Kieli

VC 20M-X
VC 20L-X
VC 40M-X
VC 40L-X

Alkuperäiset ohjeet

Dokumentaation tiedot

Tästä dokumentaatiosta

 • Lue ehdottomasti tämä dokumentaatio ennen tuotteen käyttöönottoa. Se on turvallisen työnteon ja tuotteen ongelmattoman käsittelyn perusedellytys.
 • Noudata tässä dokumentaatiossa ja tuotteessa olevia turvallisuus- ja varoitushuomautuksia.
 • Säilytä käyttöohje aina tuotteen yhteydessä ja varmista, että käyttöohje on mukana, kun luovutat tuotteen toiselle henkilölle.

Merkkien selitykset

Varoitushuomautukset

Varoitushuomautukset varoittavat tuotteen käyttöön liittyvistä vaaroista. Seuraavia varoitustekstejä käytetään:
VAKAVA VAARA
VAKAVA VAARA !
 • Varoittaa uhkaavasta vaaratilanteesta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai jopa kuolema.
VAARA
VAARA !
 • Varoittaa mahdollisesta vaarasta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai kuolema.
VAROITUS
HUOMIO !
 • Varoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, josta voi seurata loukkaantuminen tai aineellinen vahinko.

Symbolit dokumentaatiossa

Dokumentaatioissamme käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Lue käyttöohje ennen käyttämistä
Image alternative Varoitus
Image alternative Toimintaohjeita ja muuta hyödyllistä tietoa
Image alternative Kierrätyskelpoisten materiaalien käsittely
Image alternative Älä hävitä sähkölaitteita ja akkuja tavallisen sekajätteen mukana

Symbolit kuvissa

Kuvissamme käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Nämä numerot viittaavat vastaavaan kuvaan tämän käyttöohjeen alussa
Image alternative Numerointi kertoo työvaiheiden järjestyksen kuvissa ja saattaa poiketa numeroinnista tekstissä
Image alternative Kohtanumeroita käytetään kuvassa Yleiskuva , ja ne viittaavat kuvatekstien numerointiin kappaleessa Tuoteyhteenveto
Image alternative Tämän merkin tarkoitus on kiinnittää erityinen huomiosi tuotteen käyttöön ja käsittelyyn.

Tuotekohtaiset symbolit

Symbolit tuotteessa

Tuotteessa voidaan käyttää seuraavia symboleita:
Image alternative Tämä laite tukee iOS- ja Android-alustojen kanssa yhteensopivaa NFC-teknologiaa.
Image alternative Jos tuotteessa on tämä, kyseinen tarkastuslaitos on sertifioinut tuotteen Yhdysvaltojen ja Kanadan markkinoille niillä voimassa olevien standardien mukaisesti.

Kieltosymbolit

Tuotteessa käytetään seuraavia kieltosymboleja:
Image alternative Nosturilla kuljettaminen kielletty

Erityiset tarrat tuotteessa

VAKAVA VAARA: Tämä imuri sisältää terveydelle vaarallisia pölyjä. Tyhjentämiset ja huoltotyöt, mukaan lukien pölypussin hävittäminen, saa tehdä vain ammattitaitoinen henkilö, joka käyttää asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta. Käytä imuria vain, jos sen suodatinjärjestelmä on täydellinen ja moitteettomasti toimiva.
Imurissa on jokin seuraavista varoitustarroista:
VC 20L-X
VC 40L-X
Varoitustarra L-imureissa:
Image alternative
Varmista, että varoitustarra on hyvin näkyvillä.
VC 20M-X
VC 40M-X
Varoitustarra L-imureissa:
Image alternative
Varmista, että varoitustarra on hyvin näkyvillä.

Tuotetiedot

Hilti -tuotteet on tarkoitettu ammattikäyttöön, ja niitä saa käyttää, huoltaa tai korjata vain valtuutettu, koulutettu henkilö. Käyttäjän pitää olla hyvin perillä käyttöön liittyvistä vaaroista. Tuote ja sen varusteet saattavat aiheuttaa vaaratilanteita, jos kokemattomat henkilöt käyttävät tuotetta ohjeiden vastaisesti tai muutoin asiattomasti.
Tyyppimerkinnän ja sarjanumeron löydät tyyppikilvestä.
 • Kirjoita sarjanumero oheiseen taulukkoon. Tuotteen tiedot tarvitaan, jos esität kysymyksiä myynti- tai huoltoedustajallemme.
  Tuotetiedot
  Märkä-/kuivaimuri
  VC 20M-X
  VC 20L-X
  VC 40M-X
  VC 40L-X
  Sukupolvi
  01
  Sarjanumero

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Image alternative
Vakuutamme, että tässä kuvattu tuote täyttää voimassa olevien direktiivien ja standardien vaatimukset. Kuva vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on tämän dokumentaation lopussa.
Tekniset dokumentaatiot löytyvät tästä:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Turvallisuus

Yleiset turvallisuusohjeet

Tämän käyttöohjeen eri kappaleissa annettujen turvallisuusohjeiden lisäksi on aina noudatettava seuraavia määräyksiä.
 • Lue kaikki ohjeet! Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan loukkaantumisen.
 • Jos käytät tätä laitetta jonkin muun sähkötyökalun kanssa, lue ensin kyseisen sähkötyökalun käyttöohje ja noudata kaikkia annettuja ohjeita.
 • Laitteeseen ei saa tehdä minkäänlaisia muutoksia.
 • Käytä työhön sopivaa laitetta. Älä käytä laitetta muihin töihin kuin mihin se on tarkoitettu, vaan käytä sitä aina käyttötarkoituksen mukaisiin töihin, ja varmista, että se on moitteettomassa kunnossa.
 • Ennen laitteen käyttämistä sitä käyttävien henkilöiden pitää olla selvillä sen käytöstä, imuroitavien materiaalien aiheuttamista vaaroista ja imuroidun materiaalin asianmukaisesta hävittämisestä.
 • Ota ympäristötekijät huomioon. Älä käytä laitetta paikoissa, joissa on tulipalo- tai räjähdysvaara.
 • Laitetta saavat käyttää vain henkilöt, jotka ovat perehtyneet sen käyttöön ja jotka on koulutettu sen turvalliseen käyttöön ja jotka ymmärtävät sen käytöstä aiheutuvat vaarat. Laitetta ei ole tarkoitettu lasten käyttöön. Lapsia on valvottava ja on varmistettava, etteivät he leiki laitteella.
 • Säilytä ja varastoi laite aina turvallisessa paikassa. Kun laitetta ei käytetä, säilytä se kuivassa paikassa korkealla tai lukitussa paikassa lasten ulottumattomissa.

