Kieli

SF BT 22‑A

Alkuperäiset ohjeet

Dokumentaation tiedot

Tästä dokumentaatiosta

 • Lue ehdottomasti tämä dokumentaatio ennen tuotteen käyttöönottoa. Se on turvallisen työnteon ja tuotteen ongelmattoman käsittelyn perusedellytys.
 • Noudata tässä dokumentaatiossa ja tuotteessa olevia turvallisuus- ja varoitushuomautuksia.
 • Säilytä käyttöohje aina tuotteen yhteydessä ja varmista, että käyttöohje on mukana, kun luovutat tuotteen toiselle henkilölle.

Merkkien selitykset

Varoitushuomautukset

Varoitushuomautukset varoittavat tuotteen käyttöön liittyvistä vaaroista. Seuraavia varoitustekstejä käytetään:
VAKAVA VAARA
VAKAVA VAARA !
 • Varoittaa uhkaavasta vaaratilanteesta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai jopa kuolema.
VAARA
VAARA !
 • Varoittaa mahdollisesta vaarasta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai kuolema.
VAROITUS
VAROITUS !
 • Varoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, josta voi seurata loukkaantuminen tai aineellinen vahinko.

Symbolit dokumentaatiossa

Tässä dokumentaatiossa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Lue käyttöohje ennen käyttämistä
Image alternative Toimintaohjeita ja muuta hyödyllistä tietoa
Image alternative Kierrätyskelpoisten materiaalien käsittely
Image alternative Älä hävitä sähkölaitteita ja akkuja tavallisen sekajätteen mukana

Symbolit kuvissa

Kuvissa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Nämä numerot viittaavat vastaavaan kuvaan tämän käyttöohjeen alussa
Image alternative Numerointi kertoo työvaiheiden järjestyksen kuvissa ja saattaa poiketa numeroinnista tekstissä
Image alternative Kohtanumeroita käytetään kuvassa Yleiskuva , ja ne viittaavat kuvatekstien numerointiin kappaleessa Tuoteyhteenveto
Image alternative Tämän merkin tarkoitus on kiinnittää erityinen huomiosi tuotteen käyttöön ja käsittelyyn.

Tuotekohtaiset symbolit

Symbolit tuotteessa

Tuotteessa voidaan käyttää seuraavia symboleita:
Image alternative Tämä kone tukee iOS- ja Android-alustojen kanssa yhteensopivaa NFC-teknologiaa.
Image alternative Käytettävien Hilti -litiumioniakkujen tyyppisarja. Ota kappaleessa Tarkoituksenmukainen käyttö annetut tiedot huomioon.
Image alternative Litiumioniakku
Image alternative Älä koskaan käytä akkua lyöntityökaluna.
Image alternative Älä päästä akkua putoamaan. Älä käytä akkua, johon on kohdistunut isku tai joka on muutoin vaurioitunut.

Symbolit

Seuraavia symboleita käytetään:
Image alternative Lue käyttöohje ennen käyttämistä
Image alternative Toimintaohjeita ja muuta hyödyllistä tietoa
Image alternative Nimellisjoutokäyntikierrosluku
Image alternative Kierrosta minuutissa
Image alternative Tasavirta
Image alternative Halkaisija

Kuvat

Tämän ohjeen kuvat on tarkoitettu auttamaan ymmärtämistä, ja ne saattavat poiketa todellisesta mallista:
Image alternative Nämä numerot viittaavat vastaavaan kuvaan tämän käyttöohjeen alussa.
Image alternative Numerointi kuvissa kertoo työvaiheiden järjestyksen kuviin liittyvissä töissä ja saattaa poiketa numeroinnista tekstissä.
Image alternative Kohtanumerointia käytetään yleiskuvassa. Tuoteyhteenveto-kappaleessa kuvatekstin numerot viittaavat näihin kohtanumeroihin.

