Kieli

TE 60-AVR
TE 60-ATC/AVR

Alkuperäiset ohjeet

Dokumentaation tiedot

Tästä dokumentaatiosta

 • Lue ehdottomasti tämä dokumentaatio ennen tuotteen käyttöönottoa. Se on turvallisen työnteon ja tuotteen ongelmattoman käsittelyn perusedellytys.
 • Noudata tässä dokumentaatiossa ja tuotteessa olevia turvallisuus- ja varoitushuomautuksia.
 • Säilytä käyttöohje aina tuotteen yhteydessä ja varmista, että käyttöohje on mukana, kun luovutat tuotteen toiselle henkilölle.

Merkkien selitykset

Varoitushuomautukset

Varoitushuomautukset varoittavat tuotteen käyttöön liittyvistä vaaroista. Seuraavia varoitustekstejä käytetään:
VAKAVA VAARA
VAKAVA VAARA !
 • Varoittaa uhkaavasta vaaratilanteesta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai jopa kuolema.
VAARA
VAARA !
 • Varoittaa mahdollisesta vaarasta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai kuolema.
VAROITUS
HUOMIO !
 • Varoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, josta voi seurata loukkaantuminen tai aineellinen vahinko.

Symbolit dokumentaatiossa

Tässä dokumentaatiossa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Lue käyttöohje ennen käyttämistä
Image alternative Toimintaohjeita ja muuta hyödyllistä tietoa
Image alternative Kierrätyskelpoisten materiaalien käsittely
Image alternative Älä hävitä sähkölaitteita ja akkuja tavallisen sekajätteen mukana

Symbolit kuvissa

Kuvissa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Nämä numerot viittaavat vastaavaan kuvaan tämän käyttöohjeen alussa
Image alternative Numerointi kertoo työvaiheiden järjestyksen kuvissa ja saattaa poiketa numeroinnista tekstissä
Image alternative Kohtanumeroita käytetään kuvassa Yleiskuva , ja ne viittaavat kuvatekstien numerointiin kappaleessa Tuoteyhteenveto
Image alternative Tämän merkin tarkoitus on kiinnittää erityinen huomiosi tuotteen käyttöön ja käsittelyyn.

Tuotekohtaiset symbolit

Symbolit tuotteessa

Tuotteessa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Poraaminen ilman iskua
Image alternative Poraaminen iskulla (iskuporaus)
Image alternative Piikkaaminen
Image alternative Piikkausterän kohdistaminen
Image alternative Suunnanvaihtokytkin vasemmalle/oikealle
Image alternative Suojausluokka II (kaksinkertainen eristys)
Image alternative Suojamaadotus (vain TE 60-AVR)
Image alternative Halkaisija
Image alternative Nimellistyhjäkäyntikierrosluku
Image alternative Kierrosta minuutissa

Tuotetiedot

Hilti -tuotteet on tarkoitettu ammattikäyttöön, ja niitä saa käyttää, huoltaa tai korjata vain valtuutettu, koulutettu henkilö. Käyttäjän pitää olla hyvin perillä käyttöön liittyvistä vaaroista. Tuote ja sen varusteet saattavat aiheuttaa vaaratilanteita, jos kokemattomat henkilöt käyttävät tuotetta ohjeiden vastaisesti tai muutoin asiattomasti.
Tyyppimerkinnän ja sarjanumeron löydät tyyppikilvestä.
 • Kirjoita sarjanumero oheiseen taulukkoon. Tuotteen tiedot tarvitaan, jos esität kysymyksiä myynti- tai huoltoedustajallemme.
  Tuotetiedot
Tuotetiedot
Kombiporavasara
TE 60-ATC/AVR
Sukupolvi
04
Sarjanumero

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Image alternative
Vakuutamme, että tässä kuvattu tuote täyttää voimassa olevien direktiivien ja standardien vaatimukset. Kuva vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on tämän dokumentaation lopussa.
Tekninen dokumentaatio löytyy tästä:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Turvallisuus

Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvallisuusohjeet

Image alternative VAKAVA VAARA Lue kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet. Turvallisuus- ja käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet huolellisesti vastaisen varalle.
Työpaikan turvallisuus
 • Pidä työskentelyalue siistinä ja hyvin valaistuna. Työpaikan epäjärjestys ja valaisemattomat työalueet voivat johtaa tapaturmiin.
 • Älä käytä sähkötyökalua räjähdysalttiissa ympäristössä, jossa on syttyvää nestettä, kaasua tai pölyä. Sähkötyökalut synnyttävät kipinöitä, jotka saattavat sytyttää pölyn tai höyryt.
 • Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua käyttäessäsi. Voit menettää koneen hallinnan huomiosi suuntautuessa muualle.
Sähköturvallisuus
 • Sähkötyökalun pistokkeen pitää sopia pistorasiaan. Pistoketta ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä pistorasia-adaptereita suojamaadotettujen sähkötyökalujen yhteydessä. Alkuperäisessä kunnossa olevat pistokkeet ja sopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.
 • Vältä koskettamasta sähköä johtaviin pintoihin kuten putkiin, pattereihin, liesiin ja jääkaappeihin. Sähköiskun vaara kasvaa, jos kehosi maadottuu.
 • Älä aseta sähkötyökalua alttiiksi sateelle tai kosteudelle. Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään lisää sähköiskun vaaraa.
 • Älä kanna tai ripusta sähkötyökalua verkkojohdostaan äläkä vedä pistoketta irti pistorasiasta johdosta vetämällä. Pidä johto loitolla kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista ja liikkuvista osista. Vahingoittuneet tai toisiinsa kietoutuneet johdot lisäävät sähköiskun vaaraa.
 • Kun käytät sähkötyökalua ulkona, käytä ainoastaan ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa. Ulkokäyttöön soveltuvan jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
 • Jos sähkötyökalua on välttämätöntä käyttää kosteassa ympäristössä, käytä vikavirtasuojakytkintä. Vikavirtasuojakytkimen käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
Henkilöturvallisuus
 • Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja noudata tervettä järkeä sähkötyökalua käyttäessäsi. Älä käytä sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Sähkötyökalua käytettäessä hetkellinenkin varomattomuus saattaa aiheuttaa vakavia vammoja.
 • Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita ja aina suojalaseja. Henkilökohtaiset suojavarusteet, kuten hengityssuojain, luistamattomat turvajalkineet, kypärä ja kuulosuojaimet, pienentävät oikein käytettyinä loukkaantumisriskiä sähkötyökalun käyttötilanteesta riippuen.
 • Varo tahatonta käynnistämistä. Varmista, että sähkötyökalu on kytketty pois päältä, ennen kuin liität siihen akun, otat sen käteesi tai kannat sitä. Jos kannat sähkötyökalua sormi käyttökytkimellä tai liität pistokkeen pistorasiaan käyttökytkimen ollessa käyntiasennossa, altistat itsesi onnettomuuksille.
 • Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvitaltat, ennen kuin käynnistät sähkötyökalun. Työkalu tai avain, joka sijaitsee sähkötyökalun pyörivässä osassa, saattaa johtaa loukkaantumiseen.
 • Vältä vaikeita työskentelyasentoja. Varmista aina tukeva seisoma-asento ja tasapaino. Siten voit paremmin hallita sähkötyökalua odottamattomissa tilanteissa.
 • Käytä työhösi soveltuvia vaatteita. Älä käytä löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet loitolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet, korut ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
 • Jos pölynpoisto- ja keräilylaitteita voidaan asentaa, sinun on tarkastettava, että ne on liitetty oikein ja että niitä käytetään oikealla tavalla. Pölynpoistovarustuksen käyttö vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
Sähkötyökalun käyttö ja käsittely
 • Älä ylikuormita konetta. Käytä kyseiseen työhön tarkoitettua sähkötyökalua. Sopivaa sähkötyökalua käyttäen työskentelet paremmin ja varmemmin tehoalueella, jolle sähkötyökalu on tarkoitettu.
 • Älä käytä sähkötyökalua, jonka käyttökytkin ei toimi. Sähkötyökalu, jota ei enää voida käynnistää ja pysäyttää käyttökytkimellä, on vaarallinen ja se täytyy korjata.
 • Irrota pistoke pistorasiasta, ennen kuin suoritat säätöjä, vaihdat tarvikkeita tai siirrät koneen varastoitavaksi. Tämä turvatoimenpide estää sähkötyökalun tahattoman käynnistysriskin.
 • Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun niitä ei käytetä. Älä anna toisten henkilöiden käyttää sähkötyökalua, elleivät he ole perehtyneet sen käyttöön ja lukeneet käyttöohjeita . Sähkötyökalut ovat vaarallisia, jos niitä käyttävät kokemattomat henkilöt.
 • Hoida sähkötyökalujasi huolella. Tarkasta, että liikkuvat osat toimivat moitteettomasti eivätkä ole puristuksissa, ja tarkasta myös, ettei sähkötyökalussa ole murtuneita tai vaurioituneita osia, jotka saattaisivat haitata sen toimintaa. Korjauta vaurioituneet osat ennen työkalun käyttämistä. Usein loukkaantumisten ja tapaturmien syynä on sähkötyökalujen laiminlyöty huolto.
 • Pidä terät terävinä ja puhtaina. Huolella hoidetut terät, joiden leikkausreunat ovat teräviä, eivät jumitu herkästi, ja niillä työnteko on kevyempää.
 • Käytä sähkötyökalua, lisävarusteita ja tarvikkeita, teriä jne. niiden käyttöohjeiden mukaisesti. Ota tällöin työolosuhteet ja suoritettava työtehtävä huomioon. Sähkötyökalun käyttö muuhun kuin sille tarkoitettuun käyttöön saattaa johtaa vaarallisiin tilanteisiin.
Huolto
 • Anna koulutettujen ammattihenkilöiden korjata sähkötyökalusi ja hyväksy korjauksiin vain alkuperäisiä varaosia. Siten varmistat, että sähkötyökalu säilyy turvallisena.

