Kieli

PM 40-MG

Alkuperäiset ohjeet

Tämän käyttöohjeen tiedot

Tästä käyttöohjeesta

 • Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen tuotteen käyttämistä. Se on turvallisen työnteon ja tuotteen ongelmattoman käsittelyn perusedellytys.
 • Noudata tässä käyttöohjeessa annettuja ja tuotteessa olevia turvallisuus- ja varoitushuomautuksia.
 • Säilytä käyttöohje aina tuotteen yhteydessä, ja anna tuote toiselle henkilölle aina käyttöohjeen kanssa.

Merkkien selitykset

Varoitushuomautukset

Varoitushuomautukset varoittavat tuotteen käyttöön liittyvistä vaaroista. Seuraavia varoitustekstejä käytetään:
VAKAVA VAARA
VAKAVA VAARA !
 • Varoittaa uhkaavasta vaaratilanteesta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai jopa kuolema.
VAARA
VAARA !
 • Varoittaa mahdollisesta vaarasta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai kuolema.
VAROITUS
HUOMIO !
 • Varoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, josta voi seurata loukkaantuminen tai aineellinen vahinko.

Symbolit käyttöohjeessa

Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Noudata käyttöohjetta
Image alternative Toimintaohjeita ja muuta hyödyllistä tietoa
Image alternative Kierrätyskelpoisten materiaalien käsittely
Image alternative Älä hävitä sähkölaitteita ja akkuja tavallisen sekajätteen mukana

Symbolit kuvissa

Kuvissa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Nämä numerot viittaavat vastaavaan kuvaan tämän käyttöohjeen alussa.
Image alternative Numerointi kuvissa viittaa tärkeisiin työvaiheisiin tai työvaiheiden kannalta tärkeisiin rakenneosiin. Nämä vastaavasti numeroidut työvaiheet tai rakenneosat korostetaan tekstissä, esimerkiksi (3) .
Image alternative Kohtanumeroita käytetään kuvassa Yleiskuva , ja ne viittaavat kuvatekstien numerointiin kappaleessa Tuoteyhteenveto .
Image alternative Tämän merkin tarkoitus on kiinnittää erityinen huomiosi tuotteen käyttöön ja käsittelyyn.

Tarra tuotteessa

Laserinformaatio
Image alternative Laserluokka 2, standardeihin IEC60825-1/EN60825-1:2007 perustuen ja vastaa CFR 21 § 1040 (Laser Notice 50) vaatimuksia.
Älä katso säteeseen.

Tuotetiedot

Hilti -tuotteet on tarkoitettu ammattikäyttöön, ja niitä saa käyttää, huoltaa tai korjata vain valtuutettu, koulutettu henkilö. Käyttäjän pitää olla hyvin perillä käyttöön liittyvistä vaaroista. Tuote ja sen varusteet saattavat aiheuttaa vaaratilanteita, jos kokemattomat henkilöt käyttävät tuotetta ohjeiden vastaisesti tai muutoin asiattomasti.
Tyyppimerkinnän ja sarjanumeron löydät tyyppikilvestä.
 • Kirjoita sarjanumero oheiseen taulukkoon. Tuotteen tiedot tarvitaan, jos esität kysymyksiä myynti- tai huoltoedustajallemme.
  Tuotetiedot
  Monilinjalaser
  PM 40-MG
  Sukupolvi
  01
  Sarjanumero

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Image alternative
Vakuutamme, että tässä kuvattu tuote täyttää voimassa olevien direktiivien ja standardien vaatimukset. Kuva vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on tämän dokumentaation lopussa.
Tekninen dokumentaatio löytyy tästä:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Turvallisuus

