Kieli

TE 3000-AVR

Alkuperäiset ohjeet

Dokumentaation tiedot

Tästä dokumentaatiosta

 • Lue ehdottomasti tämä dokumentaatio ennen tuotteen käyttöönottoa. Se on turvallisen työnteon ja tuotteen ongelmattoman käsittelyn perusedellytys.
 • Noudata tässä dokumentaatiossa ja tuotteessa olevia turvallisuus- ja varoitushuomautuksia.
 • Säilytä käyttöohje aina tuotteen yhteydessä ja varmista, että käyttöohje on mukana, kun luovutat tuotteen toiselle henkilölle.

Merkkien selitykset

Varoitushuomautukset

Varoitushuomautukset varoittavat tuotteen käyttöön liittyvistä vaaroista. Seuraavia varoitustekstejä käytetään:
VAKAVA VAARA
VAKAVA VAARA !
 • Varoittaa uhkaavasta vaaratilanteesta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai jopa kuolema.
VAARA
VAARA !
 • Varoittaa mahdollisesta vaarasta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai kuolema.
VAROITUS
HUOMIO !
 • Varoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, josta voi seurata loukkaantuminen tai aineellinen vahinko.

Symbolit dokumentaatiossa

Tässä dokumentaatiossa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Lue käyttöohje ennen käyttämistä
Image alternative Toimintaohjeita ja muuta hyödyllistä tietoa
Image alternative Kierrätyskelpoisten materiaalien käsittely
Image alternative Älä hävitä sähkölaitteita ja akkuja tavallisen sekajätteen mukana

Symbolit kuvissa

Kuvissa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Nämä numerot viittaavat vastaavaan kuvaan tämän käyttöohjeen alussa
Image alternative Numerointi kertoo työvaiheiden järjestyksen kuvissa ja saattaa poiketa numeroinnista tekstissä
Image alternative Kohtanumeroita käytetään kuvassa Yleiskuva , ja ne viittaavat kuvatekstien numerointiin kappaleessa Tuoteyhteenveto
Image alternative Tämän merkin tarkoitus on kiinnittää erityinen huomiosi tuotteen käyttöön ja käsittelyyn.

Symbolit tuotteessa

Symbolit tuotteessa

Tuotteessa voidaan käyttää seuraavia symboleita:
Image alternative Suojausluokka II (kaksinkertainen eristys)
Image alternative Nosturilla kuljettaminen kielletty
Image alternative Langaton tiedonsiirto

Tuotetiedot

Image alternative -tuotteet on tarkoitettu ammattikäyttöön, ja niitä saa käyttää, huoltaa tai korjata vain valtuutettu, koulutettu henkilö. Käyttäjän pitää olla hyvin perillä käyttöön liittyvistä vaaroista. Tuote ja sen varusteet saattavat aiheuttaa vaaratilanteita, jos kokemattomat henkilöt käyttävät tuotetta ohjeiden vastaisesti tai muutoin asiattomasti.
Tyyppimerkinnän ja sarjanumeron löydät tyyppikilvestä.
 • Kirjoita sarjanumero oheiseen taulukkoon. Tuotteen tiedot tarvitaan, jos esität kysymyksiä myynti- tai huoltoedustajallemme.
  Tuotetiedot
  Piikkausvasara
  TE 3000‑AVR
  Sukupolvi
  03
  Sarjanumero

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Image alternative
Vakuutamme, että tässä kuvattu tuote täyttää voimassa olevien direktiivien ja standardien vaatimukset. Kuva vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on tämän dokumentaation lopussa.
Tekninen dokumentaatio löytyy tästä:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Turvallisuus

Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvallisuusohjeet

Image alternative VAKAVA VAARA Lue kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet, selostukset ja tekniset tiedot, jotka liittyvät tähän sähkötyökaluun. Seuraavien ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet huolellisesti vastaisen varalle.
Turvallisuusohjeissa käytetty käsite ”sähkötyökalu” tarkoittaa verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja (joissa verkkojohto) ja akkukäyttöisiä sähkötyökaluja (joissa ei verkkojohtoa).
Työpaikan turvallisuus
 • Pidä työskentelyalue siistinä ja hyvin valaistuna. Työpaikan epäjärjestys ja valaisemattomat työalueet voivat johtaa tapaturmiin.
 • Älä käytä sähkötyökalua räjähdysalttiissa ympäristössä, jossa on syttyvää nestettä, kaasua tai pölyä. Sähkötyökalut synnyttävät kipinöitä, jotka saattavat sytyttää pölyn tai höyryt.
 • Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua käyttäessäsi. Voit menettää koneen hallinnan huomiosi suuntautuessa muualle.
Sähköturvallisuus
 • Sähkötyökalun pistokkeen pitää sopia pistorasiaan. Pistoketta ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä pistorasia-adaptereita suojamaadotettujen sähkötyökalujen yhteydessä. Alkuperäisessä kunnossa olevat pistokkeet ja sopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.
 • Vältä koskettamasta sähköä johtaviin pintoihin kuten putkiin, pattereihin, liesiin ja jääkaappeihin. Sähköiskun vaara kasvaa, jos kehosi maadottuu.
 • Älä aseta sähkötyökalua alttiiksi sateelle tai kosteudelle. Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään lisää sähköiskun vaaraa.
 • Älä kanna tai ripusta sähkötyökalua verkkojohdostaan äläkä vedä pistoketta irti pistorasiasta johdosta vetämällä. Pidä johto loitolla kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista ja liikkuvista osista. Vahingoittuneet tai toisiinsa kietoutuneet johdot lisäävät sähköiskun vaaraa.
 • Kun käytät sähkötyökalua ulkona, käytä ainoastaan ulkokäyttöön soveltuvia jatkojohtoja. Ulkokäyttöön soveltuvan jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
 • Jos sähkötyökalua on välttämätöntä käyttää kosteassa ympäristössä, käytä vikavirtasuojakytkintä. Vikavirtasuojakytkimen käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
Henkilöturvallisuus
 • Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja noudata tervettä järkeä sähkötyökalua käyttäessäsi. Älä käytä sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Sähkötyökalua käytettäessä hetkellinenkin varomattomuus saattaa aiheuttaa vakavia vammoja.
 • Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita ja aina suojalaseja. Henkilökohtaiset suojavarusteet, kuten hengityssuojain, luistamattomat turvajalkineet, kypärä ja kuulosuojaimet, pienentävät oikein käytettyinä loukkaantumisriskiä sähkötyökalun käyttötilanteesta riippuen.
 • Varo tahatonta käynnistämistä. Varmista, että sähkötyökalu on kytketty pois päältä, ennen kuin liität sen verkkovirtaan ja/tai liität siihen akun, otat sen käteesi tai kannat sitä. Jos kannat sähkötyökalua sormi käyttökytkimellä tai liität pistokkeen pistorasiaan käyttökytkimen ollessa käyntiasennossa, altistat itsesi onnettomuuksille.
 • Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvitaltat, ennen kuin käynnistät sähkötyökalun. Työkalu tai avain, joka sijaitsee koneen pyörivässä osassa, saattaa johtaa loukkaantumiseen.
 • Vältä vaikeita työskentelyasentoja. Varmista aina tukeva seisoma-asento ja tasapaino. Siten voit paremmin hallita sähkötyökalua odottamattomissa tilanteissa.
 • Käytä työhösi soveltuvia vaatteita. Älä käytä löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet loitolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet, korut ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
 • Jos pölynpoisto- ja keräilylaitteita voidaan asentaa, sinun on tarkastettava, että ne on liitetty oikein ja että niitä käytetään oikealla tavalla. Pölynpoistovarustuksen käyttö vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
 • Älä tuudittaudu virheelliseen turvallisuuden tunteeseen äläkä laiminlyö sähkötyökaluja koskevia turvallisuusohjeita silloinkaan, kun mielestäsi jo olet kokenut sähkötyökalun käyttäjä. Harkitsematon ja huolimaton toiminta voi sekunnin murto-osissa johtaa vakaviin loukkaantumisiin.
Sähkötyökalun käyttö ja käsittely
 • Älä ylikuormita konetta. Käytä kyseiseen työhön tarkoitettua sähkötyökalua. Sopivaa sähkötyökalua käyttäen työskentelet paremmin ja varmemmin tehoalueella, jolle sähkötyökalu on tarkoitettu.
 • Älä käytä sähkötyökalua, jonka käyttökytkin ei toimi. Sähkötyökalu, jota ei enää voida käynnistää ja pysäyttää käyttökytkimellä, on vaarallinen ja se täytyy korjata.
 • Irrota pistoke pistorasiasta ja/tai irrota akku ennen kuin muutat säätöjä, vaihdat terää tai lisävarusteita ja kun lopetat koneen käyttämisen. Tämä turvatoimenpide estää sähkötyökalun tahattoman käynnistysriskin.
 • Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun niitä ei käytetä. Älä anna toisten henkilöiden käyttää konetta, elleivät he ole perehtyneet sen käyttöön ja lukeneet käyttöohjeita. Sähkötyökalut ovat vaarallisia, jos niitä käyttävät kokemattomat henkilöt.
 • Hoida sähkötyökaluja ja niiden varusteita huolella. Tarkasta, että liikkuvat osat toimivat moitteettomasti eivätkä ole puristuksissa, ja tarkasta myös, ettei sähkötyökalussa ole murtuneita tai vaurioituneita osia, jotka saattaisivat haitata sen toimintaa. Korjauta vaurioituneet osat ennen koneen käyttämistä. Usein loukkaantumisten ja tapaturmien syynä on sähkötyökalujen laiminlyöty huolto.
 • Pidä terät terävinä ja puhtaina. Huolella hoidetut terät, joiden leikkausreunat ovat teräviä, eivät jumitu herkästi, ja niillä työnteko on kevyempää.
 • Käytä sähkötyökalua, lisävarusteita ja tarvikkeita, teriä jne. niiden käyttöohjeiden mukaisesti. Ota tällöin työolosuhteet ja suoritettava työtehtävä huomioon. Sähkötyökalun käyttö muuhun kuin sille tarkoitettuun käyttöön saattaa johtaa vaarallisiin tilanteisiin.
 • Pidä käsikahvat ja tartuntapinnat kuivina, puhtaina, öljyttöminä ja rasvattomina. Jos käsikahvat tai tartuntapinnat ovat liukkaat, sähkötyökalun turvallinen käyttö ja hallinta voi yllättävissä tilanteissa olla mahdotonta.
Huolto
 • Anna koulutettujen ammattihenkilöiden korjata sähkötyökalusi ja hyväksy korjauksiin vain alkuperäisiä varaosia. Siten varmistat, että sähkötyökalu säilyy turvallisena.