Poravasaroita koskevat turvallisuusohjeet

 • Käytä kuulosuojaimia. Melu saattaa heikentää kuuloasi.
 • Käytä koneen mukana toimitettuja lisäkäsikahvoja. Koneen hallinnan menettäminen saattaa aiheuttaa loukkaantumisia.
 • Pidä koneesta kiinni vain sen eristetyistä kahvapinnoista, jos teet työtä, jossa sähkötyökalun terä saattaa osua rakenteen sisällä olevaan virtajohtoon tai koneen verkkojohtoon. Jos terä osuu virtajohtoon, koneen metalliosiin saattaa johtua virta, jolloin saatat saada sähköiskun.

Lisää poravasaroiden turvallisuusohjeita

Henkilöturvallisuus
 • Käytä vain tuotetta ja lisävarusteita, jotka ovat teknisesti moitteettomassa kunnossa.
 • Älä koskaan tee tuotteeseen tai lisävarusteisiin minkäänlaisia muutoksia.
 • Käytä tuotteen mukana toimitettuja lisäkäsikahvoja. Hallinnan menettäminen saattaa aiheuttaa loukkaantumisia.
 • Kun teet reikiä, varmista työstettävän kohdan taustapuoli. Putoamaan tai sinkoutumaan pääsevät palaset voivat aiheuttaa muille vammoja.
 • Pidä tuotteesta aina kiinni käsikahvoista molemmin. Pidä käsikahvat kuivina ja puhtaina.
 • Pidä tuotteesta kiinni vain sen eristetyistä kahvapinnoista, jos teet työtä, jossa työkaluterä saattaa osua rakenteen sisällä olevaan virtajohtoon. Jos terä osuu virtajohtoon, tuotteen metalliosiin saattaa johtua virta, jolloin saatat saada sähköiskun.
 • Varo, ettet koske pyöriviin osiin - loukkaantumisvaara!
 • Tuotetta käyttäessäsi käytä silmäsuojaimia, suojakypärää, kuulosuojaimia ja soveltuvaa hengityssuojainta.
 • Käytä työkaluterän vaihdossa suojakäsineitä. Työkaluterän koskettaminen saattaa aiheuttaa haavoja ja palovammoja.
 • Käytä suojalaseja. Sirpaleet saattavat aiheuttaa vammoja ja vahingoittaa silmiä.
 • Hiottaessa, kiillotettaessa, leikattaessa ja porattaessa syntyvä pöly saattaa sisältää vaarallisia kemikaaleja. Niistä esimerkkejä ovat: lyijy tai lyijypitoiset maalit; tiili, betoni ja muut muuraustuotteet, luonnonkivi ja muut silikaatteja sisältävät tuotteet; tietyt puulajit kuten tammi, pyökki ja kemiallisesti käsitellyt puut; asbesti tai asbestia sisältävät materiaalit. Määritä työstettävien materiaalien vaaraluokituksen perusteella käyttäjän ja lähellä olevien henkilöiden altistumisvaara. Ryhdy tarvittaviin toimenpiteisiin altistumisen pitämiseksi turvallisella tasolla, esimerkiksi käytettävä pölynkeräysjärjestelmää tai soveltuvaa hengityssuojainta. Altistumisen määrää pienentäviä yleisluonteisia toimenpiteitä ovat:
 • työn tekeminen hyvin tuulettuvassa tilassa,
 • pitkään kestävän pölyaltistuksen välttäminen,
 • pölyn ohjaaminen pois kasvoilta ja keholta,
 • suojavaatetuksen käyttö ja kehon altistuneiden kohtien pesu vedellä ja saippualla.
 • Pidä työssäsi usein taukoja, joiden aikana tee sormien verenkiertoa parantavia sormivoimisteluliikkeitä. Pitempään jatkuva työnteko saattaa tärinän vuoksi aiheuttaa verenkiertohäiriöitä tai sormien, käsien ja ranteiden hermokipuja.
Sähköturvallisuus
 • Tarkasta ennen työn aloittamista, onko työskentelyalueella rakenteiden sisälle asennettuja sähköjohtoja tai kaasu- ja vesiputkia. Tuotteen ulkopinnan metalliosista saatat saada sähköiskun tai aiheuttaa räjähdyksen, jos vahingossa osut sähköjohtoon, kaasuputkeen tai vesiputkeen.
Sähkötyökalujen käyttö ja hoito
 • Kytke tuote heti pois päältä, jos työkaluterä jumittuu. Tuote saattaa pyrkiä liikkumaan sivusuunnassa.
 • Odota, että tuote on täysin pysähtynyt, ennen kuin lasket sen kädestäsi.