Tuotetiedot

Hilti -tuotteet on tarkoitettu ammattikäyttöön, ja niitä saa käyttää, huoltaa tai korjata vain valtuutettu, koulutettu henkilö. Käyttäjän pitää olla hyvin perillä käyttöön liittyvistä vaaroista. Tuote ja sen varusteet saattavat aiheuttaa vaaratilanteita, jos kokemattomat henkilöt käyttävät tuotetta ohjeiden vastaisesti tai muutoin asiattomasti.
 • Merkitse koneen nimi ja sarjanumero seuraavaan taulukkoon.
 • Kerro nämä tiedot aina, jos esität tuotteeseen liittyviä kysymyksiä myyjälle tai huollolle:
  Tuotetiedot
Tuotetiedot
Porakone
SF BT 22‑A
Sukupolvi:
01
Sarjanumero:

Turvallisuus

Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvallisuusohjeet

Image alternative VAKAVA VAARA Lue kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet. Turvallisuus- ja käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet huolellisesti vastaisen varalle.
Turvallisuusohjeissa käytetty käsite ”sähkötyökalu” tarkoittaa verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja (joissa verkkojohto) ja akkukäyttöisiä sähkötyökaluja (joissa ei verkkojohtoa).
Työpaikan turvallisuus
 • Pidä työskentelyalue siistinä ja hyvin valaistuna. Työpaikan epäjärjestys ja valaisemattomat työalueet voivat johtaa tapaturmiin.
 • Älä käytä sähkötyökalua räjähdysalttiissa ympäristössä, jossa on syttyvää nestettä, kaasua tai pölyä. Sähkötyökalut synnyttävät kipinöitä, jotka saattavat sytyttää pölyn tai höyryt.
 • Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua käyttäessäsi. Voit menettää sähkötyökalun hallinnan huomiosi suuntautuessa muualle.
Sähköturvallisuus
 • Sähkötyökalun pistokkeen pitää sopia pistorasiaan. Pistoketta ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä pistorasia-adaptereita suojamaadotettujen sähkötyökalujen yhteydessä. Alkuperäisessä kunnossa olevat pistokkeet ja sopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.
 • Vältä koskettamasta sähköä johtaviin pintoihin kuten putkiin, pattereihin, liesiin ja jääkaappeihin. Sähköiskun vaara kasvaa, jos kehosi maadottuu.
 • Älä aseta sähkötyökalua alttiiksi sateelle tai kosteudelle. Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään lisää sähköiskun vaaraa.
 • Älä kanna tai ripusta sähkötyökalua verkkojohdostaan äläkä vedä pistoketta irti pistorasiasta johdosta vetämällä. Pidä johto loitolla kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista ja liikkuvista osista. Vahingoittuneet tai toisiinsa kietoutuneet johdot lisäävät sähköiskun vaaraa.
 • Kun käytät sähkötyökalua ulkona, käytä ainoastaan ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa. Ulkokäyttöön soveltuvan jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
 • Jos sähkötyökalua on välttämätöntä käyttää kosteassa ympäristössä, käytä vikavirtasuojakytkintä. Vikavirtasuojakytkimen käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
Henkilöturvallisuus
 • Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja noudata tervettä järkeä sähkötyökalua käyttäessäsi. Älä käytä sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Sähkötyökalua käytettäessä hetkellinenkin varomattomuus saattaa aiheuttaa vakavia vammoja.
 • Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita ja aina suojalaseja. Henkilökohtaiset suojavarusteet, kuten hengityssuojain, luistamattomat turvajalkineet, kypärä ja kuulosuojaimet, pienentävät oikein käytettyinä loukkaantumisriskiä sähkötyökalun käyttötilanteesta riippuen.
 • Varo tahatonta käynnistämistä. Varmista, että sähkötyökalu on kytketty pois päältä, ennen kuin liität sen verkkovirtaan ja/tai liität siihen akun, otat sen käteesi tai kannat sitä. Jos kannat sähkötyökalua sormi käyttökytkimellä tai liität pistokkeen pistorasiaan käyttökytkimen ollessa käyntiasennossa, altistat itsesi onnettomuuksille.
 • Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvitaltat, ennen kuin käynnistät sähkötyökalun. Työkalu tai avain, joka sijaitsee sähkötyökalun pyörivässä osassa, saattaa johtaa loukkaantumiseen.
 • Vältä vaikeita työskentelyasentoja. Varmista aina tukeva seisoma-asento ja tasapaino. Siten voit paremmin hallita sähkötyökalua odottamattomissa tilanteissa.
 • Käytä työhösi soveltuvia vaatteita. Älä käytä löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet loitolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet, korut ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
 • Jos pölynpoisto- ja keräilylaitteita voidaan asentaa, sinun on tarkastettava, että ne on liitetty oikein ja että niitä käytetään oikealla tavalla. Pölynpoistovarustuksen käyttö vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
Sähkötyökalun käyttö ja käsittely
 • Älä ylikuormita konetta. Käytä kyseiseen työhön tarkoitettua sähkötyökalua. Sopivaa sähkötyökalua käyttäen työskentelet paremmin ja varmemmin tehoalueella, jolle sähkötyökalu on tarkoitettu.
 • Älä käytä sähkötyökalua, jonka käyttökytkin ei toimi. Sähkötyökalu, jota ei enää voida käynnistää ja pysäyttää käyttökytkimellä, on vaarallinen ja se täytyy korjata.
 • Irrota pistoke pistorasiasta ja/tai irrota akku ennen kuin muutat säätöjä, vaihdat terää tai lisävarusteita ja kun lopetat työkalun käyttämisen. Tämä turvatoimenpide estää sähkötyökalun tahattoman käynnistysriskin.
 • Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun niitä ei käytetä. Älä anna toisten henkilöiden käyttää sähkötyökalua, elleivät he ole perehtyneet sen käyttöön ja lukeneet käyttöohjeita . Sähkötyökalut ovat vaarallisia, jos niitä käyttävät kokemattomat henkilöt.
 • Hoida sähkötyökalujasi huolella. Tarkasta, että liikkuvat osat toimivat moitteettomasti eivätkä ole puristuksissa, ja tarkasta myös, ettei sähkötyökalussa ole murtuneita tai vaurioituneita osia, jotka saattaisivat haitata sen toimintaa. Korjauta vaurioituneet osat ennen työkalun käyttämistä. Usein loukkaantumisten ja tapaturmien syynä on sähkötyökalujen laiminlyöty huolto.
 • Pidä terät terävinä ja puhtaina. Huolella hoidetut terät, joiden leikkausreunat ovat teräviä, eivät jumitu herkästi, ja niillä työnteko on kevyempää.
 • Käytä sähkötyökalua, lisävarusteita ja tarvikkeita, teriä jne. niiden käyttöohjeiden mukaisesti. Ota tällöin työolosuhteet ja suoritettava työtehtävä huomioon. Sähkötyökalun käyttö muuhun kuin sille tarkoitettuun käyttöön saattaa johtaa vaarallisiin tilanteisiin.
Akkukäyttöisen sähkötyökalun käyttö ja käsittely
 • Lataa akku vain valmistajan suosittamalla laturilla. Jos laturi on tarkoitettu vain tietyn akkumallin lataamiseen, palovaara on olemassa, jos laturia käytetään muiden akkujen lataamiseen.
 • Käytä ainoastaan juuri kyseiseen sähkötyökaluun tarkoitettua akkua. Jonkun muun akun käyttö saattaa johtaa loukkaantumiseen ja tulipaloon.
 • Pidä irrallinen akku loitolla metalliesineistä, kuten paperinliittimistä, kolikoista, avaimista, nauloista, ruuveista tai muista pienistä metalliesineistä, jotka voivat oikosulkea akun liittimet. Akun liittimien välinen oikosulku saattaa aiheuttaa palovammoja tai johtaa tulipaloon.
 • Väärästä käytöstä johtuen saattaa akusta vuotaa nestettä, jota ei saa koskettaa. Vältä kosketusta sen kanssa. Tarvittaessa huuhtele kosketuskohta vedellä. Jos nestettä pääsee silmiin, tarvitaan lisäksi lääkärin apua. Akusta vuotava neste saattaa aiheuttaa ärsytystä ja palovammoja.
Huolto
 • Anna koulutettujen ammattihenkilöiden korjata sähkötyökalusi ja hyväksy korjauksiin vain alkuperäisiä varaosia. Siten varmistat koneen turvallisuuden säilymisen.