Turvallisuusohjeet

Tämän käyttöohjeen eri kappaleissa annettujen turvallisuusohjeiden lisäksi on aina tarkasti noudatettava seuraavia määräyksiä. Tuote ja sen varusteet saattavat aiheuttaa vaaratilanteita, jos kokemattomat henkilöt käyttävät tuotetta ohjeiden vastaisesti tai muutoin asiattomasti.
 • Säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet huolellisesti vastaisen varalle.
 • Tarkasta laitteen tarkkuus ennen mittauksia / laitteen käyttämistä ja useita kertoja käytön aikana.
 • Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja noudata tervettä järkeä laitetta käyttäessäsi. Älä käytä laitetta, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Laitetta käytettäessä hetkellinenkin varomattomuus saattaa aiheuttaa vakavia vammoja.
 • Laitteeseen ei saa tehdä minkäänlaisia muutoksia.
 • Älä poista turvalaitteita käytöstä tai irrota laitteessa olevia huomautus- ja varoitustarroja.
 • Pidä lapset ja sivulliset loitolla laitetta käyttäessäsi.
 • Ota ympäristötekijät huomioon. Älä käytä laitetta paikoissa, joissa on tulipalo- tai räjähdysvaara.
 • Lasersädetason pitää olla selvästi silmien korkeuden ylä- tai alapuolella.
 • Putoamisen tai vastaavan mekaanisen rasituksen jälkeen laitteen tarkkuus on tarkastettava.
 • Jotta tarkkuus on paras mahdollinen, heijasta sädelinja pystysuoralle, tasaiselle pinnalle. Suuntaa laite tällöin 90° kulmaan pintaan nähden.
 • Jotta vältät virheelliset mittaustulokset, pidä lasersäteen lähtöaukko puhtaana.
 • Noudata käyttöohjeessa annettuja käyttöä, huoltoa ja kunnossapitoa koskevia ohjeita.
 • Kun laitetta ei käytetä, säilytä se kuivassa paikassa korkealla tai lukitussa paikassa lasten ulottumattomissa.
 • Noudata kansallisia työturvallisuus- ja työsuojelumääräyksiä.

Työpaikan asianmukaiset olosuhteet

 • Vältä hankalia työskentelyasentoja; etenkin jos teet työtä tikkailta. Varmista, että seisot tukevalla alustalla ja säilytät aina tasapainosi.
 • Varmista mittauspaikan turvallisuus ja varmista laitetta käyttökuntoon asettaessasi, ettei lasersäde suuntaudu kohti muita ihmisiä tai kohti itseäsi.
 • Mittaaminen lasilevyn tai muiden kappaleiden läpi voi vääristää mittaustulosta.
 • Varmista, että pystytät laitteen vakaalle alustalle (tärinättömälle alustalle!).
 • Käytä laitetta vain teknisissä tiedoissa eritellyissä käyttöolosuhteissa.
 • Jos samalla työmaalla käytetään useampia laserlaitteita, varmista, että et sekoita oman laitteesi lasersäteitä muiden laitteiden säteisiin.
 • Voimakkaat magneetit saattavat vaikuttaa tarkkuuteen, joten lähistöllä ei saa olla magneetteja. Hilti-magneettiadaptereita voidaan käyttää.
 • Jos laite tuodaan kylmästä tilasta lämpimään tai päinvastoin, laitteen lämpötilan on annettava tasoittua ennen käyttämistä.

Sähkömagneettinen häiriökestävyys

Vaikka laite täyttää voimassa olevien määräysten tiukat vaatimukset, Hilti ei pysty sulkemaan pois mahdollisuutta, että voimakas häiriösäteily rikkoo laitteen, jolloin seurauksena on virheellisiä toimintoja. Tässä tapauksessa, tai jos olet muuten epävarma, on tehtävä tarkastusmittauksia. Hilti ei myöskään pysty sulkemaan pois mahdollisuutta, että muihin laitteisiin (esimerkiksi lentokoneiden navigointilaitteet) aiheutuu häiriöitä.

Laserlaiteluokitus laserluokan 2 / class II laitteille

Tämä laite vastaa laserluokkaa 2 standardien IEC 60825-1:2007 / EN 60825-1:2008 ja luokkaa class II standardin CFR 21 § 1040 (FDA) mukaisesti. Näiden laitteiden käyttö ei vaadi erityisiä suojatoimenpiteitä. Vältä kuitenkin katsomasta suoraan säteeseen kuten et katsoisi suoraan aurinkoonkaan. Jos lasersäde kohdistuu suoraan silmään, sulje silmät ja liikuta pää pois sädealueelta. Älä suuntaa lasersädettä ihmisiä kohti.

