Kieli

RT 6–A22

Alkuperäiset ohjeet

Dokumentaation tiedot

Tästä dokumentaatiosta

 • Lue ehdottomasti tämä dokumentaatio ennen tuotteen käyttöönottoa. Se on turvallisen työnteon ja tuotteen ongelmattoman käsittelyn perusedellytys.
 • Noudata tässä dokumentaatiossa ja tuotteessa olevia turvallisuus- ja varoitushuomautuksia.
 • Säilytä käyttöohje aina tuotteen yhteydessä ja varmista, että käyttöohje on mukana, kun luovutat tuotteen toiselle henkilölle.

Merkkien selitykset

Varoitushuomautukset

Varoitushuomautukset varoittavat tuotteen käyttöön liittyvistä vaaroista. Seuraavia varoitustekstejä käytetään:
VAKAVA VAARA
VAKAVA VAARA !
 • Varoittaa uhkaavasta vaaratilanteesta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai jopa kuolema.
VAARA
VAARA !
 • Varoittaa mahdollisesta vaarasta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai kuolema.
VAROITUS
VAROITUS !
 • Varoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, josta voi seurata loukkaantuminen tai aineellinen vahinko.

Symbolit dokumentaatiossa

Tässä dokumentaatiossa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Lue käyttöohje ennen käyttämistä
Image alternative Toimintaohjeita ja muuta hyödyllistä tietoa
Image alternative Kierrätyskelpoisten materiaalien käsittely
Image alternative Älä hävitä sähkölaitteita ja akkuja tavallisen sekajätteen mukana

Symbolit kuvissa

Kuvissa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Nämä numerot viittaavat vastaavaan kuvaan tämän käyttöohjeen alussa
Image alternative Numerointi kertoo työvaiheiden järjestyksen kuvissa ja saattaa poiketa numeroinnista tekstissä
Image alternative Kohtanumeroita käytetään kuvassa Yleiskuva , ja ne viittaavat kuvatekstien numerointiin kappaleessa Tuoteyhteenveto
Image alternative Tämän merkin tarkoitus on kiinnittää erityinen huomiosi tuotteen käyttöön ja käsittelyyn.

Tuotekohtaiset symbolit

Symbolit tuotteessa

Tuotteessa voidaan käyttää seuraavia symboleita:
Image alternative Käytä suojalaseja
Image alternative Käytä kuulosuojaimia
Image alternative Käytä suojakypärää
Image alternative Tasavirta
Image alternative Tuote tukee langatonta tiedonsiirtoa, joka on yhteensopiva iOS- ja Android-alustojen kanssa.
Image alternative Litiumioniakku
Image alternative Käytettävien Hilti -litiumioniakkujen tyyppisarja. Ota kappaleessa Tarkoituksenmukainen käyttö annetut tiedot huomioon.
Image alternative Älä koskaan käytä akkua lyöntityökaluna.
Image alternative Älä päästä akkua putoamaan. Älä käytä akkua, johon on kohdistunut isku tai joka on muutoin vaurioitunut.

Tuotetiedot

Image alternative -tuotteet on tarkoitettu ammattikäyttöön, ja niitä saa käyttää, huoltaa tai korjata vain valtuutettu, koulutettu henkilö. Käyttäjän pitää olla hyvin perillä käyttöön liittyvistä vaaroista. Tuote ja sen varusteet saattavat aiheuttaa vaaratilanteita, jos kokemattomat henkilöt käyttävät tuotetta ohjeiden vastaisesti tai muutoin asiattomasti.
Tyyppimerkinnän ja sarjanumeron löydät tyyppikilvestä.
 • Kirjoita sarjanumero oheiseen taulukkoon. Tuotteen tiedot tarvitaan, jos esität kysymyksiä myynti- tai huoltoedustajallemme.
  Tuotetiedot
  Vetoniittipistooli, akkukäyttöinen
  RT 6–A22
  Sukupolvi:
  01
  Sarjanumero:

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vakuutamme, että tässä kuvattu tuote täyttää voimassa olevien direktiivien ja standardien vaatimukset. Kuva vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on tämän dokumentaation lopussa.
Tekninen dokumentaatio löytyy tästä:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Turvallisuus