Henkilöturvallisuus

 • Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja noudata tervettä järkeä tuotetta käyttäessäsi. Älä käytä imuria, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Laitetta käytettäessä hetkellinenkin varomattomuus saattaa aiheuttaa vakavia vammoja.
 • Laitteen käyttämisen aikana käyttäjän ja välittömässä läheisyydessä olevien henkilöiden on käytettävä soveltuvia suojalaseja, suojakypärää, kuulosuojaimia, suojakäsineitä ja kevyitä hengityssuojaimia.
 • Varmista, ettei imuri pääse liikkumaan tai kaatumaan.
 • Varmista pyöräjarruilla imurin turvallinen paikallaan pysyminen. Jos pyöräjarruja ei ole lukittu, imuri saattaa liikkua kontrolloimattomasti.
 • Ota onnettomuuksien ennaltaehkäisemisen maakohtaiset määräykset huomioon.
 • Jos pölynpoisto- ja keräilylaitteita voidaan asentaa, sinun on tarkastettava, että ne on liitetty oikein ja että niitä käytetään oikealla tavalla. Pölyn poistoimuroinnin käyttö vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.

Laitteen huolellinen käsittely ja käyttö

 • Älä koskaan jätä laitetta ilman valvontaa.
 • Älä kytke suodattimen automaattista puhdistustoimintoa pois käytöstä, kun imuroit terveydelle vaarallisia pölyjä, etenkin pölyä synnyttävän sähkötyökalun käytön yhteydessä.
 • Suojaa laite pakkaselta.
 • Puhdista vesimäärän rajoitin käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti harjalla säännöllisin välein ja etsi samalla mahdollisia vauriokohtia.
 • Kun asetat laitekantta paikalleen, varo, ettet jätä käsiäsi puristuksiin ja ettet vaurioita verkkojohtoa. Loukkaantumis- ja vaurioitumisvaara on olemassa.
 • Tarkasta laitteen ja lisävarusteiden mahdolliset vauriot. Ennen käyttämistä tarkasta huolellisesti, että suojalaitteet tai lievästi vaurioituneet osat toimivat moitteettomasti ja tarkoituksensa mukaisesti. Tarkasta, että laitteen liikkuvat osat toimivat moitteettomasti eivätkä ota kiinni mihinkään ja että osat ovat kunnossa. Kaikkien osien pitää olla kunnolla asennettuna ja moitteettomassa toimintakunnossa, jotta laite voi toimia kunnolla.
 • Anna koulutettujen ammattihenkilöiden korjata sähkötyökalusi ja hyväksy korjauksiin vain alkuperäisiä varaosia. Siten varmistat laitteen turvallisuuden säilymisen.
 • Irrota laitteen pistoke verkkopistorasiasta aina, kun et käytä laitetta (esimerkiksi taukojen ajaksi) tai kun huollat tai kunnostat laitetta tai vaihdat lisävarusteosia tai suodatinta. Tämä turvatoimenpide estää laitteen käynnistymisen vahingossa.
 • Älä koskaan liikuta imuria verkkojohdosta vetäen. Älä aja imurilla verkkojohdon yli.
 • Älä kuljeta laitetta nosturilla.
VC 20M-X
VC 40M-X
Lisäksi M-imureiden yhteydessä
 • Sulje imuaukko tulppamuhvilla laitteen kuljettamisen ajaksi, tai kun laite ei ole käytössä .

Sähköturvallisuus

 • Laitteen pistokkeen pitää sopia pistorasiaan. Pistoketta ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä pistorasia-adaptereita suojamaadotettujen koneiden ja laitteiden yhteydessä. Alkuperäisessä kunnossa olevat pistokkeet ja sopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.
 • Liitä pistoke sopivaan maadotettuun pistorasiaan, joka on asianmukaisesti asennettu ja joka täyttää kaikki paikalliset määräykset. Jos et ole varma onko pistorasia turvallisesti maadotettu, tarkastuta se sähköasennusten ammattilaisella.
 • Vältä koskettamasta sähköä johtaviin pintoihin kuten putkiin, pattereihin, liesiin ja jääkaappeihin. Sähköiskun vaara kasvaa, jos kehosi maadottuu.
 • Älä altista sähkötyökalua sateelle tai kosteudelle. Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään lisää sähköiskun vaaraa.
 • Varmista, ettei verkkojohto ole sotkussa.
 • Tarkasta laitteen verkkojohdon kunto säännöllisesti, ja jos havaitset vaurioita, vaihdata verkkojohto Hilti -huollossa. Tarkasta jatkojohdon kunto säännöllisesti, ja vaihda johto, jos havaitset vaurioita.
 • Jos työnteon yhteydessä verkkojohto ja/tai jatkojohto vaurioituu, älä kosketa niitä. Irrota pistoke verkkopistorasiasta. Vaurioituneet verkkojohdot ja jatkojohdot aiheuttavat vakavan sähköiskun vaaran.
 • Verkkojohtoa saa käyttää vain käyttöohjeessa mainittujen mallien liittämiseen.
 • Älä käytä verkkojohtoa väärin. Pidä johto loitolla kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista ja liikkuvista osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet johdot kasvattavat sähköiskun vaaraa.
 • Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä ainoastaan ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa. Ulkokäyttöön soveltuvan jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
 • Jos virransaanti katkeaa, katkaise laitteesta virta ja irrota laitteen pistoke verkkopistorasiasta.
 • Käytä laitepistorasiaa vain käyttöohjeessa mainittuihin tarkoituksiin.
 • Älä käytä laitetta, jos se on likainen tai märkä. Laitteen pintaan kertynyt pöly, etenkin sähköä johtavien materiaalien pöly, tai kosteus saattavat epäsuotuisissa tilanteissa aiheuttaa sähköiskun. Tämän vuoksi tarkastuta likaantunut laite säännöllisin välein Hilti -huollossa, ja etenkin jos työstät sähköä johtavia materiaaleja usein.

Työpaikka

 • Varmista työpaikan hyvä valaistus.
 • Varmista työpaikan hyvä tuuletus. Huonosti tuuletetuissa työkohteissa esiintyvä pölykuormitus saattaa vahingoittaa terveyttä.
 • Pidä työskentelyalue hyvässä järjestyksessä. Varmista, ettei työskentelyalueella ole esineitä, joihin saattaisit loukata itsesi. Työskentelyalueen epäjärjestys lisää onnettomuusriskiä.
 • Älä työskentele laitteella räjähdysalttiissa ympäristössä, jossa on palavaa nestettä, kaasua tai pölyä. Sähkölaitteet synnyttävät kipinöitä, jotka saattavat sytyttää pölyn tai höyryt.

