Kieli

PMD 200

Alkuperäiset ohjeet

Dokumentaation tiedot

Tästä dokumentaatiosta

 • Lue ehdottomasti tämä dokumentaatio ennen tuotteen käyttöönottoa. Se on turvallisen työnteon ja tuotteen ongelmattoman käsittelyn perusedellytys.
 • Noudata tässä dokumentaatiossa ja tuotteessa olevia turvallisuus- ja varoitushuomautuksia.
 • Säilytä käyttöohje aina tuotteen yhteydessä ja varmista, että käyttöohje on mukana, kun luovutat tuotteen toiselle henkilölle.

Merkkien selitykset

Varoitushuomautukset

Varoitushuomautukset varoittavat tuotteen käyttöön liittyvistä vaaroista. Seuraavia varoitustekstejä käytetään:
VAKAVA VAARA
VAKAVA VAARA !
 • Varoittaa uhkaavasta vaaratilanteesta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai jopa kuolema.
VAARA
VAARA !
 • Varoittaa mahdollisesta vaarasta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai kuolema.
VAROITUS
HUOMIO !
 • Varoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, josta voi seurata loukkaantuminen tai aineellinen vahinko.

Symbolit dokumentaatiossa

Tässä dokumentaatiossa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Lue käyttöohje ennen käyttämistä
Image alternative Toimintaohjeita ja muuta hyödyllistä tietoa
Image alternative Kierrätyskelpoisten materiaalien käsittely
Image alternative Älä hävitä sähkölaitteita ja akkuja tavallisen sekajätteen mukana

Symbolit kuvissa

Kuvissa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Nämä numerot viittaavat vastaavaan kuvaan tämän käyttöohjeen alussa
Image alternative Numerointi kertoo työvaiheiden järjestyksen kuvissa ja saattaa poiketa numeroinnista tekstissä
Image alternative Kohtanumeroita käytetään kuvassa Yleiskuva , ja ne viittaavat kuvatekstien numerointiin kappaleessa Tuoteyhteenveto
Image alternative Tämän merkin tarkoitus on kiinnittää erityinen huomiosi tuotteen käyttöön ja käsittelyyn.

Tuotekohtaiset symbolit

Symbolit tuotteessa

Tuotteessa voidaan käyttää seuraavia symboleita:
Image alternative Tämä laite tukee Android-alusten kanssa yhteensopivaa NFC-teknologiaa.
Image alternative Käytettävien Hilti -litiumioniakkujen tyyppisarja. Ota huomioon tiedot kappaleessa Tarkoituksenmukainen käyttö .
Image alternative Litiumioniakku
Image alternative Akun lataustilan näyttö
Image alternative Käyttökytkin
Image alternative Älä koskaan käytä akkua lyöntityökaluna.
Image alternative Älä päästä akkua putoamaan. Älä käytä akkua, johon on kohdistunut isku tai joka on muutoin vaurioitunut.

Tarra tuotteessa

Laserinformaatio
Image alternative Laserluokka 2, standardiin IEC/EN 60825-1:2014 perustuen ja vastaa CFR 21 § 1040 vaatimuksia.
Älä katso säteeseen.

Tuotetiedot

Image alternative -tuotteet on tarkoitettu ammattikäyttöön, ja niitä saa käyttää, huoltaa tai korjata vain valtuutettu, koulutettu henkilö. Käyttäjän pitää olla hyvin perillä käyttöön liittyvistä vaaroista. Tuote ja sen varusteet saattavat aiheuttaa vaaratilanteita, jos kokemattomat henkilöt käyttävät tuotetta ohjeiden vastaisesti tai muutoin asiattomasti.
Tyyppimerkinnän ja sarjanumeron löydät tyyppikilvestä.
 • Kirjoita sarjanumero oheiseen taulukkoon. Tuotteen tiedot tarvitaan, jos esität kysymyksiä myynti- tai huoltoedustajallemme.
  Tuotetiedot
  Layout-työkalu
  PMD 200
  Sukupolvi
  01
  Sarjanumero

Turvallisuus

Yleiset turvallisuustoimenpiteet

Image alternative VAARA! Lue kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet. Turvallisuus- ja käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet huolellisesti vastaisen varalle.
Henkilöturvallisuus
 • Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja noudata tervettä järkeä käyttäessäsi mittalaitetta. Älä käytä mittalaitetta, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Mittalaitetta käytettäessä hetkellinenkin varomattomuus saattaa aiheuttaa vakavia vammoja.
 • Älä tuudittaudu virheelliseen turvallisuuden tunteeseen äläkä laiminlyö laitteita koskevia turvallisuusohjeita silloinkaan, kun mielestäsi jo olet kokenut laitteen käyttäjä. Harkitsematon ja huolimaton toiminta voi sekunnin murto-osissa johtaa vakaviin loukkaantumisiin.
 • Pidä lapset ja muut henkilöt poissa työskentelyalueeltasi.
Sähköturvallisuus
 • Älä altista tuotetta sateelle tai kosteudelle. Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään lisää sähköiskun vaaraa.
Mittalaitteen käyttö ja käsittely
 • Tietyt ympäristötekijät saattavat laitteen toimintaperiaatteen vuoksi vaikuttaa mittaustuloksiin. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi käyttö lähellä tuotteita, jotka synnyttävät voimakkaan magneetti- tai sähkömagneettikentän, mittaaminen soveltumattomilta pinnoilta ja soveltumattomien prismojen käyttö.
 • Jos tuote tuodaan kylmästä tilasta lämpimään tai päinvastoin, tuotteen lämpötilan on annettava tasoittua ennen käyttämistä.
 • Putoamisen tai vastaavan mekaanisen rasituksen jälkeen tuotteen tarkkuus on tarkastettava.
 • Älä käytä tuotetta muihin töihin kuin mihin se on tarkoitettu, vaan käytä sitä aina käyttötarkoituksen mukaisiin töihin, ja varmista tuotteen moitteeton kunto.
Akkukäyttöisen sähkötyökalun käyttö ja käsittely
 • Käytä ainoastaan kyseiseen mittalaitteeseen tarkoitettua akkua. Muiden akkujen käyttö voi johtaa loukkaantumiseen ja tulipaloon.
 • Lataa akku vain valmistajan suosittamalla laturilla. Jos laturi on tarkoitettu vain tietyn akkumallin lataamiseen, palovaara on olemassa, jos laturia käytetään muiden akkujen lataamiseen.
 • Pidä käyttämättömät akut ja laturit loitolla paperiliittimistä, kolikoista, avaimista, nauloista, ruuveista ja muista pienistä metalliesineistä, jotka saattaisivat oikosulkea navat. Akun tai laturin napojen oikosulkeminen saattaa johtaa palovammoihin ja tulipaloon.
 • Väärästä käytöstä johtuen saattaa akusta vuotaa nestettä, jota ei saa koskettaa. Vältä kosketusta sen kanssa. Akusta vuotava neste saattaa aiheuttaa ihoärsytystä ja palovammoja.
 • Irrota pistoke pistorasiasta ja/tai irrota akku ennen kuin muutat säätöjä, vaihdat terää tai lisävarusteita ja kun lopetat työkalun käyttämisen. Tämä turvatoimenpide estää sähkötyökalun tahattoman käynnistysriskin.
 • Irrota akku tuotteen varastoimisen ja kuljettamisen ajaksi. Varastoi tuote kuivassa sekä lasten ja asiattomien henkilöiden ulottumattomissa.

