turvallisuustoimenpiteet

 • Ennen mittausten aloittamista varmista, että käytettävien laitteiden tarkkuus vastaa työtehtävän vaatimuksia.
 • Älä käytä laitettaPLT 300 räjähdysalttiissa ympäristössä, jossa on palavaa nestettä, kaasua tai pölyä. Laite synnyttää kipinöitä, jotka saattavat sytyttää pölyn tai höyryt.
 • Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita ja aina suojalaseja ja suojakäsineitä.
 • Tarkasta laitteiden PLT 300 ja PLC 300 kunto ja vauriot ennen käyttöä. Korjauta vauriot Hilti -huollossa.
 • Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja noudata tervettä järkeä käyttäessäsi laitetta PLT 300. Älä käytä laitetta PLT 300, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Laitetta käytettäessä hetkellinenkin varomattomuus saattaa aiheuttaa vakavia vammoja.
 • Noudata suositeltuja käyttö- ja varastointilämpötiloja.
 • Jos PLT 300 tai PLC 300 tuodaan kylmästä lämpimään tai päinvastoin, laitteen lämpötilan on annettava tasoittua ennen käyttämistä.
 • Laitteen PLT 300 tarkkuus on tarkastettava laitteen putoamisen tai vastaavan mekaanisen iskun jälkeen.
 • Jos käytät jalustaa tai seinäkiinnikettä, varmista, että PLT 300 on kunnolla kiinni ja että jalusta seisoo tukevalla pinnalla turvallisesti.
 • Jotta vältät virheelliset mittaustulokset, pidä lasersäteen lähtöaukko puhtaana.
 • Hoida laitetta PLT 300 huolella. Tarkasta, että liikkuvat osat toimivat moitteettomasti eivätkä ole puristuksessa, ja tarkasta myös, ettei laitteessa ole murtuneita tai vahingoittuneita osia, jotka saattaisivat vaikuttaa haitallisesti laitteen PLT 300 toimintaan. Korjauta vaurioituneet osat ennen laitteen PLT 300 käyttämistä. Usein loukkaantumisten ja tapaturmien syynä on laiminlyöty huolto.
 • Vaikka PLT 300 on suunniteltu kestämään rakennustyömaan vaativia olosuhteita, sitä on käsiteltävä varoen kuten muitakin optisia laitteita (kiikarit, silmälasit, kamera).
 • Vaikka PLT 300 on suunniteltu kosteustiiviiksi, pyyhi se kuivaksi aina ennen kuin laitat sen kantolaukkuun.
 • Turvallisuuden varmistamiseksi tarkasta aina laitteeseen viimeksi säädetyt arvot ja tehdyt asetukset.
 • Lukitse akkulokeron kansi huolella, jotta akku ei pääse putoamaan. Kosketushäiriön seurauksena PLT 300 kytkeytyy pois päältä, jolloin tietoja saatetaan menettää.

Kuvaus

Tuoteyhteenveto

PLT 300

Image alternative
 1. Kantokahva
 2. WLAN-antenni
 3. Akkulokeron lukituksen vapautus
 4. Akkulokeron kansi
 5. Objektiivin suojus ja lasersäteen lähtöaukko
 6. Käyttökytkin
 7. Akkulokero
 8. Akku

PLC 300

Image alternative
 1. Mikrofoni
 2. Ympäristön valotunnistin
 3. Etukamera
 4. Etukameran tilanäyttö
 5. Äänenvoimakkuuden säätö
 6. Käyttökytkin
 7. Näytön pyörityssalvan painike
 8. Järjestelmän ohjauspainike
 9. Käyttötavan näyttö
 10. Tietojen tallennuksen tilanäyttö
 11. Akun tilanäyttö
 12. WLAN-antennit
 13. Kuulokeliitäntä
 14. USB-liitäntä
 15. Telakointiliitäntä
 16. Latausliitäntä
 17. Takakamera
 18. Takakameran tilanäyttö
 19. Akkulokero
 20. Akkulokeron lukituksen vapautus
 21. microSD-muistikorttipaikka

Tarkoituksenmukainen käyttö

Kuvattu tuote muodostuu akkukäyttöisestä Layout-Toolista PLT 300 ja akkukäyttöisestä Controllerista PLC 300. PLC 300 on tarkoitettu laitteen PLT 300 kauko-ohjaamiseen. Molemmat komponentit muodostavat järjestelmän. Layout-Tool on tarkoitettu etäisyyksien ja suuntien mittaamiseen, kohteiden kolmiulotteisten sijaintien laskentaan ja annetuista koordinaateista tehtyjen suunnittelujen tai akselikohtaisten arvojen laskentaan.