Turvallisuusohjeet

Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvallisuusohjeet

Image alternative VAKAVA VAARA Lue kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet, selostukset ja tekniset tiedot, jotka liittyvät tähän sähkötyökaluun. Seuraavien ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet huolellisesti vastaisen varalle.
Turvallisuusohjeissa käytetty käsite ”sähkötyökalu” tarkoittaa verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja (joissa verkkojohto) ja akkukäyttöisiä sähkötyökaluja (joissa ei verkkojohtoa).
Työpaikan turvallisuus
 • Pidä työskentelyalue siistinä ja hyvin valaistuna. Työpaikan epäjärjestys ja valaisemattomat työalueet voivat johtaa tapaturmiin.
 • Älä käytä sähkötyökalua räjähdysalttiissa ympäristössä, jossa on syttyvää nestettä, kaasua tai pölyä. Sähkötyökalut synnyttävät kipinöitä, jotka saattavat sytyttää pölyn tai höyryt.
 • Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua käyttäessäsi. Voit menettää koneen hallinnan huomiosi suuntautuessa muualle.
Sähköturvallisuus
 • Sähkötyökalun pistokkeen pitää sopia pistorasiaan. Pistoketta ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä pistorasia-adaptereita suojamaadotettujen sähkötyökalujen yhteydessä. Alkuperäisessä kunnossa olevat pistokkeet ja sopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.
 • Vältä koskettamasta sähköä johtaviin pintoihin kuten putkiin, pattereihin, liesiin ja jääkaappeihin. Sähköiskun vaara kasvaa, jos kehosi maadottuu.
 • Älä aseta sähkötyökalua alttiiksi sateelle tai kosteudelle. Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään lisää sähköiskun vaaraa.
 • Älä kanna tai ripusta sähkötyökalua verkkojohdostaan äläkä vedä pistoketta irti pistorasiasta johdosta vetämällä. Pidä johto loitolla kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista ja liikkuvista osista. Vahingoittuneet tai toisiinsa kietoutuneet johdot lisäävät sähköiskun vaaraa.
 • Kun käytät sähkötyökalua ulkona, käytä ainoastaan ulkokäyttöön soveltuvia jatkojohtoja. Ulkokäyttöön soveltuvan jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
 • Jos sähkötyökalua on välttämätöntä käyttää kosteassa ympäristössä, käytä vikavirtasuojakytkintä. Vikavirtasuojakytkimen käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
Henkilöturvallisuus
 • Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja noudata tervettä järkeä sähkötyökalua käyttäessäsi. Älä käytä sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Sähkötyökalua käytettäessä hetkellinenkin varomattomuus saattaa aiheuttaa vakavia vammoja.
 • Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita ja aina suojalaseja. Henkilökohtaiset suojavarusteet, kuten hengityssuojain, luistamattomat turvajalkineet, kypärä ja kuulosuojaimet, pienentävät oikein käytettyinä loukkaantumisriskiä sähkötyökalun käyttötilanteesta riippuen.
 • Varo tahatonta käynnistämistä. Varmista, että sähkötyökalu on kytketty pois päältä, ennen kuin liität sen verkkovirtaan ja/tai liität siihen akun, otat sen käteesi tai kannat sitä. Jos kannat sähkötyökalua sormi käyttökytkimellä tai liität pistokkeen pistorasiaan käyttökytkimen ollessa käyntiasennossa, altistat itsesi onnettomuuksille.
 • Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvitaltat, ennen kuin käynnistät sähkötyökalun. Työkalu tai avain, joka sijaitsee koneen pyörivässä osassa, saattaa johtaa loukkaantumiseen.
 • Vältä vaikeita työskentelyasentoja. Varmista aina tukeva seisoma-asento ja tasapaino. Siten voit paremmin hallita sähkötyökalua odottamattomissa tilanteissa.
 • Käytä työhösi soveltuvia vaatteita. Älä käytä löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet loitolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet, korut ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
 • Jos pölynpoisto- ja keräilylaitteita voidaan asentaa, sinun on tarkastettava, että ne on liitetty oikein ja että niitä käytetään oikealla tavalla. Pölynpoistovarustuksen käyttö vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