Tuotekohtaiset turvallisuusohjeet

Mittalaitteen käyttö ja käsittely
 • Mittausolosuhteiden nopeat muutokset voivat vääristää mittaustuloksia.
 • Pidä tuote aina puhtaana ja kuivana.
 • Ennen käyttämistä tarkasta laitteen asetukset.
 • Käytä tuotetta vain teknisissä tiedoissa eritellyissä käyttöolosuhteissa.

Muut turvallisuusohjeet

Työpaikan turvallisuus
 • Pidä työskentelyalue siistinä ja vapaana haittaavista esineistä, ja varo työskentelyalueella kulkevia verkkojohtoja. Huomaamatta jääviin verkkojohtoihin voi kompastua, mistä voi seurata loukkaantumisia ja jalustoihin kiinnitettyjen mittalaitteiden kaatumisista aiheutuvia vaurioita. Kun käytät kauko-ohjainta kävellessäsi, tarkkaile ympäristöä jatkuvasti.
Henkilöturvallisuus
 • Tuote vastaa laserluokkaa 2 standardien IEC/EN 60825-1:2014 mukaisesti ja vastaa CFR 21 § 1040 (FDA) vaatimuksia. Näiden tuotteiden käyttö ei vaadi erityisiä suojatoimenpiteitä. Vältä kuitenkin katsomasta suoraan säteeseen kuten et katsoisi suoraan aurinkoonkaan. Jos lasersäde kohdistuu suoraan silmään, sulje silmät ja liikuta pää pois sädealueelta. Älä suuntaa lasersädettä ihmisiä kohti.
 • Korkealta tippuessaan tuote voi aiheuttaa loukkaantumisia. Käytä ainoastaan Hilti n suosittelemia jalustoja.
 • Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita ja aina suojalaseja. Henkilökohtaiset suojavarusteet, kuten hengityssuojain, pitäväpohjaiset turvajalkineet, kypärä ja kuulosuojaimet, pienentävät oikein käytettyinä tuotteen käyttötilanteista aiheutuvaa loukkaantumisvaaraa.
Mittalaitteen käyttö ja käsittely
 • Hoida mittalaitetta huolella. Tarkasta, että liikkuvat osat toimivat moitteettomasti eivätkä ole puristuksissa, ja tarkasta myös, ettei laitteessa ole murtuneita tai vahingoittuneita osia, jotka saattaisivat vaikuttaa haitallisesti mittalaitteen toimintaan. Korjauta vaurioituneet osat ennen laitteen käyttämistä.Usein loukkaantumisten ja tapaturmien syynä on mittalaitteiden laiminlyöty huolto.
 • Varmista, että laite on asetettu maahan vakaasti kolmen vastinpinnan päälle tai että se on kiinnitetty kunnolla Hilti n suosittelemaan jalustaan.
 • Mittausvirheiden välttämiseksi sinun on varmistettava, että tähtäinlevy on vaaitettu aina täysin pystysuoraan pisteitä merkittäessä. Käytä sitä varten säätöruuvia ja asennettuna olevaa vesivaakaa.
 • Älä koskaan käytä vaurioitunutta tähtäinlevyä. Muutoin seurauksena voi olla mittausvirheitä.
 • Tarkasta tuotteen tarkkuus ennen mittauksia / tuotteen käyttämistä ja useita kertoja käytön aikana.
 • Vaikka mittalaite täyttää voimassa olevien määräysten tiukat vaatimukset, Hilti ei pysty sulkemaan pois mahdollisuutta, että voimakas häiriösäteily rikkoo laitteen, jolloin seurauksena on virheellisiä toimintoja.

Akkujen käyttö ja hoito

 • Ota litiumioniakkujen kuljettamisesta, varastoinnista ja käyttämisestä annetut erityisohjeet huomioon.
 • Suojaa akut korkeilta lämpötiloilta, suoralta auringonpaisteelta ja avotulelta.
 • Akkuja ei saa avata, puristaa, kuumentaa yli 80 °C:n lämpötilaan tai polttaa.
 • Älä käytä tai lataa akkua, joka on saanut iskun, joka on pudonnut yli metrin korkeudelta tai joka on muulla tavoin vaurioitunut. Tällaisessa tapauksessa ota aina yhteys Hilti  -huoltoon .
 • Jos akku on liian kuuma koskea, se saattaa olla vaurioitunut. Laita akku palovaarattomaan paikkaan ja riittävän etäälle syttyvistä materiaaleista. Anna akun jäähtyä. Jos akku vielä tunnin kuluttuakin on liian kuuma koskea, akku on vaurioitunut. Ota yhteys Hilti -huoltoon .