Kuvaus

Tuoteyhteenveto

Image alternative
 1. Istukka
 2. Syvyysrajoitin
 3. Toimintatavan valintakytkin
 4. Käyttökytkin
 5. Verkkojohto
 6. Sivukahva
 7. Jatkuvan käytön lukitsin
 8. Huoltotarpeen merkkivalo
 9. Puolitehon merkkivalo
 10. Puolitehon painike

Malli jossa irrotettava johto

Image alternative
 1. Lukituspainike
 2. Liitäntä sähkötyökalussa
 3. Verkkojohto jossa koodattu, irrotettava pistoke

Tarkoituksenmukainen käyttö

Kuvattu tuote on paineilmatoimisella iskumekanismilla varustettu sähkökäyttöinen kombiporavasara. Se on tarkoitettu betonin, tiilen, muurauksen, puun ja metallin poraustöihin. Tuotetta voidaan myös käyttää tiilen ja muurauksen kevyisiin ja keskivaativiin piikkaustöihin ja betonin viimeistelytöihin.

 • Koneen saa liittää vain verkkovirtaan, jonka jännite ja taajuus vastaavat koneen tyyppikilvessä olevia tietoja.

Mahdollinen väärä käyttö

 • Tämä tuote ei sovellu terveydelle vaarallisten materiaalien työstöön.
 • Tämä tuote ei sovellu kosteassa ympäristössä käytettäväksi.

Taustakiinnikeankkuri

Tuote soveltuu taustakiinnikeankkureiden kiinnittämiseen. Käytä vain soveltuvia kiinnitystyökaluja!
Tarkempia tietoja saat Hilti -edustajalta.

ATC

Tuotteessa on elektroninen pikapoiskytkentä ATC (Active Torque Control).
Jos työkaluterä juuttuu tai takertelee, tuote saattaa yhtäkkiä ja hallitsemattomasti pyörähtää päinvastaiseen suuntaan. ATC tunnistaa tuotteen tällaisen äkillisen pyörähdysliikkeen ja kytkee tuotteen heti pois päältä.
Moitteettoman toiminnan edellytys on, että tuote pystyy pyörimään.
Pikapoiskytkennän tapahduttua kytke tuote pois päältä ja takaisin päälle.

Active Vibration Reduction

Tuotteessa on Active Vibration Reduction (AVR) -järjestelmä, joka merkittävästi vähentää tärinää.