Poravasaroita koskevat turvallisuusohjeet

Turvallisuusohjeet kaikkiin töihin
 • Käytä kuulosuojaimia. Melu saattaa heikentää kuuloasi.
 • Käytä koneen mukana toimitettuja lisäkäsikahvoja. Koneen hallinnan menettäminen saattaa aiheuttaa loukkaantumisia.
 • Pidä koneesta kiinni vain sen eristetyistä kahvapinnoista, jos teet työtä, jossa sähkötyökalun terä saattaa osua rakenteen sisällä olevaan virtajohtoon tai koneen verkkojohtoon. Jos terä osuu virtajohtoon, koneen metalliosiin saattaa johtua virta, jolloin saatat saada sähköiskun.

Muut turvallisuusohjeet

Henkilöturvallisuus
 • Käytä vain tuotetta, joka on teknisesti moitteettomassa kunnossa.
 • Älä koskaan tee tuotteeseen minkäänlaisia muutoksia.
 • Kun teet reikiä, varmista työstettävän kohdan taustapuoli. Putoamaan tai sinkoutumaan pääsevät palaset voivat aiheuttaa muille vammoja.
 • Varmista, että sivukahva on kiinnitetty oikein ja kunnolla kiinni. Pidä tuotteesta aina kiinni käsikahvoista molemmin. Pidä käsikahvat kuivina, puhtaina, öljyttöminä ja rasvattomina.
 • Käytä tässä tuotteessa vain Hilti -piikkausteriä, joissa on TE-H-kiinnityspää.
 • Vaihda piikkausterä vain kun tuote on vaaka-asennossa, älä koskaan jos tuote on pystyasennossa.
 • Laita piikkausterä istukkaan niin pitkälle, että terä kuultavasti naksahtaen lukittuu eikä keltainen varoitusrengas enää ole näkyvissä.
 • Tarkasta piikkausterän kunnollinen paikalleen lukittuminen. HUOMIO: Huonosti kiinnitetty piikkausterä voi yllättäen aiheuttaa vaarallisia tilanteita!
 • Käynnistä tämä tuote vain työskentelyasennossa, älä kuljetusasennossa!
 • Pidä työssäsi taukoja, joiden aikana tee sormivoimisteluliikkeitä varmistaaksesi sormiesi hyvän verenkierron. Pitempään jatkuva työnteko saattaa tärinän vuoksi aiheuttaa verenkiertohäiriöitä tai sormien, käsien ja ranteiden hermokipuja.
 • Tuotetta ei ole tarkoitettu lasten tai vajaakykyisten henkilöiden käyttöön tai tuotteen käyttöön opastamattomien henkilöiden käyttöön.
 • Älä jätä konetta lasten ulottuville.
 • Selvitä työssä syntyvän pölyn vaarallisuus ennen työn aloittamista. Käytä rakennustyömaakäyttöön hyväksyttyä pölynimuria, joka täyttää viralliset pölysuojaluokitusmääräykset.
 • Käytä mahdollisuuksien mukaan pölynpoistovarustusta ja liikuteltavaa pölynpoistolaitetta. Tiettyjen materiaalien kuten lyijypitoisen maalin, joidenkin puulajien, kvartsia sisältävän betonin / muurauksen / kivetyksen ja mineraalien sekä metallien pölyt voivat olla terveydelle vaarallisia.
 • Varmista työpisteen hyvä tuuletus ja tarvittaessa käytä hengityssuojainta, joka soveltuu kyseessä olevalla pölylle. Pölyjen ihokosketus tai hengittäminen saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita ja/tai hengitystiesairauksia koneen käyttäjälle tai lähellä oleville henkilöille. Tietyt pölyt kuten tammen tai pyökin pöly on luokiteltu syöpää aiheuttaviksi, erityisesti jos niihin liittyy puunkäsittelyn lisäaineita (kromaatti, puunsuoja-aineet). Asbestia sisältäviä materiaaleja saavat työstää vain erikoiskoulutetut henkilöt.
Sähköturvallisuus
 • Tarkasta ennen työn aloittamista, onko työskentelyalueella rakenteiden sisälle asennettuja sähköjohtoja tai kaasu- ja vesiputkia. Koneen ulkopinnan metalliosista saatat saada sähköiskun, jos vahingossa osut sähköjohtoon.
 • Tarkasta tämän tuotteen verkkojohdon kunto säännöllisesti, ja jos havaitset vaurioita, vaihdata verkkojohto erikoiskorjaamossa. Jos sähkötyökalun liitäntäjohto on vaurioitunut, sen tilalle on vaihdettava erityisesti tähän käyttöön tarkoitettu ja hyväksytty johto; näitä johtoja on saatavana huolto-organisaation kautta. Tarkasta jatkojohdon kunto säännöllisesti, ja vaihda johto, jos havaitset vaurioita. Jos verkkojohto tai jatkojohto vaurioituu työskentelyn aikana, älä kosketa johtoa. Irrota verkkopistoke verkkopistorasiasta. Vaurioituneet liitäntäjohdot ja jatkojohdot aiheuttavat vakavan sähköiskun vaaran.
 • Tarkastuta likaantunut tuote säännöllisin välein Hilti -huollossa, jos usein työstät sähköä johtavia materiaaleja. Koneen pintaan kertynyt pöly, etenkin sähköä johtavien materiaalien pöly, tai kosteus saattavat epäsuotuisissa tilanteissa aiheuttaa sähköiskun.
 • Jos virransaanti katkeaa, kytke sähkötyökalu pois päältä ja irrota pistoke verkkopistorasiasta. Näin estät tuotteen vahingossa käynnistymisen, kun virransaanti palautuu.

Kuvaus

Tuoteyhteenveto

Image alternative
 1. Käsikahva ja käyttökytkin
 2. Huoltotarpeen merkkivalo
 3. Kantokahva
 4. Käsikahva
 5. Verkkojohdon pistokeliitäntä
 6. Verkkojohto jossa koodattu pistoke
 7. Jäähdytysilmaraot
 8. Istukka

Kuljetusvaunun yhteenveto

Image alternative
 1. Kahva
 2. Kuormavarmistin
 3. Lukituskaari
 4. Työkalujen (piikkausterien) teline
 5. Pyörät
 6. Pyörälukko (levy, sokka)
 7. Koneen kiinnitystappi
 8. Kantokahva

Tarkoituksenmukainen käyttö

Kuvattu tuote on käsiohjattava piikkausvasara, jossa on 28 mm:n kuusiokantaistukka. Se on tarkoitettu betonin, tiilen, muurauksen ja asvaltin piikkaustöihin. Muita käyttötarkoituksia ovat junttaaminen ja kaivaminen.

 • Koneen saa liittää vain verkkovirtaan, jonka jännite ja taajuus vastaavat koneen tyyppikilvessä olevia tietoja.

Mahdollinen väärä käyttö

Tämä tuote ei sovellu terveydelle vaarallisten materiaalien työstöön.
Tämä tuote ei sovellu kosteassa ympäristössä käytettäväksi.