Kuvaus

Tuoteyhteenveto (layout-työkalu PMD 200)

Image alternative
 1. Akku
 2. Käsikahva
 3. Lasersäteen lähtöaukko
 4. Käyttökytkin

Tuoteyhteenveto (tähtäinlevy PMDA 200)

Image alternative
 1. Kantokahva
 2. Vaaitusvesivaaka
 3. Säätöruuvi
 4. Tähtäinlevy

Tarkoituksenmukainen käyttö

Kuvattu tuote on layout-työkalu, jota sovelluksen PMD 200 avulla ohjataan tabletilla (PMC 200 ). Se on tarkoitettu yhden henkilön käytettäväksi pisteiden siirtämiseen piirustuksista työmaalle. Layout-työkalussa on yksi vihreä (pystysuuntainen) laserlinja ja sisäänrakennettu laseretäisyysmittari (punainen piste).

 • Tabletin (PMC 200 ) dokumentaatio: Ks. mukana toimitettu valmistajan dokumentaatio.

 • Käytä tässä tuotteessa vain tämän dokumentaation lopussa mainittuja Hilti -litiumioniakkuja tyyppisarjaltaan B 12.

 • Käytä näiden akkujen lataamiseen vain latureita, jotka Hilti on hyväksynyt. Lisätietoja saat Hilti Store -liikkeestä ja osoitteesta: www.hilti.group

Bluetooth®

Tässä layout-työkalussa on Bluetooth.
Bluetooth on langaton tiedonsiirtotekniikka, jonka avulla kaksi tietyllä etäisyydellä Bluetooth-kelpoista laitetta voi kommunikoida keskenään. Layout-työkalu yhdistetään tablettiin esiasennetulla sovelluksella PMD 200 .
Image alternative-tuotteet toimitetaan Bluetooth päälle kytkettynä.

Kolmannen osapuolen nimi- ja kuvatuotemerkit

Bluetooth® -nimi ja Image alternative-logo ovat yrityksen Bluetooth SIG, Inc. rekisteröityjä tuotemerkkejä, joiden käyttämiseen Hilti on hankkinut lisenssin.
Google Play ja Android™ ovat yrityksen Google LLC tuotemerkkejä.
Kaikki muut käytetyt tuotemerkit ja nimituotemerkit ovat, ellei erikseen muuta ole merkitty, niiden kunkin omistajan omaisuutta.

Toimituksen sisältö

Layout-työkalu, 2 akkua, laturi, tabletti ja sen laturi ja suojakuori, tähtäinlevy, valmistajatodistus, käyttöohje ja Hilti -laukku
Muita tälle tuotteelle hyväksyttyjä järjestelmätuotteita löydät Hilti Store -liikkeestä tai nettiosoitteesta: www.hilti.group

Tekniset tiedot

Olosuhteet (2 σ standardipoikkeama)
* Suotuisat olosuhteet: Keskimääräinen lämpötila-alue, ympäristössä ei voimakkaita valonlähteitä (esimerkiksi suora auringonpaiste), vaalea tai hajaheijastava kohdepinta
** Epäsuotuisat olosuhteet: Ala- tai ylätoleranssialueen lämpötilat, ympäristössä voimakkaita tai suoria valonlähteitä, erittäin vähän tai paljon heijastava kohdepinta

PMD 200
Tyypillinen käyttöaika B 12/4.0-akulla lämpötilassa 23 °C / 73 °F
8 h
Paino EPTA 01 mukaan
2,9 kg
(6,4 lb)
Itsevaaitusalue
±3,5°
Työskentelyalue (säde) suotuisissa olosuhteissa*
25 m (85 ft)
Laserluokka
Linjalaser (vihreä)
2
Etäisyyslaser (punainen)
2
Lähtöteho
Linjalaser (vihreä)
< 1 mW
Etäisyyslaser (punainen)
< 1 mW
Pulssin kesto
Etäisyyslaser (punainen)
< 2 ns
Taajuus
Etäisyyslaser (punainen)
< 100 MHz
Säteilykulma
Linjalaser (vihreä)
90°
Aallonpituus
Linjalaser (vihreä)
510 nm
Etäisyyslaser (punainen)
635 nm
Sädehajonta
Linjalaser (vihreä)
0,05 mrad …0,08 mrad
Etäisyyslaser (punainen)
0,2 mrad …0,45 mrad
Bluetooth-versio
Bluetooth Low Energy 5.0
Bluetooth-teho
6,31 mW
Bluetooth-taajuus
2 400 MHz …2 483,5 MHz
Suojausluokka (IEC 60529) ilman akkua
IP 54
Jalustan kiinnitys (BSW)
5/8 in
Järjestelmän mittaustarkkuus suotuisissa olosuhteissa*
±3 mm
(±0,1 in)
Järjestelmän mittaustarkkuus epäsuotuisissa olosuhteissa**
±5 mm
(±0,2 in)
Varastointilämpötila
−20 ℃ …70 ℃
(−4 ℉ …158 ℉)
Ympäristön lämpötila käytettäessä
−10 ℃ …40 ℃
(14 ℉ …104 ℉)
Nimellisjännite
10,8 V
Nimellisvirta
350 mA
Max. käyttökorkeus
2000 m merenpinnasta (NN) / 6560 ft AMSL
Max. ilmankosteus
80 %

Tabletti

Seuraavat tekniset tiedot ovat PMD 200 -sovelluksen käytön vähimmäisvaatimukset.

PMC 200
Käyttöjärjestelmä
Android 7.0
Bluetooth
BLE
Näytön tarkkuus
1 920 x 1 200

Akku

Akkutoimintajännite
10,8 V
Ympäristön lämpötila käytettäessä
−17 ℃ …60 ℃
(1 ℉ …140 ℉)
Varastointilämpötila
−20 ℃ …40 ℃
(−4 ℉ …104 ℉)
Akun lämpötila lataamisen alkaessa
−10 ℃ …45 ℃
(14 ℉ …113 ℉)

Työkohteen valmistelu

Noudata tässä dokumentaatiossa ja tuotteessa olevia turvallisuus- ja varoitushuomautuksia.

Akun lataus

 1. Ennen lataamista lue laturin käyttöohje.
 2. Varmista, että liittimet akussa ja laturissa ovat puhtaat ja kuivat.
 3. Lataa akku hyväksytyllä laturilla.