Akkujen käyttö ja hoito

 • Ota litiumioniakkujen kuljettamisesta, varastoinnista ja käyttämisestä annetut erityisohjeet huomioon.
 • Suojaa akut korkeilta lämpötiloilta, suoralta auringonpaisteelta ja avotulelta.
 • Akkuja ei saa avata, puristaa, kuumentaa lämpötilaan yli 80 °C (176 °F) tai polttaa.
 • Älä käytä tai lataa akkua, joka on saanut iskun, joka on pudonnut yli metrin korkeudelta tai joka on muulla tavoin vaurioitunut. Tällaisessa tapauksessa ota aina yhteys Hilti  -huoltoon .
 • Jos akku on liian kuuma koskea, se saattaa olla vaurioitunut. Laita akku palovaarattomaan paikkaan ja riittävän etäälle syttyvistä materiaaleista. Anna akun jäähtyä. Jos akku vielä tunnin kuluttuakin on liian kuuma koskea, akku on vaurioitunut. Ota yhteys Hilti -huoltoon .

Kuvaus

Tuoteyhteenveto

Image alternative
 1. Säädettävä jalka
 2. Litiumioniakku
 3. Varoitustarra
 4. Linja- ja vastaanottotilan vaihtopainike
 5. Lasersäteen lähtöaukko
 6. Kierrettävä käyttökytkin ja heilurin lukitus
 7. Pyörintäalustan hienosäätö
 8. Vesivaaka

Tarkoituksenmukainen käyttö

Tuote on itsevaaittuva monilinjalaser, jolla yksi henkilö voi siirtää 90° kulman, vaaittaa vaakasuunnassa, tehdä suuntaustyöt ja asettaa luotipisteet tarkasti.
Tuotteessa on kolme vihreää laserlinjaa (yksi vaakasuuntainen ja kaksi pystysuuntaista), vertailupiste alhaalla sekä viisi linjaristipistettä (edessä, takana, vasemmalla, oikealla ja ylhäällä) ja noin 20 metrin kantomatka. Kantomatka riippuu ympäristön valoisuudesta.
Laite on ensisijaisesti tarkoitettu sisätiloissa käytettäväksi eikä se korvaa pyörivää tasolaseria. Ulkona käytettäessä on varmistettava, että olosuhteet vastaavat sisätilojen olosuhteita tai että käytetään Hilti -laservastaanotinta.
Mahdollisia käyttökohteita ovat:
 • Väliseinien sijaintien merkitseminen (suorassa kulmassa ja pystytasossa).
 • Suorien kulmien tarkastus ja siirto.
 • Asennettavien osien ja laitteiden sekä muiden rakenneosien suuntaus kolmen akselin suuntaisesti.
 • Lattiaan merkittyjen pisteiden siirto kattoon.
Lasersäteet voidaan kytkeä päälle sekä erikseen (vain pystysuuntaiset tai vain vaakasuuntaiset) että yhdessä. Kallistuskulmaa käytettäessä automaattisen vaaituksen heiluri lukitaan.
 • Käytä tämän tuotteen yhteydessä vain B 12 -sarjan Hilti -litiumioniakkuja.
 • Käytä tämän akun yhteydessä vain C4/12-sarjan Hilti -latureita.

Ominaisuudet

Laite on kaikkiin suuntiin noin 3,0°:n rajoissa itsevaaittuva. Ellei se riitä, laite voidaan vaaittaa säädettävien jalkojen ja vesivaa'an avulla. Itsevaaittumisaika on vain noin 3 sekuntia.
Jos itsevaaituksen toiminta-‌alue ylittyy, lasersäteet vilkkuvat varoitukseksi.
Päälle kytkemisen myötä laite on oletusasetuksellisesti lasersäteen näkymistilassa ja linjan kirkkaus on suuri. Kun painat linja- ja vastaanottotilan vaihtopainiketta pitkään, laite vaihtaa vastaanottotilaan ja on nyt yhteensopiva laservastaanottimen PMA 31G kanssa. Kun painat vaihtopainiketta uudelleen pitkään tai kytket laitteen pois päältä, vastaanottotila kytkeytyy pois käytöstä.