Pikaistukka (lisävaruste)

Pikaistukan ansiosta työkaluterän vaihto onnistuu nopeasti ilman työkaluja. Se soveltuu työkaluterille, joissa on lieriövarsi tai kuusiokanta ja joita käytetään koneen toimintatavalla "Poraaminen ilman iskua Image alternative".

Huoltotarpeen merkkivalo

Tuotteessa on huoltotarpeen merkkivalo.

Huoltotarpeen merkkivalon tila

Tila
Merkitys
Huoltotarpeen merkkivalo palaa.
Käyttöajan perusteella huolto on tullut ajankohtaiseksi.
Huoltotarpeen merkkivalo vilkkuu.
Korjauta kombiporavasara Hilti -huollossa.

Toimituksen sisältö

Kombiporavasara, sivukahva, käyttöohje.

Lisävarusteet ja varaosat

Image alternative
Katso lisätietoja tästä QR-koodista muista tuotteellesi hyväksytyistä järjestelmätuotteista tai osoitteesta: www.hilti.group .

Tekniset tiedot

Kombiporavasara

Jos konetta käytetään generaattoriin tai muuntajaan liitettynä, generaattorin tai muuntajan antotehon pitää olla vähintään kaksi kertaa niin suuri kuin koneen tyyppikilpeen merkitty nimellisottoteho. Muuntajan tai generaattorin käyttöjännitteen pitää aina olla rajoissa +5 % ja -15 % koneen nimellisjännitteestä.
Annetut tiedot pätevät nimellisjännitteellä 230 V. Muut jännitteet ja koneen mallin maakohtaiset erot voivat aiheuttaa poikkeamia näihin tietoihin nähden. Nimellisjännitteen ja verkkovirran taajuuden sekä nimellisottotehon ja nimellisvirran tiedot löydät tyyppikilvestä.

TE 60‑AVR
TE 60-ATC/AVR
Nimellisottoteho
1 350 W
1 350 W
Nimellisvirta
7,2 A
7,2 A
Paino EPTA 01/2003 mukaan
6,8 kg
7,8 kg
Yhden iskun energia EPTA 05 mukaan
7,8 J
7,8 J
Ø iskuporanterä
12 mm …55 mm
12 mm …55 mm
Ø poranterä
40 mm …80 mm
40 mm …80 mm
Ø iskuporakruunu
45 mm …100 mm
45 mm …100 mm
Ø timanttiporakruunu PCM
·/·
42 mm …102 mm
Ø metalliporanterät
10 mm …20 mm
10 mm …20 mm
Ø puuporanterä
10 mm …32 mm
10 mm …32 mm
Istukka
TE‑Y
TE‑Y

Standardin EN 60745 mukaan määritetyt melu- ja tärinäarvot

Tässä käyttöohjeessa annetut äänenpaine- ja tärinäarvot on mitattu standardoitujen mittausmenetelmien mukaisesti, ja näitä arvoja voidaan käyttää sähkötyökalujen vertailussa. Ne soveltuvat myös altistumisten tilapäiseen arviointiin. Annetut arvot koskevat sähkötyökalun pääasiallisia käyttötarkoituksia. Jos sähkötyökalua kuitenkin käytetään muihin tarkoituksiin, poikkeavia työkaluja tai teriä käyttäen tai puutteellisesti huollettuna, arvot voivat poiketa tässä ilmoitetuista. Tämä saattaa merkittävästi lisätä altistumista koko työskentelyajan aikana. Altistumisia tarkasti arvioitaessa on otettava huomioon myös ne ajat, jolloin kone on kytketty pois päältä tai jolloin kone on päällä, mutta sillä ei tehdä varsinaista työtä. Tämä saattaa merkittävästi vähentää altistumista koko työskentelyajan aikana. Käyttäjän suojaamiseksi melun ja/tai tärinän vaikutukselta ryhdy tarpeellisiin turvatoimenpiteisiin kuten: Sähkötyökalun ja siihen kiinnitettävien työkalujen huolto, käsien lämpiminä pitäminen, työtehtävien organisointi.
Standardin EN 60745 mukaiset melupäästöarvot

