Kieli

POA 116

Alkuperäiset ohjeet

Dokumentaation tiedot

Tästä dokumentaatiosta

 • Lue ehdottomasti tämä dokumentaatio ennen tuotteen käyttöönottoa. Se on turvallisen työnteon ja tuotteen ongelmattoman käsittelyn perusedellytys.
 • Noudata tässä dokumentaatiossa ja tuotteessa olevia turvallisuus- ja varoitushuomautuksia.
 • Säilytä käyttöohje aina tuotteen yhteydessä ja varmista, että käyttöohje on mukana, kun luovutat tuotteen toiselle henkilölle.

Merkkien selitykset

Varoitushuomautukset

Varoitushuomautukset varoittavat tuotteen käyttöön liittyvistä vaaroista. Seuraavia varoitustekstejä käytetään:
VAKAVA VAARA
VAKAVA VAARA !
 • Varoittaa uhkaavasta vaaratilanteesta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai jopa kuolema.
VAARA
VAARA !
 • Varoittaa mahdollisesta vaarasta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai kuolema.
VAROITUS
VAROITUS !
 • Varoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, josta voi seurata loukkaantuminen tai aineellinen vahinko.

Symbolit dokumentaatiossa

Tässä dokumentaatiossa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Lue käyttöohje ennen käyttämistä
Image alternative Toimintaohjeita ja muuta hyödyllistä tietoa
Image alternative Kierrätyskelpoisten materiaalien käsittely
Image alternative Älä hävitä sähkölaitteita ja akkuja tavallisen sekajätteen mukana

Symbolit kuvissa

Kuvissa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Nämä numerot viittaavat vastaavaan kuvaan tämän käyttöohjeen alussa
Image alternative Numerointi kertoo työvaiheiden järjestyksen kuvissa ja saattaa poiketa numeroinnista tekstissä
Image alternative Kohtanumeroita käytetään kuvassa Yleiskuva , ja ne viittaavat kuvatekstien numerointiin kappaleessa Tuoteyhteenveto
Image alternative Tämän merkin tarkoitus on kiinnittää erityinen huomiosi tuotteen käyttöön ja käsittelyyn.

Tuotekohtaiset symbolit

Symbolit tuotteessa

Tuotteessa voidaan käyttää seuraavia symboleita:
Image alternative Lue käyttöohje.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vakuutamme, että tässä kuvattu tuote täyttää voimassa olevien direktiivien ja standardien vaatimukset. Kuva vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on tämän dokumentaation lopussa.
Tekninen dokumentaatio löytyy tästä:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Tuotetiedot

Image alternative -tuotteet on tarkoitettu ammattikäyttöön, ja niitä saa käyttää, huoltaa tai korjata vain valtuutettu, koulutettu henkilö. Käyttäjän pitää olla hyvin perillä käyttöön liittyvistä vaaroista. Tuote ja sen varusteet saattavat aiheuttaa vaaratilanteita, jos kokemattomat henkilöt käyttävät tuotetta ohjeiden vastaisesti tai muutoin asiattomasti.
Tyyppimerkinnän ja sarjanumeron löydät tyyppikilvestä.
 • Kirjoita sarjanumero oheiseen taulukkoon. Tuotteen tiedot tarvitaan, jos esität kysymyksiä myynti- tai huoltoedustajallemme.
  Tuotetiedot
  Radioyhteysmoduli
  POA 116
  Sukupolvi
  01
  Sarjanumero