Imuroitu jäte

 • Imurilla ei saa imuroida terveydelle vaarallisia pölyjä, joiden luokitus on korkeampi kuin imurin pölyluokka. Imuria ei saa käyttää syttyvien ja/tai räjähtävien pölyjen (esimerkiksi magnesium- tai alumiinipöly) imurointiin. Materiaaleja, joiden lämpötila on yli 60 °C (140 °F), ei saa imuroida (esimerkiksi hehkuvat tupakantumpit, kuuma tuhka).
 • Syttyviä, räjähtäviä, aggressiivisia nesteitä ei saa imuroida (esimerkiksi jäähdytys- ja voiteluaineet, bensiini, liuotinaineet, hapot (pH < 5), emäkset (pH > 12,5) jne.).
 • Kytke imuri heti pois päältä, jos sen sisältä tulee vaahtoa tai nestettä.
 • Käytä suojakäsineitä, kun imuroit kuumia, enintään 60 °C:n (140 °F) lämpöisiä työstöjätteitä.
 • Käytä suojavaatteita imuroidessasi kiviainespohjaista porauslietettä ja vältä ihokosketusta (pH > 9, syövyttävä).
 • Varo, ettet kosketa alkalisia tai happamia nesteitä. Huuhtele kosketuskohta vedellä. Jos nestettä pääsee silmiin, huuhtele silmät runsaalla vedellä ja lisäksi mene lääkäriin.
VC 20L-X
VC 40L-X
Lisäksi L-imureiden yhteydessä
 • Pölyluokan L imuri soveltuu kuivien, ei-syttyvien pölyjen sekä puulastujen ja sellaisten terveydelle vaarallisten pölyjen imurointiin, joiden työpaikkapitoisuusraja-arvot ovat > 1 mg/m³. Imuroitavan pölyn vaarallisuudesta riippuen imurissa on käytettävä imurointitehtävään soveltuvia suodattimia.
VC 20M-X
VC 40M-X
Lisäksi M-imureiden yhteydessä
 • Pölyluokan M imuri soveltuu kuivien, ei-syttyvien pölyjen sekä puulastujen ja sellaisten terveydelle vaarallisten pölyjen imurointiin, joiden työpaikkapitoisuusraja-arvot ovat ≧ 0,1 mg/m³. Imuroitavan pölyn vaarallisuudesta riippuen imurissa on käytettävä imurointitehtävään soveltuvia suodattimia.

Kuvaus

Tuoteyhteenveto

Image alternative
 1. Kuljetuskahva (esiin vedettävä)
 2. Kiinnityslenkki Hilti -laukulle
 3. Kantokahva
 4. Laitepistorasia
 5. Näyttö- ja käyttökenttä
 6. Radiotaajuusmoduulin (lisävaruste) paikan kansi
 7. Laitekytkin
 8. Imuaukko (imuletku)
 9. Säiliön lukitsin (2x)
 10. Verkkojohto
 11. Kiinnityskoukku (2x) ja kuminauha
 12. Laitekansi
 13. Likasäiliö
 14. Suodatinkasetti ja kiinnityskaari

Tarkoituksenmukainen käyttö

Tässä kuvatut tuotteet ovat ammattikäyttöön tarkoitettuja yleismallisia teollisuusimureita. Ne soveltuvat sekä kuiva- että märkäimurointiin.

Tätä tuotetta ei saa käyttää ihmisten tai eläinten puhdistamiseen. Laitetta ei saa käyttää veteen upotettuna.
 • Ennen tuotteen käyttämistä sitä käyttävien henkilöiden pitää olla selvillä tuotteen käytöstä, imuroitavien materiaalien aiheuttamista vaaroista ja imuroidun materiaalin asianmukaisesta hävittämisestä.

 • Tuotetta ei saa käyttää kiinteäasenteisesti jatkuvasti tai automaattisissa tai puoliautomaattisissa laitteistoissa.

 • Loukkaantumisvaaran välttämiseksi käytä vain alkuperäisiä lisävarusteita ja lisälaitteita, joiden valmistaja on Hilti .

 • Suojaudu staattisen sähkön iskuilta käyttämällä antistaattista imuletkua.

 • Älä imuroi kappaleita, jotka voivat pölypussin läpi aiheuttaa vammoja (esimerkiksi teräviä tai teräväreunaisia kappaleita).

 • Tuotetta ei saa käyttää tikkaiden korvikkeena.

 • Ota huomioon maakohtaiset määräykset onnettomuuksien ehkäisemiseksi.

Sallitut käyttökohteet:

Pölynpoistossa on tarpeen varmistaa tilan riittävä ilmanvaihtosuhde L, jos poistoilma palautuu tilaan.

Noudata kansallisia määräyksiä!
Sallitut käyttökohteet:
 • Suurten pölymäärien imurointi käytettäessä Hilti -timanttihiomalaitteita, -katkaisulaikkoja, -poravasaroita ja -kuivaporakruunuja.
 • Kiviainespitoisen porauslietteen imurointi käytettäessä Hilti -timanttiporakruunulaitteita tai Hilti -timanttisahoja ja nestemäisten, enintään 60 °C (140 °F) lämpötilaisten työstöjätteiden poistaminen.
 • Öljyn ja nestemäisten, enintään 60 °C (140 °F) lämpötilaisten aineiden imurointi.
 • Seinä- ja lattiapintojen märkä- ja kuivapuhdistus.
VC 20M-X
VC 40M-X
Lisäksi M-imureiden yhteydessä
 • Kuivien, ei-syttyvien pölyjen, nesteiden sekä puulastujen ja sellaisten terveydelle vaarallisten pölyjen imurointi, joiden työpaikkapitoisuusraja-arvot ovat ≧ 0,1 mg/m³ (pölyluokka M).

 • Kvartsipitoisen mineraalipölyn keräämiseen tarkoitettujen laitteiden pitää vastata vähintään pölyluokan M vaatimuksia.

Lisäksi M-imureiden yhteydessä VC 20L-X
VC 40L-X
Lisäksi L-imureiden yhteydessä
 • Kuivien, ei-syttyvien pölyjen, nesteiden sekä puulastujen ja sellaisten terveydelle vaarallisten pölyjen imurointi, joiden työpaikkapitoisuusraja-arvot ovat > 1 mg/m³ (pölyluokka L).