 • Käytä tämän tuotteen yhteydessä vain B 18 / B 22 -tyyppisarjan Hilti -litiumioniakkuja.
 • Käytä näiden akkujen lataamiseen vain C 4/36-sarjan Hilti -latureita.

WLAN-antennit

Image alternative
Controllerin kapeilla sivuilla on WLAN-antennit.
 • Käytön aikana älä pidä Controllerista kiinni sivuilta WLAN-antennien alueelta, koska se heikentäisi lähetys- ja vastaanottotehoa.
  Lisävarusteena Controllerille on saatavissa teline, jota käyttämällä vältetään WLAN-yhteyden häiriöt.

Datayhteys liittyviin osiin

Laitteessa PLC 300 käytetään ohjelmaa Hilti PROFIS Layout Field. Tietokonetta varten on saatavissa PC-ohjelma Hilti PROFIS Layout Office, jolla tietoja voidaan muokata ja välittää muihin järjestelmiin. Tietoja voidaan vaihtaa kummankin ohjelmatuotteen välillä.
Laitteesta PLC 300 voidan siirtää tietoja myös USB-muistivälineelle.

Toimituksen sisältö

PLT 300, PLC 300, käyttöohje.
Muita tälle tuotteelle hyväksyttyjä järjestelmätuotteita löydät Hilti Store -liikkeestä tai nettiosoitteesta: www.hilti.group | USA: www.hilti.com .

Tekniset tiedot

Laseretäisyysmittaus

Aallonpituus
500 nm … 540 nm
Laserväri
Vihreä
Laserluokka IEC 60825-1 mukaan
2
Maks. keskimääräinen lähtöteho
≤ 1,00 mW
Pulssin kesto
0,2 ns … 10 ns
Pulssitaajuus
5 MHz … 100 MHz
Sädehajonta
0,2 mrad … 20 mrad

Etäisyysmittauksien tarkkuus (ISO 17123-5)

50 metrin matkalla
3 mm
164 jalan matkalla
1/8 tuumaa

Kohteen seuranta (LED-Tracker)

Aallonpituus
800 nm … 900 nm
Tyypillinen keskimääräinen säteilyvoimakkuus 20 cm etäisyydellä (108 μs/109 Hz)
0,5 mW/cm²
Maks. säteilyvoimakkuus 20 cm etäisyydellä
46 mW/cm²
Pulssin kesto
108 µs
Pulssitaajuus
100 Hz … 165 Hz
Sädehajonta (2θ1/2)
30°
Tracking-alue
1,5 m … 50 m
(4 ft - 11 in … 164 ft)

Kamera

Avautumiskulma
25°
Polttoväli
12 mm … 60 mm
(0,5 in … 2,4 in)
Optinen zoom
5-kertainen
Tarkennusalue
≥ 1 m
(≥ 3 ft)
Tarkkuus maks. zoomauksella (per 10 metriä)
±1,0 mm
Tarkkuus maks. zoomauksella (per 33 jalkaa)
±0,04 in
Vaakasuuntainen näkymäkenttä
225°
Pystysuuntainen näkymäkenttä
360°
Kuvatallennus
VGA

Moottori

Pyörintänopeus
90 °/s
Kaukoputkiaseman vaihto
2 s

Jalustan kiinnitys

Kierre
5/8 in

Langaton kommunikaatio laitteiden PLT 300 ja PLC 300 välillä

WLAN-standardi
IEEE 802.11a/b/g
Max. lähetysteho WLAN
16,9 dBm
WLAN-taajuusalue
2 400 MHz … 2 483,5 MHz