Porakoneita koskevat turvallisuusohjeet

 • Käytä koneen mukana toimitettuja lisäkäsikahvoja. Koneen hallinnan menettäminen saattaa aiheuttaa loukkaantumisia.
 • Pidä koneesta kiinni vain sen eristetyistä kahvapinnoista, jos teet työtä, jossa terä saattaa osua rakenteen sisällä olevaan virtajohtoon. Jos terä osuu virtajohtoon, koneen metalliosiin saattaa johtua virta, jolloin saatat saada sähköiskun.

Muut turvallisuusohjeet

Henkilöturvallisuus
 • Käytä vain konetta, joka on teknisesti moitteettomassa kunnossa.
 • Älä koskaan tee koneeseen minkäänlaisia muutoksia.
 • Pidä koneesta aina kiinni sen käsikahvasta. Pidä käsikahva kuivana ja puhtaana.
 • Varo, ettet koske pyöriviin osiin - loukkaantumisvaara!
 • Konetta käyttäessäsi käytä soveltuvia suojalaseja, suojakypärää, kuulosuojaimia, suojakäsineitä ja kevyttä hengityssuojainta.
 • Käytä työkaluterän vaihdossa suojakäsineitä. Työkaluterän koskettaminen saattaa aiheuttaa haavoja ja palovammoja.
 • Käytä suojalaseja. Sirpaleet saattavat aiheuttaa vammoja ja vahingoittaa silmiä.
 • Pidä työssäsi taukoja, joiden aikana tee sormivoimisteluliikkeitä varmistaaksesi sormiesi hyvän verenkierron. Pitempään jatkuva työnteko saattaa tärinän vuoksi aiheuttaa verenkiertohäiriöitä tai sormien, käsien ja ranteiden hermokipuja.
 • Käytä mahdollisuuksien mukaan pölynpoistovarustusta ja liikuteltavaa pölynpoistolaitetta. Tiettyjen materiaalien kuten lyijypitoisen maalin, joidenkin puulajien, kvartsia sisältävän betonin / muurauksen / kivetyksen ja mineraalien sekä metallien pölyt voivat olla terveydelle vaarallisia.
 • Älä jätä konetta lasten ulottuville. Konetta ei ole tarkoitettu voimiltaan heikkojen henkilöiden käyttöön ilman opastusta ja apua.
 • Noudata kansallisia työturvallisuus- ja työsuojelumääräyksiä.
Akkujen käyttö ja hoito
 • Älä käytä akkuja muiden määrittelemättömien koneiden ja laitteiden virtalähteenä.
 • Ota litiumioniakkujen kuljettamisesta, varastoinnista ja käyttämisestä annetut erityisohjeet huomioon.
 • Suojaa akut korkeilta lämpötiloilta, suoralta auringonpaisteelta ja avotulelta.
 • Akkuja ei saa avata, puristaa, kuumentaa yli 80 °C:n lämpötilaan tai polttaa.
 • Vaurioituneita akkuja ei saa ladata eikä käyttää.
 • Jos akku on liian kuuma koskea, se saattaa olla vaurioitunut. Aseta kone riittävän etäälle syttyvistä materiaaleista palovaarattomaan paikkaan, jossa voit valvoa konetta, ja anna sen jäähtyä. Ota yhteys Hilti -huoltoon akun jäähdyttyä.

Kuvaus

Tuoteyhteenveto

Image alternative
 1. Pikaistukka
 2. Moottorin jäähdytyksen ilmanotto
 3. Käsikahva
 4. Käynnistymisen estokatkaisin
 5. Käyttökytkin (kierrosluvun elektroninen säätö)
 6. Vyökoukku
 7. Akku
 8. Ilmanpoisto
 9. Akun lukituksen vapautuspainike
 10. Akun näyttö

Tarkoituksenmukainen käyttö

Kuvattu tuote on käsiohjattava akkukäyttöinen porakone, joka on tarkoitettu pohjareikien poraamiseen teräkseen käyttäen Hilti -porrasporia TX‑BT… Hilti -kierretappien X‑BT kiinnittämiseksi.

 • Käytä tämän tuotteen yhteydessä vain tyyppisarjan B 22 Hilti -litiumioniakkuja.