Akun kiinnitys

VAROITUS
Loukkaantumisvaara akun oikosulun tai putoamisen seurauksena!
 • Ennen akun paikalleen laittamista varmista, ettei akun liittimissä akussa ja tuotteessa ole vieraita esineitä.
 • Varmista, että akku aina lukittuu kunnolla paikalleen.
 1. Lataa akku täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.
 2. Aseta akku kiinnikkeeseen koneessa siten, että akku kuultavasti lukittuu.
 3. Tarkasta, että akku on kunnolla kiinni.

Akun irrotus

 1. Paina akun lukituksen vapautuspainiketta.
 2. Vedä akku irti laitteesta.

Käyttö

Noudata tässä dokumentaatiossa ja tuotteessa olevia turvallisuus- ja varoitushuomautuksia.

Layout-työkalun ja tabletin valmistelu ja yhdistäminen

Tabletti on ennen ensimmäistä käyttökertaa yhdistettävä layout-työkaluun.
 1. Aseta layout-työkalu maahan/lattialle paikkaan, josta on optimaalinen näkymä työskentelyalueelle.
 2. Kytke layout-työkalu päälle.
 3. Kytke tabletti päälle ja avaa "PMD 200" -sovellus.
 4. Hyväksy loppukäyttäjäsopimus.
 5. Salli sijaintitietojen käyttö.
 6. Yhdistä layout-työkalu tablettiin valitsemalla sovelluksessa layout-työkalu, jonka sarjanumero on oikea.
  • Tuotteen sarjanumero on merkitty tehokilpeen laitepään taustapuolelle.
  • Asetukset tallennetaan saman layout-työkalun seuraavaa käyttöä varten. Tabletti ja layout-työkalu yhdistyvät toisiinsa automaattisesti.
 7. Odota, kunnes layout-työkalu on automaattisesti vaaittunut.

Uuden layoutin luonti

Kun käynnistät uuden layoutin, aiemman layoutin tiedot poistetaan pysyvästi.
 1. Valitse sovelluksen aloitusnäytössä Uusi layout .
 2. Jos haluat jatkaa aiemman layoutin käyttöä, valitse aloitusnäytössä Nykyinen layout .

Vertailulinjan määritys

Ennen kuin voit aloittaa suunnittelun, sinun on ensin mitattava vertailulinja.
Vertailulinjan voit määrittää seuraavilla tavoilla:
 • Mittaa kaksi pistettä tarkastuslinjalla tai rakennuksen akselilla.
 • Mittaa kaksi pistettä rakennuksen seinässä tai rakennuskehikossa.
Vertailulinjan nyrkkisääntönä: Kantomatkan säde vastaa mitatun vertailulinjan noin kaksinkertaista pituutta.
Image alternative
 1. Valitse sovelluksen aloitusnäytössä Uusi layout .
 2. Määritä työmaalle vertailulinja (esimerkiksi rakennuksen akseli tai seinä).
 3. Aseta tähtäinlevy tarkasti ensimmäisen vertailupisteen kohdalle (0/0 alkupiste).
 4. Liikuta vihreä laserlinja oikealle/vasemmalle-painikkeella tarkasti vertailupisteen keskikohdan päälle.
 5. Mittaa ensimmäinen vertailupiste valitsemalla Mittaa .
 6. Aseta tähtäinlevy tarkasti toisen vertailupisteen kohdalle (suuntapiste).
 7. Liikuta vihreä laserlinja oikealle/vasemmalle-painikkeella tarkasti vertailupisteen keskikohdan päälle.
 8. Mittaa toinen vertailupiste valitsemalla Mittaa .
 9. Tarkasta vertailulinja ja vahvista se.
  Jos vertailulinja ei täsmää, valitse Takaisin ja mittaa vertailupisteet uudelleen.

Layout-pisteiden luonti

Layout-pisteet syötetään sovellukseen manuaalisesti rakennuspiirustusten mukaan.
 1. Layout-pistettä voit liikuttaa sinisen nuolen suuntaan syöttämällä arvon siniseen syöttökenttään.
 2. Layout-pistettä voit liikuttaa keltaisen nuolen suuntaan syöttämällä arvon keltaiseen syöttökenttään.

Arvojen syöttö

 1. Valitse sovelluksessa Uusi piste .
 2. Valitse vastaava syöttökenttä (keltainen/sininen).
  • Sovellukseen avautuu näppäimistö.
 3. Syötä vastaava arvo rakennuspiirustusten mukaan.
 4. Voit suurentaa tai pienentää arvoa valitsemalla vastaavan painikkeen (+/-).
 5. Kun olet määrittänyt arvot, valitse OK .
 6. Kun olet määrittänyt layout-pisteen sijainnin, valitse Vahvista .

Layout-pisteiden suunnan muuttaminen

 • Voit muuttaa layout-pisteiden suuntaa 0/0-pisteeseen nähden käyttämällä syöttökenttien alapuolella olevia suuntanuolia (ylös/alas tai vasemmalle/oikealle).

Layout-pisteiden muuttaminen/poistaminen

 1. Valitse muutettava tai poistettava layout-piste.
 2. Valitse ylhäällä oikealla oleva valikkosymboli.
 3. Kun haluat muuttaa layout-pistettä, valitse Muuta .
 4. Muuta arvoa vastaavassa syöttökentässä.
 5. Muutoksen tallentamiseksi valitse Vahvista .
  Jos haluat poistua valikosta muutosta tallentamatta, valitse Keskeytä .
 6. Jos haluat poistaa valitun layout-pisteen, valitse Poista .

Vertailupisteen (0/0) mukautus

Oletusasetuksissa vertailupiste (0/0) vaihtuu joka kerta uutta layout-pistettä määritettäessä viimeksi luotuun pisteeseen.
 1. Valitse layout-piste, jonka haluat määrittää uudeksi vertailupisteeksi (0/0).
 2. Valitse asetuspainike Hetkellinen 0/0 .
  • Valittu layout-piste on nyt uusi vertailupiste (0/0).
  • Seuraava layout-piste luodaan suhteessa uuteen vertailupisteeseen.