 • Älä tuudittaudu virheelliseen turvallisuuden tunteeseen äläkä laiminlyö sähkötyökaluja koskevia turvallisuusohjeita silloinkaan, kun mielestäsi jo olet kokenut sähkötyökalun käyttäjä. Harkitsematon ja huolimaton toiminta voi sekunnin murto-osissa johtaa vakaviin loukkaantumisiin.
Sähkötyökalun käyttö ja käsittely
 • Älä ylikuormita konetta. Käytä kyseiseen työhön tarkoitettua sähkötyökalua. Sopivaa sähkötyökalua käyttäen työskentelet paremmin ja varmemmin tehoalueella, jolle sähkötyökalu on tarkoitettu.
 • Älä käytä sähkötyökalua, jonka käyttökytkin ei toimi. Sähkötyökalu, jota ei enää voida käynnistää ja pysäyttää käyttökytkimellä, on vaarallinen ja se täytyy korjata.
 • Irrota pistoke pistorasiasta ja/tai irrota akku ennen kuin muutat säätöjä, vaihdat terää tai lisävarusteita ja kun lopetat koneen käyttämisen. Tämä turvatoimenpide estää sähkötyökalun tahattoman käynnistysriskin.
 • Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun niitä ei käytetä. Älä anna toisten henkilöiden käyttää konetta, elleivät he ole perehtyneet sen käyttöön ja lukeneet käyttöohjeita. Sähkötyökalut ovat vaarallisia, jos niitä käyttävät kokemattomat henkilöt.
 • Hoida sähkötyökaluja ja niiden varusteita huolella. Tarkasta, että liikkuvat osat toimivat moitteettomasti eivätkä ole puristuksissa, ja tarkasta myös, ettei sähkötyökalussa ole murtuneita tai vaurioituneita osia, jotka saattaisivat haitata sen toimintaa. Korjauta vaurioituneet osat ennen koneen käyttämistä. Usein loukkaantumisten ja tapaturmien syynä on sähkötyökalujen laiminlyöty huolto.
 • Pidä terät terävinä ja puhtaina. Huolella hoidetut terät, joiden leikkausreunat ovat teräviä, eivät jumitu herkästi, ja niillä työnteko on kevyempää.
 • Käytä sähkötyökalua, lisävarusteita ja tarvikkeita, teriä jne. niiden käyttöohjeiden mukaisesti. Ota tällöin työolosuhteet ja suoritettava työtehtävä huomioon. Sähkötyökalun käyttö muuhun kuin sille tarkoitettuun käyttöön saattaa johtaa vaarallisiin tilanteisiin.
 • Pidä käsikahvat ja tartuntapinnat kuivina, puhtaina, öljyttöminä ja rasvattomina. Jos käsikahvat tai tartuntapinnat ovat liukkaat, sähkötyökalun turvallinen käyttö ja hallinta voi yllättävissä tilanteissa olla mahdotonta.
Akkukäyttöisen sähkötyökalun käyttö ja käsittely
 • Lataa akku vain valmistajan suosittamalla laturilla. Jos laturi on tarkoitettu vain tietyn akkumallin lataamiseen, palovaara on olemassa, jos laturia käytetään muiden akkujen lataamiseen.
 • Käytä ainoastaan juuri kyseiseen sähkötyökaluun tarkoitettua akkua. Jonkun muun akun käyttö saattaa johtaa loukkaantumiseen ja tulipaloon.
 • Pidä irrallinen akku loitolla metalliesineistä, kuten paperinliittimistä, kolikoista, avaimista, nauloista, ruuveista tai muista pienistä metalliesineistä, jotka voivat oikosulkea akun liittimet. Akun liittimien välinen oikosulku saattaa aiheuttaa palovammoja tai johtaa tulipaloon.
 • Väärästä käytöstä johtuen saattaa akusta vuotaa nestettä, jota ei saa koskettaa. Vältä kosketusta sen kanssa. Tarvittaessa huuhtele kosketuskohta vedellä. Jos nestettä pääsee silmiin, tarvitaan lisäksi lääkärin apua. Akusta vuotava neste saattaa aiheuttaa ärsytystä ja palovammoja.
 • Älä käytä akkua, joka on vaurioitunut tai johon on tehty muutoksia. Vaurioitunut akku tai akku, jota on muutettu, saattaa käyttäytyä yllättävästi ja aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen ja vammoja.
 • Varjele akkua avotulelta ja korkeilta lämpötiloilta. Avotuli tai yli 130 °C:n (265 °F) lämpötila voi aiheuttaa räjähdyksen.
 • Noudata kaikkia akun lataamisesta annettuja ohjeita, ja lataa akku tai akun sisältävä sähkötyökalu aina käyttöohjeessa mainittuja lämpötilarajoja noudattaen. Akun virheellinen lataaminen tai lataaminen sallitun lämpötila-alueen lämpötiloja noudattamatta saattaa johtaa akun tuhoutumiseen ja aiheuttaa tulipalovaaran.
Huolto
 • Anna koulutettujen ammattihenkilöiden korjata sähkötyökalusi ja hyväksy korjauksiin vain alkuperäisiä varaosia. Siten varmistat koneen turvallisuuden säilymisen.
 • Älä koskaan yritä huoltaa vaurioitunutta akkua. Akkujen kaikki huoltotyöt saa suorittaa vain valmistaja tai sen valtuuttama huoltopiste.