Turvallisuus

Turvallisuusohjeet

Yleiset turvallisuustoimenpiteet

 • Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja noudata tervettä järkeä tuotetta käyttäessäsi . Älä käytä sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Sähkötyökalua käytettäessä hetkellinenkin varomattomuus saattaa aiheuttaa vakavia vammoja.
 • Pidä työskentelyalue siistinä ja vapaana haittaavista esineistä, ja varo työskentelyalueella kulkevia verkkojohtoja. Havaitsematta jääviin verkkojohtoihin voi kompastua, mistä voi seurata loukkaantumisia ja jalustoihin kiinnitettyjen mittalaitteiden kaatumisesta aiheutuvia vaurioita.
Akkujen turvallisuus
 • Tuotteeseen ei missään tapauksessa saa tehdä minkäänlaisia muutoksia!
 • Älä koskaan käytä kierrätettyjä tai korjattuja akkuja, joita Hilti -huolto ei ole hyväksynyt.
 • Älä käytä tai lataa akkua, joka on saanut iskun, joka on pudonnut yli metrin korkeudelta tai joka on muulla tavoin vaurioitunut. Tarkasta säännöllisin välein, onko akuissa merkkejä vaurioista, esimerkiksi puristumisen, viiltojen tai pistovaurioiden seurauksena.
 • Älä käytä akkua tai akkukäyttöistä sähkötyökalua koskaan lyöntityökaluna.
 • Vältä ulos vuotavan akkunesteen joutumista silmiin ja/tai iholle!
 • Viallisesta akusta voi vuotaa nestettä, joka kostuttaa myös läheiset esineet ja pinnat. Puhdista kyseiset osat lämpimällä saippuavedellä ja vaihda vaurioituneet akut.
 • Akkuja ei saa koskaan käyttää normaalia korkeammassa lämpötilassa, kipinöiden tai avotulen lähellä. Seurauksena voi olla räjähdys.
 • Älä koske akun napoihin sormin eikä työkalujen, korujen tai muiden metallisten esineiden välityksellä. Tämä saattaa aiheuttaa oikosulkuja, sähköiskuja, palovammoja tai räjähdyksiä.
 • Älä aseta akkua alttiiksi sateelle tai kosteudelle. Sisään tunkeutunut kosteus saattaa aiheuttaa oikosulkuja, sähköiskuja, palovammoja tai räjähdyksiä.
 • Käytä vain kyseiselle akkutyypille tarkoitettuja latureita ja tuotteita. Noudata näiden käyttöohjeissa annettuja ohjeita.
 • Älä koskaan varastoi tai käytä akkua räjähdysvaarallisessa ympäristössä, jossa on syttyviä nesteitä tai kaasuja. Akun odottamaton häiriö saattaa näissä olosuhteissa aiheuttaa räjähdyksen.

Hoito, kuljetus ja varastointi

Huolto, hoito ja kunnossapito

VAARA
Loukkaantumisvaara jos akku paikallaan !
 • Irrota akku aina ennen hoito- ja kunnostustöitä!
Koneen hoito
 • Poista pinttynyt lika varovasti.

 • Puhdista jäähdytysilmaraot varovasti kuivalla harjalla.

 • Käytä kotelon puhdistamiseen vain kevyesti kostutettua kangasta. Älä käytä silikonia sisältäviä hoitoaineita, sillä ne voivat vaurioittaa muoviosia.

Koneen hoito Litiumioniakkujen hoito
 • Pidä akku puhtaana, öljyttömänä ja rasvattomana.

 • Käytä kotelon puhdistamiseen vain kevyesti kostutettua kangasta. Älä käytä silikonia sisältäviä hoitoaineita, sillä ne voivat vaurioittaa muoviosia.

 • Varo, ettei kosteutta pääse tunkeutumaan sisään.

Litiumioniakkujen hoito Kunnossapito
 • Tarkasta säännöllisin välein kaikkien näkyvien osien mahdolliset vauriot ja käyttöelementtien moitteeton toiminta.

 • Jos havaitset vaurioita ja / tai toteat toimintahäiriöitä, älä käytä tuotetta. Korjauta heti Hilti -huollossa.

 • Hoito- ja kunnostustöiden jälkeen kiinnitä kaikki suojalaitteet ja tarkasta niiden toiminta.

Käyttöturvallisuuden varmistamiseksi käytä vain alkuperäisiä varaosia ja käyttömateriaaleja. Tälle tuotteelle hyväksyttyjä varaosia, kulutusmateriaaleja ja lisävarusteita löydät Hilti Store -liikkeestä tai osoitteesta: www.hilti.group .

Kunnossapito

Varastointi ja kuivaus

 • Älä varastoi tuotetta märkänä. Anna sen kuivua ennen pakkaamista ja varastoimista.
 • Varastoi ja kuljeta tuote ja sen varusteet teknisissä tiedoissa annettuja lämpötilaraja-arvoja noudattaen.
 • Tarkasta laitteen tarkkuus tarkastusmittauksella pitkäaikaisen säilytyksen tai kuljetuksen jälkeen.