Toimituksen sisältö

Monilinjalaser, laukku, käyttöohje, valmistajatodistus.
Muita tälle tuotteelle hyväksyttyjä järjestelmätuotteita löydät Hilti -edustajalta tai internetistä osoitteesta: www.hilti.com

Käyttöviestit

Tila
Merkitys
Lasersäde vilkkuu kaksi kertaa 10 sekunnin välein (heiluri ei lukittuna) tai kaksi kertaa 2 sekunnin välein (heiluri lukittuna).
Paristot ovat lähes tyhjät.
Lasersäde vilkkuu viisi kertaa ja jää sitten palamaan.
Vastaanottotilan aktivointi tai deaktivointi.
Lasersäde vilkkuu erittäin nopeasti.
Laitteen itsevaaitusta ei tapahdu.
Lasersäde vilkkuu 5 sekunnin välein.
Käyttötapa kallistettu linja; heiluri on lukittu ja siksi linjat eivät vaaitu.

Tekniset tiedot

Linjojen ja ristipisteen kantomatka ilman laservastaanotinta
20 m
(65 ft - 10 in)
Linjojen ja ristipisteen kantomatka laservastaanottimen kanssa
2 m … 50 m
(6 ft - 10 in … 164 ft)
Itsevaaitusaika (tyypillinen)
3 s
Laserluokka
Luokka 2, näkyvä, 510-660 nm (EN 60825-1:2008 / IEC 60825-1:2007); class II (CFR 21 § 1040 (FDA))
Linjan paksuus (etäisyys 5 m)
< 2,2 mm
(< 0,09 in)
Itsevaaitusalue
±3,0° (tyypillinen)
Tarkkuus
± 2 mm kun matka 10 m
(± 0,1 in kun matka 32 ft - 10 in)
Käyttötilan näyttö
Lasersäteet sekä katkaisimen asennot pois päältä, päällä lukittuna ja päällä vapautettuna
Virtalähde
Hilti B 12 -litiumioniakku
Käyttöaika (kaikki linjat päällä)
Hilti Lämpötila +24 °C (+72 °F): 7 h (tyypillinen)
Käyttöaika (vaaka- tai pystysuuntainen linja päällä)
Hilti Lämpötila +24 °C (+72 °F): 10 h (tyypillinen)
Käyttölämpötila
−10 ℃ … 40 ℃
(14 ℉ … 104 ℉)
Varastointilämpötila
−25 ℃ … 63 ℃
(−13 ℉ … 145 ℉)
Pöly- ja roiskevesisuojattu (paitsi akkulokero)
IP 54 standardina IEC 60529
Jalustakierre
BSW 5/8"UNC1/4"
Sädehajonta
0,05 mrad … 0,08 mrad
Keskimääräinen lähtöteho (Max.)
< 0,95 mW
Paino sisältäen akun
1,24 kg
(2,73 lb)

Käyttö

VAROITUS
Loukkaantumisvaara! Älä suuntaa lasersädettä ihmisiä kohti.
 • Älä koskaan katso suoraan lasersädelähteeseen. Jos lasersäde kohdistuu suoraan silmään, sulje silmät ja liikuta pää pois sädealueelta.

Akun kiinnitys

Image alternative
 • Työnnä akku paikalleen siten, että se lukittuu.
  Laitteessa saa käyttää vain Hilti n suosittamia litiumioniakkuja.

Pohjalevyn irrotus / säätö

Image alternative
 1. Vedä pohjalevy eteenpäin irti koneesta, jotta voit purkaa pohjalevyn.
 2. Jalkojen kumiholkit voit vetää alaspäin suojaksi, ja lasket laitteen herkästi vaurioituvalle pinnalle.
 3. Korkeuden säätämistä varten voit kiertää pohjalevyn jalkoja ulospäin.