Perustavanlaatuiset turvallisuusohjeet

Tämän käyttöohjeen eri kappaleissa annettujen turvallisuusohjeiden lisäksi on aina noudatettava seuraavia määräyksiä.
Henkilöturvallisuus
 • Älä koskaan tee laitteeseen minkäänlaisia muutoksia.
 • Käytä työhön sopivaa laitetta. Älä käytä laitetta muihin töihin kuin mihin se on tarkoitettu, vaan käytä sitä aina käyttötarkoituksen mukaisiin töihin, ja varmista, että se on teknisesti moitteettomassa kunnossa.
 • Laite on tarkoitettu vain vetoniittien kiinnittämiseen.
 • Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja noudata tervettä järkeä laitetta käyttäessäsi. Älä käytä laitetta, jos et pysty täydellisesti keskittymään työhösi.
 • Loukkaantumisvaaran välttämiseksi käytä laitteessa vain alkuperäisiä Hilti -tarvikkeita ja -varaosia tai laadultaan samantasoisia tuotteita.
 • Käytä vain kiinnityselementtejä, jotka on tarkoitettu tähän laitteeseen.
 • Noudata käyttöohjeessa annettuja käyttöä, huoltoa ja kunnossapitoa koskevia ohjeita.
 • Älä koskaan suuntaa laitetta itseäsi tai muita henkilöitä kohti.
 • Älä paina laitetta kättäsi tai kehosi muuta osaa vasten (tai vasten toisen henkilön kehoa).
 • Kiinnitä kiinnityselementtejä vain metallialusmateriaaliin. Älä yritä kiinnittää kiinnityselementtejä muihin materiaaleihin.
 • Paina liipaisinta vain, kun laite on kosketuksessa alusmateriaaliin ja on kunnolla sitä vasten painettuna.
 • Pidä laite laukaistaessa aina suorassa kulmassa kiinnityspintaan nähden, jotta vältät kiinnityselementin vinoon ohjautumisen.
 • Älä koskaan yritä kiinnittää samaa kiinnityselementtiä toisen kerran laukaisemalla, sillä tämä voi vaurioittaa kiinnityselementtiä.
 • Pidä käsikahvat kuivina, puhtaina, öljyttöminä ja rasvattomina.
 • Älä koskaan jätä ladattua laitetta ilman valvontaa.
 • Poista vetoniitti laitteesta aina ennen puhdistus-, huolto- tai hoitotöitä.
 • Älä koskaan jätä laitetta ilman valvontaa.
 • Säilytä ei-käytössä oleva laite tyhjennettynä (vetoniitti poistettuna) kuivassa, lukitussa paikassa ja lasten ulottumattomissa.
 • Älä pura laitetta, jos se on kuuma, tai jos purkaminen on pakko tehdä laitteen ollessa kuuma, käytä suojakäsineitä.
 • Älä käytä laitetta, jos sen osissa on vaurioita tai jos käyttölaitteet eivät toimi moitteettomasti. Korjauta laite Hilti -huollossa.
 • Älä paina kytkintä, kun laitteessa on vetoniitti.
 • Älä katso suoraan valoon (LED) äläkä suuntaa valoa muiden henkilöiden kasvoihin. Sokaistumisvaara on olemassa.
Työpisteen turvallisuus
 • Varmista työpaikan hyvä valaistus.
 • Pidä työskentelyalue hyvässä järjestyksessä. Varmista, ettei työskentelyalueella ole esineitä, joihin saattaisit loukata itsesi.
 • Käytä pitäväpohjaisia jalkineita.
 • Käytä suojalaseja, suojakypärää, kuulosuojaimia ja suojakäsineitä, ja varmista, että myös muut lähellä olevat henkilöt käyttävät niitä.
 • Kun laitetta ei käytetä, säilytä laite ja vetoniitit lukitussa tilassa ja aina lasten ulottumattomissa.
 • Pidä lapset ja muut henkilöt poissa työskentelyalueeltasi.
 • Vältä vaikeita työskentelyasentoja. Varmista aina tukeva seisoma-asento ja tasapaino.
 • Ennen kiinnityselementtien kiinnittämistä varmista, että kukaan ei ole kiinnitettävien levyjen toisella puolella.
 • Ota ympäristötekijät huomioon. Älä käytä laitetta paikoissa, joissa on tulipalo- tai räjähdysvaara.