Kuljettaminen

Tuotteen lähettämistä varten eristä akut ja paristot tai irrota ne tuotteesta.
 • Kuljeta tai lähetä laite aina alkuperäisessä Hilti -pakkauksessa tai muussa vastaavanlaatuisessa pakkauksessa.

Hävittäminen

VAARA
Loukkaantumisvaara. Epäasianmukaisen hävittämisen aiheuttama vaara.
 • Laitteen/koneen ja sen varusteiden epäasianmukainen hävittäminen saattaa aiheuttaa seuraavaa: Muoviosien polttamisessa syntyy myrkyllisiä kaasuja, jotka voivat johtaa sairastumisiin. Akut ja paristot saattavat vaurioituessaan tai kuumentuessaan räjähtää, jolloin ne saattavat aiheuttaa myrkytyksen, palovammoja, syöpymisvammoja ja ympäristön saastumista. Huolimattomasti hävitetty laite/kone saattaa joutua asiattomien henkilöiden käyttöön, jotka voivat käyttää sitä väärin. He saattavat aiheuttaa vammoja itselleen tai toisille ja saastuttaa ympäristöä.
Image alternative Hilti -tuotteet on pääosin valmistettu kierrätyskelpoisista materiaaleista. Kierrätyksen edellytys on materiaalien asianmukainen lajittelu. Useissa maissa Hilti ottaa vanhat koneet ja laitteet vastaan kierrätystä ja hävitystä varten. Lisätietoja saat Hilti -huollosta tai -edustajalta.
Käytetyt sähkötyökalut on sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan EU-direktiivin ja sen maakohtaisten sovellusten mukaisesti toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen ja ohjattava ympäristöystävälliseen kierrätykseen.
Image alternative
 • Älä hävitä sähkötyökaluja tavallisen sekajätteen mukana!

FCC-ohje / IC-ohje

HUOMIO Tämä tuote on testeissä alittanut raja-arvot, jotka FCC-määräysten kappaleessa 15 vaaditaan luokan B digitaalisilta laitteilta. Näiden raja-arvojen alittamisen katsotaan olevan riittävä suoja häiritsevältä säteilyltä asuntoalueilla käytettäessä. Tämän tyyppiset tuotteet synnyttävät ja käyttävät korkeataajuuksia ja voivat myös säteillä niitä. Ne voivat siksi ohjeiden vastaisesti asennettaessa tai käytettäessä aiheuttaa radio- ja televisiovastaanoton häiriöitä.
Silti ei voida taata, ettei tiettyjen asennusten yhteydessä kuitenkin esiintyisi häiriöitä. Jos tuote aiheuttaa radio- tai televisiovastaanotossa häiriöitä, jotka voidaan määrittää kytkemällä tuote päälle ja pois päältä, käyttäjää ohjeistetaan poistamaan häiriö seuraavilla toimenpiteillä:
 • Suuntaa vastaanottoantenni uudelleen tai siirrä sen paikkaa.
 • Siirrä tuote kauemmaksi vastaanottimesta.
 • Liitä tuote toiseen pistorasiaan kuin vastaanotin.
 • Ota yhteys tuotteen jälleenmyyjään tai radio-/TV-asentajaan.
Tuotteeseen tehdyt muutokset, joihin Hilti ei ole antanut erillistä lupaa, voivat rajoittaa käyttäjän oikeutta käyttää tuotetta.
Tämä tuote vastaa vaatimuksia FCC-määräysten pykälässä 15 ja IC-vaatimuksia RSS 210.
Tuotteen käyttö riippuu seuraavista edellytyksistä:
 • Tämä tuote ei tuota haitallisia häiriöitä.
 • Tämän tuotteen pitää sietää siihen kohdistuva häiriösäteily, mukaan lukien odottamattomia toimintoja aiheuttavat häiriösäteilyt.

Valmistajan myöntämä takuu

 • Jos sinulla on takuuehtoihin liittyviä kysymyksiä, ota yhteys paikalliseen Hilti -edustajaan.
Image alternative