Lisäksi L-imureiden yhteydessä

Mahdollinen väärä käyttö

 • Imuria ei saa käyttää asbestin imurointiin.
 • Imuria ei saa käyttää vaaka-asennossa.
 • Imuria ei saa käyttää räjähdysvaarallisten aineiden, hehkuvien tai palavien tai syttyvien aineiden ja aggressiivisten pölyjen (esimerkiksi magnesium- tai alumiinipöly jne.) imurointiin (poikkeus: puupölyt).
 • Imuria ei saa käyttää syttyvien nesteiden (esimerkiksi bensiini, liuotinaineet, hapot, jäähdytys- ja voiteluaineet jne.) imurointiin.

Näytöt tuotteessa

Näyttö
Kuvaus
Image alternative Huoltotarpeen merkkivalo Suodattimen vaihto
Jos LED-merkkivalo palaa, suodatin on tukossa.
 1. Tarkasta likasäiliön täyttymismäärä
 2. Paina käyttöpainiketta Suodattimen manuaalinen puhdistus .
 3. Tarkasta suodatin ja tarvittaessa vaihda se.
Image alternative Täyttymismäärävalvonta
Kun LED-merkkivalo palaa, suojakytkentä märkäkäytössä on aktiivisena.
Tyhjennä säiliö ja puhdista tunnistimet.
Image alternative Tehonäyttö
Tehonäyttö kertoo suodattimen senhetkisestä tilanteesta. Maksimi-imuteholla kaikki kolme LED-merkkivaloa palavat.

Käyttöpainikkeet tuotteessa

Käyttöpainike
Kuvaus
Image alternative Suodattimen manuaalinen puhdistus
Paina tätä painiketta, kun haluat tehdä suodattimen manuaalisen puhdistuksen.
Image alternative Suodattimen automaattinen puhdistustoiminto
Kun LED-merkkivalo palaa, suodattimen automaattinen puhdistustoiminto on aktiivisena.
Suodattimen automaattisen puhdistustoiminnon deaktivoit tätä painiketta painamalla. LED-merkkivalo sammuu.
Image alternative Imuletkun halkaisijan säätö (vain M-luokan laite)
Paina tätä painiketta, kun haluat säätää käytettävän letkun halkaisijan.
Säädettävä arvo riippuu liitetystä laitteesta ja sen imuletkun halkaisijasta, ja arvo on säädettävä tarpeen mukaisesti.

Toimituksen sisältö

Märkä-kuivaimuri ja suodatinelementti, imuletku jossa kierremuhvi (imurin puoleinen) ja laitemuhvi, muovinen pölypussi PE, käyttöohje
Muita tälle tuotteelle hyväksyttyjä järjestelmätuotteita löydät Hilti Store -liikkeestä tai nettiosoitteesta: www.hilti.group

Akustinen varoitusääni

VC 20M-X
VC 40M-X
M-luokan imureissa on akustinen varoitussignaali. Jos ilman virtausnopeus imuletkussa laskee alle arvon 20 m/s, laite antaa turvallisuuden varmistamiseksi akustisen varoituksen.
Jotta akustinen varoitusääni voi toimia oikein, letkun halkaisijan säätö on tehtävä käytettävän imuletkun halkaisijan mukaisesti.

Suodattimen puhdistustoiminto

Suodatinelementin puhdistus toimii vain imuletkun ollessa liitettynä.
Imurissa on suodattimen manuaalinen puhdistus ja automaattinen puhdistustoiminto, joilla suodatinelementti voidaan lähes kokonaan puhdistaa kiinni tarttuneesta pölystä.
Suodattimen automaattinen puhdistustoiminto voidaan kytkeä pois päältä painikkeella "Suodattimen automaattinen puhdistustoiminto" ja takaisin päälle painamalla painiketta uudelleen.
Tila
Merkitys
LED palaa.
Suodattimen puhdistustoiminto on kytketty päälle.
LED ei pala.
Suodattimen puhdistustoiminto on kytketty pois päältä.
Aina kun imuri kytketään päälle, suodattimen puhdistustoiminto on automaattisesti päälle kytkettynä.
Ilmaisku (sykkivä ääni) puhdistaa suodatinelementin automaattisesti.
Jatkuvan hyvän imutehon varmistamiseksi järjestelmäsovelluksissa (erityisesti hionnan, katkaisun tai urien leikkauksen yhteydessä) tai suurempia pölymääriä imuroitaessa suodattimen automaattisen puhdistustoiminnon pitää olla aktivoituna.
Suodattimen automaattisesta puhdistustoiminnosta riippumatta suodatin voidaan milloin tahansa puhdistaa manuaalisesti painamalla painiketta "Suodattimen manuaalinen puhdistus".
Tehopuhdistus: Suodattimen suurimman puhdistustehon saat sulkemalla letkun ja painamalla samalla painiketta "Suodattimen manuaalinen puhdistus".

Käyttöön liittyviä ohjeita

VC 20M-X
VC 40M-X
Käytä M-imurissa aina pölypussia.
Luokka M, jos imuroit pölyjä, joiden työpaikkapitoisuusraja-arvo on ≥ 0,1 mg / m3.
Lisävarusteet ja niiden käyttö
Tuotenumero
Lisävarusteet
Käyttötapa
2261451
Muovinen pölypussi PE VC 20, VC 150-6
Kiviaineksiin liittyvät käyttökohteet, märkä ja kuiva
2262095
Muovinen pölypussi PE VC 40, VC 150-10
Kiviaineksiin liittyvät käyttökohteet, märkä ja kuiva
2261258
Premium-pölypussi VC 20, VC 150-6
Puuhun ja kiviaineksiin (betoni) liittyvät käyttökohteet, kuiva
2262130
Premium-pölypussi VC 40, VC 150-10
Puuhun ja kiviaineksiin (betoni) liittyvät käyttökohteet, kuiva
2261453
Suodatin PTFE VC 20⁄40⁄150
Yleismallinen märkä ja kuiva
2261257
Suodatin VC 20⁄40⁄150 universal
Yleismallinen märkä ja kuiva
2278640
Suodatin DRY VC 20⁄40⁄150 universal
Kuiva
2261452
Suodatin HEPA VC 20⁄40⁄150
Märkä ja kuiva
203867
Imuletku 36x4,65M AS
Märkä ja kuiva

Tekniset tiedot

Tuotteen ominaisuudet

Jos konetta/laitetta käytetään generaattoriin tai muuntajaan liitettynä, generaattorin tai muuntajan antotehon pitää olla vähintään kaksi kertaa niin suuri kuin koneen/laitteen tyyppikilpeen merkitty nimellisottoteho. Muuntajan tai generaattorin käyttöjännitteen pitää aina olla rajoissa +5 % ja -15 % tuotteen nimellisjännitteestä.