Virtalähde PLC 300

Nimellisjännite
7,2 V
Kapasiteetti
7,1 Ah
Käyttöaika
8 h
Latausaika
4 h

Liitännät laitteessa PLC 300

Ulkoinen dataliitäntä
USB 3.0
Bluetooth-versio
4.0
Bluetooth-taajuusalue
2,402 GHz … 2,480 GHz
WLAN-standardi
IEEE 802.11a/b/g/n

Suojausluokka

PLT 300
IP55
PLC 300
IP65

Laitteita PLT 300 ja PLC 300 koskevat ympäristöedellytykset

Käyttölämpötila
−20 ℃ … 50 ℃
(−4 ℉ … 122 ℉)
Varastointilämpötila
−40 ℃ … 63 ℃
(−40 ℉ … 145 ℉)

Paino akkuineen

PLT 300
5,3 kg
(11,7 lb)
PLC 300
0,6 kg
(1,3 lb)

Akut kaikkiin maihin paitsi USA ja Kanada


B 22/1.6 Li‑Ion
B 22/2.6 Li-Ion (02)
Nimellisjännite
21,6 V
21,6 V
Kapasiteetti
1,6 Ah
2,6 Ah
Energiasisältö
34,56 Wh
56,16 Wh
Paino
0,48 kg
0,48 kg
Käyttöaika laitteessa PLT 300
3 h
5 h

Akut USA ja Kanada


B 18/1.6 Li‑Ion
B 18/2.6 Li-Ion (02)
Nimellisjännite
21,6 V
21,6 V
Kapasiteetti
1,6 Ah
2,6 Ah
Energiasisältö
34,56 Wh
56,16 Wh
Paino
0,48 kg
(1,06 lb)
0,48 kg
(1,06 lb)
Käyttöaika laitteessa PLT 300
3 h
5 h

Ensimmäiset vaiheet

Laitteiden PLT 300 ja PLC 300 kytkeminen päälle

 1. Kytke PLT 300 ja PLC 300 päälle.
 2. Käynnistä sovellus PROFIS Layout Field laitteesta PLC 300.
Image alternative
 1. Ota huomioon laitteen PLC 300 näytön antamat ohjeet ja huomautukset sekä tuotteeseen liittyvät lisätiedot osoitteessa: http://qr.hilti.com/r4728599 .

Huolto ja kunnossapito

Puhdistaminen ja kuivaaminen

HUOMIO
Vaurioitumisvaara Koskettaminen saattaa vaurioittaa optisia osia.
 • Älä koske lasipintaan sormilla.
HUOMIO
Vaurioitumisvaara Kemikaalit saattavat vaurioittaa muoviosia.
 • Käytä puhdistamiseen vain puhdasta alkoholia tai vettä.
 1. Puhalla pöly pois lasipinnalta.
 2. Käytä laitteen puhdistamiseen vain puhdasta, pehmeää kangasta.

Kunnossapito

 • Käyttöturvallisuuden varmistamiseksi käytä vain alkuperäisiä varaosia ja kulutusaineita. Tälle tuotteelle hyväksyttyjä varaosia, kulutusmateriaaleja ja lisävarusteita löydät Hilti -edustajalta tai osoitteesta: www.hilti.com .

Hilti Messtechnik Service -huolto

Hilti Messtechnik Service -huollossa tarkastetaan laitteen vaatimustenmukaisuus, ja jos poikkeamia havaitaan, laite palautetaan vaatimusten mukaiseksi ja sen vaatimustenmukaisuus tarkastetaan uudelleen. Vaatimustenmukaisuus tarkastuksen hetkellä vahvistetaan kirjallisesti huoltotodistuksella. On suositeltavaa:
 • Valitse soveltuva huoltoväli laitteen käyttöä vastaten.
 • Poikkeuksellisen käyttörasituksen jälkeen, ennen tärkeitä töitä ja kuitenkin vähintään kerran vuodessa, teetä tarkastus Hilti Messtechnik Service -huollossa.
Hilti Messtechnik Service huollon tekemä tarkastus ei vapauta käyttäjää laitteen tarkastamisesta ennen käyttöä ja käytön aikana.

Kuljetus ja varastointi

Kuljettaminen

HUOMIO
Vaurioitumisvaara Akkujen vuodot saattavat vaurioittaa tuotetta.
 • Kuvatun tuotteen lähettämistä varten akut on eristettävä tai irrotettava laitteesta.
 • Kuljeta tai lähetä laite aina Hilti -kuljetuspakkauksessa tai vastaavan laatuisessa pakkauksessa.