TE 60‑AVR
TE 60-ATC/AVR
Melutehotaso (LWA)
107 dB(A)
111 dB(A)
Äänitehotason epävarmuus (KWA)
3 dB(A)
3 dB(A)
Äänenpainetaso (LpA)
96 dB(A)
100 dB(A)
Äänenpainetason epävarmuus (KpA)
3 dB(A)
3 dB(A)
Standardin EN 60745 mukaiset tärinän kokonaisarvot

TE 60‑AVR
TE 60-ATC/AVR
Piikkaaminen (ah,Cheq)
9,0 m/s²
6,0 m/s²
Poraaminen iskulla betoniin (ah, HD)
9,6 m/s²
6,4 m/s²
Epävarmuus (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Käyttö

Työkohteen valmistelu

VAROITUS
Loukkaantumisvaara! Tuotteen käynnistyminen vahingossa.
 • Irrota pistoke verkkopistorasiasta, ennen kuin muutat koneen säätöjä tai vaihdat lisävarusteosia.
Noudata tässä dokumentaatiossa ja tuotteessa olevia turvallisuus- ja varoitushuomautuksia.

Sivukahvan kiinnitys

Image alternative
 1. Kierrä kahvaa sivukahvan kiinnittimen (kiinnityspanta) avaamiseksi.
 2. Työnnä kiinnitin (kiinnityspanta) edestäpäin istukan päälle sille tarkoitettuun uraan saakka.
 3. Aseta sivukahva haluamaasi asentoon.
 4. Kierrä kahvaa sivukahvan kiinnittimen (kiinnityspanta) kiinni kiristämiseksi.

Syvyysrajoittimen (lisävaruste) kiinnitys

Image alternative
 1. Kierrä kahvaa sivukahvan kiinnittimen (kiinnityspanta) avaamiseksi.
 2. Työnnä syvyysrajoitin edestäpäin sille tarkoitettuihin 2 ohjainreikään.
 3. Kierrä kahvaa sivukahvan kiinnittimen (kiinnityspanta) kiinni kiristämiseksi.

Tehonsäätö (lisävaruste)

TE 60-ATC/AVR
Kun liität koneen pistokkeen verkkopistorasiaan, kone säätyy aina käyttämään täyttä tehoa.
Image alternative
 1. Paina puolitehon painiketta. Tuote kytkeytyy puolitehon käyttöön.
  • Puolitehon merkkivalo palaa.
 2. Paina puolitehon painiketta uudelleen. Tuote kytkeytyy täyden tehon käyttöön.
  • Puolitehon merkkivalo sammuu.

Työkaluterän kiinnitys

Image alternative
 1. Rasvaa työkaluterän istukkapää kevyesti.
  • Käytä vain alkuperäistä Hilti -rasvaa. Vääränlainen rasva voi vaurioittaa tuotetta.
 2. Laita työkaluterä istukkaan vasteeseen saakka ja varmista, että se lukittuu paikalleen.
 3. Tarkasta työkaluterän kunnollinen lukittuminen vetämällä työkaluterästä.
  • Tuote on toimintavalmis.

Työkaluterän irrotus

VAROITUS
Työkaluterän aiheuttama loukkaantumisvaara! Työkaluterä voi olla kuuma tai teräväreunainen.
 • Käytä suojakäsineitä, kun vaihdat työkaluterää.
Image alternative
 • Vedä työkaluterän lukitsin taaksepäin vasteeseen saakka ja irrota työkaluterä.

Työskentely

VAROITUS
Loukkaantumisvaara Tuotteen hallinnan menettämisen vaara.
 • Varmista, että sivukahva on kiinnitetty oikein ja kunnolla kiinni. Varmista, että kiinnityspanta on oikein paikallaan tuotteessa olevassa urassa.
Noudata tässä dokumentaatiossa ja tuotteessa olevia turvallisuus- ja varoitushuomautuksia.

Poraaminen iskulla (iskuporaus)

Image alternative
 1. Aseta toimintatapavalitsin tämän symbolin kohdalle: Image alternative.
 2. Säädä haluamasi teho.
 3. Aseta poranterä alustaa vasten.
 4. Paina käyttökytkintä.
  • Tuote käynnistyy.