 • Käytä näiden akkujen lataamiseen vain latureita, jotka Hilti on hyväksynyt. Lisätietoja saat Hilti Store -liikkeestä ja osoitteesta: www.hilti.group

Käynnistymisen estokatkaisin

Image alternative
Koneessa on käynnistymisen estokatkaisin, jolla käyttökytkin voidaan lukita ja siten estetään porakoneen vahingossa käynnistyminen.
  Katkaisimen asennot
 • Jos käynnistymisen estokatkaisin on pituussuuntaisesti porakoneen kanssa, käyttökytkin on lukittuna (käynnistymisen esto aktivoitu).
 • Jos käynnistymisen estokatkaisin on porakoneen käyttösuuntaan nähden vasemmalle painettuna, käyttökytkintä voidaan käyttää (käynnistymisen esto deaktivoitu).

Ylikuormitus- ja ylikuumenemissuoja

Koneessa on elektroninen ylikuormitussuoja ja ylikuumenemissuoja. Jos kone ylikuormittuu tai ylikuumenee, se kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Kun vapautat käyttökytkimen ja painat sitä uudelleen, päälle kytkeytymisessä voi olla viive (koneen jäähtymisvaihe).
Automaattisen pois päältä kytkeytymisen merkkinä akun näytön kaikki 4 LED-merkkivaloa vilkkuvat.

Litiumioniakun näyttö

Litiumioniakun lataustila ja koneen häiriöt näytetään litiumioniakun näytössä. Litiumioniakun lataustila näytetään, kun jompaakumpaa akun lukituksen vapautuspainikkeista painetaan kevyesti.
Tila
Merkitys
4 LED-merkkivaloa palaa.
Lataustila: 75 % ... 100 %
3 LED-merkkivaloa palaa.
Lataustila: 50 % ... 75 %
2 LED-merkkivaloa palaa.
Lataustila: 25 % ... 50 %
1 LED-merkkivalo palaa.
Lataustila: 10 % ... 25 %
1 LED-merkkivalo vilkkuu, kone on toimintavalmis.
Lataustila: < 10 %
1 LED-merkkivalo vilkkuu, kone ei ole toimintavalmis.
Akku on ylikuumentunut tai täysin tyhjentynyt.
4 LED-merkkivaloa vilkkuu, kone ei ole toimintavalmis.
Kone on ylikuormittunut tai ylikuumentunut.
Akun lataustilan tarkastaminen ei ole mahdollista käyttökytkin painettuna ja 5 sekunnin aikana käyttökytkimen vapauttamisesta.
Jos akun LED-merkkivalot vilkkuvat, ota huomioon ohjeet kappaleessa Apua häiriötilanteisiin.

Toimituksen sisältö

Porakone, käyttöohje.
Muita tälle tuotteelle hyväksyttyjä järjestelmätuotteita löydät Hilti Store -liikkeestä tai nettiosoitteesta: www.hilti.group

Tekniset tiedot

Porakone

Nimellisjännite
21,6 V
Paino EPTA Procedure 01 mukaan sis. akku B22⁄8.0
2,6 kg
Vääntömomentti
≤ 9 Nm
Pikaistukan koko
1 mm … 10 mm

Standardin EN 60745 mukaan määritetyt melu- ja tärinäarvot

Tässä käyttöohjeessa annetut äänenpaine- ja tärinäarvot on mitattu standardoitujen mittausmenetelmien mukaisesti, ja näitä arvoja voidaan käyttää sähkötyökalujen vertailussa. Ne soveltuvat myös altistumisten tilapäiseen arviointiin.
Annetut arvot koskevat sähkötyökalun pääasiallisia käyttötarkoituksia. Jos sähkötyökalua kuitenkin käytetään muihin tarkoituksiin, poikkeavia työkaluja tai teriä käyttäen tai puutteellisesti huollettuna, arvot voivat poiketa tässä ilmoitetuista. Tämä saattaa merkittävästi lisätä altistumista koko työskentelyajan aikana.
Altistumisia tarkasti arvioitaessa on otettava huomioon myös ne ajat, jolloin kone on kytketty pois päältä tai jolloin kone on päällä, mutta sillä ei tehdä varsinaista työtä. Tämä saattaa merkittävästi vähentää altistumista koko työskentelyajan aikana.
Käyttäjän suojaamiseksi melun ja/tai tärinän vaikutukselta ryhdy tarpeellisiin turvatoimenpiteisiin kuten: Sähkötyökalun ja siihen kiinnitettävien työkalujen huolto, käsien lämpimänä pitäminen, työtehtävien organisointi.
Standardin EN 60745 mukaan määritetyt melupäästöarvot