VC 20-X
VC 40-X
Paino
11 kg
14,4 kg
Mitat (P x L x K)
530 mm x 290 mm x 415 mm
560 mm x 365 mm x 590 mm
Max. lisäkuormitus
25 kg
25 kg
Säiliön tilavuus
15 ℓ
30 ℓ
Pölyn imurointimäärä
15 kg
34 kg
Veden imurointimäärä
9 ℓ
22,8 ℓ
Ilman lämpötila
−10 ℃ …40 ℃
−10 ℃ …40 ℃
Suodattimen automaattinen puhdistustoiminto
Tunnistinohjattu
Tunnistinohjattu
Verkkovirran taajuus
50 Hz …60 Hz
50 Hz …60 Hz
Suojausluokka
I
I
Suojausluokka
IP X4
IP X4

Nimellisjännite


100 V
110 V
110 V (GB 16 A)
110 V (GB 32 A)
Nimellisottoteho
1 200 W
1 100 W
1 100 W
1 100 W
Integroidun sähkötyökalu-laitepistorasian liitäntäteho
·/·
·/·
650 W
1 600 W
Verkkoliitäntä (tyyppi)
CNS HVCTF 300 3x2 mm2
CNS HVCTF 300 3x2 mm2
H07 RNF 3G 1,5 mm2
HARSJT 3x12 (2,5) AWG

220 - 240 V
220 - 240 V (CH)
220 - 240 V (GB)
240 V (NZ)
Nimellisottoteho
1 200 W
1 200 W
1 200 W
1 200 W
Integroidun sähkötyökalu-laitepistorasian liitäntäteho
2 400 W
1 100 W
1 800 W
1 200 W
Verkkoliitäntä (tyyppi)
H07 RNF 3G 1,5 mm2
H07 RNF 3G 1,5 mm2
H07 RNF 3G 1,5 mm2
H07 RNF 3G 1,5 mm2

Maksimi-imuteho ja maksimialipaine


100 V
110 V
220 - 240 V
220 - 240 V (CH)
240 V (NZ)
Max. imuteho (turbiini)
71 ℓ/s
71 ℓ/s
74 ℓ/s
74 ℓ/s
74 ℓ/s
Max. imuteho letkun päässä
177,1 m³/h (49,2 ℓ/s)
177,1 m³/h (49,2 ℓ/s)
183 m³/h (50,6 ℓ/s)
183 m³/h (50,6 ℓ/s)
183 m³/h (50,6 ℓ/s)
Max. alipaine
22,3 kPa
22,3 kPa
24,25 kPa
24,25 kPa
24,25 kPa

Melu- ja tärinäarvot, mittausnormina EN 60335

Seuraavat tiedot koskevat kaikkia teollisuusimureita VC 20 ja VC 40.
Melupäästön äänenpainetaso (LpA)
69 dB(A)
Äänenpainetason epävarmuus (KpA)
2,5 dB(A)
Tärinäarvo
< 2,5 m/s²

Jatkojohdon käyttö

VAARA
Johdon vaurion aiheuttama vaara! Jos verkkojohto tai jatkojohto vaurioituu käytön aikana, älä kosketa johtoa. Irrota verkkopistoke verkkopistorasiasta.
 • Tarkasta verkkojohdon kunto säännöllisesti, ja jos havaitset vaurioita, vaihdata verkkojohto erikoiskorjaamossa.
 • Käytä vain käyttötarkoitukseen hyväksyttyjä jatkojohtoja, joiden poikkipinta-ala on riittävä. Muutoin laitteen teho voi olla normaalia heikompi ja johto saattaa ylikuumentua.
 • Tarkasta jatkojohdon mahdolliset vauriot säännöllisin välein.
 • Vaihda vaurioitunut jatkojohto.
 • Jos työskentelet ulkona, käytä vain ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa.

Käyttöönotto

VAKAVA VAARA
Sähkövirran aiheuttama vaara. Jos imuria ei ole liitetty oikein, seurauksena voi olla kuolema tai vakava loukkaantuminen.
 • Liitä imuri aina vain maadotettuun pistorasiaan.
VAROITUS
Kontrolloimattomat liikkeet aiheuttavat loukkaantumisvaaran! Jos pyöräjarruja ei ole lukittu, imuri saattaa liikkua kontrolloimattomasti.
 • Varmista pyöräjarruilla imurin turvallinen paikallaan pysyminen.

Ensimmäinen käyttöönotto

Valitse sopiva pölypussi imuroitavan aineksen (kiviaines, puu) ja käyttötavan (kuiva/märkä) mukaisesti. → Kappale "Käyttöön liittyviä ohjeita"
 1. Avaa kaksi salpaa.
 2. Nosta laitekansi irti likasäiliöstä.
 3. Poista tarvikkeet likasäiliöstä ja pakkauksesta.
 4. Laita pölypussi paikalleen ohjeiden mukaisesti.
 5. Asenna laitekansi likasäiliön päälle ja sulje kaksi salpaa.
 6. Varmista, että laitekansi on oikein asennettu ja lukittu paikalleen.
 7. Liitä imuletku.

Premium-pölypussin laittaminen paikalleen

Terävät esineet voivat puhkaista pölypussin.
Varmista, etteivät esineet ole puhkaisseet pölypussia.
Image alternative
 1. Irrota pistoke verkkopistorasiasta.
 2. Avaa kaksi salpaa.
 3. Nosta laitekansi irti likasäiliöstä.
 4. Laita Premium-pölypussi likasäiliöön.
 5. Varmista, että adapteri lukittuu kunnolla ja ettei pölypussi ulotu säiliön reunan yli.
 6. Aseta laitekansi likasäiliötä vasten.
 7. Sulje kaksi salpaa.
 8. Varmista, että laitekansi on oikein asennettu ja lukittu paikalleen.
 9. Liitä imuletku.