Huoltotarpeen merkkivalo

Piikkausvasarassa on huoltotarpeen merkkivalo.
Tila
Merkitys
Huoltotarpeen merkkivalo palaa punaisena.
 • Käyttöajan perusteella huolto on tullut ajankohtaiseksi. Vie tuote Hilti -huoltoon.
 • Tuotteessa vaurio. Vie tuote Hilti -huoltoon.
Huoltotarpeen merkkivalo vilkkuu punaisena.
 • Hetkellinen vika. Odota 10 sekuntia, kunnes vilkkuminen loppuu.
 • Jos vilkkuminen ei 10 sekunnin kuluessa lopu, irrota verkkopistoke ja odota 2 minuuttia.
 • Jos vilkkuminen ei lopu, vie tuote Hilti -huoltoon.
Käyttövalmiuden merkkivalo vilkkuu vihreänä.
 • Ylikuumentumissuoja.
 • Anna tuotteen jäähtyä.
Käyttövalmiuden merkkivalo palaa vihreänä.
Tuote on käyttövalmis.
Vie tuote ajoissa Hilti -huoltoon. Siten se pysyy aina käyttövalmiina.

Active Vibration Reduction

Tuotteessa on Active Vibration Reduction (AVR) -järjestelmä, joka merkittävästi vähentää tärinää.

Toimituksen sisältö

Piikkausvasara, käyttöohje, rasvaa.
Kuljetusvaunu on saatavissa lisävarusteena.
Muita tälle tuotteelle hyväksyttyjä järjestelmätuotteita löydät Hilti Store -liikkeestä tai nettiosoitteesta: www.hilti.group

Tekniset tiedot

Nimellisjännitteen, nimellisvirran, verkkovirran taajuuden ja/tai nimellisottotehon näet maakohtaisesta tyyppikilvestä.
Jos konetta käytetään generaattoriin tai muuntajaan liitettynä, generaattorin tai muuntajan antotehon pitää olla vähintään kaksi kertaa niin suuri kuin koneen tyyppikilpeen merkitty nimellisottoteho. Muuntajan tai generaattorin käyttöjännitteen pitää aina olla rajoissa +5 % ja -15 % koneen nimellisjännitteestä.

TE 3000‑AVR
Paino EPTA 01 mukaan
27,1 kg
Yhden iskun energia EPTA mukaan
85 J
Varastointilämpötila
−20 ℃ …70 ℃
Ympäristön lämpötila käytettäessä
−20 ℃ …55 ℃

Melutiedot ja tärinäarvot EN 60745 mukaan

Tässä käyttöohjeessa annetut äänenpaine- ja tärinäarvot on mitattu standardoitujen mittausmenetelmien mukaisesti, ja näitä arvoja voidaan käyttää sähkötyökalujen vertailussa. Ne soveltuvat myös altistumisten tilapäiseen arviointiin. Annetut arvot koskevat sähkötyökalun pääasiallisia käyttötarkoituksia. Jos sähkötyökalua kuitenkin käytetään muihin tarkoituksiin, poikkeavia työkaluja tai teriä käyttäen tai puutteellisesti huollettuna, arvot voivat poiketa tässä ilmoitetuista. Tämä saattaa merkittävästi lisätä altistumista koko työskentelyajan aikana. Altistumisia tarkasti arvioitaessa on otettava huomioon myös ne ajat, jolloin kone on kytketty pois päältä tai jolloin kone on päällä, mutta sillä ei tehdä varsinaista työtä. Tämä saattaa merkittävästi vähentää altistumista koko työskentelyajan aikana. Käyttäjän suojaamiseksi melun ja/tai tärinän vaikutukselta ryhdy tarpeellisiin turvatoimenpiteisiin kuten: Sähkötyökalun ja siihen kiinnitettävien työkaluterien huolto, käsien lämpimänä pitäminen, työtehtävien organisointi.
Melutiedot
Äänitehotaso (LWA)
106 dB(A)
Äänitehotason epävarmuus (KWA)
3 dB(A)
Äänenpainetaso (LpA)
95 dB(A)
Äänenpainetason epävarmuus (KpA)
3 dB(A)
Tärinäarvot
Piikkaaminen (ah, Cheq)
6,9 m/s²
Epävarmuus (K)
1,5 m/s²

Jatkojohdon käyttö

VAARA
Johdon vaurion aiheuttama vaara! Jos verkkojohto tai jatkojohto vaurioituu käytön aikana, älä kosketa johtoa. Irrota verkkopistoke verkkopistorasiasta.
 • Tarkasta verkkojohdon kunto säännöllisesti, ja jos havaitset vaurioita, vaihdata verkkojohto erikoiskorjaamossa.
 • Käytä vain käyttötarkoitukseen hyväksyttyjä jatkojohtoja, joiden poikkipinta-ala on riittävä. Muutoin koneen teho voi olla normaalia heikompi ja johto saattaa ylikuumentua.
 • Tarkasta jatkojohdon mahdolliset vauriot säännöllisin välein.
 • Vaihda vaurioitunut jatkojohto.
 • Jos työskentelet ulkona, käytä vain ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa.
Johdon suositeltu minimipoikkipinta-ala ja sallittu maksimipituus löytyvät tämän dokumentaation lopusta QR-koodina.