Lasersäteiden kytkeminen päälle

 1. Aseta kierrettävä käyttökytkin asentoon Image alternative (päällä/vapautettuna).
  • Pystysuuntaiset lasersäteet näkyvät.
 2. Paina vaihtopainiketta niin monta kertaa, että haluamasi linjatila on asetettuna.
  Laite vaihtaa käyttötavasta toiseen seuraavassa järjestyksessä ja aloittaa lopussa uudelleen alusta samassa järjestyksessä: pystysuuntainen laserlinja, vaakasuuntainen laserlinja, pystysuuntaiset ja vaakasuuntaiset laserlinjat.

Lasersäteiden kytkeminen pois päältä

 • Aseta kierrettävä kytkin asentoon OFF (pois päältä / lukittu).
  • Lasersäde ei enää näy ja heiluri on lukittu.
  Laite kytkeytyy pois päältä, kun akku on tyhjä.

Laservastaanottotilan aktivointi tai deaktivointi

Lasertehon rakenteellinen epäsymmetria ja mahdollisesti häiritsevät muut valolähteet saattavat rajoittaa laservastaanottimen toimintaetäisyyttä.
Käytä linjalaserin voimakasta puolta, ja vältä työn tekemistä suorassa valossa, jotta toimintaetäisyys on optimaalisin. Voimakkaita puolia ovat taustapuoli, johon akku on kiinnitetty, ja sen vastakkainen etupuoli.
 1. Vastaanottotilan aktivoimiseksi pidä linja- ja vastaanottotilan vaihtopainike painettuna yli 4 sekunnin ajan, kunnes lasersäde kuittauksena vilkahtaa viisi kertaa.
 2. Vastaanottotilan deaktivoit painamalla vaihtopainiketta uudelleen yli 4 sekunnin ajan.
  Kun kytket laitteen pois päältä, vastaanottotila deaktivoituu eli kytkeytyy pois käytöstä.

Lasersäteiden toiminnon "Kallistettu linja" asetukset

 1. Aseta kierrettävä käyttökytkin asentoon Image alternative (päällä/lukittuna).
  • Vain vaakasuuntainen lasersäde näkyy.
 2. Paina linjatilan vaihtopainiketta niin monta kertaa, että haluamasi linjatila on asetettuna.
  Toiminnossa "Kallistettu linja" heiluri on lukittuna ja laite ei ole vaaitettuna.
  Lasersäde/lasersäteet vilkkuvat 5 sekunnin välein.
  Laite vaihtaa käyttötavasta toiseen seuraavassa järjestyksessä ja aloittaa lopussa uudelleen alusta samassa järjestyksessä: vaakasuuntainen laserlinja, pystysuuntainen laserlinja, pystysuuntaiset ja vaakasuuntaiset laserlinjat.

Käyttöesimerkkejä

Säädettävien jalkojen avulla laite voidaan karkeasti vaaittaa myös erittäin epätasaiselle pinnalle.

Korkeuden siirto

Image alternative

Tilanjakajaelementtien suuntaus

Image alternative
Image alternative

Putkien pystysuuntainen suuntaus

Image alternative

Lämmityselementtien suuntaus

Image alternative

Ovi- ja ikkunakarmien suuntaus

Image alternative

Tarkastus

Luotipisteen tarkastus

Image alternative
 1. Tee korkean tilan lattiaan merkki (risti, esimerkiksi 5 - 10 m korkeaan portaikkoon).
 2. Aseta laite tasaiselle ja vaakasuoralle pinnalle.
 3. Kytke laite päälle ja vapauta heiluri.
 4. Aseta laite siten, että alempi suuntaussäde on lattiaan merkityn ristin keskellä.
 5. Merkitse laserlinjojen ylempi ristipiste kattoon. Tätä varten kiinnitä kattoon ensin paperinpala.
 6. Käännä laitetta 90°.
  Alemman punaisen suuntaussäteen pitää pysyä ristin keskellä.
 7. Merkitse laserlinjojen ylempi ristipiste kattoon.
 8. Toista sama kääntämällä 180° ja 270°.
  Muodosta neljästä merkitystä pisteestä kattoon ympyrä. Mittaa halkaisija D millimetreinä tai tuumina ja tilan korkeus RH metreinä tai jalkoina.
Image alternative
 1. Laske arvo R.
  • Arvon R pitää olla alle 3 mm (vastaa 3 millimetriä 10 metrin matkalla).
  • Arvon R pitää olla alle 1/8".