Layout-pisteen siirto työmaalle

 1. Layout-työkalu kääntää vihreän laserlinjan valitun layout-pisteen suuntaan.
 2. Jotta punainen etäisyyslaser voi mitata etäisyyden, liikuta tähtäinlevyä PMDA 200 vihreää laserlinjaa pitkin.
  • Punaisen laserpisteen täytyy olla tähtäinlevyssä.
  • Sovellus näyttää, onko tähtäinlevyä liikutettava eteen- tai taaksepäin.
  • Kun olet 50 cm:n (20 tuuman) päässä layout-pisteestä, kuuluu merkkiääni, joka auttaa sinua löytämään layout-pisteen.
 3. Kun sovelluksen näytössä näytetään arvo 0,0, layout-pisteen asema on saavutettu.
 4. Merkitse maahan/lattiaan layout-piste siihen kohtaan, jossa vihreä laserlinja osuu tähtäinlevyyn.
  Mittausvirheiden välttämiseksi sinun on varmistettava, että tähtäinlevy on vaaitettu aina pystysuuntaan. Käytä siihen tähtäinlevyn säätöruuvia ja vesivaakaa.

Kulman suunnittelu

Kulman suunnittelemiseksi sinun on ensin luotava layout-piste tai määritettävä kulman vastekohtaa edustava piste.
 1. Valitse layout-piste, johon kulman on vastattava.
 2. Valitse ylhäällä oikealla oleva valikkosymboli.
 3. Kulman luomiseksi valitse Kulma .
 4. Syötä ylempään syöttökenttään etäisyys vastepisteeseen.
 5. Syötä ylempään syöttökenttään kulma.
 6. Valitse kulman suunta valitsemalla kulman suuntaa edustava toinen layout-piste.
 7. Valitse Vahvista , jotta voit luoda uuden layout-pisteen. Laite näyttää sinulle nyt suoraan uuden layout-pisteen suunnan.

Säteen suunnittelu

Jotta voit suunnitella säteen pisteet, sinun on ensin luotava layout-piste tai määritettävä säteen keskipistettä edustava piste.
 1. Valitse layout-piste, joka määrittää säteen keskipisteen.
 2. Valitse ylhäällä oikealla oleva valikkosymboli.
 3. Säteen luomiseksi valitse Säde .
 4. Syötä ylempään syöttökenttään säteen arvo.
 5. Syötä alempaan syöttökenttään säteen segmenttien pituus.
 6. Valitse näytöltä säteen alku- ja loppupiste.
 7. Määritä haluamasi säde valitsemalla haluamasi puoli.
 8. Pisteiden luomiseksi valitse Vahvista .
  • Layout-työkalu näyttää sinulle suoraan suunnan kohti ensimmäistä layout-pistettä säteellä.

Kaaren suunnittelu 2 pisteellä

Jotta voit suunnitella kaaren 2 pisteellä, sinun on ensin luotava kaksi layout-pistettä tai määritettävä kaaren alku- ja loppupisteitä edustavat pisteet.
 1. Valitse suunnittelupiste, joka määrittää kaaren alkupisteen.
 2. Valitse ylhäällä oikealla oleva valikkosymboli.
 3. Jotta voit luoda kaaren 2 pisteellä, valitse Kaari 2 pisteellä .
  • Toiminto luo ensin esimerkkikaaren.
 4. Syötä ylempään syöttökenttään joko kaaren säde tai kaaren korkeus alku- ja loppupisteen kuvitellun akselin yläpuolella.
 5. Syötä alempaan syöttökenttään kaaren segmenttien pituus.
 6. Valitse se suunnittelupiste, joka määrittää kaaren loppupisteen.
 7. Valitse haluamasi kaari tarjolla olevista vaihtoehdoista.
 8. Pisteiden luomiseksi valitse Vahvista .
  • Layout-työkalu näyttää sinulle suoraan suunnan kohti ensimmäistä layout-pistettä kaarella.

Asetukset

Yksiköt
 • Voit valita määritettäviksi mittayksiköiksi metriset tai brittiläiset yksiköt.
Yhteys layout-työkaluun
 • Tässä näytetään, mihin layout-työkaluun tabletti on yhdistetty. Muut kantomatkan alueella olevat layout-työkalut listataan tässä.
  Heti kun layout-työkalu on yhdistetty tablettiin, sitä ei enää näytetä listalla. Katkaise layout-työkalun yhteys, jos haluat yhdistää sen toiseen tablettiin.
Merkkiääni
 • Voit kytkeä merkkiäänen käyttöön tai pois käytöstä. Toimitustilassa merkkiääni on kytkettynä käyttöön.
Esittelyn näyttö
 • Voit kytkeä tämän toiminnon päälle tai pois päältä. Kun toiminto on kytkettynä päälle, esittely näytetään sovelluksen käynnistyksen yhteydessä. Toimitustilassa tämä toiminto on kytkettynä päälle.
Pistenimien näyttö
 • Voit kytkeä tämän toiminnon käyttöön tai pois käytöstä. Kun toiminto on kytketty pois käytöstä, pistenimet piilotetaan. Toimitustilassa tämä toiminto on kytkettynä käyttöön.
Tietoja
 • Täältä löydät lisätietoa ohjelmistoversiosta, laitteen laiteohjelmistoversiosta, lisensseistä ja oikeudellisista asioista.