Varastointi

HUOMIO
Vaurioitumisvaara Akkujen vuodot saattavat vaurioittaa tuotetta.
 • Poista akku, jos laitetta ei pitkään aikaan käytetä.
 • Älä varastoi laitetta märkänä. Anna sen kuivua ennen pakkaamista ja varastoimista.
 • Puhdista laite, kuljetuslaukku ja lisävarusteet aina ennen laitteen varastoimista.
 • Tarkasta laitteen tarkkuus tarkastusmittauksella pitkäaikaisen säilytyksen tai kuljetuksen jälkeen.
 • Ota lämpötilarajat huomioon, kun varastoit laitteen varusteineen, etenkin talvella / kesällä (-40 °C - +63 °C (-40 °F - +145 °F)).

Hävittäminen

VAARA
Terveyden vaarantuminen Hävitä käytetty laite ja sen varustus aina asianmukaisesti!
 • Muoviosien polttamisessa syntyy myrkyllisiä kaasuja, jotka voivat johtaa sairastumisiin. Akut ja paristot saattavat vaurioituessaan tai kuumentuessaan räjähtää, jolloin ne saattavat aiheuttaa myrkytyksen, palovammoja, syöpymisvammoja ja ympäristön saastumista.
 • Huolimattomasti hävitetty laite saattaa joutua asiattomien henkilöiden käyttöön, jotka voivat käyttää sitä väärin. He saattavat aiheuttaa vammoja itselleen tai toisille ja saastuttaa ympäristöä.
 • Hävitä vialliset akut viipymättä. Pidä ne poissa lasten ulottuvilta. Älä pura akkuja äläkä polta niitä.
 • Hävitä vanhat akut maakohtaisten jätehuolto- ja ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti tai toimita vanhat akut takaisin valmistajalle Hilti .
Image alternative Hilti -työkalut, -koneet ja -laitteet on pääosin valmistettu kierrätyskelpoisista materiaaleista. Kierrätyksen edellytys on materiaalien asianmukainen lajittelu. Useissa maissa Hilti ottaa vanhat koneet ja laitteet vastaan kierrätystä ja hävitystä varten. Lisätietoja saat Hilti -huollosta tai -edustajalta.

Valmistajan myöntämä takuu

 • Jos sinulla on takuuehtoihin liittyviä kysymyksiä, ota yhteys paikalliseen Hilti -edustajaan.

FCC-ohje (vain USA) / IC-ohje (vain Kanada)

VAROITUS
Radiovastaanoton häiriöt Tämän tuotteen käyttö asutusalueella saattaa aiheuttaa häiriöitä radiovastaanotossa.
 • Tämä laite on testattu, ja sen on todettu olevan luokan A digitaalilaitteelle asetettujen rajojen sisällä FCC-määräysten osan 15 mukaisesti. Nämä raja-arvot alittavissa laitteissa katsotaan olevan riittävä suoja häiritsevältä säteilyltä yrityskäyttöympäristössä käytettäessä. Tämäntyyppiset laitteet synnyttävät ja käyttävät korkeataajuuksia ja voivat myös säteillä niitä. Siksi ne voivat ohjeiden vastaisesti asennettaessa tai käytettäessä aiheuttaa radio- ja televisiovastaanoton häiriöitä. Laitteen käyttö asutusalueilla aiheuttaa todennäköisesti häiriöitä. Tällaisessa tapauksessa laitteen käyttäjän on omalla kustannuksellaan estettävä häiriöt.
Laitteeseen tehdyt muutokset, joihin Hilti ei ole antanut erillistä lupaa, voivat aiheuttaa laitteen käyttöhyväksynnän raukeamisen.
Tämä laite vastaa FCC‑määräysten pykälää 15 ja RSS‑210 IC-määräystä.
Laitteen käyttöönotto edellyttää seuraavan kahden vaatimuksen täyttymistä:
Tämä laite ei tuota haitallista säteilyä.
Laitteen pitää sietää siihen kohdistuva häiriösäteily, mukaan lukien odottamattomia toimintoja aiheuttavat häiriösäteilyt.