Poraus ilman iskua

Poraaminen ilman iskua on mahdollista käytettäessä terää, jossa on erityinen kiinnityspää. Hilti -työkaluvalikoimasta löytyy myös tällaisia työkaluja. Vaihtoehtoisesti voit kiinnittää pikaistukkaan esimerkiksi lieriövarrellisen puuporanterän tai metalliporanterän ja porata ilman iskua.
 • Aseta toimintatapavalitsin tämän symbolin kohdalle: Image alternative.

Piikkausterän kohdistaminen

VAROITUS
Loukkaantumisvaara! Piikkaussuunnan hallinnan menettämisen vaara.
 • Älä työskentele asentoa "Piikkausterän kohdistaminen" käyttäen. Aseta toimintatapavalitsin piikkausasentoon , kunnes se lukittuu.
Piikkaustyökalun voi kiinnittää 24 eri asentoon (15° välein). Näin latta- ja muotopiikkaustyökalun saa kiinnitettyä aina työn kannalta sopivimpaan asentoon.
Image alternative
 1. Aseta toimintatapavalitsin tämän symbolin kohdalle: Image alternative.
 2. Kierrä piikkausterä haluamaasi asentoon.
 3. Aseta toimintatapavalitsin tämän symbolin kohdalle: Image alternative siten, että se lukittuu.
  • Tuote on toimintavalmis.

Piikkaaminen

Image alternative
 • Aseta toimintatapavalitsin tämän symbolin kohdalle: Image alternative.

Jatkuvan käytön kytkeminen päälle ja pois päältä

Piikkauskäytössä voit lukita käyttökytkimen pohjaan.
Image alternative
 1. Työnnä jatkuvan käytön lukitsin eteenpäin.
 2. Paina käyttökytkin täysin pohjaan.
  • Tuote toimii nyt jatkuvassa käytössä.
 3. Työnnä jatkuvan käytön lukitsin taaksepäin.
  • Tuote kytkeytyy pois päältä.

Huolto ja kunnossapito

VAARA
Sähköiskun vaara! Hoito- ja kunnostustöiden suorittaminen pistoke pistorasiaan liitettynä voi johtaa vakaviin loukkaantumisiin ja palovammoihin.
 • Irrota pistoke verkkopistorasiasta aina ennen hoito- ja kunnostustöitä!
Huolto ja hoito
 • Poista pinttynyt lika varovasti.
 • Puhdista jäähdytysilmaraot varovasti kuivalla harjalla.
 • Käytä kotelon puhdistamiseen vain kevyesti kostutettua kangasta. Älä käytä silikonia sisältäviä hoitoaineita, sillä ne voivat vaurioittaa muoviosia.
Kunnossapito
VAARA
Sähköiskun aiheuttama vaara! Sähköosien asiantuntemattomat korjaukset voivat aiheuttaa vakavia loukkaantumisia ja palovammoja.
 • Sähköosien korjaustyöt saa tehdä ainoastaan valtuutettu sähköasentaja.
 • Tarkasta säännöllisin välein kaikkien näkyvien osien mahdolliset vauriot ja käyttöelementtien moitteeton toiminta.
 • Jos havaitset vaurioita ja/tai toteat toimintahäiriöitä, älä käytä sähkötyökalua. Korjauta heti Hilti -huollossa.
 • Hoito- ja kunnostustöiden jälkeen kiinnitä kaikki suojalaitteet ja tarkasta niiden toiminta.
Käyttöturvallisuuden varmistamiseksi käytä vain alkuperäisiä varaosia ja kulutusaineita. Tälle tuotteelle hyväksyttyjä varaosia, kulutusmateriaaleja ja lisävarusteita löydät Hilti -edustajalta tai osoitteesta: www.hilti.com

Irrotettavan verkkojohdon liittäminen

VAROITUS
Loukkaantumisvaara Likaantuneiden liittimien aiheuttama vuotovirtavaara.
 • Irrotettavan sähköpistokkeen saa liittää sähkötyökaluun vain, kun pistoke on puhdas, kuiva ja jännitteetön.
 1. Työnnä koodattu, irrotettava sähköpistoke tuotteeseen vasteeseen saakka siten, että kuulet lukittumisen.
 2. Liitä pistoke verkkopistorasiaan.

Irrotettavan verkkojohdon irrottaminen sähkötyökalusta

 1. Irrota pistoke verkkopistorasiasta.
 2. Paina lukituspainiketta ja vedä koodattu, irrotettava verkkopistoke irti.
 3. Vedä verkkojohto irti koneesta.