Pölypussin (muovinen) vaihto

Image alternative
 1. Irrota pistoke verkkopistorasiasta.
 2. Avaa kaksi salpaa.
 3. Nosta laitekansi irti likasäiliöstä.
 4. Poista täyttynyt muovinen pölypussi.
 5. Laita uusi pölypussi (muovinen) likasäiliöön ja käännä pölypussin suu likasäiliön reunojen yli.
  • Pölypussin reikien pitää olla likasäiliön sisällä.
  • Kohdista säiliöön laittamasi pölypussi säiliön reunan tasalle mustan viivan avulla.
 6. Aseta laitekansi likasäiliötä vasten.
 7. Sulje kaksi salpaa.
 8. Varmista, että laitekansi on oikein asennettu ja lukittu paikalleen.
 9. Liitä imuletku.

Käyttö

VAARA
Loukkaantumisvaara. Suodatinjärjestelmän vaurion seurauksena ulos voi päästä terveydelle vaarallista pölyä.
 • Hätätapauksessa (esimerkiksi suodattimen rikkouduttua) kytke laite pois päältä, irrota pistoke pistorasiasta ja tarkastuta laite ammattitaitoisessa huollossa ennen käytön jatkamista.
VAROITUS
Kontrolloimattomat liikkeet aiheuttavat loukkaantumisvaaran! Jos pyöräjarruja ei ole lukittu, imuri saattaa liikkua kontrolloimattomasti.
 • Varmista pyöräjarruilla imurin turvallinen paikallaan pysyminen.

Letkun halkaisijan säätö

 1. Kuivien, ei-syttyvien ja työpaikkapitoisuusraja-arvollisten pölyjen ja puulastujen imuroimiseksi säädä imuletkun halkaisijan säätimellä imuletkun halkaisija.
 2. Voit muuttaa letkun halkaisijan säätöä ja siten akustisen varoituksen antamiskynnystä painamalla uudelleen painiketta Image alternative.

Käyttö laitepistorasiaa käyttämättä

 1. Varmista ennen pistokkeen verkkopistorasiaan liittämistä, että laitteen käyttökytkin ei ole päällä.
 2. Liitä imurin pistoke verkkopistorasiaan.
 3. Kierrä laitekytkin asentoon "ON".

Käyttö laitepistorasiaa käytettäessä

Laitepistorasia on tarkoitettu vain sähkötyökalujen liittämiseen suoraan imuriin.
Kun laitepistorasiaan on liitetty sähkötyökalu, noudata sen käyttöohjeen ohjeita ja turvallisuusohjeita.
 1. Irrota imurin pistoke verkkopistorasiasta.
 2. Tarkasta, että liitettävän sähkötyökalun maksimiottoteho on pienempi kuin laitepistorasian maksimiteho, ks. kappale "Tekniset tiedot" ja laitepistorasiassa oleva teksti.
 3. Varmista ennen sähkötyökalun pistokkeen liittämistä, että sähkötyökalu on kytketty pois päältä.
 4. Liitä sähkötyökalun pistoke laitepistorasiaan.
 5. Liitä imurin pistoke verkkopistorasiaan.
 6. Kierrä laitekytkin asentoon "Auto".
 7. Kytke sähkötyökalu päälle.
  Sähkötyökalun pois päältä kytkemisen jälkeen imuri toimii vielä hetken, jotta imuletkussa oleva pöly imuroituu.

Kuivien pölyjen imurointi

Ennen kuivien pölyjen ja etenkin kiviainespitoisten pölyjen imurointia varmista, että säiliössä on aina oikeanlainen pölypussi. Imuroitu materiaali on siten helppo ja siisti hävittää.
VAROITUS
Terveydelle vaarallisten pölyjen aiheuttama loukkaantumisvaara! Ulos voi päästä terveydelle vaarallista työstöjätettä, jos laitetta käytetään ilman suodatinelementtiä.
 • Käytä imuria vain suodatinelementti paikallaan.
 • Varmista, että suodatinelementti on kuiva ja että sopiva pölypussi on paikallaan.

Nesteiden imurointi

VAROITUS
Terveydelle vaarallisten pölyjen aiheuttama loukkaantumisvaara! Ulos voi päästä terveydelle vaarallista työstöjätettä, jos laitetta käytetään ilman suodatinelementtiä.
 • Käytä imuria vain suodatinelementti paikallaan.
 1. Tarkasta täyttymismäärävalvonta.
 2. Käytä märkäimurointiin mahdollisuuksien mukaan erillistä suodatinelementtiä.
 3. Nesteiden imuroinnin jälkeen avaa kaksi salpaa.
 4. Nosta laitekansi irti likasäiliöstä ja laske kansi tasaiselle alustalle, jotta suodatinelementti voi kuivua.
 5. Tyhjennä likasäiliö ja puhdista se vesiletkua käyttäen. Puhdista elektrodit harjalla ja suodatinelementti kuivattamisen jälkeen kädellä pyyhkien.
 6. Anna likasäiliön kuivua.

Imuroinnin jälkeen

 1. Kytke sähkötyökalu pois päältä.
 2. Kierrä laitekytkin asentoon "OFF".
 3. Irrota imurin pistoke verkkopistorasiasta.
 4. Kiedo virtajohto kiepille ja ripusta se johtokoukkuun.
 5. Tyhjennä säiliö ja puhdista laite kostealla kankaalla pyyhkien.
 6. Kiedo letku kiepille.
 7. Säilytä imuri kuivassa tilassa, jossa se on myös asiaankuulumattomien ulottumattomissa.

Likasäiliön tyhjentäminen kuivasta pölystä

 1. Irrota pistoke verkkopistorasiasta.
 2. Avaa kaksi salpaa.
 3. Nosta laitekansi irti likasäiliöstä ja laske kansi tasaiselle alustalle.
 4. Tyhjennä likasäiliö:
  VC 20L-X
  VC 40L-X
  • Tartu kahvasyvennyksistä ja kaada likasäiliö tyhjäksi tai poista pölypussi.
  VC 20M-X
  VC 40M-X
  • Jos M-luokan imuri: Poista pölypussi likasäiliöstä.
  Käytä H-imurissa aina pölypussia.
 5. Aseta sitten laitekansi likasäiliön päälle ja sulje kaksi salpaa.

Pölypussittoman likasäiliön tyhjentäminen (nesteestä)

 1. Irrota pistoke verkkopistorasiasta.
 2. Nosta laitekansi irti likasäiliöstä ja laske kansi tasaiselle alustalle.
 3. Avaa kaksi salpaa.
 4. Tartu kahvasyvennyksistä ja kaada likasäiliö tyhjäksi.
 5. Puhdista likasäiliön reunat kostealla kankaalla.
 6. Asenna laitekansi likasäiliön päälle ja sulje kaksi salpaa.