Työkohteen valmistelu

VAROITUS
Loukkaantumisvaara! Tuotteen käynnistyminen vahingossa.
 • Irrota pistoke verkkopistorasiasta, ennen kuin muutat koneen säätöjä tai vaihdat lisävarusteosia.
Noudata tässä dokumentaatiossa ja tuotteessa olevia turvallisuus- ja varoitushuomautuksia.

Työkaluterä

Käytä tässä tuotteessa vain Hilti -piikkausteriä, joissa on TE-H -kiinnityspää.
Muut piikkausterät eivät lukitu kunnolla paikalleen, ja työkaluterälukituksen keltainen varoitusrengas jää näkyviin. Se ilmaisee, ettei työkaluterä sovellu tähän piikkausvasaraan!
Image alternative
 • Aina ennen käyttöä varmista, ettei työkaluterälukituksen keltainen varoitusrengas enää ole näkyvissä.

Työkaluterän kiinnitys

Aina ennen käyttöä tarkasta työkaluterän mahdolliset vauriot sekä epätasainen kuluminen ja tarvittaessa vaihda työkaluterä.
Image alternative
 1. Rasvaa työkaluterän istukkapää kevyesti.
 2. Laita TE-H -kiinnityspäällinen piikkausterä istukkaan niin pitkälle, että terä kuultavasti naksahtaen lukittuu eikä keltainen varoitusrengas enää ole näkyvissä.
 3. Tarkasta työkaluterän kunnollinen lukittuminen vetämällä työkaluterästä.
  Käytä vain alkuperäistä Hilti -rasvaa. Soveltumattoman rasvan käyttö voi vaurioittaa tuotetta.

Irrotettavan verkkojohdon liittäminen

Image alternative
VAROITUS
Loukkaantumisvaara Likaantuneiden liittimien aiheuttama vuotovirtavaara.
 • Irrotettavan sähköpistokkeen saa liittää sähkötyökaluun vain, kun pistoke on puhdas, kuiva ja jännitteetön.
 1. Työnnä koodattu, irrotettava sähköpistoke koneeseen vasteeseen saakka siten, että kuulet lukittumisen.
 2. Liitä pistoke verkkopistorasiaan.
  Hilti suosittaa, että irrotettava verkkojohto pidetään aina kiinni työkalussa. Irrotettava verkkojohto on tarpeen irrottaa vain, jos se on murtunut/vaurioitunut.

Työskentely

VAARA
Johdon vaurion aiheuttama vaara! Jos koneen verkkojohto tai jatkojohto vaurioituu käytön aikana, irrota heti kone ja sen johto verkkovirrasta. Älä kosketa vaurioitunutta kohtaa!
 • Tarkasta kaikki liitäntäjohdot säännöllisesti. Vaihda vaurioitunut jatkojohto. Vaihdata vaurioituneet verkkojohdot erikoiskorjaamossa.
Suositamme, että käytät vikavirtasuojakatkaisinta (RCD), jonka laukaisuvirta on enintään 30 mA.

Piikkausvasaran käynnistys

Image alternative
 1. Paina käsikahva ja käyttökytkin yhdessä pohjaan.
  • Piikkausvasara käynnistyy.
 2. Pidä työnteon aikana käyttökytkin painettuna.
  • Lisäksi voit käsikahvaa painamalla ohjata koneen tehoa.
  Jos tauko kestää yli minuutin, kone palautuu alkutilanteeseen. Uudelleen käynnistämiseksi sinun on taas painettava käsikahvaa ja käyttökytkintä.