Akkujen käyttö ja hoito

 • Ota litiumioniakkujen kuljettamisesta, varastoinnista ja käyttämisestä annetut erityisohjeet huomioon.
 • Suojaa akut korkeilta lämpötiloilta, suoralta auringonpaisteelta ja avotulelta.
 • Akkuja ei saa avata, puristaa, kuumentaa yli 80 °C:n lämpötilaan tai polttaa.
 • Älä käytä tai lataa akkua, joka on saanut iskun, joka on pudonnut yli metrin korkeudelta tai joka on muulla tavoin vaurioitunut. Tällaisessa tapauksessa ota aina yhteys Hilti  -huoltoon .
 • Jos akku on liian kuuma koskea, se saattaa olla vaurioitunut. Aseta tuote riittävän etäälle syttyvistä materiaaleista palovaarattomaan paikkaan, jossa voit valvoa tuotetta, ja anna sen jäähtyä. Tällaisessa tapauksessa ota aina yhteys Hilti  -huoltoon .

Kuvaus

Tuoteyhteenveto

Image alternative
 1. Suukappale
 2. Teräsholkki
 3. Istukkakotelo
 4. Istukka
 5. Painoholkki
 6. Jousi
 7. Adapterikappale
 8. Keruusäiliö
 9. Akun lataustilan näyttö ja häiriönäyttö
 10. Akun vapautuspainikkeet ja lisätoimintona lataustilan näytön aktivointi
 11. Akku
 12. Valo / ylikuormituksen LED
 13. Kytkin

Toimituksen sisältö

Niittaustyökalu, 4 kärkeä, avain, irrotettava keräyssäiliö, käyttöohje.
Muita tälle tuotteelle hyväksyttyjä järjestelmätuotteita löydät Hilti Store -liikkeestä tai nettiosoitteesta: www.hilti.group .

Tarkoituksenmukainen käyttö

Kuvattu tuote on käsiohjattava akkukäyttöinen vetoniittipistooli.

 • Käytä tässä tuotteessa vain B22-tyyppisarjan Hilti -litiumioniakkuja.

 • Käytä tämän akun yhteydessä vain C4/36-sarjan Hilti -latureita.

Litiumioniakun lataustilan näyttö

Litiumioniakun lataustila ja laitteen häiriöt näytetään litiumioniakun näytössä. Litiumioniakun lataustila näytetään, kun jompaakumpaa akun lukituksen vapautuspainikkeista painetaan kevyesti.
Tila
Merkitys
4 LED-merkkivaloa palaa.
Lataustila: 75 % ... 100 %
3 LED-merkkivaloa palaa.
Lataustila: 50 % ... 75 %
2 LED-merkkivaloa palaa.
Lataustila: 25 % ... 50 %
1 LED-merkkivalo palaa.
Lataustila: 10 % ... 25 %
1 LED-merkkivalo vilkkuu.
Lataustila: < 10 %
1 LED-merkkivalo vilkkuu, laite ei ole toimintavalmis.
Akku on ylikuumentunut tai täysin tyhjentynyt.
4 LED-merkkivaloa vilkkuu, laite ei ole toimintavalmis.
Laite on ylikuormittunut tai ylikuumentunut.
Akun lataustilan tarkastaminen ei ole mahdollista käyttökytkin painettuna ja 5 sekunnin aikana käyttökytkimen vapauttamisesta.
Jos akun LED-merkkivalot vilkkuvat, ota huomioon ohjeet kappaleessa Apua häiriötilanteisiin.

Ylikuormitussuoja

Jos laite ylikuormittuu, laite kytkeytyy automaattisesti pois päältä ja ylikuormituksen LED-merkkivalo vilkkuu 10 sekunnin ajan.
Laitetta ei voi käyttää tänä aikana. Yleensä ylikuormittumisen syynä on jäämien kertyminen istukkamekanismiin, joka on puhdistettava. Noudata jäämien poistamisen ohjeita kappaleessa Huolto ja kunnossapito. Kun ne on poistettu, laite on jälleen toimintakykyinen.

Tekniset tiedot


RT 6-A22
Nimellisjännite
21,6 V
Paino EPTA Procedure 01 mukaan sis. akku B22⁄8.0
2,7 kg
Liikepituus
25 mm

Akku

Akkutoimintajännite
21,6 V
Ympäristön lämpötila käytettäessä
−17 ℃ … 60 ℃
Varastointilämpötila
−20 ℃ … 40 ℃
Akun lämpötila lataamisen alkaessa
−10 ℃ … 45 ℃