Ylivirtasuojakytkimen käyttö

Koskee vain Australiaa ja Uutta-Seelantia
Sulake suojaa laitepistorasiaa virtapiikeiltä. Kun sulake laukeaa, läpinäkyvän kannen alle tulee näkyviin ylivirtakytkin (valkoinen). Jotta sulake ei laukeaisi uudelleen, korjaa laukeamisen syy, esimerkiksi irrottamalla liitetty sähkötyökalu/-laite laitepistorasiasta.
Image alternative
 • Jotta liitetty sähkötyökalu/-laite taas saa jännitteen, paina ylivirtasuojakytkintä.

Huolto ja kunnossapito

Imurin hoito

VAARA
Sähkövirran aiheuttama vaara! Sähköosien asiantuntemattomat korjaukset voivat aiheuttaa sähköiskuja ja siten vakavia loukkaantumisia.
 • Teetä sähköosien korjaustyöt aina ammattitaitoisessa erikoiskorjaamossa.
 • Pidä imuri ja etenkin sen kahvapinnat kuivina, puhtaina, öljyttöminä ja rasvattomina. Älä käytä silikonia sisältäviä hoitoaineita.
 • Älä koskaan käytä imuria, jos sen jäähdytysilmaraot ovat tukkeutuneet! Puhdista jäähdytysilmaraot varovasti kuivalla harjalla. Estä vierasesineiden pääsy imurin sisään.
 • Puhdista ulkopinnat kevyesti kostutetulla liinalla säännöllisin välein. Älä käytä puhdistamiseen vesisuihkua, höyrypesuria äläkä juoksevaa vettä, koska se vaarantaisi imurin sähköturvallisuuden.
Jos L- tai M-luokan imuri:Imuria huollettaessa ja korjattaessa sitä on käsiteltävä siten, ettei sinulle tai muille henkilöille aiheudu vaaraa.
 • Käytä suodatettua pakkoilmanvaihtoa.
 • Käytä suojavaatteita.
 • Puhdista huoltotyöalue siten, ettei haitallisia aineita pääse ympäristöön.
 • Jos olet imuroinut vaarallisia aineita sisältävässä ympäristössä, imuroi imurin ulkopinnat ja pyyhi ne puhtaiksi tai pakkaa imuri tiiviisti ennen kuin viet laitteen pois työskentelyalueelta. Varo, ettei laitteeseen kertynyttä vaarallista pölyä pääse leviämään muualle.
 • Huolto- ja korjaustöiden yhteydessä pitää kaikki vaihdetut likaantuneet osat, joita ei saada riittävän hyvin puhdistettua, pakata tiiviisiin pusseihin ja hävittää jätehuoltomääräysten mukaisesti.
 • Teetä vähintään kerran vuodessa Hilti -huollossa tai ammattitaitoisella, koulutetulla henkilöllä laitteelle pölytekninen tarkastus, jossa tarkastetaan esimerkiksi suodattimen vauriot, imurin ilmatiiviys sekä valvonta- ja käyttölaitteiden toiminta.

Suodattimen puhdistus

Älä puhdista suodatinelementtiä lyömällä tai koputtelemalla sitä kovaa esinettä vasten tai kovalla tai terävällä esineellä kaapimalla. Muutoin suodatinelementin käyttöikä lyhenee.
Suodatinelementtiä ei saa puhdistaa paineilmalla. Se voisi aiheuttaa murtumia suodatinmateriaaliin.
Suodatinelementti on kulutusosa.
 • Vaihda suodatinelementti viimeistään puolen vuoden välein.
 • Vaihda suodatinelementti kuitenkin useammin, jos laitetta käytetään runsaasti.

Suodatinelementin vaihto

Image alternative
 1. Irrota pistoke verkkopistorasiasta.
 2. Avaa suodatinkasetin kiinnityskaari.
 3. Avaa suodatinkasetti.
 4. Irrota suodatinelementti varovasti kannattimessa olevista tartuntasyvennyksistä kiinni ottaen.
 5. Puhdista tiivistepinnat kankaalla.
 6. Aseta uusi suodatinelementti paikalleen.
 7. Sulje suodatinkasetti kääntämällä kannen lukitsin eteenpäin.
 8. Sulje suodatinkasetin kiinnityskaari.
 9. Varmista, että poistat myös pölyn, joka suodattimen vaihdon vuoksi pääsee ulos imurista ja/tai suodatinelementistä.

Täyttymismäärävalvonnan tarkastus

Image alternative
 1. Irrota pistoke verkkopistorasiasta.
 2. Avaa kaksi salpaa.
 3. Nosta laitekansi irti likasäiliöstä ja laske kansi tasaiselle alustalle.
 1. Tarkasta poiskytkentäkontaktien (lankatunnistimet) likaisuus ja tarvittaessa puhdista ne harjalla.
 2. Tarkasta laitekannen tiivisteen likaisuus ja tarvittaessa puhdista tiiviste kankaalla.
 3. Aseta laitekansi likasäiliötä vasten.
 4. Sulje kaksi salpaa.
 5. Varmista, että laitekansi on oikein asennettu ja lukittu paikalleen.

Tarkastus huolto- ja kunnossapitotöiden jälkeen

 1. Tarkasta huolto- ja kunnossapitotöiden jälkeen, että imuri on koottu oikein ja toimii moitteettomasti.
 2. Tarkasta toiminta.

Kuljetus ja varastointi

Kuljettaminen

Imuria ei saa kantaa, jos sen likasäiliö on täynnä.
Imuria ei saa ripustaa nosturiin.
 • Tarvittaessa irrota Power Conditioner tai irrallinen työkalu kannattimesta.
 • Tyhjennä imuri ennen sen kantamista toiseen paikkaan.
 • Älä kallista imuria, vaan kuljeta imuri pystyasennossa, jos olet imuroinut nesteitä.
 • Kuljettamista varten liitä letkun päät toisiinsa kartiosovittimella.
VC 20M-X
VC 40M-X
M-luokan imureiden yhteydessä
VAARA
Terveydelle vaarallisten pölyjen aiheuttama loukkaantumisvaara! Imuaukosta voi päästä ulos terveydelle vaarallista työstöjätettä.
 • Sulje M-luokan imurin imuaukko lukitsinmuhvilla laitteen kuljettamisen ajaksi tai kun laite ei ole käytössä.