Lasersäteen vaaituksen tarkastus

Image alternative
 1. Aseta laite tasaiselle ja vaakasuoralle pinnalle noin 20 cm:n etäisyydelle seinästä (A) ja suuntaa laserlinjojen ristipiste seinään (A).
 2. Merkitse laserlinjojen ristipiste ristillä (1) seinään (A) ja ristillä (2) seinään (B).
 3. Aseta laite tasaiselle ja vaakasuoralle pinnalle noin 20 cm:n etäisyydelle seinästä (B) ja suuntaa laserlinjojen ristipiste ristiin (1) seinässä (A).
 4. Säädä laserlinjojen ristipisteen korkeus säädettävillä jaloilla siten, että ristipiste vastaa merkintää (2) seinässä (B). Varmista tällöin, että vesivaaka on keskellä.
 5. Merkitse laserlinjojen ristipiste ristillä (3) uudelleen seinään (A).
 6. Mittaa ristien (1) ja (3) välinen siirtymä D seinässä (A) (RL = tilan pituus).
Image alternative
 1. Laske arvo R.
  • Arvo R pitää olla alle 2 mm.
  • Arvon R pitää olla alle 1/8".

Suorakulmaisuuden (vaakasuuntainen) tarkastus

Image alternative
 1. Aseta laite noin 5 metrin etäisyydelle seinistä siten, että alempi suuntaussäde on tilan keskellä olevan vertailupisteen kohdalla.
 2. Merkitse kaikki neljä ristipistettä neljään seinään.
Image alternative
 1. Käännä laitetta 90° ja varmista, että ristipisteen keskipiste osuu ensimmäiseen vertailupisteeseen (A).
 2. Merkitse jokainen uusi ristipiste ja mittaa kulloinenkin siirtymä (R1, R2, R3, R4 [mm]).
Image alternative
 1. Laske siirtymä R (RL = tilan pituus).
  • Arvon R pitää olla alle 3 mm tai alle 1/8".

Pystysuuntaisen linjan tarkkuuden tarkastus

Image alternative
 1. Aseta laite noin 2 metrin korkeudelle (kohta 1).
 2. Kytke laite päälle.
 3. Aseta ensimmäinen tähtäinlevy T1 (pystysuuntainen) 2,5 metrin etäisyydelle laitteesta samalle korkeudelle (2 m) siten, että vaakasuuntainen lasersäde osuu tähtäinlevyyn, ja merkitse tämä kohta.
 4. Aseta nyt toinen tähtäinlevy (T2) 2 metriä alemmas kuin ensimmäinen tähtäinlevy siten, että pystysuora lasersäde osuu tähtäinlevyyn ja merkitse tämä kohta.
 5. Merkitse kohta 2 testirakenteen vastakkaiselle puolelle (peilikuvana) lasersäteen linjalle lattiassa 5 metrin etäisyydelle laitteesta.
 6. Aseta nyt laite lattialle juuri merkitsemääsi kohtaan (kohta 2).
 7. Suuntaa lasersäde siten, että se osuu tähtäinlevyyn T1 ja siihen merkittyyn kohtaan.
 8. Merkitse uusi kohta tähtäinlevyyn T2.
 9. Lue tähtäinlevystä T2 merkintöjen etäisyys D .
  Jos ero D on yli 2 millimetriä, laite on säädettävä Hilti -huollossa.

Huolto ja kunnossapito

Puhdistus ja kuivaus

 • Puhalla pöly pois lasipinnalta.
 • Älä koske lasipintaan sormilla.
 • Käytä laitteen puhdistamiseen vain puhdasta, pehmeää kangasta. Tarvittaessa kostuta kangasta hiukan alkoholilla tai vedellä.
 • Ota sallitut varastointilämpötilat huomioon, etenkin talvisin ja kesäisin, jos säilytät laitetta autossa (lämpötila välillä -25 °C ja 63 °C) (-13 °F ja 145 °F).