SF BT 22‑A
Melupäästön äänenpainetaso (LpA)
71 dB(A)
Äänenpainetason epävarmuus (KpA)
3 dB(A)
Melutehotaso (LWA)
82 dB(A)
Melutehotason epävarmuus (KWA)
3 dB(A)
Tärinän kokonaisarvot (kolmen suunnan vektorien summa), määritetty standardin EN 60745 mukaisesti

SF BT 22‑A
Tärinäarvo porattaessa metalliin (ah,D)
3,5 m/s²
Epävarmuus porattaessa metalliin (K)
1,5 m/s²

Käyttö

Akun kiinnitys

VAROITUS
Loukkaantumisvaara. Porakone saattaa vahingossa käynnistyä.
 • Ennen akun kiinnittämistä varmista, että porakone on kytketty pois päältä ja että käynnistymisen esto on kytketty päälle.
VAROITUS
Sähköinen vaara. Likaantuneet liittimet voivat aiheuttaa oikosulun.
 • Ennen akun paikalleen laittamista varmista, ettei akun liittimissä akussa ja porakoneessa ole vieraita esineitä.
VAROITUS
Loukkaantumisvaara. Jos akku ei ole kunnolla paikallaan, se saattaa pudota.
 • Varmista, että akku on porakoneessa kunnolla kiinni, jotta se ei pääse putoamaan ja siten aiheuttamaan vaaran sinulle tai muille henkilöille.
Image alternative
 • Työnnä akku porakoneeseen takaapäin siten, että akku kuultavasti lukittuu kiinnitykseensä.

Akun irrotus

Image alternative
 • Irrota akku.

Vyökoukun (lisävaruste) kiinnitys

VAARA
Loukkaantumisvaara Koneen putoamisen aiheuttama vaara.
 • Putoamaan pääsevä kone saattaa aiheuttaa vaaran sinulle tai muille lähellä oleville. Ennen työn aloittamista tarkasta, että vyökoukku on kunnolla kiinnitetty.
Voit kiinnittää porakoneen vyökoukulla vyöhösi kätevästi ulottuville. Vyökoukku voidaan kiinnittää koneen kantamiseksi vasemmalla tai oikealla puolella.
Image alternative
 • Kiinnitä vyökoukku porakoneeseen haluamallesi puolelle.

Työkaluterän kiinnitys ja irrotus

Image alternative
VAROITUS
Loukkaantumisvaara. Porakone saattaa vahingossa käynnistyä.
 • Varmista, että käynnistymisen esto on aktivoitu tai että akku on irrotettu porakoneesta.
 1. Avaa pikaistukka.
 2. Aseta työkaluterä istukkapää puhdistettuna pikaistukkaan tai vedä työkaluterä irti pikaistukasta.
 3. Kiristä pikaistukka takaisin kiinni.

Kytkeminen päälle

 • Paina käyttökytkintä.
  Koneen kierroslukua voi säätää portaattomasti painamalla käyttökytkintä aina maksimikierroslukuun saakka.

Kytkeminen pois päältä

 • Vapauta käyttökytkin.

Huolto ja kunnossapito

VAARA
Sähkövirran aiheuttamat vaarat. Sähköosien asiantuntemattomat korjaukset voivat aiheuttaa vakavia loukkaantumisia.
 • Teetä sähköosien korjaustyöt aina ammattitaitoisessa erikoiskorjaamossa.
Käyttöturvallisuuden varmistamiseksi käytä vain alkuperäisiä varaosia ja kulutusaineita. Tälle tuotteelle hyväksyttyjä varaosia, kulutusmateriaaleja ja lisävarusteita löydät Hilti -edustajalta tai osoitteesta: www.hilti.com
 • Pidä kone ja etenkin sen kahvapinnat kuivina, puhtaina, öljyttöminä ja rasvattomina.
 • Älä käytä silikonia sisältäviä puhdistus- tai hoitoaineita.
 • Älä koskaan käytä konetta, jos sen jäähdytysilmaraot ovat tukkeutuneet! Puhdista jäähdytysilmaraot varovasti kuivalla harjalla. Varo, ettei koneen sisään pääse tunkeutumaan vieraita esineitä.
 • Puhdista koneen ulkopinnat kevyesti kostutetulla liinalla säännöllisin välein. Älä käytä puhdistamiseen vesisuihkua, paine- tai höyrypesuria äläkä juoksevaa vettä! Muutoin koneen sähköturvallisuus vaarantuu.