Piikkaaminen

Piikkaustyökalun voi kiinnittää 6 eri asentoon (60°:n välein). Näin latta- ja muotopiikkaustyökalun saa kiinnitettyä aina työn kannalta sopivimpaan asentoon.
Image alternative
 1. Liitä verkkopistoke verkkopistorasiaan.
 2. Aseta piikkausterä noin 80-100 mm:n (3¹⁄₈" - 4") päähän reunasta.
 3. Paina käsikahva ja käyttökytkin pohjaan.
 4. Aloita piikkaaminen piikkausterä 90°:n kulmassa betonin pintaan nähden ja suuntaa kärki reunaa kohti. Käännä sitten kulmaa suuntaan 70‒80° ja murra materiaali irti.
  • Jos piikattavassa materiaalissa on raudoitusta, ohjaa piikkausterä aina materiaalin reunaa vasten, älä raudoitusta vasten.
  Käyttö alhaisissa lämpötiloissa:
  Koneen iskumekanismi vaatii toimiakseen tietyn minimilämpötilan. Jotta se saavutetaan, laske kone hetkeksi alustalle ja anna koneen käydä hetki tyhjäkäyntiä. Tarvittaessa toista tämä, kunnes iskumekanismi toimii.

Työkaluterän irrotus

VAARA
Loukkaantumisvaara Terä kuumenee käytössä ja siinä saattaa olla teräviä reunoja.
 • Käytä terän vaihdossa suojakäsineitä.
Image alternative
 1. Irrota pistoke verkkopistorasiasta.
 2. Vedä työkaluterän lukitsin taaksepäin vasteeseen saakka.
 3. Irrota työkaluterä.
 4. Image alternative HUOMIO! Älä laske kuumaa työkalua herkästi syttyvien materiaalien päälle.

Irrotettavan verkkojohdon irrotus sähkötyökalusta

 1. Irrota pistoke verkkopistorasiasta.
 2. Paina lukituspainiketta ja vedä koodattu, irrotettava sähköpistoke irti.
 3. Vedä verkkojohto irti koneesta.
  Hilti suosittaa, että irrotettava verkkojohto pidetään aina kiinni työkalussa. Irrotettava verkkojohto on tarpeen irrottaa vain, jos se on murtunut/vaurioitunut.

Huolto, hoito ja kunnossapito

VAARA
Sähköiskun vaara! Hoito- ja kunnostustöiden suorittaminen pistoke pistorasiaan liitettynä voi johtaa vakaviin loukkaantumisiin ja palovammoihin.
 • Irrota pistoke verkkopistorasiasta aina ennen hoito- ja kunnostustöitä!
Huolto ja hoito
 • Poista pinttynyt lika varovasti.
 • Puhdista jäähdytysilmaraot varovasti kuivalla harjalla.
 • Käytä kotelon puhdistamiseen vain kevyesti kostutettua kangasta. Älä käytä silikonia sisältäviä hoitoaineita, sillä ne voivat vaurioittaa muoviosia.
Kunnossapito
VAARA
Sähköiskun aiheuttama vaara! Sähköosien asiantuntemattomat korjaukset voivat aiheuttaa vakavia loukkaantumisia ja palovammoja.
 • Sähköosien korjaustyöt saa tehdä ainoastaan valtuutettu sähköasentaja.
 • Tarkasta säännöllisin välein kaikkien näkyvien osien mahdolliset vauriot ja käyttöelementtien moitteeton toiminta.
 • Jos havaitset vaurioita ja / tai toteat toimintahäiriöitä, älä käytä tuotetta. Korjauta heti Hilti -huollossa.
 • Hoito- ja kunnostustöiden jälkeen kiinnitä kaikki suojalaitteet ja tarkasta niiden toiminta.
Käyttöturvallisuuden varmistamiseksi käytä vain alkuperäisiä varaosia ja käyttömateriaaleja. Tälle tuotteelle hyväksyttyjä varaosia, kulutusmateriaaleja ja lisävarusteita löydät Hilti Store -liikkeestä tai osoitteesta: www.hilti.group .

Kuljetus ja varastointi

Kuljettaminen
 • Älä kuljeta tätä tuotetta työkaluterä kiinnitettynä.
 • Kuljetuksen aikana varmista tukeva ja varma pystyssä pysyminen.
 • Tarkasta aina kuljettamisen jälkeen kaikkien näkyvien osien mahdolliset vauriot ja käyttöelementtien moitteeton toiminta.
Varastointi
 • Varastoi tämä tuote aina pistoke verkkopistorasiasta irrotettuna.
 • Varastoi tämä tuote kuivassa paikassa sekä lasten ja asiattomien henkilöiden ulottumattomissa.
 • Pitkän varastoinnin jälkeen tarkasta kaikkien näkyvien osien mahdolliset vauriot ja käyttöelementtien moitteeton toiminta.