Kuljetus ja varastointi

 • Älä kuljeta sähkötyökalua työkaluterä kiinnitettynä.
 • Varastoi sähkötyökalu aina sen pistoke verkkopistorasiasta irrotettuna.
 • Varastoi kone lasten ja asiattomien henkilöiden ulottumattomissa.
 • Pitemmän kuljetuksen tai varastoinnin jälkeen tarkasta sähkötyökalun mahdolliset vauriot ennen käyttöä.

Apua häiriötilanteisiin

Häiriöissä, joita ei ole kuvattu tässä taulukossa tai joita et itse pysty poistamaan, ota yhteys Hilti -huoltoon.
Häiriö
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Ei iskua.
Tuote on liian kylmä.
 • Aseta kombiporavasara pintaa vasten ja anna käydä tyhjäkäyntiä. Tarvittaessa toista tämä, kunnes iskumekanismi toimii.
Tuotteen teho heikko.
Jatkojohto liian pitkä tai sen poikkipinta-ala on liian pieni.
 • Käytä jatkojohtoa, jonka pituus on sallittu ja / tai poikkipinta-ala on riittävä.
Käyttökytkin ei täysin pohjaan painettuna.
 • Paina käyttökytkin pohjaan vasteeseen saakka.
Virransaannin jännite on liian pieni.
 • Liitä kombiporavasara toiseen virtalähteeseen.
Puolitehon painike painettuna.
 • Paina puolitehon painiketta.
Poranterä ei pyöri.
Toimintatapavalitsin ei ole lukittunut tai toimintatapavalitsin on piikkaamisen asennossa Image alternative tai piikkausterän kohdistamisen asennossa Image alternative.
 • Aseta toimintatapavalitsin iskulla poraamisen asentoon Image alternative koneen ollessa pysähdyksissä.
Poranterää ei saa vapautettua lukituksesta.
Istukkaa ei ole vedetty kunnolla taakse.
 • Vedä työkaluterän lukitsin taaksepäin vasteeseen saakka ja irrota työkaluterä.
Sivukahva väärin asennettu.
 • Vapauta sivukahva ja kiinnitä se oikein siten, että kiinnityspanta ja sivukahva lukittuvat syvennykseen.
Tuote ei käynnisty.
Katkos jännitteensaannissa.
 • Liitä toinen sähkötyökalu ja tarkasta toimiiko se.
Elektroninen käynnistyksenesto on kytkeytynyt päälle virran katkeamisen seurauksena.
 • Kytke tuote pois päältä ja takaisin päälle.
Verkkojohdon tai pistokkeen vika.
 • Tarkastuta verkkojohto tai pistoke valtuutetulla sähköasentajalla ja tarvittaessa vaihdata.
Irrotettava verkkojohto ei ole kunnolla kiinni.
 • Liitä irrotettava verkkojohto oikein sähkötyökaluun.
Generaattori on sleep-tilassa.
 • Kuormita generaattoria toisella kuluttimella (esimerkiksi työmaalampulla). Sen jälkeen kytke tuote pois päältä ja sitten takaisin päälle.
Huoltotarpeen merkkivalo palaa.
Hiilet kuluneet.
 • Tarkastuta tuote erikoiskorjaamossa ja tarvittaessa vaihdata hiilet.
Huoltotarpeen merkkivalo vilkkuu.
Tuotteessa vaurio tai huoltoaika saavutettu.
 • Korjauta tuote Hilti -huollossa.

Hävittäminen

Image alternative Hilti -työkalut, -koneet ja -laitteet on pääosin valmistettu kierrätyskelpoisista materiaaleista. Kierrätyksen edellytys on materiaalien asianmukainen lajittelu. Useissa maissa Hilti ottaa vanhat koneet ja laitteet vastaan kierrätystä ja hävitystä varten. Lisätietoja saat Hilti -huollosta tai -edustajalta.
Image alternative
 • Älä hävitä sähkötyökaluja, elektronisia laitteita ja akkuja tavallisen sekajätteen mukana!

Valmistajan myöntämä takuu

 • Jos sinulla on takuuehtoihin liittyviä kysymyksiä, ota yhteys paikalliseen Hilti -edustajaan.