Huolto, hoito ja kunnossapito

VAARA
Loukkaantumisvaara jos akku paikallaan !
 • Irrota akku aina ennen hoito- ja kunnostustöitä!
Laitteen hoito
 • Poista pinttynyt lika varovasti.
 • Poista pöly varovasti kuivalla harjalla tai liinalla.
 • Käytä kotelon puhdistamiseen vain kevyesti kostutettua kangasta. Älä käytä silikonia sisältäviä hoitoaineita, sillä ne voivat vaurioittaa muoviosia.
Litiumioniakkujen hoito
 • Pidä akku puhtaana, öljyttömänä ja rasvattomana.
 • Käytä kotelon puhdistamiseen vain kevyesti kostutettua kangasta. Älä käytä silikonia sisältäviä hoitoaineita, sillä ne voivat vaurioittaa muoviosia.
 • Varo, ettei kosteutta pääse tunkeutumaan sisään.
Kunnossapito
 • Tarkasta säännöllisin välein kaikkien näkyvien osien mahdolliset vauriot ja käyttöelementtien moitteeton toiminta.
 • Jos havaitset vaurioita ja/tai toteat toimintahäiriöitä, älä käytä akkukäyttöistä laitetta. Korjauta heti Hilti -huollossa.
 • Hoito- ja kunnostustöiden jälkeen kiinnitä kaikki suojalaitteet ja tarkasta niiden toiminta.
Lasersäteen lähtöaukon puhdistus
 • Puhalla pöly pois lasersäteen lähtöaukon pinnalta.
 • Älä koske lasersäteen lähtöaukon pintaan sormilla.
  Liian karkea puhdistusaine- ja materiaali voi naarmuttaa lasipintaa, mikä heikentää laitteen tarkkuutta. Puhtaan alkoholin tai veden sijasta älä käytä muita nesteitä, sillä ne saattavat vaurioittaa muoviosia.
  Kuivata laite ja sen varusteet teknisissä tiedoissa annettuja lämpötilaraja-arvoja noudattaen.

Akkukäyttöisten laitteiden kuljetus ja varastointi

Kuljetus
 • Irrota akut.
 • Älä koskaan kuljeta akkuja irrallaan muiden tavaroiden joukossa.
 • Pitemmän kuljetuksen jälkeen tarkasta laitteen ja akkujen mahdolliset vauriot ennen käyttöä.
Varastointi
  VAROITUS
  Viallinen tai vuotava akku voi aiheuttaa vaurioita !
 • Varastoi tuotteesi aina akku irrotettuna!
 • Varastoi laite ja akut viileässä ja kuivassa paikassa.
 • Älä koskaan varastoi akkuja auringonpaisteessa, lämmittimen tai patterin päällä tai ikkunan vieressä.
 • Varastoi laite ja akut lasten ja asiattomien henkilöiden ulottumattomissa.
 • Pitemmän varastoinnin jälkeen tarkasta laitteen ja akkujen mahdolliset vauriot ennen käyttöä.

Apua häiriötilanteisiin

Häiriöissä, joita ei ole kuvattu tässä taulukossa tai joita et itse pysty poistamaan, ota yhteys Hilti -huoltoon.
Häiriö
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Layout-työkalua ja/tai tablettia ei saa kytkettyä päälle.
Akku on tyhjä.
 • Lataa akku.
PMD 200 -sovellus ei ole käytettävissä.
Sovellus on tabletin jossakin alavalikossa.
 • Etsi tabletin alavalikosta sovellus PMD 200.
Sovellus on poistettu.
 • Lataa PMD 200 -sovellus uudelleen Google Play -kaupasta.
Sovelluksessa väärä kieli
Tabletin kielivalinta
 • Vaihda kieli tabletin asetuksissa. Jos haluttua kieltä ei tueta, sovellus käyttää kielenä englantia.
Sovellus ei toimi.
Ohjelmistohäiriö
 • Sulje sovellus kokonaan ja käynnistä se uudelleen.
Loppukäyttäjäsopimus hyväksymättä
 • Hyväksy loppukäyttäjäsopimus.
Sovellus lopetetaan yllättäen.
Tabletin virransäästötila on aktivoituna
 • Poista virransäästötila käytöstä tabletin asetuksissa.
Layout-työkalua ja tablettia ei saa yhdistettyä.
Layout-työkalu on kytketty pois päältä.
 • Kytke layout-työkalu päälle.
Layout-työkalussa on vika.
 • Kytke layout-työkalu pois päältä ja takaisin päälle. Jos ongelma ei näin korjaannu, ota yhteys Hilti -huoltoon.
Etäisyys layout-työkaluun liian suuri
 • Siirry selvästi lähemmäs layout-työkalua.
Valittu väärä layout-työkalu
Layout-työkalu ei pysty vaaittumaan.
Alusta on epätasainen tai liian kalteva.
 • Aseta layout-työkalu tasaiselle ja vaakasuoralle pinnalle.
Layout-työkalu ei pysty mittaamaan.
Työmaan valo-olosuhteet ovat liian kirkkaat.
 • Vähennä tai varjosta työalueen valoa.
Soveltumaton mittauskohteen pinta
 • Vaihda mittauskohteen pinta (esimerkiksi valkoinen paperi).
Punainen laserpiste tai vihreä laserlinja ei näy.
Työmaan valo-olosuhteet ovat liian kirkkaat.
 • Vähennä tai varjosta työalueen valoa.
Layout-työkalua ja tablettia ei ole yhdistetty
Layout-työkalussa on vika.
 • Kytke layout-työkalu pois päältä ja takaisin päälle. Jos ongelma ei näin korjaannu, ota yhteys Hilti -huoltoon.
Vihreä laserlinja ei ole täysin pystysuuntainen.
Vaaitus virheellinen
 • Kytke layout-työkalu pois päältä ja takaisin päälle. Jos ongelma ei näin korjaannu, ota yhteys Hilti -huoltoon.
Layout-työkalussa on vika.
 • Kytke layout-työkalu pois päältä ja takaisin päälle. Jos ongelma ei näin korjaannu, ota yhteys Hilti -huoltoon.
Vihreä laserlinja ja punainen laserpiste eivät ole täysin päällekkäin. (Poikkeamat +/- 1‒2 mm (0.04-0.08 in) ovat normaaleja.)
Layout-työkalussa on vika.
 • Kytke layout-työkalu pois päältä ja takaisin päälle. Jos ongelma ei näin korjaannu, ota yhteys Hilti -huoltoon.
 • Varmista, että layout-työkalu tarkastetaan säännöllisesti.
Layout-pisteet eivät ole oikeat / olemassa olevat layout-pisteet eivät siirtämisen jälkeen ole oikeat
Tähtäinlevyä ei ole vaaitettu
Tähtäinlevy on vaurioitunut
 • Tarkasta tähtäinlevyn muodonmuutokset ja tarvittaessa vaihda se.
Vertailulinja on liian lyhyt
Layout-työkalua on liikutettu

Hävittäminen

Image alternative Hilti -työkalut, -koneet ja -laitteet on pääosin valmistettu kierrätyskelpoisista materiaaleista. Kierrätyksen edellytys on materiaalien asianmukainen lajittelu. Useissa maissa Hilti ottaa vanhat koneet ja laitteet vastaan kierrätystä ja hävitystä varten. Lisätietoja saat Hilti -huollosta tai -edustajalta.
Akkujen hävittäminenMääräystenvastaisten hävittämisen seurauksena akuista ulos pääsevät kaasut tai nesteet voivat vaarantaa terveyden.
 • Älä lähetä vaurioituneita akkuja!
 • Peitä liitännät sähköä johtamattomalla materiaalilla oikosulkujen välttämiseksi.
 • Hävitä akut siten, etteivät ne voi joutua lasten käsiin.
 • Hävitä akku viemällä se Hilti Store -liikkeeseen tai käänny vastuullisen jätteenkäsittely-yrityksen puoleen.
Image alternative
 • Älä hävitä sähkötyökaluja, elektronisia laitteita ja akkuja tavallisen sekajätteen mukana!