Melutiedot ja tärinäarvot EN 62841 mukaan

Tässä käyttöohjeessa annetut äänenpaine- ja tärinäarvot on mitattu standardoitujen mittausmenetelmien mukaisesti, ja näitä arvoja voidaan käyttää sähkötyökalujen vertailussa. Ne soveltuvat myös altistumisten tilapäiseen arviointiin.
Annetut arvot koskevat sähkötyökalun pääasiallisia käyttötarkoituksia. Jos sähkötyökalua kuitenkin käytetään muihin tarkoituksiin, poikkeavia työkaluja tai teriä käyttäen tai puutteellisesti huollettuna, arvot voivat poiketa tässä ilmoitetuista. Tämä saattaa merkittävästi lisätä altistumista koko työskentelyajan aikana.
Altistumisia tarkasti arvioitaessa on otettava huomioon myös ne ajat, jolloin kone on kytketty pois päältä tai jolloin kone on päällä, mutta sillä ei tehdä varsinaista työtä. Tämä saattaa merkittävästi vähentää altistumista koko työskentelyajan aikana.
Käyttäjän suojaamiseksi melun ja/tai tärinän vaikutukselta ryhdy tarpeellisiin turvatoimenpiteisiin kuten: Sähkötyökalun ja siihen kiinnitettävien työkalujen huolto, käsien lämpimänä pitäminen, työtehtävien organisointi.
Melutiedot

RT 6-A22
Äänitehotaso LWA
98,9 dB(A)
Äänitehotason epävarmuus KWA
3 dB(A)
Melupäästön äänenpainetaso LpA
85,9 dB(A)
Äänenpainetason epävarmuus KpA
3 dB(A)
Tärinäarvot

RT 6-A22
Tärinäarvo ah,D
0,94 m/s²
Ilmoitettujen tärinäarvojen epävarmuus K
0,033 m/s²

Suukappaleen valinta käytettävien vetoniittien perusteella

Suukappaleiden nimimerkintä
Vetoniittien halkaisija, kaikki yleiset materiaalit
RTN 2.4
2,4 mm
RTN 3.2
3,2 mm
RTN 4.0
4,0 mm
RTN 4.8
4,8 mm
5,0 mm (vain alumiiniset vetoniitit)

Työkohteen valmistelu

Työkohteen valmistelu

VAROITUS
Loukkaantumisvaara vahingossa käynnistymisen seurauksena!
 • Varmista ennen akun kiinnittämistä, että tuote on kytketty pois päältä.
 • Irrota akku, ennen kuin muutat koneen säätöjä tai vaihdat lisävarusteosia.
Noudata tässä dokumentaatiossa ja tuotteessa olevia turvallisuus- ja varoitushuomautuksia.

Akun lataus

 1. Ennen lataamista lue laturin käyttöohje.
 2. Varmista, että liittimet akussa ja laturissa ovat puhtaat ja kuivat.
 3. Lataa akku hyväksytyllä laturilla.

Akun kiinnitys

VAROITUS
Loukkaantumisvaara akun oikosulun tai putoamisen seurauksena!
 • Ennen akun paikalleen laittamista varmista, ettei akun liittimissä akussa ja tuotteessa ole vieraita esineitä.
 • Varmista, että akku aina lukittuu kunnolla paikalleen.
 1. Lataa akku täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.
 2. Aseta akku kiinnikkeeseen koneessa siten, että akku kuultavasti lukittuu.
 3. Tarkasta, että akku on kunnolla kiinni.

Akun irrotus

 1. Paina akun lukituksen vapautuspainikkeita.
 2. Vedä akku irti laitteesta.

Suukappaleen vaihto

VAROITUS
Loukkaantumisvaara Vetoniitti saattaa aiheuttaa sinulle vammoja.
 • Tarkasta, ettei kiinnityslaitteessa ole vetoniittiä.
 1. Paina kytkintä ja pidä se painettuna.
 2. Avaa suukappale sopivalla lenkkiavaimella (avainkoko 12) ja kierrä suukappale kokonaan irti.
 3. Kierrä uusi suukappale kiinni.
 4. Kiristä suukappale sopivalla lenkkiavaimella kiinni.

Työskentely

Vetoniitin kiinnitys

 1. Kiinnitä laitteeseen käytettävän vetoniitin halkaisijalle sopiva suukappale.
 2. Ohjaa vetoniitti suukappaleeseen.
 3. Aseta tuote tasaisesti työkappaletta vasten.
  Voit kiinnittää vain työkappaleita, joissa on esiporatut reiät.
 4. Paina kytkintä.
 5. Vetoniitin kiinnittämiseksi paina liipaisinta lyhyesti.
 6. Kallista tuotetta taaksepäin, jotta katkennut vetotanko siirtyy keruusäiliöön.