Laukun kiinnitys

Image alternative
 1. Varmista, etä imuri on turvallisesti paikallaan ja lukitse seisontajarru. Vedä kuljetuskahva kokonaan esiin.
 2. Sijoita yksi tai useampi laukku imurin päälle.
  • Laukku tai laukut eivät saa ulottua kuljetuskahvaa korkeammalle.
  • Ota laitteen suurin sallittu lisäkuormitus huomioon.
 3. Vedä kiinnityslenkki pitimestään ja laukun ympäri. Tarvittaessa pidennä kiinnityslenkkiä.
 4. Kiinnitä kiinnityslenkin koukku kuljetuskahvaan ja kiristä kiinnityslenkki.

Varastointi

 • Säilytä imuri kuivassa tilassa, jossa se on myös asiaankuulumattomien ulottumattomissa.

Apua häiriötilanteisiin

Häiriöissä, joita ei ole kuvattu tässä taulukossa tai joita et itse pysty poistamaan, ota yhteys Hilti -huoltoon.

Imurin häiriö

Häiriö
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Image alternative
Huoltotarpeen merkkivalo Suodattimen vaihto palaa.
Suodatinelementti tukossa tai liian vanha.
Ei suodatinelementtiä paikallaan.
Image alternative
Laite ei käynnisty tai laite kytkeytyy pois päältä lyhyen hetken toimittuaan.
Poiskytkentä veden vuoksi on lauennut.
 • Puhdista tunnistimet ja niiden ympäristö harjalla.
 • VC 20M-X
  VC 40M-X
Varoitusäänimerkki (imuteho heikko)
Pölypussi täynnä.
 • Vaihda pölypussi.
Suodatinelementti pahoin likaantunut.
 • Jos suodattimen automaattinen puhdistus on kytketty pois päältä, kytke se päälle ja anna imurin toimia 30 sekunnin ajan.
Imuletku tai sähkötyökalun pölynpoistosuojus tukossa.
 • Puhdista imuletku ja pölynpoistosuojus.
Letkun halkaisijan säätö väärässä asennossa.
Laite puhaltaa pölyä ulos.
Suodatinelementti väärin asennettu.
Suodatinelementti vaurioitunut.
Laite kytkeytyy itsestään päälle tai pois päältä tai käyttäjä saa staattisen sähkön iskuja.
Staattisen sähkön varaus ei johdu pois, laitetta ei ole liitetty maadotettuun pistorasiaan.
 • Liitä laite aina vain maadotettuun pistorasiaan, käytä antistaattiletkua.
Moottori ei toimi.
Verkkopistorasian sulake palanut tai lauennut.
 • Vaihda sulake tai kytke automaattisulake takaisin päälle.
 • Etsi ylisuuren virran syy, jos sulake palaa tai laukeaa uudelleen.
Likasäiliö täynnä.
 • Kytke laite pois päältä ja tyhjennä likasäiliö.
Moottorin lämpösuojaus on lauennut.
 • Kytke laite pois päältä ja anna sen jäähtyä noin 5 minuutin ajan.
 • Jos moottori ei käynnisty, toimita laite Hilti -huoltoon.
Moottorin lämpösuojaus kytkee moottorin uudelleen pois päältä.
 • Puhdista jäähdytysilmaraot varovasti kuivalla harjalla.
Moottori ei toimi automaattikäytössä.
Liitetty laite on rikki tai väärin liitetty.
 • Tarkasta liitetyn laitteen toiminta tai liitä verkkopistoke kunnolla.
Suodatinelementin automaattinen puhdistus ei toimi.
Imuletkua ei ole liitetty.
 • Liitä imuletku.

Järjestelmälaitteen häiriö

Jos imuria käytetään langattomassa järjestelmässä, yhdistetyt järjestelmälaitteet voivat näyttää seuraavat viestit omissa näytöissään.
Häiriö
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Image alternative
Huoltotarpeen merkkivalo Tuntematon virhe palaa.
Yhdistetty järjestelmälaite on saanut imurilta tuntemattoman vikakoodin.
 • Tarkasta imurin häiriöt.
Image alternative
Huoltotarpeen merkkivalo Suodattimen vaihto palaa.
Suodatinelementti tukossa tai liian vanha.
Ei suodatinelementtiä paikallaan.
Image alternative
Huoltotarpeen merkkivalo Poiskytkentä veden vuoksi palaa.
Poiskytkentä veden vuoksi on lauennut.
 • Puhdista tunnistimet ja niiden ympäristö harjalla.
Image alternative
Huoltotarpeen merkkivalo Imuteho heikko palaa.
Pölypussi täynnä.
 • Vaihda pölypussi.
Suodatinelementti pahoin likaantunut.
 • Jos suodattimen automaattinen puhdistus on kytketty pois päältä, kytke se päälle ja anna imurin toimia 30 sekunnin ajan.
Imuletku tai sähkötyökalun pölynpoistosuojus tukossa.
 • Puhdista imuletku ja pölynpoistosuojus.
Letkun halkaisijan säätö väärässä asennossa.

Hävittäminen

Image alternative Hilti -tuotteet on pääosin valmistettu kierrätyskelpoisista materiaaleista. Kierrätyksen edellytys on materiaalien asianmukainen lajittelu. Useissa maissa Hilti ottaa vanhat koneet ja laitteet vastaan kierrätystä ja hävitystä varten. Lisätietoja saat Hilti -huollosta tai -edustajalta.
Käytetyt sähkötyökalut on sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan EU-direktiivin ja sen maakohtaisten sovellusten mukaisesti toimitettava jäteasemalle ja ohjattava ympäristöystävälliseen kierrätykseen.
Image alternative
 • Älä hävitä sähkölaitteita tavallisen sekajätteen mukana!
PorauslieteYmpäristönsuojelun kannalta porauslietteen johtaminen viemäriin ilman esikäsittelyä on ongelmallista.
 • Ota paikallisilta viranomaisilta selvää paikallisista määräyksistä.
Suositamme seuraavaa esikäsittelyä:
 • Kerää porausliete talteen (esimerkiksi märkäimurilla).
 • Anna porauslietteen saostua ja hävitä kiinteä aines asianmukaisesti rakennusainejätteen mukana (saostumista voi nopeuttaa saostusaineella).
 • Ennen kuin johdat jäljelle jäävän veden (alkalista, ph-arvo > 7) viemäriin, neutraloi se sekoittamalla siihen hapanta neutralointiainetta, tai laimenna runsaalla vedellä.
Porauspöly
 • Imuroitu porauspöly on hävitettävä voimassa olevien kansallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Valmistajan myöntämä takuu

 • Jos sinulla on takuuehtoihin liittyviä kysymyksiä, ota yhteys paikalliseen Hilti -edustajaan.