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Edellytykset : ei USA
Image alternative
Vakuutamme, että tässä kuvattu tuote täyttää voimassa olevien direktiivien ja standardien vaatimukset.
Tekninen dokumentaatio löytyy tästä:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

FCC-ohje (vain USA) / IC-ohje (vain Kanada)

Tämä laite on testattu, ja sen on todettu olevan luokan B digitaalilaitteelle asetettujen rajojen sisällä FCC-määräysten osan 15 mukaisesti. Nämä raja-arvot varmistavat asiaankuuluvan suojauksen sähkömagneettisia häiriötekijöitä vastaan käytettäessä laitetta teollisuusalueilla. Tämäntyyppiset laitteet synnyttävät ja käyttävät korkeataajuuksia ja voivat myös säteillä niitä. Siksi ne voivat ohjeiden vastaisesti asennettaessa tai käytettäessä aiheuttaa radio- ja televisiovastaanoton häiriöitä. Tämän laitteen käyttö asutusalueella saattaa aiheuttaa häiriöitä, joiden poistamisesta vastaa laitteen käyttäjä.
Tämä laite vastaa FCC-määräysten pykälää 15 ja RSS‑210-spesifikaatiota ISED:ssä.
Laitteen käyttöönotto edellyttää seuraavan kahden vaatimuksen täyttymistä:
 • Tämä laite ei tuota haitallista säteilyä.
 • Laitteen pitää sietää siihen kohdistuva häiriösäteily, mukaan lukien odottamattomia toimintoja aiheuttavat häiriösäteilyt.
Laitteeseen tehdyt muutokset, joihin Hilti ei ole antanut lupaa, voivat aiheuttaa laitteen käyttöhyväksynnän raukeamisen.

Valmistajan myöntämä takuu

 • Jos sinulla on takuuehtoihin liittyviä kysymyksiä, ota yhteys paikalliseen Hilti -edustajaan.