Keruusäiliön tyhjennys

 1. Kierrä keruusäiliö vastapäivään irti.
 2. Tyhjennä keruusäiliö.
 3. Kierrä keruusäiliö takaisin kiinni tuotteeseen.

Tuotteen hoito ja kunnossapito

Metallijäämien poisto

 1. Löystytä teräsholkki sopivalla kiintoavaimella (avainkoko 24).
 2. Kierrä teräsholkki kokonaan irti.
 3. Koputtele teräsholkki huolellisesti tyhjäksi.
 4. Kierrä suukappale irti ja puhdista teräsholkki lisäksi kangaspalalla, jotta saat kaikki metallijäämät pois.
 5. Kierrä suukappale takaisin kiinni.
 6. Avaa istukkakotelo sopivalla lenkkiavaimella (avainkoko 17) ja kierrä kotelo kokonaan irti.
 7. Irrota kolmiosainen istukka.
 8. Kopauttele istukkakotelo huolellisesti tyhjäksi.
 9. Puhdista istukkakotelo ja istukka kangaspalalla, jotta saat kaikki metallijäämät pois.
 10. Irrota sitten painoholkki ja painojousi.
 11. Puhdista painoholkki ja painojousi kangaspalalla.
 12. Puhdista adapterikappale kangaspalalla.
 13. Kiinnitä kaikki osat päinvastaisessa järjestyksessä kuin irrotit.
  Rasvaa tällöin painoholkki ja istukkakotelo ulkopinnastaan Hilti -rasvalla.
  Suihkuta istukkakoteloon pisara öljyä.
 14. Kierrä teräsholkki kiinni sopivalla kiintoavaimella (avainkoko 24).

Metalliosien poisto istukkakotelosta

 1. Löystytä teräsholkki sopivalla kiintoavaimella (avainkoko 24).
 2. Kierrä teräsholkki kokonaan irti.
 3. Koputtele teräsholkki huolellisesti tyhjäksi.
 4. Avaa istukkakotelo sopivalla lenkkiavaimella (avainkoko 17) ja kierrä kotelo kokonaan irti.
 5. Kopauttele istukkakotelo huolellisesti tyhjäksi.
  • Tällöin sisältä putoavat kolmiosainen istukka ja metalliosat.
 6. Kiinnitä kaikki osat päinvastaisessa järjestyksessä kuin irrotit.
  Suihkuta istukkakoteloon pisara öljyä.
 7. Kierrä teräsholkki kiinni sopivalla kiintoavaimella (avainkoko 24).

Istukkakotelon kiinnityksen tarkastus

 1. Löystytä teräsholkki sopivalla kiintoavaimella.
 2. Kierrä teräsholkki kokonaan irti.
 3. Tarkasta, että istukkakotelo on kunnolla kiinni.
 4. Tarvittaessa kierrä istukkakotelo uudelleen kunnolla kiinni adapterikappaleeseen.
 5. Kierrä teräsholkki takaisin kiinni.
 6. Kierrä teräsholkki kiinni sopivalla kiintoavaimella.

Huolto, hoito ja kunnossapito

VAARA
Loukkaantumisvaara jos akku paikallaan !
 • Irrota akku aina ennen hoito- ja kunnostustöitä!
Koneen hoito
 • Poista pinttynyt lika varovasti.
 • Puhdista jäähdytysilmaraot varovasti kuivalla harjalla.
 • Käytä kotelon puhdistamiseen vain kevyesti kostutettua kangasta. Älä käytä silikonia sisältäviä hoitoaineita, sillä ne voivat vaurioittaa muoviosia.
Litiumioniakkujen hoito
 • Pidä akku puhtaana, öljyttömänä ja rasvattomana.
 • Käytä kotelon puhdistamiseen vain kevyesti kostutettua kangasta. Älä käytä silikonia sisältäviä hoitoaineita, sillä ne voivat vaurioittaa muoviosia.
 • Varo, ettei kosteutta pääse tunkeutumaan sisään.
Kunnossapito
 • Tarkasta säännöllisin välein kaikkien näkyvien osien mahdolliset vauriot ja käyttöelementtien moitteeton toiminta.
 • Jos havaitset vaurioita ja / tai toteat toimintahäiriöitä, älä käytä tuotetta. Korjauta heti Hilti -huollossa.
 • Hoito- ja kunnostustöiden jälkeen kiinnitä kaikki suojalaitteet ja tarkasta niiden toiminta.
Käyttöturvallisuuden varmistamiseksi käytä vain alkuperäisiä varaosia ja käyttömateriaaleja. Tälle tuotteelle hyväksyttyjä varaosia, kulutusmateriaaleja ja lisävarusteita löydät Hilti Store -liikkeestä tai osoitteesta: www.hilti.group .