Kuljettaminen kuljetusvaunulla

VAARA
Suuren painon aiheuttama loukkaantumisvaara Piikkausvasara on painava.
 • Käytä kuljettamiseen mahdollisuuksien mukaan aina kuljetusvaunua. Jos kuljetusvaunua ei ole käytettävissä, koneen kuljettamiseen tarvitaan aina kaksi henkilöä.
Älä jätä kuljetusvaunua kaltevalle pinnalle.
Varmista, että kuljetusvaunu pysyy turvallisesti pystyssä.
Varmista kuljetusreittien turvallisuus.
 1. Laita piikkausvasara kiinnitystappiin kuljetusvaunussa.
 2. Varmista kiinnityskaarella piikkausvasaran pysyminen paikallaan.
 3. Aseta piikkausterä terien kannattimeen siten, että se lukittuu paikalleen.

Apua häiriötilanteisiin

Häiriöissä, joita ei ole kuvattu tässä taulukossa tai joita et itse pysty poistamaan, ota yhteys Hilti -huoltoon.

Vianmääritys

Häiriö
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Piikkausvasara ei käynnisty.
Elektroniikan perusasetus on käynnissä (kestää noin 4 sekuntia pistokkeen liittämisen jälkeen)
 • Kytke kone pois päältä ja takaisin päälle.
Katkos verkkojännitteen saannissa
 • Liitä toinen sähkötyökalu ja tarkasta toimiiko se.
Elektroninen käynnistyksenesto on kytkeytynyt päälle virran katkeamisen seurauksena
 • Kytke kone pois päältä ja takaisin päälle.
Generaattori Sleep Mode -tilassa
 • Kuormita generaattoria toisella kuluttimella (esimerkiksi työmaalampulla). Kytke kone sitten pois päältä ja takaisin päälle.
Irrotettava verkkojohto ei ole kunnolla kiinni
 • Liitä irrotettava verkkojohto oikein sähkötyökaluun.
Huoltotarpeen merkkivalo palaa punaisena.
Vaurio koneessa tai käyttöajan perusteella huolto on tullut ajankohtaiseksi
 • Korjauta tuote aina vain Hilti -huollossa.
Huoltotarpeen merkkivalo vilkkuu punaisena.
Hetkellinen vika
 • Odota 10 sekuntia, kunnes vilkkuminen loppuu.
 • Jos vilkkuminen ei 10 sekunnin kuluessa lopu, irrota verkkopistoke ja odota kaksi minuuttia.
 • Jos vilkkuminen ei lopu, vie tuote Hilti -huoltoon.
Tuleva jännite on liian suuri
 • Vaihda pistorasiaa. Tarkasta verkkovirta.
Käyttövalmiuden merkkivalo vilkkuu vihreänä.
Ylikuumentumissuoja
 • Anna tuotteen jäähtyä.
 • Puhdista jäähdytysilmaraot. Käyttö tyhjäkäynnillä on vielä mahdollista.
Ei iskua.
Kone liian kylmä
 • Aseta piikkausvasara pintaa vasten ja anna käydä tyhjäkäyntiä. Tarvittaessa toista tämä, kunnes iskumekanismi toimii.
Piikkausvasara iskee selvästi harvemmin.
Tyhjä isku (piikkausterä ei iske kovaan materiaaliin)
 • Vapauta käyttökytkin ja käynnistä kone uudelleen, tai:
 • Paina käyttökytkin painettuna myös käsikahva täysin pohjaan.
Piikkausvasara ei käynnisty tai kytkeytyy käytön aikana pois päältä.
Jatkojohto liian pitkä ja / tai sen poikkipinta-ala on liian pieni
 • Käytä jatkojohtoa, jonka pituus on sallittu ja / tai poikkipinta-ala on riittävä.

Hävittäminen

Image alternative Hilti -työkalut, -koneet ja -laitteet on pääosin valmistettu kierrätyskelpoisista materiaaleista. Kierrätyksen edellytys on materiaalien asianmukainen lajittelu. Useissa maissa Hilti ottaa vanhat koneet ja laitteet vastaan kierrätystä ja hävitystä varten. Lisätietoja saat Hilti -huollosta tai -edustajalta.
Image alternative
 • Älä hävitä sähkötyökaluja, elektronisia laitteita ja akkuja tavallisen sekajätteen mukana!

RoHS (vaarallisten aineiden käytön rajoittamisen direktiivi)

Image alternative
Vaarallisten aineiden taulukon löydät seuraavasta linkistä: qr.hilti.com/r11668382.
Linkki RoHS-taulukkoon on tämän dokumentaation lopussa QR-koodina.

Valmistajan myöntämä takuu

 • Jos sinulla on takuuehtoihin liittyviä kysymyksiä, ota yhteys paikalliseen Hilti -edustajaan.