Hilti -litiumioniakut

Turvallisuuteen ja käyttöön liittyviä ohjeita
Image alternative
Tässä dokumentaatiossa käytetty käsite "akku" tarkoittaa ladattavia Hiltin litiumioniakkuja, jotka koostuvat useista litiumionikennoista. Ne on tarkoitettu Hilti-sähkötyökaluihin ja niitä saa käyttää vain näissä. Käytä vain alkuperäisiä Hilti -akkuja!
Hilti -akut on valmistettu viimeisimmän teknisen tietämyksen mukaisesti ja niissä on akkukennojen hallinta- ja suojajärjestelmät.
KuvausAkut on valmistettu kennoista, jotka sisältävät litiumioni-varaajamateriaaleja. Nämä mahdollistavat erittäin suuren ominaisenergiatiheyden. Toisin kuin NiMH- ja NiCd-akuilla litiumioniakuilla on erittäin vähäinen lataustason muistamisilmiö, mutta sitä vastoin ne reagoivat erittäin herkästi voimankäyttöön, syväpurkaantumiseen ja korkeisiin lämpötiloihin. Ks. turvallisuus
Akuillemme hyväksytyt tuotteet löydät Hilti Store -myymälästä tai osoitteesta:
www.hilti.group | USA: www.hilti.com
Turvallisuus
 • Akkuja ei saa mitenkään muuttaa tai manipuloida!
 • Älä koskaan käytä kierrätettyjä tai korjattuja akkuja, joita Hilti -huolto ei ole hyväksynyt.
 • Älä käytä tai lataa akkua, joka on saanut iskun, joka on pudonnut yli metrin korkeudelta tai joka on muulla tavoin vaurioitunut. Tarkasta säännöllisin välein, onko akuissa merkkejä vaurioista, esimerkiksi puristumisen, viiltojen tai pistovaurioiden seurauksena.
 • Älä käytä akkua tai akkukäyttöistä sähkötyökalua koskaan lyöntityökaluna.
 • Vältä ulos vuotavan akkunesteen joutumista silmiin ja/tai iholle!
 • Ks. toiminta jos akku on vaurioitunut
 • Viallisesta akusta voi vuotaa nestettä, joka kostuttaa myös läheiset esineet ja pinnat. Puhdista kyseiset osat lämpimällä saippuavedellä ja vaihda vaurioituneet akut.
 • Ks. toiminta jos akku on vaurioitunut
 • Akkuja ei saa koskaan käyttää normaalia korkeammassa lämpötilassa, kipinöiden tai avotulen lähellä. Seurauksena voi olla räjähdys.
 • Älä koske akun napoihin sormin eikä työkalujen, korujen tai muiden metallisten esineiden välityksellä. Tämä saattaa aiheuttaa oikosulkuja, sähköiskuja, palovammoja tai räjähdyksiä.
 • Älä aseta akkua alttiiksi sateelle tai kosteudelle. Sisään tunkeutunut kosteus saattaa aiheuttaa oikosulkuja, sähköiskuja, palovammoja tai räjähdyksiä.
 • Käytä aina vain tähän akkutyyppiin tarkoitettuja latureita ja sähkötyökaluja. Noudata näiden käyttöohjeissa annettuja ohjeita.
 • Älä koskaan varastoi tai käytä akkua räjähdysvaarallisessa ympäristössä, jossa on syttyviä nesteitä tai kaasuja. Akun odottamaton häiriö saattaa näissä olosuhteissa aiheuttaa räjähdyksen.
Toiminta jos akku on vaurioitunut
 • Ota yhteys aina Hilti -huoltoon, jos akku on vaurioitunut.
 • Vältä ulos vuotavan nesteen joutumista suoraan silmiin ja/tai iholle pitämällä suojalaseja ja suojakäsineitä.
 • Aseta vaurioitunut akku palamattomaan säiliöön ja peitä se kuivalla hiekalla, liitujauheella (CaCO3) tai silikaatilla (vermikuliitti). Sulje säiliön kansi ilmatiiviisti ja säilytä säiliö kaukana palavista kaasuista, nesteistä tai esineistä.
 • Vie säiliö Hilti Store -myymälään hävitettäväksi tai käänny vastuullisen jätteenkäsittely-yrityksen puoleen. Älä lähetä vaurioituneita akkuja!
 • Poista ulos vuotanut akkuneste tarkoitukseen hyväksytyn kemiallisen puhdistusaineen avulla.
Toiminta jos akku ei enää toimi
 • Tarkkaile, esiintyykö akun epänormaalia käyttäytymistä, esimerkiksi virheellistä latautumista tai poikkeuksellisen pitkiä latausaikoja, tuntuvaa tehon heikkenemistä, epänormaalia LED-merkkivalojen toimintaa tai nestevuotoa. Nämä ovat merkki sisäisestä ongelmasta.
 • Jos epäilet akun sisäistä ongelmaa, ota yhteys Hilti -huoltoon.
 • Jos akku ei enää toimi, akkua ei voi enää ladata tai siitä vuotaa ulos nestettä, se on hävitettävä yllä kuvatulla tavalla.
 • Ks. toiminta jos akku on vaurioitunut .
Toimenpiteet akkupalon sattuessa
  VAARA
  Akkupalon aiheuttama vaara! Palava akku muodostaa ympäristöön vaarallisia ja räjähdysvaarallisia nesteitä ja höyryjä, jotka voivat aiheuttaa syöpymisvammoja, palovammoja tai räjähdyksiä.
 • Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita, jos joudut sammuttamaan akkupaloa.
 • Varmista riittävä tuuletus, jotta vaaralliset ja räjähdysvaaralliset höyryt pääsevät poistumaan tilasta.
 • Jos savun muodostus on runsasta, poistu tilasta heti.
 • Jos hengitysteissä tuntuu ärsytystä, on syytä mennä lääkäriin.
 • Sammuta akkupalot pelkällä vedellä. Jauhesammuttimet tai sammutuspeitot eivät tehoa litiumioniakkujen paloihin. Akkujen ympäristön tulipalo sammutetaan tavallisilla sammutusaineilla.
 • Älä yritä liikuttaa suuria määriä vaurioituneita, palavia tai vuotavia akkuja. Siirrä säästyneet materiaalit kauemmas ja eristä kyseiset akut. Jos et pysty sammuttamaan paloa käytettävissäsi olevin keinoin, soita paikalle palokunta.
Jos vain yksi akku palaa:
 • Ota se lapioon ja heitä se ämpäriin, jossa on vettä. Veden jäähdyttävän vaikutuksen ansiosta palon leviäminen niihin akun kennoihin estyy, joissa lämpötila ei ole vielä noussut syttymisen kannalta kriittisen korkeaksi.
 • Odota, kunnes akku on täysin jäähtynyt.
 • Ks. toiminta jos akku on vaurioitunut .
Tietoa kuljetuksesta ja varastoinnista
 • Ympäristön lämpötila välillä -17 °C ja +60 °C / 1 °F ja 140 °F.
 • Varastointilämpötila välillä -20 °C ja +40 °C / -4 °F ja 104 °F.
 • Akkuja ei saa säilyttää laturin päällä. Irrota akku ja laturi toisistaan aina käytön jälkeen.
 • Varastoi akut aina mahdollisimman viileässä ja kuivassa paikassa. Varastoiminen viileässä paikassa pidentää akun kestoa. Älä koskaan varastoi akkuja auringonpaisteessa, lämmittimen tai patterin päällä tai ikkunan vieressä.
 • Akkuja ei saa koskaan lähettää postitse. Käänny kuljetuspalveluyrityksen puoleen, jos haluat lähettää kunnossa olevia akkuja.
 • Älä koskaan kuljeta akkuja irrallaan muiden tavaroiden joukossa. Akut tulee suojata kuljetuksen ajaksi kovilta iskuilta ja tärinältä ja ne tulee eristää kaikenlaisista sähköä johtavista materiaaleista ja muista akuista, jotta niiden navat eivät pääse kosketuksiin muiden akkujen napojen kanssa. Seurauksena saattaisi olla oikosulku.
Huolto ja hävittäminen
 • Pidä akku puhtaana, rasvattomana ja öljyttömänä. Irrota lika puhtaalla, kuivalla kankaalla.
 • Älä käytä akkua, jos sen jäähdytysilmaraot ovat tukkeutuneet. Puhdista jäähdytysilmaraot varovasti pehmeällä harjalla.
 • Estä vierasesineiden tunkeutuminen kotelon sisään.
 • Tarpeetonta pölyä ja likaa akun päällä on vältettävä. Puhdista akku pehmeällä siveltimellä tai puhtaalla, kuivalla kankaalla.
 • Varo, ettei kosteutta pääse tunkeutumaan akun sisään. Jos akkuun on päässyt kosteutta, käsittele sitä kuten vaurioitunutta akkua ja eristä se palamattomaan säiliöön.
 • Ks. toiminta jos akku on vaurioitunut
 • Ulosvuotavat kaasut tai nesteet saattavat vaarantaa terveyden määräystenvastaisten hävittämisen seurauksena. Hävitä akku viemällä se Hilti Store -liikkeeseen tai käänny vastuullisen jätteenkäsittely-yrityksen puoleen. Älä lähetä vaurioituneita akkuja!
 • Älä hävitä akkuja sekajätteen mukana.
 • Hävitä akut siten, etteivät ne voi joutua lasten käsiin. Peitä liitännät sähköä johtamattomalla materiaalilla oikosulkujen välttämiseksi.