Akkukäyttöisten koneiden kuljetus ja varastointi

Kuljettaminen
  VAROITUS
  Käynnistyminen vahingossa kuljetuksen aikana !
 • Kuljeta tuotteesi aina akku irrotettuna!
 • Irrota akut.
 • Älä koskaan kuljeta akkuja irrallaan muiden tavaroiden joukossa.
 • Pitemmän kuljetuksen jälkeen tarkasta koneen ja akkujen mahdolliset vauriot ennen käyttöä.
Varastointi
  VAROITUS
  Viallinen tai vuotava akku voi aiheuttaa vaurioita !
 • Varastoi tuotteesi aina akku irrotettuna!
 • Varastoi kone ja akut viileässä ja kuivassa paikassa.
 • Älä koskaan varastoi akkuja auringonpaisteessa, lämmittimen tai patterin päällä tai ikkunan vieressä.
 • Varastoi kone ja akut lasten ja asiattomien henkilöiden ulottumattomissa.
 • Pitemmän varastoinnin jälkeen tarkasta kone ja akkujen mahdolliset vauriot ennen käyttöä.

Apua häiriötilanteisiin

Häiriöissä, joita ei ole kuvattu tässä taulukossa tai joita et itse pysty poistamaan, ota yhteys Hilti -huoltoon.

Vetoniittipistooli ei ole toimintakykyinen

Häiriö
Mahdollinen syy
Ratkaisu
LED-merkkivalot eivät näytä mitään.
Akku ei kunnolla kiinni.
 • Kiinnitä akku siten, että se kuultavasti naksahtaen lukittuu paikalleen.
Akku tyhjentynyt.
 • Vaihda akku ja lataa tyhjentynyt akku.
Akku liian kuuma tai liian kylmä.
 • Anna akun jäähtyä tai lämmitä suositeltuun käyttölämpötilaan.
1 LED merkkivalo vilkkuu.
Akku tyhjentynyt.
 • Vaihda akku ja lataa tyhjentynyt akku.
Akku liian kuuma tai liian kylmä.
 • Anna akun jäähtyä tai lämmitä suositeltuun käyttölämpötilaan.
4 LED-merkkivaloa vilkkuu.
Tuote on hetkellisesti ylikuormittunut.
 • Vapauta käyttökytkin ja paina sitä uudelleen.
Ylikuumentumissuoja.
 • Anna tuotteen jäähtyä ja puhdista jäähdytysilmaraot.
Ylikuormituksen LED-merkkivalo vilkkuu 10 sekunnin ajan.
Ylikuormitussuoja.
 • Poista metallijäämät .
Vetoniitti ei kiinnity.
Akku tyhjentynyt.
 • Vaihda akku ja lataa tyhjentynyt akku.
Istukkaleuat likaantuneet tai kuluneet.
 • Puhdista istukkaleuat tai vaihda ne.
Istukkakotelo ei ole kunnolla kiinni kierretty.
 • Kierrä istukkakotelo kunnolla kiinni .
Painojousi löystynyt tai rikki.
 • Vaihda painojousi .
Ei vetotangon poistoa keruusäiliöön.
Käytetty vääränlaista suukappaletta.
 • Vaihda suukappale .
Suukappale on kulunut.
 • Vaihda suukappale .
Vetotanko kiilautunut istukkaleukoihin.
 • Poista vetotankojäämät istukkakotelosta .
Teräsholkki on likaantunut.
 • Puhdista teräsholkki .
Keruusäiliö on täynnä.
 • Tyhjennä keruusäiliö .

Hävittäminen

Image alternative Hilti -työkalut, -koneet ja -laitteet on pääosin valmistettu kierrätyskelpoisista materiaaleista. Kierrätyksen edellytys on materiaalien asianmukainen lajittelu. Useissa maissa Hilti ottaa vanhat koneet ja laitteet vastaan kierrätystä ja hävitystä varten. Lisätietoja saat Hilti -huollosta tai -edustajalta.
Image alternative
 • Älä hävitä sähkötyökaluja, elektronisia laitteita ja akkuja tavallisen sekajätteen mukana!

RoHS (vaarallisten aineiden käytön rajoittamisen direktiivi)

Vaarallisten aineiden taulukon löydät seuraavasta linkistä: qr.hilti.com/r9615527.
Linkki RoHS-taulukkoon on tämän dokumentaation lopussa QR-koodina.

Valmistajan myöntämä takuu

 • Jos sinulla on takuuehtoihin liittyviä kysymyksiä, ota yhteys paikalliseen Hilti -edustajaan.
Image alternative
Image alternative