Kuljetus ja varastointi

VAARA
Palovaara. Oikosulun aiheuttama vaara.
 • Älä koskaan varastoi tai kuljeta litiumioniakkuja suojaamattomina muiden tavaroiden joukossa.
 • Irrota akku porakoneen kuljettamista tai varastoimista varten.
 • Kun lähetät akkuja maantie-, juna-, laiva- tai lentorahtikuljetuksessa, ota kuljetusten kansainväliset ja kansalliset turvallisuusmääräykset huomioon.

Apua häiriötilanteisiin

Häiriöissä, joita ei ole kuvattu tässä taulukossa tai joita et itse pysty poistamaan, ota yhteys Hilti -huoltoon.
Häiriö
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Akku ei lukitu paikalleen selvästi kaksi kertaa naksahtaen.
Akun salpanokat likaantuneet.
 • Puhdista salpanokat ja kiinnitä akku paikalleen. Jos ongelma ei korjaantunut, ota yhteys Hilti -huoltoon.
Käyttökytkintä ei saa painettua tai se on lukittunut.
Käynnistymisen esto aktivoitu.
 • Paina käynnistyksen estokatkaisin sivullepäin (koneen käyttösuuntaan nähden vasemmalle).
Kone ei toimi.
Akku ei kunnolla kiinni.
 • Kiinnitä akku siten, että se kuultavasti lukittuu paikalleen.
Kone ei toimi ja yksi LED-merkkivalo vilkkuu.
Akku tyhjentynyt.
 • Vaihda akku ja lataa tyhjentynyt akku.
Kone pysähtyy käytön aikana ja akun näytön 4 LED-merkkivaloa vilkkuvat.
Ylikuormitussuoja on lauennut.
 • Vapauta käyttökytkin ja paina sitä uudelleen.
Ylijännitesuoja on lauennut.
 • Tarvittaessa anna koneen jäähtyä. Puhdista jäähdytysilmaraot.
Akku tyhjenee tavallista nopeammin.
Erittäin alhainen ympäristön lämpötila.
 • Anna akun hitaasti lämmitä huoneenlämpötilaan.
Kone tai akku kuumenee voimakkaasti.
Kone on ylikuormittunut (käyttökuormitusraja ylittynyt).
 • Ota aina ennen töiden aloittamista huomioon tuotteen tehotiedot. Ks. kohta Tekniset tiedot.

Valmistajan myöntämä takuu

 • Jos sinulla on takuuehtoihin liittyviä kysymyksiä, ota yhteys paikalliseen Hilti -edustajaan.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Valmistaja
Hilti Aktiengesellschaft
Feldkircherstrasse 100
9494 Schaan
Liechtenstein
Vakuutamme, että tämä tuote täyttää seuraavien direktiivien ja standardien vaatimukset.
Nimi
Porakone
Tyyppimerkintä
SF BT 22‑A
Sukupolvi
01
Suunnitteluvuosi
2015
Sovellettavat direktiivit:
 • 2006/42/EY
 • 2004/108/EY
 • 2014/30/EY
 • 2006/66/EY
 • 2011/65/EY
Sovellettavat standardit:
 • EN 60745-1, EN 60745-2-1
 • EN ISO 12100
Tekninen dokumentaatio:
 • Sähkötyökalujen hyväksyntä
  Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
  Hiltistraße 6
  86916 Kaufering
  Saksa
Schaan, 10.2015
Image alternativeNorbert Wohlwend
(Head of BA Qualitiy and Process Management / Business Unit Direct Fastening)
Image alternativeLars Taenzer
(Head of BU Direct Fastening)