Hilti-kalibrointihuolto

Suositamme, että tarkastutat laitteet säännöllisesti Hilti -kalibrointihuollossa, jotta laitteiden standardien mukainen luotettavuus ja vaatimustenmukaisuus on varmaa.
Hilti -kalibrointihuollon voit teettää milloin vain; mutta suositamme kuitenkin sen teettämistä vähintään kerran vuodessa.
Hilti -kalibrointihuollon yhteydessä tarkastetaan, että tarkastettava laite tarkastuspäivänä vastaa käyttöohjeessa mainittuja spesifikaatioita ja teknisiä tietoja.
Jos laitteessa on poikkeamia valmistajan tiedoista, käytetyt mittauslaitteet säädetään uudelleen.
Hienosäätämisen ja tarkastuksen jälkeen laitteeseen kiinnitetään kalibrointimerkki ja laitteen mukaan annetaan kalibrointitodistus, jossa kirjallisesti vakuutetaan laitteen olevan valmistajan tietojen mukainen.
Kalibrointitodistuksen tarvitsevat kaikki yritykset, jotka ovat ISO 900X-sertifioituja.
Lisätietoja saat lähimmältä Hilti -edustajalta.

Kuljetus ja varastointi

Kuljetus

 • Kuljeta tai lähetä laite ja sen varustus aina Hilti -kuljetuspakkauksessa tai vastaavan laatuisessa pakkauksessa.

Varastointi

 • Poista kostunut laite laatikosta tai laukusta.
 • Anna laitteen, kuljetuslaukun ja lisävarusteiden kuivua (enintään lämpötilassa 63 °C / 145 °F) ja puhdista ne.
 • Pakkaa laite ja varusteet laatikkoonsa tai laukkuunsa vasta kun ne ovat kuivuneet, ja varastoi ne sitten kuivassa paikassa.
 • Tarkasta laitteen tarkkuus tarkastusmittauksella pitkäaikaisen säilytyksen tai kuljetuksen jälkeen.

Akkukäyttöisten työkalujen ja akkujen kuljetus ja varastointi

Kuljettaminen
  VAROITUS
  Käynnistyminen vahingossa kuljetuksen aikana !
 • Kuljeta tuotteesi aina akku irrotettuna!
 • Irrota akku/akut.
 • Älä koskaan kuljeta akkuja irrallaan muiden tavaroiden joukossa. Akut on suojattava kuljetuksen ajaksi kovilta iskuilta ja tärinältä, ja ne on eristettävä kaikenlaisista sähköä johtavista materiaaleista ja muista akuista, jotta niiden navat eivät pääse kosketuksiin muiden akkujen napojen kanssa. Seurauksena saattaisi olla oikosulku. Noudata maakohtaisia akkujen kuljetusmääräyksiä.
 • Akkuja ei saa koskaan lähettää postitse. Käänny kuljetusyrityksen puoleen, kun haluat lähettää vauriottomia akkuja.
 • Tarkasta tuotteen ja akun mahdolliset vauriot aina ennen käyttöä sekä ennen pitkää kuljetusta ja sen jälkeen.
Varastointi
  VAARA
  Viallinen tai vuotava akku voi aiheuttaa vaurioita !
 • Varastoi tuotteesi aina akku irrotettuna!
 • Varastoi tuote ja akut viileässä ja kuivassa paikassa. Ota teknisissä tiedoissa annetut lämpötilarajat huomioon.
 • Akkuja ei saa säilyttää laturissa. Irrota akku laturista aina latauksen päätyttyä.
 • Älä koskaan varastoi akkuja auringonpaisteessa, lämmönlähteen päällä tai ikkunan vieressä.
 • Varastoi tuote ja akut lasten ja asiattomien henkilöiden ulottumattomissa.
 • Tarkasta tuotteen ja akun mahdolliset vauriot aina ennen käyttöä sekä ennen pitkää varastointia ja sen jälkeen.

Apua häiriötilanteisiin

Häiriöissä, joita ei ole kuvattu tässä taulukossa tai joita et itse pysty poistamaan, ota yhteys Hilti -huoltoon.
Häiriö
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Laitetta ei saa kytkettyä päälle.
Akku on tyhjä.
 • Lataa akku.
Akkua ei ole kiinnitetty oikein paikalleen.
 • Laita akku paikalleen ja varmista, että se on kunnolla kiinni.
Laite tai kierrettävä käyttökytkin rikki.
 • Korjauta laite Hilti -huollossa.
Yksittäiset lasersäteet eivät toimi.
Laserlähde tai laserohjaus ei toimi.
 • Korjauta laite Hilti -huollossa.
Laitteen saa kytkettyä päälle, mutta lasersädettä ei näy.
Laserlähde tai laserohjaus ei toimi.
 • Korjauta laite Hilti -huollossa.
Lämpötila liian korkea tai liian alhainen.
 • Anna laitteen jäähtyä tai lämmetä.
Automaattinen vaaitus ei toimi.
Laite on asetettu liian viistolle pinnalle.
 • Aseta kierrettävä käyttökytkin asentoon Image alternative.
Kallistustunnistin rikki.
 • Korjauta laite Hilti -huollossa.
Laite kytkeytyy automaattisesti pois päältä noin 1 tunnin kuluttua.
Automaattinen pois päältä kytkeytyminen on aktivoitu.
 • Paina vaihtopainiketta yli 4 sekunnin ajan.
Vastaanoton toimintamatka on liian pieni
Työn tekeminen laserin heikolla alueella.
Työmaan valo-olosuhteet ovat liian kirkkaat
 • Sijoita laser ja/tai laservastaanotin vähemmän kirkkaaseen paikkaan.
Valo paistaa suoraan tunnistusikkunaan.
 • Vältä esimerkiksi varjostamalla valon osumista suoraan tunnistusikkunaan.
Laservastaanotin ei vastaanota lasersädettä
Laser ei ole vastaanottotilassa
 • Aktivoi linjalaserin vastaanottotila.
Laservastaanotin on liian kaukana laserista.
 • Sijoita laservastaanotin lähemmäs laseria.

Hävittäminen

VAARA
Määräystenvastaisten hävittäminen aiheuttaa loukkaantumisvaaran! Ulos vuotavat kaasut tai nesteet vaarantavat terveyden.
 • Älä lähetä vaurioituneita akkuja!
 • Peitä liitännät sähköä johtamattomalla materiaalilla oikosulkujen välttämiseksi.
 • Hävitä akut siten, etteivät ne voi joutua lasten käsiin.
 • Hävitä akku viemällä se Hilti Store -liikkeeseen tai käänny vastuullisen jätteenkäsittely-yrityksen puoleen.
Image alternative Hilti -työkalut, -koneet ja -laitteet on pääosin valmistettu kierrätyskelpoisista materiaaleista. Kierrätyksen edellytys on materiaalien asianmukainen lajittelu. Useissa maissa Hilti ottaa vanhat koneet ja laitteet vastaan kierrätystä ja hävitystä varten. Lisätietoja saat Hilti -huollosta tai -edustajalta.
Käytetyt sähkötyökalut on sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan EU-direktiivin ja sen maakohtaisten sovellusten mukaisesti toimitettava jäteasemalle ja ohjattava ympäristöystävälliseen kierrätykseen.
Image alternative
 • Älä hävitä elektronisia mittalaitteita tavallisen sekajätteen mukana!

Valmistajan myöntämä takuu

 • Jos sinulla on takuuehtoihin liittyviä kysymyksiä, ota yhteys paikalliseen Hilti -edustajaan.

FCC-ohje (vain USA) / IC-ohje (vain Kanada)

Tämä laite vastaa FCC-määräysten pykälää 15 ja määräystä CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B). Laitteen käyttöönotto edellyttää seuraavan kahden vaatimuksen täyttymistä:
 1. Tämä laite ei tuota haitallista säteilyä.
 2. Laitteen pitää sietää siihen kohdistuva häiriösäteily, mukaan lukien odottamattomia toimintoja aiheuttavat häiriösäteilyt.
Laitteeseen tehdyt muutokset, joihin Hilti ei ole antanut lupaa, voivat aiheuttaa laitteen käyttöhyväksynnän raukeamisen.